DE EEMLANDER BUITENLAND BINNENLAND Astrid Ehrencron-fi/iöller. O UDEHS Toorts walm. KOLONIËN. FEUILLETON. 16e Jaargang, No. 172 ftlftttUIIttUTQDQIIO P" maanden voor Amen» AuUnfltmtnIutnlju foorf f 1.50, Idem franco per post f 2.00; per week (met gratis verzekering tigtik ongelukken) f 0.14* afzonderlijke du mm er® OM Wekelijksch bijvoegsel »D* Holhndseh» Hnlsrtgow (onder redactie van rhdrise Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelijksd» bijvoegsel %WtrtUrwuf per 3 maanden 60 cent AMERSFOORTSC! Dinsdag 12 Februari 1918 HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hoik utrichtscheita. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 dicnsiaanbiediivren 1—5 regel, f 0.50, groote letter» naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeelige bepalingen tot bet herhoajd ad.cr. teeren in dil Blad, bij abonnement licne circulaire, bevallende de voorwaarden. wordt op eanvraag toegezonden. t Is eigenaardig, inaar men kan de heeren /an de s. d. a. p. niet boozer krijgen dan wanneer men praten gaat over Zaandam, waar hun vrienden aan het laadje zitten. Evenals destijds Schoten, waar dc soc.-dem. wethouder Verton zoo teleurstelde, is Zaan dam onder rood bewind geenszins de model gemeente geworden waaraan de geheele democratie in Nederland 'n voorbeeld kon nemen; integendeel, er zijn gemeenten on der vooruitstrevend-burgerlijk gebied, die het er wel zoo goed afbrengen. Maar als men dat zegt, worden de s. d. a. p.'ers foei nijdig. Nu weer de Toorts, het 'sKx.-dem. weekblad voor Utrecht. Dat is 'verkeerd, want zoo laadt men den schijn op zich, alsof er waarheid zou liggen in de woorden: „luister naar onze woorden, doch «ie niet naar onze daden". 1 Met moet wel héél slecht van ons geweest *ijn, dat wij verteld hebben, dat in Zaandam de laagste portieprijs voor het eten der Cen trale Keuken 12'A cent is, terwijl in het „burgerlijke" Amersfoort 7 cent betaald wordt. Dat was niet prettig voor de soc-dem., maar och, de soc.-dem. vertellen ook wel eens iets, wat voor de vrijzinnigen niet pret tig is. Dikwijls is het niet eens waar wat zij dan vertellen, of uit z'n verband gerukt, ter wijl wij slechts 'n onaanvechtbaar feit mede deelden. Maar de Toorts-redacteur was zóó boos, dat hij naar de pen greep en 'n stukje schreef persoonlijk en zóó minnetjes, dat het sterk herinnerde aan soc.-dem. polemiek van de kleinere propagandisten uit de kinderja ren van de partij. Nu dé partij zich ministra- bei verklaard heeft, diende de leider van 'n gewestelijk orgaan toch niet tot die manieren terug te vallen. Zelfs de Amersfoortsche correspondent maakt zich daaraan niet meer schuldig. Dat moest men nu maar overlaten aan Wijnkoop en mej. v. Zelm, die reeds in zoo menig opzicht de erfgenamen zijn van afgedankte soc-dem. plunje. Maar wat nog erger is, om de Zaandam- sche soc.-dem. schoon te wasschen, wordt 'n smet geworpen op de Amersfoortsche Centrale Keuken. 'tWas niet te ontkennen, dat de portie- prijs hier 7 cent, en daar 12^ cent bedraagt. Maar aldus de Toorts: hier „is 't eten dikwijls zuur of niet gaar". „Dan kunnen ze 't ook wel voor 7 centen geven. Daarte genover staat dat het eten in Zaandam in één woord schitterend is van smaak en van hooge voedingswaarde". (De schrijver is ze ker geregeld afnemer van de Zaandamsche Keuken?) Drommels jammer, dat de schrijver z'n betoog verzwakt door 'n pertinente onwaar heid te verkoopen. Hij zegt nl., dat het aan tal verbruikers hier minder wordt. 