IBOMEMEOTSPMIS TÏ Zr S „DE EEMLANDER" «Hsoamiiiifiiiiaxü'Sja BUITENLAND Astrid Ehrencron-Müüer. O UDERS FEUILLETON. 16e Jaarg»"fli No- 147 PC, post f 2i», per week (met giati» reriekcring twen ongelukken) f 0.14. etzondetlljke nummer» f 0D5 Wekelijksch bijvoegsel *Dê Holhndscht Hmisrtouw (onder redactie van Thérètt Hoven) p«r 3 maanden 50 cent Wekelijkacb byvoegsel ïWereldrevueper 3 maanden 60 cent AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, xoe»UTueoMiecH.jT». INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Maandag 14 Januari 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0J0, groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan reer voordccüge bepalingen tot het herhaald ad ver. tecrcn in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De republiek Ukraine. De datum van de algemeens vergadering, waarmee verleden Donderdag 10 Januari de tweede periode van de vredesonder handelingen is geopend in Brest-Litowsk, verdient te worden vastgehouden, om dat daarmee zijn begonnen de onder handelingen, die niet den algemeenen wede ten doel hebben, maar waardoor men tracht te komen tot den vrede tusschën Rus land ©enerzijds en den vierbond anderzijds. Er is akte genomen van het feit. dat de ter mijn van tien dagen, die aan de Entente was gelaten om, als zij wenschte mee te doen aan deze poging om tot den vrede te komen, haar verlangen daartoe kenbaar te maken, ongebruikt is gebleven. Nu blijft de Entente verder buiten de onderhandelingen, en de twijfel, die was ontstaan of het Rusland ernst was met het doel er van, is weggenomen door de verklaring van den eersten Russi- schen gevolmachtigde, dat de regeering te Petersburg asn het hoofd van haar program geschreven heeft het woord „vrede", en dat hij het voorstel tot verlegging van de ondet- handelingen op neutralen grond introk. Dat die verklaring inderdaad ernstig gemeend is, wordt geillustreerd door het feit, dat he den de termijn van vier weken eindigt, waar voor de wapenstilstand in het oosten geslo ten is. Morgen begint dus de automatische verlenging van den wapenstilstand bij ge breke van opzegging. Deze datum verdient echter nog om een andere reden de aandacht. Eene delegatie van de Ukrainische republiek is zich in deze ritting komen aanmelden. Zij heeft het ver langen gesteld om te worden toegelaten tot deelneming aan de vredesonderhandelingen op gelijken voet als de delegatie van de te Petersburg gezetelde regeering van de Sov jets. Dit verlangen heeft bij de laatstge noemde delegatie geen bezwaar ontmoet; uit haren naam werd verklaard, dat zii geen be letsel zag tegen de deelneming van de de legatie uit de Ukraine aan de onderhande lingen. Dit maakte aan de delegatiën van den vierbond, die zich hun besluit nog voor behielden, de beslissing gemakkelijk; uit de Zaterdag namens hen afgelegde verklaring blijkt, dat die is geweest in den zin van er kenning van de Ukrainische delegatie. Daar mee heeft men in de conferentie der vredes- gevolmachtigden aan Russische zijde gekre gen twee delegatiën, beiden gelijkgerech tigd. Voor het slagen van de vredesonder- delingen schijnt dit geen bezwaar te zullen opleveren, want de delegatie uit de Ukraine stelt uitdrukkelijk op den voorgrond, dat zij In het verlangen naar het herstel van den vrede voor niemand onderdoet. Maar hier mee treedt een nieuw staatsorganisme voor het eerst naar buiten op. De Ukrainische re publiek eischt hare plaats op onder de zon. Over het