mmnementspriis tt? z de eemlander" pnm!mfinffl(irir;a "buitenland ^binnenland 16/> Jaargang, No. 1E7 per posl f 2.00. per wtek (met gratis verzekering tegen ongelukken}, f 0.14. afzonderlijke nummers f (LQ5. WekeUJkseh bljToegtel eOe Hcllmdtcht ff.i |(l> i (onder redactie ran Thérèie Hoven) per 1 maanden 50 cent. WekeHJkach bUroegeel ^WtxtldxeYut* per 3 ruiinde* 60 ccut AMERSFDORTSCH HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, NOFK utrecht.CHESTR. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 25 Januari 1918 dienstaanbiedingen 1—S regels f OJO. groote letten naar plaatsruimte. Voot handel en bedrijf btstaaa zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advex» tceren In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Voorbarig initiatief. 'n Vijftal rcchtscbc Kamerleden heeft het initiatief genomen tot het indienen van 'n welsontweTp ter herziening van art. 59 der Lager Onderwijswet, strekkende om in zoo verre op dc gelijkstelling van openbaar cn bizonder onderwijs vooruit te loopen door ten opzichte Van de onderwijeers-jaarwedden hij het bizonder onderwijs die gelijkstelling thans reeds in toepassing te brengen. De rechterzijde heeft er steeds angstvallig voor gewaakt dat in dit „neutrale" padements- jaar alles wat ook maar eenigszins naar poli- hek zweemde, uit den gezichtskring gebannen Werd. Zelfs voor wat feitelijk reeds aanhangig was, werd 'n formule gevonden om het af te Wimpelen. De linkerzijde heeft er tegen ge prutteld doch zich er bij moeten neerleggen. Het zal dus wel onbewust zijn dat dc 5 recht- schc heeren nu opeens zelf 'n politieke knup pel in het hoenderhok werpen en het ligt voor de hond dat zij van verder initiatief in deze richting zullen afzien, zoodra de linkerzijde op haar beurt haar meening uitspreekt dat 'n zaak als deze op hel politieke erf behoort en dus thahs contrabande is Het staat immers niet aan de rechterzijde alleen om te beoor- dcclcn wat al dan niet binnen de politieke neutraliteit valt. Het vr.-dem. Kamerlid Ketelaar heeft hel reeds uilgesproken dat het absoluut in strijd zou zijn met dc beraadslagingen in de bevre digingscommissie om thans eenzijdig 'n ge deelte van die voorgenomen gelijkstelling uit te voeren. Eenzijdig; immers wel zou aan liet bizonder onderwijs aanmerkelijk meer geld gegeven worden doch los van alles wat men ■nu eenmaal gewoon is de waarborgen voor goed onderwijs te noemen. De Lager Onderwijswet moet thans in haar geheel herzien worden, cn niet opnieuw par- tiëele wijzigingen welke dc gcheele herziening slechts zullen i ithouden. zich vergenoegen met korte mededeelingen, die de alleen nog verschijnende Arbeiter- zeitung voor hare partij uitgaf.' bespreking waarover zonder moeite overeen stemming kan worden verkregen. Uit het over de verdere punten gezegde, voor zoover Deze stakingsbeweging heèft geene aan- dit ons tot dusver onder de oogen is geko- leiding- gegeven tot straattoonee'.en; geen enkel incident van wanorde is voorgekomen. Hei is gebleven bij onderhandelingen van het sociaal-democratische partijbestuur, ver sterkt door vertrouwensmannen uit de krin gen der stakers, met de regeering. Er is met vier ministers onderhandeld: met den minis ter-president als vertegenwoordiger van den minister van buifenlandsche zaken over den vrede, met den minister van de voeding over het brood, met den minister van binnen- landsche zaken over het kiesrecht en met den minister voor landsverdediging over de bevrijding van de gemilitariseerde bedrii- Politiek Overzicht De strijd over den vrede in Oostenrijk. Ook Oostenrijk heeft zijn strijd over den vrede, evenals