Nacht-Veiligheidsdienst Ï5,,e Jaargang. „DE EEMLAN DER". Dinsdag 24 April 1917 ZOhNEWEELDF. N* 249 BUITFNI.AND. Eerste Amersfoorische Gecontroleerde FEUILLETON. AMERSFOO a~fA.-t.Mi-. MARIE VAN VERSENDAAu KOOTdreaactte. Mr D f VAN SCHAARDEN BURO. Uitgevers: VALKHOFF Coj ABONNEMENTSPRIJS: maanden voor Amersfoortf 1.3©- Idem franco per poet.. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - JLfzonderlljke nummers ©«©5* Wekelijkfioh bijvoegsel nD* Hollandschv Huisvrouw' (onder redactie van Thérèae Hoven) per mod. ct»« Wekelgkseh bijvoegsel „Wsteldrevus" per mnd. 38 cis» Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1—5 regolsf O.*»©. Elko rogel moerO.I5. Dienstaanbiedingen 1—5 regoh., 0,5©. Groote letters naar plaataruimto. Voor handel on bedrijf bostaau /eor voordoelige bepalingen tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bh abonnoment. Eone circulaire, bevattonde do voDrwaaidon, wordt oj» aanvraag toegezonden. üp z'n Stichtsch. De Stichtsche Crt. is en blijft het type van weinig scrupuleus oi^aan van het politieke Christendom. In den loop der jaren heeft zij xich geen centimeter boven haar peil weten te verheffen en lustig gaat zij voort met haar verachtelijk -bedrijf van verdachtmaking en ophitsing. Nu weer in haar nummer van Zaterdag j.l., waarin zij 'n verklaring geeft waarom de vrij zinnigheid geen haast maakt met het vrou wenkiesrecht. Voorstelling en verklaring wedijveren in leugenachtigheid. Het arvti-rev. blad is zelf tegen vrouwen kiesrecht „De vrouw heeft nu eenmaal een andere roeping dan om het gezin naar-bui ten te vertegenwoordigen". Maar de vrijzin nigen moeten er natuurlijk anders over dén ken. „Roeping" onderstelt 'n hoogere macht en met zulk 'n hoogere macht laat de vrijzin nigheid zich niet in Zij kan dus niet gelooven dat 'n hoogere macht de vrouw „roept" tot huishouden, burenpraatjes en koffievisites. Van haar standpunt is onthouding van het kiesrecht aan de vrouw niet te verdedigen. Maar waarom „solt" de vrijzinnigheid dan 200 met het vrouwenkiesrecht? De Stichtsche zal het zeggen De zaak is dat de vrijzinnigen liefst het kiesrecht zouden geven aan de aan zienlijke en aan de ontwikkelde vrouwenDe socialisten echter willen de ar beidersvrouwen laten meestemmen, omdat zij daarvan hulp verwachten voor hun partij. Staan vrijzinnigen en socialisten in zoover tegenover elkaar, hierin komen zij over een let nu goed op, lezer, want l'hans wordt het stichtelijk dat ze wel gTaag van het kiesrecht zouden uitsluiten de religieuse vrouwen, als ze maar wisten hoe ze deze schifting met goed fatsoen in de wet konden neerleggen. Over fatsoen gesproken I Heeft men ooit belachelijker fantasieën vernomen dan de Stichtsche hier uit ha3r „christelijke" leugenduim zuigt? En dan durft zij er nog aan toe voegen „Waarom mén er maar geen haast mee maakt, tot groote en niet onbegrijpelijke ergernis van de kiesrechtdames". Men gelooft z'n 00 en niet wanneer men zulke dingen leest. Het is op zich zelf reeds treurig als de politieke belangen meebrengen dat iemand den kiezers onzinnige leugens moet wijs maken, maar ongelooflijk brutaal is het wanneer hij openlijk probeert hun dingen op de mouw te spelden waarvan al len die het hooren en zien overtuigd zijn dat hij zelf het leugenachtige er van zich be wust moet zijn. Want het is duidelijk dat wij- hier met op zettelijke verdraaiing van da waarheid te doen hebben. De Stichtsche weet zoo goed als wij, dat de vrijzinnigen voorloopig vol staan moesten met het wegnemen van alle beletselen tegen het vrouwenkiesrecht, om dat elke stap verder op algeheele mislukking uitgeloopen zou zijn. De mogelijkheid van algemeen vrouwen kiesrecht i s opengesteld geworden, maar de definitieve regeling is aan den gewonen wet gever overgelaten. Dat niet in de grondwet zelve het algemeen kiesrecht neergelegd kon worden, was niet omdat de vrijzinni gen en socialisten tevergeefs zochten naar 'n .'formuleering om met goed fatsoen de religieuse vrouwen uit te