ABOKNEMENTSPRIJS DE EEMLANDER" pisiüiiiiiixsr^ BUITÉN LAND BINNENLAND EERSTE BLAD Errarintjeo met rookvRrordeninoen KOLONIËN. 16e Jaargang, No. 182 per 3 maanden voor Amen* foort f 1.50, idem franco per post f 2.00. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummert f 0.05 Wekelijkscb bijvoegsel »D# HolLmdschê HnLTiTow#* (ondér redactie van rhérfcse Hoven) per 3 maanden 50 cent WekelyksA bUvoegsel *Wrrtldrcvue* per 3 maanden 60 cent. AMERSFD0RT3CH DAGBLAD H0OFDRE0ACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOEK utrechteohest. 1NTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 23 Februari 1918 dienstaanbiedingen 1—5 regels f 0J0. groote lettert naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen tot het herhaald advet» tecren In dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op tanvraai toegezonden. In 'n vorige raadsvergadering is gedaagd naar de resultaten van de verordening op het rookverbod voor kinderen. In het jongste nummer tan Gemeentebelan gen schrijft Fr. van Raalte over de „Ervarin gen met rooVvcrordeningen". Naar hij uit ver schillende gemeenten vernam, is door de ver ordeningen inderdabd het rooken vermin derd. Er zijn gemeenten met hel „enkele" verbod, en andere met hel „dubbele". Onder het enkele verbod verstaan we het verbod voor den winkelier om rookmateriaal te verkoopen aan kinderen beneden een be paalden leeftijd. IIcl dubbele verbod verbiedt niet alleen het verkoopen aan kinderen, maar het bedreigt ook het koopendc en in»'t pui/lick rookendc kind met straf. Het is duidelijk, dat hel enkele verbod niet afdoende is, daar een ten aanzien der ver ordening minderjarig kind zijn rookmateriaal eenvoudig door een ouderen broer of door een vriendje laat halen. Doeltreffend lean alleen "het dubbel verbod zijn, en verschillende ge meenten hebben clan ook het enkele verbod vervanger, door het dubbele. In kleinere plaatsen zal de rookverbodvcr- ordening vermoedelijk gemakkelijker te hand haven zijn dan in groot? steden, omdat in de laatste de contróle zoo moeilijk is. Uit Rotterdam schrijft men ons, dat blijkens door de politie verstrekte inlichtingen, sedert het in werking treden der verordening (1916) 70 processen-verbaal zijn opgemaakt terzake het verkoopen van tabaksarlikelcn aan kin deren. „Dit betrekkelijk geringe aantal" aldus luidt het schrijven, „is volgens die inlichtin gen niet zoozeer te wijten aan een gematigde toepassing der verordening als wel aan den clandcslienen verkoop van die artikelen in snoepzaken, kleine kruidenierswinkels, enz., welke verkoop niet zoo gemakkelijk is te con- trolceren. Dat het enkele verbod voor de bestrijding niet veel waarde heeft is priori al aan te nemen, zooals hiervoor gezegd werd; een schrijven van den commissaris van politic te Leiden komt dit vermoeden bevestigen- (Lei den heeft sinds Mei» 1916 liet enkele verbod). Uit het schrijven nemen we over: „Het kan niet worden nagegaan of de strekking der "Verordening vaak ontdoken wordt, doordat oudere broers of vriend jes der kinderen rookmateriaal verschaf fen en evenmin of er vermindering van het rooken door kinderen is waar te ne- mcu. Ter zake van overtreding der verorde ning werd slechts éénmaal proces-verbaal opgemaakt." Van hel" ingrijpen der politie behoeft men zich geen schokkende tooneelen voor te stel len. De commissaris van politie te Bussura schrijft o. m.: „De verordening wordt met gematigd heid toegep^l, niet Zoozeer met betrek king tot de &>opcrs, maar wel ten opzich te der kinderen zelf, immers wanneer jon gens beneden de 14 jaar rookendc worden aangetroffen, dan wordt hun de sigaar oï sigaret ontnomen en dc ouders worden gewaarschuwd als de overtreding voor de eerste maal plaats heeft. Deze verstandige toepassing is alleen in ldéinc