DE EEMLANDER" O UDIERS ABONNfMEHTSPRIIS p<öJ 7"t Z' PII1S DES IDÏEIIENTIEH ZÜ'SüS BUITENLAND F EUIIXetowT" Astrid Ehrencron-Mölier. 16e Jaargang, No. 142 per post 2.00. per week (met Rratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14, alzondcrlijke nummers f 0.05. Wekclijksch bijvoegsel »De HolUndsche HuUvtouv (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 maanden 50 cent. Wekelijkscb bijvoegsel •Wereldrevue* per 3 maanden 60 cent AMERSFDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoek utrechtschestr. (NTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 8 Januari 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0.50. grootc letters naar plaatsruimte Voor bandel en bedrijf bestaan ecer voordceligc bepalingen tot het herhaald advcr» teeren in dit Blad, bij abonnement. tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Onze politieke partijen. (Vervolg van de in October aTgcbrokcn arti kelen reeks.) IV. De drie hoofdgroepen, punten van verschil cn overeenkomst. Onze politieke partijen, althans de 7 voor naamste over het halve dozijn nieuwe par tijtjes kunnen wij gevoegelijk zwijgen zijn onder tc brengen in drie hoofdgroepen: De Clcricale of Kerkelijke, zich noemende christelijke partijen (R Ivath., Antirevolu tionair cn Christ. Historisch), met elkaar vor mende de rechterzijde; de Vrijzinnigen in J nuancecringen (Vrije Liberalen. Unie Liberalen en Vrijzinnig-De mocraten); De Sociaal-Democraten. Beide laatste groepen vormen te zamen de linkerzijde, doch meer en meer teekent zich lei* linkerzijde 'n andere scheiding af: demo- cratou cenerzijds (de revisionistische soc. klem., vrijt dom. en 'n deel der unic-Lib.) en anderzijds de libéralen (vrij-lib. cn de rest der unic-lib.) Terwijl 'n nieuwe revolution air- Socialistische partij in opkomst schijnt Kr zijn leekenen, dat deze scheidingslijn democraten-behoudenden zich ook ter rech terzijde doorwerkt. Vooralsnog zullen wij ons houden aan de oude grocpcering. Deze drie hoofdgroepen hebben onderling verscheiden punten van aanraking en ver schil. Actoord gaan vrijzinnigen cn soc. dem., dat zij Slaat cn Kerk, polilick en godsdienst ge scheiden houden, de Kerk niet op het terrein van den Staal en den Staal niet dan voorzoo- ver beslist noodzakelijk op dat van de Kerk dulden Beiden slaan de openbare school voor: zij willen neutraal onderwijs voor alle kinderen, opdat het eenheidsbesef cn snamhoorigheids gevoel zoo. krachtig mogelijk ontwikkeld wor- den; de rechterzijde daarentegen wcnscht scclarisch onderwijs opdat dc kinderen reeds van jong of gevormd v.oi-den volgens de overigens zeer verschillend geïnterpreteerde christelijke beginselen, hetgeen politiek ge sproken neerkomt op dienstbaar maken van de school aan kerkelijke belangen- Accoord gaan vrijzinnigen cn soc. dem. ook hierin, dal zij bij voorkeur aan de soeiale en economische belangen dc aandacht wijden, terwijl rechts vóór alles dc kerkelijke belan gen behartigt. Accoord gaan zij voorts ten opzichte van den vrijhandel, onder wélk stelsel onze han del en nijverheid Lot.builengewonen bloei ge komen zijn. cn in hun afwijzen van protectie door hooge invoerrechten, welker bcleekcnis voor de (kunstmatige) bevordering van dc in dustrie, in 'n klein land als het onze. hoogst problematisch is, in elk geval de prijzen der meeste artikelen zeer opdrijven en aldus de minst vermogen den het zwaarst treffen zou. Hetgeen weer in strijd is met het eveneens gemeenschappelijk gehuldigde beginsel van belasting