UIT DEN OMTREK. en F. J. H. Evers, betreffende het voornemen bij de begrooting voor het dienstjaar 1918 gelden ©an te vragen voor den bouw van 3 onderzee booten en I mijnenlegger. Deze missive zal wor den gedrukt en rondgedeeld. De ingezonden exemplaren van het advies en van de afzonderlijke nota zijn, onder voorwaar de van geheimhouding, ter griffie nedergelegd, ter inzage van de leden. Bwio4**o« De Staatscourant van 27 September 1917 bevat o. m. de volgende Koninklijke be sluiten: benoemd tot leden van bet algemeen col lege van advies voor Lichamelijke Opvoeding *W. O. A. Koster. Tweede Kamerlid te 's Gra venhage; J H Leutinp te Amsterdam, voor zitter der Verccniging van Gvmnastiekoudcr- w ijzers in Nederland; dr. F. J. Soesman, arts, te 's Gravenha.ee: C. W. dc Visser te Rloemcn- daal; op verzoek eervol ontslagen J. F. M. C. Jnnssens als mouleur bij de Rijkscommissie voor vervaardiging van ruiling van renroduc- ties van kunstvoorwerpen tc Amsterdam; idem met dankbetuiging voor bev, ezen diensten A. B. Schaap, als inspecteur voor de Scheepvaart in het 3e district te Groningen en benoemd als zoodanig Th L Mellema, adjunct—inspecteur van de Scheepvaart in ge noemd district. De Peruaansche Regeering heeft een be roeps consulaat-generaal van Peru te Amster dam gevestigd met den heer J. Molina als titularis. «n 4#» OArlng Vervoer e«« -iltevcn aardappelen. De Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappelvereeniging heeft aan de Burge meesters dc volgende circulaire gericht be treffende ontheffing van het verbod van ver- Voer en van aflevering van aardappelen. De J^ijks-Commissie van Toezicht op de Aardappelvereeniging, gelet op art. 1 sub 2 der beschikking van den Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel, dd. 25 dezer, bij welke beschikking wordt bepaald, dal het is verboden aardap pelen, onverschillig van welke soort, a te ver voeren en b. af te leveren, verleent hierbij tot nader order ontheffing van het verbod van vervoer, voor zoover be treft de gewone (blanke) Eigenheimers of Borgers ea Industries, alsmede van het ver bod van aflevering dier Eigenheimers of Bor gers en Industries, voor zoover die aflevering geschiedt uitsluitend aan handelaren en mili taire depots. Ten einde misverstand te voorkomen teekent «ij hierbij nog aan, dat het verbod van afleve ring aan consumenten behoudens het in art. 6 dier beschikking bepaalde (hoeveelheden van ten hoogste 10 K.G.) blijft gehandhaafd. Gelegenheid tot het doen vnn winteropslag wordt dus niet gegeven. Van deze gelegenheid maakt zij tevens ge bruik er, voor zoover noodig, uwe aandacht op te vestigen dat het verbod van vervoer en van aflevering van aardappelen ook geldt bin nen dc gemeente, waar de aardappelen ver bouwd zijn, behoudens het in bovenbedoelde beschikking In art. 2 sub. a (vervoer van het Veld naar opslagplaats) bepaalde. Do koten-quaeatie. Van zeer bevoegde zijde verneemt bet Handelsblad van hedenavond dat de Dultsche regeering tegenover onze onderhandelingen met Engeland over de levering van Engelsche kolen het volgende standpunt inneemt. Duitschland kan zelf nauwelijks kolen mis sen, maar is bereid per maand 250.000 ton aan Nederland te leveren, omdat het dan een tegenprestatie kan eischcn ten bate van zijn voedselvoorziening en van zijn krediet. De Duitsche regeering ziet echter wel in. dat 250.000 ton per maand voor Nederland niet of nauwelijks voldoende is en daar Duitschland niet meer kan leveren, heeft zij geen