1B0DIEMERTSPRIJS Z S MIS der ismiimiis „DE EEMLANQER" BUITENLAND. BINNENLAND 18e Jaargang, Wo. 163 pa po« f 100, pa w«V (mtl gratis «nekaing Iqn onstl«kktn) f 0.14. itioodatljke nummer» f OjH WekflHksch bijroegstl Holbndsch* ll.Hi i ui (onda redactie van Thértac Hoven) pa 1 aaasden 50 etnL Wekelijladi bijvoegsel i pa 3 maanden «0 cent. AMERSFDOBTSCH DAGBLAD Vrijdag 1 Februari 19TB HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL, hoik utrcchtschcst.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1—4 regels f 0.80, elke regel meer f 0 2(\ dienstaanbiedingen l-S regels f 0 50. groote letter» naar plaatsruimte. Voor handel eo bedrijf bestaat» leer voordeellge bepalingen tot hel herhaald adver» tecren In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overz'pht Do chaos in Rusland. I. h de debetten, die in eene vroegere pe riode van de vredesonderhandelingen te ftrest-LHowsk rijn gevoerd, heeft de eerste gevolmachtigde ven de regeering te Peters burg een en andermaal verklaard„Onze Ifegeering heeft geen anderen grondslag dan de marht." Hoe zij die macht gebruikt, beeft men gez;en aan het lot, dat zij de Con stituante heeft doen ondergaan, de verga dering, die volgens de belofte, bij de om wenteling van 12 Maart 1Q17 afgelegd en door de omwenteling van 7 November van dat jaar bekrachtigd, als de vertegenwoor- liiging van het vrije Russische volk het tiaeisgebouw op nieuwe grondslagen zou vestigen. Zij wilde in de Constituante eene dienares hebben, die zich van den beginne Q,«f bij here wenschen aanpaste. Toen de nstituante deze rol weigerde, werden hare den met de bajonet naar buis gejaagd. De macht van de te Petersburg is dus door niets beperkt-, hare argumenten fijn kanonnen en machinegeweren en zij *iet er in 't minst niet te^en oo zich daarvan te bedienen, als zij meent ze nond'> te heb ben. Maar als men ziet hoe zij hare regeer- taak vervult, dan voelt m*n een diep me- jdelijden met het arme Rusland, dat van den regen ven het czarisme in den drvo van het bolshewisme is gekomen. Ben beeld van den toes'and heeft de Neue Freie Presse ontvangen van een Oosten riiksch-Hon- gaarsch officier, die vroeger reeds met de Russische omstandigheden bekend en d° Russische taal machtig, in eene lange ijgsgevangenschap het liiden van de be volking heeft meegemaakt. *Vze zegsman hrijft De bolshewiki zijn* begonnen met alle or ganen van de overheid weg te jagen. In de plaats van dezen kwamen de arbeiders- en sokïatenraden, wier uitvoeren? organen de voot de verschillende diensttakken aancre- wezen commissarissen zijn. Bij de keuze van i deze commissarissen is op zeer eigenaardige j wijze te werk gegaan. Zoo is de commissa- j ris van een leger, tegelijk president van de plaatselijke revolutionaire rechtbank, een j jonge man, die vroeger in een tooneelge- selschap de komiek was. De spnorwegcom- missaris, chef van het verkeer in Petersburg, j w&s vroeger een slotenmakersgezel; een J voormalige kok van den czaar commandeert m Tsarskoje Selo een regiment. Dat er bij deze toestanden in alle takken van het staatsbestuur eene heillooze verwarring is Ontstaan, waarvan men zich haast geen be grip kan vormen, kan geene verwondering wekken. Daarbij lieten de bolshewiki het echter niet blijven. Zij gingen met eene onbevan genheid, waaraan geen zaakkennis in den i weg stond, het programma van hunne doctrinaire economische hervormingen uit voeren. Dat komt in hoofdzaak neer op de nationalisatie van allen eigen dom. In de eerste plaats is de verdee