15de Jaargang. „DE EEMLANDER". Woensdag 6 Juni 1917. BIJITF.NI ANÖT" Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Kennisgevingen. FEUILLETON. Strijdende Zieen. V N* 284 AMERSFOORT MARIE VAN VERSENDAAu foorarMBCtiei Mf Q j VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. A BON NEMENÏSPBIJS: f|t y maanden tooi Amoretoort f l.BB. Idem franco per poe»j! »s Per week °-ia*- Afaonderlyke nummer»0.05. WekelykeoU bt)roegeel ,Dt B«lland«ht Buitrrotur1 (onder redactie van Thérèee Horen) per 8 mnd. 50 ets. Wekelijkeoh bgroegeel WtnUrtnu" per 8 mnd. 58 eta. Intercomm. Telefoonnummer 66. f O.MO, - o. 15. - O.ftO* PRÜS DER AD YERTEN TI EN Van 15 rebels,» Elke regol inter Dienstaanbiedingen 1regels Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bestaan zeor voordoelige bopaliugen tot het herhaald advorteereu in dit BlAd, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaardou, wordt op aanvraag toegezonden. 1 ER-VISIE-LIGGING OI'OAVEN VAN CANDIDATEN. De Burgemeester der gemeente Amersfoort «naakt bekend dat de bij hem ingeleverde opgaven van Can dida ten voor de op heden gehouden verkie zing, ter vervulling van eene plaats in do Twec-de Kamer der Sttoteni-Generaal, evenals het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der condidatenlijst, ter gemeentesecre tarie voor een ieder ter inzagé liggen; dat afschriften d/.er stukken gangeplakt en togen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Amersfoort, den 5 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWDCK. LANDSTORM. INSCHRIJVING LN DE REGISTERS VOOR DEN LANDSTORM. De Burgemeester der gemeente Ame-sfoort •brengt bij deze ter kennis van de in onder staand en slaat genoemde personen, dat zij inl gexolge Koninklijk Besiuit d.d. 12 April 1917 (Staatsblad no. 285) in deze gemeente voor den dienst bij den landstorm zijn ingeschreven op den datum, in het register, voor de jaarklasse en onder het volgnummer, achter ieders naam aangegeven. Johannes Adrianus van Broekhoven, geb. 9 Mei 1881, ingeschreven 10 Mei 1917, in het register model No. 1, voor de jaorklasse 1901, onder volgnummer 11a. Albertus GijsBertsen, geb. 6 Januari 1881. in geschreven 10 Mei 1917 in het register model No. 1, voor de jaarklasse 1904, onder volgnum mer 27. Johannes Oosterberg, geb. 17 Juni 1884, in geschreven 10 Mei 1917, in het register model No. 1, voor de jaarklasse 1904, onder volgnum mer 53. Ftederik Coenraad van Schaik, geb. 4 Decern- dei 1887, ingeschreven 10 Mei 19J 7, in het re gister model No. 1, voor de jaarklasse 1904, ondei volgnummer 60. Semuel de Jonge Mulock Houwer, geb. „21 Mei lS85u ingeschreven 10 Mei 1917, in het ïegister model No. 1, voor de joarklasse 1905, onder volgnummer 37a. De personen, hierboven genoemd kunnen ter secretarie dezer gemeente bekomen eene per soonlijke kennisgeving van inschiijving. Amersfoort, 5 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, v RANDWDCK. Politiek Overzicht Het Oostenrijksche oorlogsdoel. In de troonrede, waarmee keizer Karei van Oostenrijk de nieuwe zitting van den rijks raad heeft geopend, is natuurlijk eene ver klaring opgenomen, die het standpunt uit drukt van de Oostenrijksche regeering te genover de groote vraagOorlog of vrede? Zulk eene verklaring mocht niet ontbreken in het staatsstuk, waarmee de jonge mon arch bij zijne eerste ontmoeting met de volksvertegenwoordiging haar tegemoet trad. Even natuurlijk is het, dat die verklaring voor ons geen nieuws heeft gebracht. Het was van vroeger reeds bekend, dat Oosten