"buitenland. ZONNEWEELDE. N" 243 15- Jaargang. „D E EEM LAN DER". Dinsdag 17 April 1917 FEUILLETON. Heofdredactle: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. f 1.30. - l.SO. ABONNEMENTSPRIJS: ci maanden vooi Amersfoort.. Idem franco per post Per week (mot gratis verzekering tcgon ongelukken) - O. I2&. Afzonderlijke nummers0.05. Wekelijbech bijvoegsel „De Bóllawtsch» Huisvrouw (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 mnd. 50 clB. Wekelijkscli bijvoegsel n Wereldrevlteper 3 mnd. 52 ets. Bureau: ÜTRECHTSCHESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Van 1—5 rogola.. f O.S0. Elk o rogel meer«0.15. Dioasluanbiedingon 1—5 regels0.50. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel oir bodrijl bestaan /.oer voordooligo bopalingon tot hot herhaald advertoeron ru dit BUd, bij' nboniioinonU Eono circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt o|> aanvraag toogozoadon. Kennisgevingen. SCHOUW. Burgemeester en Wethouder^ var. Aroers- Sooil Gezien art. 22 van het Reglement op het on derhoud en gebruik der wegen ia cie provincie Utrecht d.d. 8 November 1353 (Provinciaalblad No. 102), alsmede art. 1 eer Verordening op de wogen en waterleidingen Boon te weten, dnt de bij voormeld artikel bedoelde vocrjaars-schouw over wegen, sloo- ten cn waterleidingen, aan hun toezicht of be heer onderworpen, zal gehouden worden op Dinsdag", den 1. Mei aanstaande en volgende deafen. •Wordende bij deze de bepalingen van boven^ gemelde reglementen aan de belanghebbenden in herinnering gebracht. Amersfoort, den 10. April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Stcretcris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDW 1JCK. HINDERWET. Burgemeester cn Wethouders van Amers- loort. Gelet op' ortt. G en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door J. Hoksbergen ingediend verzoek, met bij- kigien, om vergunning tot het oprichten van ccnc slachtplaats met rookerij in het porceel aihier gelegen aen de Aiethorslsirant No. 20 bij hot Kcciaster bekend onder sectie A, No. 2090 gcd. op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Vrijdag 27. April aan staande, dto voormiddags te had elf uren ge legenheid ten Rac.dhuize wordt gegeven om, ton overstaan van het Gemeentebestuur of van één ei meer zijner leden, bezwaren legen het oprichten van de inrichting in tc brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, lc lid der Hinderwet, zijn volgens .do bestaande jurispru dentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkom stig artikel 7 der Hinderwet voor -het Gemeen tebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe l\> iiehtc-n. Amersfoort, den 13. April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Dl? Secretcris. Dc Burgemeester, A. R. YEE'ióYRA v. RANDWIJGK. Politiek Overzicht. De revolutie in Rusland. De berichten over de gebeurtenissen in Rusland zijn dikwijls verward en onzeker. Maar op één punt stemmen zij allen over een: dat daar twee stroomingen naast elkaar Joopen. Naast de voorloopige regeering on der prins Lwow en Miljoekow> die haar man daat van de doema heeft ontvangen, slaat eene meer dan 1000 leden tellende „com missie van arbeiders en soldaten", eene conventie, samengesteld uit fabrieksarbei ders en soldaten, die eene rol hebben ge speeld in de veelbewogen Maart-dagen, waarin het czarisme ten val is gebracht. Tsjeidse, Je leider van de sociaal-democra tische fractie van de doema, die niet te bewegen is geweest in de voorloopige re- geering te treden, dirigeert naast haar deze conventie van de socialistische revolutie. In de regeering track de minister van justitie Kerenski, de lemer van de zoogenaamde arbeidsgroep, eene tusschen de kadetten