„DE EEMLANDER". Donderdag 29 Maart 1917. ZONNEWEELDE. N* 229 15,,e Jaarpang. BIJITFNI.AND^ FEUILLETON. MARIE VAN VERSENDAAl. Hoofdredactie. Q j VAN SCHAARDENBURO. A BONN KM ENTöPKUa: maandeu vooi Amereloort f 1-30. Idem tranco per post Per week (met gratie verzekering tegen ongelukken)» Atzonderliike uuuiroer» O.Pd. Wekelijksch bijvoegsel nDHollarutacJw huisvrouw' (onder redactie van Thérèae Hoven) por 3 mud. ÖO cln« Wekel i ksch bijvoegsel Wertldrer-ue" per 3 mnd. 02 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DDR ADV ERTENTIEN Van 1—5 regels.. f P.NO. Elke regel meer«0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 regels., O.do. Grooto letters naar plaatei uirnte. Yoor handel en bedr\jl bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald ad verloeren in dit Blad, bij nbonuomont. Eone oiroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt oj> aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De revolutie in Rusland. III UK den mond van den president der voor loopige regeering in Rusland, prins Lwow, heeft de corresponded van de Corriere del- la Sera opgeteek?nd, dat de revolutie, voor zoover de hoofdstad in aanmerking komt, ten einde is gebracht, maar dat zij nog bezig is zich te verspreiden in de verder afgele gen gewesten. Daar konden en kunnen, zoo als prins Lwow volmondig erkende, zware buitensporigheden en verwikkelingen niet vermeden worden. Deze erkenning is van gewicht; men ziet er uit, dat de omwenteling in het groote Russische rijk nog lang niet overal is doorgedrongen. Alleen in de hoofd stad is men klaar; elders is het slechts stuk werk, dat is verricht. Maar is men in Petersburg werkelijk klaar? Misschien is de omwenteling, die daar tot stand is gekomen, de wegbereider van eene nieuwe beweging, zich richtende tegen de regeerir.g, die nu tijdelijk het gezag uit oefent in afwachting van het bijeenkomen op een tijdstip, dat nog in een ver verschiet schijnt te liggen, van de Constituante, die het gebouw van de nieuwe staatsorde zal moeten optrekken. Aan slof lot wrijving tus schen de doema-regeering en het daarnaast als dwarskijker fun,re eren de lichaam, dat is samengesteld uit gemachtigden van de ar beiders en soldaten, - die in Petersburg de revolutie hebben helpen tot stand brengen, ontbreekt het niet. Die slof is in overvloed aanwezig, en wanneer botsingen tot dusver zijn vermeden, dan is dat hieraan te wijlen, dat men ze door toegeven heeft weten te voorkomen. Maa r wanneer men té doen heeft met steeds aangroeiende eischen, dan moet ergens een-grens zijn voor toegeven, en als die grens wordt overschreden, dan is dat het begin van open'ijken strijd. Ook van reactionaire zijde wordt de revo lutie bedreigd. Op den czaar is beslag ge legd als een soort onderpand; maar de groot vorsten en hun aanhang, ofschoon zij voor 't oogenblik in een hoek zijn gedrongen, be schikken nog over een marhtigen invloed, dien zij zeker niet ongebruikt zullen laten. De Bulgaarsche gezant te Berlijn Rizow, die in zijne loopbaan Rusland uit eigen aan schouwing heeft leeren kennen, heeft tegen over éen dagbladcorrespondent de meening uitgedrukt, dat als er eentonflict mocht ont- •staan tusschen de liberalen en de uiterste partijen, die thans nog in de revolutionaire regeering vereenigd zijn, het niet uitgeslo ten zou zijn, dat een Nikolaas Nikolajewitsch of een andere sterke man van dit conflict zou kunnen partij trekken om in de algemeene -Verwarring eene dictatuur op te richten. Het feit, dat de door czaar Nicolaas bij zijne abdicatie als zijn opvolger aangewezen groot vorst Michaël de kroon niet eerder wil aan