DE E EM LAN DER". Woensdag 21 Maart 1917. BUITENLAND. ZONNEWEELDE H° 222 15,,e Jaargang. x FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAu flOorarMacnei Mf D j VAN SCHAARDENBURG. i» Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS. maanden voor Amersloort f 1-39- Idem tranoo per post.. Per woek (met gratis vorzekeriog tegon ongelukken) - Alsonderlljke nummers O.t.5. Vokelvjhseh bijvoegsel „Dt Hollandsch* Hu*ntt<xnf tondor redactie ven l'hérèee Hoven) per 3 mnd. 30 eis. ^TekeUikeeh bijvoegsel Wtrtldrevile" per 3 mnd. 32 els. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DEE ADVEKTENTIEN Van 1—5 regelsf O.NO. Elke regel moer*(>.15, Dienstaanbiedingen 15 rogels.. 0.50. Grooto lettors naar plaatsruimte. Yoor liandol on bedrijl bestaan zeer voordeelige bopalmgou tot hot liorhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattondo do voorwaardon, wordt op aanvraag toogozonden. Kennisgevingen. D» BURGEMEESTER der Gemeente AMERSFOORT maak» bekend, d»i DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVER3EID-EH HANDEL, Geiion lij no beschikking van 22 Januari 1JI17. Ne. 7616. afdoelintr Handel, geluk d«EO is Cijaigd bij zijne beschikking van 2 Februari 1217Noderiandseho Siaalscouraa» No. 23 en 9 Februari 1917, No. 34, HïEFr GOEDGETOXDEX XE BEPALEN: dat in genoemde beschikking van 22 Januari 1917, No. 7610, afdeeling Handel, met ingaD; vu» hedon ral worden gelezen: A. sub 3'. Ia Levensmiddelen, instede van I. Ongebuild tarwemeel (voor zoover dit dient veor het bakken van bruinbrood voor particulieren, die hun brood zelf bereiden), en de daarachter génoemde prijzen: A. Maxim umpi ijzen, vastgesteld inge volge art. 2 der Distributiewet 1916 B. MaximumprijaeD, vastgesteld ingevolge ail._8, lid S der Distributiewet 1916. Groothandelspr ijs. Tusschen- li mdelspr. Kleinhandelsprijs. 2. Regeeringsmeel, ter bereiding van Begeeringsbruin- brood ot op brood kaart te verstrek ken voor hel bak ken van bruinbrood #oor particulieren. 14 cent per 1 K.G. f 22 35 per 100 K.G. e 11 cent per 1 K.G. B. sub 3* II. instede van 30. Tarwebloem (Inlandsch). 11. Tarwebrood (bruinbrood uitsluitend op broodkaart te verstrekken). 32. Tarwemeel (ongebuild uitsluitend op ineelkaart te verstrekken! -• 13. Tarwe waterbrood (gebuild) en tarwewaterbrood (gebnild), gebakken ondor rabbinaal toezicht. on de daarachter genoemde prijzen! Maximum prezen, vastgesteld inge volge art. 2 der Distributiewet 191G t0. Regeoringa- bloem (uitslui- tend op brood kaart te ver strekken). A. Repoorings- bruinbrood uit sluitend op broodkanit te veistrekk» n. 13. Tctrwowator- broo i gebakken van Rcgeerings- bloem. IS. Tarwewater brood gebakken onder rabinaal toeziclit. B- Maximumprijzen vastgesteld ingevolge art. 8, lid 3 der Distrubutiewet 1916. Grooihaudelsprijs. f 20.35 per 100 K.'G. Tusschen- handolspr. Kleinhandelsprijs. 33 cent per 1- K.G. 5 cent per 400 gr. 12l/t eent per 400 gr. 13 cent per 400 gr. C. dat door do fabrikanten, molenaars en grossiers, veo* zoover dozo laatslo personen overeenkomstig do beschikking van 12 Maart 1917 (Staatscourant N'o. 60) door de Brood-Commissies zijn erkend en hunno bemiddeling bij do aflevering van bloem verleenon rekening van vrachtvoorsohot kan worden ingediend bij het Meelviacht- Verrokenkantoor, Koningskade 22. 