DE EEMLAN D E Dinsdag 22 Mei 1917. BUITENLAND. Strijdende Zielen. N° 212 Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 46. Kennisgeving. Hoe lang nog? Politiek Overzicht FEUILLETON. Hoofdredactie: MARIE VAN VERSENDAAu Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: P#r 3 maanden voor Amersfoort f 1.30. Idem franco per post1.80. Per week (met gratia verrekering tegen ongelukken) - Ö.12&# Af*onderl\jko nummers 0.05. Wekelijksch bijvoegsel „Ds Hollandses Huisvrouw (onder redactie van Thérèse Hovon) per 3 mnd. 50 cis. Wekelyksch bpvoegsol „Wsrcldrsvüs" per 3 mnd. 52 clfl. intercomin. Telefoonnummer G6. PRIJS DEK ADVERTENT!EN Van 1—5 reffpla EIku regel meur Dienstoanbiodingon 15 rogels., Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel cil bedrijl bostaau /.oer vooidoolige bepalingen tot het herhaald advertooren in dit Blad, bij nbonnomont- Eene oiroulairo, bevattonde do voorwaardon, wordt aanvraag toegozondon. f 0.80. - 0.15. - 0.30. op LANDSTORM. Inschrijving in de registers voor den Landstorm. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt bij deze ter kennis van de in onderstaan- den staat genoemde personen, dat zij, ingevolge Koninklijk Besluit d.d. 12 April 1917 (Staatsblad no. 285) in deze gemeente voor den dienst bij den landstorm zijn ingeschreven op den datum, achter ieders naam aangegeven. Geslachts- en Datum Voornamen. van Jaarklasse 1905. inschrijving. Dr^Éiner, Theodorus Maric 4 10 Mei 1917. van Drie, Jacobus Hartogsveld, Gijsbertus de Jong, Hendrik Wilhelmus Joseph us Maria Jongerius, Bastiaan Keizer, Marinus r, Kradolfer, Hendrikus van Lokhorst, Willem Jacobus Revenic, Cornelis Johannes Sanders, Frederik Herman Schoonderwoerd, Everardus Theodorus Ti vie, Arie Tulpen, van Hof fel Cornelis Wallet, Cornelis Jaarklosse 1904. van den Castel, Franciscus Douwcs, Jakob r, van den Karei, Albert Overwijk, Jemke r, Roebel, Johan Ramselaar, Gerardus Johannes Renes, Teunis Reijnders, Cnristiaan Gerzinus Veerman, Dirk Volmer, Bortus Hugo Zwanenburg, Johannes De personen in bovenstaanden staat ge noemd, kunnen ter secretarie dezer gemeente bekomen eene persoonlijke kennisgeving, waar in hunne verplichtingen - ten aanzien van den landstorm zijn vermeld. Amersfoort, 21 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWDCK. Vier krantenberichten uit één ochtend blad 1. „De Belgisohe regeering heeft een rap port ontvangen over den toestand van de arbeidersbevolking, voornamelijk in het land •van Charleroi. De hoeveelheid voedsel is tot een vierde van die in gewone omstandig heden ingekrompen. De lichamelijke toe stand dier menschen is volslagen in verval. Dit nijpt te meer door de aankomst van 15,000 uitgewekenen uit de streek van Saint Quentin. De arbeidersklasse wordt be dreigd met een totale bloedarmoede en alle ziekten, tuberculose in de eerste plaats. Het rapport dringt ernstig op een vermeerdering van de levensmiddelen en vooral van vet aan." (Zou nog niet 'n afdoender middel denk baar zijn om aan deze schriklijke ellende voor goed 'n einde te maken 2. Uit de Roemeensohe stad Jassy „Hier gaat het ons bitter slecht. Honger, vlektyphus en wisselkoorts zijn aan de orde van den dag. Soldaten, geneesheeren en of ficieren worden bij honderden door dez<? beide ziekten getroffen. Wat wij hier ten deele onder ontberingen, ten deele in den angst voor besmetting verduren, kan ik je niet maar in enkele woorden beschrijven. Vleesch ontbreekt geheel, melk heb ik, zoo lang ik hier ben, niet gedronken, gevogelte en eieren zijn er niet en met suiker, koffie, rijst en koloniale waren in het