DE EEMLAN DER". Zaterdag 3 Maart 1917. BUITFNl AND.~ N* 207 Eerste Blad. 15" Jaargang. HERSFOORTSCH DAGRLAD. MARIE VAN VERSENDAAu «ooidreaactiei Mr Q VAN sCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: maanden vooi Amersfoort 1.3®» ld«m franco pef pont Per week (met gratis verxekoring tegen ongelukken)" 0.126» ^fxonderlpke nummers 0.05» Wekelijkseh bijvoegsel „Dé Bollandschs Butsvrou»' (onder redactie van Thérèae Hoven) per mnd. ÖO cl». Wekeigkseh bijvoegsel „Wereldrepü$" per mnd. 02 ets» Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERT EN X'IEN V»d 1—5 r««eU.. f o.MO. Elke regel meerö.l®* Dienstaanbiedingen 1—6 regels.. 0.50. Groote lettors naar plaatsruimte. Yoor handel en bedrijf bestaan /.eer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteoran in dit Blad, b(i abonnomeut. Eone eiroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. D« Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gelet op artikel 8 der Dis- tributiewct 1916, het besluit van 5 October 1916 (Pluimveebesluit 1916) heeft ingetrokken en dat daarvoor het navolgende besluit in de plaats treedt. Art. 1. Maandelijks wordt, te beginnen over de maand April 1917, eene zekere hoeveelheid pluimveevoeder, en wel a. gemengd graan, b. bestanddeelen van zoogenaamd ochtendvoeder, ter beschikking gesteld uitsluitend van pluim veehouders, d. w. z. allen die voor de voeding van hun pluimvee dat voeder noodig hebben. Art. 2. Pluimveehouders kunnen dit betrekken te hunner keuze, door middel van a. winkeliers, in dezelfde provincie woonachtig, b. handelaren of organisaties, waar ook in Nederland, door indiening aan dezen eeneT daarvoor beschik baar gestelde Pluimveekaart. Zij zijn verplicht eigenhandig op die kaart en op den daaraan gehechten bon, in te vullen het aantal stuks pluimvee in hun bezit, alsmede den naam van degenen, van wie zij alsvoren het voeder wen- schen te betrekken, en die kaart zelf te onder teek enen. Art. 3. De winkeliers zenden de kaarten hun ner klanten aan een handelaar of organisatie te hunner keuze. Art. 4. Deze handelaren en organisaties ver zamelen de pluimveekaarten, ontvangen van hunne klanten of leden, welke tot het gebied van eenzelfde Veevoederbureau behooren, tel kens tot éen PIuimveeaanvraag, door invulling en onderteekening op daarvoor beschikbaar ge stelde formulieren. Zij zenden deze aanvraag met de pluimvee- kaarten in bij een door een der Veevoeder bureaux erkenden grossier. Zij zijn verplicht een* dubbel aan to houden van elke door hen ingediende aanvraag en aan- tookening van de door hen afgeleverde partijen. Art. 5. De grossiers verzamelen de pluim- veeaanvxagen tot een i u i m v c e-v erzamel- cStaat, door mvj-TBnfc en onderteekening op daarvoor te-1 :,vne. gestelde formulieren, Wcurop een c.-7:crvïè tusschenpersoon moet zijn aangewezen. Zij dienen dezen staat in bij het Tooi die klanten of leden aangewezen Vee voederbureau, uiterlijk op den 15den der maand, voorafgaande aan de maand der levering, voor het eerst echter uiterlijk op 10 Maart 1917, voor de maand April 1917. Zij houden de pluimveekaarten onder hunne berusting en zijn verplicht een dubbel aan te houden van eiken door hen ingedienden verzamt. staat en aantee- kening van de door hen afgeleverde partijen, een en ander ter inzage van, en controle door de Veevoederbureaux. Art 6. De Veevoederbureaux zenden aan el- ken grossier een toewijzingsbillet. De aflevering var het pluimveevoeder geschiedt ter plaatse in het toewijzingsbillet te vermelden aan de gros siers, tegen voorafgaande betaling, volgens de door de Regeering vastgestelde prijzen en on der de in het toewijzingsbillet zoo noodig nader te stellen voorwaarden. De belooning van den grossier bedraagt 2 per 2000 K.G. Hij heeft daarenboven