ontstaan van dezen nieuwen staat leert ons een manifest, dat na de uit roeping van de Ukrainische republiek is uit gevaardigd, de hier volgen-de bijzonderhe den Den 20en November werd in eene zitting van de zoogenaamde kleine rada dóór prof. Hruschewsky de Ukrainische republiek uit geroepen, welker gebied voorloopig zal om- latten de gouvernementen Kiew, Podolië, Wolhynië, Tsjernigow, Poltawa, Charykow, Jekaterinoslaw, Cherson en Taurië, met uit sluiting van de Krim. De definitieve vast stelling van de grenzen der nieuwe republiek en de aansluiting van gedeelten van Kursk, Woronesch, Cholm en andere gemengde gouvernementen, die door eene meerderheid van Ukrainers bewoond worden, zal eerst later „in overeenstemming met den geo;ga- niseerden wil der volken" geschieden. Op het gebied van de Ukrainische republiek wordt gelijktijdig elk eigendomsrecht opge heven op hof-, kabinets-, klooster- en kerk- landerijen en op land in particulier bezit met uitzondering van datgene wat door de eige naars zelf wordt bewerkt. Al het land behoort voortaan aan het arbeidende volk zonder schadevergoeding aan zijne vroegere bezit ters. Tot aan het samenkomen van de Ukrai nische constituante gaat het land over in het beheer van agrarische commissiën, die door de landelijke bevolking gekozen worden. Aan de werklieden bracht de uitroeping van de Ukrainische republiek de dadelijke invoe ring Van den achturen-werkdag en de onder hunne medewerking te bewerkstelligen con trole van de geheele productie. Aan de sol daten werden krachtige maatregelen in uit zicht gesteld tot bevordering van het spoe dig tot stand komen van den vrede. Daarbij zal er voor gezorgd worden, dat op het toe komstige vredescongres de rechten van het Ukrainische volk binnen en buiten Rusland bij het sluiten van den vrede niet geschon den worden. Voor de andere nationaliteiten op het gebied van de Ukrainische republiek, zooals Groot-Russen, Polen en Joden, wordt eene nationale autonomie naar het perso- neele beginsel in uitzicht gesteld. De eind- organisatie geschiedt door de Ukrainische constituante, die den 22en Januari zal bij eenkomen. Hiervoor is de Ukraine in tien kiesdistricten verdeeld, die van 9 tot 45 af gevaardigden naar de constituante zenden; het geheele ledental zal 300 zijn. De verhouding van de Ukrainische repu bliek tot het overige Rusland is gedacht als die van een gelijkgerechtigd gebied, deel uitmakende van de toekomstige Russische federatie. Voorloopig echter bezitten de cen trale rada en het generale secretariaat der Ukraine de geheele wetgevende en uitvoe rende macht in het gebied van de Ukraine. Zooals de proclamatie in hare inleiding op merkt, bestaat tegenwoordig in Rusland geen centraal gezag, maar zijn in de hoofdsteden van het noorden de verschillende partijen met elkaar in een bloedigen strijd om het bezit van de macht. Uit de mededeelingen van dit manifest blijkt, dat de Ukrainische leiders door hun stoutmoedig handelen het maximum van hunne eischen in de daad omgezet hebben. De revolutie draagt in Rusland vruchten, welker verwezenlijking men zich vroeger niet had kunnen denken. Öf het duurzame vruch ten zijn, zal dc tijd moeten leeren Tn ieder geval wijst ook het optreden van de Ukrai nische republiek op de vorderingen, die het verbrokkelingsproces in Rusland maakt. De oorlog. Bres t-L i t o w s k, 12 Jan. (W. B.) In het begin van de algemeene vergadering van heden, die om 11.30 voormiddogs geopend werd, legde de