ZONNEWEELDE 15"' Jaarpang. „DE E EM LAN DER'. Woensdag l4 Februari 1917. „BIJITFNI.AND^ FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAl. Hoofd redactie j M(. D> j VAN SCHAARDENBURO. Ullgevers: VALKHOFF ft Co. ABONMiW ENÏÜPRIJS Vl nuuu>a»u rooi Amereloort 1 J-jJJJ- r' idem iranoo po»t1 rtliK'p.r w.»k (roet aritia verzekering t«K«n oon.luK.nl- ••KAllvnderltik. nuinmera W-k.l\)kMh bijvo.ewl ,t>' bollanatfht Umnr<m* rmlai-tib van I tierèa. Hoven) pel a mud. 5# C»». W.k.li k»oll bllvoogMl Wtrtldrtruë" pel mnd. 03 CI». Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intcrcomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVKRTENT1EN Van 1-6 regel.O.SO. Elko r.K.I moor-0.13. l)ient)ta.-viibit)rtin£6Q 16 rebels.. M m o.50« O rooi» letter» plaalai uimU» Voor liMmlel on^edryl butaan a»oi vooHooIiro bapaiiiif-nit lot hot herhaald adv»rio»r»n in «lit Blmt, bo abonnement. Eone oirculair». bevattonde do toorwaardou. wordt op aanvraag tou^eiOiviuu. Politiek Overzicht Hot Amerikaansche oorlogsgevaar. De le Februari werd tot dusver aan genomen als de aanvangsdatum van den door Duitschland aangekondigden vei^- •cherpfen duikboot-oorlo?. Die opvatting blijkt echter niet juist te zijn,.want de Duit sche regeering heeft door middel van Wolff's agentschap bekend laten maken, dat zij in de eerste dagen na 1 Februari de nieuwe methode van oorlogvoering nog niet in hare volle strengheid in toepassing had gebracht met het oog op de neutrale sche pen, die onbewust waren van het gevaar, dat plotseling voor hen was opgekomen. Maar er wordt bijgevoegd, dat het nu uit Is met alle consideratie. De schepen, die nu zich begeven in het als gevaarlijk aan geduide zeegebied, kunnen gerekend wor den dat te doen met volledige kennis van de hen en de menschen aan boord dreigen de gevaren; wanneer zij die ondervinden, komt dat voor hunne eigen verantwoording. Is daarmee nu uitgemaakt, dat voortaan alle schepen zonder onderscheid, die de Middellandsche zee en het ten westen van Engeland en Frankrijk gelegen gedeelte van den Atlantischen oceaan bevaren, blootge steld zijn aan de kans om on^ewaarschuwd in den grond te worden geboord? Het wordt uitdrukkelijk verzekerd en op de be lichten, die gewaagden van pogingen, die werden beproefd om te Verhoeden, dat het tot het uiterste zal komen, Is een per'inen- te tegenspraak gevolgd, zoowel uit Berliin als uit Washington. Toch zullen die geruch ten wel niet verdwijneij. Reeds hierom niet, Omdat die ontkenningen, inlhoe pertinenten vorm ook gegeven, toch niet ten volle Vertrouwen verdienen. In dit geval is nader gebleken, dat er wel degelijk van Duitsche zijde eene poging is ge daan om weer met Washington in re latie te komen. Die poging is wel mislukt, iftanr dat sluit niet uit, dat men 't nog eens weer zal gaan beproeven. Bovendien neigt ■de algemeene stemming er toe, dat men zich de hoop niet wil laten ontnemen, dat heg uiterste zal kunnen worden vermeden. De Senaat der Vereeniwde Staten heeft het besluit van den president om de diploma tieke betrekkingen met Duitschland af te breken, met overgTOote meerderheid goed gekeurd. Maar dat vo'um kan niet worden opgevat als een bewijs, dat daar de oor logszuchtige stemming overheerschend is. Het tegendeel is eerder waar. Van den vice-president Marshall wordt deze verklaring gemeld: „Het is oprecht te ho pen, dat deze noodzakelijke breuk de Ver eenigde Staten niet in den oorlog zal be trekken. Maar er zijn