algemeen is het van hetzelfde laken een pak. Om een homp zwart brood meester te worden, moet je zonder overdrijving vóór de bakkerswin kels een gevecht met de heffe des volks uitvechten. Wat -de kleeding aangaat, zullen we spoedig in de grootste verlegenheid ra ken. Met de wasch is het allertieurigst ge steld, daar elk waschmiddel, als zeep of een plaatsvervanger, ontbreekt. De zieken huizen zijn propvol met menschen, die aan vlektyphus lijden. In één zaal liggen drie tot vier honderd zieken, op één bed telkens drie tot vijf. Geen mensch, dokter noch verple ger, zet daar een voet. Binnen drie weken zijn meer dan twee divisies aan de vlektyphus ten prooi gevallen. Geneesmiddelen zijn niet voorhanden. Denk niet, dat ik overdrijf. In tegendeel, mijn beschrijving blijft ten ach ter bij de werkelijkheid." 3. 'n Zinsnede uit 'n telegram over den strijd in Noord-Frankrijk ,,'s Middags bestreek grof geschut plan matig de stad Lens. Reeds was de stad het offer der granaten geworden. Men vindt er nauwelijks meer een huis dot niet ernstig gehavend is". 4. En ten slotte een blik ter zee „Thans is uitgemaakt dat in April 1,091,000 ton scheepsruimte door oorlogs maatregelen van de middenriiken is vernie tigd. „Sedert het begin van den on'beperkten duikbootoorlog is in 't geheel 2,772,000 ton scheepsruimte in den grond geboord, waarvan 1,707,000 ton Engelsch." Maar wee hem die het bevrijdende woord durft spreken f Wie door louter menschelijkheidsmotie- ven gedreven, het e e n i g e middel om aan al deze onduldbare toestanden 'n einde te maken, durft aanbevelen, wie durft reppen van het woord „vrede" dat in veler ooren thans cle schandelijkste vloek is, wordt aan geblaft als 'n verrader van de beschaving, 'n misdadiger jegens de menschheid, 'n handlanger van de dolle zeehonden. 't Is wel 'n zeer hooge prijs welke de re geeringen voor hun grillen en illusies betalen laten door hun volken I Do stand van den wereld- strijd. Van zijne vrienden moet men het hebben. Sedert 9 April putten aan het westelijke front de Engelschen en Franschen zich uit om door de Duitsche linie heen te komen. Zij willen 't nog niet opgeven,, al zijn zij altijd nog maai aan het bejin van wat zij zich had den voorgesteld te bereiken. Nu komen uit Italië stemmen, die duidelijk te kennen geven dat men daar niet gelooft aan hel slagen van de onder neming. Zoo schrijft de Stampa: „Door lang zaam reserves te laten aanrukken, is het Hin denburg gelukt, in Frankrijk het evenwicht te herstellen, dat wel is waar nog nan ge ringe schommelingen onderworpen kan zijn, maar aan geen vary de tegenstanders de mo gelijkheid tot de strategische beslissing zal bieden. De Engelschen voor Lens en de Franschen voor Laon hebben ten gevolge van den verstel klep tegenstand den Duit- schers de doorbraak niet kunnen afdwingen. Slechts door het intreden van onvoorziene omstandigheden zou misschien nog eene verschuiving in den evenwichtstoestand te verkrijgen zijn." Er wordt wel gezegd, dat er zekere aan wijzingen zijn, dat zulke omstandigheden niet uitgesloten zijn, maar dat draagt te zeer den stempel van eene poging om de bittere pil te vergulden, dan dat aan die uitspraak waarde is te hechten. De hoofdzaak ligt in de erkenning, dat het Engelsch-Fransche of fensief in het westen is mislukt. Tot dezelfde conclusie komt de Perseveranza ten aanzién van het offensief van Sarrail aan het Mace donische front. De correspondent van dat blad te Rome schrijft, dat men bjj dit offen sief meer te doen heeft met eene diplomatie ke afleiding dan met militair bereikbare oogmerken, want