ling van het grootgrondbezit aan de orde Vaste beginselen schijnen bier niet te be staan; de verdeeling geschiedt via facM door toetasten van de naar land hongerige bevol king, die zioh het bezit van de groote grond eigenaars toeeigent. Deze hervorming gaat inet verschrikkelijke verschijnselen ge paard. Moord, plundering,*vernieling van de landbouwgereedschappen, zelfs van de oogstvoorraden, zijn aan de orde van den «dag. De grondeigenaars zijn in groot aantal l»aar het buitenland ^evl,,r,,t' '-i zijn geheel jeniineerd. Daarna zijn de bolshewiki oyergegaan tot bet nationaliseeren van de industrie, waarhij bet van zelf sprak, dat zij zijn gestuit op den tegenstand van de fabrikanten, die een lijdeliik verzet in toepassing brengen Door dien de geheel ondeskundige werklieden de leiding van het bedrijf overnamen, stonden de bedrijven reeds na weinige da^en stil; de broodelooze arbeiders waren gedwongen de Vroegere bestuurders om hulp te vragen, het geen in den regel om taktische redenen ge weigerd werd. Het resultaat van deze prach tige hervorming is, dat thans 90 pel. van de fabrieken stop gezet zijn en dat in Pe tersburg 250.000, in Moskou 300.000 ar beiders zonder werk zijn. De krisis wordt verscherpt door het volslagen geldgebrek tengevolge van de nationalisatie van alle banken en wisselkantoren, hetgeen zich hier in uitdrukt, dat de betalingen eerst verschei dene dagen geheel gestaakt en later slechts voor kleinere bedragen toegelaten werden. De safes werden geopend, hun inhoud in beslag genomen. De vernietiging van de in bet buitenland geplaatste staatsleeningen is bekend en ook de ongeldigverklaring van de-staatsschuldbrieven, die zich in handen >*an Russische burgers bevinden. X Deze hervormingen hebben het Russische économische leven tot in den "grond ge- Schokt en er zullen tientallen van jaren noo- dig zijn om de schade weer goed te maken. Er. de bolshewiki gaan met hunne hervor mingen voort. De nationalisatie van het ver mogen der kerk, ook de afschaffing van het ênrecht, staan voor de deur. Dit alles zon der eenige voorbereiding, geheel In het wilde. r..-e orde is verdwenen. Er geldt geen wet, maar s.echts de willekeur van de sovjets. I?egi>]adent die niet van de partij «jn, wor den eenvoudig onderdrukt; personen, die niet van de heerschende meening zijn, ge vangen gezet. Daar er geene veiligheidsorga nen zijn, hebben de apachen het veld volko men vrij. In Petersburg wordt over dag en 's nachts straffeloos geplunderd en gemoord. Het verkeer op straat staat bijna stil, want niemand denkt er aan de groote sneeuwmas sa's weg te ruimen. De post werkt in het geheele rijk zeer gebrekkig en onzeker. Het verzenden van geld en van pakketten is haast niet te wagen. De prijzen van de levensmiddelen, voor zoover die te krijgen zijn, zijn ontzettend gestegen. Voor een pond meel als het is te krijgen worden 3 tot 5 roebels betaald; in vredestijd kostte het 10 a 15 kopeken Men kan zich voorstellen in walk een ver- schrikkelijken noodtoestand de armere lagen der bevolking zich bevinden, maar ook de tallooze uit hunne betrekking ontslagen amb tenaren en officieren met hunne verinnen, De aanvoer dit het aan koren en kolen rijke zuidén van Rusland bliift achterwege en zal ook nooit geregeld kunnen gesrhieden; want de spoorwegen zijn daartoe niet in staat ten gevolge van de volkomen desorganisatie van den dienst' en het gebrek aan locomotieven en wagens. Zoo is de toestand een chaos gelijk en als onvermijdelijke nasleep neemt de ellende hand