naar draagkracht. Accoord gaan zij ten slotte in dit opzicht dat zij dc vrije volksontwikkeling wcnschcn te bevorderen, zij hel dan ook met verschillende bedoelingen: dc vrijzinnigen met hel oogmerk om dc beschaving te dienen, de volkskracht tp bevorderen door dlle sluimerende talenten op le wekken cn ten slotte hel gchccle volk politiek rijp le maken ten einde het g e" h c e 1 c volk tc doen deel hebben aan de regeering; dc soc. dem daarentegen om de arbeidersklasse op te voeden lot den klasse- strijd en door haar invloed zelf de macht in handen te krijgen. De vrijzinnigen cn dc clericalcn hebben met elkaar gemeen dal zij niet gelijk de socialisten al doen dezen steeds meer water in hun wijn de huidige maatschappij omver wer pen willen doch haar wcnschcn in stand tc houden, de vrijzinnigen om haar voortdurend 'sociaal cn economisch te versterken en van kapitalistische uitwassen te zuiveren, de clc- ricalen om haar in tc richten naar dc ordon nantiën Gods Ten slotte hebben dc dcricaleu en soc.-dem. gemeen dat zij beiden starre dogmas huldi gen, buiten welke geen heil bestaat; al zijn dan ook dc soc. dem. er minder trouw aan dan genen en al verwateren zij meer en meer naar gelang hun aantal grooter wordt en het gehalte door den toevoer uit burgerlijke krin- geu steeds meer verburgerlijkt. Clericaleu cn soc. dem. stemmen ook hier in overeen, dat beiden zich slechts om óón categorje van burgers bekommeren cn alle anderen alsmede het staatsbelang onderge schikt maken aan dc belangen van hun uit verkorenen. De Vrijzinnigen rekenen slechts met 't staats belang; de clericalen stellen de belangen der kerk daarboven; en voor den socialist gaat het arbeidersbelang boven 's lands belang en het partijbelang weer boven het arbeidersbe lang. Dc Coalitie beschouwt de Regeering als 'n Sinterklaas, die de meeste cn mooiste cadeau tjes geeft aan dc kinderen die hem 't liefst zijn. 'n Vrijzinnige Regecring daarentegen „rijdt" niet voor de linkerzijde de cadeautjes welke deze voor zich zelve vroeg, het „rijdt" voor heel het volk. Met Algemeen Kiesrecht toch en Staatspen sioen zijn dc vrijzinnigen zelve allerminst ge baat. Integendeel misschien. Dat zij er niette min hoofdpunten op hun program van maak ten, bewijst alweer hun weinig zelfzuchtige politiek, gunstig afstekend bij die der andere partijen die slechts datgene vragen waarvan zij voor zich zelve profijt verwachten Politiek Overzicht De vredesonderhandelingen. T De gevolmachtigden voor de vredesonder handelingen in Brest-Litowsk zijn daar weer au grand complet aanwezig. Rusland is niet blijven slaan op zijn wensch, dat als plaols voor het voeren van de onderhandelingen ter vervanging van Brest-Litowsk eene stad in het neutrale buitenland zou worden aan gewezen. Men heeft achter dit verzoek booze bedoelingen gezocht, waartoe het bericht van Reuter heeit bijgedragen, dat sprak van net afbreken der onderhandelingen tusschen Rusland en den vierbond. Hier was blijkbaar de wensch de veder van de gedachte. De meest atdqende weerlegging van dit bericht levert hef feit, dal Trotzki, het hoofd van het departement van buitenlandsche zaken te Petersburg, zelf als eerste gevolmachtigde van de regeeUng^ waarvan hij deel uitmaakt, de reis naaf fchest-Liiowsk heeft .ondernomen. Daar zijn dus nu de drie mannen bijeen, die de leiding van de buitenlandsch? politiek in Duitschland, Oostenriik-Hong"1 iie cn Rus land jn handen hebben. De Fechtstreeksche aanraking tusschen de leden van het drie manschap