nemen, dan totdat de constitueerende ver- Ben. Een handdruk is eene harvdteekening. ROMAN VAN OLGA WOHLBRÜCK met autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 78 Het beestnadert steeds langzamer f— steeds nader. Ik trek mijn mes, mik als mei oen werptuig, en plotseling werp ik dan de manen terug, cnbons, steek ik hel dier het mes in den nek midden er in zeg hel brult, maakt rechtsomkeert, rent weg- en ik er van door met het paard zoo hard als ik kaTi, Daarvan heb ik, dat kun je gelooven. meer plezier gehad dan van (mijn doctorsbul!' - Lou voelde, dat zij hem nu niet aan moest Komen met nuchtere brieven van thuis Wal voor belang kon hij er op dit oogenblik in stel len, dat Seraphiue de koffer voor haar vader bad moeten pakken „voor naar Italië naar haar"; dal de villa nu werkelijk verkocht «oii worden en Seraphine. een huurwoning in de Hoheuzollcrnslrasse als picd terre zou inrichten. „Zeven kamers, Ilaasje, voor de kal want wie zal nog naar haar toe wil- gadering haar aan hem heeft opgedragen, schijnt er op te wijzen, dat hij rekent met eene dergelijke eventualiteit. Van twee zijden wordt dus de door de doema ingesteld voorloopige regeering be dreigd. Zij moet tegen de reactie op hare hoede zijn en tegelijk een wakend oog hou den op de elementen, die verder willen gaan op de baan der revolutie en yer geen been in zouden zien met geweld zich tegen haar te keeren, wanneer zij zich niet naar hun nen wil voegt. Dit verzwaart nog aanmer kelijk de moeielijke taak, die op hare schouders drukt. Een Petersburgsch orgaan, de Djgjj, schetst de bezwaren, waaraan de uit de doema voortgekomen regeering het hoofd heeft te bieden, aldus: „De regeering van Nicolaas II liet slechts puinhoopen achter en een lichtzinnig be gonnen oorlog, dien hij niet in staat was goed te voeren. De moeielijkheden zullen onder de nieuwe regeering eerder nog toe nemen. Breede kringen van de bevolking hebben evenmin volledig vertrouwen in de oktobristen, die slechts door de misdadige kieswet van 1907 tot de macht konden ko-_ men, als in de kadetten, die onlangs nog in de doema voor de uitsluiting van alle de mocratische afgevaardigden stemden, baar bij bestaat de vo'orloopige regeering nage noeg uilsluitend uit oktobristen en kadetten; slechts ééne portefeuille is in handen van een vertegenwoordiger der lagere standen. Men moet toegeven, dat tot dusver de^ voorloopige regeering zich tegen hare taak opgewassen heeft getoond. Het is te hopen, dat zij ten spoedigste regeling zal brengen in de voedingskwestie, het normale leven in het rijk herstellen en de vernietiging van het oude stelsel uitvoeren. De abdicatie van den czaar beteekent slechts het begin.' Het is de taak van de geheele democratie, zich om de voorloopige regeering te scha ren en deze niet slechts in het omverhalen, maar ook in het opbouwen te steunen. De arbeiders erkennen de regeering van Rod- zianko slechts als eene voorloopige. De in stelling van een blijvend regeeringsgezag is taak van eene Constituante. Het is natuur lijk, dat de rechts staande elementen der regeering slechts met tegenzin zullen over gaan tot hare bijeenroeping. Des te gewich tiger is het, dat de energie van de linker zijde en van de arbeiderselementen geen uitstel toestaat. De bijeenroeping moet bin nen 2 3 maanden geschieden. Wij weten wel, dat het achttiende deel van het Rus sische volk zich in Duitsche macht bevindt. De aan het front staande millipenen kunnen ook niet aan de verkiezingen deelnemen. Eene in den oorlogstijd gekozen consti- tueerend-e vergadering zal onvermijdelijk niet den wil van het geheele volk kunnen uit drukken. Maar