Duitschland. Maar daar ver toont de strijd zich in een anderen vorm. In Duitschland is het de begeerte van eene partij, numeriek de mindere maar machtig door hare relatiën in de hoogste kringen en in het leger, om te reageeren tegen de door de meerderheid van den rijksdag verkon digde en door de rijksregeering aanvaarde •politiek, welker doel is een vrede van ver gelijk en verzoening, die den strijd gaande houdt. In Oostenrijk is het de alles over stemmende wensch naar het einde van den oorlog, die zijn stempel drukt op dezen Strijd. Die wensch" is op elementaire wijze tot uiting gekomen naar aanleiding van eene verordening, die het voedingsdepartement had uitgevaardigd en waardoor het meelrant- soen voor de bevolking met ingang van 19 'Januari werd verminderd. Gehandhaafd Weef, hoewel in verkleinde mate, het ver schil in het rantsoen voor de zoogenaamde zelfverzorgers dat ziin de graan produ- ceerende boeren en de niet-ielfverzor- gers. Maar de rantsoenen werden vermin derd: voor de eersten van 2100 tot 1575 gram graan per week; de anderen zouden voortaan in plaats van 1400 gram meel 1150 gram ontvangen. Dit werd gemotiveerd met het uitblijven van den aanvoer uit Hon garije en Rumenië. Als de vaart op de Donau weer open is, is er misschien nieuwe aan voer te verwachten, en wanneer de onder handelingen in Brest-Litowsk een gunstig verloop nemen, zal misschien de aanvoer van graan ook uit Rusland mogelijk worden. Maar vóór Maart of April kan daarop niet gerekend worden. Tot zoolang zal de bevol king 't met het verminderde rantsoen moe ten stellen. Dit is de aanleiding geweest, waaruit eene beweging is voortgekomen zooals men in dezen oorlogstijd nog niet had gezien. Oor spronkelijk met de voedingskwestie gemo tiveerd, sloeg de beweging spoedig over op het politiek gebied. Men had in hoofdzaak te doen met een door breede burgerlijke kringen ondersteunden eisch van de arbei ders, dat ten spoedigste een vrede zonder annexatiën zou worden zeker gesteld. Na vier dagen van spanning is door overleg van de arbeidersleiders met de regeering eene regeling tot stand gekomen, waarbij aan d wenschen van de arbeiders in ruime mate is voldaan. Een dagblad-correspondent geeft van den toestand, die gedurende enkele dagen in Weenen een bijna volkomen stil stand teweegbracht, deze schildering: „Haast onmerkbaar was het in ééne fabriek begonnen. Maar met de drei gende snelheid van een element was dez^' beweging van fabriek tot fabriek, van plaats tot plaats gegaan en had in drie dagen de hoofdstad en de provincie aangegrepen. Donderdag stonden de groote munitiefabrie ken en ijzerwerken stil. Honderdduizenden Bloten zich in reusachtige vergaderingen aaneen en duizenden kwamen over den grooten weg uit Pavoriten in de stad, zon der liederen, zonder vlaggen, enkel drei gend en eischend. Nu sloten de neringdoen den van de winkelstad zich aan. Alle kleer makers en schoenmakers, ook de meeste kleeren-ateliers van de elegante firma's van e binnenstad, sloten hunne winkels. Deze De door deze 'onderhandelingen van de regeering verkregen toezeggingen komen hierop neer: De minister van landsverdedi ging heeft zich bereid verklaard een wets ontwerp in te dienen, waardoor de munitie- bedrijven buiten de militaire organisatie ge steld worden. De voedings-minister beloofde betere organisatie en afschaffing van het privilege van de boeren ten gunste \an de arbeidersklasse. De minister van binnen- londsche zaken heeft toegezegd het kies recht le democratiseeren, door in de ge meenten het gelijke en directe kiesrecht in te voeren. Het meest belangrijke zijn na tuurlijk de verklaringen, die door