15"* Jaargang. - - j O E EEMLANDE R". Vrijdag 23 Maart 1917. ~BI IITFNI .AN D~ ZONNEWEELDE FEUILl ETON. ^5T ftuM Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co/ ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIEN idem tranco pel post..- Per week (met gratis verzekeriog togon ongelukkon) 0.12&. Afzonderlijke nummers 0.05. Wekelijksch bijvoegsel „De Hollandsche Huisvrouw' (onder redactie van Thérèse Iloven) per 3 mnd. fl»<> cl8. Wekelyksch bijvoegsol Wereldrcclicper 3 mnd, 52 ets. JMko rogel meer <L15, -Dienstaanbiedingen I5 rogels.. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedriji bestaan zeer voordeoligo bepalingen tot hot herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnement. Leno firculaire, bovattondo do voorwaarden, wordt o» aanvraag toogozonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. MILITIE. Zitting van den Keuringsraad. De Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dat de Keuringsraad voor de ingeschre venen voor de militie, lichting 1918, dezer ge meente zitting zal houden te Amersfoort, in het gebouw „Ons Huis", Korte Gracht no. 3, op Donderdag, Vrijdag', Zaterdag, Maandag, Dins dag, Woensdag, den 19, 20, 21, 23, 24 en 25 April 1917, telkens des voormiddags te 10 uur. m Herkeuring'. Er beslaat geen gelegenheid tot het aanvragen van herkeuring. ïndeeling' bij de zeemilitie of bij een der korpsen van het leger. De Voorzitter van den Keuring'sraad verzamelt tijdens de zitting gegevens omtrent de indeeling. In verband hiermede staat het den iirgeschre-^ vene vrij alsdan aan dien Voorzitter mede te deelen, of hij zou wenschen te worden bestemd voor de zeemilitie, voor een bereden korps of voor de administratietroepen en ook aan welk korps of garnizoen hij zich gaarne zou zien toe gewezen. Ook kan de ingeschrevene den Voor zitter een schriftelijke verklaring ter hand stel len, ten.bewijze, dat hij voor eenig vak of eeni- gen arbeid bijzondere geschiktheid bezit. Wie zich opgeeft voor de zeemilitie, kan bo vendien opgeven wanneer hij het liefst zou wor den ingelijfd, in het tijdvak van 3—5 September ©f in het tijdvak van 10T2 December 1917. Amersfoort, 21 Maart 19T7. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. waarschuwing: Keuring van Militie- en Landstormplichtigcn. DeBurgemeester van Amersfoort waarschuwt de militie- en landstormplichtigen, zich er wel voor te wachten, zich met tusschcnpersonen in verbinding te stellen om voor den dienst afge keurd te worden, omdat, "indien zij inderdaad ongeschikt zijn, de afkeuring ook zonder de tus- schenkomst van die personen zou plaats hebben. Nadrukkelijk wordt de aandacht gevestigd op aTtikel 206 van het Wetboek van Strafrecht, on der, meer inhoudende Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft lo. hij die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken 2o. hij die een ander op diens verzoek op zettelijk voor dien dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood tengevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Amersfoort, 21 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. VORDERING. