1S'le Jaargang. DE E EM LAN DER". Woensdag 27 Juni 1917. ~BI)ITFNI AND. "BINNEN LAND. N# 302 M MARIE VAN VERSENDAAL. HttoMreoacUet VAN SCHAARDENBURO. *1 Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNKMENTaPKIJ 3: f 1.8*. l.M. mAAnd.a root Ameraloorl XfUui trftnco per poetilj.". A'sonderlijke nummert Wek»H)ksoh bijroegtel ,D* Bollondtc/u Humrrouw (ouder r .diet iw v»n Thérèee Hoven) per -i mod. 50 els. Wekelijkech bUroegeel .Wtrtldrtnu" per S mod. »S cis. Bureau» UTRECHTSCH ESTRAAT 46. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS DEK ADVERTENTIES Van 1—5 regels vO.MO* Elko regel moer «.15* Dienstaanbiedingen 1—5 regel».0.50. Grooto letters naar plaatsruiuite. Voor handel en bodfriji bestaan zeor voordeolige bepalingen tot het herhaald udvertooron m dit Blad, bij abonnement. Bene oiroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezondeu. Kennisgevingen. De Burgen ster der gemeente Amersfoort yrvaokt bekend, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft goedgevonden: in te trekken zijne beschikking van 21 Mei 1917, Nr. 15727/13 (Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel). Amersfoort, 2G Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDOTJCK. Burgemeester cn Wethouders der gemeente Amersfoort, gezien art. 9 der Distributiercgeling van „ver- ache" regeearingseieren d.d. 10 Mei 1917, St. Crt Nr. 109, wijzen als grossier in eieren in de ge meente Amersfoort aan le. de Bedrijfsinstelling der V. P. N., te Amers foort 2e. S. de Vries, eierhandelaar, te Amersfoort. Amersfoort, 22 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, Dc Burgemeester, A. P - ^T:V v P NDW1JCK. Politiek Overzicht Rusland en de vraag van oorlog of vrede. IV. (Slot). In de nota, die den Franschen munitie- minister Albert Thomas, aan het einde van zijn verblijf in Rusland, door de Russische regeering is meegegeven, wordt met blijd schap geconstateerd, dat de verbonden re geeringen zich bereid hebben verklaard te gemoet te komen aan den wensch van de voorloopige Russische r^geering, dat de overeenkomsten, die de definitieve oorlogs oogmerken betreffen, aan eene revisie zullen worden onderworpen. De Engelsche regee ring heeft zich- inderdaad bereid verklaard, wanneer Rusland dat wenscht, de met hare bondgenooten gesloten overeenkomsten na der te onderzoeken en ze zoo noodig te ver anderen. Ook de Fransche minister-presi- lent Ribot heeft in een van zijne laatste re- levoeringen gezegd, dat Frankrijk bereid is :ijne oorlogsoogmerken te herzien en zelfs liet ongezind is daarvoor de Russische for- nule „Geene annexatiën, geene oorlogsscha- levergoeding" tot grondslag te nemen, ech ter met het voorbehoud, dat van die formule moet blijven uitgesloten de teruggave v3n Elzas-Lotharingen aan Frankrijk en de fi- nancieele vergoeding van Me aangerichte oorlogsschade door Duitschland. Ook is van Fransche zijde de toezegging gedaan, dat de gesloten overeenkomsten, die het oorlogs doel betreffen, zullen worden openbaar ge maakt. Intusschen zal men goed doen, die toezeg ging niet in al te letterlijken zin op te vatten De Engelsche regeering heeft daaraan de - uitlegging gegeven, die in hare kraam past, door lord Robert Cecil te laten zeggen, dat Ribots woorden slechts betrekking hadden op de vóór den oorlog tusschen Frankrijk en Rusland gewisselde verdragen en nota's. Ook de Petersburgsche-J^jetsch heeft de mededeelingen over de publicatie van de verdragen van bondgenootschap aangevuld met de verklaring.' dat zullen worden ge publiceerd de verdragen van het oude ré gime tot 31 Juli 1914, maar dat alle.verdra gen, die na dien datum zijn gesloten, niet gepubliceerd