lacht-Veiligheidsdienst N" 259 Eerste Blad. 15"* Jaargang. „DE EEMLANDER". Zaterdag 5 Mei 1917. Demonstratie voor Lichamelijke Opvoeding. BUITENLAND. Eerste Amersfoortsche Gecontroleerde Moofdre<icc<lc: MARIE VAN VERSENDAAL. Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF 6 Co. ABONNEMEN ÏSr'RIJS PRIJS DEK ADVERTENTIËN; Van 1—5 regels f O.SO. Por weck (mot*rati6 ver/.okeriog tegen ongelubkoo) - 0.12». Wekelijksoli bijvoegsel nD4 floilotujsch* Uu&air&iiw (onder redactie van 'l'hérèse Hoven) per il mud. ft® Wefeelijksoh bijvoegsel W'ereldr&Uc' per 8 mnd. 52 C'l*« j Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. Ir.tcrcomm. Telefoonnummer 66. Dienstaanbiedingen 15 regels., Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodryt bestaan /oer vuordoebgo bepalingen tot het herhaald advortoeren in dit Blad, bij abounemont. Eono circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. KATOENAFVAL De Burgemeeseter <ier gemeente Amersfoort vordert Kgevolge art. 9, 1ste lid der Distributie- wet T9I6, van alle handelaren en fabrikanten in deze Gemeente opgave te doen van de bij hen op 7 Mei a. s. bij den aanvang van hunne zaken aanwezige voorraden katocnafval., De opgaven hieromtrent moeten worden in gediend aan het Levensmiddelenbureou Valke- Slraat 12 vóór 10 Mei 1917. Amersfoort, 5 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Het is ons gebleken, dat nog niet in alle kringen duidelijk is wat bedoeld wordt met de groote demonstratie voor Lichamelijke Opvoeding, welke dezen zomer hier gehou den zal worden. Er schijnt zelfs bij sommi gen 'n zonderling misverstand te 'bestaan, dat wij ons haasten willen uit den weg te ruimen. Achtenswaardige menschen n.l. zinspeel den op aankweeking \an mililairisme of militairistische bedoelingen. Het is raadselachtig hoe men dat achter de aangekondigde demonstratie zoeken kan. Reeds de samenstelling van het uitgebreide - comité moest alle argwaan wegnemen; on der de 30 leden toch vinden wij slechts 3 militairen en 2 gepensioneerden. En wie meenen mocht, dat het 'n mili taire demonstratie worden gaat, vergist zich wei deerlijk. Het eenige doel van de demonstratie is propaganda voor L i c h a m e 1 ij k e. Opvoeding. Daarom was ook elke ge dachte aan w e d s t r ij d uitgesloten. Het drukke leven en de strijd om het be slaan worden sloopend voor net menschelijk gestel; steeds hoogere eischen stellen zij aan den mensch. Energie en vlugge geest moet hij bezitten, doch deze kunnen slechts wo nen in 'n krachtig en gezond lichaam. Zon der dat moet hij het afleggen. Deze eenvoudige waarheid wordt nog niet voldoende beseft. Om haar meer ingang te doen vinden is deze demonstratie op touw gezet. In de vergadering waar het plan ontvouwd werd, is er juist de nadruk op gelegd, dat de demonstratie in de eerste plaats wordt gege ven voor de onderwijsautoriteiten en de autoriteiten, in de tweede plaats voor de ge meentelijke autoriteiten en in de derde plaats voor de burgerij. Alle dezen moeten overtuigd worden van de noodzakelijkheid, dat er meer 'harmonie komt tusschen de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van den mensch. Het zijn geen militairisiisch doch veeleer vredesdoeleinden, welke deze demonstratie najaagt. Zij zou plaats moeten hebben, ook al was de laatste bajonet in het museum op- geborgen.^ Dat, naar wij hopen, vele militairen er aan zullen deelnemen, bewijst niets tegen onze 'bewering. De mobilisatie heeft althans dit ■gunstig gevolg gehad, dat in het leger 'de lichamelijke opvoeding meer tot haar recht gekomen is. Militairistische bedoelingen zijn daar vreemd aan, de lange duur der mobili satie heeft het 'm gedaan. Het leger is gewonnen, nu komt de school aan de beurt. En ook die wordt gewonnen. Wij weten dat reeds verscheidene oefeningen voor de demonstratie voor schoolkinderen ingestu deerd worden. Ook de burgers zullen niet achterblijven. Amersfoort zelf kan niet voldoende krach ten leveren; gelukkig hebben de Nederland- sche sportvereenigingen hun medewerking toegezegd. De Nel. Athletiek \Tnie vaardigt 'n groep af welke interessante oefeningen zullen