en de soclaal-demöcratie staande radicale partij, tusschen de beide stroomingen te be middelen. Dat is een werk, dat veel omvattend is. Men krijgt daarvan een indruk uit de op merkingen die de Neue Freie Presse daar over brengt van een deskundige, den hoog- 1 eer aar aan de universiteit te Berlijn dr. Otto Hoetsch, die 'schrijft „Wie de geschiedenis van 1905 in het hoofd heeft, verwondert zich over niets wat hij uit Rusland hoort. Evenals toen gingen in een ommezien in dit door en door demo cratische volk de eischen verder dan de wenschen van de burgerlijke liberalen. Zij zijn heden reèds vooruitgegaan tot de Con stituante op grond van het meest algemeene kiesrecht met inbegrip van dat der vrouwen, tot de onteigening van de kroon-apanage-, private en kloosterbezittingen, tot den acht uren-werkdag, tot de uitbreiding van de arbeiders- en stakingsrechten tot het leger. Ook de ollerdwaasste berichten over het le ger, over de uitoefening van het gezag door commissiën uit de soldaten, over cje keuze der officieren door de soldaten, over de af schaffing van de titels en eerbewijzen, dat alles kwam in 1905 ook voor den dag. Maar ditmaal maakt het nog een meer grotesken indruk dan toen, omdat heden hef leger zich in een reuzen-oorlog bevindt. De geestelijke leider van de revolutie tot dusver, Miljoekow, moet heden bang te moe de zijn over den loop, dien de" zaken nemen. Hij vertegenwoordigt eqn burgerlijk libera lisme, dat imperialistisch, ook nationalis tisch en ten deele kapitalistisch is. Hij weet, dat deze groepen op zich zelf niet tot de re volutie in staat waren, omdat zij de- massa niet achter zich hebben. De leiders van deze groepen, professoren, advocaten, studenten, kunnen wel draadtrekkers zijn, maar zij kun nen niet eene revolutie dragen. Die wordt gedragen door de Petersburgsche fabrieks arbeiders, want betrouwbare berichten over de houding van de provincie zijn er nog niet. Deze arbeiders echter zijn socia- listisch-communistisch tot het uiterste, tot alle uitersten, waartoe het Russische radi calisme vatbaar is, en zij zijn onvoorwaar delijk voor een spoedigen vrede. Dat zijn de massa's, waarmee Miljoekow en de zijnen de revolutie hebben gemaakt; van hun wil blijven zij afhankelijk, en hunne wenschen doelen in de eerste plaats er op, het land tot den vrede te brengen. Er zijrt-geene stellige berichten ontvangen wat het standpunt is, waarop de geesleliik heid zich heeft gesteld. Evenmin welk standpunt het boerenelem^nt heeft gekozen. Dat het drijft naar den vrede, kan worden aangenomen. Dat het zich door de liberalen, die zich nooit om agrarische hervorming en boerenpolitiek bekommerd hebben, zal laten leiden, is niet aan tc nemen. Deze boeren zullen naar huis verlangen. ^Zij zullen, wanneer de gisting en ontbinding snel om zich heen grijpt, gaar ne bereid zijn hunne hand naar het land van'den czaar of var^den landheer uitsteken. Maar zij zijn niet een willooze hoop aan.den leiband van de liberalen, die heden aan het hoofd van Rusland staan. Miljoekow her haalt altijd, dat hij vasthoudt aan het oude oorlogsdoel, met inbegrip van Konstantino- pel. Zou hij zelf er nog aan geloöven, dat dit gedesorganiseerde Rusland de overwin ning zal behalen? En wanneer naast de so cialistische en naar den vrede hakende ele menten ook de niel-Russische volken zich naar voren dringen, dan is Miljoekow met zijne partij en met de oktobristen er nog slechter aan toe. Zoo min Klein-RuSken als Kaukaziërs, Polen als Finnen enz. hebben van deze partijen de vervulling van hunne wenschen venvacht. Voorloopig is intusschen de hoofdzaak, dat deze onzekere en verwarde toestanden in Rusland in ieder geval de desorganisatie van het leger in de