toch moet zij in staat zijn een op het volk steunend regeeringsgezag in te stelleh, de richting van de binnen- en buitenlandsche politiek vast te stellen, maar vooral te beslissen over de vraag: Oorlog of vrede." Het laatstgenoemde punt is onder de be staande omstandigheden van het allermeeste len komen- na de „geschiedenis"? En het zou hem natuurlijk koud laten, als hij van dominee Taysen vernam, dat zijn zoon reeds in den winter naar Europa zou terugkeeren om voor zijn petroleumonderneming eenige groote con tracten tc sluiten! Zij legde alleen een paar regels van de oude gravin voor hem op tafel. Het schrift was nog slechts ternauwernood leesbaar, zoo beefde haar hand reeds. - „Laat je lummel van een man maar goed uilrazen. Ik ben er van overtuigd, dal zijn vader hem de vrijheid benijdt, die hij zelf* nooit heeft weten te benutten. Hij is nu nog gcslotener geworden en schrijft en leest slechts. Ik zie hem soms in dagen niej. Als ik jonger was, en Mendel kon missen dan kwam ik naar jelui toe. Maar wal moet ik be ginnen, nu ik mijn arm lichaam aan haar afschuwelijk harde handen lieh toevertrouwd en zij te slijf is om van ons huis nog naar -de Linden te gaan. Sedert eenige dagen heeft zij hel zich in het hoofd gezet op hel rustbed in mijn kamer te slapen..Nu doe ik geen oog moer toe. Zoo ontzettend stoort mij haar ge snork. En als ik mij verroer, springt zij op en brengt mij heel en al uil den slaap. Dan ver baast zij zich nog, dat ik overdag slecht ge luimd ben en laat den dokter komen om mij zijp verschrikkelijk^ poedertjes voor te schrij ven. Blijft zoo lang als het jelui bevalt ginds. Want hier is liet ontzettend. Jelui „Grootmoe der.'' „Nu zie je?'' riep Gerhard en strekte beha- gelijk zijn beenen v<Dor zich uit. Heel zacht zei Lou: „Ik geloof dat zij naar ons verlangt beter gezegd naar jou. Ik geloof, daf zij er slechts op wacht, dat wij terugkomen. „Onzin! Wat verbeeld je al niélT* gewicht. Welken invloed zal de revolutie in Rusland hebben op den wereldstrijd? Naar het antwoord op die vraag wordt aller eerst uitgezien. De revolutie in Rmlnnil. Ber 1 ijn, 2 8 Maai't. (K. N.) Do Kor- respondenz Rundschau te Weenen ver neemt \iit Stockholm, dat volgens berich ten, die uit verschillende bronnen bekend zijn geworden, Stockholm sedert 24 uur zon der officieele telegrammen uit Petersburg is gebleven. De correspondent van de Russ- koje Slowo te Stockholm heeft een telegra fisch bericht uit Moskou ontvangen, volgens hetwelk de uitroeping van de republiek spoedig venvacht wordt. Het is niet aan twij fel onderhevig dat Rusland besloten is de monarchie definitief prijs te geven. Uit Genève wordt aan de Kriegszeitung geseind, dat de Entente-diplomaten-te Pe tersburg het erg vreemd vinden, dat hun voornaamste tegenstander, de leider der so cialisten Tsjeidse, benoemd is tot hoofd van de commissie aan wie het toezicht is toe vertrouwd over alle regeeringshandelingen van het ministerie-Lwow. De corresponden ten der Parijsche bladen te Petersburg be weren dat de invloed van Tsjeidse en diens vriendéfi in het binnenland op elk gebied fceer groot is. De oorloq. Berlijn, 28 Maart. (K. N.) Naar de Lokal Anzeiger verneemt, heeft na de af breking der diplomatieke betrekkingen tus schen Duitschland en China de Deensche gezant te Berlijn de vertegenwoordiging van de Chineesche belangen op zich genomen. Voor de waarneming der belangen in Bel gië die in verband met de talrijke finan- cieele en industrieele ondernemingen van België in China zeer belangrijk zijn, heeft Zweden 2ich berekl verklaard. B e r 1 ij n, 2 8 M a a r t. (W. B.) Officieel bericht. In de Middellandsche zee werden tien schenen in den grond geboord met rond 31.000 tonnen inhoud, waaronder hel Ne- derlandsche stoomschip Ares met 4800 ton benzine van Suez naar Frankrijk. B e r 1 ij n 2 8 Maart. (W.