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort maakt bekend dat volgens besluit van den Mi nister van Landbouw, Nijverheid en Handel in gevolge art. 5 der Distributiewet 1916 een ieder die ong'elooide huiden en vellen der na te noe men soorten in voorraad heeft, gebonden is op. 24 Maart a.s. aan den Burgemeester der Ge meente, waar de goederen zich bevinden, opgave te doen van de hoeveelheid en den aard dezer goederen, te weten Ie. kalfsvellen beneden 9 K.G. 2e. kalfsvellen van en boven 9 K.G., pinkevel- len daaronder begrepen 3e. schapeblooten 4e. inlandsche runderhuiden (vaarzen, ossen, koe en stierhuiden) 5e. paardenhuiden 6e. Indische buffel- en runderhuiden en andere exotische huiden en vellen, de hoeveelheden voor elke der zes bovengenoemde groepen, of afzon derlijk op te geven. De bedoelde opgaven zullen moeten worden gedaan door hen, die de goederen onder zich hebben, onverschillig of zij al dan niet eigenaar zijn. Amersfoort, 22 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Hij die nalaat eene opgave te doen als bedoeld bij art. 5 enz Hij, die in strijd met het .bepaalde in arl. 5 opzettelijk, enz. HINDERW5T. Burgemeester en Wethouders van Amers foort. Gelet op artt. G en 7 der Hinderwet Brengen ter .kennis van het publiek, dat een door J. Warnacr, voorzitter der Coöperatieve Slagerij te Amersfoort ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het.uitbreiden van eene slagerij door het plaatsen van een rook- kast in het perceel alhier gelegen aan de Helle straat bij het Kadaster bekend' onder sectie E, No. 20 cp de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Dinsdag den 3. April aanstaande, des vóormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadliuize wordt geg-even.. om, ten over staan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren legen het uitbrei den van de inrichting in te brengen.- Tot het beroep, bedoeld in art. 1^ Ie lid der Hinderwet, zijn volgens dè bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkom stig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeen? tebesluur of ccn cf meer zijner, leden zijn ver schenen. teneinde hunne.bezwaren mondeling toe tc lichten. Amersfoort, den 20..Maart 1917. Burgemeester eri Wethouders voornoemd, De Secretaris. Dc Burgemeester, A. RÏVFENSTP* v. PAvnwiJQK. Politiek Overzicht. De wereïdsSrijd in 9iei westen. II Uit de oorlogsbulletins, die door de zorg van de hoofdkwartieren der strijdende par tijen ons dagelijks onder de oogen komen, kennen wij verschillende uitdrukkingen, die worden gebuikt met de.bedoeling eene ne derlaag te verbloemen. Als-voorbeeld haien wij 'n paar Fransche uitdrukkingen aan, zon- der daarmee speciaal voor de Franschen iets onaangenaams te bedoelen. Men vindt die uitdrukkingen in alle talen; wanneer wij een paar Franschen noemen, dan kan dat hier aan liggen, dat die een bijzonder welluidën- den klank hebben. Een legeraanvoerder, die kennis moet geven, dat hij voor den vijand is teruggegaan, kleedt dat in dezen vorm, dat hij verricht eene „concentration en arrière". Daarmede geeft hij te kennen, dat die achter- waartsche beweging hem sterker zal maken om den narukkenden vijand verder tegen stand te bieden. Als hij de hoop wil uitdruk ken, dat het hem zal gelukken het geleden verlies spoedig weer in te halen, dan ken schetst hij de door hem verrichte beweging als een „reculer pour mieux sauter". Wat thans aan het front in het westen ge- belirt aan Duitsche zijde, levert een typisch voorbeeld van eene „concentration en arriè re". Die geschiedt echter onder zeer bijzon dere omstandigheden. Zonder noemenswaar- digen strijd geven dé Duitschers hunne stel lingen prijs om zich naar het oosten terug te trekken op grond van/een van hoogerhand daartoe ontvangen bével. Van een uiterlijken dwang is daarbij geen sprake; de Duitschers beroemen zich zelfs er op, dat in,den eersten 'tijd de tegenstanders niet van hun aftrekken hebben gemerkt. Den 16en Februari is op het frontgedeelte, waar zij de Engelschen te genover zich hebben, de aftocht begonnen Dagenlang is de tegenpartij daarvan onkun dig gebleven. Datzelfde heeft zich