lacht-Veiligheidsdienst Zaterdag 28 Aptil 1917. BUITENLAND. N* 263 Eerste Blad. IS** Jaargang. „DE EEMLANDER". Uitgever»: VALKHOFF Co, Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Kennisgeving. Eerste AmersSo-rrsche Gecontroleerde - «J?» tSSSfflfe' Vd'erf hcTTo^dën Politiek Overzicht. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr, D. J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: i> maanden voor Amersfoort »t t '"Mat» franco per poet.. 1.80* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.1 Afzonderlijke nummers0.05* "Wekelijksoh biivoegeel „Dé Hóllandsché •Huiêvroutf (onder redactie van Thérèao Hoven) per 3 mnd, 50 elN* Wekelijk&oh bijvoegsel WereldrcvUj' per S mnd. 9% cte. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN Van 1—5 regel.O.NO, Elko regel meero,15» Dienstaanbiutlingou 1—5 regel.,, 0.50, Qroote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligo bopalinge» tot het herhaald advertooron in dit Blad, b(j abonneraont» Bene circulaire, bovatteudo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat door hem het volgende schrijven is ontvangen van het Centraal Bu reau voor den afzet van visscherijproducten Namens de Rijks-Commissie van Toezicht op de Zeevischvereeniging heb ik de eer 'U het volgende mede te deelen. Terugkomende op mijn circulaire No. 207 yen 4 dezer, waarin ik Uwe aandacht vestigde op het feit, dat alle daarin aangegeven visch- soorten in de daarbij genoemde maten tegen dc-n maximumprijs moeten worden verkocht, is mij gebleken, dat het publiek hiervan niet op de hoogte schijnt te zijn. Het gevolg hiervan is, dat het nog steeds voorkomt, dat venters en ook wel winkeliers de in de circulaire ge noemde vischsoorten boven de maximumprij zen verkoopen. Ik verzoek U derjialve beleefd, wel zoo goed te willen zijn een communiqué aan Uwe plaat selijke bladen te willen opgeven, waarin het pu bliek wordt medegedeeld, dattot de daarin aangegeven maximum-prijzen moete n wor den verkocht alle ondergenoemde vischsoor ten wutir deze ook vandaan komen. Alle Schelvisch tot de lengte ven 37 c.M. (z.g. kleine schelvisch) 14 cent alle Gul tot de lengte van 55 c.M. 14 cent; alle Wijting (van iedere grootte) YbVi cent; alle Poon (z.g. Kleine Poon, niet de Roode Poon) 13 cent; alle Schol van de lengte van 20 tot 35 c.M. (z.g. Kleine Schol) 14 cent; alle Engelsche Bokking 5 cent per stuk alle Pekelharing" 4 cent per stuk alle Gemarineerde Haring 6 cent per stuk alle Zuiderzee Bokking (zacht) zonder staart vin 2 cent per stuk alle Zuiderzee Bokking (hard) zonder staart vin 2Y* cent per stuk; alle Spiering'11 cent per pond. Amersfoort, 27 April 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. In den Lente-tijd. door Mevr. E. H. du Quesne- Van Gogh, Nu is het onaanzienlijk zaad Der vore toevertrouwd; Dit heeft, wien immer zaaide of plantte, nimmer zich berouwd! Want, wondervolle heerlijkheid, En nooit genoeg bedacht, Dat uit de stille, donk're aarde 't Schoons wordt voortgebracht. Dat langzaam, door de zon gewekt. Bij regen, storm en mist, Het levend groen 'het veld bedekt, Nog vóór gij uitkomst gist T Tot op den rijken zomerdag. Bij vreugde en bij lied. Een elk de oogste maaien mag, Die hem zijn arbeid biedt. Demonstratie Lichamelijke OpvoBding. Zooals uit berichten in de plaatselijke bla den reeds gebleken is, zal in Afnersfoort in de maand Juli een groote demonstratie ge geven worden ter bevordering der Lichame lijke Opvoeding. Het daartoe gevormde comité, waarvan onze Burgemeester, Mr. J. C. Graaf van Randwijok, zeer gaarne het voorzitterschap heeft willen aanvaarden, is overtuigd, dat gezonde lichaamsbeweging en oefeningen tot ontwikkeling en versterking der spieren van .groot belang zijn voor de jeugd en voor het toekomstig geslacht en stelt zich voor, •dat een groote demonstratie van alles wat op het gebied van sport en lichamelijke ont wikkeling gegeven kan worden, met vermij ding van datgene wat naar wedstrijdexcessen zweemt, zeer bevorderlijk zal zijn aan het doel. En waar aan die demonstratie verschil