buitenland!- "binnenland." „DE EEMLANDER". Zaterdag 19 Mei 1Q17. N' 270 Eerste Blaa. 15rte Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. Een succes voor de regeering. Politiek Overzicht KOLONIËN. Berichten. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: a maanden voot Amersfoort af 1.30. Idem franco per post.. 1.80. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.135. Afzonderlijke nummers0.05. Wekelijksch bijvoegsel nDt Roïïandacht IIuisvro<iw (onder redactie van Thérèae Hoven) per.8 mnd. 50 ets, Wekelgksoh bijvoegsel ^Weretdrevk*" per 8 mnd. 52 ets. PRIJS DER A D VERTEN TI EN. Van 1—5 rogels.. I# f o.SO. Elke regel meer- 0.15. Dienstaanbiedingen 1—5 regels.. 0.30. Qroote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijf beatann zevr voordeolige bepalingen tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnement. Eeae circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Met algemeene stemmen heeft de Eerste Kamer de voorgestelde Grondwetsherziening "aangenomen. Dat is dus nog met één stem /«veer dan de Tweede Kamer, waar de oude Sneer Lieftinck z'n principieel verzet tot bij eindstemming volhield. De regeering, en de heer Cort van der •Linden in het bijzonder; mag terecht voldaan zijn over dit groote succes. Het was 'n zeer jgewaagde onderneming om te trachten de ibeide oude geschilpunten waarom jaren en ^aren op de meest hartstochtelijke wijze ge streden is, het kiesrecht en het onderwijs, tot 'n althans voor het oogetoblik bevredigende oplossing te brengen. Nu de pijn van dit oude zeer gestild is, staan wij des te sterker om aan de econo mische nooden van de naaste toekomst weer stand te bieden. Het kan slechts betreurd worden dat 'n andere misstand is blijven voortdurende onbillijke to^kpnning van ouderdomsrenten is nog steeds niet vervangen door het zoo veel afdoender staatspensioende hardnek- ikigheid. waarmee de rechterzijde zich daar tegen verzet, schijnt niet te pverwinnen te zijn. Daarentegen is het wel waarschijnlijk, dat na het votum der Tweede Kamer én de niet ■absoluut onwelwillende houding van de re geering daartegenover, 'n andere pijnlijke plek, de onderwijzerssalarissen, eenige bal sem aangebracht zal worden. Dat er dus ten slotte winst is, dat land en volk in deze crisistijden sterker staan dan men eenige jaren geleden vermoed zou heb ben, wie zal het ontkennen De houding van de Eerste Kamer ten op zichte van de Grondwetsherziening is na tuurlijk 'n gToote teleurstelling geweest van de reactionairen, de onrustzaaiers en de on- verzoenlijken. Zij allen, van wie slechts de üaatslen in hun verzet eenigszins sympa thiek waren, hadden hun laatste 'hoop geves tigd op de behoudzucht van onzen Senaat. Het algemeen kiesrecht en het wegnemen van de beletselen voor vrouwenkiesrecht stond menigen hdbgstaangeslagene volstrekt niet aan, doch, misschien wel geleerd door de gebeurtenissen in Rusland, heeft het col lege wijselijk niet gepoogd z'n roestige rem •te doen werken. Nu toornt de Telegraaf, welke den laatsten tijd eenige vereering scheen te gaan koes teven voor dit college van voorname heeren. Maar nu hebben zij het verbruid en zelfs het vooruitzicht van Telegraaf-lof heeft hen niet 'kunnen overhalen om de regeering, land en volk 'n leelijke p^>ets te bakken. Wij leven in 'n vreemd land, verzuchtte de Telegraaf-redactie. Ja, wij dachten het al lang. dat Nederland „vreemd land" voor haar was. Het oorlogsdoeldebat in het Engelsche lagerhuis. Ook in het Engelsche lagerhuis is een oorlogsdoeldebat gevoerd. Het werd vast geknoopt aan een voorstel, dat de afgevaar digde Snowden deed bij de behandeling van een wetsontwerp tct regeling van de schuld delging in het loopende dienstjaar, om in stemming te betuigen met eene verklaring, die de meening van de voorloopige regee ring in