BIJITFNI.AND. jr N* 241 Eerste Blad. 15"e Jaaraang. „DE EEMLANDER". Zaterdag 14 April 1917 De rollen omgekeerd. AMERSFOORTSCH "rr.rn.Hx MARIE VAN VERSENDAAu n®0 Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURa Uitgevers; VALKHOFF 6 Co* ABONNEMENTSPRIJS: i* maanden vooi Amersiourt f 1.30. Idem Iranco per post.. 1-80. Per weeh (met gratis verzekering tegen ongelukken) Ö.1J8&. JJzdnderlijko nummers -0.05. "WekeJijkach bijvoegsel D* Hollandsche Huisvrouw' (onder redAotie van Thérèae Hoven) per 3 mnd. ÖO ct». ^Vekeliiksch bijvoegsel WertldrevUe" per 3 mnd. 52 cte. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AUYERTENXIEN .Van 1—5 regelsf 0.80* Elke regel meer «<>.15. Dienstaanbiedingen 15 regels.. - 0.50. Grooto lettors naar plaataruimto. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald advortoeron in dit Blad, bij abonnoraont. Bene «circulaire, bevattende de voorwa&rdon, wordt op aanvraag toegezonden. 1 Kennisgevingen. Bekendmaking Hinderwet. Buasfezwecstcr en Wethouders van Amersfoort tanende» ter openbare kennis, dat bij hun besluit var. 15 April 1017, aan de firma Klaas Baving, Joh. Schut en hare rechtverkrijgend en voorwaar delijk vergunning- is verleend tot het oprichten van eene werkplaats voor het herstellen van automobielen en motorrijwielen en het in voor raad hebben van 400 Liter benzine in een buiten het gebouw gemetselde put, in het perceel, al hier gelegen aan dc Barchman Wuijtierslaan, hödtistróal bekend gemeente Amersfoort, Sectie C, no. 2155 Amersfoort, 14 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, K R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. Bekendmaking Hinderwet. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter openbare kennis, dat bij hun besluit van 13 April 1917, aan J. C. en A. J. van Wes- aam, te Zaandam en hurrne rechtverkrijgenden Politiek Overzicht De steun van Amerika in den wereldstrijd. (Slot). De militaire hulp, die de Entente-mogend- heden. uit Amerika hebben te wachten, kan vooreerst niet al te hoog worden aangesla gen. Met de middelen tot bestrijding van het Uboot-gevaar is men nog niet gereed en het expeditie-leger, dat bestemd is on der de Sterren-banier op de oorlogstoonee- len van de oude wereld te strijden, is nog in het eerste stadium van zijn wordings proces. Maar er zijn nog andere wegen, die kun nen worden betreden om hulp te verleenen en die men in Amerika ook bereid schijnt te volgen. De Londensche Daily News be richt, dat verschillende financieele en eco nomische maatregelen zijn geopperd, maar dat Amerika eenvoudig alles zal verschaffen wat de geallieerden behoeven. Van iemand, brtril bekend gemeente Amersfoort, Sectie E, no. 5263. Amersfoort, 14 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A R. VEENSTRA. voorwaardelijk vergunning is verleend tot het uitbreiden van eene houtzagerij door het plaat- j.ai ocai,ir*n^J<=,i snoeven, van ïemanu, 3e« »un electromotor van 15 P. K„ in het die e,e"e Sewichtige plaats inneemt m de perceel alhier gelegen Oliesteeg no. 8, kadas- "^o^lsch-Amerikaansche financieele bedrij ven, ontving dit blad deze mededeelingen over de te verschaffen hulp „Buiten en behalve-de actie op het gebied va&i leger en vloot, zijn de twee allergewich tigste zaken voor 't oogenblik voedingsmid delen en geld. Het Engelsche publiek moet VAN RANDWIJCK. begrijpen, dat tegenwoordig Amerika feite lijk krap zit in de levensmiddelen, en dat de vraag om ze in te voeren is geopperd. Men is tot het besef gekomen, dat dit niet voldoende zal zijn, nu wij samen met de geal lieerden zullen moeten strijden. Er zal waar- In de Eerste Kamer zijn dezer