rijk naar het einde van den oorlog verlang de; bij meer dan ééne gelegenheid heeft de Oostenrijksche regeering reeds te kennen gegeven, dat zij bereid is de hand te bieden tot het herstel van den vrede. Dat heeft zij ook ditmaal weer gedaan en zij heeft haren wensch naar vrede uitgedrukt in een vorm, die voor anderen tot -voorbeeld kan dienen. Op de verzekering, dat de statengroep, waar toe Oostenrijk behoort, de bloedige catastro- pre *van dezen wereldstrijd niet heeft ge zocht, volgt in deze woorden de bereidver klaring om haar te beëindigen „Meer dan dat, zij heeft van het oogenblik af, waarop, dank zij de onvergankelijke pres tatiën van de verbonden legers en vloten, de eer en het bestaan van onze staten niet meer ernstig bedreigd scheen, openlijk en op ondubbelzinnige wijze te kennen gegeven, dat zij tot den vrede bereid is, door de vaste overtuiging geleid, dat de juiste vredesfor- mule slechts in de wederzijdsche erkenning van de roemvol verdedigde machtstelling te vinden is. Het verdere leven van de volken zou, naar onze meening, vrij moeten blijven van wrok cn wraaklust en gedurende ge slachten niet de aanwending noodig moeten maken van datgene wat men „het laatste middel der staten" noemt. Tot dit hooge menschheidsdoel vermag echter slechts een zoodanig einde van den wereldstrijd te voe ren, dat aan die vredesformule beant woordt." Het is dus niet enkel het einde van den strijd, waarnaar men wil streyen,.maar een einde, dat de voorwaarden in zich bevat, waaruit zich een vreedzaam samenleven in de toekomst zal kunnen ontwikkelen. Hoe men zich dat in Oostenrijk voorstelt, daar voor geeft ons een vingerwijzing de gedach- tenwisseling, die in de pers wordt gevoerd sedert de vrije meeningsuiting over het oor logsdoel is toegestaan. Daarbij wordt alge meen vastgehouden aan de verklaring, dat tegen Rusland geerie agressieve bedoelin gen in Oostenrijk-Hongarije aanwezig zijn en aan geen vermeerdering van de macht van Oostenrijk-Hongarije op kosten van Rusland gedacht wordt. Ook de nieuwe regeling van de Poolsche kwestie wordt in dien zin uit gelegd, dat daardoor de mogelijkheid van ge varen voor de toekomst zou 'uitgescha keld worden en het verkrijgen van een blij vende vreedzame verhouding tot Rusland gemakkelijk wordt gemaakt. Algemeen wordt ook verlangd, dat het aan het pansla- vjsme onmogelijk moet worden gemaakt, in de toekomst nogmaals aan Servië en Monte negro steunpunten tegen Oostenrijk-Hon garije te krijgen. Eene afdoende regeling van de Zuid-Slavische kwestie moet daar toe bijdragen. Het Servië van het verleden mag niet weer opstaan. Voor de bevredi ging van de economische behoeften aan de Adria wordt algemeen de beveiliging van de haven van Cattaro door beheei> sching van den Lovcen beslist noodig ver klaard. Een autonoom Albanië in vrije na tionale ontwikeling en in aansluiting aan de monarchie wordt als verdere maatregel in deze richting verlangd. Wat noodig wordt geacht voor eene verhoogde en af doende bescherming tegen eene toekomsti ge hernieuwing van Italiaanschen aanvals lust, r^oeten de veldheeren van de monar chie beslissen. Als onvoorwaardelijk gebo den wordt reeds nu de zekerstelling van den Donauweg tegen willekeurige inbreu ken van Servische of Russische zijde aéngeduid. Waarborging van de vrije scheepvaart op de Adriatische zee en op de Beneden-Donau wordt voor een levensbe lang van de monarchie verklaard. Eindelijk wordt verlangd, dat voor de vergoeding van de ontzettende materieele offers, die de oorlog aan