„DE EEMLANDER". Dinsdag 10 April 1917. tö"' Jaarqang, _Bl)ITFNI.AND^_ ZONNEWEELDE. N- 237 FEUILLETON. Hoofdredacties MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURÖ. ABONNEMENTSPRIJS: If maanden voor Am «ral oor t Idem tranco per post Por week (met gratis verzekering tegen ongelukken) Afzonderlijke nummers Wekeltjksch byvoegeel ~D* Hollafuïsch* Buitvrou*' redactie van Thérèno Hoven) per 3 mnd. ets. WekeJiik6oh bijvoegsel Wereldrevue' per 3 mnd. 33 ets* 1.30.' 1.80. O.U». 0.05. (okder Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIEN Van 16 regels.* t, #i Elke rogel uieer Dienstaanbiedingen 1óregels., Groote lettors naar plaatsruimte. Voor liandol en bedryt bestaan zoor voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, b(j abonnement. Eeuo circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. f 0.81). - 0.15. 0.50. op Politiek Overzicht. Finland en de Russische revolutie. Van de vele vraagstukken van binnen- landsche pol'itiek, waarvoor de revolutie in Rusland een nieuw verschiet heeft geopend, is de kwestie van Finland eene, die het meest onze belangstelling wekt. De herinne ring is nog versch aan de lijdensgeschiede nis, die Finland heeft doorgemaakt in de laatste jaren der heerschappij van het cza- risme in Rusland. Van de landen aan de Oostzee en hare uitloopers, de Finsche en de Bothnische golf, is Finland het laatst onder Russisch gezag gekomen. Tot 1809 Zweedsch ge bied, is het grootvorstendom Finland sints dat jaar met Rusland verbonden door eene personeele unie. Het traktaat van Borgo liet aan Finland de zelfstandige staatsinrichting, zooals zij in de grondwet was neergelegd. De czaar, in Rusland alleenheerscher, was in Finland constitutioneel vorst. Alexan der I heeft den eed op de grondwet afgelegd en al zijne opvolgers in de regee ring hebben bij de aanvaarding van hun ambt de plechtige belofte, dat zij de eigen staatsinrichting van Finland zouden hand haven, door een eed bekrachtigd. Ook czaar Nicolaas II heeft dit gedaan, hetgeen hem echter niet heeft weerhouden, met verbre> king van dien eed de schendende hand aan de grondwet te slaan. Het russificeerings- proces van Finland werd reeds vóór 1905 begonnen. De revolutie van dat jaar, die het czarisme ernstig bevreesd maakte of het zach zou kunnen handhaven, was oorzaak, dat dit werk tijdelijk werd gestaakt; zelfs werd datgene wat verricht was, weer onge daan gemaakt. Maar nadat het gevaar, dat van de revolutie werd gevreesd, geweken was, bleek spoedig, dat het czarisme wat Finland betreft niets geleerd en niets ver geten had. Het werk, dat tijdelijk had gerust, werd met verdubbelde kracht hervat. Met medewerking van eene serviele doema werd eene nieuwe regeling tot stand gebracht, waarbij de oude zelfstandigheid van Finland werd opgeheven en het beslissende woord in de zaken, die de verhouding" van Finland en Rusland regelen, aan de Russische regee ring werd toegekend. Feitelijk werd Finland een onderdeel van Rusland. De nieuwe regeling werd tot stand ge bracht door eene eenzijdige handeling; zij was daardoor voor Finland niet bindend en ven rechtswege ongeldig. Dit werd in 1910 verklaard doo^ een aantal autoriteiten op het gebied van het staatsrecht, die in eene bijeenkomst te Londen, waaraan Duitschers, Franschen, Belgen, Nederlanders en Engel- schen deelnamen, eenstemmig en met na druk zich voor 't goede recht van Finland uit spraken. Dit had op de Russische regeering even weinig uitwerking als