BUITF.NI.AND. ZONNEWEELDE w w» 15"* Jaargang. „DE EEMLAN DER". 1 Woensdag 2i Februari 1917- Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 60. m Politiek Overzicht FEUILLETON, v AMERSFOORT Hoofdredacties MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS; PRIJS DEK ADVERTENT1EN V»n 1—5 r«sol»f „.HO. Pu wMk (met gr»t» »w»k«ring UgM ong«lukk»n) Afzonderlek© nummer» Vekelbkeoh bbvoegsel nD$ HoIWk*# Uuinnmw' toodzr redactie van Thérèae Hoven) per mod. ÖO ctu. "Wekeltjkeeh btfvoeg»©! W*nldr«M$" per mnd. Ctn. DmnsLaanbiociingen 1—5 rogolzo. ff (ft. Groot* lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodrjjl bostunu /.e*r voordeeligo liopaln. »a tot het herhaald advertoore.ii in ditx Blad, bii abonuomont» Eonu circulaire, bevat- iuIo de voerwaardeu, wordt op aanvraag toogozoadun.. Kennisgevingen. Bargemces''-x en Wethouder» van Amers foort, Gelet op art 264 der Gemeentewet, Doen te weten, dat het 4de, 5de en 6de ged. Tast het primitief-, le, 2e en 3de suppletoir-, le 8* en 3e forensen-kohier der inkomstenbelas ting over het dienstjaar 1916, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht in afschrift gedurende vijf maanden op het Bureau der Ge~ «keente-belaslingen, Koestraat 9, voor een ieder ter lezing liggen. Amersfoort den 20sten Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Biagemeester, A R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. HINDER W TT. Burgemeeser en Wethouders van Amersfoort i Gelezen het verzoek van J. L. van Nieuwen- huizca, ingekomen 4 Januari 1917, om vergun ning tot het plautsen van een electro-motor van 20 PJC en een graanmeelmachine in het perceel elhier gelegen aan den Loaglandschenweg No. 13, kadiastraal bekend Sectie A, No, 1499; y XDverwegende, dot het technisch onderzoek nog niet zoover is gevorderd dat een beslissing op Kef verzoek tkan worden genomexi besluiten de beslissing op het voormelde verzoek te ?erdag en. Amersfoort, 16 Februari 1917. Burgemeester „en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester. A R* VEENSTRA. v. RANDWUCK De wereldstrijd op financieel gebied. L Morgen komt de Duitsche rijksdag bijeen om zijne werkzaamheden te hervatten. Na tuurlijk staat bovenaan op de agenda van deze nieuwe zitting een wetsontwerp tot het verleenen van een nieuw oorlogscrediet. Dat Is reeds een paar da?en geleden aangekon digd en er is dadelijk bijgevoegd, dat deze nieuwe credietaanvrage iets hooger zou zijn dan de vorige. Dat is sedert nader beves tigd. Rr is in de credieten, die zijn aange vraagd voor h"et voeren van den oorlog, eene aanhoudende stijging. In Augustus 1914 zijn 5 milliard mark gevraagd, waarop in De cember een tweede aanvrage van 5 milliard de maandelijks benoodigde credieten ge-1 gevraagd wordt over het standpunt van de middeld hebben bedragen voor 1914 1340 regeering van Oostenrijk-Hongarije betref- millioen, voor Ï915 1909 millioen, voor fende de werkzaamheid van de duikbooten in 1916 2697 millioèn. In het eerste kwartaal den zeeoorlog. Met name wordt Inlichting van het jaar 1917 zullen zij zijn 2292, in het tweede kwartaal 3191 millioen francs. Daar mee klopt de Engelsche mededeeling, dat de dagelijksche uitgaven, die in het begin van het loopende dienstjaar 4.520.000 wa ren, in de laatste periode dooreen zijn ge raamd op 5.710.000 en thans bedragen 5.790.000. Met 't verdleenen van machtiging om geld uit te geven, is natuurlijk het werk niet vol bracht. Er moet ook voor gezorgd worden, dot het geld aanwezig Is. Tegelijk met de mededeeling van de achtste credietaan vrage, die de Duitsche rijksdag heeft te verwachten, wordt dan ook aangekondigd, dat in de volgende maand de inschrijving zal worden geopend op eene nieuwe oor- logsleening. Dat zal de zesde van de reeks zijn. Door de tot dusver in Duitschland uit gegeven zes oorlogsleeningen zijn v$n de HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op art. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door de firma H. van Kuyk en Co. Ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het Oprichten ven eene zuiggasinstallatie met een motor ven 12 P.K., dienende tot het in wer king stellen van twee cirkelzagen,een lint- Taag, een vlakband, een schaafbank, twee frais- banken en twee slijpmachines m het perceel •lhier gelegen aan den Kamp No. 41 bij het Kadaster bekend onder sectie E, No. 3747 op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag den 5. Maart aanstaande^ des Toormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van bei Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die ovticenkomstig •rtikel 7 der Hinderwet voor et Gemeentebe stuur of één of meer zijner leden zijn versche- »en, teneinde hunne bezwaren mondeling toe le lichten. Amersfoort, den 19. Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. gen geweest in Juni en in October. Nu moet de regeering weer bij den rijksdag aanklop pen, en deze achtste aanvrage zal weer hoo ger zijn dan de zeven vorigen; men kondigt ditmaal eene aanvrage van 15 milliard mark aan. De zeven oorlogscredieten, die tot dusver zijn toegestaan, bedragen te zamen 64 mil liard. Wanneer daar een nieuw crediet van 15 milliard bijkomt, dan stijgt het totaalcijfer tot 79 milliard. Duitschland komt dan weer bovenaan te ktaan op de lijst der voor den oorlog geld uitgevende landen. In de eerste helft van deze maand is Engeland het daarin voorbij gestreefd. Den 12en Februari heeft het lagerhuis aan de regeering 550 mil lioen toegestaan tot verdere bestrijding van de kosten van den oorlog. Het totaal voor he-t loopende dienstjaar (dat op 31 Maart 1917 zal eindigen) is 1950 millioen. Sedert het begin van den oorlog zijn credie ten toegestaan, in totaal bedragende 3.722 millioen. In marken uitgedrukt, is het bedrag 74.440 millioen, hetgeen het tot heden door den Duitschen rijksdag toegestane bedrag nog met ruim 10 milliard overtreft. Maar als de rijksdag het nieuwe crediet van 15 mil liard zal hebben toegestaan, dan is Duitsch land weer 5K milliard hooger dan Engeland en komt dus opnieuw op nummer 1 te staan. De Fransche regeering heeft in de cre- dietwet voor het tweede kwartaal van 1917, waarvan^et ontwerp bij devKamer is inge diend, de middelen opgenomen, die voor de voortzetting van den oorlog gevorderd wor den. De sedert het uitbreken van den oorlog verlangde credieten bedragen 80.3 milliar- den francs, waarvan 58.5 milliard zuiver mi litaire uitgaven zijn. is gevolgd. In f915 werd geld gevraagd bijtoegestane credieten iets meer dan 47 mil- 10 rrvilliarden tegelijk. Dat is in dat jaar ge- ]joen mark in den vorm van gevestigde schied tot drie malen toe, in Maart, Augus-schuld onder het publiek gebracht. De in tus en December. In 1916 is het bedrag van werkelijkheid reeds uitgegeven som overtreft t geen in eens werd aangevraagd, op 12 tameliik ver het cijfer van deze leeningen. Tusschen twee leeningen wordt in de be- hoefte aan geld voorzien dooi de uitgifte van schotkistwissels. In Engeland .is men juist in deze dagen bezig met het verzamelen van de