Bericht aan onze Afaonné's. OUDERS DE EEMLANDER" IBOHHfMEHTSPRIJS j~rt3 7& .Z „Gelütistreerde Werelörevoe". FEUILLETON. Astrid Ehrencrou-IVlülier. 10e Jaargang, No. 137 per post t 1SX>, per week (met gratis rerzekcring ttgcn oogtlukken) f 0.14. afzonderlijke nummert f 0j05. Wekelijkse!» bijvoegsel »D« HolUndschê Muatmiv* (onder redactie ran Thércse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijkse!» byvoegsel nXTrnMitiWê* per 3 maanden 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD tt HOOFDREDACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU ARNHEMSCHE POORTWAL, hoek utrechtschcstr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 2 Januari 1913 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50, groote letters naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen tot het herhaald adver* tecrcn in dit Blad, bij abonnement. Ecne circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Met 1 .Tanuari a.a. ia begounon de nieuwe jaargang van onze premio Dit mooi 2'ïl lust'i orde weekblad bevat woke- Ijiks meur dan 4»> prachtige acmoele en an tere afbeeldingen in koperdiepdruk en verder hoogst borleiide rerhutrB, aiieofteies, prijs* raadflffx ©nz. enz. Elk nummer bestaat uit 10 bladzijden. Dg prys voor onze abonnêV bedraagt van dien datum at ÖO ets., buiten Amersfoort 75 «te. per kwartaal. Lezers, dio zich alsnog wmVschen to abon neeron, viu>Jen hieronder oen inteukenbiljet af gedrukt. Men gelieve di< in levuld aan ons bu reau te doen bezorgen of li t ons. m enveloppe, van 1 ote. postzegel \««iri«n. tue zeilden. pioefnuuuners gratis aan oïis li iresu verkrijg baar. L>E UITGEVERS. INTSEKEMBILJET. Onderget»-oker i eiiS' hi /ach tot weder- opzeggens (voor minstens drie maanden) te abonneeren op de „i* eïll lint ree r«»e 13 erelil- rcviie". Naam Woonplaats* Amersfoort in 1917. Van het oorlogsjaar 1917 zal het thans levend geslecht de heugenis wel noqit ver liezen en de overlevering zal voortgeplant worden door de kindskinderen, gelijk wij nu nog door ouden van dagen overgeleverde verhalen uit den Franschen tijd hooren ver tellen. De mensch van de 20e eeuw, verwend door luxe en comfort, door voorspoed en overvloed, heeft zich op eens beroofd ge zien van alle? wat onmisbaar scheen, en zich moeten ontzeggen wat als onontbeerlijk beschouwd werd. Ware onze sociale en economische ont wikkeling in 'n minder vergevorderd sta dium geweest, 'n groot deel van ons volk zou ten prooi gevallen zijn aan hongersnood, en de ellende zou wild om zich gegTepen hebben. Gelukkig dat bij den huidigen stand van zaken een. diep in de economische ver houdingen ingrijpend distributiestelsel mo gelijk bleek. Wel zal zoowel producent als verbruiker het straks weer met 'n zucht van verlichting zien verdwijnen voor zoover het dan verdwijnt maar bij de schaarsch- te levensmiddelen en grondstoffen, was het toch het eenige middel dat de eerlijke verdeeling van de voorraden onder alle bur gers waarborgde. Het staat te vreezen dat 1918 ons nog meer nijpen zal. Mocht al de vrede ons ver rassen, de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen de moeielijkste zijn, welke wij ge kend hebben. Wij zullen nog veel moeten ontberen en ons aan veel moeten aanpas sen. Tot heden heeft ons volk zich over het al gemeen prachtig gedragen. Er zijn natuur lijk menschen, die het besef van den ernst des toestands missen, anderen wien het ont breekt aan gemeenschapszin; beide catego rieën valt het zwaar zich iets te ontzeggen; in plaats van zelf de lasten der gemeenschap mede te dragen, willen zij maar liefst de ge meenschap hun lasten laten dragen