over hand toe. De oorloa. De vergadering der vredesgevolmachtig- den te Brest-Litowsk heeft besloten de be slissing over de toelating van vertegenwoor digers der Ukrainische sovjets in de Russi sdhe delegatie naast de vroeger reeds toege laten vertegenwoordigers der Ukrainische rada uit te stellen, totdat de delegatie van de rada voltallig aanwezig zal zijn. Inmiddels houdt men zich onledig met commissiewerk. Op het Asiago-plateau hebben de Italia nen hunne aanvallen hervat, die werden af geslagen. Volgens een bericht uit Weenen heeft het terrein van den strijd zich uitge breid en is het nu ook overgeslagen op het gebied ten oosten van de Brenta. In den nacht van 30 op 31 Januari zijn door Duitsche vliegtuigen bommen gewor pen op^Parijs en da naaste omgeving. Van Duitsche zijde wordt dit voorgesteld als een strafoefening voor aanvallen, die in de Kerstdagen en in den loop van Januari zijn gedaan op Duitsche steden buiten het be reik van het operatiegebied. De ridderschap van Estland en Livland heeft als grondwettige vertegenwoordiging van het land zich zelfstandig verklaard en besloten het Duitsche rijk om bescherming te verzoeken. Petersburg, 31 Jan. (R.) De Retsch bericht, dat Kiew Woensdag in handen van de Bolshewiki is gevallen. Berlijn, 31 Jan. (W. B.) De militaire medewerker van een Londensch weekblad heeft den 15en Januari geconstateerd, dat volgens de opgaven van het War Office de Engelschen bij hunne twee mislukte groote offensiefs aan de Somme en in Vlaanderen n>f*er dan een millioen alleen aan dooden hebben verloren. B e r 1 ij n, 31 Jan. (W. B.) De sociaal democratische partij-commissie heeft gister avond vergaderd om positie te nenien in den door de stakingen in 't leven geroepen toe stand. Zij heeft beraadslaagd over het op stellen van een programma, dat volgens de Vossische Ztg. een geschikten grondslag moet bieden voor onderhandelingen met de regeering. Van gewicht is de beperking tot eischen van binnenlandsche politiek. Alle door de stakers geuite wenschen op het ge bied der buitenlandsche politiek werden ge schrapt. Verder heeft de commissie zich in zonderheid bezig gehouden met de bespre king van maatregelen om tegen opwekkin gen tot staking in het bakkersbedrijf op te treden. Londen, 31 Jan. (R.) Het hoogerhuis heeft het „manpower"-wetsontwerp en het wetsontwerp betreffende de niet ijzerhou dende metalen aangenomen. Het lagerhuis heeft met 223 tegen 113 stemmen het beginsel betreffende de even redige vertegenwoordiging verworpen, dat door het hoogerhuis in het wetsontwerp op de kiesrechthervorming was gebracht. Londen, 31 Jan. (R.) De admiraliteit bericht, dat in de laatste week 2352 sche pen in Engelsche havens zijn aangekomen en 2309 zijn uitgevaren. Negen schepen bo ven 1600 ton, zes daarbeneden zijn tot zin ken gebracht, acht zonder succes aangeval len. Madrid, 31 Jan. (R.). El Sol meent te weten, dat in den ministerraad een votum van vertrouwen is gegeven aan Garcia Prieto als minister van buitenlandsche zaken. De bezwaarnota over het in den grond boren van de Giralda, die naar Berlijn zal worden gezonden, zal op zeer krachtigen toon ge steld zijn. Tweede telegram. Een onder lei ding van den koning gehouden ministerraad heeft zich bezig gehouden met de nota, die in zake de Giralda zal worden gezonden en de inhoud goedgekeurd. Aan Prieto is opgedragen de nota op te stellen. Het stuk zal rechtstreeks naar Berlijn gezonden wor den, zonder tusschenkomst van den gezant te Madrid. Stockholm, 31 Jan. (W. B.) Een