'n Leugentje om bestwil, maar 'n leugentje blijft het; 't aantal verbruikers is juist sterk vooruitgaande. Dat komt er van als men twee vliegen in één klap wil doen. Gelijk zoovelen, heeft ook de schrijver een verklaring gezocht-voor de zuurheid van het eten. En hij heeft 'n gansch andere verklaring dan alle ande- ïen. 't Was te wijten aanhet vertrek van partijgenoot Van Mechelenf „Sedert (diens vertrek) tobt de organisatie van de C. K. aan overbelasting van allerlei paperassen. Het aantal verbruikers wordt mindei, het eten is dikwijls zuur of niet gaar. Wel hebben de heerefrin hun hart tegen de soc.-dem. de gemeenschap een dienst bewe zen weet de schr. zeker, dat Ged. Staten het verlof aan den heer v. M. niet goedkeur den, wijl deze soc.-denw- was, of is het maar weer n insinuatie, 'n propagandistisch leu gentje om bestwil? Het administratief; gedeelte is nu overgelaten aan een Juffrouw, die pas komt kijken. Walewink als opvolger van v. M. kwam ook eens kijken, maar deed niets. Nu is zekere Dottinga belast met de finantieele controle. Een ambtenaar wien ge heel en al elk gevoel van gemeenschapszin vreemd is. En onze burgemeester weet het." Zoo zijn onze manieren Alleen tot meerdere glorie van de S. D. A. P. I Politiek Overzicht De oorlogswil van de Entente. IU Met de onderteekening in den nacht van den Oen Februari van het eerste vredesver drag in dezen wereldstrijd is de vrede her steld tusschen de staten van den vierbond en het zuidelijk gedeelte van Rusland, dat zich onder den naam van deUkrainische volksrepubliek heeft losgemaakt van de regeering te Petersburg en tot een zelfstan digen, onafhankelijker, staat heeft verklaard. Geheel op zich zelf beschouwd, is dat reeds een feit van groote beteekenis. De Ukraine heeft een gebied 650,000 KM*. De oppervlakte, die het gebied van den nieuwen staat inneemt, komt ongeveer overeen met die van Oostenrijk-Hongarije. De bevolking vinden wij in Oostenrijksche bladen opgegeven als dertig millioen. Dat is een kleiner getal dan het in een vroeger tijdperk in stukken, uitgaande van de leiders der Ukrainische beweging, genoemde cijfer van leden van .den Ukrainischen stam. Er moet echter mee gerekend worden, dat in die opgave begrepen waren de op gebied van Oostenrijk-Hongarije, in het oostelijk deel van Galicië en de Boekowina en ook in het uiterste noordoosten van Hongarije levende stamgenooten, te zamen ongeveer vier millioen. Het Ukrainische vasteland heeft zonder het schiereiland de Krim, waar van de noordelijke helft ook Ukrainisch is, eene kustlijn van meer dan 1000 Kilometers met het stroomgebied van de Dnjestr, de Dnjepr en de Don. De Ukraine is van het Russische gebied in Europa het meest waardevolle gedeelte. Bijna het géheele land is vruchtbare bouw grond, die een derde van de totale gvaanpro- ductie van Rusland voortbrengt. Jaarlijks w orden 150 millioen centenaars tarwe, rogge €n gerst geoogst. De veestapel wordt op 30 millioen stuks groot vee geschat. De bodem is verder rijk aan minerale schatten, die nog sléchts voor een deel worden geëxploiteerd. Twintig millioen ton steenkolen worden ieder jaar gewonnen. Er zijn beddingen mangaanerts, kwikzilvermijnen en petro- leumvelden. Er wórden 110 millioen poed ruw ijzer en 86 millioen poed staal gepro duceerd. Dit is het land, dat nu weer voor de wer ken des vredes zal worden ontsloten. Met de bewoners zelf kunnen daarvan in de eerste plaats de vruchten geplukt worden door de staten, wier gevolmachtigden met die vart- de