grenzen voor de lijd- «aamheid, waarbuiten eene natie, die zich self respecteert, niet kan gaan. De Ameri kaansche redering kan de niet-inachtne- ming van alle wetten der beschaving door eene natie, w^lke ook, niet over haren kant laten gaan." De democratische partijleider Kifchin zeide in een politiek gesprek: „Ik ge loof niet, dat de president minder gezegd ol gedaan had kunnen hebben, en ik ben dankbaar, dat" hij niet meer gezegd of ge daan heeft. Hij heeft aan Duitschland eene laatste, duidelijk kenbaar gemaakte gele genheid gegeven om eene botsing met de Vereenigde Staten te vermijden. Alle ware Amerikanen hopen, dat het deze gelegen heid zal eangrijpenn." Hunnerzijds voeren de pacifisten eene groote propaganda zij zetten alle zeilen bij om de beweging ten gunste van den vrede in het congres en onder-het publiek te ver sterken. Hun leider,'de oud-staatssecretaris Bryan, heeft verklaard, dat Duitschland een oorlog met de Vereenigde Staten gemakke lijk kan vermijden, als het van de Ameri kaansche handelsschepen slechts diegenen, die contrabande vervoeren, in den grond boort nadat eene waarschuwing is voorafge gaan. Dit standpunt wordt inzonderheid in genomen in de staten van het westen en het midden, waar men op Wilson voor de tweede maal gestemd heeft, omdat hij het land buiten den oorlog heeft gehouden. De vredevrienden vullen in alle dagbladen ko lomen met hunne manifesten en roepen volksvergaderingen bijeen. Ook de Duitsch- Amerikanen doen zich gelden en maken stemming voor de meaning, dat het beste zou- zijn de beslissing uit te stellen, totdat de uitslag van een te houden nationaal referendum bekend zal zijn. Nu is "het waar, dat met deze pogingen niet is overeen te brengen de door Duitsch land in de hierboven aangehaalde kennis geving wederom gedane aankondiging, dat na den 13en Februari de duikbootoorlog werkelijk Zal worden gevoerd, zonder iets of iemand te ontzien. Als dat naar de letter wordt uitgevoerd, dan zal inderdaad een conflict niet te vermijden zijn, want het zal naturlijk niet belet kunnen worden, dat te kwader ure een Amerikaansch schip een Duitsche duikboot in den weg komt. Intus- schen verdient het de aandacht, dat in Ame rika stemmen opgaan, die betoogen, dat niet iedere botsing noodwendig den oorlog moet teweeg brengen. Dat hangt af van den aard van het conflict. Zoo wordt uit Washington, op grond van inlichtingen uit de naaste omgeving van president Wilson, aan de Morning Post geschreven „Het zal den president niet mogelijk zijn iédere daad van Duitschland met eene oor logsverklaring te beantwoorden, zelfs wan neer daardoor Amerikaansche menschen- levens verloren gingen. Voor een dergelijk optreden van de Amerikaansche regeering is het te laat, want er zijn in den loop van den oorlog reeds te veel Amerikanen om het leven gekomen. Hoogstens een geval zoo ernstig als de Lusitania-ramp zou een reden kunnen zijn om den oorlog te doen losbarsten. Wanneer de St.