's-Giavenhage D. dat in de sub b va->tgeslelden groothandelspr ijs van Regeeringsbloem is begrepen f 1.40 per 10 K.G. ten bate van het Centraal Broodkantoor E. dat aan tusschenpersonen op verzoek eene provisie mo^-t worden toegokend als is aangegeven in zijne Circulaire van 23 Maart 1915, No. 120-1 /G F. dat aan do onder C. genoemde grossiers eene extia vergoeding van f 0.25 per afge leverde 100 K.G. Regeermpsbloem zal worden gegeven na indiening van eene provisie nota aan het Meelvrachtverrekenkanioor, Keniugskade 22, *s Gravenhage. Amersfoort, 19 Maart 1917. De Burgeiioester voornoemd, TAN RANDWIJCK. Do BURGEMEESTER der Gcmeento AMERSFOORT maakt bekend, dat DE MINIS IER VAN LANDBOUW. NIJVERHEID EN HANDEL. Gelet op zijne beschikking van 22 Januari 1917, no. 7611 afdo9litig Handel; heeft goedgevonden daarin, mot ingang van heden de navolgende w ijzigingon aan to brengen - NAAM DER GOEDEREN verkrijgbaar gesteld volgens ark 1 der Distributiewet 1916. A. Levensmiddelen. 1. Regeeringsmeel Amersfoort, 20 Maart 1917. [nkeopprys gemoen to (artikel 3 Distri- butiowet 1916). Verkoopprijs welke aan de gemoento in overweging wordt gogoven. a. Aan groesiors. Aan detail listen. if 22.35 per 10Ö K.G. 1/ 11.55 p. 100 K.G.If 11.80 p. 100K.G. De Burgcineestor voornoemd VAN RANDWIJCK. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, Heeft goedgevonden: met intrekking van het terzake bepaalde in zijne beschikking dd. 22 Januari 1917, No. 7611, ofdeeling Handel, ingevolge art. 5 der Distribu tiewet 1916 als maximum-inkoopprijs voor de gemeenten voor rijst (t. w. voorloop Rangoon- of Bassein-) vast te stellen een bedrag van 32.50 per 100 K.G. en, met hondhaving^van hel terzake bcpaa'de in voormelde beschikking als verkoopprijs aan de gemeenten in overwe ging te geven èen bedreg van 21.25 per 100 K.G. bij verkoop aan grossiers, en van 22.25 per 100 K.G. bij verkoop aan detaillisten. Amersfoort, 20 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Burgemeester en Wethouderè van Amersfoort maken belanghebbenden opmerkzaam op het bepaalde in art. 27 der Drankwet, luidende „Van verbouwing of herbouw van oone loca- lileit, waarvoor eene vergunning is verleend, v/orat uiterlijk een maand voor het einde van het vergimningsjaar, waarin de verbouwing of herbouw is aangevangen, onder overlegging van het plan, kennis CfCeven aan Burgemeester cn Wethouders of voor zooveel betreft een loge ment, waarin de verkoop alleen geschied! aan logeergasten, of de localileit' van eene sociëteit aan Gedeputeerde Staten". Voorts vestigen zij de aandacht van belang hebbenden er op, dat, wanneer niet aan ge meld voorschrift wordt voldaan, de vergunning moet worden ingetrokken. Amersfoort, den 16 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. 'n Mislukking. De verstrekking van warme maaltijden van gemeentewee is maar van korten duur ge weest. De liefhebberij bleek niet zoo groot te zijn als men zou meenen te hebben mogen verwachten. 't Is jammer. Wij hadden den maatregel zeer toegejuicht als zijnde van groote sociale en economische beteekenis. Doelmatiger ver deeling van de voedingsmiddelen was im mers moeielijk denkbaar. Er was alles vóór, en heel weinig tegen. Maar wij hebben ons vergist en reien met ons. Zelfs in deze tijden van duurte en sohaarsdhte, van voedselnood en honger- raeetinigs, heeft èn het eigenbelang èn bet algemeen belang moeten wijken voor het vooroordeel. Het vooroordeel van den Hollandse-hen man, die mopperen wil over de bereiding van z'n maal, en het vooroordeel van de Hol- landsche huisvrouw, die nu eenmaal haar eigen pot koken wil en zich misschien min der voor haar bimen, dan wel voor zich zelf geneert als zij haar pannetje uit de volks keuken in ontvangst moest nemen. De onderneming