Kühlmonn-Czernin-Trotzki is eenc zaak van gewicht in de nieuwe phase von de vredesonderhandelingen, die r.u begonnen is. Zij zijn allen bezield met den wensch om het tot stand komen van den vrede be vorderen, en dan kan hun persoonlijke om gang niet anders dan eene uitwerking ten goecle hebben. Het Fremdenblatt, het orgaan van h?r de partement van buitenlandsche zaken te Wee- nen, heeft het incident, dat ontstaan is door den door Rusland kenbaar gemaakten wensch tol verlegging van de plaats der on derhandelingen, nuchter opgevat; het heeft daarvan gezegd, dat men zich niet c o.crust behoefde te maken en zich hei feit oor 'oogen moest houden, dat. „Rusland den vrede minstens even hard noodig heef: als wij". Dezelfde gedachte wordt ook uitge drukt door den Russischen schrijver Nikolai Rubakin in een artikel in de Internationale Rundschau, waarin tot verklaring van het feit waarom Kerenski niet in staat geweest is op Lenin de overwinning te behalen, ge zegd wordt: „Lenin had het ondubbelzinnige wachtwoord uitgegeven: Vrede tot eiken prijs." En dit wachtwoord beantwoordt in elk opzicht zoowel aan den toestand in Rusland als ook aan den wensch van het volk, omdat het volk niet langer oorlog wil voeren. Het wachtwoord „vrede" heeft de volksmassa's bewogen zich bij de maximalisten aan te Sluiten." Wanneer die opvatting juist is, don is van Rusland wel in de laatste plaats te verwach ten, dat het roet in hel eten van de vredes- onderhandelaars zal werpen en hunne pogin gen zal dwarsboomen. Men kan eigenlijk op Rusland nog geruster ziin dan op Duitsch land, want daar ziin steeds elementen werk zaam, die er geen geheim van maken, dat zij met den tegenwoordig en gang van zaken niet tevreden zijn. De Berlijnsche correspondent van de Frankf. Ztg. Schrijft, dat hoe ook de vrede, die in Brest-Litowsk gesloten wordt, er uit zal zién, men vr zeker van kan zijn. dat hij' op een sterk verzet in Duitschland zal stuiten. Hij motiveert dit aldus: „De eenen willen aan Rusland kort en goed den vrede voorschrijven en het ge heele Bal tenia nd mot Litauen bij het Duit- sche rijk inlijven en Polen onder Duitsche controle brengen. Anderen willen slechts gedeelten van -dezé gebieden bij Duitsch land voegen en het verdere nu bezette ge bied zelfstandig maken, maar toch aan Duitschland verbinden. Weer anderen wil len uit de bezette gebieden zelfstandige buf ferstaten maken. Wederom anderen willen de Russische formule, volgens welke de be volking van de bezette streken door volks stemming moet uitmaken, waartoe zij poli tiek zal behooren, meer.of minder oprecht aanvaarden: Nog anderen zouden hol liefst het geheele bezette gebied aan de Russen teruggeven. Allen zijn zeker overtuigd, dat zij op het welzijn, van het rijk bedacht zijn. Zij, die het geheele gebied wet ter beschikking van de Russen zouden willen stellen, zijn natuur lijk ten volle overtuigd, dat zij daardoor de Russen lot vrienden van Duitschland zullen maken. Zii gelooven zelfs, dat dit de veilig ste weg is om Rusland met Duitschland tot basis van eene Europeeóche constellatie tegen Engeland en Amerika te maken. Dat is mogelij!:, maar het tegendeel is even zeer mogelijkVoor zooveel men weet, willen de Bolshewiki niet alleen met Duitsch land, maar met de geheele wereld in vrede ldVen, en zij hopen^dit te sneller te berei ken hoe eerder de overige volken het Russi sche voorbeeld navolgen en de heerschap pij van het proletariaat oprichten. Deze hoon zal zich niet vervullen en of de heer schappij