uitkom sten der inschrijvingen op eene oorlogslee- ning. Daarvoor is weken lang de groote trom geroerd men heeft vooral getracht de kleine spaarders er toe te brengen hun geld in de oorlogsleening te steken, naar het wacht woord van den kanselier der schatkist Bonar Law„Wij hebben niet alleen honderden millioenen noodig,- maar ook millioenen van honderden." Uit eene voorloopige opgave, die eergisteren in.' net lagerhuis werd gedaan, blijkt, dat men verwacht, dat deze leening 700 millioen nieuw geld zal opbrengen, d. Wï z. geld, dat voor het doen van uitgaven beschikbaar zal zijn, dus ongerekend de in schrijvingen in obligatiën van oudere lee ningen, schatkistbiljetten, wissels enz. In Frankrijk is de minister van financiën gemachtigd de tijdelijk geslaakte uitgifte van tienjarige landsverdedigingsobligatiën weer te beginnen. Tegelijk worden 5 pets. obligatiën met een omloopstijd van vijf Jaren uitgegeven, bij welke inwisseling na vijf i jaren 2.50 frs. per 100 fis. als premie wordt betaald. In Italië is in deze maand de vierde nationale leening tot uitgifte gekomen. Zoo wordt van alle zijden getracht door leening het geld, dat volgens het oude ^gezegde de zenuw van den oorlog is, in de schatkist te brengen. De oorlog. Weenen, 2 0 F e b r. (Corr .-bureau). De verlangd of de naar aanleiding der gevallen van de Ancona en de Persia gedane toezeg gingen over de wijze van optreden der duik booten tegenover handelssc! pen gewijzigd of ingetrokken zijn. Het Corr.-bureau verneemt in verband hiermee, dat de zakelijke inhoud van deze memorie In het ministerie van buitenland- sche zaken aan een grondig onderzoek van volkenrechtelijk standpunt zal worden onder worpen en daarna beantwoord zal worden. Konstantinopel, 20 Febr. (Milli). Volgens een telegram van Reuter uit Washington van den 16en zou het station schip van de Amerikaansche ambassade Skorpion (joor de Turken in den grond ge boord of in beslag genomen zijn. Daar dit be richt slechts één van de duizenden leugens is, van welker bedenken Reuter sedert lang een bedrijf maakt, plaatsen wij daartegen over »eene uitdrukkelijke ontkenning. Washington, 20 Febr. (R.) Staats secretaris Lansing heelt de juridische com missie van den Senaat verzocht de behande ling te bespoedigen tot machtiging van den president om de gewapende macht te ge bruiken tot het uitoefenen van dwang om de onzijdigheidsverplichtingen na te komen, zooals b.v. wanneer een bewapend schip van een oorlogvoerende, dat in een'haven van de Vereenigde Staten geïnterneerd is, tracht te ontsnappen. Tweede telegram. Heb regecnngs- voorstel, betreffende de spionnage, werd in den Senaat met 60 tegen 10 stemmen aan genomen. Hierin worden de str.affen bepaald voor samenzweringen, die ten doel hebben de neutraliteit van Amerika te schenden en Inlichtingen te verkrijgen omtrent de natio nale verdediging. In het wetsvoorstel worden le/rns de regels voorgeschreven betref»'' 1 geirifer- neerde soldaten en matrozen en de straffen aangeduid voor bedrog met de paspoorten. In een ander hoofdstuk der wet wordt den president het recht verschaft te beschikken over en beslag te leggen op munitie en de schepen; die deze vervoeren voor de vijan den van natiën, waarmede de Vereenigde Staten op voet van vrede verkeren. W a s h i n g t o n, 2 0 Febr. (R.) Staats secretaris Lansing heeft de nota van Car- ranza, den president van Mexico, waarin voorgesteld werd den uitvoer van munitie uit Amerika naar de oorlogvoerende landen stop terzetten, beantwoord