„DE EEMLAMDER" O UDKHS wonmTSPmis L'ntzt: PMSKUmilHIÜIIZ'i'S.'fSa "BUITENLAND"" FEUILLETON. Astrid Ehrennron-iWüller. 16e Jaargang, No. 177 pa pos: t 2-00. p«t week (mei gr,tb «tzekenog tegen ongelukken) f 0.14. «iionderllike nummere f 0C6 Wekelijkscb bijvoegsel «O» HolUndtch» Huisvrouw* (onder red»etle »m rhértoe Hoven) po, 5 nuunden SO cent Wekelljksek bijvoegsel wWtrsldrrvut* per 5 maanden éO cent. Maandag 18 Februari 1918 HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL, kosk utrkcntschcstr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1-5 regels f 0.S0. groote letten naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald ad ver» teeren In dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden» wordt op aanvraaff toegezonden. V?. week tot week Te Amsterdam is door den Nationalen Wo ningraad 'n groot Womngcongres gehouden, bedoeld als 'n pijnlijke noodkreet om de regec- Ting te doen verstaan, dat het zóó met d$ volkshuisvesting niet langer gaat. Het congres sprak als z'n overtuiging uit, 3at de tot beden van regeeringswege genomen maatregelen onvoldoende waren en dat on verwijld ingegrepen moest worden om verer gering te voorkomen. Daarom is noodig de instelling van 'n rijksdienst voor de Volkshuis vesting, welke dan het initiatief zal nemen tot lal van maatregelen. Van regeeringswege "worde bepaald hel aantal woningen, naar huurklassen verdeeld, welke in elke gemeente binnen zekeren lijd gebouwd moeten worden op daarvoor beschikbaar gestelde. de.s noods onteigende terreinen. Schiet 'n gemeente te ikort, dan neme het rijk zelf die taak over. De regeering 2orgc voor goede distributie der materialen en wake legen prijsopdrijving- Bouw van noodwoningen werd slechts in de ®iterste omstandigheden aanbevolen. De Tweede Kamer heeft ecnigc dagen ver spild aan het regccringsontwerp tot verhoo ging van de onderwijzerswedden. Verspild, zeggen wij. en daarvoor is de regeering verantwoordelijk Zij had hof met vrijwel algcmeene instemming Pangenomen ontwerp-Marchant niet aanvaard, wijl het te duur zou komen. Daarna bood zij zelve 'n ont werp aan. waarvan de kosten slechts de helft heliepen Toen zij de hevige oppositie daar tegen zag. kwam zij met 'n nieuw voorstel dat evenveel zou kosten als het wetje-Mnrehant doch 'n ander stelsel huldigde. En nu de Ka mer daar niet ann wil en met 'n amendement- komt, dat eigenlijk weer geheel neerkomt op het ontwerp-Marchant, ziet de regeering om 'n £chec te vermijden, zich genoopt dit amen dement weliswaar te ontraden doch het niet onaannemelijk Ie verklaren Zoodat men per slot van rekening weer bij het punt van uil gang terug komt. En daarom nu is zoo getreuzeld zooveel tijd roet pralen verspild en zoowel links als rechts veel ontstemming verwekt. Van 'n groot ministerie als hel huidige zou "men anders hebben mogen verwachten. De heer K'etelaar heeft succes gehad met zijn voorstel om ook aan de gepensioneerden en op wachtgeld gestelden 'n duurte! oeslag te geven. De Karócr begreep dat in deze tijden over theoretische bezwaren heengestapt moest worden, en dat hel Rijk z'n gewezen dienaren, die hetzij toevallig hetzij gedwongen maar in elk geval in volle vertrouwen, dat het Rijk hun 'n onbezorgden ouden dag gewaarborgd bad, vopr deze moeiclijke iaren den dienst, verlaten hadden, niet aan hun lot over laten mocht. Na het drama van de onderwijzers-wedde- verhoociog zal de regeerfug aan dezen wensch der Kamer zeker wel gehoor geven. v. De enorme prijsstijging van het vleesch had velen legen wil en dank tot vegetariërs gemaakt. Thans zijn er maximumprijzen ge steld, *zoodnl het vleesch