dagen zeer scnijnlijk ^ên groote veldtooht voor voedsel- merkwaordige uitlatingen vernomen uit soc- Besparing door de staten van de Unie gaan, «tem. mond, welke eerder van 'n vrij-liberaal opdat wij kunnen voortgaan met het ver- wi wacht zouden worden, terwijl juist -n vrij- schepen van voedsel ten behoeve van de ge- Mb. de meening uitsprak, welke volgens gang- allieerden. Wij zijn in de gelegenheid oqs bare opvatlingen veeleer den soc. dem. gepast voordeel te doen met de ondervinding, van zou hebben. Engeland, en onder de verdere zaken, die Het was -de socialist Polak die daar verkon- besproke# zijn, zijn maatregelen van con- digde dat de belastingen reeds ongehoord tröle op de winsten en de prijzen. Het ligt zwaar drukten, dat het niet mogelijk zou zijn niet in de bedoeling, dat men zal krijgen dien last nog eenigszins noemenswaard te ver- „jn den hemel reikende" prijzen." •waren en dat het eind van-allo draagkracht Deze mededeelingen klinken alles behal- nabrj was. n Meening welke trouwens reeds ve geruststellend. Er wordt gewezen op de £!!'r *Kot. eC" anderCn S°°' dCm" dïn schaorschte aan voedingsmiddelen, die in de Vereenigde Staten bestaat. Die schaarschte Gretig zullen die woorden opgezogen zijn door de trawanten van den geldzak, maar hun dateert n,et P35 Ya"den aa:s,en h veugde znl rns vergald zijn toen de schalk- hat ™r'£e 1™ 's opbrengst van den sche'ironic gansch andere taal deed spreken Amenkaanschen tarweoogst met 111 mil- door den vrijrlib. senator Slork. Deze zei zeer "oen K-G. teruggegaan en de met tarwe verwonderd Ic zijn over die uitlating van den Bebouwde oppervlakte met 17 pet. vermin- beer Polak. Als men per jaar GO millioen heeft derd. Reeds in het vorige jaar kon Amerika Ie dekken, «dan wil hij het geld daar halen aan de Entente veel minder leveren dan in ■waar het zit en dan moet men komen bij dc de twee voorafgaande jaren. Thans is men nxTnsrhen die groote inkomens hebben uit ven- er nog veel erger aan toe. Op de tarwe- mogen en bedrijf. Het kan wenschelijk zijn de markt te Chicago werd verleden Maandag": verdedtgingsbelasling voort te zetten en een eene paniek te weeg gebracht door het van groot bedrag tc nemen van allen, die van hun het ministerie van landbouw afkomstige be vermogen meer maken dan 'n zekere mini- richt> dat het siechte weder den winteroogst jnum-rentc van -1 of 5 procent. Zoo sprak het vrij-lib. lid. En de soc. dem. keek op z'n neus. met 430 millioen bushels heeft verminderd en dat de tarwe-reserve de helft kleiner is dan zij was in 19T6. Er is tot'den volgen- liet schijnt dan ook verbluffend genoeg om h- i s i t v t i jden oogst een tekort van 50 millioen bushe s a groot-ka pi tal ist, een van degenen die fcrittfers. volgens dc gewone soe. dem. meeting aaata™c' Als troostgrond wordt hierbij ver- reioriek, stechts bedacht zijn op eigen voor- dat <1® ïogge-oogst ditmaal goed be- decl en anderor uitbuiting, te hooren verzeke* lo°ft ta zl'n en, 6 millioen bushels meer ren dat er nog best wat van de groote vermo* za' opbrengen. Maar dat beteekent weinig, gens Ir balen is, onmiddellijk nadat 'n soe. wanneer nten bedenkt, dat de teruggang van dem. verklaard heeft dat geen verdere aan- „vallen op de" kapitalisten gedaan mogen wor- 'deu Dat schijnt verbluffend Maar 't is het niet. den win tertarweoogst, vergeleken met den laatst normalen oogst, 225 millioen be draagt. Nu wordt het uitzicht geopend, dat een groote veldtocht voor voedselbesparing in "Want dc soc. dem. voerde wat anders in z'n de Unie zal worden georganiseerd, om te schild. Hij v ilde aansturen op steeds meer j kunnen voortgaan met 'het verschepen