of an deren deze doen torsen. Mopperaars, que rulanten zijn er overal en ten allen tijde. Ook nu heeft men jammerkreten gehoord Over tal van zaken, waarin het aan anderen volstrekt niet moeielijk viel ziekte schikken. Ja, dagelijks wos het 'n opvallend verschijn sel dat zij die het meest uit hun gewone doen gerukt werden en zich het meest ont zeggen moesten, zich gemakkelijker bij den nieuwen toestand neerlegden, dan zij die zich maar 'n enkele opoffering behoefden te getroosten. De druk van de mobilisatie bleef zwaar op ons volk rusten en plantte zich voort in de belastingen. Nederland zal dien prijs echter gaarne belalen voor het behoud .zijner neu traliteit, zijner zonen, zijner welvaart, zijner beschaving. Veel wordt er van ons allen ge vergd, maar veel blijft ons ook bespaard. In onze staatkundige geschiedenis Zal 1917 een der gewichtigste jaren heefen. Want 1917 is 'n mijlpaal op den weg onzer politieke ontwikkeling. De democratiseering van den Staat, welke elders met wapenge weld en burgerbloed tot stand wordt ge bracht, kreeg hier op de meest vreedzame wijze haar beslag. Daarvoor past gToote dank aan het. vooruitziend beleid van het ministerie-Cort v. d. Lindgn. De beteekenis van de grondwetsherziening reikt ver heen over het schijnbare belang der beide gewij zigde punten, kiesrecht en onderwijs. Zij heeft ingeleid het nieuwe tijdperk der demo cratie; zachtkens, schier onhoorbaar nog voor velen, zal het nieuwe geluid aanzwel len zoodat misverstaan niét meer mogelijk is. Voor Amersfoort was 1917 moeielijk ge lijk voor zoovele andere gemeenten; iets min der moeielijk evenwel, omdat wij in zoo menig opricht er beter aan toe waren. De distributielasten, de hoogere uitgaven voor bezoldiging deden zich in alle gemeenten vrijwel gelijkelijk gelden, al wist de eene zich er energieker door te slaan dan de an dere. Maar Amersfoort had dit voor dat het door den oorlogstoestand niet getroffen werd in z'n welvaart, in z'n opbloei; inte gendeel het profiteerde in hooge mate van de aanwezigheid van het garnizoen en het interneeringskamp met .aankleve. Nadeeli- gen invloed hadden deze beide echter op het woningvraagstuk, want, gelijk overal tTouwens, werd ook hier de woningnood steeds nijpender juist do^r de vele tijde lijke inwoners. Deze woningnood bestendig de het gebruik van onbewoonbare huizen en was 'n gToote belemmering voor de nieuwe industrieën, welke ook dit jaar zich weder in Amersfoort vestigden. In verrassend kor ten tijd heeft zich in het Soesterkwartier een moderne industriewijk gevormd en op even verrassend snelle wijze blijft zich ondanks de zeer ongunstige tijdsomstandigheden het bergkwartier uitbreiden, 'n Belangrijke'fac tor voor deze laatste ontwikkeling is zonder twijfel de stichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte; ook voor den geest der bevolking en het beschavingspeil moet de aanwezigheid van zoovele vertegen woordigers,der denkwereld van invloed zijn, het is trouwens 'n feit dat men het benepen provincialisme hier in veel mindere mate aantreft dan in de andere, zelfs veel groo- tere provinciesteden van ons land. Ter bestrijding van den woningnood heeft de gemeenteraad het kloeke besluit geno men tot het bouwen van 'n geheel nieuwe wijk. Reeds zeer spoedig zal 'n aanvang daarmee gemaakt worden. Ons gemeentebestuur bleef voortvarend als tot dusver en maakte Amersfoort tot het voorbeeld van 'n modern bestuurde gemeen te. 