lende 'bonden of vereenigingen op dat ge bied uit verschillende deelen van het land zullen deelnemen en hoogstwaarschijnlijk vele bezoekers uit andere plaatsen naar hier getrokken zullen worden, lijdt het geen twij fel, of de demonstratie zal tevens er toe meewerken Amersfoort nog meer bekend te maken. Ondergeteekenden, vormende de financi- «elo commissie .uit bovengenoemd comité, /durven dan ook gerust als hun meening uit ■te spreken, dat niet alleen de jeugd, maar de geheele gemeente er mee gebaat zal zijn, en vertrouwen dat zeer velen er prijs op zullen stellen de zaak financiëel te steunen. Want dat het geld zal kosten, en niet maar eenige honderden, doch zeker veel meer, staat vast. En dat bedrag zouden onderge teekenden gaarne door vrijwillige bijdragen en subsidies bij elkaar gebraoht zien, terwijl eventueele tekorten gedekt zouden kunnen worden door een waarborgfonds, waarvan zoo spaarzaam mogelijk gebruik gemaakt zal worden. Zij noodigen daarom Amersfoort'® inge zetenen dringend uit de lijst, die hun dezer dagen aangeboden zal worden, niet te laten voorbijgaan, doch voor flinke bijdragen of aandeelen in het waarborgfonds te willen teekenen. De finanoiëele commissie voornoemd, A. M. TROMP VAN HOLST, Voorz. F. J. C. BARON VAN HARDENBROEK VAN AMMERSTOL, Penningm. H. C. J. C. VAN STOCKUM. E. LINDBNHOVRIS, Secretaris. Amersfoort, 28 April 1017. Reclame. Stel fff perceel onder on/.e bewaking; ter VOORKOMING van ongeregeldheden. Tarief I, per week 25 cent. Speefale bewaking billijk tarief. Soestervreg H2, Tel. 203 De Directie, Hoek Stationsstraat. J. W. VAM FJMEREN A Co. Abounementen per week, maand of kwartaal. „II est avec le riel des accommodements" op de duikbootoorlogvoering toe te passen. Als het er op aankomt Spanje zoet te hou den, dan kan er worden geschipperd met den op 1 Februari verkondigden stelregel van den niets en niemand ontzienden duik bootoorlog. De vraag is echter hoe ver daar mee zal worden gegaan en of niet steeds het gevaar zal blijven dreigen, dat de duik bootoorlog ook Spanje zal bewegen zijne onzijdigheid prijs te geven. Het in den grond boren van de Parana heeft een schok te weeggebracht, die geheel Latijnsch Ame rika in beroering bracht. Als het geval van de Fulgencia zich herhaalt, dan is er groote kans, dat de band, die tot dusver Spanje zich heeft aangelegd, zal worden verbro ken. Op dit gevaar wordt de vinger gelegd in een interview, dat in de Vossische Ztg. Js opgenomen, waarin een man, die ons wordt voorgesteld als een ingewijde in de Spaansche politiek, zich aldus uitlaat: ,Men moet niet uit het oog verliezen hoe van de Vereenigde Stalen tot den wereld- strijd. Wij zweven tusschen de Charybdis van de Entente en de Scylla van de cen trale mogendheden. Wij kunnen uitgehon gerd worden; men kan onzen handel geheel onderbinden en onze economische levens aderen doorsnijden. Daarom blijft de toe stand van Spanje steeds buitengewoon ge spannen. Iedere dag kan verrassingen bren gen. De eene of andere onvoorziene ge beurtenis l^an de vonk zijn, die het kruitvat tot ontploffing brengt. Al moge dus de mi nisterverandering principieel als eene be- estiging van de door den koning, het leger en de vloot voorgestane onzijdigheidspoli- tiek beschouwd worden, zoo zal men toch in Spanje herademen, als er geene nieuwe pijnlijke incidenten voorkomen. Daarom snakt iedere Spanjaard naar een spoedig einde van deze moorddadige worste ling, omdat de vrees bestaat, dat gelijk een bliksemstraal uit helderen hemel een ge beurtenis invalt, die Spanje tegen den wil van zijne regeerders in den maalstroom van de wereldgebeurtenissen stort." De oorlog. Londen, 2 7 April. (R) De Morning Post bericht uit Washington Wilson heeft aan Balfour verzekerd, dat de Vereenigde Staten geen afzonderlijken vrede met Duitschland zouden sluiten. Washington, 27 April. (R.) Het Staatsdepartement heelt olficieel vernomen, dat de Mexicaansche regeering de Duit- schers waarschuwt dat zij zich niet moeten samentrekken bij de grens, want dat dan het gevolg zal ziin, dat zij