ABONNEMENTSPRÜS TtST Z S „DE EEMLANDER" MIB Hl AHUTHIItt BUITENLAND BINNENLAND w 9 9 m 9 m 16e Jaargang, No. 169 tti post t i-Oö. par weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijke amnmea f OX* Wekelijkscb byvoegsel »D# Holhndsch» Halsvroaw* tonder redactie ea» Tbérèat Horen) pex 3 maanden 50 cent Wekelijksd» byvocgte! %W*tldrcrue* per 3 maanden 60 cent. AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: Ma. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS; VALKHOFF t C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, «o., mnHTHHiin. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 Vrildag 8 Februari 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0J0. groote letten naar plaatsruimte. Voor bandd co bedrijf bestaan neer roordeelige bepalingen tot het herhaald adren teeren In dit Blad, bij abonnement Eene drculairn, be rattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De oorlogswil van de Entente. l De Engelsche eerste minister Lloyd George heeft in de vorige maand de hoogste bewindvoerders van Duitschland en Oosten- rijk-Hongarije een verwijt er van gemaakt, dat zij de door hem op 5 Januari gehouden redevoering en de boodschap van Wilson van 6 Januari de eer van een antwoord niet waardig schenen te keuren. Dip ver wijt was voorbarig en ongegrond, want kort daarna hebben graaf Hertling en graaf Czer- nin zich uitgesproken voor de bevoegde or ganen der volksvertegenwoordiging en bei den hebben tot basis van hunne beschou wingen genomen wat door Lloyd George en .Wüson op de genoemde dagen is gezegd. Thans echter kunnen Hertling en Czernin op1 hunne beurt een verwijt richten tot de hoogste bewindslieden van de Entente, en ditmaal met meer grond. In de vorige week is gedurende vier dagen de opperste oorlogs raad van de geallieerden te Versailles ver gaderd geweest, het nieuwe orgaan tot ver zekering van de eenheid van handelen bij de Entente, dat in 't leven is geroepen na de ramp in Noord-Italië, die zich uit den twaalfden Isonzoslag ontwikkeld had. Daar zijn de hoofden van de regeeringen der ge allieerde staten bijeen geweest om over den toestand te beraadslagen. Blijkens het be richt, dat Havas van de uitkomsten dezer ver gaderingen heeft gegeven, hebben zij zich ernstig bezig gehouden met de laatste ver klaringen van den Duitschen rijkskanselier en den Oostenrijksch-Hongaarschen minis ter an buitenlandsche zaken. Zij hebben echter daarin „geene feitelijke toenadering gevonden tot de zeer gematigde voorwaar den. die door alle regeeringen van de ge allieerden zijn opgesteld." Zij zijn in die overtuiging versterkt door den indruk, die is teweeggebracht door „de tegenstelling tusschen de verkondigde ideale doeleinden waarmee de centrale mogendheden traden in de tegenwoordige onderhandelingen te Brest-Litowsk, en hunne nu open en onver bloemd aan den dag liggende veroverings- en beroovingsplannen." Onder deze omstan digheden „heeft de opperste oorlogsraad der geallieerden besloten, dat de eenige voor de hand liggende taak van de geallieerden hier in bestaat, met de uiterste krachtsinspurning ln eene vast aaneengesloten en daadwerke lijke samenwerking de militaire operatiën der geallieerden voort te zetten, totdat hun druk in de vijandelijke regeeringen en vol ken eene omkeering in de stemming heeft doen ontstaan, die de hoop kan rechtvaar digen op een vrede, die geen prijsgeven be- leekent van al de beginselen van vriiheid, gerechtigheid en