Ukrainische republiek het vredesverdrag onderteekend hebben. Het economische verkeer tusschen de landen, die den oorlogs toestand beëindigd hebben en hun besluit hebben kenbaar gemaakt voortaan in vrede en vriendschap met elkaar te leven, zal zoo spoedig mogelijk weer in gang gebracht worden. Beide partijen hebben daarbij be lang. In de Duitsche pers wordt er op ge wezen, dot de bevolking van de Ukraine juisf^die zaken gebruikt en noodig heeft, welke Duitschland ook onder de huidige omstandigheden kan leveren. De Ukraine zal dus nut trekken uit het herstelde econo mische verkeer. Maar voor de centrale mogendheden is daarbij in letterlijken zin een levensbelang gemoeid. Zij zijn nu ge red uit het gevaar, waarmee de hongeikrijg, dien de Entente met den steun van Amerika tegen hen voert, hen bedreigde. Uit de rijke voorraadschuren van de Ukraine kunnen zij hun tekort aan levensmiddelen aanvullen. Maar de beteekenis van het feit, dat ver leden Zaterdag het vredesverdrag tusschen de Ukraine en den vierbond is gesloten, is niet beperkt tot de landen, wier gevolmach tigden er hunne namen onder hebben ge zet. Dit verdrag is een eersteling, die nog door velen moet worden gevolgd om ons den algemeenen vrede te brengen, waarnaar de 'gansche wereld snakt. En gelukkig kan nu reeds worden gezegd, dat de Ukrainische republiek niet alleen zal blijven staan in het herstellen van den vredestoestand. Het door haar gegeven voorbeeld zal door anderen worden nagevolgd. Wij zien dat aan Rume- nie. Dat heeft, toen de wapenstilstand tus schen Rusland en den vierbond gesloten was, met den daardoor in 't leven geroepen toestand rekening moeten houden en zijner zijds eene overeenkomst moeten sluiten om de wapenen verder te laten rusten. Nu zal het, van de leden der Entente afgesneden, terwijl het gebied der Ukraine het scheidt van noordelijk Rusland, om den vrede moe ten vragen. Wanneer het bericht van Reu ter juist is, dat veldmaarschalk von Macken- sen een termijn heeft gesteld aan Rumenië om de onderhandelingen over den vrede te beginnen, dan kan dat slechts dienen om den gang van .zoken te bespoedigen. Inder daad heeft Rumenië geen andere keus dan ten spoedigste vrede te sluiten; het moet dat doen om te redden wat nog te redden is. Het reeds eenige dagen geleden aangekon digde ontslag van het kabinet-Bratianu, dat Rurnenië in den oorlog heeft doen gaan, is nu een feit geworden; het ligt voor de hand, dat zijn opvolger het sluiten van den vrede als allereerste taak zal hebben te verrichten. Wat zal het verdere Rusland, buiten de Ukrainische republiek, doen? Dat zullen wij nader nog vernemen. Voor het oogenblik weten wij alleen, dat aan de Sovjet-regee ring te Petersburg, die staat onder de leiding van Lenin en Trolzki, de lust schijnt te zijn vergaan om door hare gevolmachtigden te Brest-Litowsk disputen te laten voeren, die den voortgong van de vredesonderhandelin gen tegenhielden. Trótzki heeft als eerste gevolmachtigde verkiSard,- dat rijne. regee ring er van afziet een formeel vredesverdrag te onderteekenen. Hij heeft er aan toege voegd, dat zijne regeering den oorlogstoe stand met de leden van den vierbond voor geëindigd had verklaard en tevens bevel had gegeven tot volledige demobilisatie van de Russische strijdkrachten op alle fronten. Er bestaat nu dus in het oosten formeel vrede, voor zooveel de Ukraine betreft; en overi gens heerscht feitelijk de vredestoestand tot lijd en wijle, dat die toestand in een verdrag