van Staatsmonopolisccring om zoo te komen tot voedingsmiddelen voor de geallieerden. Als monnpoTiseering van alle bedrijven Een der oorlogsgeestdrift dat in de Vereenigde dealen van dc» socialistische., heilstaat! Staten teweegbrengt, dan zou daarmee een bn nu kwam het zoo uitstekend in de roode 5 j in* v i l wonder tot stand worden gebracht. Maar al kraam tc pas om. zoekend naar nieuwe bron- jA~ i!te vasl moet men daarop niet rekenen. De ondervinding van de laatste maand, die aan de oorlogsverklaring is voorafgegaan,"leert juist het tegendeel; in de vorige maand Maart zijn 12 millioen bushels tarwe en 525.000 barrels meel uit de Vereenigde Staten uitgevoerd tegen 24 millioen bushels en 1.300.000 barrels in de correspondee- rende maand van 1916. Over de financieele hulp uit Amerika heeft de reeds aangehaalde zegsman van de Daily News gezegd, dat het „mogelijk zal zijn enormen financieelen steun aan de geallieerden te geven, en dat die zal worden verschaft door de samenwerking van de regeeringsbank van Amerika en de bank van Engeland. Op die manier zal men de financieele hulp kunnen verschaffen waar zij j gevorderd wordt, zonder wisseltransactiën, j Het geld zal ruim beschikbaar zijn voor de geallieerden en het zal gegeven worden tot Iden prijs, dien het de jegeering der Unie «en voor de noodige geldmiddelen, de keuze Je beperken tot verhooging van invoerrechten en monopolies. Van de eerste noodlottige bron zou de regee- ring niet willen welen en zoo bleef dan slechts de tweede over. Maar Min. Treub liep niet in den val. Het «nprnctische denkbeeld van den heer Polak «*m 'n Staatscommissie te benoemen ten einde Öe wenschelijkheid van monopolies in het algemeen te onderzoeken, wees hij met beslistheid af; '-n dergelijk onderzoek was uit* stekend voor 'n debat van 'n wetenschappelijk instituut maar niet voor iemand die zit voor bet rinden van rond geld voor noodzakelijke ok gaven. De soc. dem. ,,zat'' ten tweeden male. n Gelukkigen dag had hij niet, de heer ^olak. Het is trouwens veel gemakkelijker het kapi talisme te vernietigen en de maatschappij te hervormen In volksvergaderingen dan in de SFo Jksverte^enwoordigi ng. zelf kost; elk ~denkbeeld van winstbejag zal zijn uitgesloten." Volgens een bericht van Havas uit Washington zullen als eerste som drie milliard dollars, ter beschikking ge steld worden; als .er meer noodig is, zal ook dat gegeven worden. Op de financieele hulp van Amerika kan de Entente dus rekenen. Die wordt met milden hand gegeven. Men. zal zich uit eene vroegere periode van den oorlog de uit spraak van Lloyd George herinneren, dat de beslissende strijd ten slotte met zilveren kogels zou worden gevoerd. Nu komt Ame rika ook met zijn zilveren kogels aandragen. De Köln. Ztg. put hieruit een nieuw argu ment om het Duitsche volk op te wekken tot deelnèming aan de zesde oorlogsleening, waarop overmorgen de inschrijving geslo ten wordt; zij zegt: „De zilveren kogels schieten niet; zij dienen slechts om de echte kogels te betalen. Zoolang het Duitsche volk geld genoeg opbrengt om alle kogels te betalen, die Hindenburg noodig heeft, zoo lang kan America's rijkdom ons niet schaden. Laat ons dus de gelegenheid waarnemen, die het uur ons biedt, en aan het vaderland aan geld en geldswaarde leenen wat in ons vermogen staat." Men kan dit woord in Duitschen mond begrij pen. De vraag is echter: Hoelang zal het vermogen nog reiken? Het geld is altijd de zenuw van den oor log geweest, en naarmate de strijd langer duurt wordt hij sieeds meer een factor, die bij de eindbeslissing van gewicht is. Daar- naasf echter doet de hongerkrijg in stijgen de mate