rmssssm DE EEMLANDE R". 15öe Jaargang. Donderdag 8 Maart 1917. "BIJITFN! .AND. FEUILLETON. ZONNEWEEIDE 60 Hoofdredactie» MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VA L K H O F F Co. ABONNEMENTSPRIJS: b maandea voor Amersttfort f Idem tranco per poet1 Per week (met gratie verzekeriag tegen ongelukken) 0.1 3&. Afzonderlijke nummore <MI5. Wekelijksoh bjjvoejzsel „D$ Holiatuïtdu üuuptou* (onder redactie van Thérèae Hoven) per <4 mod. 50 cl#* Wekelyksoh bijvoogeel Wtrddrevus" per mnd. 83 CtS. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. w Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENIIEN V»n 1-5. restelsf O.NO, Elke regol meer0.15# Dienstaunbiodingon 1—5 regola.. 0.54K Groote letters naar pl.tataruimte. Voor haiviel eu bedryl beetaiui zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bfl abonoement, Eene niroulaire, bevattend/» do voorwaardou, wordt oji aanvraag toegezonden. Kennisgeving. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Gelet op zijne beschikking: van 27 December 1916, Nederlandsche Staatscourant No. 303, betreffende de vaststelling eener Distrrbutiere- felingr van brood, bloem, meel en rogge. Heeft goedgevonden te bepalen, dat artikel 12 (7) en 13 (2) als volgt rijn gewijzigd Artikel 12 (7). Op iederen verzamelstaat wordt behalve naam en woonplaats van. hem, die dien staat inleverde, vermeld welke grond stof wordt terug verlangd. Voor zoover deze grondstof is inlandsche tarwebloem of tarwe meel worden daarbij namen en woonplaatsen raakt, zoodal geene zaken kunnen worden behandeld, die het congres in zijn geheel aangaan. Maar iedere verlenging van den vredestoestand tusschen Duitschland en Amerika Is thans een buitenkansje, waarop eigenlijk niet mag gerekend worden. Wan neer het congres wordt bijeengeroepen)" nadat door wijziging van het reglement van orde van den Senaat het obstructiemiddel, waarop in het oude congres het wetsont werp, waardoor president Wilson voor den overgang tot de gewapende neutraliteit dén weg wil bereiden, heeft schipbreuk geleden, krachteloos zal zijn gemaakt, dan zal "het niet lang duren of de president is in het be zit van de door hem gewenschte buitenge- opgegeven van hen, door wie men de grondstof wone volmachten. En dan zal het van het wenscht te doen leverenAmerikaansche tar- webioem en budtenlandsche rogge, bestemd voor de bereiding van zoet roggebrood, worden door het Centraal Broodkantoorinlandsche rogge, "bestemd voor de bereiding van grof roggebrood, toeval afhangen of en wanneer de oorlogs toestand tusschen Duitschland en de Ver- eenigde Staten zal intreden. Dat Duitschland van den beginne af met wordt door de Provinciale Brood-Commissie de mogelijkheid heeft gerekend, dat de ver- geleverd. Artikel 13(2). Op#de bestelkaarten voor tar webloem en tarwemeel wordt tevens de naam en de woonplaats vermeld van hem, die ingevol ge verzoek van den belanghebbende de bestel ling zal uitvoeren. Op de bestelkaart voor Ame- scherpte methode van duikbootvoering het met Amerika in oorlog zal brengen, daar van is het onwraakbare bewijs geleverd door de zonderlinge onthullingen, die zijn gedaan over eene door het Duit- rikaansche tarwebloem en. buitenlandsche rogge sche departement van buitenlanclsche za- staat vermeld, dat de bestelling wordt gericht ken aan den vertegenwoordiger van het tot het Centraal Broodkantoorop de bestel Duitsche rijk in Mexico gegeven op- kaarl voor inlandsche rogge staat vermeld, dat dracht om onderhandelingen over de de bestelling wordt gericht tot de Provinciale bondgenootschap aan te knoopen met Car- ranza, die thans feitelijk het bewind voert in de door een burgeroorlog jammerlijk ver deelde republiek, en door dezen met Japan. Deze instructie, die gedateerd is. 17 Ja nuari, dus een halve maand voordat de'ver scherpte duikbootoorlog in werking is ge lreden, was voor geheimhouding bestemd; maar het m cijferschrift gestelde stuk is in handen van de Amerikaansche regeering gekomen, die den inhoud heeft