weer in menig gezin op tafel zal verschijnen Bovendien wordt van rijkswege zeer deugdelijke eenheidsworst tegen lagen prijs beschikbaar gesteld. De alg. vergadering van de Christ. Hist. Unie heeft de Coalitie voor ontbonden ver klaard Zelfstandig zal zij dus aan de a. s verkiezingen deelnemen. Maar hcclcmaal zuivere koffie is dit niet "Want ols de verkiezingen weer achter den rug zijn. vinden dc 3 rcchlsche partijen elkaar wel weer. Geen stembus accoord maar 'n par lementair accoord. dat is thans de lakliek van rechts. Hel eerste kan immers compw illee- ren en stommen Ic loor doen gaan, en het laatste komt wel terecht als de meerderheid er maar eenmaal is. De r k bisschoppen hebben stelling geno men tegen liet streven dat zich onder de roomsclie kiezers meer cn meer openbaarde, om bij de a. s. candidaatslcllingeu ook arbei ders naar voren te schuiven. Zij waarschu wen tegen zoog. standscandidaten en spreken den wensch uit dat de sociale organisaties niet buiten hun boekje gaan en dat hun leden op de vergaderingen der kiesvereeniging zich gedragen niet als lid der sociale doch der poli tieke organisatie cn dus meewerken om slechts die personen in dc openbare lichamen te brengen, die afgezien van hun stand het best hun kath. taak zullen vervullen. t Is hoog spel van de bisschoppen, en 'n douche voor de katholieke democraten! Er is alweer 'n nieuwe socialistische partij opgericht, de S. P niet te verwarren met S D. P. of S D. A P. Deze laatste wordt door do nieuwe Soc. Partii te zeer verburgerlijkt genoemd en. nu zij zich voor samenwerking met burgerlijke partijen en aanvaarding van ministerportefeuilles verklaard 4heeft. niet meer voor de soc. arbeiders vertrouwbaar geacht. Dc S D. P. is volgens de S. P. te doctrinair voor onze vrijheidlievende opvattingen en haar arbeid te zeer neerhalend en door haat bezield De actie der Vrije Socialisten is te negatief cn van verwildercnden invloed op den geest der arbeiders De Revolutionaire Socia listen onderscheiden zich weinig van 'natstge noemde groep en hun dogmatisch standpunt ten opzichte van den Staal laat geen ruimte voor de mógelijkheden der praktijk. Van de Rclig Sopialjslcn wordt de doop ceel niet gelicht; maar waar aan alle 6 soc groepen zooveel ontbrak, zat er wel hiel veel anders op dan* maar weer 'n nieuwe soc. partij op te richten. Na de mislukte poging der S. D P.. goat thans dc S D A. P de bevolking in beweging brengen om te protésleercn togen het regec- ringsbeleid in zake de leven smid dalen voor ziening. Concurrentie werkt altijd heilzaam In Amsterdam zijn groote meetings belegd en vlammende redevoeringen afgestoken Zelfs Troolstra had z'n revolutionair muts opgezet. En dat is nog maar het begin. Men zal den leeuw'overal doen brullen. Aan den eenen kant is het wel goed. dat sompvgen er weer eens aan herinnerd wor den dat dc leeuw er nog .is en hoe groote muil hii tmrit. En dan is het maar heler dat deze demonstratie plaats heeft door 'n be proefden dierentemmer onder de auspiciën van de tegenwoordig zeer ordelievende S. D. A. Pdan door dc dilettanten van dc S D P. Al blijft het dan toch altijd maar ge vaarlijk om. vooral in deze tijden, agitatie te wekken; het is nu geen kunst om het volk in beweging te brengen, maar eenmaal in be weging gebracht laat het zich niet lang door zijn leiders behecrschen doch wordt dan 'n ge makkelijke prooi voor dc gevaarlijkste, volks menners, Bolsjcwiki of andere Apachen. En daarvan zon de parlementaire S. D. A. P. toch zeker niet veel heil verwachten? De vredes-onderhandetingen tusschen Duilschland cn Rusland zijn op verrassende wijze