zullen worden gearres teerd. Londen, 26 April. (R.) Het Britsche stoomschip Kildare, op weg naar Malta, werd den 12en April in de Middellandsche zee door een Duitsche duikboot getorpedeerd, die twee torpedo's alvuurde, welke beide het schip troffen. De bemanning liet het in zin kenden toestand achter. De duikboot kwam toen boven water en opende met een kanon en geweren het vuur op de booten. Een ma troos werd gedood, de eerste officier, een machinist en zes anderen gewond. Twee Britsche patrouilleschepen naderden en openden van verre het vuur op de duikboot, die dook en niet weer gezien werd. Uit het opzettelijk bombardeeren van de hulpelooze bemanning zou men kunnen op maken, dat het in de bedoeling van den duik boot-commandant lag de bemanning te doo den, om aldus alle sporen \an zijne tegen woordigheid in deze wateren te doen ver dwijnen Christiania, 27 April. (W. B.) Een Spanje en de wereldstrijd. n (siot). Wat men aan het nieuwe kabinet in Spanje met betrekking tot zijne verhouding tegen over de oorlogvoerenden heeft, blijkt uit eene nota, die het bij de aanvaarding van het bewind heeft laten uitgaan. Daarin wordt gezegd: „In de internationale politiek ver klaart de regeering zich volkomen homogeen met de vroeger door de Kroon tot de cortes gerichte boodschap en met het daarop door de cortes gegeven antwoord. Dienovereen komstig zal de regeering tegenover de oor logvoerenden dezelfde stipte onzijdigheid in acht nemen en dezelfde politieke lijn blijven volgen, die tot dusver door Spanje gevolgd werd. Het. nieuwe kabinet zal aan het land van al zijne internationale handelingen re- ïcorvccKop afleggen, en wanneer het zich mocht bevinden tegenover de eene of anaere ernstige gebeurtenis, die de tegenwoordige houding zou kunnen wijzigen, zou hét geene beslissing nemen, zonder het parlement te raadplegen." Spanje wil dus onzijdig blijven in den we reldstrijd; het kabinet-Garcia Prieto geeft te kennen, dat dit zijn ernstig voornemen is. Maar geheel gerust kan men er toch niet op zijn, dat Spanje onzijdig blijven zal. Er wordt gezinspeeld op de mogelijkheid, dat eene ernstige gebeurtenis de tegenwoordige houding zal wijzigen; voor dat geval wordt toegezegd, dat eene beslissing niet zal wor den genomen zonder het parlement er in te kennen. Dat is niet een gevaar, dat slechts in de verbeelding bestaat. Men ziet dat uit eene nota, die de regeering van Spanje den 20en van deze maand bij het departement van buitenlandsche zaken te Berlijn heeft laten bezorgen om op nieuw hare grieven over de Duitsche zeeoorlog-politiek onder de aan dacht te brengen. Daarin werden het in den grond boren zonder waarschuwing van eeni- ge handelsschepen, waaronder de Fulgencia met name is genoemd, en eenige andere za ken aangevoerd als bewijzen, dat „de Duit sche voornemens evenmin strekken om het herhaalde malen en op rechtmatige wijze ge- eiscKte recht te erkennen als in de wijze waarop dit behoorde te geschieden rekening te houden met; het verzoek van een land, welks vriendschap tot op den huidigen dag geene verkoeling heeft ondergaan en welks onzijdigheid zonder wankelen gehandhaafd werd." Er werd verder gezegd: „Wanneer de keizerlijke regeering er op staat te verzeke ren, dat zij haar besluit tot verdediging van haar leven handhaaft, dan mag zij zich er niet over verwonderen, wanneer-Spanje op 2ijn recht tot verdediging van zijn leven na druk moet leggen." Ten slotte wordt het ver trouwen uitgedrukt, dat „de Duitsche regee ring ernstig den zin en de beteekenis van deze nota zal erkennen, en dat in de toe komst hare maatregelen worden geleid door het ontzag voor het leven van onze zeelie den en. de veiligheid van onze schepen, die de dragers van een voor het economische leven van Spanje ononlbeeriijken handel zijn." Deze nota heeft in Berlijn zijn indruk niet gemist. In de Nordd. Alig. Zeitung van 22 April worden eenige maatregelen opge noemd, die door de Duitsche regeering zijn •genomen om de gevolgen van den duikboot- oorlog voor Spanje te verzachten; er wórdt verzekerd, dat de