voorzitter graaf Czernin de volgende verklaring af: In de algemeene vergadering van 10 de zer overhandigde de staatssecretaris van de Ukrainische volksrepubliek aan de dele gatiën van de vier verbonden staten eene nota van 11/24 December 1917 no. 726. Deze nota bevatte onder punt 7 de verkla ring, dat de door het algemeene secretariaat vertegenwoordigde Ukrainische volksrepu bliek in volkenrechtelijke zaken zelfstandig optreedt en dat zij evenals de overige staten aan alle vredesonderhandelingen, conferen- tiën en congressen wenscht deel te nemen. In antwoord hierop neb ik de eer namens de delegatiën van de vier stalen het vol gende te verklaren: ^Wij erkennen de Ukrai nische delegatie als zelfstandige delegatie van de Ukrainische volksrepubliek. De ïor- meele erkenning van de Ukrainische volks republiek als zelfstandige staat door de vier verbonden staten blijft aan het vredesver drag voorbehouden." De heer Trotzky, die hierna net woord vroeg, verklaarde het volgende: In verband met de zoo juist in de verklaring der dele gatiën van den vierbond behandelde kwestie acht ik het noodig bij wijze van inlichting tot wegruiming van mogelijk misverstand de volgende verklaring af te leggen: De conflic ten, die tusschen de Russische regeering en hét algemeene secretariaat zijn voorgeko men, waarvan de feitelijke kanten meer of minder aan alle aanwezigen bekend zijn, hadden en hebben geen verband met de kwestie der zelfstandigheid van het Ukraini sche volk; zij zijn ontstaan door verschillen tusschen de politiek van de volkscommis sarissen der Sovjets en het algemeene secre tariaat, verschillen die hunne uitdrukking hebben gekregen zoowel op het gebied van de Ukraine als ook bulten hare grenzen. Wat nu de feitelijk ten uitvoer gebrachte zelfbepaling der Ukraine in de gedaante van de volksrepubliek betreft, zoo kan deze ge beurtenis geen ruimte voor conflicten tus schen de beide zusterrepublieken geven. In aanmerking nemende, dat er in de Ukraine geene bezettingstroepen zijn, dat het politieke leven daar vrij zijn gang gaat, dat daar noch middeneeuwsche standsorganen zijn, die het land willen vertegenwoordigen naar boven, noch opgrond van machtspositie benoemde schijnministeriën, die handelen binnen de hun van boven toegekende gren zen, en verder dat op het gebied van de Ukraine overal vrij gekozen Sovjets van arbeiders-, soldaten- en boerenafgevaordig- den bestaan en dat bij de verkiezing van alle organen van-zelfbestuur het beginsel van het algemeene, gelijke en directe kiesrecht wordt toegepast, kan er geen twijfel over be staan, dat het proces der zelfbepaling van de Ukraine in de geografische grenzen en de staatsvormen, die met den wil van den Ukrainischen staat overeenkomen, zijne vol tooiing zal vinden. - Met het oog op het bovenstaande en in overeenstemming met de in de zitting van TO Januari afgelegde verklaring ziet de Rus sische delegatie geen beletsel voor de zelf standige deelneming der delegatie van het algemeene secretariaat aan de vredesonder handelingen. Staatssecretaris Holubowytsoh verklaarde daarna akte te nemen van de verklaring der vier verbonden staten. Op grond daarvan zal zijne delegatie aan de vredesonderhandelin gen deelnemen. Generaal Hoffmann, die daarna het woord nam, merkte op, dat hij uit het antwoord van den voorzitter der Peïevsburgsche delegatie op zijn protest had gezien, dat de heer Trotzky niet'had begrepen waarom de door hem gewraakte telegrammen en publicatiën