hand werken. Zelfs wan neer de arbeiders na den 23en Maart den arbeid hervat hebben, heeft de munitiebe- relding 14~""dagen stil gestaan. Wanneer vroeger het kólengebrek hinderlijk was, dan is het difr nu eerst recht. De voedselver- zorging heeft de regeering aan de zemstwo's opgedragen. Zullen de boeren aan de.ge machtigden van de zemstwo's eerdei het graan afleveren dan aan de regeering? Nog in de laatste doemazitting heeft een bóeren- afgevaardigde uit Wjatka gezegd, dat de maximum-prijzen den landbouw hebben ge ruïneerd en dat het dorp daarom dit jaar sleohts voor eigen Onderhoud den akker zal bewerken. Voedselverzorging, regeling van den spoorwegchaos,\consolidatie van het leger, voorbet^iding van de algemeene ver kiezingen voV de Constituante, zelfs wanneer prins Lvov, Miljoekow Goetsch- kow, Sjingarew cn Kerenski de grootste or ganisatoren van de wereld waren en het hun gelukte deze moeielijkheden te overwinnen, dan zou de binnenlandsche toestand van Rusland het Russische leger niet steVker, maar zwakker maken voor het offensief." De oorlog. Washington, 16 April. (R.) Presi dent Wilson heeft een oproep gericht tot de Amerikanen, die aldus luidt: Landgenootenï Het treden van ons eigen dierbaar land in den nkeligen en verschrik- kelijken oorlog voor democratie en de men- schenrechten, die de wereld heeft geschokt, roept zoo vele vraagstukken van natio naal leven en handelen in het leven, die om onmiddellijke overweging en regeling roe pen, dat ik hoop, dat gij mij zult toestaan eenige woorden van ernstigen raad en op wekking tot u te richten, die daarop betrek king hebben. Wij ^brengen snel onze vloot op effectie ven oorlogsvoet en staan op het punt, een groot leger op de been te brengen cn uit te rusten. Maar dit zijn slechts gedeelten van de groote taak, waartoe wij ons hebben aan gegord. Er is geen - enkel zelfzuchtig ele ment, voor zoover ik kan zien, in dc zauk waarvoor wij strijden.. Wij strijden voor wat wij gelooven en wenschen het vecht te zijn van de menschheid en voor den toekomsti ge vrede en de veiligheid van do wereld. Om deze groote zaak. waardig en met suc ces te doen, moeten wij ons aan den dienst wijden, zonder te letten op winst c.\ materi eel voordeel en met eene kracht en een ver stand, die stijgen tot het peil van de onder neming zelf. Wij moeten ons ten volle be wust zijn hoe groot de taak is en Koevele soorten van elementen van bekwaamheid en zelfopofferende diensten zij in zich bevat. Dit zijn de dingen, die wij moeten doen en-goed moeten doen, bulten en béhalve den strijd, dc dingen zonder welke het bloote strijden onvruchtbaar zou zijn. Wij moeten overvloedig voedsel verschaf fen niet alleen aan ons zelf en onze legers en vloten, maar ook aan een groot -deel van de natiën met wie wij nu gemeene zaak heb ben gemaakt, tot wier steun en aan wier zijde wij zullen strijden. Dc hoogste behoefte van onze eigen natie en van de natiën met wie wij samenwerken, is die aan een over vloed van voorraden, vooral in voedingsmid delen. Eene behoorlijke voedselvoorziening in het tegenwoordige jaar is van het aller grootste belang. Zonder overvloedig voed sel zoowel voor de legers .als voor de volken zou de groote onderneming, die wij zijn be gonnen, ineenvallen en mislukken. De voedselreserves van de wereld zijn gering. NiefaÏÏeen gedurende de tegen woordige omstandigheden, maar ook gedu rende eenigen rijd na den vrede 'zullen zoo wel ons eigen volk als een groot deel der be volking van Europa afhankelijk 2ijn van den oogst van Amerika. Op de landbouwers van dit land rust dus in ruime mate het lot van den oorlog cn het lol van de natiën. Dc tijd is kort en het is van het grootste belang, dat al het mogelijke