gemeenten mogelijk, in grootere plaat sen zal men dadelijk tot verbaliseering moeten overgaan. De praktijk leert, dat vergissingen ten aau- zien van den leeftijd van rookendc kinderen niet of bijna niet \oorkomon. De leeftijdsgrens in de verordening schijnt ons oen beladgrijk punt. In verschillende landen loopen die leef tijden aanzienlijk uileen. Hoe hoogcr men dc grens zou kunnen stel len, hoe beter natuurlijk, naar rekening hou dende met onzen volksaard en de opvattingen omlrcnt het rooken door kinderen en om dc verordening zoo gauw mogelijk ponulair cn daardoor heilzaam tc maken schijnt het aan te bevelen, dc grens op 14 jaar tc stellen en dc rookverordening zal zich juist door haar gematigdheid, ten aanzien van hel kind popu- faiv moeten maken. Dal het verbod uil de drankwet, strekkende öm het verkoopen van alcoholica aan kinderen zoo gemakkelijk ■wordt begrepen, koml. doordat men vail alco holgebruik dadelijk de storende gevolgen kan waarnemen, wat bij tabak liet geval niet (S- Het komt voor. dat winkeliers vergissin gen!?) inaken ten aanzien van den leeftijd van jeugdige koopers, naar men ons uit Bussum schreef. Het is dus van belang, de kinderen uit de winkels te houden en daartoe zal zeker meewerken de in dc verordening te leEgen verplichting, dat de winkelier op ziin winkel raam dc verbodsbepaling aanplakt Een vraag, waarvan de beantwoording m. i. eerder thuis behoort op het gebied der rcchlsvoorziening dan op opvoedkundig terrein, is deze: moet bel overtredende kind even zwaar gestraft worden als dc winkelier De verordeningen, die ons onder oefgen kwamen, maken geen verschil cn ze achten dc overtreding vail liet snoepende kind dus even ernstig als die van den volwassene, die daartoe, alleen door winstbejag gedreven, de gelegenheid open- stelt. Politiek Overzicht De chaos in Rusland. Om den chaos teweeg te brengen, dien Rusland nu allerwege te zien geeft, bedient de Sovjet-regeering zich van middelen, waarvan, hoe men overigens ook er over moge oordeelen, moet worden erkend, dat zij nog nooit zijn kangewend. Zij doen din gen, .waarvan men te voren niet had ge dacht, dat zij mogelijk waren. Een voorbeeld riftftrvftf» lavexi hst besluit tot Yenxitfc&ng van de Russische staatsschuld. Daarvan heeft men tot dusver nog geen voorbeeld gezien. Het is wel meer voorgekomen, dat een staat zich bankroet verklaarde. Maar dat gebeurde dan zoo, dat zulk een staat voor een poos de renten van zijne schuld niet kon of wilde betalen. Schuldeischer en schuldenaar werden het dan eens over eene tijdelijke of blijvende vermindering van de renten, waarbij het kapitaal althans in naam onaangetast bleef. In de werkelijkheid ging de renteverminderinc natuurlijk gepaard met eene koersdaling, dus met kapitaalverlies. Napoleon bracht in ziin tierceeringsbesluit het bedrag van de rentegevende schuld te rug tot een derde; hij bewaarde dus den schijn, dat het kapitaal in wezen werd gela ten. De bolshewiki echter doen 't anders. Zij bepalen zich er niet toe de rentebetaling te staken, maar zij verklaren de leeningen zelf, „die door de regeeringen van die Russische bourgeoisie ziin aangegaan", voor nietig en ook de door die regieringen aanvaarde ga rantieplichten. Zij maken zich met één pen- nesfreek los van alle schuldverplichtingen voor kapitaal en rente en laten onn de bezitters niets anders dan het papier van de schuldbekentenissen van den Russischen staat. Het comble hiervan is, dat men zich boos toont over het protest, dat de gezamenlijke regeeringen van Ruslan<Ts voormalige bondgenooten, in vereeniging met de m Pe tersburg vertegenwoordigde neutrale staten, hebben ingediend tegen dit vernietigings- hesluit. De regeering te Petersburg ver klaart, dat dit protest haar volmaakt onver schillig is. Zij