Reuter-telegram uit Washington bericht; dat in Londen een voorloopige overeenkomst Is gesloten tusschen de Unie en Zweden over de bevrachting van Zweedsche schepen door de Vereenigde Staten. Het Zweedsche telegraafbureau verneemt hierover van het ministerie van buitenland sche zaken, dat zekere door de Unie aan gegeven goederen, zoogenaamde kerstge schenken door schepen uit Zweden afge haald zullen worden. Als compensatie heb ben Zweedsche schepen, die in havens van de Unie liggen, vergunning gekregen om voor rekening van de Vereenigde Staten een reis naar Zuid-Amerika te doen. Deze overeenkomst heeft met de onderhandelin gen in Londen niets te maken. Londen, 30 Jan. (RHet Amerikaon- sche hoofdkwartier in Frankrijk seint dd. 28 Jan.: Meegedeeld wordt, dat de tonnenmaat der schepen, alle bij elkaar, die vroeger voe ren onder Duitsche of Oostenrijksche vlag, thans voor* den dienst klaar zijn en meeren- deels worden gebruikt om Amerikaansche mannen en benoodigdheden naar Frankrijk te brengen, bij benadering 500 000 ton be draagt. Bij het groote aantal dier schepen, die al veilig en wel geallieerde havens bin nenvielen, zijn de Leviathan ,en 15 andere der grootste Duitsche schepen. Deze cijfers toonen de onjuistheid der jongste Duitsche opgaven aan. Om die reden is de openbaar making daarvan toegestaan. Daaruit blijkt, dat de Duilschers met oozet averech'sche be richten verspreiden om voor het Duitsche volk den steun te verkleinen, door deze scheepvaart de zaak der geallieerden ver leend en om een ongegrofid vertrouwen in de Duitsche duikbooten te doen post vatten. Bij de grootste schepen, die z:jn aangeko men, komen voor de America (vroeger: Ame rika), Covington (Cincinnati), President Lin coln, President Grant, Powhatan (Hamburg), de Mndewaska (König Wilhelm 11). alsmede de stoomschepen» van de Nordd. Lloyd: George Washington, Mount Vernon (Kron- prinzessin Cecilie), Agamemnon (Kaiser Wilhelm II), Aeolus (Grosser Kurf(irst), Mer cury (B^rbarossaV Pacahontas (Prinzessin Irene) en Huron (Friedrich der Grosse). Verder zijn in dienst de Stouben (Kron- prinz Wilhelm) en de Baron de Kals (Prinz Eitel Friedrich). Rio de Janeiro, 31 Jan. (R Ad miraal Pronti is benoemd tot bevelhebber van de Brazilaansche vloot, die bestemd is samen te werken met de vloot der geallieer den. schillende landen elkaar plechtig beloven, een krachtige beweging op touw te zetten en vol te houden voor de internationle ont wapening. De heer Arts wijst op te lage vergoe ding voor inkwartiering. Hij dringt er op aan, thans alleen die verbeteringen aan te bren gen in het leger, welke met het oog op de tijdsomstandigheden bepaald noodzakelijk zijn, opdat men na dert oorlog tot geleidelij ke beperking zal kunnen komen. De heer Ketelaar vraagt of het juist is, dot de munitie-depots In het heele land on bewaakt zijn. Ten 5 uur worden de beraadslagingen ver daagd tot heden half een. Berichten Dc Staatscourant van 31 Januari bevat o. a. dc volgende Kon. besluiten: eervol ontslagen op verzoek tengevolge van lichaamsgebreken den kapitein II. \V. IIcnnus» commandant der 4c compagnie hospitaal-sol dalen; idem mol dank .1 \V. Overbosch, tc 's Gravenhagc, als inspecteur der posterijen en telegrafie; benoemd tol lioogheemraar van hel hoog heemraadschap Zeeburg cn Diemcrdijk (pro vincies Noord-Holland en Utrecht) L). J. van Houten,, te Weesp; aan den rcservc-ccrstc-lultcnant J. E. van Dissel, van het wapen der infanterie, ter zake van ongeschiktheid voor dc verdere waarne ming