de bij herhaling door den landdag van Finland uitgebrachte protesten, die zij naast zich'neerlegde. Van hare gezindheid jegens de vertegenwoordi ging van Finland getuigde de verbanning van den voorzitter Swinhufwud naar Siberië. De Senaat werd door eene nieuwe bezetting, waardoor louter Russen er zitting in kregen, tot een willoos werktuig in handen van den gouverneur-generaal gemaakt. Onbekommerd om politieke en moreele bedenkingen, vervolgde de Russische ver overingspolitiek in Finland haren weg, totdat in de vorige maand het wrakke ge bouw van het czarisme ineenstortte. De re volutie heeft met de autocratie van den czaar ook Ve kringen, die in de regeering van Rusland den toon aangaven, wegge vaagd. Met de nieuwe mannen, die door de rijksdoema voork>opig met de regeering zijn belast in afwachting van het bijeenkomen van de Constituante, die de staatsinrichting van Rusland nieuw zal moeten organiseeren, is eene totale verandering gekomen in de inzichten, die de handelingen tegenover Finland besturen. Daarvan getuigt het ma nifest, dat de voorloopige regeering onder dagteekening van 21 Maart heeft uitgevaar digd, waarbij de grondwet van Finland be krachtigd en alle tot hare beperking uitge dachte bepalingen, die in de laatste dertig jaren door de vorige regeeringen waren verordend, ziin ingetrokken. De blijde boodschap, die dit manifest aan het volk van Finland Jieeft gebracht, is verleden Vrijdag door den Engelschen minister van buitenlandsche zaken ook in het lager huis medegedeeld, hetgeen bewijst, dat Rus- lands bondgenooten achter de belofte staan, die is gedaan, pn daarvan als 't ware de garanten zijn. Voor Finland is dus de dageraad aange broken van een nieuwen blijden dag. De landdag is op zijne plaats hersteld en de rechten van het Finsche volk onder de oude, nu weer in eere gekomen grondwet zijn bevestigd. De landdag, die spoedig bij een zal komen, krijgt het recht tot elk initia tief op wetgevend gebied; hij krijgt vrijheid van handelen terug wat het landsbestuur be treft en zal ook den regeeringsvorm kunnen veranderen, v/anneer dit door de nieuwe omstandigheden of de eischen des tiids wenschelijk wordt geacht. Finlands zelfbe stuur zal tot in de verre toekomst volledig en onaantastbaar zijn en den waarboTg bieden voor zijne goede verhouding tot Rusland, die de oprechte wensch is der voorloopige. re geering. En die wensch is ''niet enkel woorden uitgedrukt; de terugkomst van pre sident Swinhufwud uit zijne Siberische ver banning levert het bewijs, dat de beloften in daden zullen worden omgezet. dreiger der democratie van de gansche wereld, vertrouwende op de eindoverwin ning der beginselen ven vrijheid en gerech tigheid, die het gedurende bijna 150 jaren heeft hoog gehouden. De regeering en het volk verheugen zich er in, dat de groote Russische natie zich met de andere demo cratieën vereenigd heeft in de bestrijding van de autocratie en dat daardoor een nieuwe vriendschapsband is gelegd tusschen de beide natiën. De regeering der Vereenig- de Staten hoopt vurig, dat de Russische natie zich bewust zal zijn van de behoeften aan binnenlandsche eendracht, met hqj doel voor altijd 't despotisme te overwinnen, dat door geweld en list de Russische democra tie bedreigt. Washington, 8 April. (R.) In eene bijeenkomst van Mc Adoo, de secretaris van de schatkist, met de hoofden van de demo- pcraten in het congres werd besloten in het begin der week een wetsontwerp bij het con gres in te