„DE EEMLANDER" N*iauiHianai£üï;;a BUITENLAND BINNENLAND Astriö Eitrencroii-Müller. O UDEUS KOLONIËN. FEUILLETON. 16e Jaargang, No. 159 tfr.f k<h per 3 maanden voor Amars* food f 1.50. idem franco t» p«i f VOO. pa wet!: (mei «iratis vertcl.ering gKn orgeluVken) f O.H. ifcondcrlijlte nummers OjW Wekelij'ijeu bijvoegsel «De ïlolbndich* Irimm. (onder rtd«Ut van l'hétót Hoven) n 3 »e«ed«n SO tent Wekelljkscb bijvoegsel Maandag 28 Januari 1918 per 3 nuadea 60 cent HOOFDREDACTEUR d.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS. VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNH EMSCH E POORT WAL, hoek utrcchtschestm. INTERCOMM. TELEFOONNUMM€R 513 dienstaanbiedingen I S regel» t 0.50. groole (etters naar plaatsruimte, yoot handel en bedrijf bestaan leer voordcclige bepalingen tot hel herhaald advct» teeren In dit Blad, bij abonncmeot. Leoe circulair^ bevattende dt voorwaarden, wordl op aanvraag toegezonden. Weg mot tis examens .cDe tijd dat in de zomermaanden de eene der bevolking de andere helft exami- neert begint voorbij te geraken, wij leven in het teeken der vereenvoudiging en af- ■chalfmg van examens. 'n Duitsch dagblad heeft 'n rondvraag ge houden over het afschaffen van eind-exa- jnens. Algemeen werd de waarde van het examen zeer laag geschat. Goede ieerlin- gen doen vaak slecht examen, en omge keerd. De eigenlijke geschiktheid voor stu die aan de hoogeschool blijkt het zekerst uit de onderwijsvorderingen, welke slechts door de leeraren der laatste jaren geJfënd en beoordeeld kunnen worden en daar er ver schillende leeraren zijn is het gevaar van eenzijdige beoordeeling, zooals bij examens onvermijdelijk is, uitgesloten. De uren welke gebn rikt worden voor de africhting tot het examen, zouden beter besteed kunnen wor den tot het opdoen van de meest grondige algemeene ontwikkeling. De africhting is boyendien zeer nadeelig voor de gezond heid. Er moet steeds meer uit het hoofd ge leerd worden en aan het geheugen en de jeugdige hersens worden steeds hoogere eischen gesteld. De zenuwen worden over spannen. Én op den dag van het examen zelf worden door menig slachtoffer allerlei voor z'n' gezondheid schadelijke middeltjes ge slikt. n Bekend schrijver noemde de examen- jfbereiding 'n dagenlange foltering, waar bij de leerlingen onder het gebruik van ze- rkiv; stillende en slaapverdrijvende midde len rondloopen als wandelende encyclo- paedieën. De overgangs-^camens werden reeds af- '•geschaft; wanneer zullen de eind-examens i' volgen En al wat er tegen deze examens aangevoerd wordt, geldt in nog veel hooge er mate voor de universitaire examens in Te faculteit? De»»* je rein- "ril. Politiek Overzicht Hertling srj Czernin over oorlog f-r, vrede. Lloyd George heeft zich onlangs er over beklaagd, dat de Duitsche regeering- fcijne rede van 5 Januari en het door president Wilson in zijne boodschap van 6 Januari in 14 punten .samengevatte vredesprogram in 't geheel geene aandacht scheen waardig te keuren. Die klacht is voorbarig geweest. Er is aan deze beide uitingen door de tegen partij behoorlijk aandaoht geschonken, en wat zij daarover té zeggen had vindt men vermeld in de rede, die de Duitsche rijks kanselier verleden Donderdag gehouden heeft in de hoofdcommissie van den rijks dag. Dienzelfden dag heeft ook graaf Czer nin het woord gevoerd, zoodat men nu de denkbeelden kent van de twee bewinds lieden, die de politieke leiding aan de. zijde van den