van den militairen dienst wegens lichaamsgebreken, een écrvol ontslag uit den militairen dienst verleend. benoemd tot kantonrechter-plootsvcvvungcr in het kanton Hilversum, met ingang von 10 Fobr. 1918, P. J. Dam, condiduat-notaris en wethou der der gemeente Hilversum Kameroverzicht Tweede Kamer In de zittin van Donderdag werd het debat over de Oorlogsbegrooting voortgezet. De heer Helsding-en critiseert de nieuwe loonregeling voor rijkswerklieden. De heer J u t e n is dankbaar voor hetgeen de minister reeds verbeterde en vraagt ver schillende verbeteringen voor onder-offi cieren. Spr. dringt aan op gelijker verdeeling der ingekwartierden over de verschillende ge meenten en op verhooring der vergoeding voor inkwartiering. Hij klaagt over te trage betaling bij onteigening. De heer Ruys de Beerenbrouck wil alleen offers brengen voor het militaris me voor zoover dit handhaving der neutrali teit beoogt. De kosten voor bewapening mo gen de grenzen onzer economische krachten niet overschrijden. Spr. is te dien aanzien gerustgesteld omtrent de houding van den minister door diens rede van 28 November en dankt den minister voor de maatregelen in het belang der godsdienstige en zedelijke verzorging der militairen. Hij dringt aan op zuivering van het tooneel voor militairen. De heer S c h-e u r e r zegt den minister, die getoond heelt ook met godsdienstige principes rekening te willen houden, steun toe. Hij-waarschuwt tegen partieele verbe tering van den geneeskundigen dienst, be pleit een betere inrichting van kazernes en behartiging dei belangen van den Pharma- ceutischen dienst. Hij waarschuwt met het oog op het gebeurde met het kruithuis te Sloten, voor het tegengaan van ontevreden heid. De heer A1 b a i d a komt op tegen de meening van den minister, dat de aan het werk gestelde geinterneerden zich niet mo gen aansluiten bij de vakorganisaties en bij staking naar het interneeringskamp worden teruggezonden. De heer T r o e 1 s t r a meent, dat het voor al op den weg van de vertegenwoordigers eener kleine natie ligt, om op te komen voor het ontwapeningsidee. Hij waarschuwt te gen de opvatting ook door den heer Ruys de Beerenbrouck aanvaard, dat we mee moeten doen aan het militarisme, zij het ook op klei ne schaal. Spr. bespreekt in dit verband de Leeuwarder tafelrede en bgtoogt, dat de ver langens van den minister ten aanzien van ons leger veel verder gaan dan voor verwe zenlijking vatbaar is en dat hetgeen de mi nister zou noodig hebben onze economische en financieele krachten ver te boven gaat. De Min. acht ontwapening practisch onmo gelijk en denkt zich in in de reeds toene mende bewapening. De geest der volken zal zich verzetten tegen het militarisme. Na den oorlog zal de internationale bijeen komen en zullen afgevaardigden van ver Provinciale Statenverkie zing. De heer K. Brants (A. R.) te Goes is bij enkele candidaatstelling in de vacature- Woudergem (A.R.) tot lid van de Provinciale Staten van Zeeland in het district Goes ge kozen. Commandant stelling Am sterdam. Kolonel E. A. F. Blokhuis heeft, naar uit Amsterdam wordt gemeld, ontslag uit den .militairen dienst aangevraagd. Van zijn benoeming tot commandant der stelling Amsterdam is hem echter niets bekend. - Een fort voor militaire ar restanten. Uit Amsterdam meldt men ons Naar wij vernemen, zal in verband met het gebeurde bij de overbrenging van dienst weigeraars te Alkmaar en de onlangs plaats gehad hebbende ontsnappingen van arres tanten uit de Oranje-Nassaukazerne alhier, een