'n Opsomming, lang niet volledig, van de voornaamste fails et gestes van den ge meenteraad, gaven wij in ons vorig nummer. Een der laatste in het afgeloopen jaar was de grondige herziening van de salarissen van allen die in gemeentedienst zijn. En in dat opzicht steekt Amersfoort tal van groo- tere gemeenten in het land de loef af. Ook ging het voor met de invoering van 'n pro gressieve regeling van de gas- en electrici- teitsprijzen, in verband met het inkomen der verbruikers, verdere toepassing dus van het beginsel van belasting naar draagkracht dat wij reeds kenden bij onze inkomsten belas ting en schoolgeldregeling. De hoogere burgerschool werd overgeno men door het Rijkvoor de gemeente be duidde dat een voordeel doch voor de leer aren een verslechtering hunner positie, het geen dus op den duur zal moeten lelden tot verlaging van het steeds zoo hoog geroem de peil van het onderwijs aan onze H. B. S. Gymnasium en hoogere burgerschool zul len de gebouwen, waar zij reeds lang uitge groeid waren, eerlang verlaten en verwisse len voor nieuwe, geher! naar den eisch des tiids ingericht in het hoogere gedeelte der gemeente. Laag Amersfoort werd tweemaal, kort achtereen, geteisterd door een overstroo ming. Terstond heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen om in overleg met de naburige gemeenten spoedig te geraken tot de oplossing van het reeds zoo lang bestaan de Hem-vraagstuk. 'n Ander vraagstuk dat reeds lang voor ziening vraagde, de verbetering der binnen stad, zal eveneens in 191,8 'n eind nader tot 2*p. vervulling gebracht worden; de gemeen teraad stond daarvoor "n aanzienlijk crediet toe. Veel is reeds gewonnen met de ver breeding van den ingang der Langestraat. Het andere eind der Langestraat, de Kam perbinnenpoort, is tegelijkertijd 'n sta-in- den-weg voor het verkeer, en 'n merkwaar de monument, overblijfsel van oud-Amers- foort. Te vroeg is hie/ de schennende hand aan geslagen en 'n bevredigende oplossing schijnt moeielijker dan ooit. De Amersfoo;rtsche paardentram ver dween en de bewonen der oude stad gevoe len nog steeds het genu's. De.steenkolennood welke de gasproductie zoo belemmerde, heef* de electrificatie der stad zeer versneld. Honderden huizen zijn thans aan het net ingesloten en ook de straatverlichting is voor 'n groot deel elec- trisch geworden. Mef den aanleg van nieuwe wegen werd voortgegaan, de werkverschaffing en de stadsverfreriing werden b^ide daardoor ge diend. Een- van de eerste gemeenten ook was Amersfoort, welke bij de dreigende voedsel- schaarschte en duurte zich de verstrekking van warme maaTtijdéi rot taak stelde. Helaas liep deze eerste poging mis; deugdelijker opgezet heeft de Centrale Keuken van den eersten.dag af zich in groote belangstelling mogen verheugen. Wereldgeschiedenis in 1917. I. HET jaar 1917 is als oorlogsjaar begon nen en ook als oorlogsjaar geëindigd. Toch is er een hemelsbreed verschil tus schen de omstandigheden, waarin wij het afgeloopen jaar zijn ingetreden, en die waar in het ons heeft verlaten. Wij traden het jaar in onder den indruk van de nota der ge zamenlijke Ententestaten, van 30 December 1916, die hun afwijzend antwoord inhield op de uitnoodiging, welke de vierbond hun door bemiddeling van den toen nog onzijdigen president der Vereenigde Staten had doen toekomen om te zamen aan de conferentie tafel plaats te nemen tot bespreking van de vraag hoe de oorlog zou zijn te beëindigen. De afwijzing geschiedde op de grofc' denk bare wijze; de geallieerden verklaarden, dat zij „weigerden vertrouwen te stellen in een voorstel zonder oprechtheid en zonder be teekenis.'' Geheel anders is de toestand bij deze jaarswisseling. Wederom is nu aan de ge allieerden de gelegenheid geboden om te overwegen of zij willen meedoen aan bespre kingen tot