een paar weken later herhaald in het aangrenzende Fransche frontgedeelte. Ook hier hadden de Franschen geen vermoeden, dat hunne te- slnnders bezig waren weg te gaan, en toen zij daarvan lucht kregen, konden zij 't haast niet gelooven; aarzelend gingen zij vooru+t. Nu is dat natuurlijk anders; de vooruitgang gaat nu veel sneller. Maar altijd zijn het slechts de Duitsche achterhoeden, die in den strijd worden betrokken; de hoofdmacht blijft daarbuiten. Deze terugtocht is dus niet-het gevolg'van eene feitelijke nederlaag. De Duitschers zijn niet door een voorafgaenden strijd uit hunne stellingen verdreven. Uit eigen beweging, zonder eèriigszins daarjp. gestoord te zijn, hebben zij ze verlaten. De tegenpartij ziet daarin, zooal geen feitelijke, dan toch eene moreele nederlaag. Zij wijst er op, dat door de Duitschers stellingen zijn prijsgegeven, die zij meer dan twee jaren bezet hebben gehouden en tot een verdedigingsstelsel van den eersten rang hadden uitgebouwd. Dat moeten zij gedaan hebben in het bewustzijn, dat zij zich tegen den niéuwen aanval, die in voorbereiding wes> niet zouden kunnen handhaven. Onder den moreelen druk dus van den tegenstander zijn zij tot het besluit gekomen de tegen een ernstigen aanval on houdbaar geworden stelllingen te ontruimen, om eene zekere nederlaag le ontgaan. Van Duitsche zijde wordt daartegenover eene endere opvatting geplaatst, die natuur lijk het denkbeeld van eene nederlaag, ook eene moreele, geheel verwerpt. Er wordt op gewezen, dat de verdediging van. het front aan de Somme tegen den nieuwen aanval, die was te verwachten mot nog grooteren nadruk dan te voren, sterke krachten ge- eischt en verliezen gebost zovjde hebben, die niet evenredig zouden zijn geweest aan de strategische beteekenis. De omstandigheden zijn niet meer dezelfden van vroeger en eischen thans eene andere taktiek. In eene blijkbaar uit het Duitsche hoofdkwartier af komstige mededeeling in de Nordd. Allg. Zeitung wordt dit aldus toegelicht: „In het jaar 1916 was het noodig geweest, steunende op de oude, sedert jaren ingerich te liniën, de overmachtige massa's van de Engelschen en Franschen hier op te hou den, omdat ons opperste legerbestuur toen zoovele krachten als mogelijk was beschik baar moest maken om tegen den nieuwen tegenstander, Rumenië, in het zuidoosten, met kracht op te treden er^ hem te kunnen verslaan. Heden, nu Rumenië is neergewor pen en my het westen ^onze" toenmalige taak in zeer zegevierenden afweer is vervuld, staat het westelijke front voor nieuwe pro blemen. De Engelschen en Franschen hebben met een enormen overvloed van materieel alle strijdmiddelen van den stellingstrijd aan het front gebracht. Groote- massa's artillerie en nflmitie werden in gereedheid gebracht, het wegennet achter het front voltooid, spoor wegen tot aan de strijdsteilingen gebracht, kortom alles voorbereid om de Duitsche stel lingen met een monsterachtig vuur te over stelpen en een tweeden Sommeslag le be ginnen. Door dit plan is door de maatrege len van ons opperste legerbestuur op afdoen de wijze een streep gehaald. De sedert 21J jaar in den stellingstrijd verstijfde liniën zijn plotseling weer levend geworden. Eene strategische waarde heeft noch de bezetting van Bapaume, noch die van Péronne, Roye en Noyon. Bij den grooten strijd om de be slissing, die in het westen voor de deur staat, speelt het bezit en 'het prijsgeven van eene plaats of van een geheele terreinstrook geen rol. De zaak waarop het alleen aankomt, is de' strijd van de levende massa's, de worste ling om de overwinning, om de vernietiging van den tegenstander." Het doel, dat