de monarchie opdrong, een ge paste vorm worde gevonden, die niet doelt op wraakzucht of blijvende benadee ling, maar tegemoet komt aan de behoeften van de vernieuwing der huishouding in Oostenrijk-Hongarije en daardoor wordt be paald. Zoo stelt men zich in Oostenrijk-Honga rije de voorwaarden voor, waaronder de wensch naar een verstandigen en een oil en vrede kan worden bevredigd. Maar bet komt er op aan of van de andere zijde de geneigdheid aan den dag komt om daar toe mede te werken. Met een eenzijdig ver langen naar vrede komt men niet verder; de lust daartoe moet van beide kanten ko- De oorlog, P a r ij s, -5 Juni. (R.) Het stoomschip Zarra, van de Messageries, dat den 2Qen Mei in de oostelijke Middellandsche zee ge torpedeerd en in den grond geboord is, had 690 personen aan boord. 36 passagiers en 8 stokers hebben het leven verloren. Madrid, 5 J u n (Corr.-bur.) De ver tegenwoordiger van het Wcensche corres pondentiebureau méldt, dat de Imparcial en andere bladen mededeeien, dat een onder zeeboot het vroegere Grieksche stoomschip Austides, groot 12,080 ton, en met erts van Huelva naar Plymouth onderweg, in de nabijheid van Santander tot zinken heeft ge bracht. De Noorsche stoomschepen Waldemar en Urua, eveneens met erts naar Engeland on derweg, ondergingen hetzelfde lot nabij Fer- rol. Op 22 Mei bracht e'en duikboot het Bra- ziliaonsche stoomschip Rapa, dat met koffie en bananen van Rio de Janeiro naar Mar seille onderweg was, tot zinken. De bemanning van het Spaansche stoom schip Puebla was in de Straal van Gibraltar getuige van een gevecht tusschen een duik boot en een bewapend Engelsch patrouille schip, dat ernstig werd beschadigd. Weenen, 5 Juni. (Corr.-bur.). Offici eel bericht. In den nacht van 3 op 4 Juni is in de noordelijke Adria een van onze torpedo vaartuigen door een vijandelijke Uboot ge torpedeerd en fofr zinken- gebracht. Met grootste gedeelte van de bemanning is ge red. Van Dover uit hebben de Engelschen de Duitsche vlootbosis te Ostende en te Zee- bruggen gebombardeerd als vergelding voor de laatstelijk door de Duitschers tegen En gelsche plaatsen ondernomen raids. Ook wordt bericht, dat Engelsche lichte kruisers een loopend gevecht hebben gehad met zes Duitsche torpedojagers, waarin een van de Duitsche schepen gezonken en een ander zwaar beschadigd is. Een Duitsche vliegraid heeft de graaf schappen Essex en Kent bezocht. Het Karstplateau is weer het tooneel ge weest van een zwaren strijd. Van Oosten rijksche zijde wordt bericht, dat ten zuiden van Jamiano een belangrijk deel van de twee weken geleden door de Italianen be zette loopgraven teruggenomen is. Het Ita- liaansche hoofdkwartier bericht, dat het cen trum van de nieuwe linie ten zuiden van Jamiano een weinig is teruggebogen, maar dat men zich overigens in alle stellingen gehandhaafd heeft. Van geen der overige fronten is iets van belang te berichten. B e r 1 ij n, 5 Juni. (W. B.) Het Journal de Genève van den 4en bericht, dat de Rus sische troepen in Frankrijk aan 't muiten zijn geslagen. De minister van oorlog Kerenski heeft per telegraaf bevel gegeven alle mui ters dood te schieten. P a r ij s, 5 J u n i. (R.) Een besluit bepaalt, dat zoolang de oorlog duurt een zelfstandig Poolsch leger zal worden opgericht, ge plaatst onder het Fransche opperbe'vel en strijdende onder de Poolsche vlag. Het zal worden gerecruteerd ónder de thans in het Fransche leger dienende Polen en onder de van elders afkomstige Polen, die worden toegelaten tot het sluiten van eene