sluiten, doch louter en alleen omdat 'n kind-in-de-politiek be grijpt, dat, zoo men een stap verder gegaan was, de vrienden van de eerlijke Stichtsche de zaak gansch en al zouden hebben doen kelderen. En dan waren de beletselen tegen elk vrouwenkiesrecht in de grondwet blijven bestaan, zou dus in onafzienbaren tijd van welke regeling ook geen sprake hebben kun nen zijn, terwijl thans reeds het volgend jaar de gewone wetgever algemeen vrouwen kiesrecht invoeren kan. Wij hebben onze handen terdege afge veegd toen wij de christel ij ke Sticht- sche Crt. neergelegd hadden. Politiek Overzicht. De wereldsirijd in het westen. II Aan den grooten strijd, die den lOen April is begonnen aan het westelijke front, is als I inleiding voorafgegaan de terugtrekkende j beweging van de Duitschers, waardoor zij een gedeelte van het gedurende twee jaren I en langer hardnekkig gehandhaafde front vrijwillig hebben prijs gegeven. Daarmee hebben de Duitschers hunnen tegenstanders een streep door de rekening gehaald. Duide lijk straalt de teleurstelling, die daardoor is opgewekt in het Ententekamp, door in de j klacht, die door de New Statesman is ge slaakt over het gestoorde Engelsche aanvals- plan in deze woorden „Alles was gereed. Er behoefde slechts op den knop gedrukt te worden. Aan Britsche j zijde was men volkomen gereed en daaraan beantwoordde geheel de staat van voorbe reiding, die aan Fransche zijde was bereikt. I En juist op het oogenblik, waarop de rivali- 1 seerende donderwolken het zwartst zijn en op het punt zich te ontladen, trekken de 1 Duitschers zich terug op het zwakste ge deelte van het tegenover ons gelegen front. Wat is de uitkomst? Al onze spoorwegen moeten met zoovele mijlen verlengd worden, onze spoorwegwissels moeten opgenomen en zooveel dichter bij het front gebiacht wor den; al onze met zoo vee! zorg in stelling ge brachte kanonnen .moeten naar voren ge bracht en nieuwe stellingen (met minder zorg uitgekozen) voor hen uitgedacht wor den; het grootste gedeelte van onze ingegra ven munitie moefc er uit .gehaald,, vooruitge- bracht en weer ingegraven worden; en de meeste, zoo niet alle loopgraafkaarten van onze officieren met al den tijd, dien zij be steed hebben om ze zich in het hoofd te prenten voor nacht- en mistaanvallen, gaan als iets wat militair onverschillig is gewor- Reclame. Stel Uw ixereeel ouder onze bewaking ter VOORKOMING TNO ongeregeldheden. Tarief I, per week 25 cent. Npeeiale bewaking billijk tarief. Sopfttcrwec De Directie, Hoek Stationstraat. C. J. W. VAN EI MER EN A' Co. Abonnementen per vreetc, maand of kwartaal. den in de papiermand. Kortom wij moeten veel tijd verliezen, misschien een maand, misschien nog meer, voordat wij weer aan dit front onder eyen gunstige omstandighe den kunnen aanvallen." Het vrijwillig terug gaan van de Duitschers in de eerste periode van den strijd van dit voorjaar aan het westelijke front is een wel- geslaagdetaktische maatregel geweest, om den tegenstander te berooven van de voor- deelen, die hij kon trekken uit zijne zorg vuldige voorbereiding op den aanval, dien hij dacht te ondernemen op het front, dat hij zoo lang tegenover zich had gevonden. Dat front werd prijs gegeven, maar om te rug te gaan op eene nieuwe frontlinie, daar achter gelegen, die de Duitschers met zorg hebben, uitgekozen en in staat van tegen weer gebracht. Het betrekken van deze nieuwe linie is langzamerhand, in gedeelten geschied; op het laatste gedeelte, dat het meest naar het zuiden is gelegen, hebben de Duitschers eerst in de vorige week de stellingen bezet in 'oor hen gereed ge maakte nieuwe linie, die tot dusver placht genoemd te worden de Hindenburglinie, maar die de Duitschers als naar hun ne meening nog meer gepasten naam daarvan de onuitwischbare sporen in de toe komst blijven dragen, en eindelijk de hevige aanvallen op de nieuwe Duitsche stellingen ten noordoosten van Soissons. In aanslui ting daaraan is op 40 K.M. breedte de strijd tusschen Vailly en Reims losgebroken