„DE EEMLANDER" Fin Hf MiaiBDEl 3ZZizsïfïs BUITENLAND binnenland" 16e Jaargang, No. 161 lDflVVCUEUTCDDIIC per 5 m"ndcn vnor A'ner»' ADdRntmtNlOrKIlü foort f 1.50. Idem franco per post f 2.00. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke uutnmcr* 3jD5 Wekelijksch bijvoegsel Hollandscha Huisvtcwzr* vonder redactie van Tbérèse ^iovcn) per 3 maanden 50 cent Wekelijksch bijvoegsel •Wcttidrrrue* per 3 maanden 60 cent. AMERSFOOBTSCH Woensdag 30 Januari 1918 HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. ?NTlfprnMMNtiEMSCHE P00RTWAl- HO« UTR£CHTSCHE3TR. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienst.anbiedingen 1-5 regel, f 0J0. groo(e letters naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan leer voordeelige bepalingen tot het herhaald adver. tccren tn dit Blad. bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op tanvrai» toegezonden. De Nieuwjaarsrede van den Burgemeester. In dc raadsvergadering van gisteravond heelt Ie burgemeester de volgende rede uit gesproken: Het was mijne gewoonte om telken jare in de eerste van onze vergaderingen een over zicht le geven van de belangrijkste gebeurte nissen in den levensloop van onze gemeente. Den llen Januari beschikte ik nog niet over de gewenschte «ijfers, thans wel, doch desniet tegenstaande zal ik u er betrekkelijk weinig noemen: cijfers hebben waarde vooral in ver gelijking met die van vorige jaren, en deze, dos betrekkelijke waarde moet dan wel verdwijnen, als wij ons in liet geheugen roe pen, hetgeen wij eiken dag als het ware in het afgeloopen jaar zagen, dat van een v r ij ver keer minder dan ooit kon gesproken worden; voortdurend konden wij lezen, dat de handel en het vervoer in een of ander artikel was v verboden, behoudens dan speciaal le verlee- nen vergunning, en'toen in het tweede half- jaai^dc aanvoer van steenkolen zeer veel te wenschen begon over te laten, terwijl daar- K naast de brandstof voor explosiemotoren ook gerantsoeneerd moest worden, konden wij zien, dat over het gchcele land handel en nijverheid daarvan het slachloffer werden. Elk verbod als bedoeld legde op nieuw be- slag op de krachten van de organen van hel Gemeentebestuur, die van lieverlede zich een taak zien opgelegd, waarvan zelfs een ziener niet zou gedroomd hebben trwijl naast die be staande organen in den lande een groot aan tal Commissies, werden in het leven geroepen, elk bijna met het noodige aanlal ambtenaren, wier taak was om de vrije Maatschappij als hei ware in een net te vangen: met opzet ge- i'bruik ik die vergelijking, omdat men dan bijna j» Iegelijk tij dig denkt aan de mazen van het*nct en ten slotte aan pogingen om door die ma- zen van het net heen te sluipen En waarvoor zeg ik dit dan? Om deze eenvoudige reden, dat het mij, als staande in het centrum van een niet onbelangrijk aantal burgers, eene be hoefte is er op te wijzen, dal op burgerdeugd voortdurend aanslagen worden gepleegd met 1 het doel om door die. door dc overheid ge spannen mazen van het net heen le sluipen; werd in den aanvang van den oorlog, zoo niet hier bepaald, dan toch in andere landen, ge sproken van een „Grooten tijd" het verdere verloop van de crisis toonde aan, dat het „groole" niet het minst hierin zich afteeken de. dat de groote ondeugden van den mensch zich vertoonden, dat de bellum omnium con tra omnes, nl. dc oorlog v a if allen tegen allen niet zoover af lag. als men vermoedelijk in de, jaren vóór 1914 wel gedroomd had, zoodat hieruit de gevolgtrekking valt le maken, dat, wil men tot eene betere Maatschappelijke sa menwerking geraken, men zal beginnen moe ten met eene hervorming van den mensch zelf. van het eigen Ik. U hoort: hetgeen ik in mijne betrekking heb moeten zien. ontnam mij helaas al te dikwijls bet van den begin wèl aanwezige, vertrou wen in den evenmensch. gelukkig, dat daar tegenover valt te gewagen van een zich in ver schillende kringen openbarend streven om een