DE EEMLANDER' Zaterdag 10 Maart 1917. BIIITFNI AND. N* 213 Eerste Blad. 15d* Jaargang. Hoofdredactie) MARIE VAN VERSENDAAl. Mr. D. VAN SCHAARDENBURO. Uilgevers: VALKHOFF Co, A BONN EM EN TB PK IJ maandon vooi Amerelooct f 1-#®- franco pei post.. l-SO. Pai w»ek (met Krat:» verzekering tegen otigelukkeh) JUBunderlijke ouminvrb O.Oik. iVekriijkaeh bijvoegsel HoUnnatcht üutêprou(oDUer redactie van 'I hOrése Hoven) per 3 mud. 8O Wekehjkseh bijvoegsel mH'rr*idttrU4" per mnd. 88 Cta« PB IJS DIJK A L> V E R T E M T IE N Bureau: UTRECHTSCH EST RAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Groote letters naar pLuiUruunte. Voor handel on bedr\ji beataan zeer voordoolifce bapalin en tot het horhanfd advorteeron in dit Bl.id, t»Vi abonueraont, Eene airoulaire, bevattoude de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezouden. het ware te overwegen of deze niet van ge meentewege te verschaffen zou zijn door het tijdelijk aanwijzen van 'n adviseur, die de noodige wenken en voorlichting kon geven- Dat overigens de gemeenten zelve zullen voorgaan, mag zeker wel verwacht worden. Reeds heeft de heidemaatschappij het ini tiatief genomen en hun allerlei gezichtspun ten geopend. De Heide Mij. dan adviseert de instelling van 'n commissie om te onderzoeken welke Kennisgevingen. Burgemeester en v. etiioiKieis eer gemeente Amersfoort maken bekend, dat in de \.eek van 11 tot 17 Maart 1917 verku.,gbt^r zal worden gesteld -op bons No. 7 van net Lonbce^je aardappelen (.voor zoover \oonadig); rijst ^ook verkrijgbaar op bon ano. voor bak- tn braadvet en op bon i\o. 7 voor gezouten tpek; grocao erwten; ffOTl, zeep: Op bon No. 7 voor bruine bcoi.cn zai worden versireKt brandstoffenn.L i ri-L. antbraciet oi 75 turven of 00 briketten. Amersfoort, 8 Maart ls 17. Burgemeester en W etlioud^rs voornoemd. De Secretaris, ue uurg^iuecster, A. R. ^bbiNbiRA. v. kAi\aJwDCK. De Burgemeester der gemeente Amersfoort jnaa*t nekeiuL dat De Minister van Landbouw, Nijverheid en Hendel, Oenen zijne beschikkingen d.d. 22 Jesvuari 1917, rvo. 7010 en 7011, a.u. Hendel, de eerste houdende vaststelling vut m&ximuiuprijzen in gevolge art. 2 en 8 der i^«sjriouüewet 1910, de tweeue betreiiende vasiste/iing van prijzen krachtens art. 3 der Distributie wet 1910; heeft goedjevonden te ocpalen dat kt beiae beschikkingen onder No. 3 van jA. Levercmiddelen' instc^e vuit: Aardappe len vm zand- en veengrond (.zoowel geel- als witvleeagej zal worden gelezen: ^Aardappelen, met tuucndwrutg van even tueel ivauer bexend te iiie*.en sooiten". Amersfoort, 7 Maart 19i7. Do burgemeester voorrioemd, VAN KAinDWDCK. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat De hiauster van Landbouw, Nijverheid en Hendel, Gezien zijne beschikking vut 9 September 1910, ivo. 72-35, afd. iuvjci, i.t-ud-irio zing van goederen ingevolge art. 1 der Distri- butiewei 1916; Heen gc^djevxmden te bepalen: dat oneer 3, in stede vut: ^aardappelen, t.w. bigeruicimers, Groninger Krotten, Koode Stars en aaumeue door aen Mi nister gelijk te stellen soorten zal worden ge lezen: aardappelen van zand-, veen- en kleigrond van de soorten, door den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel aut ter wijzen'. Amersioort, 7 Maart 1917. ï>e B-urgemeecter voornoemd, VAN RANDWUOC Mobilisatie voor de volksvoeding. Met angst vraagt menigeen zich af wat er van onze levensmiddelenvoorziening worden moet als de oorlog stTaks in. het najaar eens knapste koppen onder de ingenieurs van mocht blijven voortwoeden. Nu is er nog de Entente aan het werk om afweermidde- één gaatje opengebleven, waardoor wij, als t® denken. Men heeft hier te doen mijnen en torpedo's ons genadig rijn, nog een