-Louis of een ander groot passagiersschip van de Veree nigde Staten getorpedeerd werd en daarbij Amerikanen omkwamen, zou zeer zeker het geheele Amerikaansche volk den oorlog eischen. Dan zou hetzelfde geval intreden als indertijd bij den ondergang van de Maine in de haven van Havana, toen president Mc Kinley,moest toegeven aan den druk van de openbare meening. Een andere oor logsoorzaak zou nog slechts kunnen zijn eene verschrikkelijke daad van geweld, die Duitschland onmiddellijk voor de Ameri kaansche kust volbracht. Wanneer Duitsche U-booten in de Amerikaansche wateren trachten Amerikaansche handels- of oor logsschepen in den grond te boren, dan zou dat eene aanleiding zijn om den oorlog dadelijk-te doen uitbreken." De oorlog. Ondanks alle ontkenningen, blijkt er toch eene poging gedaan te zijn door Duitsch land, om weer n\et Amerika in relatie te ko men. Door bemiddeling van den Zwitser- schen gezant is aan de regeering te Wa shington te verstaan gegeven, dat men be reid was te onderhendelen, mits de han delsblokkade tegen Engeland daardoor niet werd verbroken. Als entwoord is medege deeld, dat niet in onderhandelingen kon worden getreden, tenzij Duitschland. zijne verbintenis, in het geval van de Sussex gegeven, introk en zijne proclamatie van den niets ontzienden duikbootoorlog introk. Washington, 13 F e b r. (R Er is eene nieuwe nota aan Duitschland gezon den, door tüsschenkomst van den Zwitser- schen gezant, over de Amerikaansche ma trozen op de Yarrowdale. Men gelooft, dat de nota hunne invrijheidstelling vraagt. B e rij n, 13 F e b r. (W. B.) Den 8en Februari werd bekend gemaakt, dat een te- rugkeerende duikboot in den Atlantischen oceaan tien schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 19,000 ton tot zinken heeft gebracht. Onder deze bevonden zich twee schepen van 4900 ton met koren en levens middelen, een van 2300 ton met salpeter voor Engeland, twee van 500 ton met kolen voor Gibraltar en voor de ItaÜaansche staatssnoorweeen en een van 2100 ton met olie voor Queenstown. De duikboot heeft een Engelschen prijs-offirier van een Hollandsch stoomschip afgehaald. Volgens een later ingekomen duikboot- rapport zijn' verder zes stoomschepen en een zeilschip, van te zamen 2500 ton, tot zinken gebracht. Londen, 13 Pebr. (R.) Bericht van Llovds. Het stoomschip Africa, van de White Star lijn, is in den cTond geboord. Vijf personen zijn gedood, 17 man van de bemanning wor den vermist. Een Noorweegsche mptorsloep, de vis- schersschuit Athenian en de bark Victoria zijn tot zinken gebracht Van de beide eerst- renoemde schepen is de bemanning aan lard rebracht. 14 Pebr. Het Britsche stoomschip Fore land en de treiler Brissand zijn in den grond geboord. Op de verschillende oorlogstooneelen de gewone artillerieactie en hier en daar plaat selijke loopgraaf-gevechten. Weenen, 13 Pebr. (Corr.-bureau). De Duitsche keizer is heden namiddag om drie uur weer vertrokken. Aan den maaltijd, die gisteren ter eere van het bezoek van den Ouitschen keizer werd gegeven, heeft keizer Karei de volgen de toespraak gehouden: Het is mij een groot genoegen Uwe Ma jesteit hartelijk welkom te kunnen heeten. Reeds tijdens de regeering van mijn oud oom heeft het politieke en militaire bond genootschap, dat onze staten aaneenbindt en dat in den huidigen oorlog zijn bloedige wijding heeft verkregen, ook in de oprech te vriendschap tusschen de beide dynastieën zijn uitdrukking gevonden. Het is mijn in nig streven dit erfdeel^ mijner voorouders zorgvuldig te behouden en ik beschouw het als een voorrecht, daarbij op de samenwer king van Uwe Majesteit te mogen rekenen. In leed en voorspoed door den oorlog ver- eenigd, zal het ons met God's bijstand ge lukken, onze staten een gelukkige toekomst tegemoet te doen gaan. Terwijl ik de eer heb Uwe Majesteit mijn oprechten dank voor het bezoek te brengen, hef ik mijn glas op met den wensch. dat Zijne Majesteit de keizer van Duitschland