N° 206 Vrijdag 2 Maart 1917. L— hoofdredactie! MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. DE EEMLANDER". 15** Jaaroang. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. abonnementsprijs. PK IJ S DEK A L> V EK i' EN Tl EN Idem Iran co por poet Per week (met gratie verzekering tegen ongelukken) - Afzonder) jjke nummers Wekelfjkech bijvoegsel .D* HoUaiufcks tonder redactie ven Thórèae Hoven) per mnd. 50 el8. Wekeliiksoh bijvoegsel Wireldrcn*" per 3 mnd. 52 cl». Elke regel meer|t 0.13, Dienstaanbiedingen 1—5 rogelaj 0.30. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf beeUau /.eer voonloeligo bepaim. n tot het herhaald adverteoron in dit Bind, by abonnement» Eene circulaire, bovattondo de vo >rwaurdeit, wordt aanvraag toegezonden. - Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. jJlJITFNI.ANpi_ Politiek Overzicht Het aanstaande offensief in het westen. In Calais rijn gedurende de beide eerste werkdagen van deze week de beide minis ters-president Lloyd George en Briand met de hoofden van het Fransche en het Bngelsche legerbestuur bijeen geweest om «amen overleg te plegenr, He< ligt voor de han<C dat er v#rband wórdt gezocht tus- achen deze conferentie en het groote of fensief, dat, naar de algemeene verwach ting, in dit voorjaar zal plaats hebben. De Wintermaanden zijn besteed om de noodige toebereidselen tot dezen strijd te maken. Wen neemt aan, dat die nu goeddeels vol tooid zijn, zoodat nu het tijdstip nabij kan worden geacht waarop de groote strijd zal beginnen, die de beslissing moet brengen. Het zal een millioenenstrijd zijn in den wa ren zin van het woord. In de Zwitsersche militaire kringen neemt men aan, dat de Engelsche bewering juist is, dat maarschalk Haig, met inbegrip van de reserves, over 2 millioen manschappen beschikt. Dit kan als maatstaf dienen ter beoordeeling van do massa's, die in dezen strijd in actie zul len komen. Met spanning wacht de gansche wereld op dezen strijd en op wat daaruit is te voor zien. Men stelt zich de vraag welke kansen de strijdende partijen in deze groote wor steling brengen. Een deskundige medewer ker van de Neue Freie Presse vat zijn oor deel daarover aldus samen: De menschelijke geest van voorspelling is in zulke gevallen in een moeielijk parket. Vele omstandigheden, soms zelfs toevallig heden, spelen daarbij eene rol; de oorlogs god is grillig, ofschoon hij volgens Napo leons voor verschillende uitlegging vat baar gezegde altijd met de sterkere batail- lons moet gaan, zoodat een afwegen van de weÜerzijdsche kansen inderdaad eene gewaagde zaak i^. Wanneer slechts de ma- terieele posten m rekening gebracht wor den, zal zij in de meeste gévallen niet uit komen; ook de gevoelsmomenten, de im- ponderabiliën in den oorlog, vooral het moreel van den troep en de aanvoering moeten in aanmerking genomen worden. Ook dan zal de rekening dikwijls niet klop pen. Het doelmatigste schijnt te zijn, de in dezen wereldstrijd opgedane ondervinding tot vergelijking te gebruiken. Wanneer men zich tot dit gebied beperkt, dan staat voornamelijk de ondervinding van den doorfcreak aan de Dunajetz, de aanval tegen Verdun en de groote poging om door te breken in den Sommeslag ter beschik king. Zonder twijfel heeft de eerstgenoemde doorbraak school gemaakt; hij is tot dusver ook de eenige in dezen wereldstrijd, die ten volle is gelukt. De hoofdvoorwaarden van zijn slagen waren het moment der ver rassing, de betrekkelijke overmacht aan het beslissende frontgedeelte en de meewer- De aanhankelijkheid van vele menschen kon veel beter afhankelijkheid heeten. FEUILLETON. ZOióNEWEELDE ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie i/ertaald door Mevr. 1. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 55 De oude gravin voelde, dat zij steeds meer grond onder de voeten verfoor. Zij bracht daarom het gesprek op een ander onderwerp. „Hoe komi het, dat je zoo goed Duitsch spreekt, kindlief." „Door een toeval. Mijn piano-onderwijzer was een Duitscher. Toen hij zag, dat ik geen talent voor muziek had, sloeg hij mijn ouders voor mij les te geven in de Duitsche taal. Mijn ouders, die hem niet van zijn verdiensten wilden beroo\en, stemden toe. Later, toen het kind weg was, nam ik mijn oudefr leermeester op het landgoed bij mij, om de taal niet te itergeten, die mijn zoon nu misschien nog lie fier spreekt'dan zijn moedertaal.'' „Ja.Ja..." zei de oude gravin, met zware fcogleden. „Maar, hoe zoo op het landgoed?" De weeke. volle stem van haar schoondoch- br maakte haar slaperig als muziek, Suzanna glimlachte. kende stootkracht van het rechthoekig af gebogen"" Karpathenfront, waardoor eene werking uit twee fronten verkregen werd. Bij Verdun werkte het verrassingsmoment in verband met de betrekkelijke overmacht mee tot de aanvankelijk behaalde succes sen, totdat na eenigen tijd het evenwicht der krachten zich herstelde. Ook in den Sommeslag was het succes van de Fran- schen in de eerste dagen een verrassings succes. Wat later in den bijna vijf maanden durenderv slag aan terreinwinst verkregen werd, was slechts de uitkomst van e*n me- chanischen druk, met groote offers gepaard gaande, waardoor hier en daar een scherfje afsprong. De tegenwoordige toestand aan het weste lijke front komt geenszins overeen met dien van Mei 1915 in Galicie, waar bovendien nog de stroombarrière van de Weichsel voor de Russen een hnderlijke slaigboom bleek te zijn. De strategische voorwaarden voor een doorslaand succes in het aanstaande offen sief ontbreken geheel. Er blijven dus slechts over de middelen van de volstrekte of be trekkelijke overmacht en van het verrassings moment, die 'zich bij het begin van de po ging tot doorbraak bij Verdun en bij den Sommeslag deden gelden. Met westelijke front heeft eene uitgebreid heid van 560 KM. De tegenstanders hebben dus eene vrij groote keus, waar zij den door braak willen beproeven. De meervoudsvorm wordt hier met opzet gebruikt, omdat alle aanwijzin-en er voor spreken, dat ditmaal zoowel de Engelschen als de Franschen hunne eigen invalsplaats hebben gekozen. Wanneer mén als maximum voor elk der door te breken frontdeelen aanneemt 50 KM. en voor iedeien Kilometer de gemid delde sterkfe van eene divisie, dan zouden voor de beide doorbraken honderd divisiën, d. i. 1K millioen soldaten met de bijbehoo- rende artillerie als aanvalstroepen ver- e-ischt zijn. Deze getallen drukken de grootst mogelijke krachtsinspanning van de Entente uit, want de verder nog overblijvende front- 1 engte van 460 KM. mag niet verzwakt worden. Deze schrijver kan, ook al neemt men de gimstigste omstandigheden bij de Entente aan, overmacht, verrassing, artilleristische massawerking, bijzonder geconstrueerde reu zen-kanonnen en verdere technische wonder werken enz., toch niét de overtuiging krij gen, dat de mogelijke successen in het be gin die van de Duitschers bij Verdun en van de Franschen aan de Somme zouden kunnen overtreffen. Maar ook deze zijn twijfelachtig, want de Duitschers zijn ten volle voorbereid en daarop komt alles aan. Al moge ook het Duitsche front hier en daar ingedrukt wor den, de rekbare band van het loopgraaf stel sel zal daardoor