Rusland uitdrukt over het oorlogsdoel en de voorwaarden voor een duurzamen vre de. Dat voorstel was daar niet op zijne plaats en het moest dus reeds om focmeele rede nen verworpen worden. Het debat kon dus geen praktisch gevolg hebben. Dat zullen de voorsteller zelf en de leden, die hem steun den, ook wel niet er van verwacht hebben. Hun doel was te getuigen, dat de vredesge- Üacnte ook in Engeland hare aanhangers heeft, die in stijgende mate met hunne wen- schen instemming en gehoor vinden. Dat doel is bereikt, ondanks den negatieven uit slag van de over het voorstel gehouden Stemming. Er is nog iets meer met het voorstel be reikt. Zoo dikwijls de Engelsche regeering tot dusver zich heeft uitgelaten over het doel, dat men met het voeren van dezen oorlog wil bereiken, hebben wij nooit iets anders ge hoord dan eene verwijzing naar h.et bekende (programma, dat den Óen November 1914 in de Guildhall verkondigd werd. Voor dat pro gramma zijn de geallieerden samen in den strijd gegaan en hebben zij elkaar trouw en bijstond beloofd. Thans hooren wij op een gewichtig punt tets anders. De woordvoerder van de Engel- •ohe regeering heeft de mogelijkheid er kend, dat de regeering van het nieuwe Rus land niet gebonden is door de verdragen, die de Russische regeering van vóór de revolu tie heeft aangegaan. Zij kan te kennen ge ven, dat zij er geen prijs meer op stelt, dat eene verplichting, door de bondgenoo- ten tegenover Rusland aangegaan, wordt na gekomen. Wij hebben hier een geval, dat niet op onderstelling berust, maar werkelijk heid zal worden; de verklaringen, die de nieuwe regeering heeft afgelegd over Kon- stantinopel en de Dardanelles laten hier over geen twijfel bestaan. Rusland is dus vrij op eigen gezag in de bepalingen van het% verdrag van bondgenootschap veranderingen te brengen, die dat geheel van karakter doen veranderen. De bondgenooten zullen dan van hunne verbintenis tegenover Rusland ontslagen zijn; maar zij zullen niets kunnen doen tegen Rusland's eigenmachtige handel wijze; zij zullen zich daarbij moeten neerleg gen. Daarmee is uit het fiere gebouw van het in September 1914 gesloten verdrag, dat de verklaring van houw en trouw inhield, de verbintenis om niet dan gezamenlijk den strijd te beëindigen, de hoeksteen weggeno men-; het valt als een kaartenhuis ineen- In het licht van deze gewichtige verkla ring beschouwd, krijgt dit debat in het En gelsche lagerhuis eene eigenaardige betee- kenis. De mOnitie-minister lord Robert Ce cil, die namens de tegenwoordige regeering sprak, en het hoofd van de vroegere regee ring Asquith, hebben beiden ,er nadruk op gelegd, dat de leus: „Geene annexatie en geene schadevergoedingen" voor zeer ver schillende opvattingen vatbaar is. Asquith heeft een betoog geleverd, dat er eigenlijk geen praktisch verschil bestaat tusschen de Engelsche regeering en hare vrienden van •de Russische democratie ten aanzien van de algemeene beginselen, volgens welke de vrede moet worden overwogen. Zeer in het algemeen genomen, is dat misschien juist. Maar het komt aan op de concrete uitwer king, die aan de beginselen wordt gegeven. Die uitwerking wordt door de omstandighe den en door den loop van de gebeurtenissen bepaald. Men ziet dat aan de verandering, die heeft plaats gegrepen in het oorlogsdoel, voor zooveel Rusland betreft. Rusland is in den strijd gegaan met het doel, Konstanti- nopel te veroveren en de vrije vaart door de Dardanellen le krijgen. Engeland en Frankrijk hebben met eene zelfverlooche ning zonder weerga getracht dezen wensch van Rusland te verwezenlijken. Dat is hun niet gelukt. Nu stelt het nieuwe, uit de revo lutie voortgekomen Rusland geen prijs meer op de vervulling van dat verlangen. Dé En tente behoeft zich daarvoor dus niet meer in te spannen; zij is ontslagen van die