bezwaar dat Holland de verdere behoefte uit Engeland aanvult cn zullen aan die aanvulling zoo min mogelijk moeilijkheden in den weg worden ge legd, zonder dat thans evenwel reeds vast •taat op welke wijze het vrije verkeer tus- Bchen Nederland en Engeland voor den aan voer van Engelsche kolen zal worden gere geld. Intusschen houdt Duitschland vast aan den eisch dat eerst ten aanzien van dc levering van Duitsche kolen een regeling moet zijn getroffen voordat de aanvoer van kolen uit Engeland kan worden vrijgelaten, waarbij de Duitsche regeering uitgaat van het standpunt, 'dal zij roet in haar eigen eten zou gooien door toe te staan dat Holland zich uit Engeland van kolen voorzag en dus de Duitsche kolen niet t>f minder noodig had. De houding van de Duitsche regeering komt dus hierop neer: wij willen u ter wille zijn ten aanzien van uw kolenaanvoer uit Enge land als wij eerst tot overeenstemming zijn gekomen over de levering van Duitsche ko len, en deze houding blijft ze ook innemen tegenover het Engelsche aanbod tot levering ■op het oogenblik van 100.000 ton, liet bericht dat Duitschland het verkeer tus schen Neder-landschc cn Engelsche havens tot the? balen van die 100.000 ton zou hebben vrij gegeven, is dan ook minstens praematuur. Hoogstens kan de. Duitsche regeering ver klaard hebben dat zij dat verkeer tot genoemd doel zou vrijgeven onder zekere voorwaarden, welke voorwaarden dan weer beteckenen minstens een nadering tot de overeenstemmmg in zake de levering van Duitsche kolen. Intusschen had dc gisteren gehouden con ferentie van de betreffende Nederlandschc *n Duitsche commissies een zoodanig verloop, dat de indruk werd gewekt dat dc onderhan delingen weldra tot een goed einde zullen komen. Naar w ij vernemen heeft de regeering een aantal schepen-aangewezen tot het halen van althans een gedeelte van het door Engeland lot-onze beschikking gestelde 100.000 ton kolen. Wanneer deze schepen zullen varen, «laat nog niet vast, zelfs is nog niet zeker tóat zij zullen varen. Indiep toch de beman ningen weigeren uit te varen, zullen zij daartoe niet gedwongen kunnen worden. Men ontveinst zich namelijk niet, dat wel mogelijkheid* maar geenszins de zeker heid bestaat, dat de onderneming goed af loopt, mede gezien de omstandigheid, dat van geen enkele zijde een waarborg is ge geven voor de bescherming van de schepen, welke de toegezegde kolen zullen vervoeren. In dit verband zij er op gewezen, dat er nog voortdurend, zij 't ook zeer ongeregeld, particuliere schepen met kolen uit Engeland aankomen; o.a. is nog gisteren een kolen boot uit Engeland aangekomen. Onder die omstandigheden heeft de Regeering ge meend, dat eenige reizen naar Engeland ge waagd moesten worden om zooveel mogelijk van de beschikbear gestelde 100.000 ton te halen. Hbld. l>e braiMfatoflrnoouiHiissie te Delft. Men meldt aan het Handelsblad Gelijk mon-zich zal herinneren werd in de raadsvergadering van 13 Jub* j.l.f naar aanleiding I van een heftige rede van prof. Klopper een com- I missie benoemd, aan welke werd opgedragen een onderzoek in te stellen naar de daden der brand- stoffencommissic voor het district Drift. Het voorstel van B. en W. tot instelling van een gemeentelijk brondstoffenbedrijf, naar aanleiding waarvan de commissie werd benoemd, is se dert teruggenomen. De commissie bestond uit e>e raadsleden Brinkman, prof. Klopper cn dr. Spanjaard tot voorzitter, tevens rapporteur werd benoemd de heer Klopper. De commissie heeft thans