vierbond in handen hebben. Wel verre van geene aandacht over te heb ben voor de meeningsuitingen van de tegen partij, leveren die redevoeringen het bewijs, dat zoowel graaf Hertling als de minister van buitenlandsche zaken van Oostenrijk- Hongarije die uitingen hebben overwogen met den ernstigen wil om daarin aanknoo- pingspunten te vinden voor verdere gedach- tenwisseHng. Wanneer dezelfde wensch ook voorzit bij de Entente en men daar in den- zeilden geest kennis neemt van wat in deze redevoeringen te berde is gebracht, dan zou de hoop gekoesterd mogen worden, dat 2ich hieruit eene wisseling van meenin gen zal ontwikkelen, die ons dichter zal brengen bij Het doel, dat men gezamenlijk j gaat zoeken naar den weg om dezen vreese- lijken oorlog te beëindigen. Wel wordt door Reuter bericht, dot lord Robert Cecil, de vice-minister \?n buiten landsche zaken in Engeland, heeft gezegd, dat de rede van graaf Herding geen vredes- speech is. Uit dezelfde bron hebben wij uit Washington vernomen, dat de regeerings- kringen daar in de rede van den rijkskanse lier geen tastbaren vooruitgang naar den vrede zien. Maar er wordt bijgevoegd, dat dit oordeel steunt op oppervlekkiue kennis neming van onvolledige uittreksels. Het schijnt dus niet onmogelijk, dat bi; meer ge zette overweging vfcn den volfbdigen inhoud dit oordeel zal blijken voor wijziging vatbaar te zijn. Daaraan zal echter ééne zaak vooraf die nen te gaan. De Entente zal het standpunt moeten wijzigen, waarvan zij de dingen be schouwt. Zij zal zich op den grondslag moe ten plaatsen van den werkelijken toestand zooals die is nadat de oorlog 3'. jaar heeft geduurd. Dat heeft zij ten deele reeds ge daan. Zij heeft, reeds voordat Rusland zich uitdrukkelijk van het bondgenootschap had losgemaakt, rekening gehouden met den ge- wijzigden toestand, in hét oosten en uit het programma der oorlogseischen de verove ring van Konstantinopel en de vermeeste ring van de zeestraten geschrapt. De conse quentie, die daaraan is verbonden, is door de Entente aanvaard. De vernietiging van het Turksche rijk staat niet meer op haar programma; de- sultan mag in Konstantino pel blijven. Wanneer de Entente uit eigen beweging dit punt van haar programma heeft laten vallen, dan schjjnt het geene onredelijke eisch, dien de Duitsche rijkskanselier haar stelt, dat zij het geheele programma aan eene herziening zal onderwerpen en elk van de punten, die er in zijn opgenomen, zal toetsen aan de vraag of hetgeen zij verlangt bereik baar is. Men kan zich echter niet ontveinzen, dat het mogelijk nog lang zal duren, voordat de leden der Efdentef zich zullen bekeeren tot een inzicht, dat een zoo volkomen omkeering in het doel van hun streven moeten brengen. Anders staat de zaak; bij de Vereenigde Staten- Zij ziin door andere drijfveren dan die, welke voor de leden der Entente gol den, bewogen in den oorlog te" gaan, en ook h.e\ doel, waarvoor zij strijden, is niet het zelfde; het loopt ten deele naast het oorlogs doel van de Entente en gaat op sommige punten zelfs daartegen in. Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat, terwijl de En tente nog niet is kunnen komen tot een al- gemeene herziening van haar oorlogsdoel, president Wilson in 14 punten een geheel programma heeft geformuleerd van wat hij bij den eventueelen vrede wil trachten te be reiken. Op dit programma zijn de beide staats lieden, die de hoofdvertegenwoordigers van den vierbond zijn. uitvoerig ingegaan. Maar de wijze waarop zij dit hebben gedaan, ver toont een opmerkelijk verschil. De rijkskan selier begroet de eerste vier punten en ook het laatste met instemming; wat de anderen betreft, stelt hij als olgemeene eisch op den voorgrond, dat de eenig mogelijke basis voor vredesbesprekingen is de erkenning door de tegenpartij van de onschendbaarheid van het gebied der leden-van den vierbond. Veel verder gaat de Oostenrijksche bewindsman. Deze ziet in Wilsons vredesprogram een be langrijke toenadering tot het standpunt van Oostenrijk-Ho-ngarije. Feitelijk stemmen zoo verklaart hij, beiden overeen, niet alleen in de groote grondbeginselen, maar ook in verschillende concrete vraagstuk ken en de nog overige verschillen zijn niet zoo groot, dat er niet over van gedachten kan worden gewisseld. I lij wordt daardoor geleid tot het stelien van de vraag of niet een overleg tusschen de Ver eenigde Staten en Oóstenrijk-Hóngarije het uitgangspunt zou kunnen zijn van een in verzoenenden geest gevoerde gedachten- wisseling tusschen al de staten, die nog niet in vredesonderhandelingen zijn gelreden. Dit is slechts een denkbeeld, dat is op geworpen. Bestond nu nog de toestand, die tot het begin van December gehandhaafd is gebleven dat Oostenrijk-Hongarije zich niet in oorlogstoestand' bevond met de Vereenig de Staten, dan had graaf Czernin er zelf een voorstel van kunnen maken. Nu is de pas hem daarvoor afgesneden, al schijnt er een middel te zijn gevonden om de Amerikaan- sche regeering bij voorbaat reeds er van in kennis te stellen hoe men in Weenen denkt over Wilson's boodschap. Maar dat dit denk beeld kon worden uitgesproken,Js teeke nend voor de stemming, die begint door le dringen. Wie zal cïit denkbeeld opnerïien en zorgen, dat het verder doorwerkt? Daarmee zou inderdaad een groo'e stap in de rich ting van den vrede worden gezel. Afgescheiden hiervan klinkt een toon van hoop in de mededeeling over de onderhan delingen, die met Rusland over den vrede worden gevoerd. Zonder zich de moelelijk heden te ontveinzen, die nog moeten worden overwonnen, wordt gezegd, dot die toch niet de onderhandelingen zullen doen mislukken; zij kunnen de- einduitkomst slechts vertra gen. En er wordt bijgevoegd, dat als er een maal vrede met Rusland is, de nlgcmeene vrede niet lang meer zal zijn tegen te hou den, want zoo zegt graaf Czernin die is aan het rijpen en bet is slechts eene kwestie van volhouden om hem te krijgen. „Man wittert Friedensluft" bij zulke woor den. De oorlog. De hoofdcommissie van den Duitsohen rijksdag heeft Zaterdag hare beraadslagingen over de buitenlandsche politiek ten einde gebracht. De voorzitter bracht in zijn slot woord aan staatssecretaris von Kühlmann .een gelukwensch met den vooruitgang van hét vredeswerk. Hij drukte den algemeenen wensch uit, uat men. de vredesonderhande lingen spoedig tot een goed einde gebracht zou zien en verklaarde, dat de staatssecreta ris uit de gevoerde beraadslagingen de over tuiging kan putten, dat de groote meerder heid van den rijksdag zijne pogingen leven dig ondersteunt. -B e r 1 ij n 2 7 Ja:.. (W.