-B.). De Brit- sche admiraliteit beweert, dat het in den grond boren van het hospitaalschip Asturia zonder waarschuwing is geschied. In ver band hiermee wordt geconstateerd, dat de Asturia tot zinken is gebracht op grond van de door de Duitsche regeering bekend ge maakte verklaring van 31 Januari 1917, waar in gezegd wordt„De Duitsche regeering kan niet langer toelaten, dat de Britsche re- gcering hare transporten nqunitie en troepen naar een hoofdgebied van den oorlog onder den huichelachtigen dekmantel van' het Roode kruis zonder gevaar doet plaats heb ben.; zij verklaart daarom, dat zij van nu af geen vijandelijk hospitaalschip zal dulden in het zeegebied, dat ligt tuss^Jten de lijnen Flamborovgh Head enTerschelling eenerzijds en Ouessant en Landsend anderzijds. Wan- lels vijandigs verhief zich in hem legen Lou. Zij begreep hem ia het geheel niet. Giiuls in Berlijn daar was hij naar haar zin ge weest met zijn jongensachtige zachtmoedig heid, zijn ingedrilde terughouding. Nu nu hij voelde, vioc zijn innerlijks! wezen zich ontplooide,- nu trok en rukte zij aan hem, kritiseerde zijn manieren, cii be greep niets van datgene, wal hem kracht en vroolijkhc-.id gar. Zij gedroeg zich, naar 't hem toescheen' als een gouvernante, die zich het recht''aanmatigt: aan hem te knoeien en hem le vermanen. „Nu ga ik een beetje naar beneden,"' zei hij kortaf, nam zijn hoed van de kist, en stiel de deur met zijn voel open. Verward keek Lou hem na. Men zat reeds aan tafel, toer. Lou beneden kwam. Alleen de professor Iiniklo haar toe, en nam haar bord aan. om dat door Mémère le laten vullen. Iïcl wille zeil, waarmede de tafel op week-, dagen was gedekt, vertoonde sporen van haastig en achteloos opscheppen, Mêmèrc had roode wangen en mevrouw Vidal had haar hoornen bril opgezet en las opmerkzaam een korten brief mei gouden naam in den lin kerhoek. Er heersclite groote vreugde in hel luik der Vidals; Eduardo Serrano, een jonge Spann- schc stierenvechter, meldde zijn komst met een van zijn stierenfokkers, om eenfgc jonge stidren uit de Camargue le koopen. Ilij had veel gehoord van de fokkerij der Vidals, en daar hij in dc eerst volgende weken voor de Corrida naar Nimes moest, zou hij graag te voren een paar makke Provenga'alschc stie ren koopen, die hij over lwee,jaar in de kleine Zuid-Franschc sleden dacht te gebruiken. Hy neei in dit zeegebied na een gepasten ter mijn nog vijandelijke hospitaalschepen moch ten worden aangetroffen, dan zullen zij als oorlogvoerenden beschouwd worden- en zon der vorm van proces aangevallen worden." Na deze algemeene waarschuwing moest het als een euvele moed zonder voorbeeld beschouwd worden, in het tot spergebied verklaarde zeegebied gewonden, zieken en verplegingspersoneel aan het gevaar van den ondergang bloot te stellen. Het zou overi gens een merkwaardig toeval zijn, indien de Engelsohen -juist bij de Asturia van de ge woonte, hospitaalschepen voor het vervoer van troepen en munitie te bezigen, zouden afgeweken zijn, aangezien ons voortdurend de bewijzen in handen komen, dat de Engel- schen voor en na hun hospitaalschepen voor oorlogsdoeleinden misbruiken. Londen, 28 Maart. (R.) De Britsche admiraliteit deelt mede: Gedurende de week, die Zondag eindigde, zijn 2314 schepen binnengeloopen en 2433 uitgevaren. 