der Bolshewiki duurzaamheid heeft, moet ook uit de toekomst blijken. Het is duidelijk, dot als men vrede wil sluiten, men den bodem van de politiek der werkelijkheid niet moet verlaten en de mo gelijkheid van nieuwe oorlogsconflicten daarbij niet buiten beschouwing moet laten. Mooie woorden en beloften, zelfs als zij op papier zijn gebracht, scheppen geene grens- tfeveiliging, de inlijving van vreemde volken neg veel minder en volksstemmingen zul len zelden zoo onbefnvloed geschieden, dat zij tegen elke betwisting gevrijwaard zijn. Hoe moet dan cje vrede met Rusland ge sloten worden? Dat is met stellige zeker heid niet te zeggen. Wij weten slechts, dat men de Duitsche onderhandelaars niet moet benijden om hunne taak. Het moet ons voor t oogenblik voldoende zijn te weten, dat de door hen ontwikkelde grondlijnen de alge meen- instemming van de leiders van den rijksdag gevonden hebben. Deze grondlij nen zijn blijkbaar ook met de Russische wenschen in overeenstemming te brengen en men moet hopen, dat op dezen grond slag een vrede ontstaat, die aan deze en aan gene zijde van de Welchsel bij de groote meerderheid van het volk instemming vindt." De oorlog. De Russische vredcsgevolmachtigden, met Trotzki, de leider van het departement van buitenlandsche zaken, aan het hoofd, zijn gistervoormiddag weer in Brest-Litowsk aan gekomen. Uit de Ukraine worden nog meer gevolmachtigden en hulpkrochten verwacht. Lloyd George heeft van zijn ambtgenoot in Frankrijk Clemenceau een telegram ont vangen, dot bewondering voor en instem ming met zijne rede over het oorlogsdoel uit drukt. Met het door Lloyd George gegeven voorbeeld om zich in zijne woorden te matigen, heeft Clemenceau echter nog niet zijn nut kunnen doen. Ook is in Londen bericht ontvangen, dat de president en dc regeering van de Ver- eenigde Staten de rede goedkeuren. P a r ij s, 7 Jon. (Havas). Het Journal zegt te kunnen verzekeren, dot omstreeks 75.000 van de beste Duitsche soldaten reeds van het Russische front ziin weggenomen. Iedere divisie is met 500 man versterkt. Londen, 7 Jan. (R.) Het departement van Oorlog geeft het volgende overzicht van de winst en verlies der Engelschen in 1917. De winst. Westelijk front 73T31 gevan genen, 531 kanonnen; Saloniki: 1095 ge vangenen; Palestina 17646 gevangenen, 108 kanonnen; Mesopotamië 15944 gevange nen, 124 kanonnen; Oost-Afrika 6728 ge vangenen, 18 kanonnen, in totaal 114544 gevangenen en 781 kanonnen. Het verlies: Westelijk front ongeveer 27200 gevangenen, 166 kanonnen; Saloniki 202 gevangenen; Palestina 610 gevange nen; Mesopotamië 267 gevangenen; Oost- Afrika 100 gevangenen, in totaal 28379 gevangenen en 166 kanonnen. Sofia, 6 Jan. (Buig. ag.) Kroonprins Boris is wegens zijne verdiensten in den oor log bevorderd tol luitenant-kolonel. B e r 1 ij n, 6 J a n. (W. B.) De Hongaarscfre minister-president Wekerle en de Oosten- rijksche minister van financiën Wiemer zijn in Berlijn aangekomen. Berlijn, 5 Jan. (W. B.) De Turksche grootvizier Talaat Pacha is gisterntfmiddog met eene vertraging van zeven uren, die door den sterken sneeuwval veroorzaakt was, hier aangekomen. Nu een onderhoud met den rijkskanselier en verscheidene con- ferentiën met thans in Berlijn aanwezige hooge Turksche staatsambtenaren heeft hij besloten vooreerst in Berlijn te blijven. Warschau, 6 Jan. (W. B.) De drie re genten van het koninkrijk Polen, aartsbis schop von Kukowski, vorst Lubomirski en von Ostrowski, hebben de reeds lang voor genomen reis naar Berlijn