"binnenland." N° 231 Eerste Blad. 15*e Jaargang. „DE EEMLANDER". Zaterdag 31 Maart 1917. BUITFNI.AND. M a„w,., MARIE VAN VERSENDAAu Hooloredactie. D j VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Pfrr mi&nden voor Amersioort l.SO. Idem tranco per post- Per week (met gratis verzekering tegoo ongelukken) - 4. Afzonderlijke nuaimer» G.O.5. Wekelijkaoh bijvoegsel nDt Hollandsehs Huisvrouw' (onder redactie van 'Ihérèae Hoven) per 3 mnd. ÖO ets. Wokeliiksch bijvoegsel Wereldrevue" per 3 mnd. 52 ets. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AÜVEKTENTIEN Van 1—5 recoilf 0.80. Elke rogol meer0.15. Dienstaanbiedingen 15 regel»0.50. Groote lettors naar plaaterunnto. Voor handel en bodr^jl boatauu zeer voordeellge bepalingen tot het herhaald advortoeron in dit Blad, bij abonnoment. Eene «virculaire, bevattoude de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op Politiek Overzicht Do revolutie in Rusland. De omwenteling heeft in Rusland, volgens de voorstelling die aan de zijde van de En tente wordt gegeven, de oorlogspartij in het bewind bevestigd en daarmee haar een pak van het hart genomen, want op den steun, van de vroegere regeering' bij het krachtig doorzetten van den oorlog meende zij niet meer te kunnen rekenen. Op de juistheid van die voorstelling is, zooals wij hebben ge zien, wel wat af te dingen, want de nieuwe voorloopige regeering is op dit alles over- -heerschende punt niet homogeen. Naast Miljoekow, die zich met het oorlogsprogram van de Entente heeft vereenzelvigd, heeft in het Russische kabinet zitting Kerenski, die nog den 28en Februari in de doema is op gekomen tegen de utopische oorlogsoogmer ken van de panslavisten en den tijd gekomen achtte voor een likwidatie van het Europee- sche conflict op den grondslag, dat alle re geeringen hunne imperialistische verove ringsplannen prijs geven. Van de nieuwe Russische regeering kan dus gezegd worden, dat twee zielen wonen in hare borst. Nu kan de mogelijkheid niet worden op zijde gesteld, -dat Kerenski in hét kabinet, waarin hij als eenige vertegenwoor diger van de radicale boerenpartij, bekend als de Trudowaja-groep, zitting heeft, zal worden bekeerd tot "het inzicht van zijne ambtgenooten en zijne afwijkende meening zal prijs geven. Men kent het Fransche spreekwoord: „Un jacobin ministre n'est pas toujours un ministre jacobin." Het is niet uitgesloten, dat Kerenski als minister een andere zal zijn, dan als eenvoudig afgevaor* digde, en als lid van de regeering eene poli tiek zal steunen, die hij vroeger heeft bestre den. Maar ook is het omgekeerde mogelijk, dat de andere leden zich laten beinvloeden door de meening van Kerenski. Die staat daarin niet alleen. Hij wordt gesteund door kringen, die wel niet zitting en stem hebben n het kabinet, maar van wie toch eer< mach tige invloed uitgaat. Er is eerst sprake van geweest de voor loopige regeering in Rusland op een bree- derèn grondslag in te richten en daarin nog twee leden op te nemen, Tsjeidse en Skobé- leck, als vertegenwoordigers van de sociaal democratische fractie en van de arbeiders fractie in de doema. Dat plan is niet tot uit voering gekomen. De beide leden, die bui ten het kabinet zijn gebleven, hebben in eene vergadering van partij ^enooten reken schap gegeven waarom zij niet in de regee ring zijn getreden. Zij beschouwen deze re- geering als eene vertegenwoordiging van de belangen der bourgeoisie in tegenstelling tot die van de arbeidersklasse, als de be lichaming van 't.onbeteugelde Russische im perialisme, dat voor het Russische volk een haast even groot gevéar is als het imperia lisme. Tsjeidse heeft verklaard, dat de arbei ders voor de