het resuheat van I hoor onderzoek neergelegd in een zeer uitvoerig en met becijferingen toegeÜcht rapport, den &«ed aangeboden. Het rapport vermeldt zeer merkwaardige din gen. Zoo blijkt dat het gedelegeerd lid der Brandstoffencommissie van alle drukwerk, door een te Delft gevestigde firma geleverd een het Levensmiddelen- en Brandstoffenbureau, 5 pro visie ontving Wat de bemoeiingen der brandstoffencommis sie in zake hout betreft zij had gTOole hoe- j veelheden hout gekocht tegen veel te hooge I prijzen is gebleken dot *!tet brandstoffenbu reau, om te voorkomen dat ze met dit hout zou blijven zitten, er naar streefde, den hout- j handel te monopoliseercn door het steben van I misleidende advertenties, door het weren van concurrentie en eindelijk door het aangaan van overeenkomsten met de brandstoffenhandelaren, waarbii dezen rich verbonden de houtprijzen in den vrijen handel niet lager te stellen dan door het Brandstoffenbureau zou worden besloten, zoodat Delft, in plaats van maximum-, zou heb- 1 ben gekregen minimum-prijzen. In zake de boekhouding vermeldt het rapport j van den door de commissie van onderzoek ge- I raadpleegden accountant, den heer K. M. de Jong van 's Gravenhage, dat ze niet voldoet aan do er aan te stellen eischen. Wat den turfhandel aangaat, blijkt, dat de hooge prijs, die te Delft voor turf moet worden betaald, gedeeltelijk te wijten is aan de hooge inkoopsprijzen en gedeeltelijk aan orereuze vrachtcontracten. Doch het merkwaardigste op het gebied van commercieel beleid werd gevonden bij de afdee- ling hout. Uit de boeken van het Brandstoffen bureau bleek, dat dennenhout is gekocht o.a. voor den buitensporigen prijs van f 26.20 per 100 Kilo, d.w.z. meer dan het tienvoud van den prijs, waarvoor te dien tijde dit hout in de- bla den werd aangeboden. De leverancier van dit hout was de Delftenaar H. Ph. J. Klapwijk, in normale tijden kaas- en graanhandelaar. Andere aankoopen mogen al niet zoo be lachelijk duur zijn geweest, uit het rapport blijkt, dat aanzienlijke bedragen te veel zijn uitgege ven, terwijl de commissie van onderzoek voorts aantoont, dat de verkoop van dit hout tegen de door het Brandstoffenbureau bekend gemaakte prijzen tot een verlies van_ tienduizenden gul dens zou leiden. Wat betreft de verhouding der brandstoffen-' commissie tot de gemeente Delft blijkt, dat .de burgemeester van Delft die tevens voorzitter der brandstoffencommissie was, in het college Aran B cn W. heeft voorgesteld, dat de gemeen te borg zou teekenen voor f 150.000 ten behoeve der brandstoffencommissie voor hare houtaan- koopen. Op zijn verzekering dat dit bedrag door bestellingen was gedekt, hebben B. en W. zich, behoudens goedkeuring door den gemeenteraad, met dit voorstel vereenipd. Uit het rapport, der commissie van onderzoek blijkt dat de verze kering van den burgemeester, als zou het aan gevraagde bedrag door bestellingen gedekt zijn, op een vergissing moet berusten, daar toen maals nog slechts voor ruim f 1800 aar. hout was besteld en voorts, dat aan de Nationale Bonkvereeniging, te wier behoeve de borgstel ling was gevraagd, is geschreven, dat het ge meentebestuur bereid was dc garantie aan te gaan, zonder dat in dat schrijven de reserve, dat eerst de goedkeuring van den rand moest worden verkregen, werd gemaakt. In haar besluit wijst de commissie ven on derzoek er op, dat de behartiging der belangen, aan de brandstoffencommissie toevertrouwd, heeft geleden onder het al te stijf vasthouden