niet afbreken. In het ergste geval zal zich eene tweede editie van den Sommeslag ontwikkelen. De oorldg. Het laatste communiqué van het Duitsche hoofdkwartier bericht, dat op de beide oevers „Een slot kan men ons huis -niet noemen. Het is een echte, groote Proven^aalsche meierij, een half uur van La Camargue, waar de kudden weiden. Kent u La Camargue, lieve Mama?" De oude gravin lag achterover in den leun stoel en glimlachte met gesloten pogen. Dat was een grappige vraag. Zij schudde het hoofd „Neen, lievezuidelijker dan Parijs ben Ik nooit geweest." I Daarna sliep zij in. Toen Gerhard Oberwall dien nacht wakker •werd, zag hij een vrouw met donkere oogen, die onbewe glijk aan zijn bed zat. Hij wist dadelijk, dat dit zijn moeder was. Maar hij bewoog zich niet. Alleen zijn voorhoofd fronste hij smartelijk. Mon petit enfant", fluisterde Suzanna Ober wall en haar warme, zachte lippen werden op zijn hand gedrukt. Zij herhaalde in het Duitsch: „Mijn lieve, kleine jongen...,, En haar zachte, blanke handen legde zij vasfc en leeder legen Gerhards wang. Er was iets in haar stem, dat hem deed tril len, als liep êen warme stroom over zijn huid Hij sloot zijn oogen weer, drukte zijn wang vaster tegen de blanke, teedere hand. Zijn vingers tastten in het halfdonker naar haar schouder, gleden langs haar arm en vielen krachteloos neer op het dek. „Wacht, mijn lieveling, wacht.." Zij boog zich diep over hem neer, legde zijn hoofd tegen haar borst, streelde zijn fijn, blond haar en drukte een kus op zijn voor hoofd. .Wacht, mijn lieveling, wacht-" ven de Ancre om bijzondere redenen een gedeelte van de voorste stellingen vrijwillig en planmatig ontruimd en de verdediging in eene andere daarvoor ingerichte linie ver legd is. Dit is de Duitsche lezing van 't geen in de laatste dagen gebeurd is op dot ge deelte van *het front, waardoor de linker vleugel van ae Engelschen is vooruitge- bracht tot in de buurt van de voorstad van Péronne en minder dan twee Kilometers van Bapaume. De berichten van beide zijden melden overeenstemmend, dat de ontrui ming eenerzijds en de bezetting anderzijds zonder strijd zijn geschied. Na een aantal weken van rust is er weer een feit te vermelden-, dat behoort tot den Duitschen luchtstrijd tegen Engeland. Een Duitsch vliegtuig heeft in den voormiddag van 28 Februari eenige bonjmen laten vallen op Broadstairs. De verscherpte duikbootoorlog geldt nu in alle spergebieden in volle kracht; 'de uiterste termijn van verschooning is in den nacht van 28 Februari op 1 Maart verstre ken. Berlijn, 1 Maart. (W. B.) Olficieel bericht. In het spergebied in de Middellandsche zee werden door onze duikbooten tot zinken gebracht: den 17en Februari ten Zuiden van Malta, een volgeladen Oostwaarts sturend transportschip van ongeveer 9000 ton; den 23en Februari een door andere vaartuigen beschermd vol troepentransportschip van ongeveer 5000 to op denzelfden dag een geladen en eveneens geëscorteerd trans portschip van ongeveer 3000 ton, en den 24-en Februari het gewapende troepentrans portschip Dorothy van 4494, ton, met on geveer 500 man koloniale troepen, artillerie en paarden aon brnrd. Een deel van de troe pen is verdronken. Behalve de gemelde transportschepen werden door onze duikbooten in de laatste dagen in de Middellandsche zee nog dertien vaartuigen tot'zinken gebracht met tezamen 25.166 ton. Onder deze bevonden zich het Italiaansche stoomschip Ozeania (4217 ton), met tarwe uit Amerika naar Italië; het van verborgen bewapening voorziene Engelsche stoomschip .Corso (3264 ton) met 5000 ton mangaan-erts, lijnzaad