in strijd waren met den geest van den wa penstilstand. Aan het hoofd van den wapen stilstand stonden de woorden: „tot ver krijging van een duurzamen vrede". De Russische propaganda was hiermee in strijd, omdat zij niet streefde naar den duurzamen vrede, maar de revolutie en der^ burgeroor log in onze landen zou willen dragen. In zijn antwoord wees de voorzitter van de Russische delegatie er op, dat de geheele Duitsche pers in Rusland is toegelaten, ook die welke overeenkomt met de meening van de Russische reactionaire kringen, welke m- druischt tegen het standpunt van de regee ring der volkscommissarissen. Er heerscht dus volkomen pariteit in deze zaak, die met 'het wapenstilstandsverdrag niets te maken heeft. Generaal Hoffmann antwoordde hierop, dat zijn protest niet was gericht tegen de Rus sische pers. maai tegen officieele regeerings- mededeelingen en officieelen propaganda- arbeid, voorzien van de handteekening van den opperbevelhebber Krylenko De heer Trotzky dupliceerde, dat de voorwaarden van het wapenstilstandsverdrag geene be perkingen inhielden of konden inhouden voor cfê uiting der meening -van. de burgers der Russische republiek of van hunne regeeren- de of leidende kringen. Staatssecretaris von Kiihlmann stelde naar aanleiding van de opmerkingen van den voorzitter der Russische delegatie vast, dat niet-bemoeiing met de Russische toestanden een vaststaand beginsel was van de Duitsche regeering. Maar dat eischte natuurlijk vol komen wederkeerigheid. De heer Trotzky antwoordde, dat de partijen, die tot de Rus- sisohe regeering behooren, het als een stap vooruit zouden erkennen, wanneer de Duit sche regeering vrij en openhartig hare mee ning uitsprak over de binnenlandsche toe standen in Rusland voor zoover zij dit als noodzakelijk beschouwde. De zitting werd hierna gesloten. P a r ij s, 12 Jan. (Havas). Namiddag communiqué. Des nachts hevige artillerieactie op het front Beaumont—Bezonvaux. Ten zuiden van Bezonvaux deden wij een overval en brachten daarvan gevangenen terug. Overal elders was de nacht rustig. Avond-communiqué. Ten noordwesten van Reims, in de rich ting van Courcy, deden wij een geslaagden overval op een Duitsche loopgraaf en maak ten een aantal gevangenen. In Champagne vernielingsvuur in de streek van Auberive. Op den rechter Maasoever werd de heden namiddag gemelde artilleriestrijd gevolgd door twee Duitsche aanvallen op het front van het Chaumebosch. Beiden werden afge slagen. Van de rest van het front is niets te vermelden. In het tijdperk van 1 tot 10 Januari heb ben Fransche vliegers 15 Duitsche vliegtui gen en een kabelballon neergeveld» Londen, 12 Jan. (R.). Avondbericht. Hedenmorgen in de vroegte werden twee vijandelijke raids tegen onze loopgraven ten zuiden van Lens teruggeslagen De vijande lijke artillerie is gedurende den dag aan 't werk geweest ten zuidwesten van Kamerijk en in de buurt van Lens en Messines. B e r 1 ijjn, 1 3 J o n. (W. B.) Voormiddag- bericht uit het groote hoofdkwartier. Ten O. en N.O. van Armcntières, alsmede in de streek van Lens, was de artilleriebe- drijvigfteid overdag levendig. Ook in andere sectoren nam zij tijdelijk toe. Op vele punten van het front was de artil lerie werkzaam. Sterke Fransche afdeelingen, die ten N. van Reims, in Champagne en ten N.O. van Avocourt, tot het doen van ver kenningen aanvielen, werden in een bajonet- strijd teruggeworpen. Ten Z.W. van Ornes maakten wij bij een raid gevangenen. Op de Oostelijke