aan het beginsel, den gemeenteraad buiten de zaken te houden, terwijl bovendien het besef, dat geen contróle werd geoefend, verzwakkend moet hebben gewerkt op de toewijding woormede de zaken werden behartigd. Met het oog daarop stelt de commissie voor, een gemeentelijk brand- stoffenbedrijf in te stellen, en daarna alle ge meentelijke distributiebedrijven te vereenigen. Brandstof besparing. Men meldt ons uit den Haag: In een zestal openbare scholen werden hedenmorgen door leden der commissie, ingesteld door Burgemeester en Wethouders tot verspreiding van kennis omtrent brand- 1 stofbesparing, voor onderwijzers en onderwij zeressen van openbare en bijzondere scholen j voordrachten gchonden, verduidelijkt door demonstraties, teneinde de medewerking van hel onderwijzend personeel ter .bereiking van jhefc doel der commissie te verkrijgen. De voordrachten, welke een paar uur in be- j slag namen, trokken veel belangstelling. Van I verschillende openbare scholen waren depu- talies aanwezig, terwijl ook onderwijzers en onderwijzeressen van bijzondere scholen wa ren opgekomen. Aanvoer van steenkool. Dc Friesland, van dc Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij te Rotterdam is met 800 ton steenkolen uit Londen aangekomen. Gebrek aan steenkolen. Woensdagavond arriveerde een trein der H. IJ. S. M. uit Rotterdam, die te 10.50 te i Amsterdam moest zijn, eerst te ruim 12 uur. De oorzaak hiervan was, dat de te Schiedam aansluitende trein uit Hoek van Holland met vijf kwartier vertraging aldaar aankwam, doordat de machine door gebrek aan steen kolen geen voldoende stoom kon ontwikke len. Noodvoorzieningen. Het Volk maakt melding van een ge rucht, dat de Minister van Financiën be- leveren, dat zij aan die verplichtingen kunnen voldoen, ook al zou verdere aanvoer van looi stoffen onmogelijk blijken. Tuinstad voor Belgische weduwen en weezen bij Antwerpen. Verleden jaar heeft onze landgenoote mej. H. A. C. v. d. Flier op eien initiatief, door geen comité gesteund, een reis door Ame rika gemaakt, om daar propaganda te maken zwaar maakt om het hooge bedrag, dat mi- v00r een door haar opgevat p!an tot stich. n.ster Posthuma vraagt ten behoeve van de ting van een minstad voor Belgische wedu- Ioopende en nieuwe noodvoorzieningen, toe wen en weezen nabij Antwerpen. Zij wist zich den steun te verzekeren van invloedrijke Amerikanen, die een comité vormden onder presidium van Theodoor Roosevelt. Na haar terugkomst deed zij stappen tot te staan. Eigengemaakte brood kaarten. Een burgemeester van een belangrijke ge meente in de mijnstreek, heeft, volgens de stichten van een Belgisch en Neder- Tijd, op eigen houtje broodkaarten doen landsch comité ter bevordering van dit doel, aanmaken, om in het tekort van voedsel te we^ comité zich daarop constitueerde en voorzien. De regeering is van een en ander i ^en naam zal voeren van „Holland-America verwittigd. Homes for Belgian Widows ans Orphans.'' Vermoedelijk zijn in Zuid-Ljmburg valsche De Nederlandsche leden van het comité broodkaarten in omloop. Verdachte exem- zÜn: f^r. Ruys de Beerenbrouck, president, plaren zijn in beslag genomen en ter be-1 Pen Haag, mej. H. A. C. van der Flier, voegder plaatse gedeponeerd. Sntker. Het Bureau voor Mededeelingen in zake de Voedselvoorziening meldt vice-presidente. Den Haag; le luitenant P. M. Vonk, secretaris. Den Haag; J. H. Kenn, bankier, penningmeester. Den Haag; baro nesse Taets van Amerongen, Den Haag; mevr. Van VollenhovenVan