-B.). De verjaar dag van den keizer is heden bij prachtig weer op bijzonder indrukwekkende wijze ge vierd. Vlaggentooi en klokgelui vormden in de geheele stad de uiterlijke teekenen van den feestdag. Bij de garnizoenen had overal een speciaal appèl plaats. Op de scholen waren reeds gisteren den geheelen dog bij zondere feestelijkheden gehouden. Heden werd in alle kerken een plechtige dienst gehouden. De keizer en de keizerin namen aan de godsdienstoefening in den Dom deel. Voor de eerste maal sedert het begin van den oorlog heeft de keizer zijn verjaardag te Berlijn gevierd. Ópper-hofprediker Dryander gewaagde in zijn preek van het diepe vredesverlangen, dat idoor de wereld gaat. Het wachtwoord moet echter blijven Niet moede worden. Bijzondere pléchtigheden hadden in de universiteit, op het stadhuis en in de Acade mie voor kunsten plaats. Ook uit de provin cie, alsmede van de Duitsche kolonies, in de verbonden en neutrale staten komen berich ten over feestelijke herdenking van dezen dag. Weenen, 26 Jan. (Part.). De keizer vertrekt naar Budapest in verband met het lot van het kabinet-Wekerle, dat staat voor de beslissing over een nieuw programma. Wekerle wil de regeling van de lagerkwestie verschuiven tot na den oorlog. Budapest, 26 Jan. (Corr.-bur.). De koning heeft het ontslag van het kabinet- •Wekerle aangenomen en den premier ver zocht een nieuw ministerie samen te stellen. Overeenkomstig de voorstellen van Wekerle heeft hij de voljbnde personen benoemd, resp. herbenoemdGraaf Aladar Zichy tot minister bij het allerhoogste hof; graaf Al- bert Apponyi tot minister van eeredienst cn onderwijsgeheimraad generaal der infan terie Szurmay tot Honved-ministerBela Földes tot minister zonder portefeuille%dr. Karl Unkerhauser to Kroatisch minister zon der portefeuille. Verder benoemde de koning geheimiaad Johan Tolh tot minister van binnenlandsche zaken; Wilhelm Vaszonyi tot minister van justitieden gewezen staatssecretaris Jozef Sfcterenyi tot minister van handel den ge wezen minister-president, graaf Moritz Es- terhazy en den afgevaardigde prins Ludwig Windischgriitz toi minister zonder porte feuille. De minister-president Wekerle werd tijde lijk met de leiding van financiën en land bouw belast. De nieuwbenoemde ministers legden hedenvoormiddag in handen van den koning den ambtseed af. •Budapest, 27 Jan. (Corr.-bur.), De Karolyi-partij heeft op een gisteren gehou den conferentie besloten tegenover het nieuwe kabinet een oppositiehouding aan te nemen, maar het kiesrechtvoorstel der regee ring te steunen. Naar in politieke kringen verluidt, is de oorzaak van deze houding der Karolyi-partij daarin te zoeken, dat over ver schillende kwestiën der binnen- en buiten landsche politiek meeningsverschillen tus schen derf minister-president en Karolyi be staan. 'Minister-president Wekerle verklaarde aan den vertegenwoordiger der Karolyi-partij, Teodor Batthyanyi, dat hij hem verzocht de portefeuille voor volksverzorging te behou den. Hij moest dan evenwel uit de Karolyi- partij treden. Hiermede was' de breuk tus schen de Karolyi-partij en het kabinet een voldongen feit. Washington, 26 Jgn. (R.) Wilson heeft eene proclamatie uitgevaardigd, waar in het publiek wordt aangespoord tot groo te spaarzaamheid in het gebruiken van voed sel. i Hoover heeft op het verzoek von lord Rondda om meer tarwe géantwoord, dat hij eiken korrel zou uitvoeren, dien het Ame- rikaansche volk zou kunnen uitwinnen op zijn normoal verbruik; hij zegt: „Wij geloo- ven, dat ons volk niet in gebreke zal blij ven te doen wat de omstandigheden eischen." Tokio, 26 Jan. (R.) In het hoogerhuis verklaarde de minister van buitenlandsche zaken Motono, dat de hoop op vrede in de naaste toekomst gering