met de mededeeling, dat zij voor kennisgeving is aangenomen-. B e r 1 ij n, 2 0 Febr. (W. B.) Naar aan leiding van de aankomst van het stoomschip Kown uit Engeiand in Diont'neim is ir. de Noorweegsche pers de verwachting uitge drukt, dat de Duitsche spercrebiedverUaring gezant der Vereenigde Staten heeft in het niet ernstig ten uitvoer wordt gelegd en dat De climax in de oorlogsuitgavèn komt ministerie van buitenlandsche zaken eene met de afsluitinu reeds de hand wordt ge- sprekend uit in de opgaaf, dat in Frankrijk memorie overhandigd, waarin opheldering licht. Hiertegenover moet er op worden gewe* zen, dat het bij de groote uitgestrektheid van het spergebied van zelf spreekt, dat nu en dan een schip er in zal slagen zonder be schadiging zijn doel te bereiken. Ook de Engelsche afsluiting in de Noordzee is door menig neutraal schip, en zelfs door den Duitschen hulpkruiser Möwe en het Durt- sche prijsschip Yr.rrcwHoIe verbroken Er zal echter ollijd uitzondering blijven. I:r moet dringend «oor gewaarschuwd wor« den. dauntit de conclusie te trekkci J.*»t het gevaar voor de Duitsche scheepvaart verminderd is. De Duitsche zeèverspcrring wordt steeds gehandhaafd. Met ieder schip, dat zich in de Ofcw-igde zone vertoont, zol gehandeld worden overeenkomstig de Duit sche aankondiging. Londen, 20 Febr. Bericht vsk\ Lloyds. De schoeners Terre neuve, Mayolo en Zo rovny zijn in den grond geboord. Christian ia, 20 Febr. (W. B.) Hel departement von buitenlandsche zaken heeft bericht ontvangen van de torpedeering van de stoomschepen Torgnyt uit Christionia, 734 ton; Dalbeattie, uit Kragerö, 1327 ton; Rutenfjell uit Christianin, 1744 ton; C ibo uit Christiania, 1254 ton; Juno, 2416 Ion. Weenen, 20 Febr. (Corr.-bureau). Uit het oorlogsperskwartier wordt onder het opschrift: „Tweeërlei maat" bericht, dat se dert het begin van den oorlog de Franschen en Italianen Oostenrijksche en Hongaar* sche kuslstoomers in de Adria principieel zonder waarschuwing in den grond geboord hebben. Er worden verschillende voorbeel den genoemd, waarin dit is geschied op klaarlichten dog en met achterwege laten van iedere actie to t redding. Niettemin davert de misleide wereld van het ge schreeuw over de barbaren, roovers en pira ten, die nu eindelijk, nadat de oorlog 214" jaren heeft geduurd, zijn begonnen deze praktijken voor gevallen van nood op dezelf de wijze aan te r i« Van de oorlogslooneelen is wederom niets bijzonders bericht. Eene mededeeling van het Turksche oorlogsperskwartier steil de gebeurtenissen in Mesopotamië, aan den zuidelijken oever van de Tigris, in een ander licht dan de berichten van Eqpelsche zijde, die den indruk verwekten, dat de daar ope- reerende Turksche troepen geheel ingeslo ten waren en met de Engelschen voor zich en de rivier achter zich in een benarden toestand verkeerden. Volgens deze voorstel ling is het Engelsche insluitingsplon mis lukt en Is, als gevolg daorvan, de hoofd macht van de Engelschen 10 KM. ten zui den van de rivier moeten teruggaan. Berlijn, 20 Febr. (W. B.) In het huis van afgevaardigden werd eene bespreking gevoerd over den stand van het hardijzer- bedrijf. Een lid van de Fortschrittspartij be toogde, dat Engeland door het controleeren ook van de neutrale post tracht in het bezit te komen van de bedrijfsgeheimen van de Vele minnenden beginnen als troubadours •n eindigen als trommelslagers. ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie vertaald door Wevr. I. P. WESSELINK—VAN"ROSSUM. 