Maashoogten en in de Midden-Vogeezen was de artillerieactie tij delijk heviger. In talrijke luchtgevechten werden gisteren zes vijandelijke vliegtuigen en drie kabel ballons neergeschoten. Par ij s, 13 Jan. (Havas). Namiddag- communiqué. Er is niets te berichten, afgezien van het gewone kanonvuur. Behalve de 15 vliegtuigen en- ëen Duitsche kabelballon, welke in ée periode van 1 tot 10 Januari als neergeschoten zijn opgege ven, hebben Fransche-vliegtuigen bin nen de vijandelijke Iiniën nog twaaif^andere vliegtuigen née;gesqhoten, die zeer waar schijnlijk vernield zijn. Avondcommuniqué Vrij hevige artillerieactie in cje streek van non en i u noorden van Braye-en-Laon« nois. Overal elders was de dag- rustig. Londen, 13 Jan. (R.) Morgenbericht. Een raid, dien de vijand des nachts on der dekking van krachtig gordijnvuur ten oosten van Mondiy ondernam, werd door ons geweer- en mitrailleurvuur afgeslagen. Heden was de vijandelijke artillerie actief ten oosten van Ypcren, alsmede in de buurt van Meessen en de Scarpe. Avond-bericht. In den loop van den nacht patrouille-ge vechten ten zuid-oosten van Armentières. Overigens niet te melden. B e r 1 ij n, 1 3 J o n. (W. B.) In den morgen van 6 Januari heeft een vliegtuig, onder schending van de Zwitsersche nationaliteit verscheidene bommen neergeworpen bij hel station Hallnach van het baanvak Solo- thurnMurten. Uit het onderzoek is geble ken, dat dit geene Duitsche vliegtuigen zijn geweest. In December heeft de vijand 15 luchtaan vallen ondernomen op het Duitsche gebied. Zes aanvallen golden het Lotharingsch- Luxemburgsche industriegebied, zeven de stad Freiburg ip Baden en de steden Mann heim, Saarbrücken en Zweibrücken. Rome, T2Jan. (Stefani). Officieel com muniqué. Onze artillerie concentreerde haar vuur op vijandelijke troepenbewegingen achter de vijandelijke linies op de hoogvlakte van Asiago; hetzelfde deden de Engeische bat terijen in de streek op den linker Piave- oever, ten noordoosten van Montello. Vijandelijke patrouilles werden afgeslagen ten noorden van den Monte Melago. Onze verkenningsafdeelingen voerden met succes ondernemingen uit tegen vijandelijke stellin gen ten oosten von Capo Sile. Vier vijandelijke vliegtuigen werden door Brilsche vliegers neergeschoten. Een vijfde werd door onze vliegers getroffen en stortte brandend bij Luziana neer. Onze vliegtuigen bombardeerden met zichtbaar resultaat mili taire inrichtingen in den Val Sugonn. Weenen, 1 3 J a n. (Corr.-bur.) Officieel bericht van heden middag. Bij Dorsets, aan de Brente, nam het artil lerievuur tijdelijk in sterkte toe. Rome, 13 Xan. (Stefani). Officieel com muniqué. Gisteren was onze artillerie aan het werk ten oosten van ïonali, bij Adamello, op het Asiagoplateau en in den Val Stizzon. En geische batterijen teisterden eene artillerie stelling op den linkeroever van de Piave. De artillerie van den vijand was jrtet meer kracht werkzaam in de Asolonestreelc en op dé Soleroio, waar de onze haar met steun *an de Fransche batterijen beantwoordde. Onze patrouilles werden op de vlucht gedreven ten noorden van den Monte Melago. Maga zijnen en kampementen werden getroffen door onze bombardementmachines met 16.000 KG. projectielen. Verkenningen werden verricht aan de Livenza. Por ij s, 12 Jan. (Havas). Schermutselingen tusschen Engeische cn Bulgaarsche patrouilles ten noorden van. het Butkovomeer. Actie van de Servische artil lerie ten oosten van de Tserna en van de Fransche