wordt gedaan en onmiddellijk gedaan om groote oogsten te verzekeren. Ik doe een beroep op de jonge en de oude mannen, die flink van lijf en leden zijn, om hun intrek te nemen op de hofsteden, ten einde de zekerheid te ver schaffen, dat voor deze gewichtige zaak geen gemis aan werkhanden zal zijn. Ik doe in 't bijzonder een beroep op de landbouwers in hel Zuiden, om in overvloed voedingsmidde len zoowel alTkatoen te planten. Zij kunnen hunne vaderlandsliefde niet op betere en meer overtuigende wijze toonen, dan dooi de verzoeking van den tegenwoordigen ka- toenprijs te weerstaan en door op groote schaal te helpen aan de voeding van deze natie en van de volken overal, die strijden voor hunne vrijheden en voor het recht. Dit is voor ons eene gelegenheid om het bewijs te leveren van de werkdadigheid van eene groote democratie cn wij zullen daarin niet te kort schieten. Washington, 16 April. (R.) Wil son heeft eene proclamatie uitgevaardigd, die alle personen iri de Vereenigde Staten, burgers -en vreemdelingen, waarschuwt, dat iedere daad van verraad of poging onubc- drtjvers van zulke daden te beschermen, met nadruk zal worden vervol; d. Washington, lp April. (R.) Dc oorlogscrcdietaanvragc van 7 milliard is door de financieele commissie van' den Senaat goedgekeurd. Zij komt morgen in den Senaat aan de orde. Dc minister van marine heeft bevel ge geven, dat alle stations voor draacllooze tele grafie, die niet door den staat worden ge dreven, gedurende den oorlog .ontftikeld moeten worden. Washington. I 6 A p r 1. (R.) Ex-pre sident Roosevelt heeft in blieven aan dè voorzitters van de militaire commissiën in den Senaat en het huis van u legenwoordi- gers geopperd, dat de president zal worden gemachtigd een strijdmacht van' vrijwilligers óp de been te brengen voor drie jaren of zoolang dc oorlog duurt. Don zul hij eene divisie infanterie uitrusten, met cavnllcrie, artillerie, genietroepen cn vliegers, die over 2 of 3 maanden gereed za! zijn om naar Frankrijk te worden vervoerd. B e r 1 ij n, 16 A p r i 1. (WB.j De Brnzili- aansche gezant heeft aan den Staatssecreta ris van buitenlandsche zaken eene nota over handigd, bevattende dé kennisgeving, dat dc betrekkingen met Duitschland worden afge broken wegens de vernietiging van het Bra- ziliaansche stoomschip Parana door de Duitsche zonkrachten. Dit stoomschip is, vol gens de mededeelingen in dc nota, onder de volgende omstandigheden, in clen grond geboordDe Parana voer met verminderde snelheid onder de voorgeschreven verlich ting. Zij heeft den naam Bfhzilië gedragen. Zij^is niet aangemaand de. reis ie.onderbre ken en is zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat tegenstand i§ geboden getor pedeerd en beschoten. De Du::sche U-boot heeft geen bijstand geboden'. Dit alles is eene vijandelijke, handeling, waardoor mate rieel© schade en de dood en verwonding van Biaziliaansche staatsburgers zijn veroorzaakt en die in strijd is met dc vroeger door. dc Biaziliaansche regeering afgelegde verkla ring, weshalve verdere diplomatieke verkla ringen en ondorhandelingenfoiet meer als mogelijk beschouwd worden. Den Duitschen gezant in Brazilië zijn dc passen toegezonden; een stoomschip is tot zijne beschikking gesteld voor de reis naar Amsterdam en de bescherming van dc Biazi liaansche belangen in Duitschland is door Zwitserland aanvaard. Rio de Janetro, 15 April (ila vas). De Braziliaonsche regeering heelt bevel gegeven tot inbeslagneming van de Duitsche schepen. Deze maatregel is bij wijze van voorzorg genomen. De Duitsche bemanningen zullen door Brazilianen ver vangen worden. Er zijn op het oogenbl.'k in de Braziliaonsche havens 45 Duitsche sche pen van eenige waarde geïnterneerd, met