voegt er bij, dat andere maat regelen noodig zijn, om het afgekondigde ^besluit ongeldig te maken. Dat is volmaakt juist; maar bij dit protest zal het wel niet blijven. De bedoeling is zeer zeker, dot ter gelegener tijd andere maatregelen zullen volgen; dit protest moet dienen om. daar voor den weg vrij te houden. Van halve maatregelen heeft de Sovjet- regeering een afkeer-. Zij doet niets ten hal ve. Alle bijzondere eigendom is kort en goed opgeruimd. De volledige scheiding van kerk en staat is uitgesproken. Gewetensvrij heid is verkondigd als een onaantastbaar recht voor iederen staatsburger. Maar tege lijk is bepaald, dat op alle kerkelijke eigen dommen beslag wordt gelegd. Die zijn tot volksgoed verklaard. De waarde van de ker kelijke goederen is moeielijk onder cijfers ^e brengen, maar vertegenwoordigt een enorm bedrag. Het totale inkomen van de njannen- en vrouwenkloosters in Rusland wmvlt on meer dan 91 millioen roebels berekend. De rijkdom aan kerkschatten is niet te taxee- ren. Dit alles wordt met een pennestrcek aan de kerk ontnomen en tot nationaal eigendom verklaard. De betaling van de. traktementen aan geestelijken en onderwij zers wordt gestaakt; de gebouwen van de kerken en kloosters zullen voor doeleinden van openbaar nut bestemd worden. Daarmee is de hand geslagen aan een der grondsteenen van het oude Rusland. Mear deze aanslag is niet zonder gevaar. Hel godsdienstige gevoel is bij het Russi sche volk te diep geworteld om te kunnen aannemen, dat het door de revolutie in be langrijke mate verzwakt is. Nog altijd bezit de kerk een groote macht, en wanneer de priesters den invloed, dien zij op het volk hebben, tegen de regeering aanwenden, dan zal dat niet zonder invloed op de stemming van de menigte* blijven. De patriarch-van Moskou heeft de bolshewiki in den ban ge daan, en "deze priesterlijke oppositie moet de moeielijkheden. waaraan de in het Smolny- instituut gezetelde regéering het hoofd heeft te bieden, belangrijk verzwaren. rfet zijn niet de eenige bezwaren, die zij heeft te besttijden. Hoe ontzettend de nood aan voedingsmiddelen nijpt, blijkt uit de aan houdend toenemende berichten over hon geroproeren. De regeering geeft openlijk toe, dat het moeielijk is verbetering in den toestand te brengen, omdat de organisatie ontbreekt om voorraden aan te voeren en behoorlijk te verdeelen wat aanwezig is. Onder de arbeiders in Petersburg stijgt de zorg voor het dagelijksch brood en daarmee het aantal tegenstanders van de op de Sov jets steunende regeering. Een bedenkelijk teeken is het ook, dat de betrekkingen tusschen de bolshewiki en de linker sociaal-revolutionairen in den boezem van de regeering steeds meer gespannen worden. Deze verlangen een grooteren in vloed door het afstaan van meer plaatsen in het volkscommissariaat en verlangen boven dien, dat het arbeiders- en soldatencongres zich met het congres van het uit bóeren- afgevaardigden bestaande londcomité zal vereenigen tot eene constitueerende verga dering om eene nauwkeurige agrarische her vorming uit te werken en de voedselver- zorging in het land te regelen. De maxima listen willen van eene nieuwe Constituante niet weten, omdat zij vreezen, dat daar de meerderheid zich tegen hen zal verklaren. Maar .eene weigering om op deze wenschen in te gaan zal weer de moeielijkheden ver meerderen voor de Sovjetregeering, die ook in de schrikbarend toenemende werkloos heid het getal werkloozen in het land wordt op twee millioen geschat een vraag stuk vindt, waarvan de oplossing haar voor schier onoplosbare vragen stelt. Dit alles doet ons zien, dat de chaos, waarin Rusland verkeert, voor de regeer ders, die dezen chaos hebben teweeg ge- hrarht dan jaae. dlea lii hebben te .gaMul 45Ü.