die kunnen niet bereikt worden zoolang de toestand in Griekenland niet tot klaarheid is gebracht. De tegenwoor dige ondernemingen dienen hoofdzakelijk er toe, de reeds veroverde streken te beveili gen en de politieke Balkanonderneming van de Entente te ondersteunen. Zoo .wordt van Italiaansche -zijde het werk van de bondgenoeruïi beoordeeld op tv.ee strijdtooneelen, waar Italië niet betrokken is in den strijd. Nu doet zich intusschen het merkwaardige geval voor, dat daar, wear Italië zelf den last van den strijd heeft te dra gen, dezelfde grief door de bondgenooten tegen de Italiaansche oorlogvoering kan worden uitgesproken. Maanden achtereen, van November 1916 af, hebben aan het Isonzofront de groote operatiën ge rust. Die rust is besteed aan de voor bereiding van een nieuw offensief. Het aan tal geschutmonden werd vermeerderd, de munitievoorraad uitgebreid, versterkingen aangevoerd. Ofschoon door het kolengebrek ernstige bezwaren bij het spoorwegvervoer waren te overwinnen, is het toch gelukt eene geduchte strijdmacht bijeen te brengen, waarmee voor de tier.de maal de aanval is ingezet naar het doel van ïtalië's slreven: het groote Oostenrijksche handelscentrum aan de Adriatische zee Triest. Sedert 11 Mei buldert het kanon op het geheele 40 KM. breede front van Tolmein in het noordon tot aan den zuidelijken rand van het Karstpla- teau. De eerste dagen was de artillerie aan het woord. Daaruit ontwikkelden zich hard nekkige gevechten, waarin aanval en verde diging hunne krachten maten. Er vormden zich daarbij verschillende brandpunten. Try het noorden werd tusschen Auzza zn Canale gestreden om den overgang over de Isonzo. Verder zuidelijk woedde cle strijd op den linkeroever van cle rivier tegenover Pla- va, wa«£ de top van den Kuk van hond tot hand ging. Het zelfde beeld leverde de om trek van Görz, waar in het noorden de tegen e'en Monte Gabriele gerichte aanvallen, in het zuiden de aanvallen aan den van Görz naar het oosten voerenden weg door het Rosenthal werden afgeslagen. Tusschen cle Wippach en Kostanjevico richtte cle storm aanval zich tegen de stellingen ten oosten van de Fnjti Hrib. Het omstreeks 6 K.M. breede eindstuk van de Oostenrijksch-Hon- gaarsche stelling tot nan zee is niet in den strijd betrokken. Als uitkomst van den dagen achtereen voortgezette strijd stelde het Oostenrijksche hoofdkwartier op het einde van de vorige week vast, dat op één punt, bij Pla- va, de Italianen hunne brughoofdstclling tot een omtrek van ter nauwernood 2 K.M. had den uitgebreid. De strijd is op dit front nog niet geëindigd; beide partijen kennen zich winsten toe, die door hen zijn bevochten op den tegenstander. Maar met iederen dog wordt de waarschijnlijkheid grooter, dat deze tiende Isonzoslagdenzelfdcn uitslag zal hebben als de negen vorigen, en dat aan het einde zal blijken, dat de krachten van den aanvaller en den verdediger, legen elkaar opwegen. Ook hier dus laat het zich aanzien, dat de militaire strijd geenc beslissing zal brengen. Wat het oostelijke oorlogstooneel betreft, daar bestaat, volgens cle eigen verklaring van het hoofd der op nieuw samengestelde voorloopige regeering in Rusland, een fei telijke wapenstilstand, die veroorzaakt wprdt door .den toestand van anarchie, waar in het Russische leger thans verkeert. Prins Lwow noemt dit een toestand, die onbe staanbaar is rnet de eer en de waardigheid van Rusland. Maar men mag met eenigen grond in twijfel trekken of het in dit sta dium van den oorlog gelukken zal daarin eene zoodanige verandering te brengen, dat het Russische leger wecler kan worden