r- N° 189 Eerste Blad. IS-' Jaargang. „DE E EM LAN D E R". Zaterdag lO Februari 1917. Arbeid voor de toekomst. BUITENLAND. BINNENLAND, j j MARIE VAN VERSENDAAL. Hoofdredactie: ft<r D VAN SCHAARDENBURa •Jilgevers: VALKHOFF ft Co, ABONNEMENTSPRIJS; (u nuiita voo, f J-*®» ldeis iranou per poet.. week jroetRr-tievenekenng t«gen ongelukken) - Alsooderli.ke nummer» V.k.lijkMh b«vo««l .D. holUMK)» Bmnrom.- (ond« redactie van 'Ihérèa# Hoven) per 3 mud. ÖO cl«. "W.k^i.kMh bovooRMl .W€TiUK*t" p.' mnd. 08 ct». Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTEN'i'IEN Van 1 5 roaolso.SA. Elko renal moor0.13. DieoaUanbiediuxeo 1—5 r.R.l.«.50. Grooto letter» naar plaatsruimte. Voor ban.lol an bo.lrul boalajui io<r vooidoolix» bepaiuigja lol h.t herhaald advorl.Oron in dil Illa.L bi\ abonnement. Eouu oiroul.ir., bovatUmd. d. voorwaardon. wordt op aanvraag toegezonden. Ons volk maakt een zwaren en moeilijken tijd door. Maar kan het anders? Geheel het economisch leven is ontwricht, de energie der groote volkeren rondom pns is gericht op ver nietiging instee van op voortbrenging zooals ,in normale tijden. En die energie is angst wekkend groot, aan de zijde der Entente" niet minder dan bij de Centralen. Is het dan wonder dat een tekort ontstaat •lom op de wereld? Een tekort aan levens middelen; aan machinerieën, aan grondstof-, fen voor de industrie, een tekort ook het is wel bitter 't te moeten neerschrijven aan menschen. De gevolgen van dit algemeen te kort worden ook ten onzent gevoeld. Slechts enkele zeer kortzichtige menschen konden De oorlog. B e r I ij n, 9 F e b r. (W. B.) Volgens een hier ontvangen bericht van de New-York Ti mes hebben nog de militaire, noch de mari tieme autoriteiten bevel gegeven, de Duit- sche matrozen in hechtenis te nemen. De matrozen, die hun schepen verlaten wilden, moesten zich evenals iedere vreemdeling, naar het bureau voor immigranten bege ven. Op de Kronprinzessin Cecilie heeft men te Boston tijdens een langen tijd aanhangig civiel proces beslag gelegd; doch deze maatregel werd slechts genomen, om be- w schadiging te voorkomen, waardoor het schip meenen, dat de wereldoorlog rondom ons zou als pand van den eischer in waarde kon ach- teruitgean. Wat de andere Duitsche schepen betreft, verklaarde de Amerikaansche regeering of ficieel, dot zij deze niet in beslag zal nemen, woeden zonder dat wij er zelfs maar last van hadden. f Zwaar komen de slagen ook op ons neer. En de vrees is gerechtvaardigd, dat in stij-[JP^|^^|^|^| HjH gende mate de moeilijkheden zich zullen op- en dat de Duitschers vrij over hun schepen stapelen. Hoe moet de houding van ons volk daar tegenover zijn? Is het goed. al mopperend en klagend, scheldend zelfs op vreemd en eigen, rond tc tobben denkend alleen aan bet beden? "Neen, waarlijk niet! Een Nederland dat zóó kunnen beschikken. De manschappen ven de geïnterneerde kruisers werden veiligheidshalve van de schepen verwilderd. B e r 1 ij n, 9 F e b r. (W. B.) Volgens een dezen angstwekkend grootschen tiid doorsuk- hier ontvangen bericht zal de Duitsche am- kelt zon zich. zelf weinig minder schaden dan bossadeur te Washington graaf Bernstorff of het rechtstreeks in den oorlog ware be- met het diplomatieke en consulaire perso- irokken Onze volkskracht zou een knak krij- neel zich den 13en Februari te New-York gen, onze volksbeteekenis een Inzinking too- inschepen op het stoomschip Prederik VEI jien, die voor de toekomst niet te herstellen gevolgen kan hebben. yoor de toekomst! 