kunnen ont cijferen en niet in gebreke gebleven is daar- Brood-Commissie. Amersfoort, 7 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht Amerika en de duikboot- oorlo« ïn den Amerikaanschen Senaat is eene poging gedaan om het wetsontwerp om de van een voor haar nuttig gebruik te maken, macht van den president uit te breiden nvetHet bekend worden van dit stuk is voor de volmachten, die hij behoeft om de door Duitschland geene aangename zaak. Men hem voorgestane politiek van gewapende heeft getracht in Berlijn zich uit de verlegen- neutraliteit te kunnen voeren, weer aan de heid te redden, door te zeggen, dat het orde te brengen. Dit werd beproefd door eene voorwaardelijke opdracht was; er mocht den senator Lodge, die in de vorige week-niet aan de uitvoering worden begonnen een voorstel tot aanneming heeft gebracht j voordat Duitschland met Amerika in oorlog om de gelden, die bij de marinbegrooting J was. En verder wordt opgemerkt, dat als de waren gevoteerd, dadelijk beschikbaar te stel- oorlogstoestand was ingetreden, men 't recht len, met het oog op het dreigende oorlogs- *h<ad en verplicht was om naar bondgenooten gevaar, dat ieder oogervblik werkelijkheid tegen den nieuwen vijand te zoeken. Dat is kan worden. De poging is mislukt; de voor- zeker waar en ook is het niet te^en te spre- zïtter van den Senaat besliste, dat niet het ken, dat in den oorlog alle middelen goed congres in zitting is, maar slechts een van zijn. Echter onder deze voorwaarde, dat zijne deelen voor iets wat het in 't bijzondervan het gekozen middel eene nuttige uitwer king is te verwachten. Dat nu is in dit geval aan twijfel onderhevig; het is de vraag of dit middel niet, in plaats van nut, aanzien lijke schade kan teweeg brengen. De daar door veroorzaakte ontstemming oefent een I nadeeligen invloed uit op de volksstemming in Amerika en dat is een gewichtige factor in deze dagen van krisis. Hel verdient de aandacht, dat in Duitsch land stei^nen zijn opgegaan, die, hoezeer overigens gezind om het regeeringsbeleid te steunen, in dit geval toch betwijfelen, dal er met beleid is gehandeld. Zoo merkt de Frankf. Ztg. opdat Car- rrnza niet kan worden beschouwd als hoofd van de regeering in Mexico; hij schijnt in de hoofdstad te regeeren, maar niet veel verder, en onder de andere Mexicaansche pietendenten zijn er zelfs eenigen, die hem in macht overtreffen Het is dus niet in te zien, dat de verbinding met Carranza, als deze er toe te vinden mocht zijn een bond genoot van den Duitschen keizer te worden, den Amerikanen zeer veel schaden of de Duitschers veel baten kan, terwijl de beden kelijke kanten van deze alliantie in het oog springen. Wat het denkbeeld betreft om Carranza te gebruiken als bemiddelaar, om onderhan- de hngen aan te knoopen met het doel Japan te bewegen de zijde van de geallieerden te verlaten en zich met Duitschland te verbin den, schrijft de Frankf. Ztg.: „Bestaat er ook maar het geringste vooruitzicht, dat de Ja- pansche regeering zou kunnen worden be wogen vaA hare tegenwoordige bondgenoo ten naar ons over te gaan Wij zouden niet weten wat haar daartoe kan bewegen. Japan heeft blijkbaar niet de bedoeling zijn latent conflict met de Vereenigde Staten tijdens den wereldstrijd tot beslissing te brengen zijne geheele houdin-g gedurende twee jaren heeft dat bewezen. Wij betwijfelen dus, dat e>- een aannemelijke reden zou zijn om te vermoeden, dat er aan eene verandering in Japan is te denken. Want indien dit zoo ware, zou zeker wel eene reeds aanwezige verbinding om het verkeer met.Japan aan le knoopen, gebruikt zijn, maar niet getiacht zijn den invloed van Carranza bij de Japan- sche regeering aan te wenden. Wanneer, j zooals in de politiek altijd het geval zal zijn, de opzet van eene onderneming het oordeel mede moet bepalen en een goed doordacht plan te waaraéeren is, ook al mislukt de uit voering, dan zien wij toch niet in, dat de beramers in dit geval aanspraak kunnen maken op de gelukwenschen van het