ver bintenis. Maar daarmee venalt tevens voor Rusland de prikkel om op te komen voor wat zijne bondgenooten hopen als vrucht van dé gezamenlijke inspanning binnen te ha len. Voor zooveel Turkije betreft, valt het voornaamste oorlogsdoel van de Entente weg; de stoot, die op het hart van Turkije gemunt was, is afgewend en de Entente zal er, goedschiks of kwaadschiks, mee hebben te rekenen, dat Turkije bij de eindregeling na den vrede innerlijk gesterkt uit deze zware beproeving zal treden. Dit kan reeds ate een feit worden vastge steld op grond van wat dit oorlogsdebat ons heeft geleerd. En het zal wel niet de eenige verandering zijn, die het oorlogsdoel in den verderen loop der dingen zal ondergaan. De oorlog, Washington, 18 Mei. (R.) Officieel wordt bevestigd, dat het noodig zal zijn 2245 millioen dollars te heffen door het wetsontwerp op de oorlogsinkomsten, in plaats van de 1800 millioen, waarop eerst was ^gerekend. Er weid' daarom voorgesteld de extra-heffing van de ipkomsten-belasting, die in het wetsontwerp is voorzien, met een vierde te vermeerderen. Londen, IS Mei. (R.) Het eerste con tingent van het Amerikaansche leger, na melijk een afdeeling medisch personeel, is in Engeland aangekomen. Washington, 18 Mei. (R.) Hondu ras heeft de diplomatieke betrekkingen met Duitschland afgebroken. B e r 1 ij 1 8 Mei. (W. B.) Officieel be richt. In den avond van 29 April beschoot een van onze duikbooten de versterkte Engel sche kuststad Icarborough met grana ten. Den 5en werd een Engelsch vloot- .escorteschip door een van onze U-boo ten in den grond geboord. In den Atlantischen Oceaan, het Engelsche kanaal en in de Noordzee zijn elf stoom schepen, een driemaster en eli visschers- schepen met 25.500 ton vrachtrumte in den grond geboord. Londen, 18 Mei. (R.) Bericht van de admiraliteit. De oorlogsschepen Dartmouth en Bristol met Fransche en Italiaansche torpedojagers jooegen den vijand op tot bij Cattoro. Toen vliegers van de vijandelijke slagschepen op stegen, gingen onze schepen terug. Men be richt, dat een van de vijandelijke oorlogs schepen, door Italiaansche vliegers aange vallen, in zinkenden toestand naar Cottaro is gesleept. Nog ven een anderen vijande lijken kruiser wordt bericht, dat hij zwoor beschadigd is. De Dartmouth werd getorpe deerd door een vijandelijke duikboot, maar is op zijn post teruggekeerd. Drie manschap pen zijn gedood, een officier en 4 man wor den vermist, 7 zijn gewond. Aan het westelijke front heeft men 't gis ter betrekkelijk rustig gehad. Aan het Isonzofront duurt de strijd met onverminderde hevigheid voort zonder dat tot -dusver gewichtige uitkomsten zijn ver kregen. Londen, 18 Mei. (R.) In het hooger- huis zeide de controleur der levensmidde len lord Devonport, sprekende over de voed- selrantsoeneering, dai hij wekelijks berich ten ontving van de voedselbesparingscom- missie over den loop van den vrijwilligen veldtocht tot beperking van de rantsoenen. Daaruit blijkt, dat die campagne wel dege lijk iets uitwerkt. In 40 steden, waaronder groote steden, zooals Birmingham en Leeds, is er eene merkbare daling in het gebruik van voedsel in het algemeen en dat van brood in het bijzonder. Nog in vele andere plaatsen waren aanwijzingen, dat de bespa ringsveldtocht begint mee te rekenen. B er 1 ij n, 18 Mei. (W. B.) Een ontwerp tot wijziging van de wel cp de stichting van volksplantingen voor de provinciën West- Pruisen en Posen van 26 Maart 1908 :s heden bij den landdag ingediend. Bern, 18 Mei. (W. B.) De bondsraad heeft de economische overeenkomst met Duitschland bekrachtigd. Dit is ook van Duitschë zijde geschied, zoodat de overeen komst, die geldt tot 31 Juli 1917, nu in wer king treedt. W e e n e n, 18 Mei. (Corr.