afgebroken. Het Peters'burgsehc schrik bewind heeft den oorlogstoestand voor ge ëindigd verklaard en dc demobilisatie afge kondigd zonder nochthans den vrede te wil len sluiten. De verdediging des lands wordt dus ongeheven en het veld geruimd voor den vijand. Dc Gentralcn waren door deze vreemde wending verbijsterd en het zal van hun zelf- hcheersching en politiek inzicht afhangen in hoeverre zij van den nieuwen toestand ge- of misbruik mnken. In Rusland vieren anarchie en verwildering hoogtij cn worden de „zegeningen" van dc opheffing der kapitalistische maatschappij rij kelijk ondervonden. Zuid-Finland blijft aan de moord- en vernielzucht der revolutionaire benden overgeleverd. Toch wordt het allengs duidcliikcr, dat de op bruut geweld gegrond veste heerschappij der Bolsjewiki niet lang meer zal kunnen stand houden. De vrede met dc Oekrainische volksrepu bliek (Z-\V. Rusland) belooft voor Duilsch land en Oostenrijk redding uit den economi- schen nood, maar 'tegelijkertijd de vijand schap van Polen. Groote ontstemming is na melijk in Polen gewekt door de tue\oeging van het Poolsche district Cholm hij de Oe- krninc. Maar in de Oekraine zelf is het nog niet pluis. De Bolsjcwiki zien nog niet af van hun pogingen om ook daar de zaken in het honderd te sturen. De regeering heeft haar zetel reeds van Kief moet verplaatsen en thans openlijk de hulp van Duitschland ingeroepen. Met Roemenië schijnen dc vredesonderhan delingen nog in voorbereiding. Op 'n algemeenen vrede is intussciien nog niet veol uitzicht WHson en Lloyd George hebben weer schitterende redevoeringen ge houden, welke de mogelijkheid van 'n ook voor Duitscjhland aannemclljkcn wereldvrede weinig natffer brengen. Inmiddels wordt voor de twintigste maal de groote „beslissende strijd" in Frankrijk verwacht, ditmaal uit het offen f van de Duifschers. Politiek Overzicht De oppositie in Polen tegen den Ukrainischen vrede. 1. Onder den eersten indruk van het tot stand komen van den vrede tusschen den vierbond en de Ukrainische volksrepubliek, het eer ste nieuwe staatslichaam, dot zich uit eigen beweging van den voormaligen Russischen eenheidsstaat heeft afgescheiden, heeft de vreugde zich algemeen en dikwijls op tref fende wijze geuit. Niet zonder ontroering nam men kenr.is van de spontane hulde, die de huisvrouwen van Weenen aan graaf Czernin hebben gebracht bij zijne terug komst uit Brest-Litowsk na de onderteeke- ning van het vredesverdrag. Zij brachten hem dank voor zijn geslaagden arbeid in het belang van den vrede cn drukten daarbij tevens den wensch uit, dat de herstelde ge meenschap met de Ukraine ten spoedigste de met verlongen verbeide ontspanning in de verzorging met levensmiddelen moge brengen. Maar ook aan dezen rozenstruik zitten doornen. In den vreugdedrank is alsem ge mengd. Geheel Polen staat op zijne achter ste beenen over dit vredesverdrag. Het is geen vreugde, die men daar voeft over de vredesboodschap, die dit verdrag brengt, maar veeleer rouw cn droefenis, om niet te zeggen woede. Men roept om wraak over dit verdrag, dat de Polen, naar hunne opvat ting, in hunne heiligste rechten krenkt. In Krakau zijn de schouwburgvoorstellingen bij het bekend worder. der bepalingen van het- vredesverdrag ofge.LL.