bij dezen maatregel van het Duitsche legerbestuur voorzit, is hiermee dui delijk aangegeven. Het is eene volslagen ver andering in de methode van strijden aan het westelijke front, die zich hier aankondigt, het prijsgeven van den stellingstrijd en zijne vervanging door een nieuwen beweging- strijd. Het is de „concentration en arrière", die door het Duitsche legerbestuur wordt toegepast, maar tegelijk een „reculer pour mieux sauter". De revolutie in lïudand. De czaar is op Tserkoje Selo aangekomen, vroeger voor hem een oord van ontspanning, nu zijne gevangenis. Het Engelsche lagerhuis heeft als „moe der der parlementen" een door de regëering voorgestelden en door den vorigen minister president als leider van de oppositie ge- sleund'en groet en gelukwensch gebracht aan de rijksdoema en aan de uit haar ge vormde" regeering, die door de omwenteling in Rusland daar aan. het hoofd van het be wind zijn gekomen. Daaraan werd vastge knoopt eene betuiging van deelneming met den czaar, wien door zijne geboorte een last was opgelegd, die te zwaar voor hem is ge bleken. B c r 1 ij n, 2 2 Maart. (W. B.) Aan de VoSsische Ztg. wordt uit Bern bericht, dat de bekendmaking van de zinsnede in de verkla ring van Miljoekew, die betrekking heeft op de voAtzetting van den oorlog, eerst verkre* gen door een zeer scherpe pressie, die door de Entente werd uitgeoefend. B e r 1 ij n, 2 2 M a a r t. (\V. B.) In eene op roep van de nationalistische revolutionairen, die zich in de scherpste bewoordingen le gen de voorloopige regeering wendt, wordt, volgens een bericht van de Lokalanzeiger uit Stockholm, gezegd: Arbeiders! Gij zijt de dragers van de Russische omwenteling. Gij wilt brood, vrede en vrijheid. Vertrouwt niet op de belofte van de burgerij. In uwe handen zijn de gewichtigste legerbedrijven. Houdt u gereed voor de bevelen, die het arbeiders comité u zal doen toekomen. Wij eischen, d-at terstond vredesonderhandelingen zullen worden begonnen. Volgens een bericht van de Vossische Ztg. uit Stockholm bevat een oproep van de so ciaal-democratische doemafractie cl'en cisch' naar vrede in de volgende vormen: Het Rus sische volk heeft geen bel-ng bij den tegen- woordigen bloedhen wereldstrijd. Het smacht naar vrede en eisc'nl, dat terstond vredesonderhandelingen zullen worden inge leid. W e e n e n, 2 2 Maart. (Corr.-bur.) De dagbladen zien in de gevangenneming van den czaar een verschijnsel van eene öf reeds begonnen öf althans gevreesde tegen omwenteling in Rusland. Zij drukken de overtuiging uit, dat, welke loop de revolutie ook moge nemen, Rusland voorloopig als factor in den oorlog uitgeschakeld is. De terugwerking van de Russische revolutie op de andere Entente-staten wordt dagelijks duidelijker. Bern, 22 Maart. (W. B.) Volgens een bericht uit Washington is Wilson, zonder zich door dc stemmen van de oorlogsdrij- vers te laten beïnvloeden, van meening, dat de Russische omwenteling de mogelijkheid van een vredesbond dichterbij brengt. Anie;ikiia]i<icl)c muairegelen. Hartford (Connecticut), 21 Maart. (R). De meeste staten aan de Atlantische kust hebben' reeds gelden beschikbaar ge steld voor maatregelen tot verdediging tegen een mogelijken aanval. Washington, 21 Maart. (R). De onder-voorzitter van de Federal Shipping Board is vertrokken naar de Pacific-kust om met de scheepsbouwers overleg te plegen, of zij in staat zijn het bouwen van houten sche pen te verhaasten. Zijn doel is een groote vloot houten schepen le bouwen, om te wor den gebruikt voor het overbrengen van le vensmiddelen voor de Entente. De Shipping Board is voor 't oogenblik niet van plan schepen op te roepen, die met het vervoer van algemeene ladingen van vreemde landen belast zijn. Washington, 2 2 Maart. (R.) In verband met de geruel -n, dot een neutrale Europeesche mogendheid overweegt hare bemiddeling aan te bieden in het conflict (usschen .Duitschland en de Vereenigde Staten, wordt door ambtenaren van het stsatsdepartement verklaard, dat zij dit be- Niemand kan in zijn eigen schaduw rus- len. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie uertaald door Mevr. I. P. VESSELINK- VAN ROSSUM. 73 Zij sloeg geen acht op hem, zij lette op nie mand. Den eenigen naam, die hier niet ge noemd had mogen worden de heer von Roeckwitz had hem in zijn onhandigen ijver als ccn fanfare uitgebazuind En haar vader leed moest dubbel lijden, hief in dit buis Zij boog zich over hem heen, haar bruidssluier omhulde liem, onttrok hem aan de oogen der anderen. Suzanne Oberwall, dier eerst met kloppend hart had gezeten, vouwde haar handen. Zij had zulk een vroom, mooi gezicht op dit ©ogenblik, dal dominee von Tayscn door een grcole ontroering werd aangegrepen. ..Lieve mijnheer Hörselkamp niet waar als uw vrouw u roept op een dag als deze dan kunt u niet neen zeggen niet waar u kunt het niet?!" »Suzannel Wat beleekent dat? —'5 Niemand lette op de half verstikte opmer king van graaf Oberwall. Allen keken naar Hörselkamp. Hij had het warm gekregen ondéf den wazigen bruidssluier van zijn dochter. En hij duwde haar van zich af, heel zacht, met warme, bevende handen. Zijn neusvleu gels beefden, zijn fijne, vermetel gewelfde lip pen trilden. Het leek wel een lach Ingehou den jong, verlegen en overmoedig. „U zjjlt niet neen zeggen, beste mijnheer Hörselkamp" drong de volle weeke stem aan. Suzanne Oberwall hield hem bezwerend haar handen voor. En hij greep over de tafel deze handen en drukte ze aan zijn lieele lip pen. „Ik denk ep immers niet aan, lieve, mooie vrouw Alles was maar. een misverstand een dwaze kwestie van temperament. Dat heeft in het geheel niets met het gevoel le maken niet waar?'' Hörselkamp had volkomen vergeten, waar hij was. De opwinding van den gcheelen avond, de verschillende wijnsoorten, hel onverwachte telegram van zijn vrouw, waar uit hem den verlangenden roep legenklonk, waarop hij met toenemende moedeloosheid van dag tot dag had gewacht dat alles bracht hem in een koortsig gejaagdestem ming, die hem anders alleen in zijn werkuren beving. Niet hij iets buiten hem sprak en jubel de zoo als steeds iets buiten hem geschapen had zoodal hij blind en doof was voor zijn omgeving, opging in het gevoel, dat hem be- heerschte. Hij streek met zijn handen langs zijn lijf, alsof hij de zakken van zijn werkkiel zocht, trad van de tafel terug, stond wijdbeens, zoo als zijn gewoonte .was, midden in de zaal, veerkrachtig, jong en gebiedend, met heersch- zuchtige, -groote bewegingen en stralende oogen, die ergens heen keken, ver weg over dc gezichten heen van deze menachen. De huismeester had zich bij de eerste woor den, die gevallen waren na het voorlezen van het telegram bescheiden teruggetrokken met zijn staf van bedienden. Maar Hörselkamp zou doorgesproken heb ben, ook al waren alle bedienden en zelfs de menschen van de straat' toegestroomd. "Wat gingen die allen hem aan! Hij greep Lou's hoofd en staarde haar aan, zonder haar aan tc zien. „Is het niet, meisje, "nu zal je oude vader weer beginnen hè? 11; ben nog niet klaar zeg! Maar de heilige Eva is spoedig gereed ja wel Ilij lachte, liep weer naar de tafel en nam zijn nog half gevuld champagneglas op. „Neemt u hel mij niet kwalijk, waarde graaf, maar het beste van dezen dag is toch niet, dal