zijn invloed gelden. De steeds nieuwe vraag naar geld om den oorlog te kunnen voeren en de aanhoudend toene mende schaarschte van levensmiddelen zijn de twee factoren, dié ten slotte het einde van den strijd zullen teweegbrengen, want zij werken hand in hand om de strijdende partijen te brengen tn dien slaat van uit putting, die de eenigfc mogelijkheid schijnt te bieden om hen tot de beëindiging van den strijd geneigd te maken. De oorlog. Washington, 12 April. (R.) Het oorlogsdepartement heeft instructiën gereed gemaakt voor het oproepen van een half millioen vrijwilligers tot aanvulling van het staande leger en de bestaande eenheden van de landweer. Deze vrijwilligers zullen op het einde van den oorlog ontslagen wor den. Londen, 1 3 A p r i 1. (R.) Admiraal Simm, de voornaamste deskundige van de Vereenigde Staten op het gebied der kanon gieterij, is hier aangekomen. Bern, 13 April. (W. B.) De Argen- lijnsche regeering bepaalt zich in haar ant woord op de nota van de regeering der Ver eenigde Staten, die den oorlogstoestand met Duitschland aankondigt, tot eene bevesti ging 'van de ontvangst der nota. Zij ver klaart, dat zij, met het oog op de redenen, die de Vereenigde Staten tot de oorlogs verklaring aan Duitschland hebben bewo gen, de rechtmatigheid van dit besluit erkent als steunende op eene schending van de beginselen der onzijdigheid, die bevestigd zijn door voorschriften van het volkenrecht, welke definitief zijn te beschouwen als aan winsten van de beschaving. Berlijn, 13 April. (W. B.) Officieel bericht. Volgens de meier nog ontvangen berich ten zijn weer 61.000 bruto-registerloonen v;jandelijke en neutrale handelsschepen in den grond geboord. De uitkomst van Méart is hiermee gestegen tot 435 schepen met 861.000 ton inhoud. In dit getal zijn van der. buit van de Möwe nog elf schepen met 41.000 ton begrepen. Het eindresultaat van Maart zal nog iets hooger zijVu het zal eerst in het laatste der de deel vanMaart-overzien kunnen worden. Ir. de beide eerste maanden van .de zee- b'okkade zijn 6 duikbooten verloren gegaan, een cufer dat ver overtroffen wordt door het aantal nieuw in dienst gestelde U-booten en in verhouding tot het totaalcijfer van onze U-booten niet in aanmerking komt. Christiania, 13 April. (W. B.) Vol gens een in Grimstad ontvangen telegram is het stoomschip Thelma door een Duitsche U-boot in den grond geboord. Het schip was met een lading kolen van Engeland naar Frankrijk- onderwge. Kopenhagen, 13 April. (W. B.) De Deensche driemastschoener H. B. Linne- mann, van Gotenburg naar Casa Blanca, is in den Atlantischen oceaan getorpedeerd. De kapitein, de tweede stuurman en twee man zijn gedood, drie zijn zwaar gewond, twee ongewond Londen, 13 April. (R.) De admirali teit béricht, dat Dinsdag een patrouilleschip in het Kanaal gemineerd en gezonken is. Londen, 13 April. (R.) Uit Athene wordt bericht, dat het Grieksche stoomschip Vestos, dat met tarwe beladen was, is ge torpedeerd. De Duitsche regeering was in kennis gesteld van den aard van deze la ding, waaraan de bevolking van Grieken land groote behoefte had. De Grieksche re geering heeft bij Duitschland geprotesteerd. N e w-7 o r k13 April. (Havas). De Duitsche en O.