een gezamenlijken inhoud van 235,591 «torn Van deze waren 15 passagiersvaartuigen, vóór den oorlog in dienst van de Hamburg- ROMAN VAN O L GA WOHLBRÜCK mei autorisatie vertaald door Mevr. I. P. WESSELINK— VAN ROS SUM. 91 Hij nam zijn hoed af en liep bijna tot aan den naasten hoek. Toen schoot hem pas te binnen, dat hij geen afscheid had genomen van Lou. Hij keek om eri'zwaaide nog eens met zijn hoed. Haar wille, fijne silhouet stak scherp af legen den donkergrijzen muur. Zij steunde op haar witzijden parasol met langen stok en keek onbewegelijk naar hem. Hij knikte, haar lachend toi| zij hoog het hoofd en toen namen dc twee zwarte gedaanten kaap tusschen zicht in en zij liep tusschen hen als een blinde, die zich langs onbekende pa den beweegt. Dc Corrida was afgcloopen. De wagens van de slagers wachtten aan 'dien achteruitgang van het amphitheater om dc met bloed overdekte lijken der stieren op te laden, die de eerst volgende dagen, in inakclijkc stukken ge deeld. dc vlëescliwinkels zouden sieren, die na elke groote Corrida hun groot lood schild „Game de toro" uithingen. lil dc lage poort stroomde dc duizend- hoofdige menigte, die met haar adem den bloeddamp uiL de arena meevoerde. In een gesloten auto, den hóed diep in het voorhoofd gedrukt, den kraag van zijn jas hoog opgezet, reed Garelo naar bet hotel, ter wijl monsieur Olivier eerst met dc onderne mers de zaken afdeed. Naast hem zat Gerhard Öberwall. Een smalle bloeddroppel bedekte den 'rand van zijn manchet, een andere liep dwars over de wille borst van zijn hemd. Hij had niet kun nen wachten, totdat Garelo, die door liet op spuitende bloed van den laalslen stier met een straal overgoten was, zich had verkleed. Met fonkelende oogen, met tot de lippen wille wangen, had hij zich door de rijen van lorrero's, van dienaren 'der stamgasten uit dc arena heengedrongen, die hun eerbetoon voortzetten tol aan de met tapijten belangen afgeschoten ruimte, die Garcto als kleedkamer diende. „Voorzichtig, voorzichtig, waarde, graaf." Gerhard kon dc^woorden nauwelijks ver staan door het gedruis van het razende, cn niet eindigend applaus. *En hij zelf kon geen woorden vinden om weer te geven, wat hij voelde. Pas in de auto,. haperend, met schorre stem stiet hij de woorden uit: „Als het nog ccn seconde langer had ge duurd nog maar één seconde dan zou ik over dc barrière zijn gesprongen ik had u weggerukt, vveggesloolen. ik had mij op dc horens laten nemen of ..Of u door de menigte laten verscheuren," onderbrak Garcto hem met lichten spot. „Want dal zou ontwijfelbaar zijn geschied, waarde graaf, als mij door uw inmenging wal overkomen zou zijn.'*. Gerhard Oberwall schoof zijn hoed uit het voorhoofd en beet op zijn lippen. „Daar denkt men niet aan cn dat is iemand ook onverschillig. Ik zou mijn woelen niet gevoeld hebben cn mijn dood niet opge merkt. Ik stel mij voor, dal het zoo in <Ien oorlog moet gaan, als de kogels om—u heen fluiten, en de menschen rechts ch links val len... en men vooruit loopt in de kogels hel gelaal en de borst bloot geeft... Dat heeft niets meer met moed te maken. Dat hoe zal ik hel zeggen een blocdrocs'is licl. Men wordt dronken van bloed." Garelo lachte weer met zijn spotachtig lachje, maar zijn oogen fonkelden toornig. „Ik begrijp hel niet, graaf. Zoo gaal hel zeker dilettanten cn stumpers, die zich lorrcro noemen, omdat ieder het recht liecft zich zoo te noemen, die zich in gekleurde vodden tegen over een slier plaatst. Er zijn vele officieren, waarde graaf, maar weinig lefdcrs. Leiders bedrinken zich niet. Noch aan woorden, noch aan wijn en bloed. Alleen toeschouwers be drinken zich en zij. die moed willen toonen, niet zij, die dien in werkelijkheid bezitten. Ons succes, waarde graaf, danken w ij aan een vol komen zelfbeliecrsching. En die wordt bij ons aangekweekt van geslacht op geslacht-, zelfs ten kostif van al de kleine successei? van licl oogenblik, .waarmede J.