wedstrijd op het gebied van den wat binnen kunnen krijgen. En de zomeringenieur. Wie in dien wedstrijd overwin- jïadert. Dat geeft eenige opluchting, maar naar zal zijn, -is niet te zeggen. Misschien hoe moet het na den zomer gaan? schift. Over de beteekenis van dit verweer middel schrijft het blad: Het voordeel van deze bewapening is veelzijdig. De bedreiging noodzaakt de duik boot tot voorzorgen, die deze hinderen in hun varen en in hun zoeken naar de han- ping te zullen brengen, maar ook de expe ditiemacht op den Balkan tot volmaakte on macht te dwingen, door het afsnijden van alle toevoerwegen. Het resultaat van de blokkade heeft ech ter in de afgeloopen maand de Duitschers niet in hun hoop kunnen sterken. Voor zoo- delsprooi. De kans om onopgemerkt te blij ven is dus kleiner. Vooral wordt bijna geheel ver Saloniki betreftg, is de blokkade een na- belet eene gemakkelijke vernieling van de genoeg volkomen fiasco geweest en men handelsschepen door kanonschoten, wantzqggen, dat zij den aanvoer van voorraden de duikboot stelt zich bloot aan de beant-en versterkingen niet in het minst beïnvloed gronden geschikt zijn voor het beoogde^ woording van haar vuur. Nu is rij, zelfs al is l heeft. De haven ligt volschepen en dc boo- doel, óp welke wijze de beschikking er over i zi) beter bewapend, niet in gelijke omstan- ten komen voortdurend bijna stipt op den te krijgen is, en hoe deze terreinen weer ter j digheden. Een koopvaarder kan verschei- j juisten tijd binnen. De eenige successen der beschikking gesteld kunnen worden van dene schoten krijgen, zonder tot zinken te j Duitschers in de laatste panr weken waren arbeiders, neringdoenden cn andere in- worden gebracht; voor den onderzeeër iif' 1 gezetenen, op welke wijze voorzien kan wor den in de noodige meststoffen, zaaizaden, pootgoed, gereedschap enz., welke gewassen het best kunnen worden geteeld en op welke wijze hulp en voorlichting verschaft kan wor den. De taak is omvattend genoeg moor moet dan ook fluks aangevat worden. Particulieren, die zelf tuin of grond heb ben, behoeven echter niet op de gemeente bemoeiing te wachten doch kunnen ter stond zelf dé handen uit de mouwen steken. Weg dus met alle blommentuinen in stad zoowel als op 't land. De spade in den gTond, gespit, gepoot en gezaaid f Maar nogmaals, niemand ga onoordeel kundig te werk, het is geen geliefhebber nu, maar 'n werk voor de gemeenschap, elke verspiHine door onkunde of onwil is thans zondig. Wie zichzelf niet compe'ent acht, winne advies in van 'n vakkundige. Het wordt nu tijd. Wie straks met half Maart spinazie zaait, kan er reeds acht weken later van smullen Politiek Övcrcicht De verweermiddelen in den duikbootoorloq. Tegen het dirilcbootwapen, dat de centrale hoast iedere averij, hoe gering schijnbaar ook, een ernstig gevaar. Dat zou van geene beteekenis zijn, als de duikboot^ boven wa ter blijvende, hare basis kon bereikenmaar zij kan slechts duiken als zij onbeschadigd isonder water worden alle wonden, die an ders wel te verhelpen zouden zijn, onge neeslijk. Elk schot, dat treft, dwingt dus de duikboot aan de oppervlakte te blijven, waar zij een prooi wordt van de eskaders der ge allieerden. Om zich van hare kanonnen te bedienen, moet de duikboot boven water komen en dus zich blootstellen. Er blijft haar échter een middel om te treffen, zonder hare dekking te laten varende torpedo. Maar die heeft iuel het voordeel van het kanon. In de eer ste plaats neemt rij veel plaats ineen duikboot kan slechts een beperkt aantak.tor- pedo's, hoogstens een tiental, meevoeren, en n et ieder schot raakt het doel. Verder zijn de schoten roet den torpedo langzamer uit te voeren, moeselijker te