-gd; uit vele huizen werd de zwarte vlag gestoken. De verklaring hiervan is te vinden in den inhoud van art. 2 van het vredesverdrag. Daarin is als grens tusschen Oostenrijk- Hongarije en de Ukrainische republiek de grenslijn aangenomen, die vóór het uitbre ken van den oorlog tusschen de monarchie en Rusland heeft bestaan. Dat is een strook van 350 K.M., die reikt van Czernowitz tot in de streek van Sieniawa (aan de San). Van daar af is de grens nog niet voor goed vastgesteld; er is slechts in het algemeen bepaald, dat de gTens loopt in de lijn Bil- gorajSzczebrszyn KrasnostowPuchac zowRadzynMichzyrnzeczeSarnaki MilnikWysoko-Litowsk—-Kamenitz-Litowsk Pruzapy—Wygonowskojemecz. De hier ge noemde lijn geeft de grens aan tegenover Polen en Rusland. Deze nieuwe grenslijn heeft eene lengte van 400 K.M. In hetz.elfde artikel wordt bepaald, dat voor het geval, dat de Ukrainische republiek nog met een onder der staten van den vierbond gemeenschappelijke grenzen <nocht krijgen, daarvoor bijzondere regeling blijft voorbe houden. Hoe de toestand in Bessarabië zich zal ontwikkelen, is nog niet te voorzeggen. Het is denkbaar, dat dit gewest geheel of gedeeltelijk zich bij de Ukrainische repu bliek zal aansluiten. Dan zou de lijn van de Beneden-Donau van den mond tot Reni opgenomen moeten worden onder de in dit verdrag omschreven grensbepalingen. Dat blijft aan de.toekomst voorbehouden. Maar met het heden hebben wij te doen bij de nieuwe grenslijn met Polen. Wie de vreemd klinkende namen, hierboven ge noemd, op de kaart volgt, ziet, dat deze grens lijn een stuk afsnijdt van het gebied, dat ols Congres-Polen bekend staat, en dat gebied, behoudens nadere détailregeling, aan de Ukraine .toewijst. Dit is het land van Chelm (zoools de Poolsche naam luidt) of Cholm (in het Ukrainisch), dat tot kort voor den oor log een deel van de Russisch-Poolsche gou vernementen Lublin en Siedlce vormde, maar ingevolge een besluit van de derde doema afgescheiden en tot een afzonderlijk gouvernement gemaokt werd. In het najaar van 1915, nadat de Duitsch-Oostenrijksche legers zegevierend vooriiit waren gegaan, werd het zuidelijk gedeelte, het land Cholm in engeren zin, weer met Lublin vereenigd. De inlijving van dit gebied bij de Ukraine is klaarblijkelijk eene concessie, aan den nieuwen staat gedaan. Den sleutel hier voor geeft een blik op eene ethnografische kaart, waaruit men ziet, dat de grenslijn rekening houdt met de verdeeling der bevol king, die aan de eene zijde overwegend Poolsch, aan de andere zijde overwegend Ukrainisch is. Ais historisch argument kan voor de grenslijn, zooals zij in art. 2 is bepaald, worden aangevoerd het oude Ukrainische vorstendom Halicz, waarvan de raam Ga- licic is afgeleid. Hierin waren Oost-Galicie met het land van Cholm vereenigd met Cholm als residentie. Dit vorstendom bloei' da onder de heerschappij van koning Da niel I; ter eere van diens zoon Lew kreeg de in 1259 gestichte stad Lemberg huren naam. Toen Polen, na zijne vereeniging met Litauen onder de Jagellonen ver over het nationaal-Poolsche gebied zich uitbreidde naar het oosten, viel ook dit Ukrainische vorstendom onder den Poolschen schepter. Op dezen grond erkennen de Polen de waar de niet van dit beroep op de historie; zij eischen .Cholm met te meer nadruk voor zich. op omdat het door het congres te Weenen is toegekend aan het toen ge vormde koninkrijk Polen, dat in 1830 in het Russische czarenrijk is opgegaan. Heb is vooral, het groote grondbezit, dat zich in Poolsche handen bevindt. Onder Stolypin begon eene krachtige russificceringspolitiek, en om die te bevorderen werd het land van Cholm van het voormalige Congres-Polen afgescheiden. Maar nadat de Russische heerschappij in Polen had afgedaan, kwam het verlangen van de Polen naar dit gebied weer boven. Tegenover de Poolsche staan de Ukraini sche aanspraken. Ingevolge het vredesver drag zullen de oude grenzen tusschen de Ukraine en Oostenrijk-Hongarije in wezen blijven. Het door