de Poll, Drie- Er bestaat blijkbaar eenige ongerustheid hergen; jhr. en mevr. R. A. Klerck, Den onder het publiek over de suiker. Daarvoor Haag; mej. M. Dekker, Den Haag; jhr. en is inderdaad geen enkele aanleiding. Met mevr. D. L. van Alphen, Den Haag;.J. Th. stelligheid kan worden verzekerd dat er vol- Boelen, Amsterdam; graaf O. van Bylandt, doende suiker is voor Je behoefte en dat Den Haag; baron van Tuyll van Seroosker- aan verhooging der winkelprijzen niet wordt ken, Velzen; mr. F. Donker Curtius, Den gedacht. Ten opzichte van dit artikel kan Haag; E. S. Labouchère, Amsterdam; mr. men dus volkomen gerust zijn. Chr. P. van Eeghen, Amsterdam; jhr. W. Krachtvoeder A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, - Met het oog op het "groote gebrek aan New-York Terwijl de" Belgische leden zijn: krachtvoeder, waaronder vooral de werk-bar0" Fal!°n' Belg.sch minister. Den Haag; paarden ernstig te lijden hebben, vestigt A"?-Dupont, vice-president. Den Haag; het Hoofdbestuur der Nederl. Vereen, tot ,b' t,ondrexon secretaris. Den Haag; mon- Bescherming van Dieren er de aandacht op, ff'tv.6"! P"ns Albert de Ligne, Den Haag; dat eikels, paardenkastanjes, beukennoot- H- Ackermans, Den Haag; Abbé Bruyn- jes, zonnebloempitten en lupinenzaad, als-??e£ Bergen-op-Zoom; Art. Bmysse dépu- mede brandnetelbladeren, distelbladeren,Den Haa': H,' Ciselet, Den Haag; L. Coe- erwten-, booncn- en zonnebloemstroot uit-tfm,an,< consul-generaal van Perzig, Am- nemend als krachtvoeder kunnen gebruikt ier Delia Faille de Waerloos, worden. In verband hiermede noodigt het ?en Haa°: Dan de,Pr!>t. R°oae de 9'^" alle bezitters van buitenplaatsen, kweekers berg' Den Haa?; D.erckx, arrondlsse- en particulieren, die deze artikelen kunnen ™nts-comm,ssans. Den Haag; mr. L. Ple- Iaten verzamelen, met aandrang uit dit te [fns' A™hem; burggraaf André Simons, Den doen en zoo mogelijk in gedroogden toe- "aa,?: mr' Fr' van Cauwelaert' déPlrté' stand (desnoods ongefrankeerd) toe te zen- den aar. het adres -en het Nationaal "aar- d,Lfomité werd bloten, mejuffrouw Van der Plier naar Amerika uit te zenden met toevoeging van een secretaris, den heer densteun comité, Nieuwe Haven 73, Den i]i( Haag. Dit comité zal er voor zorgen, dat het p" - beschikbaar wordt gesteld. Reparatleleder. voor het beoogde doel. Ook werd besloten te New- york en te Washington een tentoonstelling Het Bureau voor mededeelingen in zake de te houden van door de geïnterneerden ver- Voedselvoorziening bericht: vaardigde voorwerpen. i ^'j^s^9tri^utle^antoor voor huiden en j Van de ingekomen bijdragen zal aldus een ?en ?n öanvan* *emaalct Nederlandsch monument in België worden ïf Jt ZlrntZ T 6 Cecn, ren'1 ten bate van de ongelukkige en on- die ait aanvroegen, van zoolleder voor repa- I „v u- s. ff 5 ratte. Elke gemeente heeft, in verbond mel de schuld'£te slachtoffers van den oorlog. Iedere beschikbar - hoeveelheid, een kwantum leder we,e' d,e m de tumstad wordt opgeno- men, krijgt een woning van 2500. Nederlanders, die deze zaak willen steu nen, kunnen hun giften zenden aan den heer J. H. Kann, bankier, Vijverberg, Den Haag. toegewezen gekregen voor de maand October. Tot die hoeveelheid kunnen de gemeentebestu ren bons uitgeven aan hen, die voor deze dis tributie in aanmerking komen. De bezitter van zulk een bon kan, zoo hij zelf repareert, tegen afgifte van den bon zoolleder ontvangen van den lederhandelaar; wie zich voor reparatie wendt tot den schoenmaker, moet den