centrale mogendhe- den ook verder werkzaam blijven om bin nen de door de militaire noodzakelijkheid getrokken grenzen de economische moeie- lijkheden van Spanje naar vermogen te ver zichten. Men ziet hieruit, dat Duitschland -0 van zins is zich den onstèffélijkén Tottuffej posten bericht, dat de ïr. den-grond gehoor-j fen. Een groot deel van den handel in Libe- 1 tot voorbeeld te nemen en diens verklaring 1 de Engelsche scheepsruimte in de laatste ria was in Duilsche handen, maar deze werd week bijna dubbel zoo groot is als in de week te voren. Het is het grootste verlies, dat sedert het begin van den onbeperkten duikbootoorlog geleden is, die derhalve een grooter verlies voor Engeland dreigt te wor den dan ooit te voren. Kopenhagen, 27 April. (Ritzau). De in Kristiansund thuis behoorende baric Me tropolis, groot 1811 ton, met eene lading olie van Philodelphia naar Havre onderweg, is den 24en ten westen van de Scilly-eilanden door een Duitsche duikboot in den grond geboord. Berlijn, 27 April. (W. B.) Een van on ze duikbooten beschoot den 21 en met goede Uitwerking de voor de ertsverscheping ge wichtige, haveninrichtingen bij Gouraya, ten westen van Algiers. Een ladingsbrug voor erts is ingestort, een tweede zwaar bescha digd. De chef van dbn admiraalstaf der marine. Londen, Q 7 A P (Ti „on de admiraliteit. Gisternacht openden verscheidene vijan delijke torpedojagers het vuur in de richting van Ramsgate. Het vuur werd onmiddellijk beantwoord. De vijand werd verdreven na dat hij een groot aantal schoten had gelost. Tweede telegram. Lord French be richt, dat bij het bombardement van Rams gate een man en eene vrouw gedood, een man en twee vrouwen gewond werden'. 21 woningen en 2 stallen werden beschadigd. Een groot aantal projectielen vielen in het open veld. Londen, 27 April. (R.) Officieel be richt. In den afgeloopen nacht openden ver scheiden vijandelijke torpedajagers een vuur in de richting van Ramsgate. Het vuur werd onmiddellijk beantwoord. Do vijand werd verdreven, nadat hij een groot aantal scho len had gelost. Een man en een vrouw wer den gedood, een man en twee vrouwen ge kwetst, 21 woonhuizen beschadigd. De meeste projectielen kwamen neer in het open veld. Van geen der oorlogsfronten zijn berich ten ontvangen van eenig belang. In het wes ten zijn, volgens Havas, de geallieerden be zig te werken voor de overwinning van mor gen. Madrid, 27 April. (Havas.) Door het Petit Journal geïnterviewd, gaf minister-pre sident Prieto de verzekering van zijne groo te sympathie voor Frankrijk. Hij voegde daaraan toe, dat de tegenwoordige houding van Spanje wordt opgelegd door de gebeur tenissen. De onzijdigheid is geen program ma en het land kan zich niet als ideaal doel voorstellen de onzijdigheid ten koste van het belang en de eer van de natie. De ge beurtenissen zullen -nze gedragslijn voor schrijven. Madrid, 27 April. (R.) De reformis tische partij heeft een lang manifest uitge geven, waarin gevraagd wordt prijsgeven v-an de onzijdigheid en verbreking van de diplo matieke betrekkingen met Duitschland. Londen, 27 April. (R.) Naar wij ver nemen, bestaat er alle waarschijnlijkheid, dat de republiek Liberia tot het bondgenoot schap der geallieerden zal toetreden. Men neemt aan, dat de Amerikaansche, Engel sche en Fransche vertegenwoordigers te Monrovia opdracht hebben ontvangen, om gezamenlijk te handelen in overeenstem ming met zekere slappen, die door de regee ring van Liberia zijn voorgesteld ten gunste van een bondgenootschap. De toetreding van Liberia zal er tóe bijdragen om den Duit- schen handel en invloed uit West-Afrika ge heel te verdrijven en de draadlooze telegra- telegrarn uit Londen aan het dagblad Aften4-fischc verbinding met die streek op te hef- zwaar getroffen door de Engelsche zwarte lijst. Dit is ten volle erkend door de Duit* sche kolonie ert men neemt aan, dat vele leden der kolonie hebben aangevraagd naar Engeland te worden overgebracht en daar te worden geïnterneerd. Londen, 27 April. (R.). Wij zijn of ficieel gemachtigd te verklaren, dat het