4 Dit honde ieder zich wél voor oogen: Na den oorlog volgt de vrede, maar een vrede, die met zirh ral brengen een feilen economi- van de Skandinavische stoomvaartlijn. De Amerikaansche gezant Gerard zal met het personeel der ambassade dezer dagen Berlijn verlaten. Washington, 9 Pebr. (R.) Lansing ■chen kamn Het volk. dat daarin achter raakt, zeide heden, dat het staatsdepartement sinds zinkt in algemeene armoede gaat heerschen, ontwikkeling en beschaving daalt de nationale l>eteekeni«; schrompelt in en verdwllnt. jg In dien economisohen slriid moeten wij Merk staan, moeten wij zorgen de beschikking te hffc^en over voldoende bewanening. Die ■yredesbewaoening wordt gevormd door ken- 5 Februari om zeven uur 's avonds, langs geen onkelen weg iets meer van Gerard ver nomen heeft. Hij voegde hieraan toe, dat hij niet kon gelooven, dat de Duitsche regee ring Gerard onder eenig voorwendsel zou vasthouden Men wijst er hier op, dat de aanhouding Blfen kunde, door «eschlUheld en vaardig- i y(m een volgen's het |ntemationaaI held. HW Landbouw en industrie, handel en scheep- Taart, wetenschap moeten gereed sfaan om na jfen oorlog de concurrentie op de wereld markt vol te houden. Laat toch niemand meenen. dat dit ons ge makkelijk zal vallen omdat onze concurren ten rnn'irifgeput en in don wfoeden rirlid alle kracht hebben verloren Niets is minder waar. Zelfs de oorlogvoerende nat»®s maken zich klaar, th*"s reeds, voor den bandplsstrild die ^noodwpr>^*<T*omen moet Fnb«*lp voorbelden i recht onder geen enkele voorwaarde ge rechtvaardigd is. Londen. 9 Pebr. (R.) Volgens een telegram uit Washington aan de bladen heeft het Amerikaansche staatsdepartement door bemiddeling van Zwitserland aan Duitsch- land gevraagd, waarom het vertrek van Gerard nog niet is toegestaan. Weenen, 8 Febr. (Corr.-bureau). De avondbladen cons*a4eeren overeenstem- slechts: Feriïin kriigt groo»P havens; het ge- mend met prooie voldoening, dat de Eirro- hecle "TafMand van D^scM"-* wordt svste-peesche onzijdïgen den president der Ver- mnfj^ch van plectrfsrhe kracht. fpeen zeer eer!' Je Staten duidelijk te verstaan hebben goedknnnen prijs, voorzien:'industrieën in de gegeven, dat bij allen eerbied voor de reus- oorlocvoerende landen vormen syndicaten; ach4?~e macht, H»»nnee ziin groot riik hem Frankrifk bereidt een afzetgebied in Zuid- he"ff hekleed, ziine werschen niet hunne Amenka voor: Rusland vcW hard aan de wenschen zullen zijn en dat zij veebeer zich Jrbetering van het o^r,-in hri voorbehou(Jcn vrij en onafhankelijk te be- wiis vooral; Janan scheut met koortsachtige slissen over hunne oolitiek en over hun ,ot naast pf*en scheepvaartverbindingen, ontwik kelt de industrie. Tndien wi? neutralen, ons niet voorbereiden, gullen v jj djf }n»er dien betreuren. Maar dan zal het te laat zijn. Thans is hpf de tiid tot arbeiden, thans moeten we ons sterk maken voor do toekomst Onderwijsverbetering en verbreiding in de eerste utnaf»; i«? ecn IrTpymnpndc picoh en vor der verhooring van do productiviteit van den bodem door landontginnlng en verbetering. Uitbreiding van onze vprkeprswpgen. van de groofp "P'ofprwe^en naar ?»p 700 nr>od als van de kanalen en landwegen ten ulaltelaude: ver sterking van onze eigen iodnstrie; verbetering van ons crediefwezenh^t onderzoeken van ■nieuwe afzetgebieden en het aanknoopen van nieuwe verbindingen enz. Het proTamma is veel omvattend, het wérk Zwaar. OedrpheTnk moet het door dc overheid worden verricht, maar voor een ander en niet mïoder helangriik deel door de bevol king zelf. Ieder burger, in welke maafcehnu- peliike nosjfie hij zieh ook bevindt, zal het zijne moeten doen. Wat ieder burger doet zal gt?rlng schiinen. een drouuel In den emmer Maar men vergete niet dat het d« milHocncn »oppels zfin. die den emmer vullen. ■L