kunnen worden, omdat daar door de belangen van de oorlogvoering schade zouden lijden. De Action franpaise vult de mededeelingen over de herztening van de verdragen aan met de opmerking, dat het doel is. de concessiën te herzien, die aan de Russische regeering van het oude régime gedaan zijn moeten worden om de voortzetting van den oorlog te verzekeren. Het is dus duidelijk, dat de van de zijde der Entente aan de nieuwe Russische re geering gegeven verzekeringen niet kun nen zijn afgelegd met het doel om aan haar programma van een vrede zonder annexatie en schadevergoeding in 't gevlei te komen. Veeleer moeten zij zijn afgelegd met de be doeling om te verhoeden, dat de met Rus land gesloten geheime verdragen, welker in houd iets geheel anders beteekent dan de nu door Rusland aangegeven vredesformule, in het publiek gebracht worden. Over den inhoud van die verdragen heeft een Zwit- sersch blad, de Bern er Tagwacht, het or gaan van den onlangs uit Rusland gezetten nationaalraad Grimm, eene opmerkelijke onthulling gedaan; waardoor is bekend ge worden, dat kort vóór de revolutie in Rus land, namelijk in Februari van dit jaar, Frankrijk-met instemming van Engeland een geheim verdrag gesloten heeft met de Rus sische regeering, waarbij aan Frankrijk de •volgende toezeggingen werden gedaan: 1. Fiankiijk krijgt Elzas-Lotharingen terug met de grenzen van 17902. Frankrijk krijgt het gebied van de Saar3. wat de Rijnprovincie betreft, krijgt Frankrijk een recht van voor keur, dat het de beschikking geeft over de gedeelten van de provincie, die het behoeft, terwijl uit de rest van de provincie een soort bufferstaat wordt gemaakt; 4. Frankrijk krijgt Syrië. Tot dusver zijn deze mededeelingen in de Entente-pers niet besproken, veel minder weersproken. Men kent ze nog slechts van ééne zijde, waarvan men niet weet of zij ver trouwen verdient. Maar het zal niet moeielijk zijn in Pafijs en ook in Petersburg onderzoek te doen naar hunne juistheid en ze verder aan te vullen. Met het oog daarop verdient de wensch de aandacht, die in de hierboven aangehaalde nota door de Russische regee ring is kenbaar gemaakt, dat de revisie van de tusschen de geallieerden gesloten ver dragen in eene bijeenkomst van hunne ver tegenwoordigers ter hand zal worden geno men, zoodra zich daarvoor eene gunstige gelegenheid biedt. Op die bijeenkomst wil de Russische re geering ééne overeenkomst niet in bespre king gebracht zien namelijk die, welke den 5en September 1914 in Londen ondertee kend is en de mogelijkheid van het sluiten van een afzonderlijken vrede door één van de geallieerde staten uitsluit. Dat is voor verschillende uitleggingen vatbaar. Men kan er de beteekenis aan toekennen, dat aan die overeenkomst niet zal worden getornd. Maar men kan er ook uit lezen, dat de Russische regeering op de conferentie met de overige leden van de Entente voor zich zelf tot een oordeel wil komen of zij met dezen tot over eenstemming kan komen op den grondslag- van hare vredesgedachte. Daaruit zou dan volgen, dat als dit niet het geval was, zij zich genoopt zou kunnen, voeien een ande ren weg in te slaan. Voor de juistheid van de laatste opvatting spreekt de verklaring van de Utro Rossiji, het in Moskou verschij nende orgaan van de met de kndetten nauw verbonden progressisten, dat in de vriend schap en het heilige verbond van Rusland met Frankrijk en Engeland een scheur is gekomen, en de voorspelling, die daaraan is toegevoegd, dat men staat aan den vooravond van ernstige veranderingen in de internationale politiek. De oorlcg, B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (\V. B.) In het En gelsche Konaal en