en eindelijk de zware strijd in Champagne, ten oosten van Reims, tot aan Auberive. En wat is het resultaat van dezen groo ten strijd, die gevoerd is met eene verbitte ring, waarvan zelfs in dezen aan zware sla gen zoo overrijken oorlog de weerga niet is te vinden? Het Duitsche hoofdkwartier ken schetst den stand van den totalen strijd in zijn bulletin, dat den. toestand op den 20en April weergeeft, in deze woorden: „De Fransehen hebben meer dan dertig divi- siën, met de meeste zorg voor de beslissing voorbereide troepen, in den strijd geworpen; de daaraan vastgeknoopte verwachtingen van Frankrijk hebben zich niet vervuld." In de dagen, die sedert zijn verloopen, is de strijd steeds meer verflauwd. Er is dus hu een rustpunt gekomen. Het is mogelijk, dat wij nog vffn eene herleving getuige zullen zijn; men ziet dat reeds uit de heden morgen ontvangen berichten over den op nieuw in 0 buurt van Atrecht ontbranden strijd. hebben gedoopt de Siegfried-linie. Wan- Maar voor de nu geëindigde strijdpe neer men op de kaart de oude met de nieuwe linie vergelijkt, dan ziet men, dat de rechthoek, die vroeger werd opgemerkt tus schen de twee punten Lens en een eind- weegs ten oosten van Soissons, nu vrijwel een rechte lijn is geworden, met enkele bochten wel is waar, maar die aan het alge- meene karakter geen afbreuk doen; de vol tooiing van deze lijn is in de vorige week verkregen door het ontruimen van de stel lingen ten oosten van Soissons tusschen het fort Condé en Soupir. Als uitkomst van den veertiendaagschen strijd bezetten de Duitschers nu dus de ge- heele Hindenburg- of Siegfriedstelling, waarnaar zij hunne frontlinie in het westen wilden verleggen. Die linie is onaangetast gebleven. De Engelschen zijn den lOen April begonnen met te trachten haar door te breken bij Atrecht. Daarop volgde de he vige beschieting bij Saint-Quentin, die meer riode geeft de door ons aangehaalde zin snede den stand met iuistheid aan. De oorlog. P a r ij s, 2 3 April. (Havas). In het ant woord van de Peruaansche kanselarij op de nota van Brazilië wordt uitdrukkelijk de Duitsche zeeschuimerij veroordeeld. B e r 1 ij n, 2 3 April. (W. B.) Voormid- dacrbericlit uit het groote hoofdkwartier. Tusschen Loos en den spoorweg Atrecht— knmeriik hield gisteren de artilleriestrijd aan. Ten noordwesten van Lens drongen Rngelsohe stormtroepen over 500 M. b' p-edte in onze voor9te loopgraven; zij wer den door een legenstoot teruggeworpen. Ook des nachts bleef het vuur sterk. Heden morgen zijn na een trommelvuur in een breed front infanteriegeveohten begonnen. Op het front van de legergroep van den een schijnaanval 4s geweest, al zal die stad kroonprins was des voormiddags slechts ten noordoosten van Soissons de vuuractic ge-* stegen. Van den namiddag af bestreden; langs de Aisne en in Champagne de artil lerieën elkaar weer met toenemende hevig heid. Bandgranaatgevechten speelden zichï af op den Chemin des Dames-rag. Een krach tige Fransche aanval ten noordwesten van La viile-au-Bois viel met verlies ineen. Tus schen Prosnes en het Suippes-dol brachten de aanvallen den vijand geen voordeel. Wij maakten aan den Mont Haut, fen zuidwesten vc.\ Moronvillexs en door in eene Franscha stelling bij Sainte-Marie ii Py te dringen, meer dan 50 gevangenen. Aan het front van hertog Albrecht niets nieuws. Onze \liegers schoten vier Fransche kabelballons in brand en braohten in lucht gevechten elf vliegtuigen naar den grond. B e r 1 ij n, 2 3 April. (W. B.) Avonclbe* richt uit het groote hoofdkwartier. Op het slagveld van "Atrecht is heden do hernieuwde aanval der Engelschen onder do zwaarste verliezen "Voor hen ineengèvallen, Aan de Aisne en in Champagne werden van tijd 'tot tijd hevige ertllleriégevccHven geleverd. P a r ij s, 2 3 April, (lluvas). Namiddag* communiqué. Gedurende den naoht waren de Reide ar* tillevieën werkzaam ten zuiden van Saial* Quentin en tusschen Soissons en Reims. Ten oosten van Craonne werd een zeer hc« vigNbombordement, dat aan