was „socialistisch" ge noemd. In normale tijden zou zij mogelijk zoo kunnen heeten. Maar voor de apostelen van de socialistische maatschappij is het dan wel heel weinig hoopvol, dat deze ook door niet-socialisten aangeprezen onderneming zelfs in onze moeielijke dagen fiasco maakte. Wat zou er dan wel van terecht komen als het voedselvraagshrk niet zoo nijpend is Maar niet alleen ons volk is niet rijp voor voeding van overheidswege, zelfs in Duitsch- land waar de benarde levensomstandigheden wel de overtreffende trap bereikt hebben, is het succes maar matig. In Keulen toch ^ponk- ten van de 600.000 inwoners slechts 28.000 gebruik van de volkskeuken. Daar in het land van de organisatie, kan het aan de goede uitvoering niet geschort hebben. Dat er niet meer gebruik van ge maakt werd, wordt dan ook door de „Kom- munale Praxis" toegesohreven aan voor- oordeelen Politiek Overzicht» De nieuwe regeerircg in Frankrijk. fn Frankrijk is het kabinet-Briand gegaan en het kabinet Ribot staat gereed het bewind op zioh te nemen. Maar wanneer men de lijst der nieuwe mannen, die voor het mi- nisterambt zijn bestemd, beziet, dan vindt men daarop een aantal namen, die ook foor- kwamen in de vorige mirusterlijst, De nieuwe minister-president Ribot zal van zijn voorganger met het presidentschap ook de portefeuille van buitenlandsche zaken over nemen; bij maakte van het vorige kabinet deel uit als minister van financiën. Dit ambt moet natuurlijk nieuw bezet wor den. Verder zal als minister van oorlog een nieuweling optreden; voor generaal Lyautey, die eenige dagen vóór het heen gaan van het gebeeie kabinet ontslag had genomen, omdat hij ongezind was te vol doen aan den wensch van de Kamer om in gelicht te worden over de plannen tot reor ganisatie van den luchtdienst, komt een bur ger in de plaats, de afgevaardigde Painlevé, die vroeger eene andere functie in het kabinet heeft vervuld. Deze, zelf Kamerlid, zal wel bereid zijn de Kamer op dit punt in te liohten. Verder zullen vijf ministers \an het oude in het nieuwe kabinet overgaan, waarin zij dezelfde portefeuille behouden; onder de óverige zes, die nieuwe mannen zijn, is er nog eenrde senator Bourgeois, die vóór de reconstructie, welke 'het kabinet- Briand den 12en December 1916 onderging, in dat kabinet zitting lveeft gehad Het nieuwe kabinet heeft dus in zijne samenstelling eene groote overeenkomst met het oude. Men zou het kabinet-Ribot kunnen noemen eene tweede, herziene editie van het kabinet-Briand. Misschien is het eene verbeterde editie. Of de Kamer het daarvoor houdt, zal moeten blijken uit de ontvangst, die het zal vinden wanneer het zich aan de vergadering voor alt. De verhouding tusschen h kabinet-Briand en de Kamer liet reeds lang tewenschen over en werd in don lantsten tijd steeds slechter. Bij zijn eerste optreden op 3 No vember 1915 kreeg het een votum van ver trouwen met 575 stemmen; slechts óén lid stemde legen. De stemming op 12 Decem ber 191(5, na eene wijziging in de samenstel ling van het kabinet, had tot uitkomst 514 voorstanders en 165 tegenstanders. De latere stemmingen waven steeds ongunstiger: op 25 Januari 1917 304 te jen 161, op 27 Januari 313 tegen 135, op 8 Februari 290 tegen 118. Op 9 Maart 1917 werd de goed keuring van de economische politiek der re geering uitgesproken met 255 tegen 178 stemmen; het vertrouwen in het algemeen beleid werd uitgedrukt met 296 tegen 1. Er was weer, evenals op 3 November 1915, één tegenstemmer, maar ditmaal was dat cijfer een gevolg hiervan, dat een groot