demonstreeren. Ten slotte wordt op de burgerij zelve 'n Iberoep gedaan. Toevallig nog in 'n adver tentie in dit blad, waarbij deelnemers opge roepen worden voor de estafetteloop en veldloop. In hoe grooter aantal burgers aan de de monstratie zullen deelnemen, des te eerder zal alle misverstand uit den weg geruimd izijn en des te doeltreffender de propaganda .voor L. O. worden. Wij wekken dus tot deelneming en mede- Werking allen op aan wie deze op eenigerlei wijze gevraagd worden. Perscommissie. Politiek Overzicht De Entente en de vredes- stroomingen. De reden, waarmee de Duitsche regeering haar standpunt motiveert, dat zij voor het oogenblik geene verdere verklaringen overj haar oorlogsdoel kan afleggen, is dat aan de vervulling van hare taak om zoo spoedig mogelijk den oorlog tot een gelukkig einde te brengen, vooral in den weg staan de on zinnige eischen, die de westelijke vijanden stellen ten aanzien van het doel, dat door den oorlog moet worden bereikt. Zij heeft dit toegelicht met eenige voorbeelden, die de Nordd Allg. Zeitung aldus vermeldt „Uit Engelsche en Fransche bladen kan men z;ch dagelijks overtuigen, dat het mili taire offens/ef door een trommelvuur op het geheele persfront begeleid wordt. Lloyd George trekt de „Hindenburg-linieaan den Rijn en de Fransche bladen vermeien zich in de gedachte, dat Wilson nog geen woord van Amerikaansche tegenspraak gehoord heeft. Ook in het Jormuleeren. van hunne gedachten over de schadevergoeding zijn de Franschen niet -lui. 16 milliard per jaar heeft de Matin voor zich- uitgerekend. Dat zijn echter cijfers, die door andere bladen lang voorbijgestreefd zijn. In het veel gele zen Journal veroordeelt iemand het Duit sche volk tot een slavenarbeid van vele ja ren, opdat Frankrijk economisch alles zal kunnen terugkrijgen wat het door den oor log heeft verloren. Wij herinneren er aan, dat deze gedachte reeds voor een reeks van weken met wetenschappelijken ernst in En gelsche tijdschriften is behandeld gewor den." Men kan deze bloemlezing, die een 'dée geeft van wat men zich aan de zijde van de Entente voorstelt aan Duitschland te kunnen opleggen, aanvullen met eenige me- dedeelingen, die op Oostenrijk-Hongarije betrekking hebben. Er zijn in de Fransche pers stemmen opgegaan, die zich niet afkee- rig toonden van het sluiten door de En tente van een afzonderlijken vrede met Oos tenrijk-Hongarije. Hervé, de voormalige anarchist, die in dezen oorlog onder de roe pers tot den strijd eene vo-orname plaats in neemt, heeft daarover in de Victoire zijne meening gezegd. Hij vindt daarin wel iets wat hem sympathiek is; voor de Fransche katholieken, die Oostenrijk voor een troetelkind van den paus houden, is het denkbeeld van een vrede met Oostenrijk zeer sympathiek, en' ook overigens zou men er sympathie voor kunnen voelen in een land, dat sedert 33 maanden onder den oor log lijdt en dat de bo-ndgenooten van den Duitschen keizer ternauwernood kent. Maar hij waarschuwt, dat daartoe niet zal kunnen worden overgegaan, zonder dat men zich 'blootstelt aan een storm van protesten. Want er zijn tegenover Italië, Servië en Rumenië sterke bindende verplichtingeft te vervullen, en ook Polen mag men niet weer naar het martelaarschap verwijzen. Wanneer de aan hangers van een afzonderlijken vrede met de monarchie der Habsburgs er in slagen van hen de verklaring te krijgen, dat zij bereid zijn vier millioen Polen aan een onaf hankelijk Polen, drie millioen bewoners van Zevenbergen aan Rumenië. zes millioen Servo-Kroaten aan Servië en het millioen Italianen van de Trentino en van Triest aan Italië af te staan, dan zouden de regeerin gen van de Entente zich de vraag kunnen voorleggen, of het mogelijk en' verstandig is aan de Habsburgs de rest van Oostenrijk- Hongarije te laten op het gevaar af, hen op een goeden dag weer te zien als de vazal len en handlangers van Duitschland. Tot dat tijdstip komt het woord toe aan de gene raals Alexejew en Cadoma. Wie zoo spreekt, op dien past net woord, waarmee Napoleon in de korte' dagen van zijne herstelde heerschappij, die in Waterloo haren ondergang Reclame. Stel Uw perceel