de toebereidse len tot den aanval voorafging, werkzaam beantwoord door de Fransche batterijen. Da Duitsche aanval is niet kunnen uitkomen. v In Champagne werd een sterke Duitscho aanval, die gisteren legen 6 uur 's avonds gericht werd legen den noordelijken uit- looper van den Mont Haut, gebroken door het vuur van onze artillerie en machinege weren. De Duitschers hervatten gedtrrenda den nacht de aanvnlspogingen op den kom, dien de Franschen bezet houden in het mas sief van Moronvillers. De strijd is zeef levendig geweest op sommige punten; hij is overal in ons voordeel geëindigd. Ten oo9ten van Saint-Mihiel en in dt Woëvre sloegen wij twee overvallen terug, die verricht werden door sterke Duitscha afdeelingen, de eene in het bosoh van A/illy* de andere op de Tronchéc de Colonne. In de Vogeezen mislukte eene Duitsohö poging ten zuiden van den Col de Sainte* Marie. Avondcommuniqué. De vijand deed heden morgen eenigc aan vallen op verschillende punten van ons fronl in België, die door on3 vuur volkomen wew den teruggeslagen. Enkele vijandelijke de* tachementen slaagden er in, in onze voorstei loopgraafelementen te dringen, maar z?J werden na een gevecht in handgemeen on^ middellijk weer er uitgeworpen. Tusschen de Aisne en den Chemin det Dames maakten wij vorderingen ten nooN den van Sancy. Zes vijandelijke vliegtuigen werden neet* geveld in luchtgevechten op den 22en. Veet> Wie heefteden moed z'n vrienden en ken nissen de helft van wat men achter 'hun rqg vertelt, in het cezicht te zeegen ROMAN VAN OLGA WOHL BROCK met autorisafe 'ertaald door Mevr. I. P. WESSEL1NK- VAN ROSSUM. 97 „Hoe verrukkelijk! Ziet u ik heb dadelijk tegen mijn man gezegd! Laat mij maar weer naar Berlijn gaan en de oude vrienden komeu weer. Vergeef de wanorde. Wij zijn pas giste ren aangekomen. De menschen zijn zoo-onhan dig. Ik moet alles - alleen doen. Seraphine deugt nergens voor letterlijk voor niets. Maar wat is er aan te doen? Ik ben niet kleingeestig. Zij is een oud familiemeubel, inen moet haar nu eenmaal voor lief nemen, zooals zij is! Hoe vindt u mijn boudoir? Heel aardig, niet? Men moet echter geen vergelij kingen gaan maken. Eigenlijk is het alleen om een pied-^-terre te hebben. We moeten eerst eens zien,.hoe alles loopt. Als mijn man succes genoeg heeft, dan is een villa spoedig gekocht. Die behoeft nu juist niet in de Tier- garten te liggen. Buiten in het Grunewald ik ben vandaag al naar buiten gereden. Ik ben geheel alleen verveel mij ontzettend. En dan de kleine woning onder ons* gezegd, het is toch verschrikkelijk voor mij. U be grijpt, aan het Gardameer was het heerlijk. Wij hadden een motorboot en kennissen van vroeg tot laat. Maar ik ben toch niet zoo krankzinnig om de villa te behouden. Welke zekerheid heb ik, dal wij er den volgenden zomer weer heen zullen gaan? Ik heb ze te koop gezet. We moeten ons hier immers ook inrichten? De tentoonstelling kost ook geld razend veel. Denkt u alleen maar eens aan het transport! Mijn man heeft ijverig gewerkt. „De heilige Eva." Prachtig is »zc geworden prachtig Sedert Antakolski is zooiets niet gemankt. Kent ge Antakolski? Onze grootste beeldhouwer!" Bruno Taysen onderbrak haar woorden stroom met geen enkel woord. Hij zat onbe weeglijk in een kleinen gebloeniden leunstoel, waar zij hem heen gedrongen had en keek naar zijn hoed, dien hij voortdurend van links naar rechts en van rechls naar links draaide. Zij sprong plotseling op, bestelde thee en trok hem den hoed uit dc hand. „Ge moogt niet dadelijk weggaan. Gc moet mij gezelschap houden. Vertel mij wat van u zelf wat voert ge uit? Droog en houterig, gelijk hij gewoonlijk deed, als hij zich niet aangetrokken gevoelde tot den ander, zei hij: „Ik dank u, mevrouw; mij gaat het naar wensch. Maar ik ben niet. hierheen gekomen om over mijzelf te spreken. Ik zou u graag wat vertellen naar aanleiding van een brief van uw stiefdochter. Een schaduw vloog over het levendige ge laat van vorstin Sukewitsch. „Lou zoo; u correspondeert