Gerhard een vrouwf maar, dal ik weer aan mijn vrouw ben gekomen. En als ik u, jongelieden, wat mag zeggen, dan is het dil:'veclu met elkaar, slaat elkaar -1-- maar zorgt, dat je het eens bent» Begrepen? Zóó eens met elkaar, dat ge niet van elkaar loskomt, ook al wilde men u met ijzeren kettingen yan elkaar rukken. Daarop komt bel aan in het huwelijk. Is het niet zoo dominee Hij dronk de champagne in één teug op. Dominee Taysen vouwde zijn handen over zijn maag; zijn anders zoo jeugdige oogen gle den _bijna angstig langs graaf Oberwall, die onbeweeglijk zal en moeilijk ademhaalde. Hörselkamp- lachte. Dè goede, blijde lach uit zijn beste dagen. Dc oude gravin knipoogde. Haar oogleden voelde zij zwaar worden en de wanorde aan tafel ergerde h^r. Zij gaf Gerhard een leeken om-bij haar te komen. „Gaat heen, kinderen cfiL is niets voor jelui Waar logeert gij?'' „In het Bristol hotel, grootmama, incognito. En sans adieu over een paar dagen naar Frankrijk. In Parijs ontmoeten wij mémère - is het niet?" Hij keek om. Maarïijn moeder had Lou heel stil uil dc zaal getrokken en. hielp haar bij het verkleeden. „Vlug, mijn hart. En wees lief voor Gerhard, versta je? Toon hem, dat je goed gezind bent. Je bent nu man en vrouw. Je bent hem ge hoorzaamheid en teederheid verschuldigd. Zweer het mij, dat je^licf en goed voor hem zult zijn „Ja mémère het spreekt van zelf Lou kon zich ter nauwernood staande hou den. De uitputting der laatste weken, en daar bij nog de opwinding van dezen dag cn der laatste uren, ontnamen haar elk houvast. „Wrijf je wangen, kind je bent veel tc bleek. Je moogt Gerhard niet aan hel schrik ken maken. Buk je niet laat mij maar be- •gaan Zij zelf trok baar dc donkere zijden kousen over de slanke voeten en deed baar zwarte, verlakte schoenen aan. Zij was niet gewend iemand aan te kleeden, maar vol goeden wil. En Lou liet haar be gaan —^glimlachte slechts, als de haken in haar haar bleven hangen,, of de nagels van haar schoonmoeder in haar vleesch drongen Mémère ontstelde, toen zij een bloeddruppel op de blanke huid zag. „Heb ik je pijn gedaan, lieveling? Vergeel' mij! Die moderne kleercn zijn verschrikkelijk".^ Bij onSj .ginds in het Zuiden, heb je dat alles niet noodig. O, die lcelijke roodc vlek. Ver geet niet er wat poeder op tc doen, opdat Ger hard niets merkt. Vandaag .moet je mooi zijn versta je? Opdat hij voor alle tijden cn eeuwigheid verliefd op je blijft-'' Zij lachte cn dc tranen stonden in liaac. oogen. Zij looide het offer van haar zoon cn Lou voelde, dat al de tederheid van deze goede, mooie vrouw loeh in den grond slechts hem gold hem, den aangebeden zoon. Maar zij dacht cr verder niet over na. Zij was tc moe. Als zij ziclil nu op haar smal meisjeshed. had kunnen neerwerpen dan zou zij, aan gekleed als zij was, zijn ingeslapen, zij zou in den slaap weer nieuwe kracht vergaard heb ben in ccn gezonden slaap. Zij zou haar liefde voor Gerhard weer gevoeld hebben en alles zou haar gemakkelijk toeschijnen. Er werd aan dc deur gekjopt. Hel was haar vroegere kindermeid. Zij zag cr behuild uil cn hield haar zakdoek krampachtig in dc hand. „Haasje, nu valt cr "iels meer uit te, lachen. Nu ben je gravin, en zij behoeft zich niet meer te laten voorslaan op haar titel!'' Toen Suzanne Oberwall een oogenblik de kamer verliet, liep zij heel dicht op Lou loc. „Weet je, Haasje, wat je vader voor onbe tamelijkheid in zijn atelier gedaan heeft? Zijn vrouw heeft hij levensgroot gebeeldhouwd. Toen ik het zag. hebben mijn vingers gejeukt. Als ik haar terugzie dan weet ik nog niet, wat ik doe." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1