onder onze bewaking ter VOORKOMING ran ongeregeldheden. Tarief I, per week 25 cent. Spceiale bewaking billijk tarief. Soostcrweg 32, Tel. 205 I>c Directie, Hoek Stationsstraat. J. IV. VAN KIMEKKN d Co. Abonnementen per week. maand of kwartaal. ons hebben, niet hebben kunnen tot stand brengen. Maar als teeken van de stemming, die nog altijd in de Entente-landen heerscht, hebben dergelijke persuitingen zeker hunne waarde. Nu is het waar, dat hiertegenover wordt gesproken van eene toeneming der vredes- stroomingen in Frankrijk en Engeland. Zoo bericht het Berner Tagöblatt uit Genève, dat zich in Frankrijk en Engeland eene omkee ring in de oorlogsstemming schijnt te volt trekken. De vredesstroomingen houden zich niet meer beneden de oppervlakte, maar komen openlijk en beslist voor den dag. Het is mogelijk, dat zij mettertijd in kracht zul len winnen. Maar op dit oogenblik merkt men er nog niet van, dat zij zich laten gel den met den nadruk, die noodig zou zijn om zich gehoor te verschaffen tegenover de oorlogsstemming, die in de Ententelanden nog altijd de h&erschende is en die door de uitbreiding van den kring van Duitschlands vijanden, die de laatste weken hebben ge bracht, nieuw voedse" heeft gekregen. De oorlog Peking, 4 M e i. (R.) Het kabinet heeft een besluit genomen ten gunste van eene onmiddellijke oorlogsverklaring aan Duitsch land. Berlijn, 4 Mei. (W. B.) De U-boot oorlog wordt door de Rappel als de hoofd factor van den strijd gekenschetst en door de geheele Fransche pers met verwijzing naar de verklaringen van de staatssecreta rissen von Capelle en Helfferich én naar de jongste debatten in het Engelsche lagerhuis met de levendigste bezorgdheid besproken. Alle bladen eischen de scherpste afweer- maatregelen en eene krachtige bespoedi ging van den aanbouw van nieuwe handels schepen. B e r 1 ij n, 5 Mei. (W. B.) Door nieuwe U-bootsuccessen zijn 18 handelsschepen met in 't geheel 56.000 bruto-registerton nen inhoud in den grond geboord, waarvan 8 met 24.500 ton in het Engelsche kanaal, Aan het westelijke front duurde gisteren de zware strijd vöort in aanvallen en tegen aanvallen. Volgens het Duitsche bericht zijn de Engelsche en Fransche aanvallen alle afgeslagen; het Engelsche hoofdkwartier be richt hetzelfde van de Duitsche tegenaan vallen met ééne uitzondering: bij Cherisy en aan beide zijden van den straatweg Atrecht- Kamerijk zijn de Engelschen terug moeten gaan van de in den loop van den dag door hen bezette stellingen. Te zamen genomeft, leveren de weder- zijdsche berichten de bevestiging, dat ook de vierde aanval bij Atrecht geen door braak van het Duitsche front heeft gebracht. Overige* fronten geen nieuws. Sofia, 4 Mei. (W. B.) De Turksche grootvizier Talaat Pacha is hier aangeko men. Er warén groote toebereidselen ge maakt voor zijne ontvangst. B e r 1 ij n 4 Mei. (W. B.) De con\misie voor grondwetsherziening van den rijksdag is heden tot hare eerste zitting bijeengeko- end, de Bourbons heeftmen. Er is ingekomen een voorstel van het geteekend. Zij hebben inderdaad niets ge- j centrum, de vrijzinnigen en de r.ationaal- leerd en niets vergeten. Na 33 maanden liberalen tot wijziging van de grondwet, oorlogvoeren wordt waarlijk nog aan Oos- j Daarin wordt verlangd: verantwoordelijkheid tenrijk de eisch gesteld, dat het alles zal van den rijkskanselier of zijne plaalsvervan- afstaan wat in November 1914 verkondigd 1 gers aan den rijksdag, benoeming van de of- werd als prijs voor den vrede; onder bijvoe- ficieren en ambtenaren der marine onder ging, dat als het dat niet uit eigen beweging j contraseign van den staatssecretaris van het doet, het woord toekomt aan de generaals rijks marine-departement, verantwoordelijk- Alexejew en Cadorna. Men zal tegenover heid van dezen aan den rijksdag voor het hen, die dit verkondigen als de eisch, I bestuur van de oorlogsmarine, benoeming waaraan moet worden voldaan, niet veelvan de officieren en militaire ambtenaren verder komen, ols men er op wijst, dat de j ven een contingent ondr contraseign van Russische en Italiaansche legerbevelhebbersden minister van oorlog, die met uitzonde