<- grevden van een seizoen dc menigte misleiden.'' De auto stond stil. „Nu ga ik mijn bad nemen cn mij- verklcc- dcn. Over een uur in dc rococosalon. Mijn groeien aan uw dames. Tol weerziens Verward, opgewonden, met kloppende 'sla pen, ging Gerhard de kamer vnn'Lou binnen, die zij niet verlaten had. Zij zal aan het raam cn keek naar den gol- venden menschcnslroom, naar de voortjagen de auto's en volgeladen, ralelende voertuigen, die naar het slation reden. Zij keerde liaar fijn, blond hoofd naér de deur cn schrok alsof deze mooie, lichte kamer ,met haar geel zijden meubels, en de twee bedden onder dc geel zijden gordijnen, plotseling hel toonccl werd van hél bloedbad uil dc arena. Af aar zij zag slecht met verlammehden schrik de manchet met den roouen rand en dc breede röodc bloedvlek op zijn wit hemd. „Spreek niet ik moet slopen. Een half uur slapen. Roep-mij dan. Hij sprak met dikke tong, tuimelde naar hel bed, dat hel dichtst bij hem was, viel er op neer, met hel gansche gewicht van zijn wil looze ledematen. „Lpat mij laat mij Hij lalde hel nog slechts. Zijn glazige oogen sloten zich, dade lijk daarop sliep hij in. Hij sliep den loodzwa- ren, op den dood gelijkcndcn slaap, van een eersten, zwaren roes. Een uur later gaf een Spn.Tnsehc stieren vechter in den sierlijken rococosalon op de eerste verdieping van het hotel Luxemburg aan graaf Oberwall en 2ijn dames een dineü- in een stijl, die zelfs op dc waardcering van den bereisden vrocgeren diplomaat graaf Andrc Oberwali aanspraak zou hebben kun-, ncn mogen maken. Dc drie eerste kcllncrs van liet hotel bedienden met wille handschoenen, cn vier sierlijke élëctrlschc bronzen wand- molens zórgden voor een koelen luchtstroom. Garcto in smoking, mei zeer lioog boord, zat inel bijna Engeïschc onbeweeglijkheid tus schen mevrouw Vidal cn Lou. De dames Vidal hielden er niet van onder hel clen veel le spreken. Zij wierpen af cn toe slechts opmerkzame blikken naar Garcto, die met Lou over allerlei dingen babbelde, die geheel buiten den sfeer van zijn beroep, lagen, zoodat zij bijna vergeten zouden zijn in wiens gezelschap zij zich bevonden, als monsieur Olivier niet steeds weer enkele episodes uil hel stierengevecht ten beste had gegeven. Monsieur Olivier was zeer opgeruimd. Over. den tweeden matador, den langen Pasquilo. had heden ternauwernood iemand gesproken. Schor Bajadoz had echter den slierenfokker van den matador Gil Despero ontdekt, die het vorig jaar hij <Lc corrida van Bordeaux het oor van den slier had gekregen cn Garelo als zijne concurrent vreesde. Dien sticrcnfokkcr uit Arribas, had nu Scnor Bajadoz volgens allo regelen der kunst en zijn sterke, behaarde vuisten afgerost, toen hij bemerkte, dal hij op hel punt stond hel afgesproken tecken tc geven aan zijn nicnscben voor een demonstra tie tegen Garelo. Monsieur Olivjer lach Ie heel vergenoegd. „Die Spanjaarden zijn te onhandig. Gaan in ccn café, *laan met dc vuisten op dc tafel en meenen, dat men hua Spaansch niet verslaat Belachelijk Ilier spreekt elke derde mart Spaansch en ten slotte zitten rr toch ook aller lei menschen in dc buurt, die hun ooren niet in hun zak hebben." Terwijl liet ijs werd gepresenteerd, stormde dc hotelIIoir'-r naar binnen: „Op dc E planade slaan duizenden men schen. Zij roepen Garelo Garcto Allen willen Garcld zien Zij bcslo men mijn huis, Scnor, als gc u niet laat zien." Monsieur Olivier sprong als geêlcclrisecrJ op. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1