den mi nister-president zijn afgelegd namens den staatsman wien de leiding van de buiten- landsche politiek der* monarchie is toever trouwd. Van graaf Czernin zelf was reeds uit Brest- Litowsk onder dagteekening van 17 dezer eene verklaring bekend gemankt, waarin hij zich er borg voor stelde, dat de vrede van Oostenrijksche zijde niet op veroverings plannen schipbreuk zou lijden, en zeide: „Wij willen niets van Rusland, noch ge- biedsafstand, noch oorlogsschadevergoe ding. Wij willen slechts eene betrekking van goede buurschap, op vaste grondslagen steu nende, die blijvend is en op wederziidsch vertrouwen rust." Deze verklaring werd door den minister-president bevestigd en aange vuld met de mededeeling, dat het de vurig ste wensch van den keizer is, zoo spoedig mogelijk den oorlog door een eervollen vre de te beëindigen, hetgeen nader nog als volgt werd toegelicht: „Wanneer thans slechts eenpartieele vre de met Rusland mogelijk is, dan valt de v er antwoordelijkheid daarvoor op de Entente- mogendheden, die de herhaalde vredesaon- biedingen van de centrale mogendheden hebben afgeslagen. Niettemin houdt de re geering vast aan het doel van een zoo spoe dig mogelijken algemeenen vrede. Interna tionale overeenkomsten over ontwapening en over scheidsgerechten bieden daarvoor naar hare overtuiging, den meest geschikten grondslag. Daar geelne gebiedsverkrijging op Ruslands kosten door de regëering werd beoogd, zouden daarop ook de vredes onderhandelingen niet mislukken. Aan de bevolking van Polen zal het blijven overge laten door eene volksstemming op breeden grondslag hare staatsregeling vast te stellen, hetgeen het best zou kunnen geschieden door eene constitueerende vergadering, wel ker beslissing in volle vrijheid en zonder be perking door de bezettingsautoriteiten zou geschieden. De eisch van de Russische re geering tot ontruiming van het bezette ge bied moet de regeering intusschen afwijzen, omdat bij het voortduren van den oorlog aan de andere fronten en met het oog op de nog niet geconsolideerde toestanden in Rus land deze gebieden niet kunnen worden ont ruimd, zonder de militaire belangen in ge vaar te brengen; maar bij goeden wil aan beide zijden zal zeker een compromis met de Russische regeering kunnen worden ge vonden. Ten slotte werd nogmaals her haald, dat de monarchie bij de oplossing van al deze vragen zich niet laat leiden door baatzuchtige bedoelingen en bereid is aan de Russische wenschen zoo ver tegemoet te komen als de belangen van Oostenrijk-Hon- garije dit toelaten. Wanneer men deze verklaringen verge lijkt met de vroeger reeds afgelegden, dan mag zeker worden gezegd, dat hiermee, de puntjes op de i's zijn gezet op eene wijze, die eiken twijfel aan de oprechtheid van den wensch naar vrede bij Oostenrijk-Hongorije uitsluit. Als alle oorlogvoerenden er even zoo over dachten, zou morgen de vrede tot stand kunnen komen. De oorlog. Van de oorlogsiooneeien niets nieuws. De rijkskanselier heeft gisteren in de hoofdcommissie van den rijksdag de aange kondigde rede gehouden tot beantwoording van de redevoering van Lloyd George en de boodschap van Wilson. In de rede van den Engelschen eersten minister miste hij tot zijn genoegen den scheldtoon, maar een ernstigen wil om tot den vrede te komen kon hij er niet in zien. De 14 punten van het vredesprogramma van Wilson werden ieder afzonderlijk bespro ken. Wij zijn nog slechts gedeeltelijk in het bezit van hej verslag der rede. De eerste vier "punten (geene geheime internationale verdragen, vrijheid van de zee, opheffing van ui '««ABgxrn, viijuciu van ue zee, opnening van JL ulTlbeI.uste sta.d