Doch individucele kracht alleen haat luttel Samenwerking moet de sterkende eerhrid der 7? deelen brengen. Samenwerking door hechte organisatie van allerlei aard Handels- en JandhonwAereeniringen moeten dc hand aan oen ptnog slaan. Coöperaties van verbruikers moor ook van hoeren en van middenstanders zullen ongericht en versterkt moeten worden: Het credictwezcn door organisatie verbeterd «n uitgebreid. Samenwerkende moeten \^ij torgen sterk te staan voor de toekomst. Die toekomst behoeven wij niet angsti<* tegemoet te zien mits ieder zich voorbeieidk J ieder zijn plicht doe ten volle B. D. A. G Stockholm, 9 Pebr. (Zweedsrh Tel bureau.) De antwoord-nota van de Zweed- sche regeering aan den Amerikaanschen ge zant op het voorstel van Wilson aan de on- zijdigen heeft den volgenden inhoud: Naar aanleiding van uw schrijven, waar door gij aan de koninkliike regeeiing de meenirtg van president W'lson mededeelt, dat het in het belang van den vrede aanbe veling verdient in verband met de nieuwe zeeblokkade die door de Duitsche regeering verklaard werd. eene met de houding der Vereenigde Staten overeenkomstige hou ding aan te nemen, heb ik de eer het vol gende ter uwer kennis te brengen: De po litiek, die de regeering van den koning ge durende den oorlof voWt, is eene streng onpartiidige onzijdigheid. De regeering •heeft alles gedaan wat h^ar mogelijk was om trouw alle-plichten te vervullen, die'deze politiek haar ODlegt. Gelijktijdig deed zij zooveel mogelijk de rechten gelden, die daaruit waren af te leiden. Om een prak tisch resultaat te bereiken en de beginse len van het volkenrecht te handhaven, wend de de regeering zich meermalen tot de neu trale staten om te kómen tot eene samen werking tot het genoemde doel. Inzonder heid liet de regeering niet na, aan de re geering van de Vereenigde Staten voorstel- 'en tot dit doel te onderwerpen. Met leed wezen stelde de regeering der Vereenigde Stoten vast. dat "3e belangen der Vereenig de Staten hun niet toelieten, zich bij deze voorstellen aan te sluiten. door de koninklijke regeering gedane voorstellen leiddden tot een stelsel van ge meenschappelijke maatregelen tusschen Zweden, Denemarken ert Noorwegen fe- enover de beide oorlogvoerende partijen. In de politiek, die 'skonings ie .eering tot hor.dhaving van hare onzijdigheid en tot be- veiliging van hare legitieme rechten volgt, is de regeering des konlngs, die een hart heeft voor het onbeschrijfelijke leed, dat van dag tot dag wreeder op de menschheid drukt, bereid iedere gelegenheid, die zich aanbiedt, aan te grijpen om tot het spoedig verkrijgen van een duurzamen vrede bij te dragen. Zij haastte zich daarom zich aan te sluiten bii «♦mmen v«u den president, die ten doel hadden de mogelijkheid tot het verkrijgen van. onderhandelingen tus schen de oorlogvoerenden te onderzoeken. Het voorstel, dat het onderwerp is van de tegenwoordige briefwisseling, geeft als doel aan: beko-ring van het tegenwoordige oorlogskwaad. Maar de receering der Ver eer" 'e Staten koos als middel om tot dit doel te komen, eene handelwijze, die ge heel in tegenstelling is met de beginselen, die tot het huidige oogenblik de politiek van de koninklijke re?eering* hebben geleid. De regeering van den koning, die zich baseert op de meening van de natie, zoo als die is aan den dag gekomen door de eenstemmige besluiten van hare vertegen woordigers, wil In de toekomst, gelijk\in het ver»--'- ">eg van de onzijdigheid en de onpartijdigheid tegenover de beide oor logvoerende partijen verder volgen; zij zal slechts dan genei?d zijn hem te verlaten, wanneer de levensbelangen van het land en de wmrdipheid