Ukrainers bewoonde ge deelte von Oost-Galicie zal dus Oosten- rijksch blijven. Daartegenover werd ver langd, dat de grens met Polen zoodanig werd bepaald, dat van het land van Cholm het ge deelte, waar de meerderheid der bevolking is van Ukrainischen stam, bij de Ukraine bleef. De» oorlog, B e r 1 ij n, 17 F e b r. (W. B.) Officieel bericht. - Op het oostelijke oorlogstooneel eindigt de wapenstilstand aan het groot-Russische front den 18en Februari, 's middags 12 uur. Naar aanleiding vöft het eindigen van den wapenstilstand met Rusland schrijft het Bei* liner Tagebiatt: „Men zou kunnen meenen, dat het in d® bedoeling ligt, de Duitsche troepen in Ukrai ne te doen oprukken. Die meening zou ech» ter, naar wij gelooven, gelukkigerwijze om* juist zijn. De politieke leiding van onze rijksregering moet er op gericht zijn, dat de door de militaire gevolgen noodzakelijk ge achte maatregelen door een juiste algemee- ne politiek, niet worden bemoeilijkt. Even» min mag de valsche indruk worden geves- tigd, ols zou het de bedoeling zijn ons te mengen n de binnenlandsche aangelegenhe den van Rusland, noch mag voedsel won den gegeven aan den argwaan, dat achter de tot uitvoering gekomen besluiten de ge» dochte aan verovering staat. Weenen, 17 Febr. (Corr.-bur.) Naar de Zeit mededeelt, heeft de minister van buitenlondsche zaken de zich in Petersburg onder leiding van consul-generaal voiv Hempel bevindende commissie tijdelijk teruggeroepen. Door de in Rusland en spe ciaal in Petersburg heerschende anarchie achtte hij dien maatregel voor hunne veilig heid noodig._ De commissie heeft heden de Duitsche linie overschreden ten Zuiden van DwinsK en is op weg naar Weenen. Zoodra de toestand in Petersburg voldoen de waarborgen voor hare veiligheid bied^ zal de commissie zich weer derwaarts bege ven. Van geen der oorlogstooneelen iets bij zonders. Zaterdag en Zondagnacht zijn Duitsche vliegtuigen naar Engeland overgestoken. Enkelen zijn tot Londen doorgedrongen cn hebben daar eenige bommen laten neerval len. Generaal Robertson is afgetreden als chef an den grooten generalen staf van het Brit» sche leger en vervangen door Sir Henry Wilson. Weenen, 17 Febr. (W. B.) Naar aan leiding van de gelukkige beëindiging der on derhandelingen te Brest-Litowsk, waardoor de eerste grondsteen voor den vrede is ge legd, dank zij den steun van het legér, heeft de keizer, den band tusschen graaf Czernin en het leger nog inniger dan tot dusver wen» schende te maken, hem benoemd tot gene» raal-majoor buiten dienst. Berlijn, 16 Febr. (W. B.) In het ont werp vaj\ de rijksbegrooting voor 1918 ba» laftceeren de gewone inkomsten en uilgaven met 7332 millioen mark tegen 4941 millioen in het vorige jaar. Deze vermeerdering is in hoofdzaak te "wijten aan de stijging van het voor de rentebetaling voor de rijksschuld benoodigde bedrag van 3561 tot 5907 miW lioen. Om evenwicht te krijgen in de uitgaven en de inkomsten zullen 2875 mark uit oor logsbelastingen gedekt moeten wordeiv waartoe voorstellen zullen worden inge diend. Tpt dusver waren de oorlogsbelastin gen 1250 millioen mark; er zullen 1625 mil lioen door nieuwe belastingen opgebracht moeten worden. De buitengewone begrooling wijst mei 108 millioen inkomsten en 426 millioen uit gaven een tekort van 318 millioen mark aai^ dat door leening moet worden opgebracht. Berlijn, 16 P e b r. (W. B.) Officieel bericht. Uit het wetsontwerp betreffende de sa menstelling van den Rijksdag en de even redige verkiezingen in de groote Rijksdag- kiesdistricten, dat op 16 Februari door de» Bondsraad is goedgekeurd en thans aap de* Rijksdag zal