dieper inzicht te krijgen in de betcekenis van hel leven: zonder eenigszins to kort te doen f aan anderer streven, mag ik hier wel even aanroeren den voor Amersfoort toch belang rijken groei van de Internationale School van "Wijsbegeerte, welke, zonder ophef werkende, 1 een tweede reeks Zomercursussen, thans in [p eigen gebouw gehouden zag slagen en groote plannen ontwierp voor een volgend jaar. Mogen wij dó hoop uitspreken dat alle po ft- gingen in de richting van dieper levensbezin- ning. verschillend van aard nu eenmaal, rj, omdat de mensch zoo verschillend is me' waardeering van eikaars bedoeling hetgec .Taan een eerlijken en zelfs noodi.gen strü' ^8niet in den weg staat mogen slagen en ten gevolge daarvan een jonger geslacht moge groeien beter dan het onze dat ten slotte mis schien in zijn geheel verantwoordelijk is te achten voor dezen wereldramp. Als ik dan als vanzelf kom te denken aan de 4. jeugd in onze Gemeente, moet mii helaas van - het hart. dal cr leekencn le over zijn, die wij zen op een verwildering locneming van bal dadigheid. ja. van misdrijf; is dit vanwege de amlere veranderingen in het Maatschappelijk leven, van desorganisatie van het familieleven, waar tal van vaders aan het gezin zijn ont trokken. doordat zii hun plicht tegenover de natie moeten vervullen en de moeders daar- m door een nog zwaarder laak hebben? een ge- Kvolg ook van distributiestelsels, die helaas be- 4 slag leggen op de kinderen om een kaart, een bon, of spijs uit de Centrale Keuken machtig te worden? Gevolg van snneo- en genotzucht? t Gevolg van slechte woningtoestanden? Wie rLTzal het zeggen, in elk geval ziin cr verschil- i lende factoren in het spel Ook hiertegen 'l. tracht men zich zoo goed en zoo kwaad het - kan. te wapenen, maar het medicijn, al moge het goede uitwerking hebben, komt toch altijd a'Tta het uitbreken van de ziekte: mcc^r dan ooit 'f schijnt de Maatschappij genoodzaakt te zijn k om prophvlactisch te werk te gaan, vóórzor- f gen in acht te nemen, eene maatschappelijke i hygiëne te beoefenen. Als een hernieuwing der ..Tien geboden" verschijnt een „manifest" van de Tuchtunie aan alle ouders in Nederland, waarbij een be- roep op hen wordt gedaan om paal en P^rk JTc 9tellen aan de verbastering van de zeden bij fthunne kinderen: Klinkt Iets dergelijks niet als Seen wanhoopskreet? - Ik mag in dit verband niet nalaten te wijzen een gebeurtenis, die misschien meer dan Swij ons hadden kunnen voorstellen, slecht ge werkt heeft op een gedeelte van de school- jeugd en dat is de bezetting door militairen i gedurende verschillende maanden van de kschool aan de Lange Beekstraat l Wél werd het gebouw aan de Coninckstraat „ook door deze school gebruikt, maar de ver mindering van schooluren en, voor vele leer lingen,^ de groote afstand van huis, werkten hadeelig. zoodat ten slotte schoolverzuim en 'èc vele kwade gevolgen daarvan toenamen. Over een reeds genoemde donkere vlek moet ik even uitweiden, al is zij bij ons voldoende bekend en al streven wij er met de meeste kracht naar om betere toestanden te schep pen: de groote woningnood. Gij weet. in welke mate die reeds een jaar ^geleden bestond, hoe nu dus. als dc bevolking vermeerderde cn waarschijnlijk zal blijven vermeerderen? Op zichzelve is die toeneming van het aantal in woners zeker geen slecht teelcen, doch nu laat dc keerzijde van de medaille als met door dringende X-stralen het eerst zich zien. De inlamlsehc bevolking ging met 559 vooruit (waaronder 20G door overschot van vestiging boven vertrek), en lelt (hans 28.771 personen; daarnaast zijn er 5S00 Belgen; in het Elisa- belhdorp bij de Vlasakkers en in het nieuwe dorp a. d. Soesterweg verblijven respectieve lijk 512 cn 119 gezinnen, 112 hebben een wo ning in de Gemeente in gebruik en niet minder dan 724 gezinnen hebben hun intrek genomen bij Amersfoortschc families. Sedert de laatste zes maanden vermeerderde het aantal wonin gen, door