van de natie haar dwingen hare politiek te veranderen. Montevideo, 9 Febr. (R.) De regee ring van Uruouay verwerpt in haar ant woord op de Dullsrhe nota de leer van de duikboot-ooVlogvoering. Kopenhagen, 9 Febr. (W. B.) De B~-i?ngske Tidende bericht uit Stockholm: Het in den grond geboorde Zweedsche -'"hip Bravalla schijnt een der eerste slachtoffers van verscherpten U-boot- 001 iov: ie zijii. He: :elcgmm, dat de kapitein den 2en uit Devonport afzond, bevat overi gens geene bevestiging ven de bewering, da' Duitschers d« l-amanring beschoot bij het in de booten paan. Het stoomschip Wv s voor een millioen kronen tegen oorloos- risico verzekerd en voor Engelsche reke ning bevracht. B e r 1 ij n, 9 P e b r. (W. B.) Een van onze op zee zijnde U-booten bericht, dat het tot dusver 16.000 ton scheepsruimte in den prond heeft gehoord. Een ander heeft tot dusver zeven stoomschepen en drie zeil schepen tot zinken gebracht B e r 1 ij n, 9 Febr. (W. B.) Over het In den grond boren van het Deensche stoom schip Lars Kruse vernemen wij, dat als dit stoomschip het voorgeschreven kenteeken van het Belgische hulpcomité gedragen heeft, het in den grond boren door een Duit sche U-boot uitgesloten schijnt. Stellige ïhededeelingen kunnen eerst gedaan worden na de terugkomst van onze l|-booten. 10 Febr Tegenover de dagbladberich- ten over het Deensche stoomschip Lars Kru se 1can het vozende worden vastgesteld: Naar de aan de Duitsche duikbooten gege ven bevelen is het uitgesloten, dat een Deensch stoomschip of schip, de kenteeke- nen dragende van het Belgische steuncomité zonder waarschuwing kan zijn getoroedeerd bewesten de lijn Dover—Calais. Men kan dus met zeer groote waarschijnlijkheid aan nemen. dat de Lars Kruse op een mijn is geloopen. Londen, 9 Febr. (R.) Bericht van Lloyds. Het Noorweegsche stoomschip Hanokinak is in den grond geboord. Het Spaansche stoomschip Nua Montana is getorpedeerd. Londen. 9 Febr. (R.) Aan boord van een stoomschip, dat hier is aangekomen, be vonden zich de tweede officier en een ma troos van de Noorsche bark Sforskoy, die door een Duitsche duikboot getorpedeerd is. Het lot der overige bemanning is onbekend. M a d r i d. 9 F b r. (R.) Volgens een be richt uit Giion ziin daar 13 opvarenden van het Noorsche sriiip Solbakken geland, dat ter hoogte van Finisterre getorpedeerd werd. Het schip was met een lading graan van Buenos Aires naar Cherbourg onderweg. Een man is verdronken, een andere van koude omgekomen. Een sloep met den kapi tein en 14 man wordt vermist. Londen, 9 Febr (R.) De „civil lord of the admiraliy" Pretyman zeide in eene vergadering te Chelmsford: Wij hebben een jaar geleden een duikbootkrisis gehad in de nauwe zeeën. Die is overwonnen. Nu stóan wij weer voor een duikbootkrisis op bree- dere basis, nog veel brutaler dan de vorige en zi*h nog minder storende aan de gewone weiten van de menschelijkheid. Maar even goed als de andere was overwonnen, zou ook deze overwonnen worden. Hij hoopte, dat niemand ook maar een oogenblik zou gelooven, dat er den minsten twijfel was in het gemoed van den admiraliteitsraad, dat deze aanval het lot van zijn voorganger zou ondergaan. P a r ij s, 9 Febr. (Havas.) De minister van marine, admiraal Lacaze, verklaarde in een onderhoud met'een correspondent van de Associated Press, dat de duikboot-oorlog noch naar den geest, noch naar de daad f*rger is dan hij een of twee maanden was. Hij z8l actiever gevoerd worden ten gevolge van het grooter aantal duikbooten; doch daarna een periode van betrekkelijke wer keloosheid zal volgen, in den loop waarvan de duikbooten rullen worden vervangen en hersteld. De gevolgen