beëindiging van den oorlog. Dit maal echter niet tengevolge van eene uitnoo diging, die hun is gedaan; er is hun een voudig de mogelijkheid geopend om, als zij dit wenschen, zich aan te melden tot deel neming aan de overleggingen, die op initia tief van Rusland, dat aan de zaak der En tente ontrouw geworden is, den 22en Decem ber te Brest-Litowsk zijn begonnen tusschen de gevolmachtigden van Rusland eenerrijds en van den vierbond anderzijds. Laten zij die gelegenheid ongebruikt, dan komen de gevol gen voor hunne verantwoording; zij blijven dan buiten de besprekingen, die zullen wor den voortgezet en, als niet alle voorteeke' nen bedriegen, zullen leiden tot het herstel van den vrede tusschen Rusland, dat naar het einde verlangt, en den vierbond. Dit is kenschetsend voor de groote verandering, die de loop der gebeurtenissen in het thans afgeloopen oorlogsjaar in den toestand heeft gebracht. De weigering om ook maar te spreken over den vrede, die de nota van 30 December 1916 inhield, heeft den stempel gedrukt op het jaar 1917 en dat gemaakt tot een oor logsjaar. Maar wanneer de Entente moefct hebben verwacht, dot de krijgskans in dat jaar zou keeren, dan is zij bedrogen uitge komen. Vele teleurstellingen zijn haar deel geweest op de hoofdtooneelen van den strijd in het jaar, dat nu achter ons ligt. In het westen heeft von 1 Maart af tot in December schier onafgebroken een felle strijd gewoed aan het front in Vloanderen en in Noord-Frankrijk tot aan de stellingen van Verdun; op het verdere frontgedeelte tot aan de Zwitsersche grens had hij meer een plaatselijk karakter. Wanneer de strijd rustte dan was dot om zich voor te bereiden tot zijne hervatting met versche kraohten. die moesten worden aangevoerd om de ge slagen verliezen aan te vullen. Maar wat is de vrucht geweest van den met zoo groote vnlhajfling gevoerden strijd? Het resultant i» nihil. Al de krachtsinspanning is te vergeefs geweest, de reusachtige offers zijn vruchte- loos gebracht. De^ Duitsche stelling is inge deukt hier en daar; eenige honderden KM', terrein zijn gewonnen, ten deele omdat zij vrijwillig door de Duitschers zijn ontruimd om verder achterwaarts strategisch gunsti ger gelegen stellingen te bezetten. Maar wat beteekent eene winst van enkele honderden KM2, tegenover de 29.000 KM2. Belgisch en 27.000 KM9. Fransch gebied, die het Duitsche leger in de maanden Augustus en September 1914 heeft vermeesterd en se dert heeft behouden! Hoe dikwijls zij ook werd herhaald, nergens is de poging om door de Duifsche linie heen te breken ge lukt; in onverzwakte sterkte staat de Duit sche afweermuur aan het einde van het jaar, gelijk hij stond aan het begin. Erger nog is het gegaan op het oorlogs- iooneel aan de grens van Oostenrijk en Italië. Vele maanden heeft het Italiaansche leger besteed om rich te versterken, ten einde de reeds negen malen mislukte po ging om aan de Isonzo zich den doortocht te banen naar Triest, met kans op een be teren uitslag te kunnen herhalen. Maar noch in den tienden Isonzoslag, die van 77 Mei tot in de eerste dagen van Juni duurde, noch in den elfden,, die den 78en Augustus be gon en bijna vier weken aanhield, heb ben de Ttalianen hun doel kunnen be reiken. Toen den 26en Augustus de Monte Santo aan den linker Isonzo-oever in hun bezit kwam, verdubbelden zij de kracht van hunne aanvallen op den Monte San Ga- briele. Zij zagen in h' me verbeelding huniCt vlag reeds waaien over Triest. Maar den 51on Augustus werd bericht, dat de strijd ver- flauwde en den llen September !:on worden geconstateerd, dat dj elfde Iso'nzoslnvoor goed was mislukt. Den 