in den laatsten tijd zeer weinig van zichring van den Beierschen minister van oorlog laten merken, zoodot de kans uiterst gering aan den rijksdag verantwoordelijk fs voor het schijnt, dat zj in <Je toekomst volvoeren watbestuur van het contingent. Verder wordt gen voor leger en marine in oorlog en vrede op grond van voorschriften der rijkswet ge schiedt. Voorts wordt verlangd de indiening van een wetsontwerp, dat de verantwoorde lijkheid van den rijkskanselier voor schen ding van zijne ambtsplichten tegenover een staatsgerechtshof regelt. Van sociaal-democratische zijde wordt voorgesteld te bepalen, dat de rijksdag zal voortkomen uit algemeene, gelijke en di recte verkiezingen naar het evenredigheids stelsel met geheime stemming, waaraan alle rijks ingezetenen boven de 20 jaar zonder onderscheid van geslacht moeten deelne men. Dezelfde bepaling wordt ook als gel dig verklaard voor de in iederen bondsstaat en in Elzas-Lotharingen te kiezen volksver tegenwoordiging. Er wordt bovendien nog voorgesteld een artikel 26a in de grondwet op te nemen, bepalende dat tijdens den duur van een oor log de rijksdag beschouwd wordt als onafge broken vergaderd. De commissie besloot in verband hiermee te behandelen een inder tijd door Bernstein ingediend voorstel, dat de toestemming van den rijksdag verlangt bij het sluiten van verdrogen van bondge nootschap en bij oorlogsverklaringen en de verantwoordelijkheid van den rijkskanselier preciseert door de verklaring, dat de rijks kanselier moet worden ontslagen, wonneer de rijksdag dat wil. De commissie voor de grondwetsherzie ning heeft, met op de vier stemmen der conservatieven na, algemeene stemmen be sloten overeenkomstig het gemeenschappe lijk voorstel van het centrum, de nationaal- liberalen en de vrijzinnigen, dat art. 7 ol. 2 v8n de rijksgrondwet als volgt gewijzigd moet worden: „Besluiten en beschikkingen van den keizer worden namens het rijk uit gevaardigd. Om geldig te zijn behoeven zij het contraseign van den rijkskanselier of diens plaatsvervanger, die daardoor de ver antwoordelijkheid tegenover den rijkskanse lier op zich nemen." Verder heeft de commissie een voorstel van dezelfde partijen aangenomen, dat een wetsontwerp zal worden ingediend tot rege ling der verantwoordelijkheid van den rijks kanselier voor schending van zijn ambts plicht en vaststelling daarvan door een staatsgerechtshof. Berlijn, 4 Mei. (W.-B.). Tot ultimo April is op de zesde oorlogsleening 10.429 millioen mark gestort, zijnde 80.4 pet. van de inschrijvingen. Bern, 4 Mei. (W. B.) Blijkens eene offi- c;eele mededeeling zijn de onderhandelin gen tusschen de Duitsche en Zwitsersche gevolmachtigden ten einde gebracht. De ge sloten overeenkomst, die onderworpen is aan de ratificatie van de beide regeeringen, bepanh, dat de op 2 September 1916 ge sloten overeenkomst, die geldig was tot 30 April 1917, tot 31 Juli 1917 wordt verlengd. Daardoor is de-levering van steenkolen en ijzer aan Zwitserland in denzelfden omvang ais tot dusver voor de eerstvolgende drie maanden zeker gesteld. Verder is voor de voornaamste Zwitsersche industrieën, die zwaar getroffen werden door het Duitsche invoerverbod, de mogelijkheid verkregen var. een bevredigenden uitvoer naar Duitsch land. B e r 1 ij n, 4 M e i. (W. B.) Ook de sociaal- deniocrctische meerderheidspartij heeft bij den rijksraad eene interpellatie ingediend, waarin zij dc regeering vraagt stelling te nemen ten aanzien van haar vredespro- gram. De overige partijen sloten zich bij geen van de beide Lnterpellatiën aan. Par ij s, 4 April. (R.) De permanente besturende commissie van de socialistische 'partij heeft een beroep gedaan op de partij federatie om elke deelneming af te wijten aan de nationale conferentie van de min zij in de 33 oorlogsmaanden, die wij achterverlangd, dat het toestaan van bezoldigin- heidsfederatiom die as aangekondigd' - het doel eene houding vast te stellen ten aanzien van de internationale conferentie, die in Stockholm door de Nederlandsche delegatie wordt voorbereid. Londen, 3 Mei. (R.) Vandervelde, de voorzitter van het Internationaal Socialis tisch