cn katoen van Bom bay naar Huil; het bewapende Italiaansche stoomschip Prudenza (3307 ton) met maïs van Argentinië naar Italië, het Zweedsche stoomschip Skogland (2903 ton) met kolen van Norfolk naar Napels, en het Grieksche stoomschip Priconison (3557 ton) op weg van Saloniki naar Algiers. Bordeaux, 1 hl aart. <R.) Het Ame- rikaansche stoomschip Rochester is de Gi- ronde binnengevaren. Washington, 1 Maart. (R.) Daar de commissie van* het huis van vertegen woordigers belangrijke wijzigingen heeft gebracht in het wetsontwerp betreffende de machtiging van den president tot bewape; ning van handelsschepen enz. en speciaal Voorzichtig legde zij zijn hoofd terug op zijn kussen. „Ik heb wat voor je mee gebracht. Raad eens Een lachje gleed over zijn lippen. Wat sprak die vrouw grappig met hem als met een heel kleinen jongen. Het melkach tige licht van de kleine nachtlamp viel nu juist op haar gezicht. En hij herkende het ge zicht zijner moeder zooals hij het vaak als kb'd over zich gebogen gezien had zooals hij het had lief gehad, vele jaren lang, totdat de vervreemding was gekomen, totdat dc tijd had uitgewisch, wat met innig verlangen in hem naar haar riep. En hij meende den geur waar te nemen die, langer nog dan de trek ken van haar gelaat, de berinnering aan de dagen van zijn kindsheid bewaard had. Een geur van gedroogde rozenbladeren en hooi die een zomerstemming gaf in den somberen winter. Heel onbewust kwam het woord: „Mémcre" van zijn lippen Eerst neg aarzelend, als schaamde hij zich. Maar de moeder lachte heel zacht en ge lukkig, drukte beide handen van haar zoon hartstochtelijk tegen haar borst en fluisterde: „Wij beiden, mijn lieveling niet .waar, wij behoorden bij elkaar?" Maar dadelijk daarop liet zij zijn handen los en bond een klein, grijs linnen zakje aan den koperen staag van zijn bed, juist boven zijn kussen. „Let nu eens op, mijn lieveling, hoe gauw je nu weer gezond wordt. In dit zakje heb ik tot poeder gewreven kool voor je meegebracht van het blok hout, dat wij met Kerstnacht heb ben verbrand. Weet je nog wel h e zelf als jongste met Kerstavond het vuur in den de verzekering van regeeringswege van mu nitieschepen wil verbieden, is het mogelijk, dat eene conferentie van de beide huizen zal moeten plaats hebben om een besluit te nemen over de definitieve redactie van het wetsontwerp. Het stantsdepartement heeft bericht ont vangen, dat Diritschland vier Amerikaan- sche consuls achterhoudt, totdat officieel zal zijn ontvangen dat aan de Duitsche con suls, aan wie posten in Midden-Amerika zijn aangewezen, vergunning is verleend zich daarheen te begeven. Washington, I Maart. (R.) De As sociated Press brengt de onthulling, dat Duitschland, toen het zijn niets ontzienden duikboot-oorlog voorbereidde, een bondge nootschap aan Mexico en Japan voorstelde, voor het geval dat-de Vereentgde Stoten niet neutraal bleven. Mexico zou Japan moeten overhalen de geallieerden in den steek te loten en aan een aanval op Amerika deel te nemen. Als belooning zou Mexico finoncieelen steun van Duitschland krijgen, om Texas, Nieuw-Mexico en Arizona in bezit, te ne men, en. aandeel verkrijgen in de voordee- lige vredesvoorwaarden, welke Duitschland meende te kunnen bedingen. Tweede telegram. In verband met de nota van Zimmermann heeft Lansing, staatssecretaris voor buitenlondsche zaken, machtiging gegeven, het volgende bekend te maken: „Wij gelooven niet, dat Japan hier iets van af wist, of dat het eenig voorstel van den vijand in overweging zou nemen." Toen Zimmermann's nota aon den Senaat werd