van de breuk met de Veree nigde Staten besprekend, verklaarde de ad miraal, dat het meest belangrijke resultaat was de moreele steun, welken Amerika ver leent door zich te keeren tegen onwettige en onmenschelijke practijken. Dujtschland zal door het oordeel der wereld, dat het niet zal kunnen dragen, verpletterd worden. Londen, 9 Febr. (R.) Officieel, be richt. E 1 torpedojager van oud tpe, die voor patrouillediensten in het Kanaal gebruikt werd, is in den afgeloopen nacht op een mijn gestooten en gezonken. De officieren zijn allen verongelukt; van de bemanning zijn 5 man gered. B e r 1 ij n 9 F e b r. (K. N.) De Voss. Ztg. ontleent aan de Gazette de Lausanne het bericht, dat de bestellingen der Entente van geschut in Amerika ook thans nog zeer be langrijk zijn. Voor het eerste halfjaar 1917 zullen 600.000 ton staal voor projectielen, voor het tweede halfjaar 800.000 ton naar Engeland, Frankrijk en Italië geleverd wor den. Bovendien zijn besteld 100.000 ton pantserplaten, 160 000 ton rails, 100.000 ton ruw ijzer, 50 000 ton constrifctieijzer, 40.000 ton ijzerdraad. De Amerikaansche markt klaagt reeds, dat door deze gewel dige leveringen de behoefte aan ijzer te kort komt, aangezien op de markt slechts nog 200.000 ton spoorwegmaterieel, 76.000 ton rails en 10.000 ton hrugmate- rieel konden worden gereserveerd. De Züricher Post schrijft: Zij, die In toe voer van de Entente afhankelijk zijn, zou den in uitermate bedroevenden toestand komen, indien Amerika in oorlog zou ko men met de Midden-Europeesche mogend- heden. Dat met een dprgelijke mogelijkheid rekening wordt gehouden, blijkt uit de uit latingen tot dusver van Duitsche en Ame rikaansche bladen. Men mag wel aannemen, dat de Duitsche rijksregeering bij hare maatregelen de mogelijkheid van een oor log met Amerika niet uit het oog verloren heeft. De vraag js thans of Wilson sterk ge noeg zal zijn om weerstand te bieden aan de ongetwijfeld met hoogdruk ingeleide po gingen, die hem tot een oorlog met Duitsch- land willen drijven. B e r 1 ij n, 9 Febr. (W. B.) De enorme Rumeensche.buit wordt thans op de Donau weggevoerd. In reusachtige sleeptreinen gaat hij stroomopwaarts naar Oostenrijk-Honga- rije en Dui'schland. Het geheele scheepsnark met meer dan 400 stoomschepen en 3500 lichters is daarmee bezig. De sleepbooten, waarmee de lichters voortbewogen worden, vervoeren graan, hout. leder en andere goe deren, die voor de oorlogvoering van waarde zijn. De inhoud van een van d' sleeptrei nen komt oyereen met dien van 650 wagons. Slechts de groote schepen van 2000 ton laadruimte moeten in Turnu Sloezin overge laden worden; alle schepen van kleineren diepgang gaan verder. Stroomopwaarts is het verkeer buitengewoon levendig. Als een gemakkeliike weg voor het ver voer van de voor de Duitsche, O.-H. en Bul- gaarsche troepen bestemde goederen is de Donau van onschatbare waarde, ondanks de moeielijkheden, die door hoog water, mist en sneeuw veroorzaakt worden. Verspreide Berichten. Een opvolgster van Madame de Thèbes. Madame de Thèbes heeft een waardige opvolgster gevonden in een tramrondifttrice te Cherbourg. De helderziendheid van deze vrouw werd bij toeval ontdekt. In de tram bevond zich eens een dame, die een hon-1 derd francs biljet wilde laten wisselen, in de meening dat ze geen kleingeld bezat. „U vergist u mevrouw, zei. de conductrice" in het middenzakje van uw portemonnaie be-1 vinden zich drie francs. „Dit bleek inder daad het geval te zijn. Een officier die naast de dame in Je tram zat, was door het voo* val zeer verbaasd. Wanneer u zoo'n hel derzienden blik bezit, kunt u mij misschien wel vertellen, wat