recht op de voordeelen, die, door besparing van vracht en andere verzendingskosten .ontstahn bij de samenlading san verschillende partijen. De be looning van den tusschenpersoon bedraagt eveneens 2 per 2000 K.G. Art 7. De handelaren of organisaties leveren het van den grossier ontvangen voeder af aan de winkeliers, of aan de pluimveehouders, van wie zij een pluknveekaort ontvangen hebben en brengen daarvoor de door de Regeering vast gestelde prijzen in rekening, verhoogd met de werkelijk door hen betaalde vrachten en on kosten, het maal- en mengloon, en ten hoogste 0.25 belooning per 100 K.G. De winkeliers moeten het voeder, afgehaald aar» winkel of magazijn, inclusief alle kosten en In verpakking, afleveren tegen de aan den han delaar of de organisatie betaalde prijzen, ver hoogd met ten hoogste 2 Yt cent per K.G. In geen geval mogen de prijzen, die aan den pluimveehouder in rekening worden gebracht, t\ooger_zijn dan de door de Regeering vastge stelde prijzen, vermeerderd met 4.— per T00 KG. Art. 8. De aflevering aan den pluimveehouder geschiedt tegen intrekking van den bon. Art. 9. De artikelen 2bis, c, d, e, f, 5a, 7, b, c, Tbis, e, b, 8 en 9 van het besluit van den Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel om trent de distributie van veevoeder voor de maan den April en Mei van 23 Februari 19T7, Staats courant No. 47, zijn van toepassing en moeten geacht worden hierin te zijn opgenomen. Art. 10. Dit besluit kan worden aangehaald •U het Pluimveebesluit 1917. Amersfoort, 2 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd VAN RANDWIJCK. De Minister voornoemd POSTHUMA. beschikbaarstelling van TUINGROND. De Burgem. van Amersfoort vestigt' de aan dacht op onderstaande publicatie van den Mi- landbouw. Nijverheid en Handel in £0 Nederlandsche Staatscourant van 16 Fe- •ruarii 1917. De Burgemeester beveelt ook xij- Wrzijds dringend aan zooveel mogelijk in de door den Minister genoemde richting werkzaam te xiia. - I JDe Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, bekend mot de gunstige resultaten, ver kregen door een werkgever, die, overtuigd van de noodzakelijkheid om zijnerzijds bij te dragen tot vermindering van de bezwaren der levehs- middelenvoorziening, aan zijn personeel tegen geringe vergoeding kleine perceeltjes tuingrond Ier beschikking heeft gegeven, noodigt alle eigenaren van gronden en in het bij^pnder do werkgevers, voor zoover zij daarvoor terreinen vrj hebben, uit tot het beschikbaar stellen van tuingrond aan hun personeel te willen over gaan, ten einde daardoor de zOTg voor de le vensmiddelenvoorziening te helpen verlichten/" Amersfoort, 23 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJGK. Overschrijding maximum- p r ij z e n. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt- bekend, dat de groentehandelaar F. van Keulen, Kleine Nachtegaalstraat "No. 43, wegens herhaalde overschrijding der maximumprijzen voor den tijd van 8 weken is uitgesloten van de distributie van regeeringsaardappelen en groen ten. Amersfoort, 2 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Uitsluiting distributie. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat A. Lambrechts, groentehan delaar, Arnhemscheslraat 7, voor den tijd van 14 dagen uitgesloten is van de distributie van regeeringsaardappelen en groenten, wegens het niet aanbrengen van een prijslijst in zijn winkel op voor het publiek duidelijk zichtbare wijze. Amersfoort, 2 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Uitsluiting distributie. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de brandstoffenhandelaar A. Bakkenes, Kampstraat No. 92, voor den tijd van T4 dagen uitgesloten is van de brandstoffen- distributie wegens het geven van te weinig maat. Amersfoort, 2 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK Uitsluiting distributie. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat J. Kuit, Krankeledcnstraat No. 10 voor den tijd van 14 dagen is uitgesloten van de distributie van regeeringsvisch, groenten en aardappelen, wegens het niet aanbrengen van een maximum prijslijst in zijn winkel op voor het publiek duidelijk zichtbare wijze. Amersfoort, 2 Maart 1Q17. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Uitsluiting distributie. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de steenkolenhandeïaar L. van Achterbergh, Arnhemschestraat No. Ia, voor den tifd van één week uitgesloten is van de distributie van brandstoffen wegens bet leve ren van brandstof zonder tegelijkertijd de daar voor door B. en W. aangewezen bon te innen. Amersfoort, 2 Maart 19T7. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Fahet'-actitl-o over den gemeenteraad. 't Was zoo'n genoeglijke Raadszitting Dinsdagmiddag niet te lang en niet te kort. De edelachtbare heeren waren in redelijk aantal opgekomen en ze spraken niet te wei nig en niet te veel, wat we niet altijd zeggen kunnen. Toehoorders waren er weinig. We zaten zoo ntim en zoo frisch aan ons persbankje, waar de publieke tribune ont springt, dat het bepaald een genoegen was te luisteren naar de sprekers-talenten van ons Amersfoortsche parlement. De heeren waren nogal oratorisch over de kwestie-Monyé n.1. of deze te benoemen Di recteur van den reinigingsdienst een dou ceurtje van 300 voor de leiding van den ontsmettingsdienst in de wacht zou slee pen n Ook werd er druk geïnformeerd naar an dere sollicitanten, en waarom ze niet op de voordracht voorkwamen en de heer Kroes merkte snedig op tot wat voor soort reini ging een kapper, een der sollicitanten, voor al capabel kan geacht worden. B. en W. huldigen de meening, dat men alleen voor den vorm geen personen op een voordracht moet zetten, die toch niet in aanmerking kunnen komen, een opvatting die men nu eens zeer los van conventie kan noemen. Ook sprekers die we anders nooit hooren deden een duit in 't zakje of liever, om de vergelijking beter te doen opgaan, zorgden dat de duiten m 't zakje bleven, want de 300 werden niet toegestaan. De zuinigheid, die goed-Hollandsche deugd wordt betracht in onzen gemeente raad i De kwestie van het aanleggen en verhar den van den Artillerieweg leidde tot eenige discussie over de \raag of timmerlui, meu belmakers e.a. bekwaam zijn tot werk aan straten-aanleg, en-zulks wel naar aanleiding van een verzoek van 't Steuncomité om wer- keloozen aan werk te helpen. De ondervindingen daarbij opgedaan in 1914 bij den aanleg van de Laan van dat jaar schijnen niet fameus te zijn geweest. Artikel 2 van het voorstel van de commis sie van wetgeving tot vaststelling eener ver ordening ter beperking an het tabaksver bruik door kinderen. Stuitte op zeer ernsti ge juridische bezwaren bij mr. Stadig. „Al is hier ook niet een motief tot het scheppen van een kinderdelict, toch zouden we beter doen de verordening te beperken tot verkoopers van tabaksartikelen." Een diender van den heiligen Hermandad fnag toch niet de bevoegdheid hebben een straatjongen zijn eindje sigaret af te pak ken en hem op 't politiebureau een afram meling te laten toedienen. Zulke huismid deltjes komen in «e „rechtspraktijk" niet te pas f En wat in beslag nemen is, ook voor een eindje sigaret staat in onze wet duide lijk omschreven, ajooals Mr. Stadig citeerde en wat we hier mqar niet naciteeren zullen. En dat een gemeenteverordening zou moe ten dienen om een Rijkswet te helpen, dat druischt toch al te zeer in tegen goede juri dische vormen I Al heeft men bezwaar tegen het rooken door kinderen daarom kan men zijn „vleu gelen toch niet