ver vormd tot het geduchte aanvalswapen, dat het in eene vroegere strijdperiode is ge weest Wanr.eer men dit alles met elkaar in er- band beschouwt, clan krijgt men den indruk, dat het met den militairen strijd ten einde gaat Niet in dien zin, dat deze strijd nu spoedig zal ophouden, maar toch in zoo ver re, dat niet is te voorzien, dat de verdere strijd, hij moge langer of korter duren, nog verandering van beteekenis in oen toestond zal brengen. En die toestand vertoont ons een beeld, dat aanleiding geeft om te zeg gen, dat, als men alleen de uitkomsten laat wegen van den met oorlogswapenen ge- voerden strijd, de wereldstrijd zal eindigen zonder dat één der partijen zich de groote, beslissende zegepraal, die de tegenpartij aan de voeten van den overwinnaar brengt, zal kunnen toerekenen. Men zal, goedschiks of kwaadschiks, zich ten slotte er bij moeten neerleggen, dat de strijd eindigt op eene wijze, die geen ruimte laat voor de tegen stelling tusschen overwinnaar en overwon nene. De oorlog, W a s h i n g t o n, 2 0 Mei. (R.) In een© proclamatie van Wilson, waarin wordt aan gekondigd dat den 5en Juni een nationaal register zal worden opgemaakt, wordt ge zegd, dat geheele voiken nu onder de wa penen zijn. Maar de mannen, die thuis blij ven om den grond te bewerken of in fabrie ken en werkplaatsen te arbeiden, maken daar niet minder deel uit van hét leger, don zij, die onder de strijdvlag staar.. Zoo moet het ook bij ons zijn. Wij moeten de natie voor den oorlog oefenen en vormen. Het volk moet één compact front tooncn tegen den geineenschappelijken vijand. Allen moe ten één doel nastreven. De r.otie heeft alle mannen noodig; maar zij heeft noodig, dat ipdere man het best is uitgerust om de ge meenschappelijke zaak te dienen. De ge heele natie moet daarom een toom zijn. waarin iedere man zijn deel vervult. Het is daarom van het meeste gewicht, clat de natie voor den dienst wordt geciassiiiceerd en dat iedere man geplaatst wordt in die stel ling, waarin hij' het algemeen belang hel best kan dienen. Washington, 21 Mei. (Haves). De wet op den dienstplicht, eergisteren door het congres goedgekeurd, gisteren door den president geteekend, bevat de volgeAde punten: Inschrijving voor den militairen dienstplicht van alle burgers tusschen 21 cn 30 jaar. Oproeping onder de wapenen van twee lichtingen, elk van 500,000 man, die achtereenvolgeps ingelijfd zullen worden. Aanwerving en inlijving, indien de president het noodig acht, van 4 divisiër. vrijwilligers. Voorts het verbod van den verkoop van alco hol in de oefeningskampen of in de omge ving dier kampen. Washington, 21 Mei. (Havas). De regeering der'Vereenigde Stoten heeft be sloten bezit te nemen van cle 233 schepen, die nu op Amerikaansche werven in aan bouw zijn voor rekening van vreemde maat schappijen. Een telegram uit New-York bericht, dat de herstelling van de Oostenrijksch-Hongaar- sche schepen, waarop beslag is gelegd, de met dit werk belaste commissie in staat stelt, over eenigen tijd 71 schepen beschikbaar te stellen. Men beschouwt het als mogelijk, dat 535.000 tonnen vrachtruimte ter be schikking van de geallieerden kunnen wor den gesteld. Ottawa, 19 Me i. (R.) De premier van Canada, sir Robert Borden, heeft in het Ca- nadeesche Lagerhuis de onmiddellijke in diening aangekondigd van een wetsontwerp, waarbij machtiging wordt verleend tot het invoeren van dienstplicht. Hij verklaarde, dat de tijd gekomen was om te zorgen voor de reserven, noodig om de dappere mannen te steunen, die de liniën maandenlang ver- Elk wijsgeerig onderzoek eindigt in een verbijsterende onzekerheid. Roman van Hel ene Dick mar. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A M. VAN DER LINDEN-VAN EDEN. Ragnhjld had opnieuw de oogen gesloten. Ha raid stoorde haar niet meer. Maar zij kon 'den slaap niet vatten. Er kwamen zoovele ge dachten tot haar, die haar niet wilden ver laten. Zij woelden door haar hoofd terwijl de trein voortsnelde, en het geraas en het leven haar ooren vulde. Was zij het zelf!... Het was zoo moeiclijk tc vatten... zoo wonderlijk als een drooml Sedert Paschen toch had zij Harald niet gezien vóór nu. in deze bruidsdagen loen hij gekomen was om haar te halen haar met zich mede te nemen!... En die dagen zelve zij waren als een droom geweest... En nu werd *ij weggevoerd als in een haastige vluchtl ...Fluitende, suizende joeg de locomotief voort trok hen willoos mee verder en verder werd zij weggevoerd en nooit meer voerde dc weg terug! Neen neen zij wilde ook niet anders, j Zij was immers wc r ke 1 ij k gelukkig, zeker! j Harald had haar immers lief! Zij dacht aan de woorden, die hij zoo pas tot haar had gezegd... dat hij soms een ge voel had, alsof zij van hem weggleed. Ja, arme Harald! Hij moest eens weten, hoe veel waarheid hierin wasveel meer dan hij het zich ooit kon denken. „.En hare gedachten gingen terug. De vijf laatste jaren van haar leven, van dal zij hem had leeren kennen af, schenen voor haar geestesoog voorbij te ijlen als in tafreelen. Den eersten keer. Toen hij met haar broer Karei in de vacantie mee kwam. Zij waren toen beiden student en Karei woonde bij de moeder van Harald in huis. Toen was zij nog slechts zestien jaar en nog niet eens bevestigd, en hij was een-en-twintig jaar. Maar toen reeds was hij vrceselijk.aardig voor haar ge weest en hij had verzen op haar gemaakt. Toen een paar jaren later. Zij was juist thuisgekomen van haar verblijf van een jaar in Parijs, loen Karei stierf aan longontste king in Christiania; Harald en mevrouw Las sen hadden hem verpleegd en waren tot het laatste bij hem geweest. Daardoor ook had haar vader een sterke genegenheid voor Harald opgevat cn eindelijk wilde hij Harald zoo dikwijls bij zich zien, als zijn studie het hem veroorloofde. Zij begon hem toen ook te beschouwen als iemand die hun na bestond zij hield veel van hem misschien ook Ier wille van Karei. En toen Harald een beurs had gekregen, cn een jaar in Duitschland was geweest de menschen begonnen er toen reeds over te spreken dat hij zooveel beloofde toen wer den zij verloofd maar eerst nog in stilte. Harald wilde zijn verloving niet openbaar maken, voordat liij een betere positie had. Zij was toen juist negentien jaar... Wat was zij gelukkig geweest uitgelatenL Iiij voelde alles zoo krachtig en sterk. En het was alsof hij haar niet zich mede optrok in een soort van verrukking. Maar., in 't geheim verloofd!... En om dc drie maanden ontmoetten zij elkaar. Dat kon wel eens lastig cn gevaarlijk worden. Want... begeerd was zij wel. En dat men haar het hof maakte... daar kon zij toch niets aan doen... Advocaat Rosenvingen had zij werkelijk wel aardig gevonden. Zij irfocst bekennen, hel bad iels kunnen worden nu ja... Was Harald loen niet met Kerstmis gekomen en was papa niet zoo streng geweest, dal Daar durfde zij niet eens aan denken!En dan al de jonge officieren, die er 's zomers kwamen... cn Brun, dc officier van gezondheid... Ja, die arme tante Nora, die bij lien aan huis was geweest sedert den dood van haar moeder had het lang niet gemakkelijk gehad in dien tijd!... Maar alle heeren hadden haar zoo ge plaagd met haar „schoolmeester" roonls