dienen, strekkende tot onmiddel lijke uitgifte van eene leening, die aan de re geeringen der Entente verschoft zal worden. Het bedrag is nog niet bepaald; waarschijn lijk zal het zijn 5 milliard dollars. Men stelt zich voor obligatiën uit te geven, waarvan de opbrengst lal worden geleend aan de be langhebbende regeeringen tot denzelfden renteslandaard, dien de Vereenirde Staten betalen. De Vereenigde Staten zullen er dus volstrekt geen profijt van trekken. Men hoopt, dat over een dertigtal dagen een aanzienlijk deel van de leening ter be schikking van de geallieerden zal worden gesteld. Washington,? April. (R.) De Duit- sche kanonneeiboot Cormornn, die te Guam Santa geïnterneerd was, is door de Ameri- kaansche autoriteiten vernietigd, nadat de bemanning had geweigerd haar uit "te leve ren. Twee onderofficieren en vijf matrozen" werden gedood, 20 officieren, 12 onder-of ficieren en 321 manschappen gevangen ge nomen. N e w-Y o r k, 8 April. (R.) De geheime politie heeft nog 19 Duitschers gevangen genomen, waaronder dr. Karl Frank, die vroeger verbonden is geweest aan het radio grafische station te Sayville, en vijf voorma lige ambtenaren van het radiografische sta tion te Tuckerton. Londen, 9 April. (R.) De Daily News bericht uit New-York. dat 200 Duitschers in Pittsburg gevangen genomen ziji bij eene poging die door een gewapende troep werd beproefd om den tunnel naar Brigton te ver nielen. In het gevecht, dat hierbij plaats had, werd éen man van de landweer gedood; een D© oorlog. Duitscher werd gedood en verscheidenen Washington, 8 A p r i 1. (R.) De bood- gewond, schap, die staatssecretaris Lansing aan den Havana, 8 April. (R.). De Senaat Amerikaonschen gezant te Petersburg ge- heeft met algemeenë" stemmen het besluit zonden heeft met opdracht haar aan de goedgekéurd, dat verklaart, dat de oorlogs nieuwe Russische regeering over te bren- j toesttand bestaat tusschen Cuba en Duitsch- gen, luidt aldus: Zeg aan de nieuwe ï^ussi-1 land. Er werd slechts ééne redevoering ge- sche regeering, dat Amerika zich aangbrdl houden. Dr. Dolk voerde het woord namens tot verzet tegen den grootsten vijand en be- j het volk van Cuba. Ook de Kamer van vertegenwoordigers heft het besluit eenstemmig goedgekeurd. Havana, 9 Apr i 1. (Havas). De 'presi dent heeft de verklaring onderteekend, dat tusschen Cuba en Duitschland den oorlogs toestand bestaat (R.) De regeering heeft drie hier ge- interneerde Duitsche schepen in beslag ge nomen en daardoor een complot voorkomen om een Duitsch stoomschip aan den ingang van de haven tot zinken te brengen en de haven af te sluiten. Dezelfde maatregel zal worden genomen tegen drie Duitsche sche pen, waarvan twee geïnterneerd zijn in Cien- fuegos en een in Santiago. Weenen, 9 April. (Corr.-bur.) Den hier geaccrediteerden Amerikaansche zaak gelastigde zijn de paspoorten toegezonden. Washington, 9 April. (R.) De zaak gelastigde van Oostenrijk-Hongavije heeft zijne paspoorten gevraagd. Weenen, 8 April. (Corr.-bur.) De Amerikaansche gezant te Weenen Penfield is gister van hier vertrokken. Kopenhagen, 8 April. (W. B.) Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat het in Esbjerg thuis behoorende stoomscfxip Halga en het Kopenhaagsche schip Fjord, van 1425 ton, in den grond ge boord zijn. De bemanningen zijn gered. C h r i s t i a n i a, 8 April, (W. B.) De Verdensgang bericht uit Londen, dat de tor pedeeringen in de laatste weken aantoonen, dat de ernstige toestand voortduurt, want de verliezen blijven op dezelfde hoogte. Tweede telegram. Heden avond zijn zeven Noorweegsche schepen als in den grond geboord opgegeven. Volgens de Sjö- farts Tidende zijn in de week van 24 tot 31 I Maart 19 Noorweegsche schepen n\et 22.420 ton en in de laatste week tot heden 18 schepen met 28.061 ton in den grond geboord. B e r 1 ij n, 9 A p r i 1. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. Legergroep van kroonprins Rupprecht. Tusschen Lens en Neuvilie Vitasse, ten zuid oosten van Atrecht, was het artillerlegevecht gisteren weer zeer hevig. Sedert heden voormiddag is na een aller hevigst trommelvuur, dat versoheidene uren duurde, de slag bij Atrecht ann den gang. In de streek tusschen dé van Albert naar Combres en Péronne loopende wegen heb ben zioh kleine gevechten ontwikkeld, die het door ons gewenschte verloop hebben. Van Soissons tot in het westelijke deel van Champagne is hefartillerie-gevecht in hevigheid - toegenomen. Legergroep van hertog Albrecht. In Lotharingen en in de Bourgondische poort van tijd tot tijd levendige artillerie- actie. Ritmeester baron von Richthofen bleef voor de 38ste en 39ste maal overwinnaar in een luchtgevecht; luitenant Schafer deed zijn 12e vijandelijk vliegtuig neerstorten. Avondbericht. Aan beide zijden van Atrecht is vandaag hevig gestreden. De vijand is onze stelling gedeeltelijk binnengedrongen. Aan het front aan de Aisne en in Cham pagne van tijd tot tijd hevig artillerie-ge vecht. Parijs, 9 April. (Havas). Namiddag- communiqué. Van de Sommc tot de Aisne waren gedu rende den naoht schermutselingen tusschen patrouilles. Ondanks het slechte weder was. de actie van de artillerie van beide partijen in verschillende sectoren zeer levendig. Ten noordwesten van Reims is een Duit sche aanval op de Fransche stellingen, te genover Courcy, ten gevolge van het Fran sche spervuur, mislukt. Ten zuiden van deze plaats zijn twee Duitsche detachementen na een levendig gevecht met handgranaten te ruggeslagen. In de streek van Maisons de ChampogM hebben de Franschen in aanvallen mot hand granaten eenlge vorderingen gemaakt. Ove rigens is er niets te berichten. Avondcommuniqué. De Frsanohen hebben de Duitsche stellin gen tusschen de Somme en Aisne krachtig gebombardeerd. Dg Duitschers beschoten Reims. Eenige burgers werden lufervan het slachtoffer. Londen, 9 April. (R.) Bericht van maarschalk Haig van heden morgen half zes. Wij zijn over een uitgestrekt front ten Zuiden van Atrecht tot ten Zuiden van Lens tot den aanval overgegaan; wij drongen in de vijandelijke liniën binnen en maakten be vredigende vorderingen. Wij hebben de dorpen Hermies en Boirr- sies in de richting van Kamerijk stormenden hand genomen en zijn in het bosch van Havrincourt gedrongen. In de richting van St.-Quentin hebben wij Fresnoy-le-Peiil genomen en onze linie ten Zuid-Oosten van Levergnies vooruitge schoven. Naar gemeld wordt zijn er een aanzienlijk aantal gevangenen gemaakt. Avondbericht. De strijd wordt met succes voortgezet. Da Engelschen hebben de heuvelrug van Si my en andere belangrijke stellingen veroverd. Er werden meer dan 5000 krijgsgevangen nen gemaakt en een groote buit is ons in handen gevallen. Londen, 9 April. (R.) Onze bijzon dere correspondent aan het front in Frank rijk seint hedenavond, dat de slag bq Atrecht zich voor de Engelschen gunstig blijft ontwikkelen. Zij maakten tot nu to« aanzienlijke vorderingen. De stroom gevan genen houdt aan. B e r 1 ij n, 8 April. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. Onze strijdvliegers hebben in de maand Maart mooie successen behaald. In het wes ten en oosten en op den Balkan hebben onae tegenstanders 161 vliegtuigen en 19 kabel ballons door onze aanvals- en afweermid* delen verloren. Het Duitsche verHes draagt 45 vliegtuigen en geen enkele kabel» ballon. i Slechts het geluk dat vervlogen is weet wen op den juisten prijs te stellen. ROMAN VAN OLGA WOHLBROCK met autorisatie vertaald door Mevr. 1. P. WESSELINK- VAN ROSSUM. 85 Lou was geheel verward dooi' al bet nieuwe •n het voor haar onbegrijpelijke. Zij moest aan haar vader denken, zooals zij hem in Berlijn in een, uit medelijden voor hem gehuurd atelier had gezien. En hij schiep werken, die in de kunstgeschiedenis van zijn tijd en zijn land blijvende waarde hadden. In de scholen zou misschien eens zijn naam wor den geleerd, opdat de opbloeiende jeugd zich naar >zijn voorbeeld zou vormen. En toch keken de besten van zijn land, de woornaamsten, over hem heen, zoolang hij nog ■onder hen leefde, of wendden hem koel den ïug toe, omdat hij anders was dan zij. Maar hi^r, aan deze tafel, zat een man, dien bet volk toejubelde, voor wien de eersten van bet land zich bogen omdat hij een stuk ijzer volgens de regelen van de kunst in den •chedfil van een stier wist te stooten. Haar oogen brandden, zij kon nauwelijks meer adem halen in de heclc lucht. Mevrouw Vidal hief eindelijk de tafel op; ter eere van den gast had men in den tuin matten uitgespreid en rieten stoelen en tafels neergezet. Men dronk sodawater met ijs en daarbij zwarte koffie met cognac. Bewonde rend gingen de blikken van Gareto naar de fijne, slanke gestalte der jonge vrouw. „U bent een Duitsche, niet waar, mevrouw?'' Hij reikte haar het kopje koffie toe en hield het zilveren emmertje met stukjes ijs voor haar vast. Gerhard streek Lou mei een snelle beweging over het haar. „De vader ven mijn vrouw is een bekend beeldhouwer." Gareto boog even. „Ik ben van plan een reis naar Duitschland te maken. Menschen als wij leeren slechts op reis. Ik houd van de beeldhouwkunst. Zij is eenigszins verwant met ons. Men staat tegen over een kolos en moet hem overweldigen." Gerhard lachte hartelijk. Maar de kolos van den beeldhouwer is in elk geval makker." „Doch het duurt langer, voordat men hem meester wordt. Ik heb eens als model gediend voor een beeldhouwer. Ik weel dus, wat dal is. Die lange marteling dat aarzelen ik werd dadelijk in marmer gehouwen die eerste slag mei den hamer en dan de twee de en derde Dat kost ook bloed, waarde graaf men ziet het alleen niet." „Ik houd Yan dc kleur van het bloed," zei Gerhard. „Die behoort er bij." Gareto bekeek den kleinzoon van mevrouw "Vidal voor het eerst opmerkzaam. uIioe lanu beul u hier? vroeg lii* Gerhard keek.hem vragend aan. „Dezon zomer Maar ik ben hier geboren en ben mijn kinderjaren niet vergeten." Het klonk een beetje hoogmoedig. Op de bank onder hel raam van Lou's slaap kamer zat Méinèrc met monsieur Olivier. Hij vertelde haar zeker hetzelfde, wat hij te voren aan Lou had verteld De oogen in haar mooi, goed gezicht straalden. Zijxzei: „Het zijn buitengewoon mooie dagen, als de sprookjes onzer jeugd weer levend in ons worden." „Zeker," zei monsieur Olivier, „zulk een car rière heeft zelfs Serrano Gareto zich niet kun nen droomen." „Hoe bedoelt u dat?" vroeg Suzanna Ober- wall cn keek heel verbaasd. Mevrouw Vidal zat als altijd op de schitte rend