wordt vastgelegd, hetzij door de regeering van Lenin en Trotzki of door een andere re geering. De groote vraag is nu: Wat zal de Enten te doen? Van haar hebben wij nog juist eene verklaring gehoord, die haren onverzwakten oorlogswil deed kennen. Maar nu is de vre- destogstand in het oosten hersteld, ten deele als rechtstoestand, voor een ander deel feitelijk maar zoodanig dat men de mo gelijkheid, dat het daar weer oorlog zul wor den, voor goed kan uitschakelen. Dit brengt de Entente andermaal in de noodzakelijk heid zich de vrjjag voor te leggen of nu niet de tijd gekomen is de oogen niet langer te sluiten voor de evidentie der feiten en haar programma te herzien. D© oorlog. De Duitsche keizer heeft in een telegram aan den rijkskanselier uiting gegeven aan zijne dankbaarheid aan God voor het tot stand komen van den vrede met de Ukraini sche republiek en het vertrouwen uitgedrukt, dat God ook in de verdere verrichtingen van den oorlog Duitschland en zijne bondgenoo- ten zal helpen. President Wilson heeft gisteren weer het woord gevoerd in het congres der Vereenig- de Staten en, naar aanleiding van de jongste redevoeringen van Hertling en Czernin de houding van Amerika besproken. Van den inhoud van deze rede bepaalt onze kennis zich voor 't oogenblik nog tot de mededee- ling van Reuter, dot de Vereenigde Stoten besloten zijn pal te staan tegen een lapvrede, en dat Wilson heeft gezegd, dat de Duit sche militaristen het eenige element zijn, dat den wereldvrede tegenhoudt. Londen, 11 Febr. (R.) Wij vernemen uit Rumeensche kringen, dat de verbinding met Jassy nog steeds vrij is; de koninklijke familie vertoeft er nog altijd. Sedert het verstrijken van den termijn van het Duitsche ultimatum op 9 Februari zijn er geen berichten gekomen omtrent eenige ontwikkeling ;n den toestand. De juiste be woordingen van het ultimatum zijn niet be kend; men gelooft echter, dat het geen indi recte bedreiding met een Duitsch offensief inhoudt. De aftreding van het Rumeensche kabinet was het gevolg van een meeningsverschil tusschen de liberalen en conservatieven. De koning besloot tot vorming van een buiten de partijen staand kabinet onder leiding van generaal Averescoe. Men is van oordeel, dot de toestand veel te onzeker en duister is, dan dat het nut zou kunnen hebben er thans een oordeel over te vellen. I B e r 1 ij n, 11 Febr. (W. B.) De in Pe- teisburg tusschen gevolmachtigden van de Duitsche en Russische regeeringen gevoer de beraadslagingen over de kwestie der ge vangenen hebben geleid tot de onderteeke ning van eene overeenkomst, volgens welke van beide zijden de voor den dienst onbruik bare krijgsgevangenen zoo spoedig mogeiijk huiswaarts gezonden zullen worden. Soort gelijke overeenkomsten zijn ook met de an dere leden van den vierbond gesloten. Bij de thans in Rusland heerschende verkeers- toestanden, zal men intusschen moeten reke nen met eene aanzienlijke vertraging in de' uitvoering van het transport, ofschoon ge hoopt wordt, dat dc bestaande moeieliikhe- den zullen zijn uit den weg te ruimen in be trekkelijk korten tijd. Kopenhagen, 11 Febr. (W. B.) Vol gens een telegram uit Stockholm heeft Af- tonbladet uit Petersburg bericht ontvangen, dat de verscherpte staat van beleg over ge heel Rusland is afgekondigd. Er hebben nieuwe onlusten plaats gehad, waarin de roode garde op de betoogers schoot. Pest en cholera breiden zich uit over ge heel Rusland. De sterfte is tot eene ver schrikkelijke hoogte gestegen. In Petersburg