is, zoolang de par tijen zoo ver van elkaar staan. Het stand punt van Japan ten aanzien van den vrede wordt bepaald dooi het Engelsch-Japansche traktaat varr bondgenootschap, waarbij de twee partijen zich wederzijds verbonden hebben geen afzonderlijken vrede te slui ten. Niet alleen heeft Japan geen -enkel voorstel over vredesvoórwaarden van de ge allieerden ontvangen, maar de regeering gelooft niet, dat de tijd reeds is aangebro ken om de onderhandelingen te beginnen. Japan is thans bezig alle krachten in te spannen tot samenwerking met de geallieer den; het zal voortgaan zijne bondgenooten te steunen met iedere materieel mogelijke hub. Dat brengt de eerlijke tenuitvoortcg* ging von de verdragsplichten mee» Dc verantwoordelijkheid voor de hondha- ving van rust en veiligheid in het verre oos ten berust geheel bij Japan; als die mocht worden bedreigd, zal niet worden genarzel<J do noodige stoppen te doen. Oost-lndiê \C4lcrlnnilMclio .soliepen naar Eturelm'h-Imliv. Uit Bhtavia wordt geseind, dat de En- gelsch-Indische regeering opnieuw het ver zoek heeft gedaan, dat de Nederlandschd schepen, geladen met suiker, ook Bombay zullen aandoen. Door de scheepvaartmaat schappijen wordt dit bevestigd, maar zij zijn niet geneigd dit verzoek in te willigen. Ver wacht wordt echter dat deze kwestie zal nor* den geregeld. Kapitein Hdi^rnv's verweer. De Java Bode* vèrhèemt, dat kapitein fthemc^v van den Hngelschen consul zijn door dch censor te Hongkong aangehóuden popier'ón heeft terugontvangen en niet ge documenteerde stukken een verweer in zee zal zenden tegen de op hem gedane aan- - vallen. Voor een tecta» leunt. Volgens 'ófi Loc. schonk de N. I. S. een ton en verschillende tramwegniaatschappijen schonken 25 rnillen voor een technicum. Keu ijzcrlautf Uit Makassar wor jt aan het N. v. d. D. van N.-I. gemeld Gebleken is, dat de ijzerertsafzettingen in het gebied tusschen Maliji en het Towoeti- meer honderden millioenen tons bedragen. Het nadeel van een groot aluminiumgehalte denkt men te kunnen ondervangen. !>e moord op rtr. Molles/,. Het is gebfèken, dat de onlangs ver moorde Oostenrijksche dokter Soltesz, be- h oor end e bij een expeditie van Nieuw-Gul- nea, niet om het leven gebracht werd door de bevolking, doch door eigen dwangarbei ders. Staten-Ucneraal TWEEDE KAMEH 3\ Ej l l l J1 K .V El 11 (lel R c g lc IJl c It I V ftU Orde. De voorzitters der Kamerfracties hebben een voorstel ingediend tot wijziging van ccnige artikelen van het Reglement van Orde der Tweede Kanier. In dc'eerste plaats wenschcn zij een einde té maken nan het optreden van hel oudste lid in jaren als Lijdelijk voorzitter. In de regle menten van 1$42 en 1846 was 'fcepaakl, dal do eerste bijeenkomst na de opening wordt voor gezeten door den laatst afgetredenvoorzitter, in de vergadering tegenwoordig, of bij ontsten tenis van dezen door hel oudste lid in jaren. De voorgestelde wijziging sluit zich hierbij aart cn zal ten gevolge hebben, dat in den regel het tijdelijk voorzitterschap zal bekleed wor den door een lid, dat ten opzichte van de h i ding der vergadering ervaring heeft opga* daan. In het 2de, 3de en 4de jaar cener legisla tieve periode zal het lid, dal iu het lsle jaar voorzitter was, als lijdelijk voorzitter fungee- ren. Waar dc beslissing omtrent den geloofsbrief voortaan in veel meerdere male dan tlians hot geval is, van invloed lean zijn op die omtrent andere geloofsbrieven, wordt voorgesteld