twee of meer Hollandschc gezinnen betrokken, van 37S lot 423 en deze overbevol king betreft de kleine perceclen. waar toch al geen sprake was van te veel ruimte. Dat van onbewoonde perceelcn zelfs al zijn zij onbewoonbaar verklaard vrij wel nooit sprake is. behoeft helaas geen betoog. Al zal de on groote schaal voorgenomen bouw aan den Woestijgerweg waarmede zeer spoedig een aanvang zal worden gemaakt voltooid zijn. dan nog. durf ik geVust zeggen, zal de woningnood niet zijn opgeheven. Van waar deze verzekerdheid kan men vra gen eq dan verzoek ik u slechts mij in ge dachten le volgen naar het terrein in den zomer van 1915 gekocht cn* toen bekend, als de „Jodenhoek" cn hetwelk thans, doorsneden door een flinken straatweg met ruime trot toirs. bezet is of weldra zal worden met fabri- ken, die gretig uitzien naar woongelegenheid voor arbeiders; ook het verderop gelegen ter rein gedeeltelijk onlangs nog aangekocht van hel St. Pieters en Bloklandsgasthuis en van het Burgerweeshuis, thnns ter grootte van 80 H A. in handen der gemeente, *nl vermoedelijk weldra van aanzien beginnen te veranderen en, in verbinding gebracht met Waterweg en Spoorweg, gelegenheid geven lot uitoefening van Nijverheid. Waterweg ik hoor reeds smalen op dat woord, inderdaad een ideaal ;s de Eem niet, noch. als brengster van overstrooiping, twee malen in enkele weken, te spoedig na den grooten vloed van Januari 1916, inplaats van eens in een mcnschenleefHjd, gelijk de traditie scheen toe le laten, noch als scheepvaartwater, maar is u wel bekend, dat terwijl de aangeno men maat voor de vaart op de Eem was niet boven de 200 ton er schepen boven de 300 zelfs tegen de 400 ton werkelijke lading binnen kwamen? Tk sprak van "Waterweg, van Spoorweg, zij zjjn, zij blijven er! Wat er was, doch verdween, is onze tramweg; door paarden getrokken was de tram een symbool van den goeden ouden tijd; velen is zij van nut geweest doch hel ge mis aan rendabiliteit maakte een einde aan haar leven. Verbetering cn aanleg van nieuwe wegen, gedeeltelijk ondernomen ter verschaffing van werk. was overigens aan de orde van den dag. Ik noem u de tot standkoming van de straat, verbindende den Hocvelakerweg met den Hci- ligenbergerweg met een gcwapéhd*betonbpig over de Beek, dc voltooiing van het wegen complex op de terreinen van Volkshuisvesting II aan dc Kruiskamp met brug over de Beek bij de Coninckstraat de verbetering van den kleinen Koppelweg. de slraataanlcg door het industrieterrein, van den Socsferwcg naar dc F.emstraat, de verharding van den Ouden '"pchtschcn weg tot aan de Emmalaan; het 'dwerk voor wegen en paden om hel mo ment door de Belgen opgericht welk bouw- erk wel gereed kwam. doch nog niet aan de Gemeente kon worden overgedragen. De ver betering van de Langestraal kon nog wel niet worden uitgevoerd bij gemis aan materiaal, terwijl evenmin de onderhandelingen over overneming van sloepen geëindigd waren, maar het nauwe gedeelte, waar eertijds de Boode Toren-Poort stond, werd verbreed van 0.5 lot 11 meter, terwijl aldaar niéuwe flinke winkelhuizen zijn en nog worden gebouwd De andere sla-in-den-weg in de groole ver binding van Utrecht—Zwolle, de Kamperbin nenpoort bleef ongestoord voortbestaan, hoe wel de Gemeente een stap nader deed in de verkrijging van. eigendom ter plaatse. De toe gangsweg naar het Station werd verbeterd en door aanleg van plantsoenen verfraaid. Gij ziet cr was veel om handen aan de Afdeeling Publieke Werken, maar op een van de merk waardigste werken hebt gij mogelijk niet eens gelet en daarom juist wil ik er in bet bijzon der uwe aandacht op vestigen nl. het afbreken van de eerste der 4 peilers van den Lieve Vrouwen Toren cn het wederopbouwen daar van. Deze werken, voorafgegaan door den bouw van een reusachtig stijgerwerk. zijn van den beganen grond af niet te volgen, maar ik kan u verzekeren, dat het werk in all? stille daarboven verricht door ieder zonder onder