en koning van Pruisen, mijn trouwe vriend en bondgenoot, nog lang moge levenl De Duitsche keizer antwoordde als volgt: Uwe keizerlijke en koninklijke apostoli sche Majesteit verzoek ik voor de hartelijke woorden van verwelkoming en mijn gast vrij onthaal mijn dank te willen aanvaar den. Het was mij een behoefte des harten, het bezoek dat Uwe Majesteit mij in mijn hoofd kwartier heeft gebracht, zoo spoedig moge lijk te beantwoorden en bij deze gelegenheid Uwe Majesteit opnieuw de verzekering te geven van mijn trouwe en onwankelbare vriendschap. In deze vriendschap, die mij van de zijde van uw doorluchtigen oud-oom vele jaren ten deel viel, en die mij thans ook met Uwe Majesteit verbindt, zie ook ik de uitdrukking van het innige en in den ge- meenschappelijken strijd nog versterkte bondgenootschap tusschen Oostenrijk-Hon- garije en Duitschland. Dat hel Uwer Masjesteits streven is het tusschen beide Rijken bestaande bondge nootschap te handhaven, vernam ik met de grootste voldoening en ik behoef u niet te verzekeren, dat Uwe Majesteit bij deze taak op mijn medewerking kan rekenen. Moge het Gode behagen, dat onze door banden van trouw en vriendschap aaneenge- snoerde staten na dezen ernsrigen en groo- ten tijd spoedig weder van de zegeningen van een gewaarborgden vrede mogen ge nieten en een gelukkige toekomst mogen tegemoet gaai^ Ik hef mijn glas op met den wensch, dat Uwen Majesteiten den keizer en de keizerin een lang en gelukkig leven moge beschoren zijn. i Berlijn, 13 Pebr. (W. B.) De keizei heeft aan keizer Kerel de waardieheid vei* leend van generaal-veldmanrscholk. Sofia, 13 Febr. (Buig. eg.) De So- branje heeft hare zittingen hervat. B e r I ij n, 1 3 P e b r. (W. B.) Het PruisS- sche staatsministerie is voornemens de op het gebied van de volksvoeding tijdens den oorlog, opgerichte of nog op te richten Pnti. sische diensttakken (landsgraanbureau, land* vleeschbureau, enz.) te plaatsen onder lei ding van bijzondere staatscommissarissen* aan wie de bevoegdheden van bestuur en toezicht zullen worden opgedragen, die aan de betrokken ministers toekomen. Tegelijk zullen deze staatscommissarissen in nauwe betrekking gebracht worden met het oor- logsvoedingsbureau. New-York, 13 Pebr. (R.) Tengevolge- von een door Duitschland afgekondigd be vel, dat de Amerikanen in België voor schrijft in Brussel hunne woonplaats te kie zen, hebben de Amerikanen zich terug ge trokken uit het werk tot ondersteuning in België en Noord-Prnnkdiik. Londen, 13 Pebr. (R.) Onder de in schrijvingen van gisteren op de oorlogslee- ning komen vele grooto bedragen voor, o a een persoonlijke inschrijving van 2.635.O00 van Sir George Cooper en een van 5millioen van de Royal Mail Steamship Company en de met haar ver bonden maatschappijen. Londen, 1 3 P e br. (R.) Officieefwordf bericht, dat de premie von de verzekering tegen risico's van bombardement en lucht- schade verminderd zijn met 50 pet. Londen, 13 Pebr. (R.) Uit Washing ton wordt bericht, dat thans 682 schepen met eene tonnage van 209.876 in de Ver eenigde Staten in aanbouw zijn. Cairo, 13 Pebr. (R.). Wij vernemen, dat de Turken de spoorwegen HomsTri poll (Syrië) en JaffaJeruzalem hebben opgebroken. De sporen worden gebruikt voor het aanleggen van een lijn tusschen Rasclaim en Diarbekir overeenkomstig da bevelen van den Duitschen generalen staf. Er wordt bericht, dat Engelsche, Pransche en Russische gevangenen gebruikt worden bij den aanleg