Duit sche volk." Hier wordt in zachte termen uitgedrukt, dat in dit geval het beleid der Duitsche poli- j t'ek geenszins valt te roemen. Zoozeer de Duitsche legeraanvoering de bewondering wekt, voor het oordeel over het Duitsche diplomatieke beleid moet een andere maat staf worden aangelegd. Maar men zet zich daarover heen in Duitschland, in de ver wachting, dat het beleid, dat de duikboot- oorlogvoering in de hand heeft, de kwade kansen, die men daarbij op den koop moet nemen, zal weten af te wenden. De Köln. 7(g. drukt die verwachting uit in deze woor den „Wij wachten met de hand aan het zwaard kalm af wat Wilson zal besluiten. En onze duikbooten zullen inmiddels voort gaan in hun prijzenswaardig werk." De oorlog. Washington, Maart. (R.) Een uit de beide partijen (democraten en republi keinen) samengestelde commissie is het eens geworden over een voorstel, dat aan den Senaat zal worden gedaan om het regle ment van orde te wijzigen, door opneming van eene bepaling, dat met eene meerder heid van twee derden kan worden beslo ten tot sluiting van het débat. N e w-Y o r k, 7 M a a r t. (Havas). Het huis, waar Fritz Kolb *n hechtenis is genomen, is hetzelfde hotel waar ook de Duitsche luite nant Fay heeft gewoond, de voornaamste beschuldigde in het complot, dat een jaar geleden werd ontdekt en dat ten doel had Engelsche schepen in de lucht te laten vlie gen. In de kamer van Kolb werden twee bom men gevonden, die hij dien avond aan presi dent Wilson had moeten zenden. Kolb be kende aan de agenten der geheime politie, dat hij betrokken was geweest bij de ontplof fing in de pakhuizen van Blacton* Island, in de haven van New-York en in Kings Land (New Jersey). De Duitsche admiraliteit heeft eene op gave bekend gemaakt van 8 stoomschepen en 7 zeilschepen, te zamen inhoudende ruim 40.000 ton, die tusschen 19 en 27 Februari in de Middellandsche zee in den grond ge boord zijn. Het van Engelsche zijde uitgegeven over zicht van de scheepvaartbeweging in de v/eek, die 4 Maart geëindigd is, geeft op, dat 14 Engelsche schepen boven 1600 ton en 9 'daar beneden gezonken zijn door tor pedeering of door op een mijn te loopen. 12 Engelsche koopvaarders zijn zonder suc ces door duikbooten aangevallen. In de Middellandsche zee is den 28e» Februari een Pransche torpedojager petor- pedeerd. Londen, 7 Maart. (R.) In de week, eindigende 4 Maart, zijn 2528 koopvaardij schepen, van meer dan 100 ton inhoud, van alerlei nationaliteit (met inbegrip van visschersvaartuigen en binnenlandsche schepen) in de havens van het Vereenigd J<oninkrijk binnengekomen, terwijl 2477 Schepen zijn uitgevaren. Het aantal Engelsche scheper, boven 1600 ton, dat gezonken is door op mijnen te loopen of door torpedeering bedroeg 14* het aantal onder 1600 ton 9 Er werden 12 Engelsche koopvaardij schepen zonder succfes door vijandelijke duikbooten aangevallen. Van de Engclscha visschersvaartuingen werden drie tot zinken gebracht. P a r ij s, 7 Maart. (Havas). Hedenmiddag had in de Sorbin e een indrukwekkende nationale betoogmg plaats, die werd voor gezeten door Deschanel en bijgewoond dooc Poinc$ré, Briand en de overige leden van het kabinet, den voorzitter van de sénaaf Derbost, de gezanten der geallieerde rijken en talrijke mannen van aanzien uit politieke, litteraire, industrieele en handelskringen. Namens de regeering voerde Viviani hei woord. Hij verklaarde, dat Frankrijk na der tig maanden oorlog onoverwonnen vast besloten is. Het houdt de nederlaag p eéiv afstand en nadert de overwinning. Zooals het in den oorlog overeind staat, zal het mor gen in den vrede, die herstelling brengt vu» het ondecht van Elzas-Lothoringop, over eind staan, in den vrede door de overwin ning, den eenigen vTede, dien Frankrijk voor zijne eer, zijn verleden en zijn eerbied voor de dooderf kan aanvaarden. Met zijne bondgenooten is Frankrijk opgestaan tegen het Pruisische militairisme, dot den geesel heeft losgelaten om een herhaling van der gelijke misdaden te voorkomen