-bur.) Heden begon voor een bijzonder gerechtshof het proces tegen dr. Friedrich Adler wegens vermoording van den Oostenrijkschen mi nister-president graaf Stuergkh. Volgens de akte van beschuldiging droeg Adler reeds in het begin van 1915 de gedachte van den moordaanslag met zich rond; maar de be klaagde zelf geeft op, dat hij eerst in de tweede helft van 1916 tot het besluit is ge komen, dat de Oostenrijksche minister-pre sident het meest geschikte voorwerp was voor de uitvoering van zijn misdadig plan. Toen Adler den 20en October mededeeling ontving, dat eene op 23 October belegde burgerlijke vergadering was verboden, be schouwde hij den minister-president als den man, van wien dit verbod was uitgegaan, en achtte hij het psychologische moment voor zijne daad gekomen. De vermoording van Stuergkh kenschetste Adler als eene demon stratie voor de wereld en als eene waar schuwing \oor Oostenrijk en voor de gan- sche wereld om niet voort te gaan met machtsmisbruik. De akte van beschuldiging .zegt, dat niet alleen politieke verblinding maar ook de persoonlijke instorting van Adler, wiens eigen partijgenooten zich van hem hadden afgewend tengevolge van zijne hartstochte lijke aanvallen op de sociaal-democratie, de gedachte tot dé uitvoering van den moord hebben doen rijpen. Petersburg, 18 Mei. (R.) Heden in den voormiddag om 1 uur is het kabinet definitief samengesteld. De regeering en de democratische par tijen zijn het in dezer voege eens geworden over de verdeeling van de portefeuille: Prins Lwow minister-president en minister van binnej\landsche zaken, Virirdltsjenko (waar schijnlijk is bedoeld Terestsjenko) huiten- landsche zaken, Konovalow 'handel en nijverheid, Godnew staatscontroleur, de socialist Skobolew, vice-president van den raad van arbeiders- en soldaten-afgevaar digden, arbeid, Pereverzew justitie, de socia list Tsjernow landbouw, de nationaal-socia- list Presje'honow levensmiddelenverzorging. Kerenski oorlog en marine, Sjingarew finan ciën, Tsjeretelli posterijen en telegrafie, Nekrassow openbaar verkeer, Manioelow openbaar onderwijs. Verder zijn prof. Grimm en prins Sja- kowskoy, secretaris van de eerste doema, candidaten om respectievelijk belast te wor den met de ambten van minister voor de zaken, betrekking hebbende op de consti- tueerende vergadering, en minister van openbaren onderstand. Weenen, 18 Mei. (Corr.-bur.) De val van Miljoekow, volgende op dien van Goetschkow, wordt door de meeste dagbla den beschouwd als van groot gewicht, om dat daardoor het beuijs wordt geleverd, dat de wil van den arbeiders- en soldatenraad in Rusland steeds meer in staat is zich té doen gelden. Overigens blijft de vraag of met het aftreden van Miljoekow en Goetsch kow de oorlogswil van Rusland voor goed prijs gegeven is, naar de meening van de overgroote meerderheid der organen van de pers eene open kwestie. Ook het bericht, dat Kerenski met de oorlogsportefeuille is be last, is voorloopig nog niet geschikt om de centrale mogendheden te bewegen conclu- siën te trekken. Londen, 18 Mei. (R.) Verscheidene leiders van de machinistenstaking in Shef field, Liverpool, Coventry^ Manchester en Londen zijn gevangen genomen op de be schuldiging van belemmering van den mu nitie-aanmaak. Kopenhagen, 18 Mei. (W.-B.). Lloyds berekent nu als verzekeringspremie van goederen van Engeland naar Denemar ken 26 pet. Verspreide Beriohten. Generaal Putnik. f Naar uit Ni?za wordt gemeld is de opperbevelheb- bef van het Servische legT, Putnik; overle den. Oost-lndlë. Indisch nieuws. Uit Medan wordt bericht, dat de resi dent van Sumatra's Westkust, J. D. L. Le Fébvre, wordt genoemd als opvolger van den gouverneur van Sumatra's Oostkust, S. van der Plas. Een inlaudsclie soc.