scheid, grootclijks waardeering verdient. Het brengen van gronden in cultuur, lot nu slechts eenige H A. grond betreffende, werd. dit jaar van belang, omdat er alle aanleiding bestond, gelei op het mogelijke stopzetten van den aanvoer van granen van overzee^ om zoo veel mogelijk het eigen land vruchten te doen voortbrengen; 15 H A. grond werden bebouwd, waarvan 6 ÏI.A. welwillend door particulieren ter beschikking gesteld; de oogst van de voor naamste producten bedroeg 100 H.L. bruine boonen en 2800 H.L. aardappelen. Deze beschouwingen brengen mij als van zelf tot het levensmiddelenbedrijf; moesten aan dit, als uit den grond gestampt bedrijf, in den aanvang onvermijdelijk fouten kleven, met den tijd werd de organisatie beter: de omvang werd steeds grooter; het aantal artikelen dat gedistribueerd werd, groeide aan tot 50. maximumprijzen werden gesteld voor 70 artikelen, terwijl bepalingen betreffende ver koop, aflevering en vervoer wei den vaslgesleld voor ünicveei 120 artikelen, liet ioezichl o±> en liet ingrijpen van overheidswege in den vrijen handel werd derhalve van steeds meer betcekenis; gelijken tred danrmee houdt waar schijnlijk de wensch van allen, die van nabij, met dc leiding van de distributiewet zijn be trokken, dat de tijden, d'e bedoelde regelen naar het schijnt onvermijdelijk maken, spoe dig verbeteren; het materieel voordeel is on getwijfeld, dat zooveel mogelijk ieder het voor zich benoodigde krijgt, doch op de nadeelcn, ook op moreel gebeid mag ook wel eens ge wezen worden, want het Is helaas maar al te waar, dat jnjoerschheid welig tiert en dat deze aanleiding is om soms dc meest onzin nige praatjes ten nadeele van zijn medebur ger of van de overheid te geloovcn. in elk ge val over té vertellen. Financiëel drukt de uitvoering van de distri butiewet zwaar op de Gemeente; 1917 wordt cr door gedrukt met een post van ongeveer 140 000 gulden. De Centrale Keuken ii> Februari in enkele dagen in werking gebracht, had destijds wei nig levenskracht, in Augustus beter cn grool- schcr voorbereid, levert zij thans ten minste een veel grooter aantal porties af; in hoever zij wel precies haar doel bereikt, valt nog niet juist aan te geven, mocht dit wel het geval worden, dan zullen de aanzienlijke sommen aan haar besteed, met te meer berusting ge dragen worden. Na de uitvoerige discussies bij de Gcmeen- tp-begrooting behoef ik .u niet te vermoeien mc>t cijfers betreffende-den financiëelen toe stand van de Gemeente, die, vergeleken met zustergemeenten betrekkelijk gunstig mag ge noemd worden, waarbij ik dan den klemtoon laat vallen op hei woord „betrekkelijk". Dc steun van dc gasfabriek was ver te zoeken ten gevolge van de hooge prijzen, later het rant soeneeren van de gaskolen. Van het eleclrici- tcitsbedrijf valt met blijdschap te vermelden, dat de aansluitingswaarde voor licht vermeer derde van 353 op 500 K.\V en voor kracht van 220 op 514 K.W.; liet aantal motoren bedroeg in 1910 S2 met 275 P.K., in 1917 132 met 645 P K. Dank zij dc beschikbaarstelling van goed- koopen bouwgrond door het grondbedrijf viel in onze Gemeente- niet te klagen over werk loosheid m hel bouwvak, in gunstige tegen stelling mei elders. Op dc arbeidsmarkt was de toestand echter in het algemeen achter uitgaande; de oorzaken zijn niet ver te zoe ken: weinig en dure steenkolen en weinig en dure grondstoffen. Deze omstandigheden cn dc steeds grootere moeilijkheden van de voedselvoorziening wer pen haar schaduw reeds vooruit over het in getreden jaar; maar moge de druk. waaronder wij meer en meer komen tc verkeeren, ten ge volge hebben, dfft zij ons volk ten slotte wat geleerd heeft en dut de burgerij als het ware gelouterd uitdc crisis le voorschijn treedI Politiek Overzicht Pe vredesonderhandelingen 11. (Slot). Wanneer men de vergaringen, die de voor het regeeringsbeleid aansprakelijke be windslieden van Duitschland en Oostenrijk- Hongarije in de vorige