uitstrekken tot een geheel ander chapiter, dat van misdadige jeugd." De voorzitter stond in dit opzicht een meer praktische opvating voor. In cle „rechtspraktijk" is het immers altijd zeer handig om een noodbruggetje te hebben. Het rechtsgeleerd college van Mr. Stadig mocht dan ook ni^*t baten De verordening-wam er door. De heer Hofland deed mr. Stadig con currentie aan. Hij sprak ook al van gewoon terecht, alsof dat z'n dagelijksch werk is bij de kwestie hoe de kooper van grond huur ders van dien grond er af kan zetten. Ook wethouder Veis Heijn had het over een wet van Meden en Perzen. Aan vroege kerkgangers wrlde de heer Hofland wel toestaan om in een verwarmd vertrek een kop koffie of thee te gebruiken, maar geen alcohol 's morgens. Doch de voorzitter wist heel goed, dat hierdoor .ontduiking der verordening zou vergemakelijkt worden. Je moet het de kroegen niet te gemakkelijk maken. De heer Leinweber nam ditmaal de taak van den heer Hofland over, wat voor de va riatie wel aardig is, en iriterpelleede over de distributiewet, alvorensNde edelachtbaren tot slot in geheime zitting verder gingen spre ken over de bP1<snrreh dezer eemeen^e. in het Oostenrijksch-Italiaansche grensge- bied tot het hoofdtooneel van de actie te maken, dan is het duidelijk, dat hij de ge allieerden wil spannen voor den Italiaan- Politiek Overzicht De duikbootoorlog en de Saloniki-onderneming. Wij hebben gister het oordeel vermeld van een deskundige, die van de uitwerking van het groote offensief in het Westen, dat aanstaande is, geene groote verwachting had. Ook in Italië is eene stem opgegaan, die zich uitlaat in gelijken zin. Het is die van generaal Marazzi, thans leger commandant, die in den derden en vier den Isonzoslag de 29e Italiaansche divisie heeft aangevoerd in den strijd tegen den Monte San Michele en later met zijn korps als veroveraar Görz is binnengetrokken. Hier hebben wij dus eqn bevoegden des kundige aan de andere zijde, die zich skep- tisch uitlaat over dit, offensief. De vruchte- looze bloedige aanvallen van Joffre hebben z.i. bewezen dat in Frankrijk geen beslissing kan worden verkregen. Het Duitsche cen trum ligt op verren afsland van het Fran- sche gebied, dat het tooneel van den strijd is. Zelfs aan eene behaalde overwinning kan hier hcfogstens de waarde van eene uit- gewischte nederlaag worden toegekend; in geen geval echter kunnen de zware offers door de bereikbare voordeelen opgewogen worden. Het doel van deze opmerkingen is de aandacht te vestigen op het gewicht van het Italiaansche oorlogstooneel. Dat is, naar het oordeel van generaal Marazzi, voor de geallieerden als het gewichtigste aanvals front te beschouwen, want evenmin als in het westen zal bij Riga en aan de Berezina het lot van Europa beslist kunnen worden, terwijl in- het zuidoosten de Balkan reeds als verloren kan worden aangemerkt. Men voelt de bedoeling van dezen schrijver. Wanneer hij er voor pleit om 't strijdtooneel schen wagen, om door hun steun te be reiken, wat Italië op zich zelf aangewezen, niet bereiken kan. Niet daarop echter wil len wij ditmaal de aandacht vestigen, maar op de verklaring van generaal Marazzi, dat de Balkan reeds nu als bijna verloren kan worden beschouwd. Deze verklaring kan dienen als verster king van de aan de zijde van den vierbond over den toestand, waarin het leger van ge neraal Sarrail zich bevindt, verkondigde meening. De officieuse Echo de Bulgarie gaat zelfs zoo ver, aan dat leger den onder gang te voorspellen; zij schrijft; „Door den duikbootoorlog komt het avontuurlijke ka rakter van de door de Entente ondernomen Saloniki-expeditie duidelijk aan den dag. Na al de tot dusver geleden mislukkingen, wordt de toestand van het leger van Sar rail des te ongunstiger, omdat dit