herhalen en minder zeker op grooten afstand. Eindelijk n\oet het vaartuig, dat men wil treffen, eene bepaalde ligging hebben tegenover de duik boot, vanwaar torpedo wordt afgevuurd. r>f rorpeüo moer, om te ontplolfen, met vol doende kracht tegen den scheepswand slaan. Die kracht is alleen te krijgen als de torpedo het schip raakt in de zijdenaan den voorkant en den achterkant heeft het mogendheden sints 1 Februari aanwenden schip *e smalle en te snel wijkende vor- op eene wijze, die niets en niemand ontziet, merL dar* da* een trefschot daar gevaar kan hebben de^ntente-mogendheden zich te °P^everen- verweren zoo goed en zoo kwaad als zij dit I Wanneer dus de hondelsschepen voorzien kunnen. De ditfkboot is een strijdmiddel, dat ziïn van kanonnen, die gelijkwaardig zijn in dezen oorlog voor het eerst ten looneele me* d'e van de duikbooten, welke jacht op is verschenen. De Entente riet zich dus on-hen ™aken, wordt daardoor het werk voorbereid geplaatst voor de taak om rich te van dazen oanmerkelijk bemoeielijkt. Oï voorzien van de middelen tot bestrijding van doard°or' zooals het Journal des D dit geduchte wapen, tot welks volmaking de vertrouwt, het duikboot-gevaar voor de En- tegenstander al zijn vernuft iederen dag op- illusoir kan worden gemaakt, zal moe- j-' jr>i ''ten blijken. Zeker is de Entente niet verstoken van de middelen van tegenweer. Het is echter de vraag of die middelen af doende zijn. het tot zinken brengen van de Fransche maliboot Athos, van een Italiaansch trans portschip en een klein Britsch vaartuig, dat op een mijn liep en zonk. Ondanks het gemak, waarmede duikboo- ten zich tusschen dc talrijke eilanden van den Archipel kunnen verbergen en in deze smalle wateren hare operatiën kunnen uit voeren, zijn onze voorzorgsmaatregelen en patrouille-dienst zoo doeltreffend geweest, dat de route vrij van ieder gevaar is ge houden. De geallieerden hebben natuurlijk nog een andere route, maar tot dusver zijn zij niet genoodzaakt geweest, deze te ge bruiken. Of het verlies aan duikbooten in de afgeloopen maand eveneens onbedui dend is geweest, kan slechts de marine zeg gen. nieuw inspant. Blijkens de door de Engel- srhe ministers gegeven verzekeringen, zyn De oogst zal minder gTOOt zijn dan 't vo rige jaar; en hoe langer de oorlog duurt, des te onveiliger zei de zee worden en de^ te kleiner het gaatje dat voor ons land nog iets doorlaten kan. Géén middel tot vermeerdering van de vobdselopbrengst van onzen bodem mag nu nog ongebruikt worden gelaten. Alle beetjes (helpen. De kleinste lapjes grond kunnen met elkaar *n flinke oppervlakte vormen en hun deel bifdragen in onze voorraden. En daar voor komt nu niet alleen braak liggende in aanmerking, maar ook plantsoenen, tuinen. Dezen zomer zal geen plantsoen, geen stads tuin schooner aanblik bieden dan wanneer tij, dienstbaar gemaakt aan de volksvoeding, rijk voorzien zijn van nuttige gewassen. De tracfitioneele geraniums, begonia's enz. tul- heeft de aanvaHer een voorsprong op den aangevallene, dien hij natuurlijk niet onge bruikt laat. Als middelen, die worden aangewend om do dui'kbootaanvallen af te weren, worden genoemd: vaste en gesleepte netten, lichte vaartuigen van snelle beweegkracht, waarbij de door Amerika geleverde snelvarende motorbooten eene groote rol spelen, en inrichtingen tot voortplanting van geluid, die onder water worden aangewend om de aanwezigheid van duikbooten vast te stellen en deze zoo lang mogelijk in het bereik van de vervolging te houden. Dat zijn echter niet Jen nu even ontsierend zijn als anders de meer dan hulpmiddelen. Het hoofdmiddel zal de Entente de palm der overwinning behalen. Maar om van die overwinning de APril een® buitengewone zitting bijeen vruchten te plukken, moeten de plannen *e foepen. van den ingenieur belichaamd worden in' HiJ is-verder tot het besluit gekomen, dat ijzer en staal. Dat vordert tijd, en inmiddels ^ij de bevoegdheid heeft, Amerikaansche brandnetels. 