in den Atiantischen oceaan zijn weer 24.000 tonnen vra?ht- rnimte, in de Middellandsche zee 28.580 tonnen door U-booten in. den grond ge boord. Van hel westelijke en ook van'het Ita- liaansche front zijn plaatselijke operatiën ge meld, over welker verloop de beide partijen hunne tevredenheid kenbaar maken Overi gens niets van belang. In Griekenland hebben betoogingen, waar aan eene anti-Venizelistische strekking werd toegeschreven, aan de geallieerden de ge legenheid geboden om hunne troepen naar. Athene te brengen. Venizelos is daar per auto aangekomen. In het Engelsche hoogerhuis is in een debat over vergeldingsmaatregelen tegen luchtraids door den minister van oorlog lord Derby de stelling verkondigd, dat bij de toe passing van represailles, het militair belang op den voorgrond moet staan. De militaire overheid moet een zoo groot mogelijke vrij heid hebben in het gebruiken van het vlieg- wapen met het oog op een zoo groot moge lijk militair succes. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (W. B.) De eerstvol gende openbare zitting van den rijksdag heeft den 5en Juli plaats. Op de agenda staat de behandeling van een crediet-ont- werp. Londen, 26Juni. (R.) In antwoord öp eene schriftelijk gedane vraag heeft de kan selier der schatkist Bonar Law de volgende bijzonderheden verstrekt over de totale ont vangsten van Engeland: Het tijdperk, waar over de gegevens loopen, strekt'zich uit van 8 October 19T6 tot 9 Juni 1917. In dien tijd zijn de dagelijksche uitgaven aohtereenvol- gens gestegen van 6.615.000 tot 7.752.000. De dagelijksche oorlogsuitga ven zijn geweest 5.714.000 gedurende ne gen weken, gerekend van 8 October 1916. Zij waren 7.457.000 in de daarop volgen de vijf weken, daarna 5.989.000 in de verdere vijf weken, om te stijgen tot 6.723.000 in de tien laatste weken, ein digende op 9 Juni 1917. Wat de voorschotten aan de bondgenooten betreft, is de regeering nog steeds gebon den door verbintenissen, aangegaan voordat de Vereenigde Staten in den oorlog zijn ge treden. De medewerking van dit land doet zich echter nu reeds joelen. Het hoofdstuk Ooflogspensioenen bedraagt thans 250.000. Dat zal natuurlijk vermeer deren. Washington, 2 6 J u n i (R.) De cam pagne van ééne week tot het bijeenbrengen van een bedrag van honderd millioen dol lars ten behoeve van het Roode kruis is te middernacht geëindigd. Het totaal van de inschrijvingn is 100.313.000 dollars. Londen, 26 Juni. (R.) Officieel wordt medegedeeld: De besprekingen tusschen Britsche en Duitsche vertegenwoordigers te 's Gravenhage hebben tot onderwerp de her vatting het naar huis zenden van krijgsge vangenen en burgerlijke gevangenen, over eenkomstig de bestaande regeling, en de uitbreiding van die regeling ten opzichte van de overbrenging ven krijgsgevangenen naar andere neutrale landen dan Zwitserland; voorts de interneering van burgerlijke ge vangenen in neutrale landen, het verzenden van postpakketten, de bestraffing van gevan genen, het nemen van represaillemaatrege len tegen gevangenen en de vertraging in de ontvangst, of het gemis van berichten over gemaakte gevangenen. In verband hier mede verneemt Reuter, dat de conferentie besloten heeft de vertraging, die het gevolg van het correspondeeren door middel van tusschenpersonen zooveel mogelijk te ver mijden. Londen, 26 Juni. (R.) Lord Rhondda, de nieuwe levensmiddelencontroleur, heeft besloten tot het instellen van een strenger en vollediger toezicht op de ^>edingsmidde- len. Maximumprijzen zullen worden vastge steld tot beperking van de winsten, zoowel voor producenten als voor verkoopers. De prijzen zullen gebaseerd zijn op de huidige productie^en exploitatiekosten, ver meerderd met de normale winst, welke vóór den oorlog gemaakt werd. Madrid. 