oor spronkelijk door de Basler Anzeiger uit Bern vermelde bericht, dat de Engelsche gezant te Bern door tusschenkomst van den Zwitser» schen bondsraad om een onderhoud met den gezant van Oostenrijk-Hongarije had ge vraagd, volstrekt onwaar is. S o f i o, 2 7 April. (Buig. Ag.) Het socia listische orgaan Narod bericht, dat de Bul- gaarsche socialisten eene officieele uitnoo- diging ontvangen hebben om deel te nemen aan de internationale socialistische confe rentie van alle landen, die binnen kort in Stockholm zal bijeenkomen. Kopenhagen, 27 April. (W. B.) Het dagblad Politieken verneemt, dat op het aan staande internationale socialistische vredes congres te Stockholm de Deensche sociaal- democratie zal worden vertegenwoordigd door den minister Stauning, den afgevaar digde van het Folketing Borgbjerg en den voorzitter van de vakvereenigingen Madsen. Berlijn, 2 7 April. (K. N.) Bij de be spreking van de aangelegenheden betreffen de Elzas-Lotharingen in de hoofdcommissie van den "Rijksdag, werd dool meer dan één zijde beweerd, dat minstens 20,000 Elzas- Lotharingcrs naar den tegenstander waren overgeloopen. Een afgevaardigde voor den Elzas heeft zich langs officieelen weg te Straatsburg over deze 20,000 deserteurs la ten inlichten en officieel len antwoord ge kregen, dat van dit getal slechts eenige hon derden vóór en gedurende het begin van den oorlog gevlucht waren, om hun dienst veer^i^uOC/'Sver^die^ bestaan uit: 1. staats burgers, die reeds jaar en dog en dikwijls reeds als kind met hun ouders naar Frank rijk waren uitgeweken, reeds long hun nan- hoorigheid tot Duitschland hadden opgege ven, in het Fransche leger hadden gediend, maar nog in de Duitsche stamregisters blij ven doorloopen; 2. jonge Elzos-Lotharingers, die met toestemming der overheid tijdelijk naar Frankrijk waren gegaan, om zich voor hun beroep te bekwamen. B e r 1 ij n, 2 7 April. (W. B.) In do hoofdcommissie van den rijksdag deelde de staatssecretaris van het rijksdepartement van financiën graaf Roederen over de uitkom sten van de laatste oorlogsleening mede, dat het resultaat van de inschrijvingen tot heden 12.978.940.700 mark. Daar de termijn van inschrijving voor de in het veld staan- den nog loopt tot medio Mei, is het buiten twijfel, dat bij de zesde oorlogsleening het reusachtige bedrag van 13 milliarden za! worden bereikt. Voor alle zes leeningen komt men lot een totaal-bedTög aan inschrijvingen van rond 60.195.200.000. Het aantal inschrijvers gaat, volgens de schatting van de rijksbank, dat van de in-» schrijvers bij de laatste leening aanmerke lijk te boven. Londen, 27 April. (R.) Eerste minis ter Lloyd George heeft heden in de Guild hall het eereburgerschop van de City van Londen in ontvangst genomen en daarbij eene rede gehouden, waarin hij aan de stad zijne erkentelijkheid betuigde voor hare tij dens den oorlog aan de natie bewezen dien- sten. Over den toestand op het oorlogsterrein wees hij op het verschil tusschen voorheen en thans en zeide: Neem, als gij wilt, het verschil tusschen den slag aan- de Somme en -den laatstea grooten slag om den heuvelkam van Vimy„ Deze heuvelkam kwam den Franschen op een enormen prijs te staan. Ondanks hun onvergelijkelijke dapperheid veroverden zij slechts een deel er van. Alleen tengevolge van het feit, dat wij beter toegerust waren ik heb altijd gezegd, dat betere kanonnen en meer granaten het sparen van menschen- levens beteekenden en dit bewijst het hebben wij den geheelen heuvelkam van Vimy met ongeveer 200 kanonnen verov erd en met ongeveer lA van de verliezen, welke de Franschen in de dagen van mindere toe rusting bij den aanval leden, zonder dat zij hem konden veroveren. Neem de eerste 18 dagen van den slag aan de Somme en de eerste 18 dagen van dezen slag. In de eerste 18 dagen van dea slag aan de Somme maakten wij 11,000 gevangenen en vielen ons 54 kanonnen in handen. In de eerste 18 dagen van den slag bij Atrecht maakten wij 18,000 gevange nen en veroverden wij 1230 kanonnen. Wij

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1