eerbied voor het volken recht. waarvoor de geallieerden opkomen, voor het op den aanval beluste en niets be rouwende militarisme." Tegen de voorstelling, die hier van hunne bedoelingen gegeven wordt, kunnen de staatslieden, die de woordvoerders zijn van de centrale mogendheden, met volle recht opkomen. Zij hebben verklaard„Wij wil len geene gewelddadige annexatiën in het oosten, wij willen geene inlijving van België, wij willen de bezette streken van Frankrijk niet behoudenwij willen slechts het onge schonden behoud van ons eigen gebied." Graaf Czernin heeft uitdrukkelijk gewezen op de groote overeenstemming, die hij op merkte tusschen het vredesprogramma, dat president Wilson in 14 punten heeft samen gevat, en het steeds door Oostenrijk-Hon- gariie voorgestane vredesdoel, en hij heeft daaraan vastgeknoopt, dat deze beide lan den hem voorkwamen aangewezen te zijn* om gezamenlijk de oorlogvoerende landen, die nog niet aan de vredesonderhandelingen deelnemen, daartoe te bewegen. Op dit alles Iheeft de Entente geen ander antwoord dan dit. dat de veroverings- en beroovingsplan nen van de centrale mogendheden open en -onverbloemd aan den dag liggen. Wanneer die conclusie uit de redevoeringen van Hert ling en Czernin wordt getrokken, dan zijn hunne bedoelingen willens en wetens ver keerd verstaan. De korte mededeeling, die Havas heeft gebracht over de uitkomsten van deze vier- daagsche zitting van den oppersten oorlogs raad. vermijdt zorgvuldig in bijzonderheden te gaan. Daarmee is een gemakkelijke, maar geenszins een verstandige weg gegaan. Het had*wel gemotiveerd mogen worden op grond waarvan men tot deze conclusie over de bedoelingen van de tegenpartij gekomen Nu ontbreekt daarvoor elke toelichting, ok wordt elke aanwijzing gemist over de esluiten, die genomen zijn over de te vol gen politiek en over de maatregelen tot hare Bitvoering. Daarover is alleen verkondigd, dat men is gekomen tot eene volkomen overeenstemming Meer zal er niet van ge zegd worden blijkens eene in het Engelche lagerhuis gedane mededeeling, waaruit men alleen nog vernomen heeft, dat een alge- meene opperbevelhebber van de geheele strijdmacht der geallieerden niet zal worden benoemd. Maar juist dit geeft reden om te betwijfelen of i m het beleid, dat de eind overwinning aan de Entente moet brengen, "te' wijzen gevonden is. „II nous manque un Hindenburg'' Leeft dè Temps reeds vele maanden geleden gezegd, daan- mee doelende op het groote voordeel, dat de in ééne hand geconcentreerde opperste leiding aan de centrale mogendheden ver schaft voor hunne oorlogvoering. De een heid van leiding schijnt ook thans niet ten volle verzekerd bij de Entente, nu zij staat voor de eindbeproeving om hare pogingen vrucht te doen dragen, waarvoor ln de „Kings Speech" tot sluiting van de nu ge- eindigde zitting van het Britsche parlement de zegen van den Almachtlgen God wordt ingeroepen. De oorlog, Br is niets van belang gebeurd aan de fronten: Bij de Iersche kust is een groot transport schip met Amerikaansche troepen getorpe deerd. Het aantal slachtoffers is betrekkelijk gering; van de 2397 aan boord aanwezige personen zijn 2187 gered. Het schip maakte deel uit van een konvooi en was het eenige, dat daarvan getroffen werd. Graaf Julius Andrassy, het hoofd van de nieuw gevormde regeeringspartij in Honga rije,. heeft in den rijksdag een rede gehou den, waarin hij 't den plicht noemde van iederen vaderlander vol te houden totdat