26 Juni. (R.) De minister raad heeft gisteravond besloten, dat de staat van beleg zal worden afgekondigd. Madrid, 25 Juni. (R.) De onderstaats secretaris van binnenlandsche zaken heef( aan eene vergadering van dagbladdirecteu ren medegedeeld, dot met het oog op de tegenwoordige omstandigheden de censuur zal worden ingevoerd. Stockholm, 26 Juni. (W. B.) Het in formatiebureau van den Petersburgschen ar- lsle regiment huzaren en van het Isle depot huzaren. op zijn verzoek, met ingang van 1 Juli 1017, eervol ontslag verleend uil zijne betrekking van knnlonrechtcr-plautsvervangcr in het kanton Harderwijk, aan J. \V. Roem, onder dankbetui ging voor dc als zoodanig bewezen diensten Gistermorgen 11.58 arriveerde aan 't station Staatsspoor te Enschedé, Z. K. H. J Prins Hendrik ter installatie van* de onlangs opgerichte Padvindersvereeniging. Hij werd aan het station verwelkomd door de heeren A. H. v. Heek en H. B. Blijdenstein, waarna naar het Volkspark werd gereden. Na de in stallatie in tegenwoordigheid van -heeren be stuursleden van den Twentschen Padvin- dersbond werd Z. K. H. een lunch aangebo den. Het vertrek was bepaald op 5 uur. Na de lunch, welke gisteren aan Z. K. H. Prins Hendrik op het Volkspark te En schedé werd aangeboden, had eene verga dering plaats, waarin besloten werd tot in stelling eener financieele commissie voor Overijsel van de vereenigng van Ned. Pad vinder. De Minister van Oorlog, jhr. mr. de Jonge, ontving gistermiddag aan het Depar tement der gezant van Japan bij het Neder- londsche hof, Kentari Otchiai en den militairen attaché der JapanscHe legatie, den commandant Shinje Hata. Ook ontving de minister den militairen attaché der Amerikaonsche legatie, kapitein Arthur Poillon. tttttntescoii!missie loonregeling spoorwegpersoneel. De Staatscommissie ter voorbereiding van de herziening van de loonregeling va 't spoorwegpersoneel werd gisteren aan de Minister van Waterstaat aan diens departe ment geïnstalleerd. De installatie-rede van. minister Lely werd beantwoord door den heer Muijsken, voorziter der commissie. T ij del ij k voorzitterschap Tweede Kamer. Daar de ongesteld heid van het Kamerlid de heer Lieftinck nog voortduurt, zal, naar thans vaststaat, niet hij, doch het Kamerlid» Jhr. Mr. de Savornin Lohman, na den heer Lieftinck het oudste lidi n jaren, het voorzitterschap der Tweede Kamer bekleeden in het nieuwe. Donderdag te openen zittingtijdperk der Staten-Gene- raal, totdat de nieuw te benoemen voorzitter zijn ambt zal hebben aanvaard. beiders- en soldatenraad deelt mede, dat de e t K a nj e r 1 i d L i e f t i n c k. internationale socialistische conferentie op U" "aarltm wordt gèmeld dat de toestand den v.ensch van de Fransche parthgenooten, den he« F' Lieftinck, Kamerlid voor die niet bij tijds kunnen komen, is uitgesteld, j u'^ en' m,n er ffunahg 1S- Een nieuwe datum zal worden vastgesteld; __Het Eerste Kamerlid Wol t- na beraadslaging met de Fransche gasten en j e r. Voor zoover Zuid-Holland betreft, met de andere partijen. j hebben alle aftredende leden der Eerste Bern, 26 Juni. (Zwitsersch agent-Kamer, die bij de jongste ver- schap). D^ vereenigde bondsvergadering koos heden met 168 van de 192 geldige stemmen tot lid van den bondsraad, ter ver vanging van- Hoffmann, het lid van den na tionale raad Gustaal Ador,"voorzitter van het internationale comité van het Roode kruis. De nieuw gekozene werd dén 23en De cember 1845 in Genève gekozen. Hij stu deerde daar in de rechten en was sedert 1889 lid van den nationalen raad. In 1901 was