en opdat zijne kindskinderen vrij kunnen leven onder de zon. Voor het recht staat Frankrijk met zijné bondgenooten pal. Laten wij ons hoo- ger verheffen zoo besloot Viviani naarmate het lot van het vaderland stijgt. Deschanel, Barthou en Barrès hielden vervolgens redevoeringen, waarin zij Frank rijk aanspoorden in zijne pogingen te vol harden, want nog nooit had zich een derge lijke gelegenheid voorgedaan om de over winning te behalen op den erfvijand, dra zich in den loop der tijden reeds twintig maal op Frankrijk heeft geworpen. Op dit beslissend oogenblik, nu het lot van Frankf Het natuurlijke recht is een overeenkomst betreffende het dienst!"e tot het wederkee- rig niet benadeelen, noch benadeeld wor den. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie uertaald door Mevr. L P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 60 Zijn toon werd plotseling zoo koel, "dat zij er van schrok. Had zij dat niet moeten zeggen? ■Wie weet, hoe hij haar woorden uitlegdel Wat wist zij eigenlijk nog van dezen man die nog altijd haar man was? Meer dan de strenge onverbiddelijkheid van vroeger beangstigde haar de bijna vergeten geste van den man van de wereld, die nu nog meer volkomen en superieur was, dan in den tijd van haar jong huwelijk. Zij wist met den bijzonderen, eleganten, voornamen ouden heer niets te beginnen en brak zich het hoofd over de vraag, hoe zij het *ou aanvangen met hem in gesprek te komen Eindelijk zei zij: ,Ik ben hly, dat Gerhard zoo gc d en snel hcrslciL'* - „En het verheugt je zeker ook, dat hij met je mee naar het Zuiden'wil reizen?" Hij beproefde bet vriendelijk te zeggen, zon der bitterheid. Dat misleidde haar, en zij keerde hem haar gelaat toe met een stralend Lachje. .Onze heerlijke lucht daar in het Zuiden is de beste medicijn." Hij knikte: „Dat Weet ik. lieve Suzanna. Ik kwam als herstellende naar u toe en werd daar gezond. Maar op den duur..." Hij zweeg en trok zenuwachtig aan den langen kraag Van zijn jas: Men mag niet alleen aan zich zelf denken", besloot hij hard. „Ik denk in het geheel niet aan mij zelf, werkelijk niet zei zij haastig en voegde er zachter aan toe: ,.Ik heb nooit aan mij. steeds aan miin kind gedacht. Altijd. Anders had ik het zoolang ndet uiige hoffflen. Werkelijk nioj." Ér trilde iets in het gelaat van graaf Ober wall Even ontroerde hij. In den grond had de vrouw toch gelijk Zij had werkelijk al den lijd niet aan zich zelf gedacht, doch hem en Gerhard alle moeilijkheden bespaard; zij was slechts gekomen op het oogenblik, toen het voor haar kind óp leven en dood ging. ,.Jc heb je dapper gehouden, Suzanna, dap perder dan ik ooit van je had gedacht." De familie Roeckwitz had ongeveer twintig gasten genoodigd: hoofdofficieren, en adetijke staatsraden mcl hun echlgenooten. De dames Roeckwitz waren sterk geregen, en droegen het haar ip stijve golven uit het gezicnl ge- ka nv'- 7ij waren gekleed in dof "zijden, strak japonnen) zeer decent uilgesneden, die haar stevige beenderen en zeer zachlcn huid wat al (e Liefdeloos aan aller blikken prijsgaf. mÊBISÈÊKHÊÊtEttÊÊBIÊBÊÊml |as gevujde lampen tot 2000Watt Ni'euwé soorten: Hel °5 £.e'<Ö/en waarbof ™or Zij deden zeer veel moeatc om gravin Suzanna Oberwall gunstig te stemmen maar toch zoo, als een .dame van de wereld" zich met een natuurkind pleegt le bemoeien: op wat he- schermendc manier, en met angstvallige in achtneming van de uiterlijke vormen. Men bewonderde hare sieraden, zei haar vleiende dingen over haaT oogen en h3ar, en leidde het gesprek op wat al te opvallende manier zóó, dat de antwoorden van Suzanna al heel kleurloos moesten zijn blijkbaar vreesden zij de een of andere uiting, die in dezen kring bevreemding zou kunnen wekken. Suzanne Oberwall voelde zich onnoemelijk verlaten en rampzalig in den hoffelijken en afgemeten kring, die haar omgaf als glctscher- lucht en waarin zij zich zoo vreemd voor kwam. dat de grootste welopgevoedheid deze vreemdheid niet kon overbruggen. Zij zat op de geel