sterven dagelijks 600 menschen. Petersburg, 11 Febr. (W. B.) De raad der volkscommissarissen heeft doorzijn voorzitter het volgende bevel laten, uitgaan: Er moeten de krachtigste revolutionaire maatregelen genomen worden, opdat geen enkele gevangene oï vluchteling zich naar Petersburg of het honger lijdende noorde lijke gebied zal worden gebracht. Wij waar schuwen bij voorbaat, dat krijgsgevangenen of vluchtelingen hier geen brood krijgen cn tot (len hongerdood gedoemd zijn. Zij moe ten aileen naar de gouvernementen ge/ ai- den worden, die van graan voorzien zijn. Ge loof niet de opruiende telegrommon, die u worden toegezonden, dot de eenige oplos sing is de menschen naar Petersburg te zenden. ïn de honger lijdende gouverne menten mag geen enkele zijn, die er over tollig is. Kopenhagen, 11 Febr. (W. B.) Do Deensche regeering gaf, met het oog op den in I'inland heerschenden nood hare toestem ming tot het zenden van een lading levensmiddelen naar Finland. Het stoom schip St.- Thomas is reeds Vrijdag namid dag met die lading naar Stockholm vertrok ken. Londen, 11 Febr. (R.) Officieel be richt. De commissaris dps konings en gezant in buitengewone zending naar Amerika is daar aangekomen. De gewezen sultan Abdul Hamid H, die na gedurende ruim 32 jaren te hebben gere geerd, den 27en April 1900 door de natio nale vergadering werd afgezet en sedert in gevangenschap beeft geleefd, is gestorven,' Ooft-lndlê JLcgerconuiiauilnnt l>c tircro. Uit Batavia wordt geseind: Van niet-officieele zijde wordt bevestigd* dat de legercommandant, de heer W. R. da Greve, ontslag heeft genomen. Dc Staatscourant, van 11 Februari bevat o. a. dc volgende Kon. besluiten: benoemd tot opzichter van den arbeid T. de Jong, leerling werkmeester bij dc Mij. lot Expl. S.S. Utrecht; op verzoek eervol ontslagen (I. Millaard, als directeur der Rijkswerkinrichting Hoorn cn benoemd als zoodanig G. II. Kcincr, thans directeur der Strafgevangenis le Alkmaar; idem J. M. Böltemannc, als directeur van het Rijksbureau voor de visscherij henoodigdhe- den en belast met de waarneming van dio functie P. J. van Beest, adj. directeur; eervol ontheven van de betrekking van pndör-comman.dant der stelling Ilellevoel- sluis de kapitein ter zee A. J. Breda Kleijucn- berg en deze betrekking opgedragen aar. den kapitein ter zee J. C. Benin van den Bcrgh; tijdelijk heiast met de waarneming van do betrekking van adj.-inspecteur der directe be lastingen de reserve 2de luitenant Oisehlor, werkzaam gesteld aan dc inspectie der zelfde middelen le Ulrcchl ïslc nfdceling. Evenals verleden jaar heeft H. M. de Koningin den kerkelijk en armbesturen van Apeldoorn ook nu een aanzienlijke bijdrage doen toekomen, bestaande uit de opbrengst der pachtsom van het jochtrccht van de heerlijkheid „Het Loo", met dc bestemming dit bedrag naar verhouding van het getal leden van elke kerkelijke gemeente te ver- deelen. H. M. de Koningin-Moeder heeft in de laatste weken de hoofden der vreemde gezantschoppen bij het Nederlondsche hof en de dames dier gezanten in audiëntie ont vangen. De Minister van Marine, schout-bij nacht Rambonnet, zal morgen vergezeld van den chef van den marinestaf, kapitein ter zee Umbgrove en 's Ministers adjudant luitenant ter zee le klasse ten Broecke Hoekstra een dienstbezoek aan Middelburg brengen. In Hotel des.Indes te 's Gravenhage ïft aangekomen de nieuw benoemde gezant vort Spanje bij ons Hof, -de heer S. Mendes da Vigo. In onzen ouderdom zijn wij toegankelijker