hij voorzitter van die vergadering. De Staatscourant van 26 Juni bVval o. a de volgende Kon. besluiten: benoemd lot consul-generaal van Nederland tc Santiago de Chili met de rang van buiten gewoon gezant cn gevolmachtigd minister H. van Oordt van Lauwenrecht, consul-generaal der Nederlanden te Kaapstad; benoemd tot buitengewoon adelborst bij de marine-reserve F. W. Groot, G. C. Voorrips, E. F. Kempers. J. Luske en G. Mulder; op verzoek eervol ontslagen C. J. Dooren- bos assistent voor de Kinderziekten aan de Rijksuniversiteit le Groningen; gerekend van 1 Mei 1917 benoemd, bij het wapen der artillerie, tot majoor, de kapitein op non-activiteit P. van Asselle van hel wa pen; aan den heer jhr. mr. B. C. de Jonge, op daartoe door hem gedaan verzoek in verband met zijne benoeming tol Minister van Oorlog, te rekenen van 15 Juni 1917 af, een eervol ont slag uit zijne betrekking van Administrateur bij.het Departement van Oorlog verleend; met afwijking voor zooveel noodig van de bestaande organisation, benoemd: lo. bij den gencralen staf, tot majoor, de rit meester A. van Mens, van het 3de regiment huzaren en de kapitein II. H. Aan Dobben van dien staf; -2o. bij ^het wapen der cavalerie, tol rit meester, dc eerstc-luitenants H. J van flijssen kiezing voor dat college door de Staten de zer provincie zijn herkozen, kennis gegeven dat zij hunne benoeming aanvaarden, met uitzondering alleen van prof. Woltjes, die zooals men weet, reeds geruimen tijd ziek is. Diens toestond1 is echter, naar wij verne men, thans van dien aard, dat hij zelfs niet heeft kunnen onderteekenen het bewijs van ontvangst dat volgens artikel 119 der Kies wet door den benoemde moet worden afge geven bij ontvangst van het in artikel 118 dier wet bedoelde uittreksel" uit de notulen der Staten-vergadering, waarin hij is be noemd, hetwelk Gedeputeerde Staten den benoemde ten spoedigste moeten doen toe komen. Dientengevolge heeft prof. Woltjer ook niet kunnen voldoen aan het voorschrift dat hij binnen drie weken na de dagteekening van dat bewijs van ontvangst aan Gedepu teerde Staten kennis moet geven dat hij de benoeming aanneemt. Door een en ander schijnt een toestand van onzekerheid te zijn geschapen in ver band met de toelating van den heer Woltjer tot lid der Eerste Kamer. Bij de Maandag gehouden verkiezing voor een lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant, vacafure-Van Vlijmen, is bij enkele candidaatstelling gekozen de heer Th. Spierings te St. Michels-Gestel. Burgemeester van M e da n. Naar de N. R. Courant verneemt, is de heer D. baron Mackay, oud-burgemeester van Voorburg, uitgenoodigd zich beschikbaar te stellen voor burgemeester van Medan. Nederland en de oorlog. I>€? «even pjetorpeileerde schepen. Officieel. Na langdurige gedachtenwisse- ling inzake de op 22 Februari j.l. vernietig en II. A M. Sassen, onderscheidenlijk van het de Nederlandsche schepen, zijn de Necler- landsche en de Duitsche regeering tot over eenstemming gekomen op den volgenden grondslag. Ter vervanging van de verloren gegnno schepen zal de Duitsche regeering aan do Nederlandsche regeering afstaan Duitsche schepen, die zich op het oogenblik in Ne- derlandsch-Indië bevinden, on die in waar-» de met de vernietigde schepen gelijkstaan. Daartegenover zal de Nederlandsche regee ring aan de Duitsche regeering een som overmaken, gelijkstaande met het totaal be drag van de voor de vernietigde schepen to betalen verzekcringssommen. Aan twee com missarissen, van welke elk der beide regóe- ringen er één zal aanwijzen, zal de keus der schepen worden opgedragen, alsmede .do regeling van de eigendomsoverdracht en van verdere