bon aan dezen afleveren, die op zijn beurt tegen inleve- Afschaffing van de eerste klasse? In sommige bladen wordt medegedeeld, ring der ontvangen bons van den ledeihonde- dat de spoorwegdirecties overwegen om de laar een daarmede overeenkomende hoeveel- eerste en de tweede klas voorloopig op te heid zoolleder ontvangt. heffen. Naar de Telegraaf verneemt is dit Voor de eerste maal kan de lederhandelaar bericht onjuist, daar deze maatregel tot ver- den schoenmoker een klein ledercrediet - ten schillende moeilijkheden aanleiding zou ge- hoogste een croup on geven, dat dan later t 7 s door de in te leveren bons moet worden ver- at^wel in de eerste plaats omdat er antwoord. Op deze wijze is tegemoet gekomen »een voldoende wagons derde klasse be- aan den wensdh der handejaren om bij de rege- schikbaar zouden zijn om het geheele ver- ling der distributie niet te worden uitgeschakeld, voer te bedienen. Men bedènke hierbij, dat De handelaren zijn echter, ter betere contróle, de coupé's eerste en tweede klas veel ruimer verplicht lid te zijn der ledervereeniging. Het zijn dan die der derde klas, zoodat er ook leder wordt aan de handelaren verstrekt uit het minder afdeelingen van die hoogere klasse bÓÜdi Ledermagozijn te s Hertogen- in ecn rijtuig gemaakt kunnen worden dan De prijs van het reparatieleder voor de Z in de S^e derde klas wagons zijn. eigenbouwers en van de reparatie met dit dis- Wanneer men dus de eerste en tweede Vlas tributieleder door de schoenmakers is nog niet reiZ!gers aanwees, zou men in zoo n rijtuig j definitief vastgesteld, maar zal zeker aanzien- i toch veel minder passagiers kunnen vervoe- j lijk lager zijn dan de thans geldende prijzen, i ren dan in een soortgelijke derde klas rij-1 al zal het wel niet mogelijk zijn de prijs te doen tuig, zoodat het doel, dat men zich van een dalen tot dien van vóór den oorlog. Daartegen- zoodanigen maatregel voorstelt, n.l. het ver over staat echter dat de zelf-reparateurs en ook enkele schoenmakers vroeger vaak leder van mindere kwaliteit gebruikten, terwijl thans kern- leder zal worden verstrekt. Intusschen staat het nu reeds vast, dat aan de ingekomen aanvragen niet ten volle zal kun- voeren van meer reizigers dan thans het g«val is, zonder den trein-te versterken, toch niet zou worden bereikt. Wat evenwel wordt overwogen, dat .is do "vraag of het niet wenschelijk is de eerste nen worden voldaaiv. De beschikbare en nog ter klas voorloopig af te schaffen. Afgezien van beschikking komende hoeveelheid zoolleder zal het feit, dat de ontvangsten hierdoor iets waarschijnlijk voor niet meer dan van de zouden verminderen, zou er voor een derge- aangevraagde hoeveelheid toereikend zijn. De Üjlce regeling veel te zeggen zijn. voornaamste reden hiervan is het toenemend 0p het oogenblik biedt het reizen in de gebrek aan loo,stoffen. Van overzee komen eers(e k,fls todl n;e( die voordeelen, welke met meer binnen, en ook de aanvoer van de t T landzijde is zeer gebrekkig op het oogenblik. er eigenl.jk van verwacht. Immers be- Wat de overeenkomst met de looiers aan- ha've, dat de eerste klas recht geeft op wat gaat, kan het volgende worden medegedeeld. Voor de inlandsche huiden exotische hui den worden zoo goed als niet meer aangevoerd is ecn maximum-prijs bepaald. Aan de looiers worden looistoffen gedistribueerd, waar tegenover zij als tegen-prestatie eene evenre dige hoeveelheid crouponleder voor reparatie beschikbaar hebben te stellen tegen een sterk meerdere