slechts één commissie te benoemen, die uil vijf leden zou zijn samen te stellen. Do leden dezer commissie kunnen dc werkzaamheden ondor Het meest houdt men van waarheden arelke men zelf ontdekt of uitgevonden heeft Uit het Dccnsch door 3«tsy Bakker-Nort *0 Mathilde had wel in tranen kunnen uit- «aisten. O, wat was het hier toch vreesclijk, V] eesclijk. Deze oude, lcvenlooze kamer, met Cic kale takken voor de rameri^ de kapellucht van den bak met palmkruid voor het venster, *n de koude zieke vrouw, die daar zat ijskoud, fn die naar dingen vroeg, die Mathilde niet kende, haar niet kon zeggen. En dan mevrouw Hojjth, o, hoe haatte ze haar op dit oogcnblik. -Mevrouw, Högh, die er zoo nieuwsgierig bij- fcoorejj*00 ^>e^ust interessante dingen te Ze legde haar armen om den hals van de vrouw. MC-roclrnocder grootmoeder," zei ze half ten reiend. .,DCx."Vie,,v™'w znnk inccn bii den diiilc Ta.i MeüMMc's armen. Dra': iranr op den Iclin!; dan Raat dc ipeur opto," jei ie vriendelijk inlichtend, cn hief haar blauwe wijsvinger op „druk maar op den klink."' Mevrouw Högh* schudde hel hoofd. toen ze buiten stonden. „Nee zei ze, ..dal wil ik u graag toegeven, dat bezoek had jk me kunnen besparen. Mathilde staarde haar aan. Sparen wat bedoelde ze daarmee. M it wilde ze eigenlijk "daar binnen? Maar ze zweeg, beangst. „Nou, dat moet ik zeggen,lachte Ingeborg, toen ze hoorde van den goeden indrhk. dien mevrouw ÏK>gh bij Malhilde's ouders gemaakt had, ..ze heeft zoom e! kanten, als ze wil. Weet je, Tilde ik geloof dal mevrouw Iïögh een demimondaine is."' ..Wat is dat.'- vroeg Mathilde. Ingeborg vertrok den mond. "**a» f,at kan ik je werkelijk niet zoo ver klaren. Maar het is iets met poeder en sterke parfum, en alle onderkleeren van zijde, en dan heeren massa's heerenl'' „Geloof je werkelijk, dal ze zoo is, zoo n on fatsoenlijke, meen ik?" „Onfatsoenlijk! Ja, dat is heel wat anders heb je nooit La Dame aux Camélias gele zen?" Mathilde schudde het hoofd- „Ja, want dat is er zoo een ais ik bedoel." Mathilde keek haar verwonderd aan. „Ja, maar Ingeborg dan begrijp ik toch niet boe jij met haar wilt omgaan?" Ingeborg trok de schouders op. „Ten eerste," zei ze, „zie ik niet in, wat het mij aangaat; dat moet ze werkelijk zelf weten. En ten tweede zal ik je zeggen ik dweep met demi-móndaines. O, die geur van haar kir erenbedwelmend als een heel perk ïbliër. l'.n dan is er zoo iels, ik weet zelf niet j {oo iets verbazend beschermends over haai dat men -niet weerstaan kan. Dat wil zeggen, zoo lang men heel jong is, zoodot ze je niet meerekenen."' „Later, dan haten ze je, als je maar een beetje mooier dan de duivel zelf bent." „Ingeborg,, hoe weet je dit alles toch?" Mathilde keek haar schuw eu nieuwsgierig aan. „Dat weet ik werkelijk van mijn eigen oogen en ooren," zei ze. „Denk er aan, dat ik van mijn tiende tol mijn vijftiende jaar in Kopen .lintfcn gewoond heb. Natuurlijk ben ik ook in cafés cn dergelijke, geweest, met Johannes cn consorten. Dat wil zeggen, die goede Johan nes; hij zag natuurlijk nooit iets." Kort na dc vacantia lu*ceg Mnlliilde een merkwaaidigen brief, dien .ze eerst in 'l ge heel niet begreep, en waarover ze slechts ge roerd was. Die was van Ingeborg's nicht, van dc oude moedor van .Johannes Witlrup. „Lieve juffrouw Mathilde, Zij, die de kinderen bij do hand neemt, ver overt het hart van de moeder," begon dc brief „cn nu moet u een oude vróuw toestaan om