ÖQ0 man. geenszins maakt tot een, pad, met rozen be strooid. Do oorlog, B e rl ij n2 2 F e b r. (W.-B.). De Russi sche koerier, die eergister de Duitsche linie was gepasseerd, kwam gisteravond in Berlijn aan en overhandigde het vredesvoorstel van de Russische regeering. Dit stuk, dat woor delijk gelijkluidend is met het bekende Pe- tersburgsche draadlooze telegram, is door Lenin en Trotzki onderteekend. Over den inhoud van de Duitsche ant woordnota, die eerst over eenige dagen zal worden afgezonden, is men thans bezig te overleggen. Inmiddels heeft staatssecretaris von Kiihlmann zich gisteravond via Veenen naar Bukarest begeven 've Nordd. Allg. Zei tung deelt mede," dat het begin van de nieuwe onderhandelingvi met Rusland eerst over eenigen tijd is te verwachten. Dc staats secretaris zal zich den tusschentijd ten nutte maken om als Duitsch gevolmachtigde de onderhandelingen over het sluiten van den vrede met Rumenië te voeren. De Lokal anzeieer verneemt, dot in de Rumeensche hoofdstad von Kiihlmann en graaf Czernin hunne besprekingen met generaal Averescu zullen beginnen om zoo spoedig mogelijk klaarheid te brengen in onze verhouding tot Rumenië. Weenen, 2 2 F e b (Corr.-bur.) Staats, secretaris von Kühlmonn heeft heden na middag de reis naar Rumenië voortgezet. De minister van buitënlandsche zaken graaf Czernin begeeft zich heden naar Buka rest. Hij wordt vergezeld door de referen- deris dr. Gratz, den consul-generaal von Peter en den gezantschupsraad graaf Collo- redo. In het oosten rukken de Duitschers op, zonder npemenswaardieen tegenstand te ondervinden, zoowel in Estland en Livland als naar het gebied van de Ukraine. Een Estnisch regiment heeft zich onder het Duit sche opperbevel gesteld en met de Ukrai- nische strijdmacht is reeds vogling verkre gen. Oostenrijk doet aan d;ze actie niet mee. Dat is gister in de rijksraad nog eens uit drukkelijk verklaard door minister-president von Seidler. Weenen, 22 Fcbr. (Corr.-bur.) Bij het begin van de zitting van het huis von afgevaardigden verklaarde minisler-ptesi- denr on Of-Kllpr: eergisteren verscheen in de dogbladen een officieel communiqué, dat er van ge waagt waar thans de groote massa van de O.-H. strijdkrachten zich bevindt. Uit ver schillende opmerkingen, die in het debat zijn gemaakt, blijkt, dat dit communiqué ge deeltelijk aanleiding heeft gegeven tot op vattingen, die op misverstand berusten. Tot opheldering wil ik drie korte opmerkingen maken. Zooals ik reeds den 19en Februari heb verklaard, neemt Oostenrijk-Hongarije geen deel aan de militaire actie, die thans door Duitschland tegen Rusland gevoerd wordt. (Instemming). De inmarsch van de O.-H. troepen in de Ukraine, waarmee wij in vredesbetrekking staan, geschiedt niet. Wat Rumenië betreft, zoo bestaat er een wapenstilstand tusschen Oostenrijk-Honga rije en deze staat. De vredesonderhandelin gen zullen eerstdaags beginnen. Hierna wordt de eerste lezing van de voorloopige begroting voortgezet. De Engelsche strijdmacht in Palestina heeft Jericho bezet en staat nu aan den Jor- daan. Cadix, 21 Febr. (R.). Het mailschip Claudioiopes zette 18 schipbreukelingen aan v.al, die in volle zee waren opgepikt. Zij be hoorden tot het in Bilbao thuis behoorende Spaansche stoomschip Marcas Pio, dat ver leden Zaterdag door een Duitsche duikboot gekanonneerd en in den grond geboord js. B e r 1 ij n, 2 2 F e b r. (W. B.) Officieel be richt Keizer Karei vertoefde heden in het groo te hoofdkwartier tot bespreking van hangen de kwestiën. De chef van den O.-H. gene- ralen staf von Arz en de Duitsche militaire gevolmachtigde von Cromon vergezellen hem. Ook maarschalk von Hindenburg en de eerste generaal-kwartiermeester Ludendorlf nemen aan de besprekingen tusschen de beide keizers deel. Het vredesverdrag met de Ukrainisehe republiek is door den Duitschen rijksdag bij de eindstemming goedgekeurd. Slechts de onafhankelijke socialisten en de Polen stem den tegen. B e r 1 ij n2 2 F e b r. (W.