leger uit het uitgezogen. Macedonië geene levens middelen kan betTekken en voor zijn levens onderhoud alleen is aangewezen op den zeeweg, die nu versperd is. Wel verre van een machtsfactor te vormen, levert het le ger van Sarrail voor de Entente-regeerin gen een bron van nieuwe verlegenheid. Tot eene actie van eenigszins ernstigen aard onbekwaam, zal dit leger,, wanneer de duik- booten er in slagen het van zijne basis ge heel af te snijden, aan een zekeren onder gang blootgesteld zijn." Inderdaad is hier de waarschuwing wel geplaatst, dat het gevaar, waarmee de ver scherpte duikboot-oorlog de ondernemingen van de Entente aan den Balkan bedreigt, niet moet worden onderschat. Voor hunne verzorging zijn de troepen van Sarrail ge heel aangewezen op Italië en Frankrijk. Engeland is te ver afgelegen en Rusland komt door zijne ligging in 't geheel niet in aanmerking om iets te kunnen doen. Griekenland en Macedonië zijn uitgezogen en zelf hulpbehoevend. De verzorging van dit leger steunt dus geheel op de etappen- lijnen, die van de Zuid-Italiaansche en Zuid- I Fransche havens naar Saloniki voeren. Al les moet van daar worden aangebracht. Nu hebben de Duitsche en Oostenrijksche duikbooten onder de schepen, die deze ver- binding onderhouden, reeds eene geduch te opruiming gehouden. Een gister opgeno men opgave van de Duitsche admiraliteit vermeldt den ondergang van vier groote stoomschepen, die voor troepentransport dienst deden, en van nog dertien andere schepen in de Middellandsche zee met eene gezamenlijke tonnage van 47,660 ton. Dit bewijst, dat men te doen heeft met een reëel gevaar van onderbinding van het verkeer tusschen Saloniki en de Italiaanjch- Fransche havens. De vraag komt daardoor op: Kan een leger, dat op een zoo onzekere basis staat, blijven op de plaats, waar het zich nu bevindt? En in verband daarmee rijst nog eene tweede vraag: Welke strategische resultaten zijn te verwachten van dit leger, dat aan zijn wor tel bedreigd is, terwijl het vroeger onder veel gunstiger omstandigheden niets heeft kunnen uitrichten? Dit zijn vragen, waarop het antwoord misschien gemakkelijker zou ,zijn te geven wanneer het alleen militaire overwegingen waren, die hierbij in aan merking kwamen. Maar hier zijn ook poli tieke overwegingen in het spel en die ma ken de beslissing moeielijk. De oorlog. Washington, 2 Maart. (R.) In ant woord op het verzoek van den Senaat om toezending van de nota van Zimmermann, heeft Wilson aan den senaat gezonden een schrijven van Lansing, inhoudende de ver klaring, dat de regeering in het bezit is van stukken, die de echtheid bewijzen van de nota, welke zij in handen heeft, maar verdere inlichtingen weigert als zijnde onvereenigbaar met het publiek belang. Het is nu bekend, dat Bernstorff uit Ber lijn de instructie heeft ontvaneen om de Duitsche geïnterneerde schepen^onbruikbaar te maken gelijktijdig met de ontvangst van de nota van Zimmerman over Mexico. B e r 1 ij n, 2 Maart. (W. B.) De Ameri- kaansche pers bevat mededeelingen over instructiën van het Duitsche departement van buitenlandsche zakan aan den Duit- schen gezant te Mexico, voor het geval dat het Duitschland, na de afkondiging van den onbeper! n duikboot-oorlog, niet zou geluk ken, de Vereenigde Staten neutraal te hou den. Aan deze berichten ligt de volgende toe- drarht ten grondslag: Nadat hel besluit genomen was om den len Februari met den onbeperkten duikboot- oorlog te beginnen, moest, met het oog op de houding der Amerikaansche regeering, rekening worden gehouden met de mogelijk heid van een conflict met de Vereenigde Staten. Dat deze veronderstelling juist was, bewe zen de feiten, want de Amerikaansche re* geering brak spoedig n* de bekendmaking van onze verklaring omtrent het spergebied