ruimte, verwacht de eerste klas reiziger in zijn omgeving ook beter publiek en in den laatsten tijd kan noch op het een noch op het ander worden gerekend. De derde klas toch zit gewoonlijk vol en hoe wel de reizigers, die geen plaats in de derde klas kunnen vinden naar de tweede klas nen vervangen, wat aan de. reizigers tweede klas eenigen waarborg geeft, dat ze niet ge dwongen zullen worden met het derde klasse publiek te reizen. Op het oogenblik is omtrent een en ander nog geen beslissing genomen, maar wanneer de kolennood nijpender wordt zal men waar schijnlijk hiertoe wel dienen over te gaan, daar het groote voordeel voor de spoorweg maatschappijen is, dat ze meer reizigers kun nen vervoeren, zonder dat ze de treinen be hoeven te versterken. Yrijzimni&:-I>eia«eratl««lie Tr*nwfnelab« Zondag 23 September kwamen in Amstér* dam op uitnoodiging van de dames: J. van Diesen—Oberink, S. GompertsVan Emb- den, dr. Aletta H. Jacobs, M. Ketelaar— Van Gogh en Th. ThielWehrbein twaalf vrouwen, leden van den Vrijz.-Ddem. Bond, bijeen, tot oprichting van de Vrijzinnig- Democratische Vrouwenclub. Spoedig waren zij het eens, dat een dergelijke organisatie dringend noodig is. Met instemming van het hoofdbestuur van den Bond werd daarop tot oprichting besloten. Het doel van deze club is: 1. Onder de vrouwen propaganda te ma ken voor de beginselen van den Vrijz.-Dem. Bond. 2. De belangen der vrouwen in den Vrijz.- Dem. Bond tot hun recht te doen komen. 3. Een band te vórmen tusschen de Vrijz.- Dem. vrouwen en hare politieke ontwikke ling te bevorderen. 4. Hulp te verleenen bij verkiezingen aan candidaten voor vertegenwoordigende licha men, voorkomende op de lijsten van den Vrijz.-Dem. Bond. Lid van deze club kan worden elke vrouw, die lid fs van den Vrijz.-Dem. Bond of een zijner afdeelingen en die eene jaarlijksche contributie aan de vrouwenclub betaalt van 1 gulden. Verder werd bepaald dat de zetel van de club zal zijn gevestigd te Amsterdam en dat de 12 aanwezige vrouwen voorloopig het centraal bestuur zullen vormen. Daaruit wer. den mevr. Th. ThielWehrbein tot presi dente, mevr. J. van Diesen—Oberink tot secretaresse en mevr. S. Gomperts—Van Embden tot penningmeester esse gekozen. De namen der overige bestuursleden zijn'. Mr. B. Bakker—Nort te Groningen, Ir. Marie E. Bes te Delft, Henriëtte van Bom* mei van Vloten te Arnhem, W. van Itallie— van Embden te Leiden, dr. Aletta H. Jacobs te Amsterdam, M. Ketelaar—Van Gogh t€ Amsterdam, S. van OverveldtBiekert t€ 's Gravenhage, Joh. van der Schuyt te Utrecht, S. de Vries—v. d. Reijden te Gin* neken. Gro'ote inbraak te Amster dam. Gisteravond, tusschen 9 uur en half elf. heeft, tijdens de afwezigheid der bewo ners, een dief zich toegang verschaft tot het huis \an de familie S., in de 2e Jan Steen-- straat te Amsterdam. Om 9 uur hadden de heer S. cn z;jn gezin het huis verlaten, vlak daarna ook het dienst meisje, zoodat het huis. toen geheel verlaten was. Toen de heer en mevrouw S. tegen half elf terug kwamen, vonden zij een kast, waar in zich een city-bag met geld be rond, open gesloten. De city-bag was met een mes opengesneden en volgens opgaaf van den heer S. vermist hij er uit: 1 bankbiljet van 1000, een van 200 en 12 van 10. Uit een ijzeren kistje, dat eveneens was open gesloten, wordt een groote partij diamant vermist, een waarde van pl.m. 12,000 ver tegenwoordigend. Voorts is eenig tafelzilver verdwenen. Het onderzoek is pas begonnen, zoodat met stelligheid nog