25en October is op nieuw aan de Isonzo de strijd begonnen. Maar ditmaal waren de rollen omgekeerd. Voor het eerst traden de Duitschers aan dit front op tot ondersteuning van de Oostenrijkers en de beide legers gingen gezamenlijk aanvallend te werk. En wat de Italianen gedurende 2k» jaren tot elf malen toe te rgeefs hadden beproefd, gelukte aan do rbonden Duit schers en Oostenrijkers mei «vn slag. let Italiaansche front werd doorgebroken. Den 28en October werd Görz, dot op 9 Augustus 7976 in Italiaanse!? berif was komen, her overd. Daarop volgden een reeks verp! te rende slagen, die het ontredderde Italiaan- sche leger dwongen achtereenvolgens 'ring te gaan over de Tagliamento, dc Liven? en de Piave. Nu is het gebied tusschen de Piave en de Brentn het strijdtooneel gewor den; in het bergachtige gedeelte van dit ge bied, waar de Oostenrijkers van Tirol uit als aanvallers optreden, houdt tot in de laatste dagen de strijd aan, waarin het Italiaansche leger gesteund wordt door strijdkrachten von de bondgenooten. die zijn loegesneld om het voor algeheelen ondergang te behoeden. Aan het front in het oosten is het goheele eerste halfjaar voorbijge; i onder noe- menswoordigen strijd. Den 12. Juli traden de Russen in het Oost-Golicische gedeelte van dit front aanvallend op. D hoofdaanval geschiedde in de streek tussc h n de Strypa en de Narajewka op Oostenrijkschen ondj ook in Ga lie ie werd strijd gev rd noor den van den spoorweg Kowel—Luzk. Het was een strijd van slechts kor dogen; den 70en Juli v.as de Russische eopval tot rust gekomen. Maar de tegenstoot liet zich niet long wachten. De Duitschers en de Oostenrijkers traden vereenigd als aanvallers op en dit maal kwam de aanval niet tot rust, dan na dat de Russen geheel waren verdreven uit het zuidoostelijke deel van Galicie en ook uit de Boekowina. Czernowitz, de hoofdstad van dit Oostenrijksche kroonland, werd den 27en Juli door de Russen ontruimd, voor de derde maal in dezen oorlog en nu voor goed. Den 3en Augustus werd Czernowitz weer door de Oostenrijksche troepen in bezit ge nomen. Twee wapenfeiten van gewicht aan het oostelijke front'zijn nog te vermelden. Den 3en September werd Riga, c> metropoli van de Oostzeeprovinciè'n, na een tweedaags schen slag door de Duitschers in bezit ge nomen. Den 14en October werd met de lan ding van Duitsche troepen op ösel en Dagd eene geslaagde onderneming ingezet tot be zetting van de eilandengroep, die de goll van Riga afsluit van de Pinsche golf. Hier mee is het oorlogbedriif in het oosten afge» sloten. Wat verder op het Russische front is gebeurd, luidt den vrede in, die in aan tocht is. Van 2 December af werd de wapen rust afgekondigd op het front van de Pripjet tot de Lipa. Daarop is den 7en December de wapenrust op het geheele front gevolgd, die den 77en December is overgegaan in een wapenstilstand voor alle fronten von da Oostzee tot de Zwarte zee met inbegrip van de Turksch-Russische fronten, voor den tijd van vier weken met stilzwijgende verlenging na dien tijd voor onbepnalcUn lijd, behou dens opzegging eene week te .on n. Op de drie hoofdtooneelen vani d..i. "orlog is de stand van zaken dus zonder eenigen twijfel in het voordeel van den vierbond. Daar staan intusschen eenige actiefposten voor de Fnten*'- v Men kan de Wie van 'n klein inkomen nog wat over hield, komt bij een groot inkomen vaak te kort. Uit het Deensch door Betsy Bakker—N ort - (jEq hebben we ge«n zoon om ons vreugde te bereiden, we hebben er ook geen om ons verdriet te doen." Zoo veel Mathilde kon, had ze den dag ver lengd, om deze schemeruren te vermijden, zoolang ze maar