Bureau, spreekt ten stelligste het be richt tegen, dat hij met zijn secretaris Huys^ mans naar Stockholm vertrekt, om deel te nemen aan de socialistische conferentie te Stockholm op 15 Mei. De conferentie te Stockholm is bijeenge roepen uit eigen beweging door de Neder- Jondsche gedelegeerden, die voor den duur van den- oorlog waren toegevoegd aan het uitvoerend comité der Internationale. Noch de president van het internationale bureau, noch de twee andoje permanente leden van het uitvoerend comité, Anseele en Beltrand, zijn geraadpleegd. Vandervelde zal, inge* volge een opdracht van de Belgische Arbei derspartij, niet deelnemen aan de conferen tie te Stockholm. W e e n e n; 4 Mei. (W. B.) Volgens de avondbladen zullen de vertegenwoordigers van de Duitsche sociaal-democraten in Oos tenrijk den 12en, ter deelneming aan de conferentie van de internationale sociaal- democratie, naar Stockholm vertrekken. Ook de Czechische sociaal-democratie zal afge vaardigden zenden. Budapest, 4 Mei. (W. B.) In de krin gen van de regeeringspartii verluidt, dot de leden van de constitutioncele partij graa! Moritz Esterhazy en graaf Stefan Bethlen den minister-president graaf Tisza hebben meegedeeld, dat zij na bespreking met den leider van hunne partij en met de leiders van de overige oppositiepartijen om zake lijke redenen de aanbieding van-den minis ter-president om in het kabinet te treden, niet kunnen aannemen. Stockholm, 4 Mei. (Zweedsch tele-» groafbureau). De regeering heeft eene voor dracht ingediend tot invoering van den bur gerlijken dienstplicht van alle mannelijke en vrouwelijke staatsburgers tusschen 15 en 60 jaren, die door een besluit van de regeering kunnen worden opgeroepen. In beginsel omvat de 'dienstplicht het ge heele economische levenhij zal echter voorloopig slechts worden toegepast om hel gebrek aan hout weg te nemen. In Petersburg hebben revolutionaire sol daten-troepen, die met roode vaandels ver schenen voor het gebouw, dat als zetel dien! van de voorloopige regeering, het ontslag geëischt van den minister van buitenland^ sche zaken Miljoekow, die nog juist weef zich heeft doen kennen als een tegenstarw der van het sluiten van een afzonderlijken vrede door Rusland. B e r 1 ij n 4 Mei. (W. B.) In den land dag van Finland heeft den 20en April dö president van den senaat, Tokoi, een rede gehouden, waarin hij zich uitsprak over de kwestie van de zelfstandigheid van Finland. Na een terugblik te hebben geworpen op den langen onheilvollen tijd, dien Finland onder den druk der Russifiseerings-politiek heeft doorgemaakt, herinnerde hij er aan, dat zeer. vele voorstellen van den Landdag, waarin tegen deze ongerechtigheid protest wercf aangeleekend, ter zijde werden gelegd. Gedurende den oorlog was men er in Fin land algemeen van overtuigd, dat een over* winning von Rusland een ramp voor Fin land zou beteekenen. Aan deze omstandig* heid is het ook toe te schrijven, dat meniga vaderlandslievende jonge man het zijn plicht achtte, zijn krachten in dienst van den vijand van Rusland te stellen, daar men aan nam, dat hierdoor voor Finland de vrijheid kon worden veroverd. Over de toekomst van Finland liet Tokoi zich als volgt uit: De gtnsche ontwikkeling van ons volk, zijn verleden en zijn historie toonen aan, dat Finland's volk er rijp voor is een zelf standig volk te worden, dat over zijne eigen aangelegenheden in volledige zelfstandig heid beslist. De gansche ontwikkeling van onze cuituur voltrok zich in het leeken van de zelfstandigheid onzer economische ont wikkeling en onze maatschappelijke orde verschilt zoodanig van cl ie van Rusland, dat er geen sprake van zijn kan, dat tusschen beiden een zoodanig verband kan bestaan, dat de eene of de andere daaronder zou moeten lijden. Ik vertrouw, dat hel recht om zelf zijn lot te bepalen, de grondslag var* de zelfstandigheid van het Fir.sche volk, op een vasten bodem staat. Het is onze plicht dit recht krachtig en consequent te ontwik kelen, opdat de zelfstandiijieid van het Fin- sche volk reeds in de naaste toekomst ge waarborgd zij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1