met haar? Dat is merkwaardigi Ons schrijft zij in het geheel nietf Twee briefkaarten in den laat- sten tijd. Eerst dikke woorden, en dan, als de verliefdheid er is, niets. Dat is in het geheel niet mooi van haar In het geheel niet." Zij trok een bijna streng, waardig gelaat. „Al verbeelden de Oherwalls zich ook God weet wat heelemaal tegen den muur behoeven wij ons ook niet te laten drukken En van Lou is het taktloos ja ik weet er geen andere woorden voor! Taktloos!" Bruno Taysen wachtte, totdat zij had uit gesproken. „De.brief was aan mijn vader gericht. Het slot bevat particuliere mededeelingen, die voor u van geen belang zijn. Staat u mij toe, dat ik u het begin voorlees?" „Graag, graag, mijnheer von Taysen, ik ben zeer nieuwsgierig." Zij glimlachte een beetje spottend, terwijl hij las. En daar de brief lang was en zij aan „veel andere dingen had te denken", geeuw de zij heimelijk. „Ik weet werkelijk niet, waarvoor de kleine bang is, beste mijnheer von Taysen. Ik geef toe, dat een graaf Oberwall in d'it milieu misschien niet op zijn plaats is, maar wie belet haar hierheen te komen? Haar man stelt het haar immers zelf voor. Die brave Lou was altijd zoo overdreven! Altijd van een onbehagelijke overgevoeligheid." Hij viel haar driftig dn de rede. „Het gaat nu niet over haar overgevoelig heid, mevrouw. Er schijnen daar ginds ver houdingen te zijn, die het ingrijpen van een verstandig man noodzakelijk maken, die den jongen Oberwall eens duchtig tot bezinning brengt, en hem aan die gevaarlijke, overver hitte atmosfeer van bijgeloof en openliefde in dat huis ontrukt. Dat is beslist noodigl" Mevrou^ Sina werd onrustig, roerde met het lepeltje in haar kop en haalde de schou ders op. „Ja best mogelijk mijnheer von Taysen zeker. Maar, wie moet daar naar het Zuiden gaan graaf Oberwall zou daar het eerst voor in aanmerking komen." „Neen, mevrouw, het eerst komt de vader van Lou in aanmerking." Zij sprong op van haar stoel, haar oogen vlamden. „Mijn man r Hoe zoo, mijn man? Dat is absoluut onmogelijk! Kom hem daarmede niet aan! Daf*gant niet. Dat sta ik niet toe! Hij moet nu aan ziin tentoonstelling denken. Daar steekt een vermogen in. Ik ben verant woordelijk. Dat zou hem acht dagen van ziin lijd kosten. Op zijn minst acht dagen. Hij moet over Parijs en Marseille gaan. En don die slechte verbindingen, ik ken Frankrijk. Men is nog gauwer in Egypte. Neen, daar kan geen sprake van zijn. Over veertien da gen zal de tentoonstelling geopend wor den hij moet eiken dag, met elk uur woe keren d'e zomer heeft ontzaglijk veel geld verslonden. Dat moet er weer uitgehaald worden." Zij had tranen in haar stem, trok, gelijk haar gewoonte was aan de kant van haar jaj5on en liep als een gejaagde panterkat de kamer op en neer. De bel van den voordeur klonk tweemad schril door het huis. „Dat is mijn man ik bid u Die man, die Taysen stond daar als eei| houten klaas. Zij zag zijn trekken niet Irt het grijze schemerlicht. Maar zij voelde het Elke lijn van zijn lichaam drukte ontoegaiW kelijkheid uit en hartelooze koelheid. „Wat doen die koffers hier nog altijd! Vervloekt huishouden." §De stem van Hörselkamp klonk door d* woning als een fanfare. Mevrouw Sina snelde hem tegemoet. „Beste, wees niet boos, ik heb den gan* schen dag gerommeld. Ik ben doodop ett nu is er bezoek gekomen „Bezoek wie dan?" „De heer von Taysen." Zij knipte in het voorbijgaan het licht aan. hield den arm van haar man stijf tegen zich aangedrukt en liet hem niet los, toen Hörsel* kamp ten ga^t begroette. „U blijft bij ons het avondbrood gebrufc ken, natuurlijk dat doet me plezier, daf doet me ontzaglijk veel plezier." Hem mocht hij nog het liefst lijden van de heele Berlijnsche bende en Taysen voeld% hoe eerlijk de druk zijner hand was. Zijn ge laat klaarde op. En zonder acht te slaan op mevrouw Sina, die hem in haar wanhoop al* lerlei te ekens gaf, sprak hij van den brie^r dien Lou had geschreven. (Wordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1