artillerie ten noordoosten van het Prespameer. Bombardement door Fransche vliegers van de vijandelijke kampementen en troepenverzamelingen ten noordoosten van Doiran en in dc streek van Monastir. Londen, 13 Jan. (R.) Het departe ment van oorlóg deelt mede: Er is officieel bevestiging ontvangen van het succes der operaties, welke Arabische troepen tegen den Hedjaz-spoorweg ten noorden van Maan hebben ondernomen. Het blijkt, dat de Arabieren van den 3en Gevoelloos is de mensch die nooit gele den heeft. Uit het Deensch door Betsy Bakker-Nort. 10 Er was een klein open grasveldje, en daar Mond een lange verrekijker op een stellage, uie wat hooger was dan de denneboompjes i omheen ..Dat is mijn steITenkijkcr.•• zei ze, „die heeft aüer zelf voor me gemaakt. Dal wil zeggen, de lens was natuurlijk geslepen, maar* al het andere heeft hij zelf gemaakt. Ja, vader kan alles maken.'' Ingeborg keek er door. „Ik kan zien, dat het lijkt," zei ze, „maar ik vind het niet veel ïuzonders. 't Is rommel, vergeef me, dat ik het zeg.'* ,.0 nee, maar wacht maar eens, tot een mooien. helderen sterrenhemel, dan moet jc •ens zien Ze hield op wat deed ze daar toch noodigde ze geen vreemde uit, cn als zc nu eens kwam wat zouden haar ouders er wel .van zeggen, - „Wat heb je een mooie hoed," zei ze vlug. „Vindt je dat werkelijk? Dat oude mirakel die is van 'l vorig jaar. zet hem eens op?" Ze nam den groolen hoed met korenbloe men voorzichtig van het haar af en zette hem op Malhilde's hoofd. „Die staat je prachtig," zei ze, „maar je moest je haar eens in een vlecht rondom je hoofd leggen. Zal ik je eens kappen?" Mathilde gaf heel graag haar toestemming. Ze ging op het bankje bij den kijker zitten. Ingeborg haalde een zakkammetje uit een beelderig etui. „Wat een haar heb je. Dat helpt nog eens." „O jij hebt veel meer." „Ben je dwaas!" Ingeborg lachte. De helft is immers valsch. Ze legde Mathilde's dikke vlechten rondom 't hoofd, en bij de ooren, waar ze samen kwamen, stak zc een paar korenbloemen, die ze uil haar hoed trok. Ze duwde Mathilde achteruit en beschouw de haar. „Ja, nu lijk je precies op een Noorseh melk meisje met een emmer met dikke melk aan den arm. zoo dik, dat je er op dansen kunt. Maar je ziet er snoezig uit. Zeg, Mathilde zullen we vriendinnen zijn?" Mathilde werd rood van blijdschap. „O ja, vreeselijk graag," zei ze. „ik heb nooit iemand met wie ik kan omgaan." Ingeborg keek haar van terzijde aan. „Hier is immers niémand anders," zei ze lachend. Ze liepen terug over de plaats. Ingeborg greep Mathilde's arm. „Laten we nu Waldemar Forslcff eens gaan zien," zei ze. Op hetzelfde oogenblik knarste het schar nier van het raam van de eetkamer. Vader deed het raam open cn klapte driemaal in de handen. Drie vaste klappen: „Kom binnen als het je belieft, geen gezeur." Het raam werd weer gesloten. Het schar nier knarste. ..Wa[ was dat vroeg Ingeborg. Mathilde wendde zich verlegen om. „Dat 't is zeker twaalf uur," zei ze. „We moeten eten. denk ik." „Eten jelui op dezen lijd van den dag? Wij •hebben pas ontbeten, ja. zeker, hel ruikt hier lekker?" Zc snoof de lucht op. „Jelui eet zeker carbonado of zoo iets?" Mathilde was verlegen. O. als ze haar maar had durven vragen mee te eten. Zc had stellig trek, dat kon je merken, misschien vërwachtle ze hel wel „Laten we nu den bekroonden hengst gaan zien Ingeborg trok aan haar arm. Mathilde liep naar de poort. „O. 