ik zoo juist gedaan hob. „II hebt bij de Pransche bank 6000 franc* gedeponeerd" antwoordde zij. Het antwoord was juist. „Wanneer is de oorlog gedaan?" vroeg hij verder en het antwoord luidde: 17 Maart 1917. „De officier gaf de profetes een kaartje met zijn adres„Wonneer uw voorspelling uitkomt( kunt u den dog daar na bij mij 500 francs komen halen Dot is de profetie wel waard". Sofia, 9 Febr. (Buig. ag.). Den 8en om 1.35 namiddags werd een vrij sterke aardbeving gevoeld' in Cuprio, Despotovo, Soilauntz en andere plaatsen in het Morava- dal. Pr werd g^en 'inde naogerir' Kameroverzicht. Rrrste Kamer. De Voorzitter doet in ittiug van Vrijdag mededeeling van de ingekomen be richten van verhindering en van do samen stelling der commissie van rapporteurs ovet de Schepenvorderingswet en deelt daarna mede, dat, aangezien de commissi-von rap porteurs nog niet gereed Is gekomen niet haar afdeelingsonderzoek, de vergadering wordt verdaagd tot hedennaniiddag 3 uur. Vooreitter barond Van Voorst lot Voorst. Aan de orde is het wetsontwerp tot Vordering van schepen. De heer C r e m e r brengt namens de com missie van rapporteurs verslag uit over hef wetsontwerp. Algemeen was de Kamer van oordeel dat het, gezien de tijdsomstandig heden, onverwijld moest worden aange nomen. De Minister van Landbouw, de heer Posthume, zegt, dat cle regeering van de gegeven macht met beleid zal ge bruik maken. Ten slotte brengt hij dank voor de snelle afdoening. Dé heer Van Kol wijst op cle groote winsten door de reeders gemaakt ten kostte van land en industrie. Hij had eerder io- grijpen gewenscht. Zou de regeering geei* schepen in Amerika kunnen aankoopen vraagt spreker. Het wetsontwerp wordt vervolgens aange nomen en de vergadering verdaagd tot Dins dagavond half negen. Berichten. H. M. de Koningin ontving gister avond ten 6 uur Sir Walter Townley, tez overhandiging van zijnen geloofsbrief als buitengewoon gezant en gevolmachtigd mi nister van Zijne Britsche Majesteit bij het Nederlandsche Hof. H. M. de Koningin-ontving gisteravond den afgetreden gezant van Oostenrijk-Hongarije bij het Nederlandsche Hof, baron Von Giskra, en zijne echtge- noote. Baron en barones Von Giskra namen daarna deel aan het diner bij Hare Majesteit 8 0 m i 111 o e n-o n t w e r p. Naar wij vernemen, is de verschijning van dc Memorie van Antwoord in joke hei 80 millioen-ontwerp voor de levensmidd&» lenvoorziening vermoedelijk Maandag a.#* tegemoet te zien. De onderwijzersjaarwedden. Gisterenavond heeft te Den Haag eene bif. eenkomst plaats gehad van de voorzitters der 7 verschillende politieke groepen in da Tweede Kamer met de kamerleden de hee- ren Ketelaar en K. ter Laan, naar aanleiding yan regeling der onderwijzerstraktementen en in verband ook met de motie van den. heer Ter Laan, die bij de behandeling van- de begrooting van binnenl. zaken is voon- gesteld en waarvan de behandeling tot late** is uitgesteld, strekkende om als noodmaat regel de minima te verhoogen mei 20O onder den noodigen waarborg, dat deze vet* hooging ook inderdaad strekke ten bate van de onderwijzers. 7 O j a a r. De Commissaris der Ko ningin in Zeeland, mr. H. J. Dyckmeeste^ hoopt Vrijdag 16 dezer zijn 70sten verjaar dag te vieren. Kamervacoture Emmen. Da heer D. Boersma te Emmen, candidaat go», steld voor de Tweede Kamer (vac. mr. FL Goeman Borgesius) heeft medegedeeld, dat hij niet in aanmerking wenscht te komen» zoodat de heer J. Sibinga Mulder als eenig overgeblevene, wel gekozen zal worden. Deze heer was in 1913 candidaat gesteld voor het kiesdistrict Dokkum, doch werd niet gekozen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1