ver-binte nis zoolang de oorlog duurt. Darmstadt, 4 Juni. (W. B.) De Darm stadter Zeitung deelt mede, dat de groother tog heeft bepaald, dat het naamcijfer op de schouderbedekking van het dragonder-regi ment no. 24 Nicolaas II moet worden ver wijderd en door het regimentsnummer ver vangen. Londen, 5 Juni. (R.) Het lagerhuis heeft zijne zittingen hervat. Minister Bonar Law zeide in antwoord op eene vraag over vergeldingsmaatregelen wegens de jongste luchtraids bij dag, dat vele plaatsen in het door den vijand bezette gebied van minstens even groote militaire beteekenis als de laatstelijk aangevallen plaatsen aanhoudend met bommen beworpen worden door onze luchtstrijdkrachten. Op Zeebrugge werden in April en Mei bij 24 verschillende gelegen heden meer dan 1000 bommen en vele ton nen ontplofbare stoffen geworpen. Pera, 5 Juni. (Milli). In strijd met een vroeger bericht, zijn de zoon van den En gelschen minister Bonar Law en drie andere Engelsche officieren op het Sinaifront niet gevangen genomen of gewond. De Fransche Kamer heeft na een debat in geheime zitting, dat eenige dagen duurde, met 455 tegen 55 stemmen eene motie aan genomen, de verklaring inhoudende, dat zij van dezen oorlog verwacht, met de bevrij ding van de overstroomde gewesten, den terugkeer van Elzas-Lotharingen tot het moederland en een rechtvaardig herstel van de geleden schaden. De motie drukt het ver trouwen uit, dat door de gezamenlijke in sponning van Frankrijk en zijne bondgenoo- ten, nadat het Pruisische militarisme zal zijn neergeveld, deze uitkomst zal worden ver kregen en voorts duurzame waarborgen voor dert vrede en de onafhankelijkheid van de groote en kleine volken. Londen, 4 Juni. (R.) Hedenmorgen heeft het uitvoerend comité van den Bond van Matrozen en Stokers ter Koopvaardij met algemeene stemmen een besluit aange nomen, waarbij allen leden van den Bond verboden wordt deel uit te maken van de be manning van eenig schip, waarop de socia listische gedelegeerden het plan hebben naar Stockholm of 'Petersburg te reizen, tenzij deze gedelegeerden een verklaring onder teekenen, dat zij er op zullen aandringen, dat eene ruime schadevergoeding zal worden gegeven aan de betrekkingen niet alleen van de Engelsche cn geallieerde zeelieden, maat ook van de zeelieden der neutrale landen, die de slachtoffers zijn geworden van de Duitsch duikbootoorlogvoering. Den voorzitter werd opgedragen-maatre gelen te nemen, opdat in de havens nauw keurig toezicht zal worden gehouden op de stoomschepen, die in de eerstvolgende zes weken naar Rusland of Noorwegen zullen vertrekken. Petersburg, 6 Juni. (R.) De raad van arbeiders- en soldaten-afgevaardigden heeft eene uitnoodiging verzonden voor eene conferentie te Stockholm, die zal vergaderen tusschen 28 Juni en 8 Juli en drukt daarbij de overtuiging uit, dat de organisation, die de uitnoodiging aannemen, de verplichting zullen aannemen om alle besluiten, die door de conferentie worden genomen, volledig uiC te voeren. W -e e ni e n5 J u n i. (Corr.-bur.). Hel huis van afgevaardigden heeft heden het voorstel tot wijziging van het reglement van orde in behandeling genomen. Het voornemen be staat de herziening in deze zitting af te doen. Het heerenhuis zal morgen de herziening van het reglement van orde ter hand nemen en afdoen. Vrijdag zal het huis van afgevaardigden weer eene zitting houden, waarin het nieuw# reglement van orde van toepassing zal zijiv De voorloopige begrooting zal dan aan do orde worden gesteld. De minister-president zal daarbij de aangekondigde regeeringsver- klaring afleggen. B e r 1 ij n, 5 Juni. (W. B.) Officieel be richt. De Pruisische opperpresidenten en regee- ringspresidenten hebben heden onder voor* zitterschap van Óen minister van binneiv- Om groote fouten beter geheim te hou den, komt men soms voor kleine fouten gaarne uit. Roman van Helene Dickmar. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door A. M. VAN DER LINDEN—VAN EDEN. 15 Toen trok hij met oen ruk plotseling, zijn schouders op en een bittere, sarcastische glim lach trilde om zijn lippen. Maar in het vol gende oogenblik vertrok zijn gelaat tot een smartelijke uitdrukking. „Als ik maar iemand had om me aan toe te vertrouwen, geheel, veilig..." En aan zijn lippen ontsnapte als een nood kreet, één woord: „Moeder!" Sedert dien avond meer dan vijf jaar geleden toen hij zich van haar deur had afgewend, voortgejaagd door het levendig besei: „Zoo iets moet iemand alleen dragen" -had hij zich nooit meer geheel aan haar kunnen geven. Want door te zwijgen over zijn innigste en diepste smart had hij zelf een Scheidsmuur opgericht tusschen hem cn haar. Dat was zijn plicht geweest! Maar van dien dag af had hij ook gevoeld, dat zijn geheele houding gedrukt werd door onoprechtheid, waardoor hij vervreemdde van allen zelfs van haar. Misschien juist 't meest van haar, omdat zij met haar vorschende oogen alles wilde doorgronden. Gelukkig was zij dezen morgen niet wel genoeg om het morgenblad te kunnen lezen. En het was maar goed dat zij Hans bij zich Jiad. Die was nu met zijn" vijf-en-twintig jaren en gerijpt door ondervinding, een volwassen man geworden, vol levensblijheid en mei èen warm hart. Die moest hem meer en meer ver vangen. En dat deed hij dan ook, beter dan hij zelf 't had kunnen doen. Jaloersch op zijn eigen broer dat mankeerde er nog maar aan! Er werd aan de deur geklopt. Het was Richard. Oogenblikkelijk scheen de atmosfeer in de, kamer te veranderen; een nieuwe levensop vatting trad bij hem binnen, nu deze lange, elegante, gestalte mei de ongedwongen, losse manieren, dc blauwe oogen, die blonken met een helderen, kouden melaalglans cn liet dunne met zorg gekamde haar dat ieder jaar het hooge voorhoofd meer deed uitkomen, voor hem stond. „ITcb je een oogenblikje lijd, Ilarald?'' „Tot je dienst. Je ziet, ik houd lente-be schouwingen," antwoordde Ilarald en wees uit hel raam. Hij probeerde een luchtigen toon aan te slaan, maar streek eerst met de hand over voorhoofd en oogen, als om zich een houding te geven. „Ja, naar weer! Ik had verwacht je in dolce farnienlc aan te treffen met een'vuurtje in den haard cn je vrouwtje naast je zoo hebben wij liet altijd na den middag." Ilarald antwoordde niet dadeliik. ..Ga zitten en neem een sigaar! IIij presen teerde uit een kistje dal hij op zijn schrijf tafel had staan cn trok een leunstoel dichter bij. Zelf ging hij tegenover hem zitten in zijn bureau-stoel, die hij half omdraaide. „Hier is vuur!" Hij streek een lucifer af Richard slak zijn sigaar aan, liet zich in den leunstoel neervallen, strekte de beenen voor zich uil cn deed zwijgend een paar trekjes aan zijn sigaar. Ilarald slak ook een sigaar op cn keek zijn neef aan. „Nu?" „Och. het zijn weer die vrouwen daar is tegenwoordig geen huis mede te houden! Allerlei dwaasheid en onzin, de helft zou al meer dan genoeg zijn." Hij knipte de asch van zijn sigaar, cn lachte zijn eigenaardig lachje, dat zijn prachtige witte tanden te voorschijn deed komen Ilarald keek verwonderd