der forten van de stelling Amsterdam, waarschijnlijk het Nekkerwegfort, ingericht worden tot verblijfplaats van militaire ar restanten. Het fort zal dan onder sterke be waking worden geplaatst. Zijn wij wel ingelicht, dan is dit denkbeeld uitbegaan van de Re^eprin"- en maakt het een punt van ernstige beraadslaging uit tus schen de ministers van oorlog en van justitie en den stellingcommandant van Atv* '-ut». Het Kamerlid Brum mei kamp. Het lid van de Tweede Kamer, de heer Brummelkamp zal wegens ongesteld heid de vergaderingen van de Tweede Ka mer in de volgende dagen niet kunnen bij wonen. V Wethouder te Leiden. In de plaats avn den heer H. W. Fischer, die we gens voortdurende ongesteldheid als zooda nig ontslag had genomen, heeft de gemeen teraad benoemd tot wethouder Mr. dr. C. W. van der Pot, secretaris van Rijnland en secre taris van de Kamer van Koophandel en Fa brieken. De heer v. d. Pot heeft de benoe ming aangenomen. Met Mr. C. W. van der Pot doet de eerste vrijzinnig-democraat zijn intrede in het col lege van B. en W. Gemeente-ontvanger van A m s t e r d.a m. De burgemeester van Am sterdam deelde in de Woensdagavond ge houden gemeenteraadszitting mede, dat de heer C. Th. Knottenbelt eervol ontslag had gevraagd als gemeente-ontvanger, in ver band met zijn hoogen leeftijd (73 jaar). De burgemeester 'heeft den scheidenden ont vanger, die in 1882 zijn loopbaan als con troleur qer gemeentebelastingen te Amster dam begon, gehuldigd voor zijn verdiensten. Op voorstel van B. en W. heeft de raad besloten het ontslag op eervolle wijze te ver- leenèn en hem te benoemen tot tijdelijk ad viseur voor de financiën op op een salaris van ten hoogste 1000 per jaar met dien verstande, dat het bedrag van het hem ver leende pensioen vermeerderd met zijn slaris als adviseur niet kan klimmen boven 4000. Journalistiek. Als directeur hoofdredacteur van de Nieuwe Limburger Koerier, het nieuwe katholieke dagblad voor de mijnstreek is, naar het Centrum meldt, door de ondernemers aangezocht de heer M. J. M. van Poll, dusver hoofdredac teur der Nieuwe Haarlemsche Courant, die deze functie heeft aanvaard. Mr. W. A. van S 1 ot er d ij ck. i Te Leeuwarden is in den ouderdom van 83 jaar overleden mr. W. A. van Sloterdijck, oud-waarrielnend auditeur-militair, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. -Mr. E. A. F. Thomas. fOp 69-jari- gen leeftijd is te 's Gravenhage overleden de heer mr. E. A. F. Thomas, oud-griffier bij het kantongerecht te Alphen en ouderling van de Ned. Herv. gemeente. Medertand ®n de oorlog De Ncilerlmirt«ctM»bel!»ngen in .St. Petersburg. liet ministerie van buitenlandsche zaken heeft een telegram onlvangen van Hr. Ms. tij de lijken gezant. Ie St. Petersburg waarbij be richt wordt dat het bewind der volkscommis sarissen aldaar een aanvang heeft gemaakt met de in beslagneming van goud cn zilver. Verborgen in aan pnrtieulicrcn toobehooren- de brandkasten der*banken. Hr. Ms. lijdelijk gezant heeft voor zoover Nederlanders van dezen maatregel het slacht offer wareii, hiertegen geprotesteerd en zich in naam der regcering het recht voorbehou den schadevergoeding le cischcn voor allo Uttdcelen die Nederlniulschc onderdanen hier van ondervinden. Dc oenlu'lilMworM. Zijn we goed ingelicht zegt het HbkL dan is den Minister van Landbouw enz. door de Rijkscommissie van toezicht voor gesteld, binnen de eerstv^-ppde 'veertien dagen te doen overgaan tot de distributie van de eenheidsworst. Deze zal, gelijk be kend, zijn soamgesteld uit