aanvaard. De mi nister-president von Kucharzewski en een aantal andere personen vergezellen hen. De Duitsche regeeringscommissaris bij den voorloopigen raad van state graaf Lerchen- feld sluit zich in Berlijn aan. B e r l ij n, 7 Jan. (W. B.) Volgens de Nordd. Allg. Zeitung zullen de leden van de Poolsche regeering ook bij den rijkskan selier hunne opwachting maken en tijdens hun verblijf in Berlijn gelegenheid hebben met de leidende personen in Duitschland alle aanhangige kwestiën grondig te bespre ken. Hedenavond heeft de rijkskanselier ter eere van de Poolsche gasten een aantal po litieke.personen bij. zich genoodigd. Morgen zullen de Poolsche regenten zich aan den keizer voorstellen. Budapest, 6 Jan. (W. B.) Minister* president Wekerle heeft den minister voor da volksvoeding graaf Hadig verzocht, namens den koning, zijn verzoek om ontslag in ta trekken. Londen, 7 Jan. (R.) Graaf Reading is benoemd tot Britsch commissaris in de Ver* eenigde Staten. Hij zal de leiding van de Britsche ambassade te Washington en van de Britsche oorlogsmissie op zich te nemen. Lord Northcliffe blijft het hoofd van de Brit sche missie naar de Ycrcenigdo Staten m Londen. W e e n e n, 5 Jan. (Corr.-bur.) Officieel bericht. Het eindcijfer van de inschrijvingen op dc zevende Oostenrijk che oorlogsleening is 6.004.182.800 kronen. De inschrijvingen van de in het veld staande personen zijn hierin slechts gedeeltelijk opgenomen. C h r i s t i a n i a, 5 J a n. (W. B.) Volgens eene mededeeling in den raad van state bc- draagt het saldo van de Noorweegsche staotsbegrooting I9I6H7 117 millioen kro nen. P e t e r s b u r g. 6 J a n. (R.) Trotzki heeft verboden, dat de door de vreemde gezant schappen in Russische banken gedeponeer de gelden worden terugbetaald, zoolang dc door de oude regeering in buitenlandsche banken belegde gelden aan de volkscommis- sarissen onthouden worden. Petersburg, 4 Jan. (Tel.-ag.) Als bankconto van Kerenski werd een bedrag van 317.000 roebels vastgesteld. Waar schijnlijk zal dat bedrag besteed worden ten voordeele van de slachtoffers van het of fensief van 18 Juni. Berlijn, 5 Jan. Onderstaatssecretaris von dem Bussche heeft eene delegatie van het Zionistische actie-comité ontvangen en haar het volgende verklaard: Wij hebben alle sympathie voor de naar ontwikkeling van hunne cultuur en eigenaardigheid stic- vende pogingen van de joodsche minder heid in de landen, waar zij een krachtig ont wikkeld zelfstandig leven hebben en 2ijn bereid die pogingen welwillend te onder steunen. Wat de door de Zionisten in Pa lestina nagestreefde pogingen betreft, be groeten wij met sympathie de door den grootvizier afgelegde verklaring, dat de Turksche regeering bereid is de vestiging van joden in Palestina te bevorderen, door het verleenen van vrije nederzetting en plaatselijk zelfbestuur, in overeenstemming met de .wellen des lands Konstantinopel, 7 Jan. (Milli). Dg philosofischc faculteit heeft voor den vrede* Nobelprijs als candidaat voorgesteld Lenin als vertegenwoordiger van het Russisohe volk, dat aan de wereld dc voor de Turken zoo dierbare idealen van vrede, eendracht; gerechtigheid en broederlijkheid verkondigt De minister van buitenlandsche zaken zal <Ir besluit officieel mededeelen aan het bestuia van de Nóbelstichting te Stockholm. \V e e n e n, 7 Jan. (Corr.