zijden sofa naast d vrouw des huizes in de haar eigen wat matroneachtige houding en hield slecht met moeite de tranen terug, die haar telkens in de oogen kwamen, als zij aan het gesprek met haar man dacht Soms ging een bezwerende, hulpzoekende blik van haar nan hem En omdat hij de inspanning zag. die zij deed om haar zenuwachtigheid te bcheerschen, knikte hij haar toe; zelfs kwam hij eens naast haar staan en streek zacht met de toppen van zijn vingers geruststellend over haar arm. Zij be viel hem eigenlijk goed in baar eigenaardige jeugdige waardigheid, en hij had medelijden met haar, mei haar bleeke wangen, het smar telijk trillen van haar rooden mond en den treurigen blik van haar mooie oogen. Hij had een geheel andere herinnering van Suzanne uit den tijd van zijn huwelijk En toch, als hjj nog verder terugdacht aan de dagen zijner eerste verliefdheid, vond hij in do trekken van de jeugdige matrone op de geel zijden sofa iels terug van het kinderlijke mooie meisje, door wier* vrome en tecdere reinheid hij zijn geblaseerde zinnen en ver bitterd gemoed weer had kunnen oprichten. En hoe langer hij haar aankeek, des le zeker der was hij. dat heden, evenals destijds, geen leelijke, lag'e gedachle ooit den helderen spie gel van haar ziel had verduisterd, en dat baar bloed evenals toen in kalmen, breeden stroom door haar aderen vloeide. Het was alleen ander bloed dan flat der mensehen, die haar omringden. Ook ander bloed dan h 1 zijne.... En nu vroeg hij zich zelf af, misschien yoor den eersten keer, of hij het recht had gehad haar zoo hard te straffen, alleen omdat zij nu eenmaal anders was En bel was hem, als of hij. hier te midden van deze haar vreemde mcnschen, naast haar moest gaan staan, om haar te beschuiten in baar eenzaamheid, waaraan hij haar gedurende zoovele jaren zonder erbarmen had overgelaten. Hoe voel je je?" vroeg hij zacht, terwijl hij zich over Suzanna heenboog. Zij was heel bleek tengevolge an de door gestane opwinding, van den honger, di" zij, gewoon aan regelmatige maaitijden, ook on danks alle gemoedsaandoeningen bespeurde, ook bleek, omdat de/c menschen om haar heen haar evenzeer benauwden als de japon, die haar borsl samenperste. Men ging aan tafel. Do hcepvon Roeckwitz bood haar den arm, ouderwctsch, overdreven galant. Heel verlegen legde zij de vingertop pen op de mouw van zijn rok Hij zei haar onder het eten duizend bel", fchedcn - wat onhandig, maar goed bedoeld. Mevrouw vun Roeckwitz gaf hem heimelijk een teeken zicÜ met het oog op graaf Oberwall wal te mati gen. Suzanna ving het teeken op, en kreeg een donkerroode kleur. Weer gleed baar blik naar haar man, die schuin tegenover haar zat. En hij betrapte er zrich op. dat deze blik ken van haar naar hem die in elk geval het gevolg waren van een zeker gevoel van saanrhoorighcid hem aangenaam waren. Hij dronk haar toe met een goedhartig lachje cn het was hem, alsof de donkere oogen van zijn vrouw warmte uitstraalden, die hij, zoo- lantr hii alleen was, nooit meer had gevoeld. ,.U gebruikt in hel geheel niets," zei de heer von Roeckwitz. „Toch wel dank u." Zij leed. Het was haar nu pas ingevallen* dat zij die op Vrijdag nooit vleeschspijzew aanraakte in haar groote zenuwachtigheid van de filet met maderasaus had gegeten Dal was niet goed. Mnar daarvoor zou zij nm absolutie bidden Op zulk een dag zou zelfs de heilige Maagd niet at te gtreng over haar 1 rechten. Veel erger was de nauwe japon, het ontzettende ijzeren pantser, dat zij zich door de naaister had laten aanpraten Zij wist niet goed meer, wie tegen haar sprak cn wat men zei Uit beleefdheid deden eenige gasten moeite om baar In bet Fran^ch toe te spreken. ITct viel haar moeilijker hen le verstaan, dein 'wanneer zij DuMsch spraken. Want men had als altü-d de ..intellectuecle" élite rondom graaf Oberwall gegroepeerd, maar in haar nabijheid de familie Roeckwita gcplanE! die geen bijzonderen aanleg voor vreemde talen had (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1