18, van boven de 600 ton zijn tot zinken ge bracht, waaronder het hospitaalschip „Astu- rias" en zeven van onder de 600 ton. 13 zijn zonder resultaat aangevallen, terwijl 10 vissohersvaartuigen lot zinken zijn ge bracht, waaronder negen zeilschepen. Rome, 28 Maart. (Stefani). Het mi nisterie van marine deelt mede, dat gedu rende de week, die den 2Ien Maart ge ëindigd is, 517 handelsschepen van elke nationaliteit, metende 453.870 tonnen bru to, in de Italiaansche havens gekomen zijn en 489 schepen met 375,560 ton zijn uit gevaren. Door vijandelijke duikbooten wer den in den grond geboord vier Italiaansche stoomschepen beneden 2000 ton en een zeilschip beneden 100 ton. Een door den vijand aangevallen, stoomschip kon zich redden. N e w-Y o r k, 28 Maart. (Ha vas.) De volgende cijfers toonen de beteekenis aan van de zoogenaamde Duitsche blokkade. In de week, eindigende 3 Maart j.l. werd van de haven New-York verzonden voor 64 millioen dollar, tegen voor 57 mill, dol lar in de overeenkomstige week van het vorige jaar. De scheepvaartbeweging bereikt een be teekenis, die tot heden in Amerika niet werd gekend. En op deze fameuze blokkade, waaromtrent de publieke opinie in Duitsch land wordt misleid door zijne regeerders, is •de gevestigd voor het beëindigen van de zen oorlog. In het westen duurt de strijd voort. Hij wordt nu blijkbaar met grooter intensiteit gevoerd dan fh het begin van dezen veld tocht, die nog steeds in zijn aanvangssta dium is7 want de teruggaande beweging van de Duitschers is nog niet tot staan gekomen. Volgens Havas kan die beweging niet meer een strategische terugtocht genoemd wor den, want het is de wil van den tegenstan der, die de Duitschers dwingt het terrein te ontruimen. Aan den anderen kapt levert de Duitsche mededeeling, dat op het gevechts- besloot met een onderdanige groet aan me vrouw Vidal, van wier gastvrijheid zijn vader, de beroemde matador Serrano Garclo, zoo dikwijls had verteld. Mémère kon van opwinding bijna niet eten. „Ik herinner mij hem nog heel goed," zei zij, „ofschoon ik toen nog een klein meisje was! Mijn vader was boos op hem, omdat hij onzen goeden wijn niet wilde drinken. Ilij at alleen druiven. En ook alleen witte.'' Mevrouw Vidal knikte. „Hij was een goed, zachtmoedig mcnsch." Zij nam haar hoornen bril af en haar nog altijd, mooie, donkere oogen rustten met een vreemd lachje op haar kleinzoon. „Ik zou bijna zijn vrouNv zijn geworden. Maar ik was toen ternauwernood vijftien jaar oud en mijn ouders wilden mij nog niet aan hem geven. Toen hij jaren later terugkwam, was ik met je grootvader getrouwd. Hij was een groot .map, die Garcto! Maar toen betaalde men nog niet zoo, als tegenwoordig. Ilij heeft lang moeten werken. Met de jaren verloor hij zijn behendigheid. Ik was er te Mónlpcllier bij, toon de stier, dien hij moest dooden, hem op zijn horens nam, in de lucht wierp en spietste. Hel is het verschrikkelijkste, wat ik ooit heb gezien. Het volgend oogenblik was de slier door twintig messen en lansen geveld. Maar de ongelukkige man lag in de ziekenzaal half'dood en verminkt! Toch leefde hij nog vijftien jaar en verviel bijna tol armoede. Zijn oudste zoon bezocht de school voor stieren vechters in Sevilla. Ik was met je grootvader getuige van zijn eerste optreden in Frankrijk liet was, geloof ik, in Marseille. Hij was nog te onstuimig, maar behendig, cn krachtig, en zeker van zijn bewegingen. De vrouwen leken veld van den 2öcn bij Lagnicourt om« streeks 1000 dooden Engelschen zijn ge teld, een bewijs van de verwoedheid ook weer van dezen strijd. B e r 1 ij n, 2 8 Maart. (W. B.) Voormid- clagbericht uit het groote hoofdkwartier. Tusschen de zee en de Karpathen is het dooiweer ingetreden, dat grootere