kon. En met eiken winterdag, die na Kerstmis ten einde liep, had ze gedul dig en dankbaar een paar minuten van de ver- velende schemering daarbinnen afgetrokken. Hoe had ze altijd de laatste minuutjes ge bruikt, vóór ze binnen werd geroepen, om nog eens rond te loopen en binnen al de vier oude schuren te kijken. Eerst tegen bedtijd herin nerde zij rich altijd plotseling zooveel dingen, die ze verzuimd had, terwijl ze nog het dag- ïieht had kunnen gebruiken. De schapen kropen samen met hun lange anuiten, wollig en geheimzinnig in de vallende schemering, altijd daarna had ze gedacht, «at deze dieren iets onverklaarbaars met duisternis te maken hadden; er hing in hun ruige vacht rust en schemering. Een bezoek in de- stallen was ook niet te versmaden, vooral als de herfstmaanden begonnen waren, en do koeien bij licht gemolken werden, terwijl Bett- Aade over de hokken hing, en de lange leelijko tinnen harmonica over zijn dikken mond heen en weer wreef. Altijd speelde hij hetzelfde wijsje, tot men er slaperig van werd. Het was daar binnen zulk een wonderlijk licht van de lantaarn, die op het gele stroo viel tusschen dc pikzwarte schaduwen van de hekken. Er kon zulk een felle glans schijnen over Bett-Aade's gezicht, zoodat hij precies op een kabou-ter leek, zooals hij daar zat met zijn roode puntige muts tot over de ooren getrok ken. En dan het vredige, zachte geluid van het schuiven en rammelen van kettingen en stroo, als de koeien het voer uit de kribben naar zich toe trokken, met ongeduldige schoppen van de poolen tegen de hokken. En het vroolijke kletteren en spatten van de melkstralen tegen den bodem van den em mer; de klompen der meiden, die nu en dan over de steenen klotsen; en dan opnieuw het vroolijke gekletter tegen den bodem van den geledigden emmer, als een beekje, dat stroorai en ruischt, en tegen de steenen in zijn vaart klatert En die prettige, warme lucht van de koeien. Koelucht en iurflucht, dat was zoo huiselijk 1 Die snoof ze in, als ze 's avonds met haar ouders terugkwam op de boerderij. Die hing aan vader, zelfs al was hij in rijn beste klee- ren, en zelfs het kamermeisje met haar mutsje op, dat 's avonds de thee binnenbracht, had die lucht aan hft.ar kleeren hangen, alsof ze juist uit den koestal en van het turfvuur van de avondbrei kwam. Die lucju was huiselijk en prettig, als geen andere, had ze altijd gevon den. Toen o ja toen! Maar den geheelen lijd in haar avondlijke stnlgenoegens. moest ze od den snrong staan, mét ooren en beenen, en naar vader's handgeklap hooren. of ze ook binnen moest komen. Ze hoorde altijd eerst de kruk van hel oude ycnsler piepen, en dan de arie vaste klappen, die zeiden naar binnen als het je blieft geen gezeur. En dan werd hel raam weer voorzichtig gesloten. En met een lang o-oh" sloop Mathilde over de deel naar binnen, en verloor zich zelf In de duistere poort. Dan de twee stappen naar de vestibule in den rechter-vleugel, in een ver uitgerekten stap, terwijl ze angstig keek naar de trap van den vleugel aan den overkant, waar haar krankzinnige grootmoeder woonde. Ze stopte altijd de vingers in de ooren om niet het eeuwig jammerende „och ja, och Lieve God, ja,'' te hooren. Daar was het ook gebeurd, dat ze grootvader's kist er niet door kGndcn krijgen de machtige, zware kist. die ze niet veel moeite naar binnen hadden gekregen, toen hij leeg was, maar die er niet weer uit kon, omdat vader niet wilde, dat die omge draaid werd. Tofn hadden zc steenen bij de deuropening moeien uilhalen. En dat was alle maal gebeurd vóór zij er was o, maar ze had ze altijd bij de deur met 4c Wst zien