u, juffrouw Mathilde, te danken, omdat u van mijn zoonhield en zoo buitengewoon goed voor hem was." O. dacht Mathilde dal is toch niets om voor te danken, dal ik zijn partij heb geno men, wanneer allen zich legen hem keerden, dat was toch gewoon een uiting van mensch- lievendheid. Maar toen zij verder las, stond er, dal als zij, de oude mevrouw Wittrup, zoo brutaal was aan Mathilde te schrijven, die haar heele- maal onbekend was, eu zich met zaken be moeide, die haar niet aangingen, zooals velen nv': .v. ..ouden zeggen, dan moest ze er .1 dal zij een oude vrouw was, eu hei jiftur Uetcu loon. haar joiu&tc klud l>e= trof. En zeker was het. dat Mathilde geen flin ke» en verstandigen man zou krijgen, maar dit durfde ze gerust zeggen, een innig goed mensch. Want dat was hij en hij zou haar op dc handen dragen, bel heole -leven. En dan kwamen er eenige bijbelsehe teksten. Mathilde wist met begreep hel niet, ze werd zoo verschrikt, dat „e volslrrkl niet wist wat ze eigenlijk-deed, vóór zc schreiend met den brief bij haar moeder sloild. „Ja. zie je nu wel," zei haar moeder, „wat cr van al dien omgang met anderen komt. Een jong meisje kan niet genoeg oppassen. Ja, nu moeten je vader en ik je maar helpen niet den brief, eh aan do moeder schrijven, dat je dit niet gemeend hebt." Maar toen werd Mathilde plotseling wéér levendig. Nee. ze zou zelf dien brief wel schrij ven. dat wilde' ticver alleen doen. JIct krenkte baar haar ouders hel dade lijk opvatten. i of er geen sprake van was, dat zij zich verjovvn wilde -- en als ze -nu toch eens gewild hnrt wat dan? Dan was het toch haar eigen zaak geweest? Ze konden toch niet weten hoe Ach ja, dat was waar. Ze hadden haar schrik gezien, en dal zc schreide. Maar hoe had zijn moeder toch kunnen denken dat zou hij zelf misschien en zijn zuster of hoe? En toen schreef zc zelf den brief naar de oude vrouw. En het was haar, of ze nu eerst volwassen was, nu ze dezen brief had geschre ven. Korten tijd daarna kwam er antwoord *an zijn zuster Kristine.^ Ja, Mathilde moest niet boos zijn op hem vooral niet Johannes had geen vermoeden van den brief, dien zijn moeder bad ge=chrc- .ven. Maar zjj veiL Kci^uue. had hel zoo vast geloofd. Manr ze moest vooral niet boos zij* op Johannes, hij liad nooit zoo op die wijze» thuis over haar gesproken. Maar hij hiokt vreeselijk veel van haar, natuurlijk. Maar zo moest nooit over dien brief tegen hem spre ken. En Mathilde verborg haar brief cn haal plotselinge schrik, maar ze vergat ze geen vao beide. Zoo zeer was mevrouw Högh in derf smaak van haar ouders- gevallen, dal zij '«m slotte degene was aan wie Mathilde hel te danken had. dat ze eindelijk toestemming kreeg met Ingeborg naar Kopenhagen te gaaa logecren bij den ouden kapitein Wolff op Ere-, deriksberg, Ingeborg's grootvader. „Ik zal wel wat op haar létten," had me vrouw Högh beloofd, en het merkwaardig* gebeurde, dat Mathildc's ouders, die ander» altijd hun eigen mecning hadden, waaraan niemand iets kon veranderen, zich nu licte* imponeeren cn overrompelen door wild* vreemde, jonge vrouw. O, als Mathilde toch kon lecren, wal vooit gave die vrouw bezat,, om alle mensclicn t* betoovcren, als ze slechts vriendelijk tegen hen was. Als zij toch ook zoo n middel wis! om te glimlachen, of te spreken, te wandelen en zich te kleeden, die maakte, dal alle men* scben van haar hielden. (Wordt vervolgdf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1