van deze nieuwe lijn en zeer slecht behandeld worden door de Duitschei* en de Turken. Verspreide Berichten. Verbod tot vestiging van analfabeten. Het besluit van de regce. ring der Vereenigde Staten om de vestiging van analfabeten in dat land te verbieden, Is natuurlijk voor Italië van bijzonder belang. De Messngero zegt, dat dit verbod vela Italianen, die anders na* den oorlog den oceaan zouden zijn overgestoken, bitter hard zal treffen. Het blad trekt dan twee lessen uit het besluit. De Italiaansche regeering kan er uit leeren, dat Italianen moeten lee» ren lezen en schrijven en ze ervoor heeft to waken, dat ze niet naar een ander land be- Wat glanst, is voor het oogenblik geboren. ROMAN VAN OL .GA W O H L BROCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 41 Na een uur reed de kleine autocoupé van vorstin Sukewitsch voor. Mevrouw Sina, in bontmantel gehuld, met een wondermooi^ri voorjaarshoed op het kunstig gekapte haar, verscheen voor het donkere hek. De nieuwe knecht hield het warme voe tenkleed vast. Daarna kwam Hörselkamp «onder hoed in zijn witten kiel. Heel breed en goed geluimd stond hij daar, bekeek den auto, greep de hand van zijn vrouw en drukte zijn lippen in de ronde opening van haar handschoenen, hielp haar zorgzaam *»j het instappen, nam het kleed uit de hand van den knecht, legde het zelf over haar knieën en toen spraken de twee nog een poosje door het open portier, lachend, hand fn hand als een verliefd paar, dat iviet kan scheiden. Toen Lou een half uur later aan de deur klopte en vroeg, of zij haar vader zijn ont bijt zou zenden, keek hij in het geheel niet naar haar om, antwoordde alleen „Niets dan een glos wijn. Ik ben zoo in mijn werk er mag niets tusschen komen. Het gaat vandaag fameus I" En zijn stem klonk jong en goed als in zijn beste en gelukkigste dagen. Op straat voor het stille huis aan de Kup- fergraben zou langs den ganschen voorge vel stroo worden uitgespreid. Aldus h8d gravin Marie Antoinette het bevolen. Wel was de graaf van meening, dat het niet noo- dig was, maar zij zei „Tk verzoek het te laten doen." En graaf Oberwall had schouderophalend toegegeven. Gerhard Oberwall was 's nachts plotse ling ziek gewonden. Overdag reeds had de gravin bemerkt, dat hij zeer opgewonden was, en gedrongen door haar vragen hed hij haar de scène in het huis van Hörsel kamp verteld. Met saamgeknepen lippen had zij naar hem geluisterd, met toenemenden wrok tegen de extravagante Pools^he. Haar ontstemming werd nog grooter, toen zij vernam, dat hij den avond bij de familie Roeckwitz zou moeten doorbreogen. Giftig vroeg zij „Weet je wat je daar doen moet?" Hij wist het niet. En het spel zijner spie ren in het zenuwachtige gezicht, met Je ge spannen trekken, het vast op elkaar Hem men van zijn tanden en de donkere blik van zijn oogen, zeiden genoeg. Graaf André Oberwall was reeds in rok. toen men hem kwam zeggen ,dot „mijnheer de doctor" jiek was. Hij wendde zich om met hoog opgetrok ken wenkbrauwen, meer verbaasd over den ongewonen titel den verschrikt. „Mijnheer de doctor" oh ja." Nu, de geestelijke adeldom schiep nu eenmaal ook parvenu's f Hij liet dus rnet zijn hooghartig lachje en op zijn concilian- ten diplomatentoon „den doctor" beter schap toewenschen en zeggen, dat hij hem bij de familie Roeckwitz zou verontschuldi gen. Maar om tien uur werd hij reeds door zijn knecht getelefoneerd met het bericht, dat „mijnheer de doctor" hooge koorts had en