voor vleierij dar» in onze jeugd. Uit het Deensch door Betsy Bakke r—N orL Lieye hemel, wat was ook gewoner geweest? u cen brief hooren van het liefste oude moedertje dat er is?" vroeg hij op oen avond, toen ze bij de gracht waren, blijven slaan, en naar den kleinen jongen van den meesterknecht keken, die near stekelbaars jes met hengels vischte. Ia," zei zc, toen zc gelezen had, „dat moet n lieve oude dame zijn." hij, „en dan is ze nooit tL'joer dan dat ik uit ben en me amuseer. Óf- sohoon ik wed dat ze de dagen nu weer telt, «d ik weer thuis kom.'' Is ze dan heelemaal alleen?'' -Ia, dat wil zeggen, ze heeft immers haar ou<ic meid ui' aider's lijd bij aich; maar bet toch «emaam voor haar, als il; nu tT ?aar iaai' aaar Bangkok vertrek, uaar kan ik een uitstekende betrekking krij- «rn voor een paar jaar, en dan kan ik ter- 2cu<ter tijd eens wat van dc wereld zien; daar naar heb ik altijd zoo n hung® gehad," „Dat ïs jammer voor uw moeder, meen ik." zei Malhilde, „zoo lang ze leeft." Ilij keek haar verwonderd aan. Toen schud de hij lipt hoofd. „Nee, juffrouw Malhilde," zei hij. „Dat is het niet. Zoo iels moet men doen, als men jong is. Men is immers elk voor z'n leven aansprakelijk?. Ik zal u wat zeggen: 't leven is eigenlijk een groote draaimolen, er is een plaats voor elk van ons, wat het nu ook is, ccn paard met vliegende manen, of een voor zichtige. gemakkelijke slede. Het komt er slechts op aan. er in te springen als de plaats vlak voor je is. De draaimolen houdt name lijk. niet stil, en wacht ook niet; springt men er niet in. dan draait hij onverbiddelijk ver der. En den volgenden keer, als hij rond is geweest en weer voor je staat, kan het ge beuren, dat men te oud geworden is, en geen krachten of lust Ineer heeft in te springen." Mathilde luisterde. „Ja." zei ze, „maar in dien men nu niet kan? Ik meen, in dien men gebonden is?'' „Als t je blieft!'" bij reikte haar een mes, „dan moet men zich lossnijden." Ze lachte. „Ja maai* indien men nu ten slotte niet durft springen* bij voorbeeld?" Hij keek haar glimlachend aan. „Dan moet een ander, die durft, je meene men in zijn sprong bij voorbeeld," zei hij. Het leek haar dat zijn oogen heel dicht bij- de hare waren. Zij trok haar hoofd, terug. „Ja maar, nu moet ik zeker naar binnen," zei ze haastig. Toen ze hem de hand tot afscheid reikte bij de gracht, zei ze stil; „Ik kan toch niet begrijpen, dat u durft heengaan. Uw moeder kan immers in dien lijd sterven?" Hij knikte lanffliatun. „Ja/- hij, „maai; dan i* het 't ergst voor mij. Ik weet liet niet, maar ik geloof, dal vrouwen lichter over al les heen glijden, zelfs over het ergste. Dat komt zeker, in elk geval voor dc getrouwde vrouwen, dat ze gewoon zijn dat er voor ham- gezorgd wordt, als ik het zoo mag zeggen, ge holpen worden te leven. Zelfs als zc ten laatste alleen blijft, dan gelooft ze nog vast cn zeker, dat er stellig iemand komt om haar te helpen sterven. En gelooft ze dat, dan ge beurt dat ook." Op een avond ontmoetten ze moeder op het erf. Ze had de armen vol stiji gev/assch -n goed, ze iiep en bukte wat moeilijk om dc klemmerc op te rapen en in een mand tc wer pen. Kampinann snelde er heen. „Pardon me vrouw, mag ik niet"hij boog zich haastig om ze op te zoeken. „Mijn naam is Rolf Kamp- niann, Ingenieur," zei hij buigend. Moeder boog het hoofd met een zwak glim lachje. „Dank, 't is een schande" zc had altijd respekt vooh gestudeerde menschen „dal de ingenieur zich zoo veel moeite geeft. Jij kan toch ook, Mathilde A Mathilde kreeg een kleur. „Nu zijn ze im mers opgenomen." zei ze zacht. „Ik heb soms het genoegen uw dochter naar huis le brengen. Moe-der zweeg c-cn oogenblik. „Malhilde is anders gewend alleen tc gaan," zoi ze niet onvriendelijk. „Ze kent den weg immers van af^ klein meisje." Ze nam het waschgoed bijeen, en reikte hem de hand. ,Ja, als u eens «in heeft ons te bezoeken met de familie Norup." zei ze,.