een eervolle vrede is bereikt. Een vrede tot eiken prijs zou de grootste misdaad tegen de natie zijn. De vredesbedoelingen van de bolshewiki beschouwt hij niet als ernstig; zij willen de onderhandelingen over den vrede rekken, in de hoop inmiddels in het buiten land de revolutie te organiseeren. Petersburg, 5 Febr. (W. B.) De ker kelijk gezinde kringen reageeren tamelijk levendig op het besluit over de scheiding van kerk en staat. De patriarch van Moskou heeft den grooten kerkelijken ban uitgesproken over de bolshewiki. Verleden Zondag wer den van al)e**erken uit plechtige processiën gehouden met vaandels en ikonen, die zich ten slotte voor het Alexander Newski-kloos- ter verzamelden voor een grooten boete godsdienst. Het aantal deelnemers wordt op 2000 geschat, Deze indrukwekkende pro- testbetooging werd door de tegenpartij niet gestoord. Stockholm, 7 Febr. (W.-B.). Uit Helsingfors wordt aan Stockholms Tidnin- gen geseind, dat de Russische regeering streeft naar de hereeniging van Finland met Rusland. Zij roept officieel de soldaten en matrozen op, zich bij de Finsche roode garde aan te sluiten. De Poolsche en UkraJnisthe soldaten, die geweigerd hebben dit te doen, werden ontwapend en naar Sveaborg ge zonden. Uit Kroonstad moeten te Helsingfors eenige duizenden manschappen van de vloot en van de Russische roode garde zijn aan- gekomen. Behalve de Zweedsche schouwburg, moe ten ook vele particuliere huizen geplunderd zijn. Als slachtoffers van de revolutie zijn nog gevallen hef lid van den landdag Dach en een aantal jongelieden uit den gegoeden stand. Oorlogsschepen van de Russische vloot, die te Helsingfors lagen, zijn te Sveaborg voor anker gegaan en hebben gedreigd de stad te zullen beschieten. Volgens een telegram aan Svenska Dag- bladet is te Helsingfors ook de hoofdredac teur van een der grootste bladen door de roode garde vermoord. Stockholm, 7 Febr. (Zweedsch tel.- bur.). De Witte Garde in Wasa seinde Woensdagavond De burgeroorlog in Finland duurt voort en tegelijk het terrorisme der socialisten. Meer dan 20 aanzienlijke burgers in Hel singfors zijn op vreeselijke wijze terecht ge steld. Dagelijks worden landgoederen en boerenhuizen geplunderd en in brand ge stoken. Ongewapende en onschuldige per sonen, vooral ln het zuia-westelijk gedeelte, zijn gedood. De Witte Garde is evenwel vol goeden moed, ofschoon afgrijselijke gebeurtenissen helaas niet verhinderd kunnen worden. Een groot voordeel voor de Witte Garde is de inneming van Keni en van Tornea, welke gisteren plaats had. Washington, 7 Febr. (R.) De secre taris van marine Daniels heeft vemaara, dat de Vereenigde Staten en hunne bondgenoo- ten aan de winnende hand zijn tegen de duikbooten. Hij zeide: Wij hebben voor spoed en tegenslagen, maar de strijd wordt gewonnen. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Donderdag werd na aan neming van de begrooting voor het Artille- riebedrijf voortgegaan met de behandeling der Oorlogsbegrooting. Bij bespreking van de begrooting van het artillerie-bedrijf wordt door de heeren H e 1 s- dingen, Oud, Duys, Bomans, Eland, Van de Velde en Van der Tempel aangedrongen op positieverbete ring voor het personeel der artillerie-inrich tingen. De Minister zegt overweging van de geuite wenschen toe De oorlofisbeerooting wordt aangenomenJ met 48 tegen 12 stemmen (tegen de sociaal democraten). Aan de orde is nu het ontwerp tot Verhooging van onderwijzerswedden. De heer Juten wijst er