dat men een dokter- had geroepen. Toen graaf André aan het bed van zijn zoon kwam, herkende Gerhard hem niet meer. De huisdokter meende eerst dat een kou de oorzaak van de ongesteldheid moest zijn. Maar toen hij den volgen-den moreen terug kwam, sprak hij van overwerkt'heid, een ze nuwschok, en veronderstelde hij een dier buitengewone reacties, die bij uiterlijk kalme maar hypergevoelige naturen kun nen voorkomen. „Sedert weken draagt hij de ziekte met zich om, maar ge hebt natuurlijk niets ge merkt," zei de oude gravin, toen graaf An dré bij haar boven kwam. Hij heeft de Roeckwitzkoorts, woarde zoon. En die zal ik ook spoedig krijgen f Als ik den naam maar hoor, krijg ik een gevoel als kriebelden mie ren aan mijn vingertoppen. Ge kunt den jongen evengoed aan een Ch«T*»®«che uit huwelijken. Graaf André glimlachte. „Neem mij niet kwalijk. Mama...." „Toch wel, mijn beste. Wij hebben ook blanke Chineezen. Chineesche vrouwen met blonde vlechten. Maar haar zijn niet de voe ten, maar hoofd en hart ingeperst De familie Roeckwitz had het voor eeu wig bij haar bedorven, sedert de barones met haar beide dochters een bezoek bij haar had afgelegd. De drie strooblonde vrouwen, die zoo sprekend op elkaar geleken, dat men ze met elkaar verwarde, met haar lange gezichten als van raspaarden en de stijve correctheid van arme officiersdames hadden met haar uitpuilende, glinsterende oogen elk voorwerp in de kamer als het ware opge zogen. De moeder vrijpostiger en handi ger dan de dochters had, met een^eroep op de vroegere „innige verhoudingen" der beide families, vragen gesteld als een huwelijksbemiddelaarster. En bij elk ant woord hadden de zes uitpuilende oogen elkaar aangekeken in strakke ontzetting over het „vreemde", dat zij er in voelden. De moeder van graaf Gerhard leefde dus? Zij hadden allen met zeer veel medegevoel gehoopt, dat zij reeds lang dood was. Men sprak immers nooit van haar. Nu, zij telde ook eigenlijk niet meer mee. Elk huis had zijn „levend lijk". Daarvoor moest men een voudig de oogen sluiten. De oude gravin had haar zoon, terwijl rij hem dit vertelde, bits van terzijde aange keken,* haar sterke schouders gerekt, en haar beringde handen gebald, als om met 1 geweld te onderdrukken, wat anders aan haar lippen zou kunnen ontsnappen. Zij was zeker ook zoo'n „levend lijk" voor het huls Roeckwitz geweest. Maar graaf André zei „Geloof rnij; lieve Mama, het zijn meer de nationale dan, de persoonlijke contrasten die u zoo vreemd doen staan tegenover do familie Roeckwitz...." Waarop de oude dame een oogenbbfc haar koele berekening verloor en openlijk bekende „Ik ken een klein meisje, dat zoo Diritsch is als het Gretchen in Faust...." "U kent toch alleen het Gretchen met de muziek van Gounod, lieve Mama", viel graaf Oberwall niet zonder ironie in, „onaf het huis Hörselkamp, waarop u waarschijn lijk doelt, maakt sleohte muziek. Men moei de ooren toehouden, als men hen hoort, en men hoort er maar al te veel van." De oude gravin bleef in zeer slechte stemming achter. Als vorstin Sukewitsch kwam zou zij haar de ooren wasschen. En grondig! Alleen al om haar ergenls kwijl te raken. Iemand moest het ontgelden, an ders zou zij stikken. Elk kwartier stuurde rij haar kameniet Mendel naar beneden om te laten vragen, hoe het met graaf Gerhard was. Zij kwam steeds met dezelfde strakke uitdrukking op het gezicht terug. (Wordt vervolgd-i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1