de diplomatieke betrekkingen met Duitsch land af en noodigde de overige neutrale mogendheden uit zich bij deze actie aan te sluiten. In het vooruitzicht van deze mogelijkheid was het niet alleen het recht, maar ook de plicht van de rijksregeering om ook voo* het geval van een gewapend conflict inet de Vereenigde Staten van Amerika bijtijds voorzorgsmaatregelen te treffen, ten einde zoo mogelijk een tegenwicht te hebben te gen de toetreding van nieuwe bondgenooten tot onze vijanden. De keizerlijke gezant in Mexico heeft der halve half Januari opdracht gekregen om, voor het geval dat de Vereenigde Staten ons den oorlog mochten verklaren, de Mexi- caansche een bondgenootschap aan te bie den en verdere bijzonderheden overeen to komen. Deze instructie beval den gezant overi gens uitdrukkelijk geene stappen bij do Mexicaansche regeering te doen, voordat hij zekerheid had gekregen omtrent de oorlogs verklaring van Amerika. Op welke wijze de Amerikaansche regee ring kennis heeft gekregen van de langs geheimen weg naar Mexico gezonden in structie, is niet bekend, maar het verraad want dat moet in het spel zijn schijnt op Amerikaansch gebied gepleegd te zijn. Washington, 1 Maart (R.) Het huls van vertegenwoordigers heeft met 403 te gen 13 stemmen een wetsontwerp aangeno men, dat den president machtigt handels schepen te bewapenen, maair niet de „arv dere middelen" te gebruiken, hetgeen WH- son uitdrukkelijk verlangt. Wanneer het wetsontwerp van het huis van vertegenwoor digers morgen den senaat bereikt en die vergadering daarvoor in de plaats Stelt het wetsontwerp van den senaat, dat de regee ring ten volle steunt, dan wordt verwacht dat dit ten slotte door de beide hulzen zd worden aangenomen. Londen, 2 Maart. (R.) De Ameri kaansche gezant heeft heden namiddag aan het ministerie van buitenlandsche zaken een bezoek gebracht aan minister Balfour. Bei den hadden daarna een langdurig gesprek met Lloyd George. B e r 1 ij n, 2 Maart. (W. B.) Over het lot an de Amerikaansche matrozen, die in Duitschland werden achter gehoudefl, kan worden medegedeeld, dat in het kamp, waar zij vertoeven, een Engelschman aan vlek- typhus ziek geworden is; de anderen moeten dus om gezondheidsredenen daar blijven» Men hoopt de quarantaine den 7en Maart te kunnen opheffen. Twee Amerikaansche geneesheeren en twee 'veeartsen, die ook aan boord van de Yarrowdale naar Duitschland waren ge bracht, behoefden niet aan de quarantaine onderworpen te worden omdat zij als offi cieren in andere kampen ondergebracht we ren; zij hebbei\ voor eenige dogen Duitsch land verlaten. Washington, 2Maart (R.) De Zwifr sersche gezant heeft aan het staatsdeparte- ment eene Duitsche nota doen toekomen, waarin de vrijlating van de gevangenen van de Yarrowdale wordt toegezegd op 7 Maart, wanneer aan de quarantaine-maatregelen zal zijn voldoflh. Berlijn, 2 Maart. (W.-B.). Officieel beiicht. Twee dezerd agen teruggekeerde duikboo ten hebben 15 stoom- en 7 zeilschepen van 64,500 br. reg. ton tot zinken gebracht. Een dezer duikbooten ontmoette op da Zuidkust van Ierland een als duikbootvanger ingericht stoomschip met vier goed verboiw ger. kanonnen, dat ook zijnp booten ge bruikte om waterbommen naar de duikboof te werpen. Van 3 uur 's namiddags totdat het donker werd, was de duikboot In een artilleriegevecht met den duikbootvanger en een le hulp gekomen duikbootjager van da Foscglov-kias gewikkeldde duikboötjagei werd minstens driemaal getroffen. Door de torpedeering van de genoemda schepen werden o. a. tot zinken gebracht 3800 ton granaten, 3300 ton graan, 300G ton lijnzaad, verder ongeveer 15,000 ton kooi, 2500 ton oorlogsmateriaal, 3500 stuk» goed, 4300 hooi, 1200 ijzer. 1800 erts

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1