niets kan worden ge zegd, doch de omstandigheid, dat juist die kasten waren opengebroken, waarin zicK goederen van waarde bevonden en de andere niet, alsook het feit, dat de dief zich door opensluiting toegang heeft wete^ te ver schaffen, hebben het vermoeden doen ont staan, dat de dader niet geheel onbekend was met de -heden. gereduceerden prijs, die tot 50 beneden den moeten worden verwezen, terwijl tweede prijs op de vrije markt doolt. Voor iedere 100' Mos reizigers in de eerste klasse behooren over te stappen, gebeurt dit om practische redenen vrijwel nooit, zoo komen herhaal delijk derde klas reizigers in de eerste klas. Aan het beperkt aantal plaatsen in de eerste klas kon men zich evenmin houden en ge woonlijk zitten dan ook in de eerste klas evenveel reizigers als in de tweede. Indien dus in werkelijkheid het verschil tusschen reizen in de eerste en in de tweede klas vrij wel alleen bestaat in de omstandigheid, dat men in de eerste klas iets meer betaalt, is het niet meer dan billijk, dat men voorloopig de eerste klas ook maar opheft. Men heeft dan het voordeel dadelijk veel meer plaat sen beschikbaar te krijgen en dat zal ook, tengevolge hebben, dat men, 2onder den trein te verzwaren, een rijtuig eerste en twee dg klas, door een rijtuig derde klas zal kuj K.G. looi-materiaal van bepaalde sterkte moet 1 K.G. kcrnleder beschikbaar worden gesteld. Fabrikanten, die geen zoolleder, maar andere leersoorten looien, doen hun tegenprestatie in geld, waarvoor weder, indien mogelijk, op de vrije markt reparatieleder wordt gekocht. Op die wijze wordt een zoo groot mogelijke hoe veelheid reparatieleder verkregen, waarvan een voorraad wordt gemaakt in het daartoe te 's Hertogenbosch opgerichte centraal magaJijn. Om te voorkomen, dat wellicht het leder, waar voor van Rijkswege looistoffen zijn gedistri bueerd, zou verdwijnen naar de vrije markt, waar hoogere prijzen te bedingen zijn, is voorts een vervoerverbod van alle gelooide leder uit de looierijen uitgevaardigd. De looiers kimnen alleen vergunning krijgen tot vervoer van leder uit de looierijen, indien zij voldaan hebben aan hun verplichtingen, voortvloeiende uit de dis tributie van looistoffen, of althans het bewijs De gemeenteraad van Utrecht heelt gisteren goedgekeurd het voorstel van B. en W-om het hun voor den bouw van het eerste complex gemeentelijke arbeiderswoningen toegestane crediet in verband met de stijging der materiaalprijzen nader te bepalen op 706,000. Vervolgens werden verschillende ge meenterekeningen over 1916 voorloopig vastgesteld. Bij de beraadslaging over het voorstel tot vaststelling van tarieven betreffende de ziekenverpleging en het ziekenvervoer van gemeentewege dienden de heeren Van Leeuwen en Moltmaker een amendement in, beoogende om het tarief van bijdrage in de kosten van verpleging voor grootere gezin nen billijker te doen werken. Wethouder Kettlitz bestreed het op grond van de Ar menwet, waarna het werd verworpen met 24 tegen II stemmen. Aangenomen werden een amendement van den heer Van Lier om het rijtuig voor besmettelijke ziekten ook kosteloos beschikbaar te stellen voor lijder* aan ziekten, niet in de betrekkelijke veror dening genoemd, en een van den heer Hooft Graafland om het vrij vervoer per ziekenauto bij ongelukken op den openbaren weg, niet te beperken tot de inwoners der gemeente. Het voo; stel werd daarna zonder hoofdelijke stanunu »oej^ekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1917 | | pagina 2