ter sprake komende punten. Do afgestane vaartuigen, die gedurende den oorlog uitsluitend in het trans-oceanische verkeer zullen gebezigd worden, zullen niet in de vaart worden gebracht, alvorens c!o zeemogendheden, die in oorlog met Duitsch land zijn, de overdracht van de vlag erkend hebben en aan deze vaartuigen vrij verkeer hebben toegestaan. De Duitsche regeering zal aan de leden van de bemanningen der vernietigde schepen de schade vergoeden, die zij hebben geleden tengevolge der ver nietiging, zoowel wat betreft hunne gezond heid als hunne goederen. Het bedrag dezer vergoeding zal eveneens door de beide bo vengenoemde commissarissen worden vast gesteld. Als commissarissen zuiicn optreden: voor de Nederlandsche regeering dr. A. Plate, tö Rotterdam; voor de Duitsche regeering dr. Greve, directeur van de Norddeutsche Lloy<? Rreni^r- 'C iixport-Centrale. ut ..ntwoord op het Tweede Komer-verslaj betreffende het wetsontwerp voor de Uitvoer* Centrale, verklaart de Regeering, dat dc beslis* sing over afgifte van consenten in het algemeen cn de daaraan te verbinden voorwaarden, blijf^ bij den minister van landbouw, die betreffend» hoofdpunten zooveel noodig in overleg met zijn ambtgenooten hurtdelt. Practisch zullen de beslissingen onder toe zicht van een gedelegeerde commissie uit dei» raad van commissarissen in handen worden go- legd van de directie der op te richten Neder* landsche Uitvoermaatschappij, in welke directie wel personen opgenomen worden, bij ervaring met handelszaken bekend, moor niet zelf zaken doende of belanghebbende bij bepaalde bij den export betrokken ondernemingen. De i%geering blijft meenen dat voor de be oogde centralisatie de oprichting eenor Naam- looze Vennootschap noodig is. De vrees dat da oprichting der Vennootschap tot blijvend verlies von afzetgebied voor sommige Nederlandscho Industrieëlen zal leiden, deelt de Regeering niet, In beslag gé nomen, brieven malen. De door de Duitsche autoriteiten in be slag genomen post voor en over Engeland^ welke 10 November 1916 met het s.s. „Kcw ningin Regentes" der maatschappij „Zee land" werd verzonden, is thans uitgezocht en, voor zoover niet aangehouden, naar hare bestemming doorgezonden. De aangehouden stukken van die post zijn aan het „Prinsen* atm" te Hamburg verzonden; aanvragen tot het vrijgeven van die stukken moeten uiter lijk 31 Juli a.s. worden ingediend door eert te Hamburg gevestigd Duitsch advocaat. Verdere inlichtingen zijn bij de postkan toren in te winnen. Omtrent de pakketpost met genoemd stoomschip verzonden en eveneens door de Duitsche militaire autoriteiten in beslag ge nomen, kunnen door het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie geen inlichtingen verstrekt worden; belanghebbenden kunnen zich hieromtrent eveneens tot een te Ham burg gevestigd Duitsch advocaat wenden onder nauwkeurige omschrijving van hunne zending. Du i t s c h-E ngelsche correspon- dentie voor het krijgsgevan- genenwezen, De gedelegeerden van Duitschland en Engeland die te 's Gravenhage van gedach ten wisselen over zaken op krijgsgevange- nengebied komen tweemaal per dag bijeen in het Departement van Buitenlandsche Za ken, in clen voor- en in den namiddag. Het staat nog niet vast tot wanneer do conferentie zal duren. Aardappelen. De Londsche correspondent van het Hbld. vernam van officeele zijde inzake de Britschl Engelsche overeenkomst omtrent de aard appelen nog het volgende: Tusschen Nederland en Engeland bestaat een verdrag volgens hetwelk Nederland 25 pet. van zijn aardappelen naar Duitsch land en 25 pet. naar Engeland kan uitvoe ren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 1