aan tal leden, ongeveer de helft, zich van deel neming aan de stemming had onthouden. Deze stemming was dus een bewijs, dat het vertrouwen in het kabinet tot het nulpunt ge daald was. De oppositie,- die zich met steeds grootcr kracht deed gelden, richtte tegen 'het kabi net-Briand het verwijt, dat het in dezen ivioeielijken tijd niet had verstaan, de noo- den van den oorlog te verzachten en de ont beringen te verminderen, die door de tekort komingen van het bestuur eerder nog wer den verzwaard. Er is aan veel gebrek. Geene kolen, die de spoorwegen, de nijverheid, de munitiefabrieken aan den gang moeten hou den en de bevolking tegen de koude moeten beschermen/ Geen suiker. Geen brood en geen graan. In plaats van brood geeft men Een stumper in alle opziohten is hij, die vele geldige Tedenen heeft tot heengaan uit leven. ROMAN VAN OLGA WOHLBRüCK met autorisatie t/ertaald dcor M»vr. I. P. WES RELINK- -VAN ROSSUM. 71 Met veel tact vermeed men het over vor- slin Sukewitsch te spreken en zelfs Gerhard, *vien de voor hem zoo pijnlijke scène in de ï?auchstrasse duidelijk in herinnering was gebleven, wist een natuurlijken, ja soms zelfs een hartelijken toon-aan te slaan. Maar Suzanne Oberwall overstelpte hem e&e* een uitgelezen, ontroerende opmerk zaamheid. Zijn beteekenis als kunstenaar, die ook in dit huis niet betwist werd, ver- Mulde haar met vrome bewondering. En zijn krachtige, belangwekkende, mannelijke ge stalte, waarvoor haar primitieve, vrouwelijke ainnen niet onontvankelijk bleven deed deaa bewondering stijgen tot romantische •weperij. rrJe hebt een pracht van een vader, lie veling/' fluisterde zij Lou toe, terwijl zij haar de hand drukte. En dit woord hielp Lou over menige pijn lijkheid heendaardoor was het haar moge lijk zelfs de hoffelijke koelheid van graaf Oberwall te verdragen, die haar in haar trots en haar liefde voor haar vader diep kwetste. Gerhard zag zij in deze weken maar weinig. Tusschen haar en hem ston den kisten rol linnengoed, kasten vol klee- ren, stonden de ontelbare boodschappen en de eindelooze debatten der twee gravinnen. Mémère zei, dat het ongeluk aanbracht, als de bruidegom vopr het huwelijk ook maar het geringste stuk van het uitzet der bruid zag. Dat mocht alleen toegestaan worden op den avond vóór-den trouwdag. De oude gra vin, die de zorg voor Lou's uitzet op zich had genomen verlangde dat alle stoffen, elk stukje kant, elk model haar werd ge toond. Ja, zij ging zelfs zoover, de kleer maaksters en voorname naaisters in haar rijtuig te laten afhalen, opdat ook het pas sen bij haar gebeuren kon. Er hing een vreeselijke lucht en een ontzettende hitte in hafer appartement. Het passen moest vaak onderbroken worden, omdat de oude gravin onwel werd. Lou zelf stond soms op het punt flauw te vallen. Dan bracht mémère haar beschuit en vurigen wijn, ging 's avonds aan haar bed 2itten en legde koude compressen op haar hoofd, want Lou woon de nu in het huis aan de Kupfergraber» was zoo groot, dat ej gemakkelijk fJ~: toyru lies in ondergebracht konden wordenSu-1 zanna Oberwall had er echter op gestaan, dat Lou in haar kamer sliep. Lou waagde het niet er iets tegen in te brengen, maar het benauwde haar, dat zij zelfs 's avonds niet eens alleen kon zijn, om tot zich zelf te komen. Zoodra zij zich ver roerde hoorde zij de stem harer schoon moeder „Waarom slaap je niet, lieveling?" Dan werd er licht gemaakt. „Wat zie je er slecnt uit, kindje. Ellendig. Wacht, ik zal je oranjebloesemdroppels brengen. Neen, neen, lieveling, je moet