'I is beter dat we dit tot een ander koer uitstel len." zei ze haastig en zocht Waarom?" Ingeborg keek haar verwon derd aan. „Ben je boos, zeg?" „Nee, nee!-' Mathilde keek haar smeekend aan, ,nee, heelomaal niei. maarvader je hebt gehoord we moeten zeker eten Ingeborg keek nog verbaasder. Plotseling knipte ze het eene oog dicht en nikte langzaam. „O, zoo," zei ze. „Ja, dan tot ziens, een anderen dag wanneer er geen schoonmaak, middageten cn de duivel en zijn grootje zijn." Mathilde bleef staan en zag hoe haar nieuwe vriendin over de steenen van de plaats hup pelde, haar groote hoed ging op en neer. „O, die is van 'l vorig jaar!" had ze ge zegd. Zou ze dau werkelijk elk jaar Ze dacht aan haar eigen ov stroohoed met den eeuwigen Elzasslrik, die -^stoomden gewasschen en nu voor het dérdc jaar cr op gezel was. Wat zou valsch toch beteckencu Toen liep ze haastig de treden op. legde tyfiar boezelaar op de tafel in de gang cn sloop naar binnen. Ill Er kwam toch niet zoo veel van den om gang met Ingeborg, als Mathilde gehoopt had. Moeder had altijd haast urn weg tc komen, wannéér ze Mathilde's vriendin over den hof zag aankomen. 'bilde moest altijd hél lieele huis door- 7 om haar te vinden om toestemming tc krijgen. „Lieve hemel, je denkt aan niets anders dan om uil le vliegen! zei zc. „Men moet niet dadelijk klaar staan, als een ander jc roept. Je hebt zelf een goed huis. En dénk er aan, dal wij slechts jou hebben. ALs jij weg bent, zitten wij oudjes den heek-n avond alleen. Je moet niet altijd aan je zelf deuken. Och, wat was alles toch veranderd, -sedert ze groot was. Toen ze klein was, vertelde vader haar van mannen, die naar verre verre landen trokken, daar waar alles groeide, wal boven in de krui- dcnlade bewaard werd. En hoe de mcnschen, die er daar heel anders uitzagen dan hier, koorn oogstten, dat zeer verschilde mei dat van onze velden. Maar hoe het toch dezelfde zon was, die de menschen bescheen en hun oogst deed rijpen. En als ze don vroeg of zij die landen nooit zou zien. dan antwoordde vader, dat hel heel goéd Icon zijn. als ze eens groot was. Rn nu was or nauwelijks sprake van, dat zc nnnr dc buren mocht gaan. Zouden clan ouders werkelijk meenen, dat zc zoo maar konden jokken voor hun kleine kinderen om bij dezen medicijnen en lever traan naar binnen lo doen glijden, cn bun zoo veel wopdcri'n en heerlijke dingen belo ven; cn dan verlangen d«t zc allés dadelijk weer zouden vergeten? Dachten zc cr dan niet aan, dat kinderen het juist onthielden en er op vertrouwden, omdat hun ouders hel hun hadden verteld? En als ze dan Ingeborg bedankte, ofschoon ze den grootsten zin had mee te gaan .cn zei, dat haar ouders haar alléén maar hadden, dan lachte Ingeborg luid „Maar waarpm moet j ij hel ontgelden, dat zo niet meer kinderen hebben?" zei zc- „Jij hebt hun toch werkelijk niet verboden er meer tc .nemen." Maar dan was het ook dubbel prettig, als ze eindelijk eens ee>n keer mocht. Dan kon zc cr met zulk een gerust geweten van genieten. En wal was alles daar ginds toch vroolijld en jong Alles fladderde in den wind. van af de witt» gordijnen, die van heel fijn batist waren, tot aan de blonde krullen van kleinen Ove toe, di« zoo zacht*en dun waren, en bijna cvn licht ala zijde. De witgelakte stoelen hadden lila bloemd overtrek. De deuren en vensterbanken waren ook wi* en de vloeren altijd geboend en zonder klee* den. Hel was of het geheele huis voor es» eeuwigen zomer was Ingericht. CWordt yervolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1