witte stoep van het huis. Senor Bajadoz hield het eindje van een afge brande, zwart geworden sigaret in den lioek van zijn mond en snuffelde met zijn brcedc neusvleugels. liet rook naar hooi. Ergens moest men toch kunnen gaan liggen. Hij ging op den reuk af en kwam aan de schuur. Santo L'os! Dat eindeloos gctafel, en de wijn en de jange, mooie zonnewarmc vrou wen in de kamer dat was toch wat! Hij trok zijn jas uit, trok den ongewonen kraag omlaag cn viel met zijn zwaar, warm lichaam in het hooi Gareto was toch de bestel Voor de stijve diners in de groote hotels van Madrid, daar bedankte hij voor. Maar zoo'n schappelijk landgoed, waar men na tafel behoorlijk kon uitslapen, dat was wat voor hem! En dal had Gareto begrepen tot daiik zdu bij zich mor gen leenen om tc ocfcncn< £at was eigenlijk ziin ambt niet, maar op... reis. Men kou Gareto toch niet talen zitten... Hij moest over morgen weer de eerste zijn in Nimes... Dan viel er ook wel weer wal af voor hem, Baja doz een paar honderd op zijn minst en een vat wijn voor den winter... Een eenvoudig avondmaal vcrcenigde allen weer in de groote, lage kamer. De professor speelde een faran-dole, vergat zich toen een beetje, omdat hem de zoete wijn naar het hoofd was gestegen, en begon zelfs zijn ouden wals te spelen. „Mag ik?" Lou keek vragend haar man aau. „Wel natuurlijk." En zij danste met Gareto de tafel om in haar, wit wazig kanten kleedje cn haar blonde krul lende haren fladderden om hein heen als een lichte wrolk. „Kun je dansen, Madlon?" Madlon stond aan de tafel en ruimde, de bor den op. Haai' mooi door de zon verbrand ge zicht gloeide. Er was niels onbetamelijks in, dat een land heer met de dienstmaagden een ronde danste. Niemand zou daar iets van kunnen zeggen. Maar mevrouw Vidal sloeg met haar stok tegen den vloer. „Je hebt jc werk, Madlon ga Hét meisje werd bleek, een prachtig Sèvres- bord viel uit haar hand en lag in scherven op den grond. Mevrouw Vidal herhaalde; „Ga -!" Daarna liep zij de naaste kamer in cn rukte met liarde vingers de handen van den profes sor van de toetsen: Dat is bij ons geen mode dal weet je heel gocdl'i Ja, natuurlijk wist hij het. Maar dc Wlnr> gravin danste zoo mooi. Gerhard beet zich op de lippen. Hij trom» melde zenuwachtig met zijn vingers op tafel. Wat was dat nu weer. De koppigheid verhief zich weer in hem. De vurige, teugoè» looze toorn uit zijn studententijd. „Speel, professor verstaat u dal is maa*. onzin." IIij sprak met bitse woorden, met strakifl*. lippen en dc hoogmoedige koelhcidi van stens* die een erfdeel der Obcrwalls was. „Laat toch, Gerhard. Zoo gewichtig is hdl loch niet," viel Lou in het Duitsch in; zij bw gon bang tc worden. Gerhard's mondhoeken trilden. „Het is zeer gewichtig bemoei er je ntol mee." En hij herhaalde: Jj „Speel dien wals als je blieft nog eens, profcfi fessor." Het gezicht van den ouden man werd in d#1 deur zichtbaar, verward, bijna verschrikt „Maar graaf Gerhard Iiij sprak Duitsch. evenals Lou. Gerhard herhaalde nog harder en in bc£ Fransch, zoodat allen het moesten hooren: „Ik verlang, dat u den wals speelt Ik bc*) hier de meester ik verlang hetT* Do oude man stotterde: „Ik kan niet bekijk mijn handen w Hij hield zijn trillende handen in de luch*( en keek met waterig blauwe oogen hulpzoe-i kend om zich heen. Het was alsof Gerhard j zich op hem wilde werpen. Zijn moeder stortte zich in zijn armen. (Wordt vervolgd.) y

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1