-bur.) Het so ciaal-democratische lid van den rijksraad, om dervoorzitter van het huis van afgevaardig den Engelberl Pernerstorfcr is op 68-jarigen leeftijd overleden. Verspreide Berichten Hamburg, 7 Jan. (W. B.) De direc teur van de Hamburgschc sterrewacht prof. Schorz heeft de periodieke komeet Encka geconstateerd in het einde van het sterre- beeld der Visschen. Executies i België. Aan de Tel. wordt gemeld dat in den vroegen mor gen van 20 December bc-halve de Neder- landsche scheepskapitein Hougee te Gertf De menschheid bestaat uit 2 hoofdsoor ten: kudclcmenschen en losbrekers. Uil het Dcensch door Bc lsy B a klc er—Nor l. „Heb je gehoord, dal hij, de Duitsche Prins op Munkcstrup, verloofd is," zei hij, terwijl hij naar de deur ging. ..Zoo!... Else Marie sloeg zich op dc knie. „I-lij ook al. Dan blijft er waarachtig, niets ouders dan het slroo voor ons over." Mathildc sloop uit liaar hoek. Else Marie Ret haar mes vallen. ..Ben jij daar nog? Dat is ook wat! Mathildc ging over den hof naar de poort. Li v,as licht in grootmoeders slaapkamer. •Daar was Geerli ui zeker bezig de oude vrouw Sn bed te brengen. Zou ze naar binnen gaan om goeden nacht le zeggen? Was het een zonde, dat zc het niet deed? Het was immers lafheid, ze liet het al- fleen om zich iets onaangenaams cn verdrie tigs te besparen. Ze had altijd, hoe groot ze nu ook was. zoo'n afschuw en angst, als de oude vrouw, die nu al zes jaar kindsch was, haar lichtblauwe oogen met de .witte ringen rondom de pupillen op haar richtte err haar vroeg: „Goeden dag, hoe is het met je man?" Of zooals verleden: Is de boerderij nn vol met kinderen, ze liggen zeker al in de var kenstrog, of heb jelui nog plants in de mill ion?" Vanavond begreep ze opeens unrr wicn grootmoeder gedacht had. Nee, ze moest liet toch doen. men mocht zeker niet al liet onaangename van zich'schui ven. Grootmoeder zat in den zwartgclakten leun stoel, die op zij van dc tafel stond, vink voor dc paardenharen sofa. Ilct oude groen cn lila geruite kleed hing slap over de knieën en over hel oude bankje. Boven dat kleed kropen haar ringers uit de wollen mofjes, knokelig cn met blauwe nagels, koud en klam, niettegenstaande de grootc kachelhitte. De aderen lager, ge zwollen onder dc huid; o, "wat was die geel en mummicachtig, in duizenden rimpels en vouwen. Bij dc- breedc kachel was Geertrui bezig om de nachlsokken van dc oude vrouw te verwar men. die over het openslaand deurtje hingen; ze was ook bezig niet de gestreepte wollen dekbedden in het groote ledikant. Mathildc bleef bij de deur slaan. De oude vrouw dutte, liaar hoofd hing slap over het lila lint van liaar mutsje. Plotseling hief ze haar hoofd op cu staarde door de schemering van de groene lampekap naar Geertrui, die een rooden steen uit de kachel nam en in een oude lap wikkelde, cn daarmee naar het bed liep. Mathilde drukte zich tegen de deur. O, wat waren grootmoeders oogen toch leeg, dc pupillen waren als gebarsten, het was, als sleepte zc den blik door het let ge hoofd naar Geertrui, „Wie is dal?*' Haar stem lalde en brak. Dc onderlip kroop ver terug in den tandenloozcn mond. O; konden xnenschen ten slotte zóó worden, zoo hulpeloos als toen ze geboren werden? Zou zij ook echs zoo zitten? Geertrui keerde zich om. Zc liep traag over den grond niet liaar bakloozc pantoffels, nog met den verwarmden steen in haar hand. Ze hoog zich lieelcmaal over dc oude vróuw, zoo dal haar mond het oor van deze raakte: .1 Is Geertrui!" zei zc met haar holle slem, die ciiep was nis van een man. i Is Geertrui. Grootmoeder knikte. „Geertrui.1 Haar slem piepte als van ecu klein kind. Geertrui stond gebogen over den stoel. AVaar is