scharrelen, steeds als ze In de schemering er voorbij sloop. Als ze dan eerst binnen In de kamer was gekomen, waar haar ouders, na een langen arbeidsdag, van den vroegen morgenstond, als Mathilde nog in diepen slaap lag, tot het val len van de duisternis, elk in hun sofahoekje uitrustteij ja, dan had ze toch gevonden dat het ook hier binnen goed was te zijn. Hier tus schen ai die zware, massieve oude meubels van den vader van vader, alle uit het Tiuis van den ouden architect. Zulke merkwaardige kosten en secretaires en chatols met leeker.ingcn, en schilderijen van kerken, sloten, en kloostergangen, in hel hout gezet met glas er over. Zoodat er op een enkele oude kast zoowel de domkerk van Keu len als die. van Straatsburg was te zien, de ridderzaal in bet Louvre, en hel kloosteraltaar in de Catacomben, en de lange, kronkelige kel dertrap van dc oude Jullandschc Voerhof, die niet ver hier vandaan lag. Zoo dicht stonden de meubels op elkaar, dat het. was of er veel kamers in óón vertrek waren. Toen Mathilde aardrijkskunde begon te leeren bij haar onderwijzeres, maakte ze die 'S avonds tot een groot Rijk, dat ze op haar teenen doortrok en bezag. Ze had Rus- 1 a ij cl gekozen, omdat dat toen het grootste Rijk was, dat ze kende, en ze had de kamer in gouvernementen verdeeld. De afdeeling bij dc ramen aan dc zijde van de schuur, met de zilverkast en de oh a tol, af gescheiden van het andere ileel door een zwa re, gesneden bank was het gouvernement Archangel. Daar regeerde de booze porseleinen dame, die boven op de chatol stond, en die er vree- sclijk uitzag met een hoed met vecren, de band op de heup en een lange rijzweep cr in. Moeder had verteld, dat het een dame in jachtcostuum was, maar Mathilde wist, dat het een stadhoudstcr was, die haar boeren en lijfeigenen geeselde. Onder aan de zweep was de roode kleur van den gordel uitgeloopen maar Mathilde zag honden- en men^chen- bïoed in de roode strepei^ De volgende afdecKng was achter hel hooge scherm met teekeningen van den zondeval en Izak's offer dat liep rondom de heele kachel, verder waren er geen meubelen, dat was het eeuwig brandende Moskou. Maar 's avonds, als het vuur.soms uitgegaan was,«en zij alleen in dc kamer was, dan kroop ze op een stoel, en met haar kin op het scherm sprak ze tegen het onzichtbare volk en beloof de hel de stad opnieuw op Ic bouwen, waar nu slechts een rookende ascbiioop was. Dan was cr het gouvernement Novgorod, dat was bij de deur naar de vestibule, bij do oude boekenkast met dc groene zijden gor dijntjes, en dc machtige, groote ouderwetscha piano. Daar regeerde dc dikke goedmoedige man, van Ilollandschc afkomst, die met ecu driekantigen hoed vlak voor de gesloten gla* zen deuren stond. Hij was goed tegen zijn boe ren, maar ontwikkeling mochten zc niet heb ben, daari>m had hij zich geplaatst voor do deuren van dc boekenkast en zelf droeg hij de« sleutel in zijn achterzak. Dan was er het hoofddistrict, 't gouverne ment St. Petersburg. Dit was tusschen dc groote. oude sofa. waar op haar ouders hun dutje deden, en dc ïnaho- r.ie-tafel met zijn éénc, machtige been. dat zlcK van onder vertalj# in drie massieve^ leeuwen- poolerr. Daar regeerden baar ouders en leed nie mand gebrek. En Mathilde was boven hen allen aange steld, reisde rond en inspecteerde alles. En zd sprak recht over de porseleinen dame, en het haar een uur met den rug naar de kamer staan, en den dikken man met de bierkroes nam zc op bij zijn driekantigen steel:, schoof hem terzijde, en deed de boekenkast op een kiertje vi.: rijn lijfeigenen open. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1