gehoorzaam zijn. Denk je, dat Gerhard een zenuwachtige, zieke vróliw kan gebruiken?! Dat moet je uit liefde voor hem nemen. Als kind heeft hij Suzanne vertelde van haar zoon, (oen hij klein was, totdat het ochtendlicht door de gordijnen drong. Dan schrok zij„O, God maar nu hebben wij onzen tijd verpraat slaap, mijn kindje. Wacht, ik zal je kus sens goed leggen'.' Om zeven uur stuurde de oude gravin een boodschap naar beneden. Waarom de dames nog niet boven kwamen? De borduurster was om acht uur beSteld, men had toch nog zooveel te bespreken en ontbijten moest men immers ook nog. Lou bemerkte op een dag, dat zij er in de stormachtige dagen van de Rauchstrasse niet zoo slecht had uitgezien als nf, nu men haar met allerlei betoon van liefde Künn verstikte. De dames aten bij de oude gravin/ Gerhard me i buitenshuis. Hij was heel wat tijd kwijt met dc hem voorge schreven koudwaterbehandeling. Daarna ging hij naar de schermzaal. Liohamelijke beweging deed hem oneindig veel goed. Daarop had hij altijd een honger als een wolf en kon hij een stevig ontbijt nemen in een der groote hotels. Don nam hij een auto, reed naar Wannsee en roeide daar een paar uur. Hij moest haast een overwinning op zich zelf behalen om naar huis te gaan. Soms telefoneerde hij ook af en gaf Lou, die hij aan het toestel liet komen, duizend teedere naampjes. „Niet waar, je bent niet boos, als ik niet komf Ik heb thuis* ook niets aan je. Ik kan het niet aanzien, dat zij je zoo kwellen. Zij glimlachte vermoeid. Volkomen was zij er zich van bewust. Zij lelde de uren, die'haar nog van den trouwdag scheidden. Dan lag al dit jsgen en haasten als een booze droom achter haar. Dan begon het leven dat wondervolle, stille mooie leven. En nu sprak dominee Taysen onder het geflikker van de ontelbare electrische kaar sen de woorden, die hen aan elkaar gaf voor altijd. „Wat is de jongen na zijn ziekte opge knapt", fliristerde de heer von Roeckwitz zijn ouden vriend ia en hij streek melan choliek over zijn witten knevel. Zijn dames waren in Wildbad. Het huwe lijk van Gerhard met de kleine Hörselkarnp mede aanzien dat kon men niet "van haar verlangen. En ais zij zouden zien, wat een robuste kerel de jongen was geworden. Jammer van het geslacht, dacht de goede Roeckwitz en zuchtte. Want de kleine Hör selkarnp een heel aardig poppetje, maar als stammoeder neen. Graaf André Oberwall had ongeveer de zelfde gedachten. Deze geheele bruiloft maakte op hem meer den indruk van een lijkdienst. Zijn htele geslacht begroef hij op dezen dag. Onder het verwisselen der ringen klem de hij zijn lippen vast op elkaar. Hörselkarnp beet zich op zijn bovenlip. Hij had plotseling weer wat tegen Gerhard Oberwall. Iets, dat hij zich niet kon verkla ren. Dot gebaar, alsof 't de natuurlijkste zaak ter wereld was, waarmede hij Lou s hand greep, ergerde hem. En dat men Dij de geheele geschiedenis gladweg over hero heen liep. Hij zou honderd maal neen heb ben kunijen zeggen, men zou toch niet naar hem hebben geluisterd. Maar nu moest hij hier zitten als een vogelverschrikker, als een figurant. De vader. Ook wat mooisHör selkarnp ja dat was iemand. Maar de vader Een heer in rok, die na den do minee de bruid het eerst mocht gelukwen- schen. Wat was er van den vader als hoofd vaa' het gezin overgebleven Waar was het va derhuis zelf gebleven Een heer in rok, wien Lou 4e hand kustte, een heer in rok, wien Lou beide armen om den hals legds en: „Papa lieve Papa", toefluisterde. fWordl vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1