worden voorgelegd, vermelde* wij de volgende bepalingen: Al struikelend en opstaand leeren wij onze veerkracht oefenen'n voortdurende gym nastiek van geest en gemoed. Uit het Deensch door Betsy Bakke r—N- orL 34 „Waar is moeder, Ove, en Ingeborg?" „Ze zijn weg,'* zei bij, en sloeg zijn handen naar beide kanten uit. „Grootvader heeft een rib .gebroken. Wat is een rib?" ,un waar is dan— de ingenieur?" .,0, Rolf, Hij zit bij dp radijs. Hij zoekt "de grootsten uit," zei Ove met een belcedigd gezicht. „Ik ga naar de keuken om een boter ham met suiker te eten bij Mortenseu. Müt- tereben heeft niet graag dat ik het doe," zei hij als om een toestemmende getuige te heb ben om zijn geweten te verlichten. Maar Matihilde lachte slechts, „O foei, on deugende jdhgcnl" zei ze en haastte zich naar y wen tuin. Ze kon zijn zwarte pruik al van verre zien, hij stond wijdbeens cn knabbelde op de radij zen, met het groene loof uit den mond han gend. Hij reikte er haar eea^ ..Nee, dank," zei ze lachend. „Ze zijn wer kelijk te sterk zonder brood er bij. „Wat is er gebeurd met ïngeborg's grootvader?*' „O, de oude cavalier is uitgegleden op het fietspad voor het raadhuis, en heeft een rib gebroken Overigens heeft hij het zelf geschre ven, en hij zei, dat hel niets te beteckenen had, slechts een tijd in bed liggen. Maar me vrouw Norup wilde er absoluut heen, ze was opeens koortsig gehaast om weg te *«Hten. Ik geloof," zei hij zacht, vertrouwelijk „dat ze zoo'n beetje of liever een heele boel, hoopte haar heer gemaal daar te treffen. Zij kan die gedachte immers niet laten varen, zooals u weet. Ingeborg is meegegaan, maar zij komt overmorgen terug. Ik heb natuurlijk aangebo den, heen te gaan," zei hij langzaam, haar van terzijde aankijkend, „mhar daar wilde men niets van hooren. Klein Mfitterchen zei, dat ik Mijven moest om op het huis te passen. Nu heb ik het, zooals ik hel hebben wiFIk krijg het altijd zooals ik wil," vervolgde hij, en knikte uitdagend. ..Maar ik moest toch vooral oppassen om Petersen niet te belecdigen. Ik geloof stellig, zij meent, dat gebrek aan water of misgevfas er het gevolg van is, indien mijnheer Petersen in het minst veron gelijkt wordt. En zoo ben ik bezig, zooals u riet, de radijzen te wieden. De grootste moet wegl" zei hij, een monster-exemplaar uil den grond rukkend, zoo groot ak een knel, en er zijn tanden in zettend. „O, ik ken niets beters dan zulke *ter- ke, sappige gewassen, die zoo uit den grond komen, zonder toebereiding of geknoei en dwaze kokerij. Lieve juffrouw Mathilde!" zei hij plotseling en wierp de radijs tusschen do hoonestaken, zijn stem werd overredend en zacht „zullen we nu gaan wandelen?" Ze liepen langzaam naast elkaar, zonder te spreken. Ilij opende het hek naar den straat weg, zij volgde 'zonder te vragen. Maar ze was verwonderd cn bedroefd, dat hij den weg koos naar het dorp Vold.strup, het was zooveel veiliger hier in de buurt van Kongslev. Ilier kwam men niemand tegen, die jc kende, geen grauwe spiedende oogen tuurden achter de kleine ruitjes je gaat wél wat vaak Het was een vochtige zachte avond. De dauw dreef en dreef, zoodal alle voedende sappen druppelden, van de roggevelden, de klaverweiden dc lucht was als met honing besmeerd roggebrood. De zwaluwen vlogen laag, regen tegemoet, ze kruisten de wagen sporen vlak voor hun voeten, en schreeuwden uit zelf veroorzaakten schrik. Ze ontmoetten geen mensch. Ginds op de velden waren ze nog aan het hooien; als er regen zou komen, die daar over de gemeente Rin-d hing, dan zou het noodig zijn, in huis te halen wat maar mogelijk was vóór dien tijd. De weg lag