't Kleinste stukje grond, nuttig gebruikt, helpt mede aan de oplossing van het voe- om zich de duikbooten van het lijf te hou den, is de bewapening van de handelssche pen. Van de aanwending van dit middel dingsviaagstuk. Als ieder medewerkt kan heeft men de beste verwachtingen; maar het resultaat verrassend zijn. ook hier doet zich het bezwaar gelden, dat Zelfs rij die maar kleine stadstuintjes heb- er tijd noodig is om het in werking te bren- 3>en, mogen niet achter blijven. In de meeste 1 gen; om duizenden schepen te bewapenen, gevaHen zullen die terreintjes, door ongun- zijn duizenden kanonnen noodig, en die zijn ttige Bgging of slechten grónd, wel niet erg niet dadelijk bij de hand. productief te maken zijn en de goede wil van Öen bewoner kon wel eens te niet gedaan worden door zijn gemis aan vakkennis. En dan zou ook nog het gezaaide en gepote nut teloos weggeworpen zijn. De heer Koenen, rijkslandbouwleerear en docent aan de Riiks Hoogere Land- en Tuin bouw school te Wageningen heeft verklaard pet het zeeT wel mogelijk is zekere levens- fddelen met succes in de stadstuintjes te eeken, mits men z'n verwachtingen niet hoog sfelt, z. i. komen hiervoor uitsfuitend aanmerking erwten, boonen én koo;. Leiding schijnt echter noodig te zijn en Ma drid, 9 Maart. (W. B.) De Spaan- sche regeering verbood Spaansche matrozen aan boord te némen van schepen, die erts vervoeren, dat voor het spergebied enz. be stemd is, en geconvoyeerd worden. Londen, 9 Maart. (R.) Weekbericht van de operatiën tot 8 Maart. De verklaring van het terugtrekken der Duitschers in Frankrijk schijnt steeds een- vuua;ger. ce ueriuueii; uit: ungenjits ont vangen worden, over de gesteldheid van den bodem en over de stellingen, welke de Engelschen innemen, hebben het duidelij ker gemaakt dan ooit, dat de vijand terug getrokken is, omdat hij genoodzaakt was te rug te gaan. De stellingen, die hij bezette werden volkomen onhoudbaar. De verwoestingen op het prijs gegeven terrein worèn zelfs van grooter omvang dan men vet wacht had. De verbindingsloopgra ven, die leidden tot wat de eerste linie der Duitschers was, werden teruggevonden. daardoor, zooals het Journal des Débats maar z'j waren haast onherkenbaar, tenge volge van het geweldige bombaidement, waaraan zir voortdurend Blootgesteld wa ren. Bovendien bleken de verve/en, welke den vijand werden toegebracht bij he* aflos sen en b'j het aanvoeren van levensmidde len énorm te zijn geweest, hetgeen men Icon opiiirkin uit het aantal pH-begraven li'ken, dat hij overal op zijn sp r had ach tergelaten. Onder deze omstandighc !en is he; geen wonder, dat het moreel van z jne troepen afnemende v.-s en dat hij de gevolgen daar- wn dicht**. Toen de Engels .hen dag nat 'Ug hunne eigen stellingen in tactisch op zicht-op velschillende punten verbeterden en hem m*>t hun artillerie nog ernstiger be dreigden, had hij geen andere keus dan ziin prestige op te offeren, ten einde ten minste tijdelijk eti ergere ramp te ontgaan. Inmiddels is het gewicht van de opeiatie geenszins voorbij. Ruw aangeduid is Mon- chy de spil van den terugtocht der Duit schers op den rechtervleugel. Monchy wordt derhalve het centrum en het meest vooruitgeschoven punt van de nieuwe hoek- stelling, die meer Noordelijk gevormd is. Monchy te houden, dat op hoog terrein ligt, en zijn tegenwoordige linie flankeert, is voor den vijand blijkbaar van veel waarde. Het is eveneens duidelijk, dat hij manschap pen moet opofferen om het te behouden. Uit tactisch oogpunt is de toestand zeer in teressant. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.) Voormid- dag'bericht uit het groote hoofdkwartier. Front aartshertog Jozef. Tusschen het Ten oosten van Gyimes werd een Rua» sisch blokhuis verwoest. Londen, 9 Maart. (R.) Week-over» zicht van de opeiötien tot 8 Maart: De operatiën in Mesopotonxië en op het Sinui-schiereiland ontwikkelen zich op be vredigende wijze. Generaal Maude met den geslagen vijand in zijn front, trok aanhou dend °P naar Bagdad. Zijn cavalerie staat binnen weinige mijlen van de stad, maar hel is mogelijk, dat de Turken een poging zul len aanwenden, om te verhinderen, dat da Britsche troepen Bagdad binnentrekken» door aan de Diala-riyfer stand te houderu Gedurende de efloopen weck gccchiedde de opmarsch eenigszir.s langzamer, blijkbaar ten gevolge van de noodzakelijkheid, om de tronsporten te reorganiseeren. Inmiddels treedt de waarde der overwinning van Koet- el-Amora duidelijk onn het licht door het feit, dat 200 mijlen ten Noorden daarvan de Turksche colonnes terugtrekken in het front van de Russen naar de Perzische grens. Ook deze strijdkrachten schijnen op Bagdad terug te gaan. Er is een nieuwe toestand in wording, die thans nog in een stadium is, dat niet tot bespreking aanleiding geeft. Op het Sinai-schiereiland, of liever bin nen de grenzen van Palestina, hebben tfe Turken een zeer belangrijke versterkte steh ling prijs gegeven Konstantino.'el, 9 Maart. (Millij Bericht van het hoofdkwartier. Aan het Tigris-front is een zwakke afdee- ling vijandelijke cavailerie, die onze linker vleugel trachtte te naderen, met zware ver liezen afgeslagen. Tijdens deze operatie viel ons een machinegeweer in honden. On* zwaar geschut heeft een ontploffing aar boord ven een vandelijke kanonneerboot veroorzaakt. Homadan werd niet nn een aanval bezet •uwJ De oorlog. Washington, 9 Maart. (R.) Presi dent Wilson heeft besloten het congres in koopvaarders tegen de Duitsche duikbooten van wapenen te voorzien. Men verwacht, dat hii hiertoe onverwijld zal overgan Tweede telegram. De datum der bijeenrosping van het congres is 16 April. De namen van de schepen, die bewapend zullen worden, zullen niet bekend gemaakt worden. Het bevel tot uitvoering van het besluit van den president zal onmiddellijk gezonden worden aan het marine-departe ment. De kanonnen die voor de bewapening ven de schepen moeten dienen, zijn bijeen gebracht in de marinewerven langs de At lantische kust en alles is klaar. Wa shington, 9 Maart. (R.) De re geering heeft officieus bericht ontvangen, drt de stad Mexico in directe draadlooze gemeenschap staat met D^iitschland. Er is een onderzoek bevolen. weermiddel speciaal de aandacht. Om ffoed conclusie: Het is natuurlijk moeielijk voor voor verdediging te rijn uitgerust, heeft een I spellingen te doen; maar te oordeelen naar Gotenburg, 9 Maart. (W. B.) Over de uitkomst van de eersfe maand van de Trotus- en het Uz-dal bestormden onze iroe- Duitsche zeeblokkade brengt de Gotehborg-1 pen den hoogtenkem van Magyaros en de naburige zwaar versterkte Russische stellin gen. 4 officieten en 60 man werden gevan- sche Handels- en scheepvaortcourant eene Het Journal" des" Débats wijdt aan dit af- uitvoerige beschouwing met de volgende koopvaardijschip twee kanonnen noodig. Dat mogen geene kleine stukken zijn. Men dadht eerst met kanonnen van 65 mM. en zelfs de uitkomst van de eerste maand, moeten wij toegeven, dat de weg, die door Duitsch- land is ingeslagen, tot het doel kan lelden. van 47 mM. te kunnen volstaan. Maar de 1 ?e door nieuwe ondervinding toenemen- duikbooten