-B.). De Germa- nia kenschetst de afwijzing van het gelijke kiesrecht voor Pruisen in de commissie als eene voorloopige beslissing. Men mag thans evenmin de lont in het kruitvat werpen als den boog te strak spannen. Ondanks de meerderheid van 20 tegen 15, is de vooruit gang ten gunste van het regeeringsontwerp reeds merkbaar. De regeering zal op dit oogenblik niet de hoogste troef, het beroep op de kiezers, uitspelen. De beslissing zal eerst vallen bij de tweede lezing in de open bare zitting. Londen, 22 Febr. (R.) In de heden bekend gemaakte marinebegrooting worden middelen gevraagd voor eene sterkte van Washington, 20 Febr. (R.) In zijn wekelijksch overzicht heeft Baker, de mi nister van oorlog, nog over dc Amcrikaan- sche gevechts-vliegtuigen voor Frankrijk ge zegd, dat zij zijn toegerust met de eerste Liberty-motoren. Eeq daarvan heeft, naar bij een proef is vastgesteld, alle snelheids records van vliegtuigen van dat type over troffen. De vervaardiging van machines, waarmede een maand geleden een aanvang is gemaakt, heeft thans een basis verkre gen; de hoogste productiekracht zal in de komende weken worden bereikt. Slechts het twaalf-cylinder type wordt vervaardigd, daar de ontwikkeling in Europa het geraden doet zijn om zich op den bouw van machines van groote krocht toe te leggen, in plaats van die van acht cylinders. De industrie is op zijn minst twintig maal vermeerderd; d. ver vaardiging van gevechtsvliegtuigen is be gonnen. Londen, 21 Febr. (R.) Majoor BoirJ parlementair secretaris van den nieuw ge- vormden luchtdienst-raod, heeft bij het in dienen der begrooting voor den luchtdienst heden in het Lagerhuis gezegd: Het (.ver- brengen van de lucht-strijdmacht van leger cn vloot naar het lucht-dienst-dennrtemcnt is geschied zonder ecnig spoor van ont wrichting van den diensr aan een der fron ten. Het gewichtige resultant van de wijzi gingen in de organisatie, die onlangs heb- be^i plaats gehad, is dot een nauwe voeling verzekerd is tusschen den luchtdienst-rnad en het technische departement. Baird verklaarde, dat in September 1.1. 135 vijandelijke vliegtuigen, naar definitief is vastgesteld, door de Engelsche vliegers en 13 door het geschut zijn vernield, terwijl er 132 genoodzaakt waren neder te dalen. Spiekende over den arbeid der Britsche vliegers bij het richten van het geschutvuur zeide Baird: Niet minder dan 27 vijandelijke batterijen werden met succes onder een vernieiingsvuur genomen. Op één dag wer den 28 kanonstandplaatsen vernield en 80 of meer beschadigd, terwijl 60 ontploffingen van munitie-opslagplaatsen werden veroor zaakt. Op denzelfden dag werden 64 vijan delijke batterijen met een vernietigingsvuur bestookt, na een geslaagde ballon-waarne ming. In September 1.1. zijn 1537 foto's op genomen en dag cn nacht bommen op op slagplaatsen en spoorlijnen geworpen. Gedurende de maanden September en October 1.1. zijn er 13,000 bommen met een gewicht van 238 ton, op het Westelijk front Duirscnjand gedvan, tel..-ijl0-!,, ij) slechts in geslaagd zijn acht overvallen in Groot-Brittknnië te doen, ofschoon Lon den veel gemakkelijker te bereiken is. De vliegers mogen aanspraak maken op de dankbaarheid van het land. Washington, 22 Febr. (R.) De schatkistsccretaris Mc—Adoo heeft aan de hoogste vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk en Italië verklaard, dat zes met vleeschproducten beladen treinen dagelijks gedurende vier weken naar de kust zullen loopen voor den uitvoer naar de geallieer den. Verder verklaarde hij. dat Dé 2 mil lioen bushels graan dagelijks naar de mark ten in'het westpn gezonden werden. Terwijl