hoog, de oneindige weiden ia- gen vlak en kleurloos als een mollenhuid, nu de duisternis viel; middenin lidhttc de kerk van Rind als een stuk krijt tusschen vierkante leien. Maar nu kwam de nevel dampend aan sluipen, als een ijskoude, onlichamelijke land plaag, wiens adem zichtbaar was in de koude avondlucht. Slechts de luchtsbrcep van Aaweg blonk onaaugctast daar beneden, als kwikzil ver dat nevelen en damp schuwt Het werd zoo klam rondom hen. „Als u maar niet te dun gekleed is, juffrouw Mathilde," zei hij vol zorg, alsof ze dezen avond iets van hem geworden was zoo zorgvol als was hij vader zelf. Nook had hij nog zoo tegen haar gesproken. „Nee, nee!" antwoordde ze blij en veilig, „ik ben in het geheel niet koud." Mnar dat was ook het eenige wat hij dien hcelcn weg zei. Toen liep hij weer zwijgend verder. Maar waar wilde hij toch heen? Nu waren ze immers reeds bijna bij het huis „"Wil u zullen we Hij knikte, en schreed dwars over, rondom dc gracht, cn in het denneboschje, in den hoek bij den koestal, dat naar de plantage voerde. Achter elkaar moesten ze langs de smalle paadjes loopen, glad door de gevallen den nennaalden, dc voet gleed uit als op een dans vloer o, dansen, dansen met hem! Ze bleven slaan bij de bank. Hij verzocht haar te gaan zitten. Hij, die zooveel placht te vertel len en te pralen, te vragen en zich zelf te ant- w'oordcn/vóór ze nog precies gehoord had "Was hij misschien boos op haar? Had hij haar misschien wat te verwijten? Ze staarden beiden in het zand, beiden. Hij trok hoeken en cirkels op hel zand met zijn stok heel ijverig droomde hij mis schien van kanalen en aanleg van wegen, en over andere verre en merkwaardige toekomst plannen? Voor hun voeten bewogen de denncnaalden zich langzaam, wippend en trillend op en neer op kleine micrcnruggen, zc werkten ook zoo ijverig in dezen met regen dreigenden avond, ze moesten zeker ook de naalden droog in het nest hebben. O, waarom sprak hij toch niet! Ze werd angstig. V En eensklaps was het, of al haar zintuigen verscherpt werden, en zoo fijn waarnemend waren als nooit vroeger. Al haar zenuwen waren gespannen als zou den ze basten v Zc vernam in een oogwenk alles rondom tot in dc kleinste, geringste bizonderheden. De zwakke golfslag van dc fjord achter <1* verre heideheuvels, - den zoeten geur dc» crwtenblocscins in den groententuin cn d« turfrook van Boletlc's avondeten in dc keu» ken van het volle. Zc proefde dc klcvcriga bars .der stammen, de thee van dc lindebloem scm op haar tong ze hoorde den slijpstee* van Paul Boye, zijn voetstap tellens op dc® grond, cn dart weer op de plank; ze nam 't ge luid waar van de visschcn ginds in de gracht^ het hooge geluid van het louw van de joon gems, telkens als ze het in dc hoogte trokkcri. Alles vernam ze, in een enkel hooggespannen oogenblik, alsof ze nu sterven zou en afscheid nam Nu legde hij zijn groote bruine hand op <lA hare zonder haar aan te zien. Het ging door haar hecle lichaam cn i* hetzelfde oogenblik zweeg en verstomde alle# rondom haar. Slechts de bruine hand bleet» goed en zwaar op de hare Wat betcckcnd® dit? Wat wilde die hand? Nooit vroeger had zijn hand de hare aangeraakt Ze hijgde naar 3dem „o Rolf Rolf jo® wil ik graag volgen." Haar hand trilde, ze moest die opheffen, ze moest zijn hand oplichten, deze tussche* haar beide handen drukken, ze moest het n* doen, cn hem toeroepen: „Rolf, Rolf neem mij mee. Toen, opeens, was het haar of ze mocdeat* grauwen, onbcschrijflijken blik zag „We weten het immers, dat het aiet3 bet*** kent, noch van jou kant, noch (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1