m?est het drie da- j economische beperkingen, beperking van de ang a er temge krant stellen en 'bewapening) worden aanvaard als punten van men, releveeren wij de verklaring, dat de eenig mogelijke basis voor vredesbesprekin gen is de erkenning door de tegenpartij van de onschendbaarheid van het gebied der centrale mogendheden. Zoolang dit niet ge schiedt, kan ook de Belgische kwestie niet van de algemeene discussiën uitgesloten worden, al heeft de gewelddadige inlijving van België bij Duitschland nooit een punt van het program der Dujtsche politiek uitge maakt. Hetzelfde geldt ook van het bezette gedeelte van Frankrijk, dat een waardevol vuistpand is in Duitsche hand. Van afschei ding van EIzas-Lotharingcn van Puitschland kan nooit of nimmer sprake zijn. De ontrui ming van het Russische gebied is, nu de Entente in gebreke gebleven is zich bereid te verklaren om aan de vredesonderhande lingen te Brest-Litowsk mee te doen, eene zaak, die alleen Rusland en de centrale mo gendheden aangaat. Wat de beslechting van de koloniale geschillen betreft, zal moeten blijken hoe het Britsche rijk dit voorstel van zijn bondgenoot opneemt. Havre, 23 Jan. (R). De koning der Belgen heeft, in antwoord op de pauselijke vredesboodschap, den 24en December een brief gezonden aan dén Paus. Hij sluit zich aan bij de wënschen van den Heiligen Stoel voor- een rechtvaardigen en duurzamen vecde. Hij deelt verder een nota mee, van zijne regeering, die, na.bestüdeering van de boooschap, met blijdschap constateert, dat de ongerechtigheid, waarvan België het slachtoffer is en de noodzakelijkheid van herstel .zijn verkondigd door het hoogste zedelijke gezag in de christenheid. De Belgische regeering heeft de mogelijk heid overwogen om in de mate waarin dit van haar afhangt, bij te dragen tot de ver wezenlijking van den dubbelen wensch waar van de boodschap zich de tolk maakt: na melijk het einde van den tegenwoordigen oorlog te verhaasten en het terugkeeren van een dergelijken ramp onmogelijk te maken. De regeering verlangt vurig, dat aan het lijden van de bevolking van België een einde zal worden gemaakt. Maar zij kan slechts een vrede aannemen, die haar een billijk herstel, benevens zekerheid van waarborgen voor de toekomst verschaft. Gebieds- onschendbaarheid van het Belgische moe derland en zijne koloniën en van België's -poKtieken, economisch en en militairen in.- vloed-^tJfler voorwaarde of beperkingen, her stel van de geleden schaden, waarborgen tegen de hernieuwing van de aanranding van 1914, dit blijven de onmisbare voor waarden voor een rechtvaardigen vrede wat België betreft. De centrala. mogendheden, hoewel deze voorwaarden, die reeds een jaar geleden kenbaar zijn gemaakt, kennen de, hebben nooit met stelligheid het onver vreemdbare recht van België erkend, dat de Paus niet heeft opgehouden te erkennen en te verkondigen. De zoogenaamde „mannenkracht"-wet, die de middelen moet verschaffen om voor den oorlog aan het front nieuwe manschoppen beschikbaar te kriigen. is door het Engelsche lagerhuis aangenomen. Londen, 23 Jan. (R.). liet lagerhuis heeft in derde lezing het op 3 December in gediende wetsontwerp betreffende de niet- ijzerhoudende metalen aangenomen. Londen, 2 4- J a n. (R.) De controleur van de voeding lord Rhondda heeft in eene rede te Londen verklaard, dat de voedsel- rantsoeneering moest worden ingevoerd. Het was dringend noodig, dat vleesc.h, benevens Boter en -margarine, werden gerantsoeneerd. Washington, 24 Jan. (R.) Het Le vensmiddelen-departement heeft eene rege- ling getroffen, om 30 van Amerika's to tale meej-productie af te zonderen. Naar de meening van regeerings-amble- naren zullen de Vereenigde Staten in staat zijn, zonder de voor eigen gebruik bestem de voorréden in gevaar te brengen, den ge allieerden 90 millioeri bushels tarwemeel te verstrekken in den tijd, die moet verloopen totdat de nieuwe oogst is binnengehaald. Petersburg ,21 Jan. (T el.