week voor de be voegde commissiën van de vertegenwoordi gende lichamen hebben afgelegd, naast elkaar legt, dan valt het in het oog, dat zij door denzelfden geest gedragen zijn. Er be staat tusschen die verklaringen geen zakelijk verschilzij vullen elkander aan en geven te zamen een beeld van volkomen overeen stemming. Beiden staan op het standpunt, dat de basis van de onderhandelingen met de Rus sische gevolmachtigden moet zijn een vrede zonder compensatiën en zonder annexatiën. Graaf Czernin verklaart uitdrukkelijk, dat hij „geen vierkanten Kilometer en geen cent van Rusland verlangt en dat wanneer Rusland, zooals schijnt, zich op hetzelfde standpunt plaatst, de vrede moet tot stand komen." Ook van Duitschland verklaart hij, dat het geene gewelddadige gebieds verkrijgingen van Rusland beoogt. Hij voegt hieraan nog toe. dat hij zich nooit er toe zal leenen een vrede te sluiten, die gaat buiten het hier ge schetste kader. Wanneer men dit leest en hierbij verder nog in aanmerking neemt, dat de met elkaar in Brest-Litowsk onderhandelende commis siën zich op de basis „geene compensatiën en geene annexatiën" vereenigd hebben, dan is men, oppervlakkig redeneerende, geneigd te meenen, dat 't sluiten van den vrede niet zcfo heel moeielijk kan zijn, en te vragen: Wat kan nog tot het tot stand komen van den vrede in den weg staan Maar de Duitsche en de Oostenrijksche bewindsman leeren ons beiden,* dat er nog ernstige bezwaren zijn te overwinnen. Von Kühlmann heeft een beeld geschetst van den chaos in het Russische rijk, dat bezig is zich in een con glomeraat van republieken van verschillende nationaliteiten te ontbinden, van welk ont bindingsproces het einde nog niet is te voor zien. Graaf Czernin wijst er op, dat dit tot' gevolg heeft, dat moet worden onderhandeld met verscheidene nieuw ontstane Russische rijken, die onderling hunne verhouding nog niet hebben afgebakend. Hij noemt vier sta ten het van Petersburg uit geregeerde Rus land, de Ukraine, Finland en den Kaukazus. Bij deze vier zal het wel niet blijven. Voor Oostenrijk komt hoofdzakelijk in aanmerking* de Ukraine, want dat is de nieuwe staat, waaraan Oostènrijk-Hongarije in de toekomst zal grenzen. Als men met de Ukraine alleen té doen had, zou men 't waarschijnlijk spoedig eens worden. Maar hier vertoont zich eene eerste moeielijk- heid. Terwijl de Ukrainische republiek op het standpunt staat, dat zij geheel zelfstandig ge rechtigd is met Oostenrijk-Hongarije te on derhandelen, staat de Russische delegatie op de basis, dat de grenzen van haar rijk en die van de Ukraine nog niet bepaald zijn en dat Petersburg dientengevolge gerechtigd is aan de onderhandelingen met de Ukraine deel te nemen, eene opvatting, -die door de Ukrainische gevolmachtigden niet gedeeld wordt. Dit geschil is in de laatste dagen nog verscherpt; de regeering te Petersburg, die was begonnen met de gevolmachtigden van de -Ukrainische rada als onderhandelaars te erkennen, heeft zich later bedacht en die er kenning overgedragen op gedelegeerden van eene tegenregering, die aan de rada het gezag in de Ukraine betwist. Tusschen Duitschland en de Petersburg- sche regeering bestaat ëen meeningsver- schil, dat veel dieper gaat, omdat het land streken betreft, die door Duitsche Troepen bezet zijn en van Rusland zullen worden af gescheiden: Polen, Koerland, Livland, Li- tauen en Estland. Hier bestaat een twee voudig verschil. In de eerste plaats staat Duitschland op het standpunt, dat de wils verklaringen over zelfstandigheid en onaf hankelijkheid, van de bestaande vertegen woordigende lichamen in de bezette provin ciën als voorloopige basis voor de volksmee- ning kunnen worden beschouwd, welke later door een volksvotum op breede bosis zal worden bekrachtigd, egn standpunt, waar mee de Russische regeering niet accoord gaat, die aan de bestaande organen niet het recht toekent in naam van deze gewesten te spreken. Het tweede