worden grooter: zij pantseren de stevigheid en de duur van de zeeljlok- zich en gebruiken kanonnen van verre 1 kade 2il" slechts «esch,kt hare "'Jerking draagkracht. Om met gelijke wapenen te strijden, moet het kaliber voor de verdedi ging verzwaard worden tot 105 mM. op zijn vergrooten. Londen, 9 Maart. (R.) Onze corres pondent te Saloniki bericht: Duitsche chau- minst, misschien tot 138 mM. Dot zijn op vinisten hebben beweerd, door de duikboot den vrsten grond kalibers wan zwaar gè- blokkade niet alleen Engeland tot onderwer- gen genomen, verscheidene machinegewe ren buit gemaakt. Weenen, 9 Maart. (Corr.-bur.) Offi cieel bericht van heden middag. Front aartshertog Jozef. Tusschen het Uz- dér strijd door ons ontruimd, ingevolge kere door ons in Perzië genomen militair* maatregelen. De vijand had van de ontrui ming niets bemerkt, welke plaats had eeni ge dagen vóórdat hij de bezetting in zijn communiqué mededeelde. Van. vervolging van onze troepen is geen sprake; het Rus sische bericht daarover is van alle grond Rome, 9 Maart. (Havas). Uit diplo matieke bron zijn berichten ontvangen over den toestand van de in Jemen opereerende troepen. Die is volstrekt niet zoo goed als de regeerders in Konstontinopel beweren. Medina, dat sints long belegerd wordt, staat op het punt van vallen, wont het garnizoen kan geen hulp meer krijgen. De spoorweg naar Damascas is afgesneden door de op standelingen, die de rails en de dwarsliggers hebben weggevoerd. Tn Stamboel verbergen de autoriteiten -met zorg dien toestand, maar geheime bericht- gfvers verspreiden ze. P a r ij s, 9 Maart. (R.) Aan het einde van het debat over de interpellatie betref fende de levensmiddelenvoorziening en d# voorziening in de verdere behoeften, heeft de Kamer met 296 stemmen tegen een eene motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. Ber l ij n9 M a a r t (W. B.) Het heeren* huis heeft het wetsontwerp tot verlenging van den ziltingstijd van den tegenwoordigen landdag, dat door het huis van afgevaardig den in gewijzigden vorm was aangenomen» verworpen. Petersburg, 8 Maart. (Tel.-ag.y, De commissie van den rijksraad, die rap port moet uitbrengen over het wetsontwerp betreffende de definitieve invoering van het drankverbod in Ruslandheeft dit wets ontwerp, dat reeds door de doema is aan genomen, goedgekeurd. Zij heeft tevens be sloten talrijke maatregelen te nemen, die daartoe kunnen bijdragenrMen bericht, dat de meeste distilleerderijen reeds zijn inge richt voor andere industrieën, inzonderheid voor de bereiding van suiker. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.) De keizer heeft, naar aanleiding van het overlijden van graaf Zeppelin, het volgende telegram van deelneming aan gravin Zeppelin ge zonden: Slot Bellevue, 9 Maart. Met diepe droe- fenis verneem ik zoo juist het overlijden van ufoen echtgenoot, den generaal der ca vailerie graaf Zeppelin. Gelijk Ik persoon» lijk het heengaan van dezen met zeldzame en het Csobanyesdal maakten O.-H. regi- gaven des geestes en des harten begiftigden menten, versterkt döor Duitsche afdeelin- man ten smartelijkste voel, too staat mei gen, zich in storm meester van de zwaar mij nog het geheele Duitsche volk treurend verschanste Magyaroshoogte. De vijand aan de baar van een der grootste zonen liet 4 officieren en 600 man, benevens ver- van het vaderland. In zijn volhardende en scheidene machinegeweren en mijnwerpers onvermoeide worsteling om de beheersching in onze handen. Bijzondere lof komt toe van de lucht mocht hij successen beleven, aan het Honved-infanlerieregiment no. 10. die zijn naam ver over de grenzen van hel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1