„dan is u wel kom. Maar hier is immers niets, hier is geen jeugd.'? Kampmann keek op, hij vergal haar hand aan tc nemen. „Geen jeugd," hij keek naar Malhilde ..ik meende, dat mevrouw zei, dat hier geen jeugd was." Moeder glimlachte. „Nu ja Mathilde ja Toen ging zc door dc poort met haar waschgoed. Mathilde keek hem gelukkig verwonderd aan. „U komt toch zeker, niet?" Zeker, juffrouw Mühhvcydcn!" zei hij, en hield haar hand een weinig vast. Op ccn avond zc was een paar dagen buiten geweest zat Mathilde op een melk- krulc In de brouwerij en dopte erwten voor den volgenden dag. Het was een kalme, zachte zomeravond, dc geur van hel koren op het veld sloof haar tegemoet; ginds in den hoek bleef de fijne thcclucht van dc bloeiende linde hangen, en de groene geur van het groote rescdaperk van grootmoeder's tuin. De fontein ritselde cn ritselde. Malhilde moest denken aan een massa jonge vrouwen in ruischende zijde, die in een ronden kring hand in hand liepen tc neuriën. Soms, opeens, kon er een oogenblik stille komen, alsof alle jonge vrouwen eventjes den loop staakten om adem te scheppen en dan begon het weer opnieuw, maar naar den anderen kant, om niet duizelig te worden, steeds neuriënd en neuriënd. Boven op het hoofd van een der vier steenen gezichten zat Cen vink tc flui ten, steeds dezelfde drie tonen, steeds weer en nog eens weer. Als een eeuwige stemvork, die de natuur niet rein genoeg kon stemmen. Malhilde zat te luisteren, cn iict.dc erwten ali groene paarlee jan jyas tusschen haar] lingers glijden. O, zoo te zitten luisteren, cn niet aan zich zelf denken, maar alles tot jd to laten komen! Ze keek naar dc witte schort), waarin zc dc erwten liet rollen. Wat was dio eigenlijk mooi geborduurd, met lijster bessen en bree'de bladen. Zc had niet het kleinste tiiin- niutsjc, van af dat zc een kind was, of den geWo on sten huishoudboezclaar, of moeder had zc geborduurd en met dc grootste zorg voor haar genaaid. Maar wat hielp het? Het was toch altijd slechts voor hen beiden, dat ze zich mooi maakte. En ze hielden even veel van» haar in haar alleroudste, uitgestuktd klccren, Nee, zeker, hier was geen jeugd! Dal waft waar genoeg. Hicivznt zc tc midden van haarj erwten en stofdoeken cn werd ze oud cn grijs vóór haar tijd. Nee, maar dat wilde ze niet! Ze wilde liet niet, hoort u? Ik wil niet! Ik wil niet! Zij druïde haar vingers in de erwten, zoo^ dat ze als.hagchtecncn rondom haar opspat-* ten. Toen hoorde zc opeens ccn onrust, gclacl\ cn gepraat beneden bij de schuur. Het kwam' nader. Zc vloog op en Hel de erwten in de bruia aaiden kom glijden, die op den steenen vloei? stond, en snelde uit de poort. Nee maar, waaraan dachten ze tocht Kwamen ze daar niet aandansen in lange* huppelende danspassen, door dc schuur, allen van Kongslevgaard, mevrouw Norup voorop en kleine Ovc alleruiterst nan den staart op een draf om bij lc blijven? En allen zongen irt koor slipt in de maal: „Ik ging uit een zomerschen dag om tft hooren (Wordt vervolgd-I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1