-ag.). Een bataillon, dat in Moskou ter beschikking was gebleven van een lid der Constituante, be- hoorende tot de rechtsche revolutionaire socialisten, is in de kazerne gevangen geno men. Aüe leden van de revolutionaire socia listische organisatiën zijn gevangen geno men met inbeslagneming van wapenen, bommen en compromitteerende stukken. Londen, 24 Jan. (R.) Uit Cairo is be richt ontvangen, dat de militaire autoritei» ten het verzoek van het Zionistische comité hebben toegestaan om de Joodsche krijgs gevangenen in Egypte in vrijheid te stellen. Zij steunen ook de Zionisten in Cairo in hun werk tot het verschaffen van onderstand aan Jeruzalem, Jaffa en de Joodsche kolo niën. De toestand van de Joodsche koloniën is over 't geheel bevredigend; maar er is dringend behoefte aan geneesmiddelen, voorraden, kleeren en geld. De regeering verschaft zaad. Indianapolos, 24 Jan. (R.) Gom- pers, de president van de Amerikaansche arbeidersbond, heeft in eene rede op de conventie van de vereenigde mijnwerkers een universe en zcvenUurs werk dag gedu-i rende den ooriog \oorgesteld, in plaats van het bij tusschenpoozen stop zetten van de industrie, als middel om kolen te besparen en de verstopping van de spoorwegen te hulp te komen. Verspreide Berichten Halifax (Nieuw Schotland), 24 Jan. (R.) Ais,resultaat van eene verschrikkelijke ontploffing in de kolenmijn Acadia, bij Stel- larton, worden 78 man vermist. Er bestaat weinig hoop op hunne redding. Kameroverzicht Tweede Kamer Zitting van 24 Januari. Binnenliindsche Zaken. De heer Van Beresteijn blijft tegen stander van eer. normaalprogram van de H. B. S. Hij pleit met den heer Lohman voor verbetering van de salarissen, der leeraren Rijks H. B. S. Laatstgenoemde acht evenwel een noodregeling onbillijk tegenover ande ren. De heeV Gerhard vraagt aanstelling van adjunct-inspecteurs voor het vakonder wijs. De heer Nolens dringt aan op een nood-' regeling ten aanzien van de salavieering der leeraren Rijks H. B. S. De Minister zal de salarisvcrhooging onmiddellijk ter hand nemen, als de Staats commissie met een voorloopig rapport mocht komen. Met een normaal program moet nu eens een proef worden genomen. Aanstel ling van adjunct-inspecteurs voor het vak onderwijs zal de minister overwegen. De heer He.eres deelt mede, dat het voo loopig rapport der Staatscommissie bijna gereed is. Het nmendement-Dresselhuy.s betreffende de omzetting der Rijks H. B. S. tc Helmond van school met 3-jarigen in school met 5- jarigen cursus en gelijke amendementen van tie heeren Schaper en Van Gilse betreffende de H. B. S. te Warffum en Steenwijk, wor den door de voorstellers verdedigd. De heer T e e n s t r a bepleit de oprichting ecner H. B. S. te Dokkum, Ter Apcl en Leek. De heer Knobel steunt alle drie amen dementen. De heer Van R a a 11 e vraagt conversie der gemeentelijke H. B. S. met 3-jarigen cursus te Vlissingen in een Rijks H. B. S. De heer S i b i n g a M ul der dringt aan pp stichting van meer H. B. scholen. Hij Vraagt deze vooral voor Dokkum. De heer S in e e n g e vindt H. B. scholen in Drenthe gewenschl. De heer K. ter Laan vraagt oprichting van H. B. scholen te Purmerend en te Oost burg, kosten van de overneming der ge meentelijke H B. S. te Almelo en oprichting eener H. B. S. te Terapel De heer Oud bepleit de oprichting eener H. B. S- te