zij hem noemden-, die niet kon paardrijden en geen billard speelde, maar die naar dc maan tuurde en verzen maakte en dien zij om haar pink» kon winden wanneer zij i ge wild had... Maar zc konden toch geen van allen ontkennen dat I(arald een cchtc man was,... sterk en breedgeschouderd en knap ook met zijn verstandige oogen en zijn moeien mond! doch geen eigenlijke figuur voor een salon. Maar... hij stond bekend als meer dan gewoon begaafd. Altijd zag men zijn naam in de kranten in verband met redevoeringen en toepasselijke gedichten. Toen was hij benoemd als mede-directeur van een meisjesschool waaraan hij" leeraar was cn dc verloving was publiek geworden Juist in dien Lijd had bij een bundel gedich ten uitgegeven, die zeer geprezen werd. Eenige kranten waren uitbundig geweest in hun lof. Een enkele recensent had de opmer king gemaakt dat zulk een geestdriftige hulde en bijval door hem geschonken aan de ideeën en aan de groote mannen- van dezen ijd moest worden geplaatst op rekening van zijn jeugd cn dal hel licrn misschien verder zou voeren, dan hij pu zelf wist dal het gevaar lijk'kon worden, enz... - Maar nu was Ilarald ouder geworden; hij zou nu wel voorzichtig zijn en geen méeningen meer verkondigen die hem zouden hinderen om in de wereld vooruit te komen daar was zij zeker van... En Ragnhild had Inwendig, misschien onbe wust. het zekere vermoeden dat alles, wal hem cr loc bracht om verzen te maken en zoo onvoorzichtig te zijn... in een min of meer natuurlijk verband stond mei zijn verliefd heid op haar! En dat nu, wanneer hij haar altijd bij zich had, hij wel voorzichtiger zou worden Want., wat had hij'haar lief! ja. zij was werkelijk ook gelukkig ongetwijfeld. Dc trein ging steeds verder. Ragnhild sliep nu rustig. Maar Harald bleef den gebcclcn nacht ziltcii, hij dacht niet aan slapen. Iiij had hel gordijn opgetrokken en zag dal dc maan scheen. Alle voorwerpen, die zij voorbij reden, lagen in een droomerig licht... Zoo stil cn eenzaam cn verlaten zag alles er uit in dezen blecken schijn I Maar spoedig ging de maan onder cn het werd donker. Het was hem alsof hij door een onbevolkte, een zame streek reisde over bergen en door dalen, cn over zeeën waarop zich geen levend wezen bevond... ver weg naar een nieuw land, naar ecu nieuwe wereld met zijn jónge bruid! Voor hen'alleen werkte dc stoom jagend steunend, zonder rust Er was niemand meer slechts zij beiden! Niemand om Ie be sturen niemand om loc Ie zien. Dal be* hoefde niet. liet was zijn eigen sterk verlan gen zijn geluk dal in staat was <lc geesten der natuur in zijn dienst le nemen cn op hunne vleugels voort-te vliegen. En het eentonig, geregeld gedreun mengde zich in zijn fantastische droomen, die lang zamerhand ^vergingen in een bepaald rylit mus, dal op eens tot zijn bewustzijn door drong als een zonnestraal in een nevelachli- gen zomermorgen. En eens gekomen bleven zij daar zonder ophouden... spelende, lich tende, glinsterende een lied, voortkomende uit zijn eigen stemming... uit zijn gelukkige vlucht naar hel land der liefde. En den gchcelen nacht door was dil het refrein van al zijn blijde gedachten tot hij, tegen den morgen, ook in een korten, onrustf- gen slaap viel. „Och koetsier wees zoo vriendelijk de koffers hoven 1c brengen.... Kijk eens naar den tuin, Ragnhild... zijn er geen mooie bloemen? En van hier zie je heel tot Oskarshal! En dóór boven is o n s balcon, met ccn hek cn zuilen waarlangs dc wilde wingerd cn de kamperfoelie al beginnerf op tc kruipen is liet niet mooi?*' (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1