-H. schepen, die in de Ver eenigde Staten geinterneerd zijn, hebben volgens de oïficieele cijfers een inhoud van 512 327 ton. Dat is, zoo merkt de Globe op, een equivalent van de in de twee maanden van den duikbootoorlog in den grond ge- booVde tonnage. B e r 1 ij n, 13 April. (W. B.) Voormid dag-bericht uit het groote hoofdkwartier. Legergroep prins Ruppréoht. In den noor delijken vleugel van het strijdveld bij Atrecht werden de aanvangssuccessen van sterkere aanvallen op Angres en Givenchy- en-Gohelle door onze tegenstooteri te niet gedaan. Van den straatweg Atrecht—Ga- vrelle tot dé Scarpe werd een tweemaal her haalde aanval van vijandelijke divisiën met verlies afgewezen. Zuidoostelijk van Atrecht mislukten verscheidene aanvallen, ook van cavallerie. Aan de van Péronne naar Ka- merijk en Le Chatelet leidende wegen klei nere gevechten bij Göureaucourt en Har- quoust. Het gisteren op Saint-Quentin en de zui delijk zich daarbij aansluitende lijnen gerich te levendige vuur houdt aan; het bereidde Fransche aanvallen voor, die heden morgen aan de beide Somme-oevevs begonnen en mislukten. Legergroep kroonprins De hevige artille- riestrijd langs de Aisne en in de westelijke Champagne duurt voort in afwisselende sterkte. Vooruit tastende verkennings-afdee- lingen werden afgewezen; een honderdtal Franschen bleven daarbij in onze handen. Bij de legergroep van hertog Albrecht bleef de toestand onveranderd. Wij houden nu de hoeve Sart, het Gauche-bosch, het dorp Goureaucourt en het bosch van dien naam bezet. Gedurende den nacht verrichtten onze troepenveen geslaagden raid ten zuidwesten van Loos; de vijandelijke loopgraven wer den met bommen beschoten en ernstig be schadigd. In de buurt van Ploegsteert kwam een vijandelijke verkenningstroep onder ons machinegeweervuur en kon onze loopgraven niet bereiken. Avondbericht uit het groote hoofdkwartier. Bij Atrecht geene gevechten. Sterk vuur slechts bij Bullecourt. Aan het Aisnefront, bijzonder ten noorden van Remis, houdt de artillerieslag aan. Bij Auberive (Champagne) mislukte een Franschen aanval. Par ij 13 April. (Havas.) Namiddag- communiqué. Tusschen de Somme en de Oise vielen onze troepen heden morgen de Duitsche stellingen ten zuiden van Saint-Quentin aan. Ondanks «den verwoeden tegenstand van de Duitschers hebben zij, verscheidene loopgraafliniën genomen tusschen de Som- me en den weg van La Fère naar Saint- Quentin. Wij maakten gevangenen en tal rijke machinegeweren buit. Ten zuiden van de Oise gingen onze voorste elementen vooruit ten oosten van Coucy-Io-Ville; zij maakten gevangenen cn materieel buit. Artilleriestrijd-in tte~"Stïeek van de Aisne en in Champagne. In de streek van Verdun mislukten twee Duitsche overvallen onder ons vuur. Op de rest van het front was de nacht rustig. Parijs, 13 April. (Havas.) Ten zui den van de Oise maakten de Fransche zich geheel meester van het lage bosch van Cou- cy en van het daaraan grenzende plateau to* aan Landricourt en Quincy. Hun voor uitgang' bracht hen tot den zoom van het ihooge bosch. Lond-en,.13 April (R.) Morgenbe- richt van maarschalk Haig. In den afgeloopen nacht vielen wij aan tusschen Saint-Quentin en Kamerijk. Na een scherpen strijd" namen wij de stelling van den vijand van ten noorden van Horgi- court tot Meh'incourt. Londen, 13 April. (R.) Onze bijzon dere correspondent aan het westelijke front seint: Onze troepen zetten het offensief met de grootste kracht voort; er werd vandaag ook weer zeer hevig gevochten. De operatien van gisteren hadden ten gevolge, dat onze po sitie op verschillende d-eelen van het nieu we front aanmerkelijk verbeterd is en het terrein voor een verderen opmarsch in ge reedheid is gebrafhi. Óivze' opmarsch, in den loop waarvan Gouzeaucourt genomen werd, strekt zich uit over een lengte van bijna 9 mijl, van Metz-en-Coirture tot juist ten noorden van Hargicourt, en heelt veen gemiddelde diepte van een weinig meer dan een mijl. Als gevolg van de verovering van den vooruitspringenden hoek der Duitsche stel lingen tusschen Wancoiut en ten