Purmerend. De heer Fl-eskens bestrijdt het amen- dement-Dresselhuys betreffende de conver sie der H. B. S. te Helmond; 96 pet. der bevolking van Helmond is katholiek; als er dus geen plaats is voor 2 H. B. scholen, dan moet één toch zeker katholiek zijn. De heer Sannes beveelt het amende ment-Schaper aan en s.teunt het verzoek tot oprichting eener H. S. te Terapel. De heer Duymaer van Twist dringt aan op aanneming van het amendement- Van Gilse. De heer Rutgers betoogt, dat met een zijdigheid wordt gepleit over oprichting van neutrale H. B. Scholen. Te Dokkum b.v. wenscht men volstrekt geen neutrale H. B. S. Minister C o r t v. d. Linden gevoelt ook het belang van uitbreiding van het middelbaar onderwijs, evenals de \irgentie van zoovele andere belangen. Middelen*om alles te bereiken zijn evenwel niet aanwezig. Ieder departement moet zich hel beschik bare voor oogen houden. Daarom moet nauwkeurig worden nagegaan wat het meest urgent is. Voor >- wziening bij mogelijke suppletoire b:r-i zelfs bij aanneming van amendement er*, moet de minister zich de vergelijking van de verschillende bezoe ken voorbehouden. Als er op eene "plaats slechts ruimte is voor een H. B. S. en er komt of is een bijzondere dito, dan moet zulk een plaats het laatst in aanmerking ko men voor een openbare; De heer Teenstra dient een motie in om de wenschelijkheid uit te spreken van de oprichting van nieuwe R. H. B. scholen op ruime schaal. De heer Dresselhuys betoogt bij re pliek dat de plannen voor een R.-K. H. B. S te Helmond, het gevolg zijn van het voor nemen tot conversie in een Rijks H. B. S. Hij verbindt aan zijn amendement de beteeke- nis van eene verklaring, dat de Kamer het niet eens is niet de houding van den Minis ter. De heer T r o e 1 s t r a verklaart na do nadere toelichting van denbeer,Dresselhuys minstens om diens amendement te kunnen geven. Spreker acht de verklaring van den Minister te algemeen. Hun beteekenis is dat de voorstanders van bijzonder onderwijs uit breiding van het openbaar onderwijs kun nen beletten. Spreker begrijpt evenwel niet de verontwaardiging over een feit dat de katholieke geestelijkheid(hier is de zin in het telegram verminkt. Red.) In zake M. O. wil ook spreker geen openbare H. B. S. opdringen wanneer alleen voor een bijzon dere plaats is en wanneer deze goed is. De Minister verklaart niet te kunnen toezeggen dat te Helmond een Rijks H, B. S. met 5-jarigen cursus zal komen, doch ook niet te willen zeggen dat er géén.zal komen. Ten 6.20 wordt de beraadslaging ver daagd tot morgen half één. Berichten De Staatscourant van 24 Januari bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: benoemd lot directeur der lloogerc Krijgs school de luitenant-kolonel J. L. ten Bosch van den Gcncralen Staf; tot collectricc der Staatsloterij te Assen mevr. J. E. van NVcst to 's Gravenhagc; idem Ie Rotterdant mevr. C R. M. Bloemen. wed. van P. J. Romein le *s Gravenhagc; op vqrzock eervol ontslagen als collectricc der §taatslolcrij le Rotterdam mevrouw V T* V Yerdonck, géb. Veert-le Rotterdam; opnieuw benoemd tol lid der Zuivekom- missie voor dc provincie Utrecht II. J. Kronen burg tc IJssclslein. nan mr. C. W. van Ommeren, op zijn yerzoek, met ingang vun 25 Januari 1018, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van kontonrechter- pluatsvervongcr in het kanton Arnhem, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten aan mr. dr. L. H. N. Bosch ridder vim Rosen thal, op zijn verzoek, met ingang von 1 Februari 1018, eqjvol ontslag verleend uit zijne betrek king van rechter-plaotsvervonger in de ar rond.