47 In den tweeden nacht van zijn ziekte, die *oo heilig begonnen was dal een verpleger *ijn verzorging had moeten overnemen, was l*ij in zijn koortsfantasie zijn bed uitgespron gen, had den verpleger, opzij gestooten en was door de open gelaten tusschendcur in zijn Trerkkamer gevlucht. Het had ontzettend veel moeite gekost hem weer in zijn bed te bren gen, en de verpleger had daarvoor het gehecle huis in opschudding gebracht. Maar het ge lukte eerst aan graaf André zijn zoon te kalmecren. Daarbij merkte hij op dat Gerhard het schitterend bonte Arene beeldje Ln zijn «rm hield. Hij hield het stevig tegen zich aan gedrukt en was zeker alleen naar zijn kamer gegaan, om het van den muur te nemen. Sedert dien zaten twee verplegers bij het bed van Gerhard Oberwall. Eigenlijk was het hiel noodig, want meestal lag hij heel rustig hl zijn kussens. Maar soms, tegen den avond, als de koorts steeg, sprak hij urenlang in zich zeil, nu eens luid, dan weer fluisterend, meestal Fransch, hakkelend en in hel zingen de dialekt van het Zuiden, met uitdrukkingen, die hij als kleine jongen misschien afge luisterd had van de herders der Camargue, als zij om hun loon te ontvangen in de hoeve zijner moeder samenkwamen. Maar soms ont wrong zich een lettergreep als een angstkreet van zijn lippen. Lou Lou Zoo doordringend was deze kreet, dat zij als akelig, somber gehuil door de nachtelijke stilte van het huis drong. „Wal is dat, Mendel?" vroeg de oude gravin en dan richtte zij zich op, in de hoog opge stapelde kussens van haar breed, Fransch ledikant. De kamenier die niet meer uit haar kleeren kwam en haar warme, gezwollen voelen in een kom met lauw water afkoelde, zei: „Graal Gerhard ijlt." En zij moest er zich wel in- schikken voor den zesden keer naar beneden te gaan mgf haar bloote voeten in vilten pantoffels§ De oude gravin trok intusschen een rozen krans, die tot nu toe slechts als decoratie boven een prachtig ivoren crucifix hing, van den muiir en begon te bidden. Dat wil zeggen, zij bewoog de lippen slechts en herhaalde: „O, mijn God", ik bid u", „o, mijn Heer", „ik bid u,u want de gebeden was zij vergelen, die zij van haar moeder, de mooie gravin uit Languedoc had geleerd. Intusschen zat graaf ^André Oberwall half verborgen in een donkeren hoek van het tot ziekenkamer ingerichte salon. Hij zot daar met streng gesloten lippen en vast tegen elkaar geklemde, koude handen, en slechts het spel van zijn in elkaar ^esla^cn vingers ver ried iets van dc opwinding, die hij met moeite onderdrukte. De dames Roekwitsch voelden zich verplicht de gravin een bezoek te brengen. Zij drongen binnen nog voordat zij Mendel bevel had kun nen geven haar af te wijzen. „Ik ontvang vandaag niet, ik voel mij niet goed," kreunde de oude gravin en wikkelde haar handen ostentatief in haar sjaal. De dames glimlachten deelnemend. „Maar, wij zijn toch onder ons," zei de barones. Dat klonk als, wij behooren toch tot de familie. De baronessen beproefden met haar lippen het stukje zijdq aan te raken, dat het dichtst 'bij dc hand van de gravin was. „Als ik mij ziek voel, dan praat Ik niet graag." stiet de oude vrouw woedend uit. En heel beminnelijk zei de barones: „Dat behoeft u ook niet. lieve mevrouw. Wij zullen u een beetje afleiding geven en u wat vertellen. Maar in de allereerste plaats, ,hoe gaal het onzen lieven, armen Gerhard?'' „Slecht. Zeer slecht." antwoordde dc gravin droog en vastbesloten geen woord meer over haar lippen le brengen. Maar de dames trokken zeer treurige gezich ten en zochten -de gemakkelijkste stoelen om te gaan zitten. De barones zei, dat het ont zettend treurig was. Zij had Gerhard lief als een zoon. Daarna keek zij de kamer rond, maakte de knoopen van haar grijzen voor jaarsmantel los en zei tegen haar dochters: „Doet je mantels los, kinderen. Het Is hier warm. Ik begrijp^ niet dat onze lieve gravin nog laat stoken. En dan geen zonnestraal, altijd bij kunstlicht." \VèI-is-waar beproefde zij vergeefs de hau den der oude dame te grijpen. „Als lk hier wat te zeggen had, mevrouw, dan haalde ik de gordijnen op en zette beide ramen open. Koel en licht moest bet bij u zijn. Wat zoudt ge u dan gezond voelen, lieve Mevrouw." Gravin Marie Antoinette werd bleek van toorn achter haar wit blanketsel. Dat mensch was in staat het werkelijk te doen. „Mendel," riep zij Mendel, leg hout in den haard. Ik bevries." Dc zes blauwe oogen keken elkaar beteeke- nisvol aan. Men moest voorzichtig zijn. Deze vrouw was buitengemeen kwaadaardig. En met ware ontzetting zagen zij, hoe Mendel voor den haard neerknielde erf twee reusach tig groote blokken hout in den vonkenden gloed legde. Daarna kwam het gebabbel uit de groote wereld aan de beurt, pranf Ansbach had zich verloofd met de hofdamy'van een Pruisische prinses, barones Löhming had eds hel derde aanzoek afgewezen om in de medicijnen te kunnen studceren, geheimraad Solten-kwam van zijn post als gezantschapsraad bij het Duitsche gezantschap te Madrid terug, omdat hij daar betrekkingen onderhield met een dame, die bij het Spnanschc hof zeer onbe mind was, prinses A. uit de Hardenbergstrasse had bij haar laatste diner een Berlijnsch schrijver tusschrn een Excellentie en een Koninklijke Hoogheid geplaatst. De barones zette een zeer snibbig gezicht en zei: „Het is zeer te betreuren, dat ook exclusive salons haar deuren voor lieden uit de kunste naarswereld openen. Dan moet men steeds voorbereid zijn op een blamage. Als ik be denk, dat ik mij bjjna had laten overreden do woning der familie Hörsclkamp tc l etreden natuurlijk zonder mijn dochters De oude gravin zag dc barones van terzijde aan: „Nu, en' welk ongeluk zou u dot gebracht hebben?" zei zij met onnavolgbare minachting. De drie dames Rocckwitz fladderden van haar stoelen op. Zij waren heel rood, met gla zige oogen staken zij de oude dame bijna aan hel spil „U weel blijkbaar nieL lieve mevrouw ■»-" Gravin Marie Antoinette werd onrustig. Haar donkere oogen werden heel kb in, heel rond haar brcede rug. „Wat weel lk niet? Wat is er dan gebeurd? „Maar nu vraag ik u, heel Berlijn spreekt over niets, anders. Een schandaal ongc- boord. Hörsclkamp heeft dc sieraden van zijn vrouw ter waarde van een paar honderd dui zend mark gestolen! De man zat over de ooren in de schulden. Op alles wat hij in rijn atelier had, was beslag gelegd. De arme vorsTin Suke- witsch was het moe zijn schulden te betalen, hel ging ook baar krachten te boven mis schien. Kortom hoe kon zij vrmoeden, niet waar?^Dus na een bal in de villa, dc meeste gasten waren er nog verlaat de man schaamteloos met de parelen van zijn vrouw ln zijn zak het huis. Algemeene ver legenheid. Mevrouw krijgt een zenuwtoeval, de dochjer snelt door den Tiergarten en wordt juist op het oögcnblik, dat zij zich in het water wil werpen, door een officier gered. Men komt in het atelier alles stuk geslagen alle» verwoe'st, zonder dat men acht gegeven heeft op de zegels. Natuurlijk hebben de schuld* eischers nu het toekijken. TWordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1