Zuidoos ten van Heninel. hebben wij een Celangrijk voordeel t en noorden van den heuvelrug van Vimy behaald en uit tactisch ooywnt een betere flank verkregen voor de verdere operatiën die zich kunnen ontwikkelen van deze beheerschende stelling uit. Wanneer wij de res'.iliaten van den slag bij Atrecht met die aan de Somme in een even groot tijdsvei sloop vergelijken7, kun nen wij de beteekenis van den veldtocht in zijn tegenwoordige phase beter beoorcloelen. D eDüitsche bladen Ier gen biizonderen na druk op het feit, dat wij het Duitsche front niet doorbroken hebben. Dóch ten onrech te. Tusschen onze troepen en Drocourt en Qucant bevindt zich nog" slechts een zwak ke linie, die, naai 't zoggen van krijgsge- vangenen^verre van geheel afgewerkt is. In dien dit niet op hetzelfde neerkomt als een doorbraak door het bont, zou ik wel eens willen weten, wat men daar eigenlijk onder versta. Rondom Atrecht hebben wij ons owr een afstand van 3000 yards een weg gebaand. Naar ik verneem, zijn een groot aaniól Duitsche artilleriestellingen nu letter lijk door ons geconcentreerd vuur ingeslo ten; wij vertrouwen er dan ook op, dat wij het gfoote aantal van de veroverde veld kanonnen en houwitsers spoedig nog nnn- merkcli k zullen vermeerderen. Berlijn, 13 April. (W. B.) Voormicj- dag-bericht uit het groote hoofdkwartier. In het westen verloren de tegenstanders 13, in het oosten 2 vliegtuigen. B e r lij n, 13 A p r i 1. (W. B.) Voormid- .dag-bericht uit het groote hoofdkwartier. In het oosten geene bijzondere gebeur tenissen. Weenen, 12 April. (Corr.-bur.) Offi cieel bericht van heden middag. In het gebied van Görz drongen gister avond storm-pacrouilles van de infanterie lef.» imenton 71 en 76 in dc vijandelijke loop graven ten oosten van de Vertoiba; zij no men 4 officieren en 135 man gevangen en maakten 2 machinegeweren en 3 mijnwer- pers buit. De artilferi«j-en mijnstrijd was op sommige plaatsen van het front in het kust land tijdelijk zeer levendig. 13 April. De artilleriestrijd op hel Karstplateau en in het Wippachdai is bij helder weer steeds levendig. Rome, 13 April. (Srefani). Ófticieel communiqué. Aan het Trente-front was de anilierie den 12en dezer^ia actie vanaf het Adige-dal tot het dal van San Fellegrino (Avisio). Onze zware kanonnen richtten een hevig vuur op het station van Calliano, waar een drukke beweging van-treinen ontstond. Op den Col Bricon (Boven-Cismon) heb ben wij in den afgeloopen nacht door een floddermijn een mijngang, dien de vijand bezig was onder onze vooruitgeschoven stel lingen te graven, vernield. De rand van den trechter werd door onze troepen bezet en versterkt. Aan het Giulia-front is een artillerie-ge vecht geleverd in de streek van Plavo, ten oosten van de Vertoibizza en in den noor delijken sector van den Karst. Kleine aan vallen van den vijand in de omgeving van Dolla (Tolmino) en op de stellingen, den 9en April door ons ten noorden van den Boscomalo bezet, werdén afgeslagen. In den vroegen morgen hebben vijande lijke vliegers bommen gevförpen op» een che misch instituut te Codigoro, maar geen scha de aangericht- Washington, 13 April. (R.) Hier is bekend dat zoowel Bulgarije als Oosten- rijk-Hongarije vredespogingen doen door be middeling van Zwitserland. Londen, 13 April. (R.) De Daity News bericht uit Washington, dat het staats- departement met nadruk het uit Kopenhagen geseinde bericht tegenspreekt, dat Duitsclv- land een nieuw vredesvoorstel aan de Ver eenigde Staten heeft gedaan. Berlijn, 13 April. (W.-B.). Officieel bericht. In d# vreemde pers nemen den laatstea

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1