op. „Sigrid?" „Goddank mijn vriend; is Si-grid een nor maal mensch cn ik geloof, zonder mij zelf te prijzen, dat zij dit voor een groot deel aan mii te danken heeft." „Wie dan?" Richard legde zijn sigaar weg, streek over zijn blonden knevel en nam uit zijn jaszak een brief, dien hij langzaam opende, terwijl hij sprak: „Och, hel is niet noodig je alles voor te lezen hij is van moeder. De zaak is, zie je, da', wij meenden dat alles in orde was met de verhuizing naar hier tegen den herfst. Maar nu begint Ellen op eens onzin te pralen en gaal op haar achterste beenen staan. Ik be grijp door. moeder, dat het vroeger ook zoo geweest is, in;- >r d.il zij zeker gedacht bad, dat wanneer Ellen eerst maar eens uitge raasd had, zij dan wel lol bezinning zou komen... Herinner je je Ellen nog?" „Wij waren in onze vroege jeugd in de vacanlies dikwijls samen een flink meisje zeer begaafd maar laler..." „Zeker", viel Richard hem in dc rede. „Zij is buitengewoon flink. F.llen ongemeen knap zelfs, geloof ik. De omstandigheden waren vroeger zoo, dal zij al vroeg Heeft moeien aanpakken om wat te verdienen. Terwijl ik nog afhankelijk was van oom kon ik niet veel doen... en de weduwe van een 9mblcnaar is nu ja een weduwe! Dal zegl genoeg Nu heeft Ellen daar onderwijs ge geven op een meisjesschool, na "haar achttien de jaar. Je weet, eenige jaren geleden, zoo dra ik een betrekking had. zond ik haar voor een jaar naar Duitschland om dc taal te loe ren. Maar nu wil zij niet alle geweld op die school blijven men heeft haar beloofd mcdedircclricc of zoo iels te worden. En nu heeft zij zich in bel hoofd gezet, dat moeder en Margretha zonder haar naar hier zouden verhuizen, terwijl ze, Ier wille van haar toe komst zegt ze, wil blijven!" „Je begrijpt moeder kan zich geen leven denken zonder baar heide dochters om zich heen En dus nu natuurlijk niets dan jere- miades". Hij vouwde den brief op cn stak hem in zijn zak. „Moeder is op haar manier nu ook wal ongesteld", ging hij voort terwijl hij een sigaar aanstak „niet zoo erg als jou moeder, maar haar constitutie moeder was altijd de teerste en nerveuste van de zusters, heb ik altijd hooren zeggen is zachter en wal ver wend. Vader had een manier om met haar om te gaan bijna alsoï hij mei een hooger wezen tc doen had! Dat zat hem zeker in zijn Fransch bloed!" Een lcleinc pauze. Ilarald zat met zijn elleboog geleund op tafel voor zich uit le staren alsof hij op merkzaam zal le luisteren; maar er lag een ongeduldige trek in zijn oogen. Hij voelde zich zoo ver weg van datyalles juist nu. Wat ging hel hem aan? Toch zei hij enkele woorden; meest omdat de ander ceu antwoord scheen te verwachten! „Is er niet iels voor le zeggen, dat Ellen daar blijft, wanneer zij dat liever wil... Maar toen richtte Richard zich plotseling op in zijn stoel, alsof hij op eens-klaar wak ker werd en sprak op een toon vol overtui ging: „Nu, dit wil ik je eenvoudig zeggen, mijn waarde Ilarald, dat ik niet anders kan zien of liet is de aangewezen plicht voor mijn luster Ellen ongehuwd cn geheel vrij als zij is om met haar moeder mee te gaan, wanneer deze dit wenscht Moeder komt op jaren, je kunt nooit welen hoe kort wij haar mogen behouden.. Maar deze lijd maakt de vrouwen tot egoïsten, zeg ik je dat is de quintessens van de geheele zaak! En Ellen, als ik hel goed begrijp, heeft zich in dc vrou wenbeweging begeven en in dat emancipatie gedoe, waardoor deze onnoozele meisjes he* hoofd op hol wordt gebracht. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1