strijdhan- delingen uitsluit. De buit uit de gevechten aan de Szczara steeg tot 20 mijnwerkers en II machinege weren. Front groothertog Jozef. Bij een stroop tocht non de noordelijke helling van ^den Ciman in de Woud-Karpathen drongen aon- volstroepen in de Russische stelling; zij blie zen verscheidene onderstanden op en keer den met eenige gevangenen en buit terug. Aon de Magyoros mislukten Russische aanvallen. Ten zuiden van het Uzdal werd door onze troepen een zwaar verschanste hoogtekam bestormd en tegen herhaald© tegenaanvallen gehandhaafd. 150 gevange nen, eenige machinegeweren cn mijnwerpers vielen in onze handen.* Petersburg, 2 8 Maart. (Tel.-ag.) Communiqué van den grooten generolen staf. Na voorbereiding door de artillerie vielen cie Quilschers onze stellingen ten oosten van Illoekst- aan, maar werden teruggesla gen. Eveneens werd een aanval der Duit schers afgeslagen ten noordwesten van Postavy. In den nacht van den 27sten Maart viel de vijand na hevige artillerie-voorbereiding 'onze stellingen aan in de streek van Bo- goesj, ten noord-oosten van het dorp Krevo, en bezette een deel van onze loopgraven, maar door een onmiddellijk ondernomen krachtigen tegenaanval werd hij er weer uit geworpen. Aan de Stochod, in de streek van Bo- rovno,-deden wij een gas-aanral. Ten oosten van Brzezany drongen onze verkenners, na een mijn tot ontploffing ge bracht te hebben, in de vijandelijke loopgra ven en namen 20 Duitschers gevangen. Een gepantserde trein der Duitschers bombardeerde onze stellingen ten oosten van Korosmezo. Weenen, 28 Maart. (Corr.-bur.). Of ficieel bericht van heden middag. Het aantal in den strijd ten zuiden van Bigli gevangen Italianen steeg tot 15 officie ren en 500 manschappen. In deze streek is de artillerie- en mijnwerpersstrijd ze» levendig. Rome,. 28 Maart. (Stefani). De ge* bruikelijke actiën van de wederzijdsche ar tillerie waren meer intens in. het frontge deelte tusschen Frigido en den noordelijk ken zoom van het Karstplateau. Er worden kleine gevechten bericht op den Col Monts Croce (Alto But), in de omstreken van Dolk* (Midden Isonzo), zuidoostelijk van San Pfe* tro (Görz) en in den sector Lucati (Karst). Wij sloegen den vijand terug en. name* eenige gevangenen. wel krankzinnig; zij wierpen hem bloemetf toe, haar doeken, ja zelfs haar waaiers eü parasols. Drie jaren later droeg men hem uit de arena, zooals vroeger zijn vader. Er was nog een kleine jongen, de jongste. Acht jare» geleden sprak men voor 'l eerst over hem t nu is hij millionalrt Ja die Garetos... Bewondering, teederheid en de zachte echo van *ccn stormachtige jeugdverlieldheidi klonken in de woorden der oude vrouw. Iïaar gezicht werd eensklaps hard. „Weet ge nog, professor, waarop ik vroege* hoopte voor Suzanna?" De professor antwoordde niet, schoof id zijn verlegenheid met zijn stoel-naar Mémère toe en zei: „Laat toch rusten, grootje (lat zijn oude droomen. En haar vader zou cr nooit in heb ben toegestemd „Daarvoor ben je nu een.Duitsche gravin!^ liét mooie, strenge gezicht had een uitdruk king van bitteren hoon. waardoor Lou ver- schrikt werd. Hel was, of plotseling een sluihr scheurde, alsof zij voor hel eerst het gelaat van deze vrouw zag, die haar lot nu toe noolfe anders dan als een goedhartige oude vrouw- had toegeschenen, die in lijdzame gelatenheid het leven aan zich liet voorbijgaan. En zij voelde voor het eerst in dit huis dea haat en de verbittering tegen alles, wat vreemd was aan het huis en het land en er door een aaneenschakeling van omstandig heden aan opgedrongen was.... (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1