-<lejii. partij. Te Soerabaja is, met een vijftigtal le den, een inlandsche sociaal-democratische partij opgericht, onder presidum van Mas Darsoeki. De partij zal een veertiendaagsch orgaan uitgeven. Staten - Generaal. TWEEDE KAMER. Aan het Voorloopig Verslag over het wets ontwerp tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee is het volgende ontleend: Zeer vele leden verklaarden zich' in hooge mate ingenomen met dit voorstel, overtuigd, in dezen tolloozcn in den lande achter zich te heb-' ben. Bij zeer velen is, naar hunne meening, sinds lang het besef ontwaakt en gesterkt, dat de droogmaking der Zuiderzee de ernstige' in spanning van het Nederlandsche volk waard is en dat, in verhooging van volkskracht, in ma- terieelen en ideëelen zin, dat werk zijn rente zal opbrengen. Wat de afdoening van dit w.o. betreft, werd betoogd, dat het, liggende in de neutrale zóne, zich bij^uitstek leent voor openbare behandeling door de Kamers, die in Juni van dit jaar, ver moedelijk zonder ernstigen politieken strijd, zullen worden gekozen, orn slechts gedurende één jaar zitting te hebben. Verheugden deze leden zich over de indiening van het wetsontwerp, verscheidene hunner wenschten daar aanstonds aan toe te voegen, dat het hun een zeer groote teleurstelling was, dat de uitvoering van het werk in zekeren zin slechts voorwaardelijk wordt voorgesteld. Art. 6 van het ontwerp toch stelt die uitvoe ring afhankelijk van een nadere wet betreffende militaire voorzieningen en bedreigt daardoor de uitvoering met onbepaald uitstel. Door deze be paling wordt dc beteekenis van het wetsontwerp in veler oogen teruggebracht tot die van een beginselverklaring. Tegenover vorenstaande betuiging van inge nomenheid voerden eenige andere leden aan, dat zij, hoewel«cgenszins blind voor de bekoring van dit werk, de bezwaren en dc onzekerheid, vooral op financieel gebied, zoo groot oordeel den, dat zij voorshands niet konden besluiten, aan dit wetsontwerp hun steun te geven. Het zal zooveel moeite kosten, den finuncice- len toestand weer in orde te brengen en de basis te leggen voor een goed financieel beheer in de toekomst, dat het niet geraden kan zijn, dot vraagstuk door het aanvaarden van nieuwe gel delijke risico's nog' moeilijker te maken. De voorstanders merkten hiertegen weer op, dat indien de buitengewone omstandigheden de lasten der staatshuishouding al aanzienlijk heb ben verzwaard, die omstandigheden tevens op gelukkige wijze aan het licht hebben gebracht, dat de financieelc draagkracht van de natie veel grooter is dan vroeger wérd vermoed. Bovendien is er geen reden, niet de verwacht ting der Regeering, dat het werk zich zelf zo? betalen, aan de schatkist dus geen geld zal kosten, zoo weinig rekening te houden, dnt^nen er alleen op grond van financieelc overwegin gen van zou moeten afzien. Dat dc Regeering voorstelt tot afdumming der Zuiderzee over te gaon. vond algemeen instem ming; het plan, zich tot inpoldering te bepalen, met afleiding van den IJssel ten Noorden van de inpoldering plan-Beyerinck is sinds jaren door allen verluien. Ook verkloarden van de leden, die voor de drooglegging waren «gestemd, zeer velen het toe te juichen, dot de Regeering het plan van dc Zuiderzce-Vcreeniging heeft gekozen Intusschen waren cr leden, die zich niet over tuigd verklaarden, dat het IJsselmcer onder oMo- omstandigheden het IJssclwuter en het boezem-» water, «dut bestemd is op het meer te worden geloosd, zal kunnen bergen. Het tijdvak van O jaar, dot de Regeering voor de voltooiing.van den afsluitdijk heeft gesteld, is naar de mccning vun sommige leden veel te kort geschat. Wat de beweerde indirecte -voor- dcclcn van de afsluiting betreft, werd vérwezen naar de literatuur, waarin te dien aanzien gron den van ernstigen twijfel zijn uiteengezet. Een groot bezwaar tegen het plun zien som migen in de omstandigheid, dni na afsluiting der Zuiderzee de Groninger en Triesche dijken bij storm een veel