sociaal-democratische idealen moeten*werken. Hij acht het geheel onmo gelijk, dat de nieuwe regeering er in zal slagen het vraagstuk der voedselverzorging op te lossen; daarvoor is het nu reeds te laat. Hii gelooft er niet aan, dat het de regee ring zal gelukken ook maar een kwart van de beloften aan het volk in te lossen. De hongersnood zal in Mei tot het toppunt ge stegen zijn en ook de nieuwe regeering on barmhartig van haar op wankelen grondslag opgericht voetstuk neerhalen. Het eenige af doende geneesmiddel voor Rusland is de beëindiging van den oorlog. De sociaal-de mocratie krijgt eerst nu de mogelijkheid de massa's stevig te organiseeren en hare krachten bijeen te brengen. De tweede afge vaardigde Skobeleck, heeft hieraan nog de verklaring toegevoegd, dat Rusland aan den vooravond staat van eene tweede revolutie, die de werkelijke zal zijn. Men kan de mannen, die deze taal voeren, niet als snoevers op zijde zetten. Zij hebben eene machtige stem in het lichaam, dat de arbeiders en soldaten, die in Petersburg een werkzaam aandeel in de revolutie hebben gehad, hebben ingesteld om de doema-re- geering op de vingers te zien. De macht van dat lichaam doet zich dagelijks gelden en beïnvloedt onmiskenbaar de handelingen van het kabinet, dat officieel thans met het gezag bekleed is. Wanneer dat lichaam zich tot tolk maakt van de in het land aanwezige stemming tegen de voortzetting van den oorlog, dan zal de uitwerking daarvan ook xijn^ te bespeuren in de houding van het kabinet. Misschien herinnert zelfs Miljoe- kow zich dan de rede, die hij nog slechts enkele weken geleden in de doema heeft gehouden om het sluiten van een afzonder lijken vrede onder de aandacht van de re geering te brengen. Hij zeide toen, dat Rus land van den beginne af den grooten strijd heeft moeten voeren zonder den noodigen steun van zijne bondgenooten en dat het nu eindelijk van zijn^strijdgenooten de hulp moet krijgen, die het is toegezegd. Wan neer de bondgenooten hunne verplichtingen niet nakomen, dan is er voor Rusland geen aanleiding, zich aan de zijne te houden, en Rusland behoeft daarom niet er tegen op te zien, van zijn kant het in Londen gesloten verdrag van September 1914 om niet an ders dan gezamenlijk vrede te sluiten, nie tig te verklaren. Dat klinkt heel anders dan wat Miljoekow voor eenige dagen door den vertegenwoor diger van een nieuwsagentschap heeft laten verkondigen als het doel, dat de nieuwe regeering in Rusland door den oorlog wil bereiken. Wanneer men daarbij zich herin nert de zonderlinge-vergissing, die gebeurd is met de dépêche die Miljoekow bij zijn op treden als minister von'buitenlandsche zaken gezonden heeft aan Ruslands vertegenwoor digers in het buitenland, met opdracht haar mede te deelen aan de regeeringen' waarbij zij zijn geaccrediteerd, dan strekt dat niet tot bevestiging van het vertrouwen in de vastheid van meening van 'dezen bewinds man. In die dépêche kwam namelijk gene zinsnede voor, die met nadruk Rusland's wil uitdrukte om den strijd tot aan de eind overwinning voort te zetten, getrouw aan het verdrag, dat Rusland onverbrekelijk met zijne roemrijke bondgenooten verbindt. Die zinsnede was echter alleen te vinden in de voor de bondgenooten bestemde exempla ren van de dépêche. In de exemplaren, die in het eigen land en in de neutrale landen werden verspreid, heeft men haar niet kun- i nen lezen. Zulke vergissingen geven te den ken en stellen de verklaring van Ruslands gezindheid om tot het uiterste mee te doen aan den strijd, in een eigenaardig licht. Tenzij Duitschland tegen Maandag a. s. heeft betoogd dat de overtredingen zoo erg volledig mocht cnpituleeren, hetgeen weinig en ergerlijk zijn, dat de voorgestelde maatre- waarschijnlijk is, zal de president, na eene gel beslist noodig is. recapitulatie van alle vijandelijke'handelin-j Het amendement-Van Sasse van Tsselt gen van Duitschland tegen de Vereenigde om lijfsdwang op de -beheerders van naam- De revolutie In Rusland. Japan heeft de voorloopige regeering in Rusland erkend. Petersburg, 29 Maart. (Tel.