op, dat de nood in de onderwijzerskringen niet afdoende zal verbeterd worden door dit voorstel. Het minimum zal nu feitelijk 600 wor den, terwijl het 900 moet zijn, gelet op de salarieering van betrekkingen bijv. bij pos terijen, die veel mindere studie en bekwaam heden eischen. Spr. zal evenwel het ont werp aanvaarden, omdat het althans de meest noodlijdenden eenigszins helpt. De heer Ketelaar wijst op de bittere stemming onder de onderwijzers tengevolge van de nalatigheid van den minister om iets voor hen te doen en vooral van het terzijde schuiven van het lnitiatiefvoorstel-Marchant, dat beter is dan het voorgestelde, omdat het een minimumverhooging ih de- wet op het L. O- zou vastleggen, terwii! het voorstel een premie is op nalatigheid van gemeente- en schoolbesturen, die door den staat geholpen worden, als zij de salarissen maar op het minimum houden. Het ontwerp loopt vooruit op de uitwerking van art. 192 der Grond wet, doordat het aan de bijzondere school hoofden die veelal niet konden uitgaan bo ven het minimum, meer geeft dan aan ge meenten die veelal gedwongen werden tot verhooging. Ten half vijf wordt dg vergadering ge schorst tot 8 uur. Avondvergadering van Donderdag 7 Febr. Landbouwbegroting. Aan de orde is de begrooting van Land bouw, Nijverheid en Handel. De heer Teenstra brengt den Minister hulde voor hetgeen deze nog tot stand wist te brengen, vraagt spoed met de behandeling van het wetsontwerp op de paardenfokkerij, en ruime subsidie voor de vereeniging voor Hooger Landbouw-onderwijs te Groningen en spoedige indiening van een wetsontwerp tot regeling van het lager lancl- en tuinbouw- onderwijs. De heer C o 1 ij n dringt aan op spoed ten aanzien van het verleenen van uitvoercon- senten voor tuinbóuwzaden. De heer Juten vraagt ruimer vergun ning voor het schieten ven voor den land bouw schadelijk gedierte. De heer H e 1 s d i n g e n betoogt dc wen- schelijkheid van herziening der Jachtwet. De heer Smeenge slurt zich aan bij het betoog van den heer Teenstra. Minister Posthuma verklaart gaarne bereid te zijn het ontwerp betreffende de paardenfokkerij te behandelen. Hij zal den tijd, die hem overblijft, besteden aan de voorbereiding der ter sprake gebrachte pun ten. Een subsidieverzoek voor de Vereeni ging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen zal,spreker in ernstige overwe ging nemen. Hij kan niet toezeggen dat het ontwerp betreffende het lager landbouw onderwijs nog in deze wetgevende periode zal gereed komen. De quaestie van uitvoer van tuinbóuwzaden hoort bij de distributie maatregelen thuis. Verloven tot het schieten van schadelijk gedierte worden op ruime schaal verleend. De heer T e e n s t r a vraagt of de onder wijzers aan de landbouwscholen vallen on der de duurtetoeslagen. De heer Helsdingen dringt aan op positieverbetering voor de arbeiders aan de Riikslandbouw-hoogeschool. De Minister zegt overweging toe. D heer Duymaervan Twist licht een motie toe, vragende om gelegenheid tot nader onderzoek bij afwijzing van verzoe ken om vergoeding van bedrijfsschade ten gevolge van jnaatregelen tegen het mond en klauwzeer. De heer Be urn er steunt deze motie. Hij wenscht dat de rechter niet zal beslissen voordat een kleine commissie of Gedep. Staten zijn gehoord. De heeren Bongaerts envanGroe- nendaal maken bezwaren tegen het aan den districtsveearts Goossens te Roermond gegeven ontslag, ook al was dit eervol. De Minister is bereid het denkbeeld