voorgelegd, verklaarde senator Swon- son, dat de president hem gemachtigd had te zeggen, dat de nota, zooals zii door de Associated Press was gepubliceerd, in hoofd zaak j'uist was Derde telegram. In den Senaat is een^voorstel ingediend door Lodge, waarin den president verzocht wordt den Senaat in te lichten omtrent het volgende: of de nota van Zimmermann authentiek is, zoo ja, of het dan overeen te brengen zou zijn met het algemeen belang, dat de regeering verdere mededeelingen zou doen betreffende de actie der Duitsche regeerifig in Mexico. Dit voor stel werd tot onderzoek naar de commissie voor Buitenlandsche Zaken van den Senaat verwezen om hierover rapport uit te bren gen, ofschoon staatssecretaris Lansing en ook het Witte Huis de mededeeling van de Associated Press bevestigden. Washington, 1 Maart. (R.). Hier is eene officieele verklaring van Japan ontvan gen, waarin wordt gezegd, dat de Japansche regeering nooit op eene uitnoodiging zou ingaan zooals volgens berichten in de pers door Mexico's bemiddeling namens Duitsch land zou zijn gedaan. Londen, 1 Maart. (R.). De Morning Post bericht uit ShanghaiWegens de dub belzinnigheid van het Duitsche antwoord heeft de regeering van China»besloten een tweede nota te zenden, waarin bèslist ge haard moest aanmaken? Weet je het nog? Nadat je weg was. mijn jongen, heeft Kaspcr als de oudste het blok in brand gestoken. En elk jaar heeft hij een stukje verkoold hout bnwaard, lijn gemaakt en in een zakje gedaan. Zie eens. mijn lieveling, hoe dik het zakje nu is? Zooveel 'ren hebben wij je gemist bij het Kerstfeest i toen je zoo ziek werd-t, heeft Kaspcr het zakje laten wijden en hij gaf het mij mee, om het in je bed op te hangen- Nu wórdt je ook gauw gezond, mijn lieve, beste 'jongen. Binnen enkele dagen zul je weer ge zond zijn. Niet waar, mijn lieveling, dat beloof je; je wordt gezond?" Ilij glimlachte vérlegen, en toch als bedwon gen door de vurige hartstochtelijkheid harer woorden. „Het leven is zoo heerlijk in ons geboorte land, mijn lieve jongen. Zeg, je hebt onzen bl a tl wen hemel toch niet heel en al vergoden? En onze zon? In gouden schoven straalt zij van den hemel! Daar zul je in hel gras lig gen. midden in de bloemen en onder zilver- glanzende olijfboomen. De stammen zien gr uit als groote slangen, heb je eens gezegd, toen je nog een kleine jongen was. En toen was je ook bang voor werkelijke slangen. Er zijn er ook, die niet giftig zijn en Kasper weet zii af te richten, zoodat ze tam worden als kleine honden. Nu is het al zoo warm bij ons, als hier midden in den zomer en den volgenden Zondag wordt de Farandole gedanst In onze arena en Kaspers achterkleinzoon zal in La Camargue voor het eerst den kap van de horens van don stier rukken. Kun je je La Camargue nog herinneren, mijn lieveling? Weet je nog, hoe \yij er ook eens met den -olen v o?cn heen zijn gereden cn dat alle buren daar ook waren en hun wagend en kar- viaagd wordt om beperking an den duik bootoorlog. Wanneer de Duitsche regee» ring daarvan geen nota neemt of een onguit» slig antwoord zendt, zal China de diploma tieke betrekkingen afbreken Londen, 1 Maart. (R.) in het Lager huis vroeg Brookes, of de uitkomsten van de verscherpte blokkade bevredigend bh> ken en in welke richting dit voornamelijk volt waar te nemen. Cecil antwoordde: Sinds eenige maanden is er geen noemenswaardige hoeveelheid van de goederen, die in Scandinavië of Ne derland worden ingevoerd, naar ik gelooi, naar Duitschland gegaan. Evenmin heeft er eenige wezenlijke overzeesche uitvoer uit Duitschland door deze landen