-ag.) In een oproep, dien de Raad van Afgevaar digden van arbeiders en soldaten tot het wereld-proletariaat heeft gericht, wordt dit uitgenoodigd, het juk der autocratie te bre ken, volgens het voorbeeld van het Russi sche volk en zich niet langer te laten gebrui ken als geweldinstrument in handen van ko- nipgen, bezitters en bankeigenoren en een eind te maken aan de vreeselijke slachting, die de menschheid onteert. Het uur heeft ge slagen, waarop de volken over de vraag van oorlog of vrede zelf moeten beschikken. Te vens wordt in den oproep aangespoord tot een krachtige verdediging van de vrijheid tegen de inmenging der reactionnairen in binnen- en buitenland. De Russische revo lutie zal niet wijken voor de bajonetten der veroveraars en zal zich niet laten verplette ren door een buitenlandsche legermacht. In eene discussie over den inhoud van den oproep, protesteerden verschillende sprekers, bewerende, dat de oproep op ver keerde wijze was opgesteld, aangezien de vijand daaruit kan opmaken, dat het Russi sche volk te zwak is en niet in staat weer stand te bieden. Het Doema-Iid Tscheidze, voorzitter van den Raad der afgevaardigden van arbeiders en soldaten, antwoordde, dat 't Russische volk het geweer bij den voet zal houden en tot den laatsten droppel bloeds voor de vrij heid zal strijden, indien de Duitschers aan onzen oproep geen gehoor geven. Het gronddenkbeeld van den oproep beoogt geenszins den vrede te vragen. Li een oproep, tot de Polen gericht, heeft de voorloopige regeering hen aangespoord tot samenwerking, om te komen tot de op richting van een onafhankelijken Poolschen staat, gevormd uit alle landstreken, waar de meerderheid der bevolking van Poolschen stam is, en die, door eene militaire unie aan Rusland verbonden, een stevige wal zijn te gen den druk van de centrale mogend heden op de Slavische volken. De oorlog. Genève, 29 Maart. (Havas). Het Journal de Gcnève spreekt het bericht tegen dat Zwit serland zijn bemiddeling zou hebben aange boden lusschen de Ver. Staten en Duitschland. Par ij s, 30 Maart. (Havas). De Petit Parisien heeft van hare correspondent te Washington da volgende inlichtingen ont vangen over de aanstaande boodschap van president WJson aan het congres; Staten sedert zijne vorige boodschappen, verklaren, dat ten gevolge van deze daden van vijandschap de oorlogstoestand tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland door den wil en het besluit van laatstgenoemden staat heeft bestaan sedert den 31en Januari, den datum van de ultimatum-nota van het rijk betreffende den duikbootoorlog. Hij zal eindelijk, ingevolge de oude gewoonte der Vereenigde Staten, het congres vragen offi cieel het bestaan van dezen oorlogstoestand te erkennen. De voorwaarden van deelneming van de Vereenigde Staten aan den Europeeschen oorlog zullen de volgenden zijn onmiddel lijke deelneming op zee met de vloten der geallieerden. De militaire somenwerking zal onderworpen worden aan de beraadslagin gen van het congres en waarschijnlijk uitge- De financieele looze vennootschappen alleen toe te laten als zij niet kunnen aantoonen dat de wanbeta- ling^buiten hun schuld plaats had, wordt door den minister overgenomen. Het ontwerp wordt zonder stemming aan genomen evenals eenige kleine ontwerpen