verschilpunt is, dat dit volks votum direct>zal plaats hebben, nadat alle Duitsche troepen en bestuursorganen zich uit de bezette provinciën hebben terugge trokken. Daartoe is Duitschland niet bereid omdat door die ontruiming eene leegte zou ontstaan, die onvermijdelijk zou moeten lei den tot anarchie en tot het onslaan van grooten nood in die gewesten; het wil de ontruiming eerst uitvoeren na den vrede. Graaf Czernin acht het verschil in de wederzijdsche standpunten niet groot ge noeg om eene mislukking van de onderhen delingen te rechtvaardigen. Er zal moeten worden gezocht naar een middenweg. Die zal ook wel te vinden zijn, wanneer men van beide zijden ernstig den vrede wil. De moeie- lijkheid bestaat echter hierin, dat men daar van niet absoluut zeker is; althans neemt von Kühlmann de mogelijkheid aan, dat bij de mannen, die in Petersburg de macht in han den hebben, de neiging bestaat nog eene andere politiek te voeren dan die, welke open en eerlijk aanstuurt op het sluiten van den vrede met den vierbond. De oorlog. Brest-Litowsk, 29 Jan. (W. B.) Gis teren zijn graaf Czernin met de overige le den der Oostenrijksch-Hongaarsche dele gatie hier aangekomen, 's Avonds kwam von Kühlmann aan met den Beierschen staats minister graaf Podewils, evenals de Turk- sche grootvizier Talaat-pacha, de minister van Buitenlnndsche Zaken Hessim-bey, de gezant Hakki-pacha en eenige andere Turk- sche heeren. Ook de Bulgaaische delegatie, met kolonel Gantschew aan het hoofd, is aangekomen. De Russische volkscommissaJ ris -Trotzky is heden voormiddag hier geko men. Op Russisch verzoek werd de op heden be paalde zitting van de politieke commissie tot morgen verdaagd. B e r 1 ij n, 2 9 Jan. (W. B.) Volgens eene mec'edeeling van de in Brest-Litowsk geble ven vertegenwoordigers van de centrale rada te Kiew moet de Ukrainische delegatie gisteren uit Kiew vertrokken zijft. Op het westelijk oorlogstooneel en ook in Italië is de strijd herleefd. In het westen was de strijd van minder beteekenis. Maar op het Asiagoplateau, waar de Italianen aanval lend optraden, is volgens wederzijdsche ge tuigenis met groote warmte gestreden. Men schijnt van dezen strijd nog meer te zullen hooren. Ook <le luchtstrijd tegen Engeland is her vat. In den avond van 28 Januari is tegen Londen een aanval gedaan door eenige af- deelingen Duitsche vliegmachines. De En- gelsche officieele berichten willen ons doen gelooven, dat de materieele schade, die is aangericht, gering is. Maar dat dit een zeer ernstige aanval is geweest, bewijzen de op gegeven verliescijfers; er zijn 47 menschen gedood en 169 gewond, op één ooode en zeven gewonden na allen Londenaars. Washington, 29 Jan. (R.) De secre taris van oorlog Baker heeft medegedeeld, dat de Vereenigde Staten in het begin van het loopende jaar 150,000 man rullen heb ben in Frankrijk. Washington, 29Jan. (R.). De secre taris van oorlog Baker heeft aan de militaire commissie van den Senaat verklaard, dat er thans in de Vereenigde Staten 16 kampen van 'het leger en 16 kampen van de landweer zijn. 32 divisiën op volle sterkte zijn gereed zich naar Frankrijk te begeven. Het is de politiek van het oorlogsdepartement de man schappen vlug naar Europa te zenden. De productie van het land is zoodanig, dat in hunne verzorging kan worden voorzien. Er zullen in den loop van 1918 1)4 millioen manschappen, en zelfs meer, gereed konijn voor den dienst in Frankrijk. W a s h i n g t o n, 2 9 J Q n. (R.) In Londen hebben de Vereenigde Sloten en Zweden eene voorloopige overeenkomst gesloten over het bevrachten van Zweedsche schepen voor rekening van de Vereenigde Staten. De schepen zullen voornamelijk gebruikt worden voor den handel op. Zuid-Amerika; maar aan eenigen zal worden toegestaan ladingen naar Zweden te bréngen. W e e n e n, 2 9 Jan. (Corr.