*" rechtibank te Zutphen, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten tc> rekenen van 28 Dee. 1917, herbenoemd tot voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Vlfssingen, J. C. Paap, notaris, en benoemd tot plaatsvervangend voor zitter dier commissie, H. M. van Weel, candi- daat-noturis, beiden tc Vlissingen. \V ij 1 e n j h r. W. F. II. d. I' o 11. II. M dc Koningin neeft non li I lerfhtu van den gepen, generaal-majoor jlu F. 11. van de Poll, opperschenker bij Tin Ms. Ci\ iele Huis een lcran-t doen brengen door Maren Kamerheer Baron van Ilardenbroek. Ook II. M. dc Koningin-Moeder heeli aan het sterfhuis een krans laten brengen door Ifr. Ms. Hofdame, jonkvrouw e van de Poll. Z. K. II. de Prins deed .Min 'ijne deck ninj* blijken door een persoonlijk bezoek van rouw beklag. 11. M. dc Koningin zal zich Zaterdag bij de begrafenis van jhr. van de Poll do.Cn ver tegenwoordigen door llr. Ms. Opperstal meester C. A. baron Benlinck. Z. K. II. de Prins zal zich bij deze plechtig heid door Zijne Adjudant, den kapitein iuilc- nanl Ier zee jhr. .1. C. F. von Muhler doen ver tegenwoordigen. Het Vetlcrliuulsclic «eifenkteekeii voor ]>resï<Ici«t Steyn. Bij de commissie, die in December 1916, bij den dood van president Stcyn de taak aanvaardde, voor dezen grooten zooi* van Zuid-Afrika een gedenktceken op l© richten, zijn reeds meer dan zeven dulzeni vijf honderd gulden aan giften ingekomen. De commissie is van meening dat de ooiw zaak, dat enkele deelen van ons land nieei» dan andere hebben opgebracht, aan toeval lige omstandigheden moet worden toege schreven en wil dus, alvorens den termija van inzending als gesloten te beschouwen» nog gaarne de gelegenheid aangrijpen or* het nationale fonds te versterken. Penningmeester is de heer N. ImmlnK te Deventer. D r. J. B a a r t d e 1 a F a i 11 e. f In dc* ouderdom van 78 jaren is te Lecuvarde* overleden dr. J. Baart dc la Faille die lunget" dan 50 jaar als geneesheer daar ter slede vestigd is geweest cn van 1874 tot 1911 ziltinjJ had in den Raad. Hij was begiftigd mcL d*) ccrepcnning der stad cn ridder van den Ned* Leeuw. Nederland en de oorlog De. zand- en erlotkwestie. Het slot van het door Reuter geseind# uittreksel uit het Engelsche witboek omtrcr$! de zand- en grint-kwestie laten wij hierondel^ olgen. Blafour schrijft in zijn brief aan dei gezant Van* Swinderen „Het doel van de stappen, welke mij* voorganger cn ik bij de Nederlandsche re*J geering genoopt waren te ondernemen, was^j haar op haar hoede te doen zijn. Het stondj pn staat nog aan de Nederlandsche regete^ ring zoodanig op te treden, als zij dienstig} oordeelt. Zijner Majesteits regeering ka* slechts hopen, dat het onderzoek, waaron de Nederlandsche regeering zich voorste* aan te dringen, grondiger zal zijn don hc4 voorgaande, daar het de Nederlandsche re^ gcering vrij staat aan den doorvoer van do^ ze materialen elke voorwaarde te verbhw, den, welke hoor goed dunkt en op een wijza van onderzoek aan te dringen, zoools zij dia noodzakelijk oordeelt.0. Eigenlijk is deze brief van Balfout- hel eenige nieuwe element in de kwestie. in de rest van het Engelsche witboek staal is reeds ten vorigen jare in het Nederland* sche Witboek medegedeeld, „nur mit eiar Bszchen andren Worte." Het vertrek urn «Ie „Nieuw- Amaterdam". Naar wij vernemen, heeft de Dujtsche reW geering gisteren aan de onze laten mede* deelen, dat de „Nieuw-Amsterdam on ge* oeid zal worden gelat en. Het schip zal nu heden vertrekk-en. Nieuwe moeilijkheid ln do scheepvaart. Te Rotterdam is, naar het Hbld. meldti berichl ontvangt yan het voornemen del

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1