van den heer Beumer in overweging te ne men en hoopt, dat de heer Duymaer van Twist daarmede tevreden zal zijn. Z.Exc. betoogt, dat de districtsveearts Goossens onmogelijk was te handhaven De heer DuymaervanTwist trekt nu zijn motie in. De heer Sasse van Ysselt maakt be zwaar tegen de vele kapverboden in het zui den des lands. Hij wenscht dat het Rijk liever bosschen zal aankoopen. De heer Beumer meent, dat een tige ring bedrag 16,000) is aangevraagd voor afronding van het domeinbezit. Hij dringt oan op aankoop van het Speuderbosch op de V eluwe. De Minister betoogt, dat het kapver- bod zooveel wordt toegepast als noodig is. Het wetsontwerp betreffende het Speulder- bosch ligt op het departement gereed. De heer Helsdingen dringt aan op loonsverhooging voor de arbeiders bij het Staats boschbeheer. De Minister deelt mede, dat deze zaak in onderzoek is. De heer Van Hamel dringt aan op nieuwe voorstellen inzake zoutontginning. De heer Van Groenendael vraagt voorziening in den woningnood voor de Rijksambtenaren in de mijnstreek en yerbe- tering van het verkeerswezen in Zuid-Lim burg. De heer Albarde bepleit de noodzake lijkheid van Staatsexploitatie van zout. Spr. dringt aan op een wet tot regeling der arbeidsvoorwaarden voor de mijnwer kers. De heer Ruyi de Beerenbrouck vraagt verschillende maatregelen in het be lang van betere levens- en arbeidsvoorwaar den der mijnwerkers. De Minister deelt mede„ dat een wets ontwerp inzake zoutontginning bij den Raad van State is. Het is niet gebouwd op het stelsel van Staatsexploitatie. Verschillende andere ter sprake gebrachte punten zal Z.Exc. overwegen. De heer M a r c h a n t vraagt nadere over weging van de vraag of Staatsexploitatie in zake zoutontginning niet gewenscht Is. De heer Duymaer van Twist be pleit spoed met de distributie van visscherij- benoodigd heden en vestigt de aandacht op de voortdurende toeneming der nestvis- scherij. De Minister deelt mede, dat de distri butie van visscherijbenoodigdheden spoedig zal kunnen aanvangen. Hij meent dat de op zettelijke nestvisscherij geen stand heeft gehouden. De heer De Zeeuw dringt aan op een grondig onderzoek naar de zeewaardigheid der trawlervloot. De Minister zegt nadere overweging toe. De heer V a n H a m e 1 vraagt het oordeel des Ministers over aaneensmelting der af- deelingen Handel aan de Departementen van Landbouw en Binnenlandsche Zaken. De Minister kan hangende het overleg .met zijn ambtgenoot geen mededeelingen doen. De heer Helsdingen vraagt spoed met de inwerkingtreding van het arbeids reglement voor de Rijkswerklieden. De Minister deelt mede, dat nog on derhandeld wordt met andere betrokken Departementen, met welke nog geen over eenstemming is verkregen. De begrooting wordt zonder hoofdelijke steming aangenomen, waarna (te half één) de vergadering werd gesloten. Berichten Dt- Staatscourant van 7 Februari beval o. a. dc volgende Kon. besluiten: met ingang van 16 Februari de kapitein ter zee J. S. A. Kroon eervol ontheven van hef bevel over Hr. Ms. pantserschip „K o r t e- n a e r" en is het bevel over dien bodem op gedragen aan den kapitein-luitenant ter zee B. Schreuders; benoemd tot kanselier bij Ilr. Ms. gezant schap te Weenen D. Hoagewerff. herbenoemd, t© rekenen van 23 Jan. 1918 tot plaatsvervangend voorzitter der plaatse lijke commissie voor de ongevallenverzekering te Emmen, de heer J. ter Borgh, landbouwer te Exloo, gemeente Odoorn tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallen verzekering te Hoogeveen, de heeren W. Koel man, secretaris der gemeente Hoogeveen, en jhr. A. W. van Holthe tot Echten, burgemeester der gemeente Ruinen tot plaatsvervangende voorzitters der plaatse lijke commissie voor de ongevallenverzekering te Enkhuizen, onderscheidenlijk te Wormerveer, de heeren G. H. Beker, candidaat-notaris te Enk huizen, en Ph. Beernink, hoofdcommies ter ge meente-secretarie te Wormerveer, en benoemd tot voorzitter der plaatselijke commissie voor dc ongevallenverzekering Haar lemmermeer, de heer L. von Andel, lid van den gemeenteraad te Haarlemmermeer en wonende te Nieuw-Vennep benoemd tot eerste-klerk bij het Staatstoe zicht op de mijnen, met ingang van 1 Febr j.l„ de tijdelijke tweede-klerk bij dien tak van dienst J. P Chr. M van de Voort; benoemd, met ingang von 1 Febr. 1918 tot tijdelijk leerares bij het landhuishoudonder- wijs, mej. A. Keulen, te AUcinaar, en tot leerares bij het landbomvhuishoudonder- wijs, mej. G. van der Wal, te Alkmaar, tot dus verre tijdelijk als zoodanig werkzaam. De Prins en de Padvinders. Prins Hendrik heeft, vergezeld van graaf van Limburg Stirum, commissaris voor de pad vinders in Zuid-Holland, gistermiddag het clubgebouw van de vereeniging voor pad vinderij onder de volksklasse „Wij zijn- Be reid", in de Falkstraat in Den Haag bezocht. De Prins werd ontvangen en rondgeleid door eenige bestuursleden der vereeniging. Met belangstelling heeft Z. K. H. de verschillen de lokalen bezichtigd en de werkzaamheden gevolgd, welke in vollen gang waren, zooals de schoenmakerij, de muziekklasse, lessen in verbandleer en eerste-hulp bij ongeluk ken werden gegeven, en de drukkerij be staande uit een stel letterkasten en een groote trappers, waar de jongens het druk werk voor de vereeniging drukken. Octrooi Ncderlandsche Bank. Nader vernemen wij dat het bericht volgens hetwelk het wetsontwerp tot verlenging en wijziging van het oclrooi der Nederlandschc Bank-reeds naar den Raad van State was verzonden, voorbarig is geweest Het wets ontwerp zal dezer dagen daarheen verzonden worden. Ouderdomsrente. Naar het Corr. Bur. verneemt, zal bij de heden, bij den aanvang der Kamerzitting, te houden regeling van werkzaamheden, een voorstel worden gedaan tot onderzoek In de afdeelin- •en m het wetsvoorstel tot toekenning van ouderdomsrenten. Odn nultoua»! Inkouieu. De Jaarcijfers voor het Koninkrijk de» Nederlanden bevatten tie nieuwste ge ge vena, over het belastingjaar 1913—1916, betreffende het belastbaar inkomen in Nederland. Roegrooth. v.h. belaatb. Aant aan- Bodr. h inkomon. (Zonder don lok. zond Van kinderaftrek). d.kind^fl in mill. gM 660 tot f 800 138.701 98 SOO 9 1.000 166.070 144 1.000 M 1.2O0 96.400 160 1 200 1.400 68.001 78 1.4« «0 1.600 41.760 61 1 600 1.800 24.847 41 1.800 2.1)00 19.88* 36 2.000 2.600 87.676 82 B.500 3.000 21.580 63 3.000 3.500 16.181 51 8.600 4.000 10.026 37 4.000 4.600 8.457 35 4.500 6.000 6.658 26 6.000 6.000 8.596 46 6.000 7.000 6.677 80 7.000 8.000 3.745 28 8.000 9.000 2.763 23 9.000 10.000 1.944 16 10.000 20.000 7.070 108 20.000 80 000 2.183 62 30.000 4U.000 1.031 85 40.000 50 000 450 20 60.000 60.000 325 18 60 000 70.