waaronder de onteigeningswet voor «den spoorweg Den Haag over Voorburg naar Leiden, waarbij Minister Lely een spoe dige beslissing toezegt inzake de concessie aanvrage voor den spoorweg Den Haag WassenaarLeiden. Eveneens wordt zonder stemming aange nomen het wetsontwerp tot bestendiging van den staat van beleg, nadat de heer J u- t e n heeft geklaagd over misbruik van de censuirr ten voordeele van de N. O. T. Mi nister Bosboom ontkende dat misbruik en verklaarde dat de censuur alleen wordt toe gepast in het belang <jer veiligheid van den van den steld of beperkt worden. samenwerking, waarvan de uitgewerkte plan-1 staat, waartoe ook de bestrijding nen nog niet zijn vastgesteld, zal bijzonder j smokkelhandel behoort, voordeelig voor Frankrijk zijn. Dat de oor-1 fonder stemming werd ook aangenomen logstoestand in eene meer of minder dichtbij het voorstel-Lohman c.s., om te doen ver- zijnde toekomst door den drang der omstan-vallen de bepaling uit het reglement van orde digheden zal Overgaan in een verklaarden dat bij Kamer-ontbinding alle werkzaam- oorlog, wordt hier in de regeeringsk'ringen heden der Kamer zijn vervallen. Aan de orde is daarna de Interpellatie Snoeck Henkemons betreffende het verleenen van buitengewone niet betwijfeld. Het tot stand komen in 't eind van een verbond tusschen de Veree nigde Staten en de geallieerden, eene vol- ledige semenwerking op eik gebied mee- verIoven aan militairen in het voorjaar. Spr. brengende, wordt dus nog slechts als eene steIt de volgenae vraag kwestie van maa- den ol weken beschouwd. [s de Minister bereid onder de zeer bij- RoméT 29 Maart. (Havas.) Op ver- zond ere omstandigheden, waarin de land- zoek van de regeering der Vereenigde Sta- bouw in deze weken verkeert, door bijzonde- ten is den Spaanschen gezant te Rome door re maatregelen de militairen, die het land- zijne regeering opgedragen, aan zijn ambt- bouwbedrijf uitoefenen, zooveel mogelijk in genoot te Berlijn eene kennisgeving over te de gelegenheid te stellen, deel te nemen brengen, waarb./" alle Amerikaansche bur- aan de bewerking en bezaaiing van den ho gers, die nog in Duitschland verblijf houe dem. A. door de beschikking van 26 Febru- den, worden uitgenoodigd zich naar hun ari j.l. no. 93, bureelverloven ook te doen land terug te begeven. j gelden voor de maand AprilB. door te Berlijn, 30 Maart. (W. B.) Wij ver-1trachten naar tijdelijke versterking van die nemen, dat de gèwezen Amerikaansche ge- aldeelingen, waar thans het verleenen van zant in Brussel Whitlock en de leden van ^ndbouwverloven op moeilijkheden stmt; het Amerikaansche steuncomité eerstdaags c*oor mogelijk te maken dat militairen bin- Brussel verlaten en zich per extTa-trein naar nen een Bepaalden afstand van hun garni- Zwitserland begeven. 206:0 of standplaats aan de landbouwwerk- zaamheden deelnemen. In het westen is aan het front, waar den Minister Bosboom verklaart, dat de laatsten tijd.de Duiesche teruggaande bewe- landbouwbelangen door den Minister van ging plaats had, de rust teruggekeerd op Landbouw en hdm in volkomen overeen- het Fransche gedeelte. Er wordt vandaar stemming zooveel mogelijk worden behar- slecjits artilleriestrijd gemeld. Op het En- tig<I. Minister Posthuma heeft hem Verze- gelsche gedeelte houdt de strijd nog aan. kprd, dat de toestand thans niet meest nij- Op alle andere fronten blijft ^rust heer- pend is, doch dat dit het geval i$ in den tijd De heer Ketelaar keurt eveneens af, dat verband wordt gelegd tusschen rijkszorg voor het openbaar M. O. cn subsidieering4 vön 't bijzonder M. O. en heeft bezwaar tegen het vragen van onverwijlde vêrhooging. Als alleen de wensch wordt uitgesproken