grooteren wateraundrang zul len moeten weerstaan dan than Wat betreft de voordeden, aan de aanwinst van grond door inpoldering verbonden, stemde men toe, dat zulk een aanwinst order sommige omstandigheden van groot belan«4 kon zijn en dc algemeene welvaart ten goede kan komen. Maar in het onderhavige geval is twijfel ge rechtvaardigd, of de te winnen gronden von goede qunliteit zijn. Volgens eenige loden wordt de rentobilitoitsbcrekcning geflatteerd door de oang'enomcn rente van 4 pet., moor men moet vreezen, dat na den oorlog gedurende langen tijd do rentevoet hooger zal zijn, wellicht 6 pet. Ten aanzien van de financieelc regeling, word door eenige leden het denkbeeld ireopp^rd, dut do meest belanghebbende provinciën bijdragen zouden vorlecncn in de kosten van het werk. Vele andere leden verklaarden met dit denk beeld niet in te stemmen. Het gaat naar de mccning van zeer vele leden niet aon, het begin van uitvoering von zeer omvangrijke werken, waartoe de wetgever in het belang des lands heeft besloten, afhankelijk te stellen van zijne nadere beslissing omtrent defensiewerken- Aan het verslag zijn twee Notu's toegevoegd; eene van een heer Eland, waarin hij uileen- zet, dut en waurom het niet aangaat, den aan vang van het werk te beletten, totdat een defi nitieve beslissing is genomen en dooi dc Sla- ten-Generaol goedgekeurd belrelfendc onder werpen, die met dit werk in slechts meer of minder verwijderd verbond stuon. Zoo is het betwistbaur, <iat door de uitvoering van dit werk de strategische grondslagen van ons g e- h e e 1 e Stelsel van londsvcrdedig'ng ingrijpen de wijziging zullen ondergaan. Een tweede Nota van dc» heer Bon" g a e r l s betoogt uitvoerig, dat met de voor gestelde wijze van afsluiting, met het duurmede onmiddellijk verband houdende D.sseimecr, geen gelukkige oplossing van het vraagstuk is U zien. De heer Borvgcerts meent dut een nader on derzoek in het nationaal belang v-ensrhclijk is, een onderzoek, dat, hangende de vaststelling von de militaire eischcn, door de regeering kox* worden ondernomen en dat derhalve niet tot vertraging in de voorbor- idintr behoeft 'e lei den. i Hel V r r z c k c r i n g s m O II o P O I I e. Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van hel Kamerlid Duys betreffende de samen stelling van de commissie tol voorbereiding van de monopolisccring van het levensvcrzc- kerings- enJ)raiidverzokeringsbcdrijf, hccfl de Minister van Financiën medegedeeld, dal lot het opnemen in dc bedoelde commission van personen „die geacht kunnen worden .meer speciaal hun aandacht le zullen schenken aan dc vraag welke maatregelen dienen tc wor den genomen, opdat niet dc belangen van het hij deze bedrijven werkzaam personeel hij evenlueele monopolisecring in hel gedrang komen" voor hem geen aanleiding bestond Ongetwijfeld zal hij dc doorvoering van dc monopolisecring van het levens- en brandver- zekcringsbédrijf op dc belangen van dc door den heer Duys bedoelde groepen van persoe nen moeten worden gelet. De vragen die zich daarbij zullen voordoen, zijn echter thans nog niet aan dc orde. Deze worden eerst actueel, wanneer dc door de bedoelde com missie» uit le brengen verslagen zullen zijn binnengekomen en alsdan, aan dc hand van die verslagen, voorstellen aan de Strflen-Genc- raal zullen worden voorbereid, waarbij oolc dc inwendige organisatie van de staatsbedrij ven, waarvan de persóiïcel-quneslie zulk een belangrijk onderdeel uitmaakt, zal moeten worden geregeld. Indien bij d i c voorbereiding, welke de détails .der organisatie van het staatslevens-en -brandvcrzelccringsbcdrijf raakt,, behoefte wordt gevoeld aan de voorlichting van een commissie, zal de minister niet nalaten daar in ook vertegenwoordigers op te netjien van

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1