«O0 20 L 18 70.000 H 80.000 144 11 80.000 t 90.100 92 8 90.000 m 100.000 68 6 100.000 en d&ftrbovon 381 73 Totaal iyiB/1916 679.110 1836 De inkomens beneden f G50 niet meegeren kend, bedraagt- Jus het geheele nationale in* komen ruim 1300 milllocn gulden. Telt men de Inkomens beneden f 650 er bij, dan komt men vermoedelijk een eind boven de 1500 mü* lioen gulden. De Kamerverkiezingen. Naar de Avp. verneemt, zal do heer P. van Vilei zich bij de Kamerverkiezingen niet meer be schikbaar stellen. De Kamerverkiezingen. Het hoofdbestuur van de Algemeene Staatspartij heeft, naar de Tel. meldt, den leden de vol gende personen voorgesteld als candtdaaf voor de Tweede Kamen Prof. dr. J. A. Barrau, te Groningen; H, Dunlop, te 's Gravenhage; dr. Prederlk van Eeden, te Bussum; M. J. van Essen, te Utrecht; H. J. van Ginkel, te Amsterdam! dr. Zeno Kamerling, te Watergraafsmeer; mr, Ph. S. de Laat .de Kanter, te Oegstgeest; J. F. Lankamp, te Amersfoort; E. Molema Jr., te Bedum; G. Polvliet, te Beverwijk; H. Pyt- tersen Tzn., te Arnhem; jhr. P. J. Repelaeiy te Zeiit, er. W. Sturms, te Amsterdam. Het anti-rev. program van actie Aan de Anti-Revolutionnaire Kieever* eenigingen is verzonden het Concept-Pro* pram van Actie 1918. Aan dit Concept-Program, dat de Stand, meedeelt wordt het volgende ontleend 1. Voor zoolang de oorlogstoestand, me! name in de ons begrenzende staten, nog aanhoudt, volharde onze regeering in de voorzichtige en toch krachtige houding, die zij tot dusver inzake de oorlogsaangelegen* heden aannam. 2. Onze buitenlandsche politiek worde ia zoo rechtstreeksch verband met de bevoegd heden van de Staten-Oeneraal gebracht, dal alle onnoodige geheimzinnigheid wegvalley en almeer geheel ons volk in do verant woordelijkheid voor onze bultenlandsch* politiek kunne deelen. 3. De wijziging van art. 192 der Grondwet vinde zulk een uitwerking en toepassing, daty met wegneming van alle geldelijke bevooi*'. recjrting van het openbaar boven het bijzon* l der onderwijs, de vrijheid en zelfstand igheféj van het bijzonder onderwijs er ln elk opr' zicht door gewaarborgd worde. 4.'De schoolduur van het gewone lage* onderwijs worde, evenals in Zwitserland Duitschland, uitgebreid tot den veertien-j rigen leeftijd. 5. Zonder verder verwijl ga de Regeering over tot uitvoering van de in 1913 doof H. M. de Koningin uitgevaardigde wetten van sociale strekking, en daarop volge zoor spoedig mogelijk de aanvulling van die wet* ten door opneming in de verzekering vant de zelfstandig hun bedrijf uitoefenende per sonen, en door opneming van de genees*' kundige verzorging in de ziektewet. Voort* worde d> ongevallenverzekering uitgebreid tot landbouw, visscherij en zeevaart. 6 Wettelijke uitbouw van het collediev*/ aibeidscontiact. 7. Meer bescherming van volwassenen, ln*' zondtrheid van de gehuwde vrouw. 8. Belangen van den middenstand. 9 Vrijheid van bedrijf en handel. 10. Bü;kt het Vrouwenkiesrecht niet lan ger. conform ons Program van Beginselen, te keeren, dan zij ons streven er op gericht* het een even uitgebreid karakter te doen eiw langen als het kiesrecht, dat thans aan den man is verleend. 11. Modernisering van de verdedigings middelen te land, op het water en in de' lucht. j 12. Voo'.ts worde ln Nederlandsch-IndiSj het nog steeds zich zoo sterk uitzettende- opiumgebiuik ingeperkt. De overheidsschool en de vrije school worden op voet van ge lijkKeid bejegend. En aan alle Christel jb missiën worde gelijke bescherming van R- geeringswege verleend. 13. In den publieken dienst vereenvoudig ging en bezuiniging, belastingheffing naaf draagkracht, die ook verband houde met da talrijkheid van het gezin. Ook worde er bty

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1