Hendrik?" Gcerlrui legde haar mond op hel oor. Ilaar stem klonk hol als uit een grafkelder. ..Op Kalhrincndal." Grootmoeder knikte opnieuw, haar mond trilde. Een oogenblik later sliep zc opnieuw in. met haar kin op de borst. Mathilde sloop naar builen. O, neen, zc kon niet! En wal voor genot hadgrootmoeder ei eigenlijk van, als zij met den mond haar ijs- kouden wang aanraakte? Ze zou haar toch slechts vragen, zooals zc Geertrui liad gedaan, zeker wel voor den twintigsten keer dien dag: „Waar is Hendrik?"' Lieve hemel, wat moest Geertrui toch een geduld hebben, dat ze maar a] bleef antwoor den: „Op Kathrinendal.'' O. dat grootmoeder toch nog altijd dacht 3.111 dezen lievelingszoon. die haar zoo veel Avrdriet had aangedaan. Dat hij nog voortdurend in haar arme uil- gedoofde hersens bleef leven! Toen Mathildc dien avond in bed Jag, dacht ze na over hetgeen Else Marie gezegd had van Kirstcn Marie. Zou het werkelijk waar zijn? Dat mooie, stille meisje, dal er soms zoo maiïonna-achtig uit kon zien met haar glad liaar en schitte rende oogen en dan Sören! Xec, dat het mo gelijk was. Die domme, groote vent, de koet sier die.niets anders kon doen dan een paar paarden besturen cn op den hok zitten staren met zijn stijve, glazen oogen, die er altijd uil- zagen alsof ze zeiden: Wal? Hoc was hel mogelijk, «lal een mooi meisje En dat hiar ouders dat konden doen! Zij moest weg en h ij bleef Zij, die al de pijn en dg schande had en hij bleef op zijn hok zitten met zijn groote haringoogen, die maar bleven vragen: wat? wal? Alsof hij niets be greep van hetgeen gebéurd was. Dan was llarvey toch veel nelier. Hij leek op ecu van de houtsnee-plaatjes uil Christiaan Winters boeken, op den armen Rudolf, die doodgevro ren in dc sneeuw stond met het geweer in de baud. Zij trok de tafellade uil en haalde er een gouden munt uit, in een rood doosje. Dal was eeji gelukspenning, dien zc van llarvey ge kregen had, die was van zuiver goud. onge mengd, uit Alaska, van het soort, dat de goud gravers voor zich laten slaan. Op den eenen kant stond een vrouw die goudstof op ccty weegschaal weegt, op den anderen een man met een spade in de hoogte. Er boven stond Heurcka. Ze legde hem op liaar nachttafeltje, en dacht na over hetgeen llarvey verteld had. Zij zag de hemclhoogc bergen met de steile paadjes, yi: hoorde de zware vruchten met ©ca plomp op den zuchten grond vallen, dc vruclN ten, die zoet cu krachtig waren als het levert daarginds. Ze voelde den hcclcn, groenen zomer o, gedurende het geheele jaar. Geen lange donkere, donkere uren. Ze zag het haastige leven in de breede straten met do lioogc huizen, waarboven de schoorslceucn in de lucht uitstaken. O, als hij haar toch wildo meenemen! Ze keek liaar haar muntje, ITeureka, Ilcureka 'Ja, de volwassenen hadden het prettig, om- dal zc niet langer aan den band liepen. Die konden weggaan wanneer ze maar wilden. II. I Aan hel andere eind van de gang boven, tegcnpvei Malhiïde's kamer, voerde een smalle deur naar het kruidenkamertje. Mathilde hield er vau daar tc zitten, zclt'3 nu in de koude Januaridagen, als de toclil door de ruilen drong, die uitzagen op gracbl cn schuur. Ze wist. dat niemand eraan don ken zou haar daar lc zoeken, cp dat zij onge stoord zou kunnen lezen. Hier stond hel zoo vol gepakt als in 't ruim van een vrachtschip. Mathildc kon zicli heef goed voorstellen dat zc aan boord was van een ouderwetsch zeilschip, en vreemde lan' den bezocht. (Wortjt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1