kan hij zich evenwel met de motie vèreenigen. De heer Ter Laan ziet in de historie van de motie een vijandige gezindheid je gens het openbaar M. O. Evenwel wil hij voorstemmen als „onverwijld" vervalt. De heer V a n W ij n b e r g e n betoogt dat verzoeningsgezindheid niet moet meebren gen dat het bijzonder onderwijs moet wach ten op vervulling van rechtmatige aan spraken. Hij kan zich vereenigen met schrap ping van het woord„onverwijld". De M i- n i s t e r dupliceert. De heer Ketelaar repliceert. De heer Rutgers wijzigt zijn motie zoo danig dat zij uitspreekt, dal zoo spoedig mo gelijk subsidie verhooging voor het bijzonder M. CL. gewenscht is, zonder te wachten op uitvoering van het aanhangige art. 192 der Grondwet. De heer Ter Laan repliceert. De heer Nolens beveelt aanneming van de motie aan. De heer Eerdmans acht beslissing thans niet gewenscht en vraagt stemming. Deze zal worden gehouden op een nader te bepalen dag. Te ruim half 6 werd de vergadering ver- ^^dangd tot Dinsdag 24 April. Berichten. Prof. W o 11 j e r. De Stond, meldt, dat het lid van de Eerste Kamer, prof. dr. J. Woltjer, ernstig ziek is. De hoogleeraar is lijdend aan een hartkwaal. schen. van wieden, dus in het begin van Mei. In- De Duitsche rijksdat? heeft gisteren het feeV'nS compagnieën is niet te maken. In overeenstemming met de economische werk, dat hij in deze zitting had te doen, afgedaan en is uiteengegaan tot 24 April. Staatssecretaris Zimmermnnn heeft tegen over de kritiek, die door het bekend worden van de aan den gezant in Mexico gegeven instructie om te trachten Carranza tot een bondgenootschap met het Duitsche rijk te bewegen, als het tot den oorlog met de Ver eenigde Staten mocht komen, zijn beleid verdedigd. belangen voor landarbeiders zijn nog tal van geïnterneerden beschikbaar. De minister is reeds genaderd tot de uiterste grens die zijn verantwoordelijkheid voor de paraatheid van het leger toelaat. In antwoord op gestelde vragen deelt de Minister mede, dat de beschikking van 26 Februari reeds verlengd is tot 1 Junidat tijdelijke versterking van sommige afdee- lingen reecls geschiedtdat het onder c ge- B e r 1 ij n3 0 Maart. (W. B.) Het hee- vraagde de voortdurende aandacht der mili- renhuis-heeft de statrtsbegrooting definitief taire autoriteiten heeft en dat het bedoelde aangenomen, nadat van alle kanten een- geschiedt voor zoover de dienst en de oefe- stemmig was uitgedrukt, dat onder alle om- ning toelagen. Ten slotte merkt spr. op, dat stondigheden de overwinning moet worden het aantal aanvragen om verloven weer on- behaald en dat, ook onder de grootste of-rustbarend toeneemt, doch dat de algpmeene fers, moet worden volgehouden tot aan het toestand van dien aard is, dat van vergun- zegevierende einde. Ween en, 30 Maart. (W. B.) De ning tot verloven geen sprake mag zijn. Spr. zal verbeteringen in de verlofregeling Turksche minister van oorlog Enver Pacha door den heer Van Twist aangegeven, over- is heden morgen hier aangekomen. Hij werd i wegen De heer Rutgers licht een motie We, luidende„De Kamer, van oordeel dat nu met uitbreiding van Rijkszorg voor het open baar M. O. wordt voorgegaan, daarmede ge paard moet gaan on^-w ilde verhooging van Rijksbijdragen ten k van het bijzon der M. O., gaat over de orde van den dag." Minister Cort van der Linden acht het verkeerd, verband te leggen tus schen rijkszorg voor 't openbaar M. O. en subsidieering van het bijzonder M. O. Afge zien hiervan wil spr. echter wel verklaren, dat dë subsidie moet worden verhoogd. Hij zal daarom overwegen of hij binnen niet al te langen tijd met een voorstel zal kunnen komen. Hij weet echter nog niet 'of het wel