negen, deden vleesch van jonge runderen en één deel varkensvleesöh. De worst zal verkocht worden tegen een maximumprijs, vrij aanzienlijk blijvende be neden den kostprijs. Daardoor wordt een vrij belangrijke toe- slog uit de schatkist noodzakelijk. Bevroren rund vleesch. De gemeente Dordrecht zal a.s. week aan vangen met de verkoop van bevroren rund- vleesch op het abattoir aldaar, evenwel al leen voor personen welke over een inkomen beneden de f 2000 beschikken. De 40e broodkaart. De directeur van het Centraal Broodkan toor maakt bekend, dat de broodkaart van het 40e tijdvak loopt van 3 tot 13 Februari. Bons van deze broodkaart zullen reeds op Zaterdag 2 Februari geldig zijn. M o x i m u m p r ij s Tarwewater- bróód. De Minister van Landbouw heeft bepaald, dot heden de maximumprijs wordt vastge steld voor: tarwewaterbrood (gebakken van Regee- ringsbloem) op o. ƒ0.36 per K.G. of b. f 0.09 per 250 gram tarwewaterbrood (gebakken van Regee- ringsbloem ondeT rabbinaal toezicht) a. 0.37 per K.G. of b. rO.OO'* per 250 gram. Uitvoer van paarden. Dc regeling van den uitvoer van 5000 paarden van 8—12 jaar is nog niet definitief Maar spoedig wordt dit verwacht en, zijn wij goed ingelicht, dan za! de handelaar niet gebonden worden aan" het storten van een waarborg voor de Duit9che papieren, doch' zal Duitschland de credietkwestie met de Nederl. Bank regelen. Van den uitvoer van jonge rulns zal zeer waarschijnlijk niets komen. De Nederl. com missie uit Engeland teruggekeerd zou de boodschap hebben meegebracht, dat Enge land geen uitvoer van jonge ruins toelaat. De krijgsgevangenen. De stoomschepen Sindoro, Zeeland en Koningin Regentes zijn Dinsdagnamiddag te Boston (Engeland) aangekomen. De insche ping van uitgewisselde Duitsche krijgsgevang genen wordt door mist vertraagd. In Duitsche gevangenschap overleden. Men schrijft uit Tilburg aan het N. v. d. IX Kort geleden is gemeld, dat de overat® van het klooster in Maaseijck, de heer v. d. Hout, een Tilburger van geboorte, door d® Duitschers veroordeeld was tot levenslange* dwangarbeid wegens splonnage. Thans heeft de familie te Tilburg het b®» richt ontvangen, dat deze overste in Duitsch® gevangenschap is overleden. Eenige dagen' geleden was nog officieel aan de famill® medegedeeld, dat de opgelegde straf wal gewijzigd in gevangenisstraf van 18 maan» den. Militairen door sraokkelaur» doodgeschoten. Men meldt ons uit Kerkrade: Gisternacht hebben eenige smokkelaar!» die door soldaat-commiezen werden achter volgd, sergeant Van der Meer en den sol daat-commies Hendriks met revolverschoten in het hoofd getroffen. De sergeant en d« soldaa^commies zijn naar het hospitaal ta Heerlen overgebracht, waar zij spoedig aa* de bekomen verwondingen zijn overle den. Het N. v. d. D. meldt nog, dat de kon* miezen, tóen zij op patrouille liepen, zevert smokkelaars zagen aankomen, ieder met een paard. Op hun geroep van halt zetta het zevental het op een loopen met achten- lating van de paarden. De kommiezen ach tervolgden hen echter en haalden hen irv Daarop ontstond een worsteling. Een der smokkelaars trok een revolver en loste 3 schoten, met het gevolg dat v. <L Meer ten. stond gedood werd en Hendricks zwaar ge wond in de borst ter aarde stortte. Op het schieten kwam de grenswacht in t geweer en vond de twee kommiezen badende in hun bloed. Hendricks werd terstond naar het hospitaal in Heerlen vervoerd en stierf kort daarop. De politie is de daders op het spoor.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1