-bur.) Blijkcni hét heden verschenen verslag van de Oos tenrijksch-Hongaarsche bank bedroeg de omloop van banknoten op 31 December 1917 18.4 milliard kronen tegen 10.8 milliard op hetzelfde tijdstip van het vorige jaar, T. 1 mil liard in 1915, 5.1 milliard in 1914 on 2.4 milliord in 1913. Weenen, 2 9 Jan. (Corr.-bur.) Grnaf Czernin heeft het bestuur van de organisatie van Oostenrijksche huisvrouwen ontvangen, dat hem twee cassettes met kaartjes van Oostenrijksche huisvrouwen brachtin wier naam zij hun vertrouwen uüdrukten in de door hem als minister "an buitenlnndsche zaken gevoerde politiek. In rijn antwoord gaf hij de verzekering, dat hij 't als zijn eersten en voornaamsten plicht beschouwde bij het sluiten van hel vredesverdrag waarborgen te krijgen, dut de bevolking zoo spoedig mogelijk met het noodige verzorgd werd en dat hij met allo middelen er voor zou opkomen, dat de da- gelijksche levensbehoeften op rechtvaardige wijze langs directen weg en tot den goed koopsten prijs toegankelijk werden gemaakt. Petersburg, 28 Jan. (R.) Het Ru- meensche gezantschap heeft heden om 2 uur in den namiddag bevel gekregen binnen tien uren Rusland te ferloten Het vertrekt te middernacht naar Stockholm. Petersburg, 29 Nov. (R.) De rnaxi- mnlistische commissaris voor de nationale zaken bericht, dat de commissarissen geene verdere onderhandelingen zullen voe ren met de Ukrainische rada. De eenige mogelijke loop van zaken is een onverbid- delijken strijd met de rada, totdat de Ukrai nische sovjets overwinnaars zijn. Vrede en orde zijn slechts te vestigen in de Ukraine, wanneer de burgerlijke regeering geheel op geruimd en vervangen is door de nieuwe socialistische sovjet-reda, waarvan dc kern reeds in Chorkow gevormd is. De Ukraini sche bolshewiki mobiliseeren, naar gemeld wordt,* hunne krachten. Een algemeen® strijd bij Kiew is over eenige dagen te ver wachten. De Rumeensche consul en 14 of ficieren zijn in Kishinew gevangen gevan gen genomen. Uit Petersburg zijn 6QP roode garden mei machinegeweren naar Wiborg vertrokken om de Finlandsche roode garden bij te staan. Petersburg, 29 Jan. (Tel.-ag.) Twin- tig regimenten kozakken zijn opgestaan te gen Kaledin en hebben besloten de geheels macht in het Dongebied zelf in handen te nemen. Zij maakten zich meester van de stations ïverovo en Lichaja en hebben 18 officieren gevangen genomen. In Finland heerscht door de van Peters burg uit gesteunde bemoeiingen van de re volutionairen volslogen anarchie. De hoofd stad Helsingfors is in de macht van de om« wentelingsgezinden. De Senaat is gevlucht naar eene onbekende plaats, de zittingen van den landdag zijn geschorst. Het geheele zuidelijke deel van Finland is in handen van de roode garde. In Noord- Finland worden die door de burgerlijke gaiv de in schaak gehouden; daar heerscht een betrekkelijken rust. New-York, 28 Jan. (W.-B.). Om kolen te besparen, bleven de beurzen heden gesloten Kameroverzicht Tweede Kamer Het amendement-Hugenholtz betrelfenda salarisverhooging voor onderwijzers nart scholen van de Maatschappij van Weldadig heid, wordt in de zitting van Dinsdag aange. nomen met 35 tegen 28 stemmen. (Links te gen rechts.) De heer De Visser bestrijdt de voor stellen betredende de instelling van een rijksbureau en commissie voor monumenten zorg. Dat is een partij kiezen, meent hij, voor de moderne tegen de historische school, tot schade van de bestaande monu menten. De heer v.Beresteijn is voor de mt>. derne richting, juist uit een historisch oog- punt. De heer Ruys de Beerenbroucfc meent ook, dat het voorstel partij kiest vooï de nieuwere richting. De Minister betoogt dat daarvan geen sprake is. Hij is voornemens dr. Cuypers hel voorzitterschap der commissie aan te bi», den en wil overwegen scheiding te brengen tusschen het directeurschap van het rijks, bureau en het Secretariaat der algemeen» commissie. De heer De Visser dient een amen. dement in om de begrooting te verminderen met het voor de instelling gevraagde bedrag

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1