verstandig zou zijn, daar he* krachten zou kunnen oproepen die de verzoening op on derwijsgebied niet gunstig gezind zijn. De heer Rutgers repliceert. Hij meent bij wanbetaling. J dat het niet verzoeningsgezind is te wijken De heer Bichon zal tegenstemmen. voor vrees voor personen die onrecht willen De heer Lohman bukt echter voor de en die bovendien niet eens meer behoeven noodzakelijkheid nadat Minister Treub te worden ongeroepen. door de keizer in bijzonder gehoor ontvan gen in Baden en later door de keizerin in Laxenburg, waar een déjeuner ter zijner eere gegeven werd." Kameroverzicht. Tweede Kamer In de Zifting van Vrijdag werd het ontwerp Opcenten Inkomsten- en Vermogens belasting zonder stemming aangenomen na verwerping met 32 tegen 22 stemmen van het amende ment-Ter Laan (Rotterdam) om inkomens beneden 1200 vrij te stellen. Aan de orde is daarna de wijziging van art. 75 der wet op de Oorlogsbelasting. tot invoering van lijfsdwang zonder vonnis Begrafenis P. Hols. Onder zeer veel blijken van belangstelling, vooral ven den kant der typografen in Nederland, is gistermiddag het stoffelijk overschot van den heer P. Hols, secretaris von d/n Alg. Ned. Typografenbond, op de Oosterbegraafpltfals te Amsterdam ter aarde besteld. Achter de lijkkoets volgde een open landauer, die een berg van kransen en bloemstukken bevatte; dan volgden in een open landauer vier hoofdbestuursleden von den Bond met het Bondsvaandel; daarna de blauwe vlag van de ofdeeling Amsterdam, en don een onaf zienbare stoet van werklieden in het -druk- kersbedrijf, onder wie afgevaardigden waren van bijna alle bondsafdeelingen iri het land. Op het kerkhof werd de baar gedragen door leden van het hoofd- en van het afdeelings- bestuur. Bij de teraardebestelling vertegen woordigde de heer F. Wierdels den Ned. R.-K. Bond van Drukkerspatroons; de heeren G. J. Thieme en S. W. Melchior den Ned. Bond varf Boekdrukkerijen, de heer J. W. Reesse den Christelijken Bond van Boek- drukkerspatroons, de heer J. v. d. Heyde den Christelijken Bond van Arbeiders in de Gr Sr fische Vakken; de heer Edo Fimmen het N. V. V., de heer S. Pothuis den Amst. Be- stuurdersbond, de heer Lansink Sl het Nat Arb. Secretariaat. Eerste woordvoerder was de heer F. v. d. Wal, hoofdbestuurder van den Alg. Ne<L Typografenbond, die de groote taak schet ste, welke Hols in de arbeidersbeweging, verricht heeft; onder zijn leiding is de oud ste arbeiders-organisatie ook een der krach tigste geworden. De hulde, hem thans door zoo tallooze vakbroeders gebracht, bewijst hoezeer zij waordeeren, wat hij voor hen» tot stond heeft gebracht, en welk een plaats zijn nagedachtenis in hun hart zal blijven innemen. De heer Edo Fimmen sprak daarna na mens het Ned. Verbond van Vakvereeni- gingen, de heer B. Lansink Jr. namens het N. A. S., de heer Thieme namens de* vertegenwoordigde patroonsvereenigingem. Laatstgenoemde wees er op, dat de over ledene heeft gewerkt niet alleen in het be-' lang der arbeiders, maar ook in dot der patroons, door het groote aandeel, hetwelk hij gehad heeft in de tot-stand-brenging der tariefregeling. Nog voerden het woord de heer Oppen- heim namens de Centrale Commissie in he® Drukkersbedrijf, de heer v. d. Heyde na- mens den Christ. Typografenbond, de hee* S. Pothuis namens den Amst. Bestuurders- bond en een aantal afgevaardigden van a& deelingen. Een zoon van den overledene sprak woor den van dank voor de Jiulde, aan de nag^ dachtenis zijns vaders gebracht. Nederland en de oorloo- 4)ii/.c scheepvaart. De Uitvoerende Commissie *van de N.Q» T. meldt ons in de N. R. Ct van 29 Maart komt een#

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1