plaats gehad. Als gevolg van onderhandelingen met de ge noemde landen, is onlangs d uitvoer van hun producten naar Duitschland aanzienlijk verminderd. Wat de uitkomsten betreft, het is moei!ijlc\. daaromtrent zekerheid te hebben, maar ik geloof, dat men het veilig kan zeggen, dat er thans in de vijandelijke landen ernstig ge brek is aan levensmiddelen en zekere andere middelen van vitaal belang. Londen, 1 Maart. (RJ Bij de indie ning in het Lagerhuis van de Oovlogsbe- grooting gewaagde Forsler, de financieele secretaris van het departemert van Oorlog, kort van de krijgsoperaticn in Mesopotamia Met betrekking tot Mesopötamië zeide For- ster, dat generaal Maude, de bevelhebber der strijdmacht, heeft verklaard, dat het over schot der vijandelijke strijdkrachten totaal uir elkaar is geologen en slechts als een wan ordelijke troep Bagdad zol kunnen bereiken. Meerd an 250 gevangenen zijn gemaakt sedert den 24en Februari. Sedert het offen sief werd begonnen op den 13en Februari zijn 5000 men gevangengenomen^ terwijl hel aantal gesneuvelden en gewonden der Turken op 20,000 wordt geschat De gister in den rijksdag <oor het leger bestuur gedane mededeelingen over de be handeling van de Duitsche krijgsgevange nen in de vijandelijke landen, leveren d# bevestiging van het droevige feit, dat naaxw mate de oorlog langer duurt, de regelen meer verwaarloosd worden, die aan de bult ten gevecht gestelde strijders eene men schelijke behandeling plachten te verzeke ren. De stijgende verbittering, die de oorlof wekt in de gemoederen van de strijdenden, doet zich ook hierin gelden, dat het lot van de krijgsgevangenen steeds harder wordt. De rijksdoema is den 27en Februari weet bijeengekomen. Ook de Italiaansche Ka mer heeft hare zittingen hervat In de eer ste zitting werd beslist over de behande ling van een van socialistische zijde afkom stig voorstel, betreffende de levensmiddel- voorziening, waarin ook gevraagd werd „eene buitenlandsche oorlogspolitiek, dia strekt tot verhaasting van de vrede9ondejw handelingen". Oo verzoek van de regeerinA werd de behandeling van dit voorstal yi maanden uitgesteld ren ln een kring hadden gezet, zoodat het «flf als een circus uitzag? En hoe Kasper toeö onzen mooien afgerichten stier met wappe* rende linten den kring binnenleidde, en ho* dc Jongelieden beproefden hem linten ea cocardcn te ontrukken? De zon straalde zoof heerlijk en je schreeuwde en wilde er ook heen, en toen wierp een jonge jongen je eea rood lint toe in den wagen, en de vrouwen ea meisjes stonden allen rechtop in den wagen en wierpen met bloemen en zwaaiden met doeken. Weet je het nog, toen ben je mij om den hals gevallen en je riep: „Ik zal later ook de cocardcn van den stier aftrekkenik ook! En den heelen daarop volgenden nacht heb ja met den stier geworsteld, en je hebt al ja dekens cn kussens uit bed geworpen em d« ijzeren stangen heb ie verbogen zoo sterk was jc all En eindelük moest Ik Grootje roe pen herinner je je Grootje nog Grootje?" „Grootje! Gerhard Oberwall richtte zich op. Zijn ooge» staarden wijd open, recht vooruit Het was, alsof hun blik <'oor do dikke muren van da kamer drong, dc lange reeks koude, eento nige jaren. Zijn Kinderland r-cs voor hem op zijn zonnig, warm vrool''1' kinderland verleden en gedroomde lockomst .Grootje! De mooie, zwarte vrouw me! de witte muts zijn grootmoeder; ginds in het zonnclawL Dc grootmoeder mot de altijd hedrijvige han den, dc wijd uit''.oIe. zwarte rokken, da strenrtrt en '."-h wh'ï oogen. fWordt vervolgd.).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1