in December slechts 600 wagonladingen per dag worden vervoerd, is het vervoer thans 5000 wagonladingen per dag. W a s h i n g fo n 2 C F e b r. (R). De ge zant van de Vereen:.; ie Staten te Madrid heeft het staatsdepartemejt kennis gegeven van de onderteekeni eener economische overeenkomst met Spanje, waardoor de Ver- eenigde Staten zekere goederen zullen ont vangen in ruil voor katoenolie, enz. Londen, 22 Febr. (R.) Lord Milner, lid van het oorlogskabinet, heeft in Plymouth het v.oord gevoerd over het oorlogsdoel. Onder aanhaling van het woord van den Duitschen keizer„Wij willen met al onze huren op vriendschappelijken voet leven, maar eerst moet de overwinning van de Duitsche wapenen worden erkend", zeide hijOp die uitdaging is maar één antwoord. Hij prees de, veranderingen, die iijn ge bracht in de bevoegdheden van den oor logsraad te Versailles; al is daardoor mis schien de samenstemming tusschen de bondgenooten niet volkomen verwezenlijkt, men is toch veel dichter daartoe genaderd en heeft nu een redelijke machinerie gekregen om het doel te bereiken. De strijd wordt niet gevoerd om Duitschland te vernietigen o[ het Duitsche volk voor te schrijven onder welken vorm van constitutie het moet leven. Dat is volkomen duidelijk gemaakt; Wilson en Lloyd George hebben er geen twijfel over laten bestaan, dat men niet wenscht het Duitsche volk te verbrokkelen of zijn recht te beknibbelen om zelf te bepalen onder welk soort constitutie het verkiest te leven. Londen, 21 Febr. (R.) In de heden gehouden vergadering van de intergeallieer- den-socialistenconferentie zeide Thomas, dat uit de discussiën van de Fransche socialis ten in Parijs is gebleken, dat het memoran dum van de Engelsche arbeiders over het oorlogsdoel een uitmuntende basis zal leve ren voor de verklaring, die de conferentie zal laten uitgaan. De Fransche gedelegeer den zullen amendementen voorstellen; an deren zullen dat ook doen. Canipa, de vertegenwoordiger van de Italiaansche socialistische unie, zeide, dat zijne groep ook bereid is het memorandum met geringe amendementen aan te nemen. Londen, 22 Febr. (R.). De intergeat- heerden-socialistenconferentie is heden voormiddag om 10 uur bijeengekomen. In de verwachting, dat alle gedelegeerden dan zullen zijn aangekomen, werd de conferentie verdaagd tot half drie. Men hoopt, dat dan de verschillende commissiën hunne rappor- ten zullen uitbrengen. Bern, 22 Febr. (\V. B.) De Union Hellénique richt een oproep tot het Zwit- sersche volk en allo andere onzljdigen te gen de aan Griekenland opgedrongen deel neming aan den oorlog, die niet anders be- teekent dan dat weer een nieuw klein volk. wordt opgeofferd. Zij betwist aan hen, die slechts met de hulp'von het buitenland thans in Griekenland de macht in handen hebben, het recht om in naam van het Grleksche volk te spreken, zijn lot te besturen en het den oorlog op te dringen. Stockholm, 2 2 Febr. (W. B.) Uit Wqsa wordt bericht Reizigers uit Helsingfors berichten, dut de moorden op gTonrbezitters steeds talrijker worden. O.o. werden gedoodbaron von Born Jr., de landbouwraad von Haellsiroem en zijn zoon. Verder zijn verscheidene ge-r wezen politieambtenaren gedood. Tweede t e l e g r h m. De witte gar den zijn vast besloten den strijd tot een goed einde te brengen. In de gemeente Ilse heb ben de socialisten het eigendom van de ar beidersverenigingen ter beschikking van het veiligheidskorps gesteld. Derde telegram. Aftonbladet be richt uit Ulcaberg, dat de Pinsche regee- ringstroepen bij Varpene, ten noorden .an Konvole, de overwinning hebben behaald'op de roode gardisten. Aan het Karelische front staan de witte gardisten in de buurt van Wiborg en Villmenstrand. Oost-lndlè liet N. I. P. A. seint uit Batavia d.d. 12 dezer: Het Bot. Nbld. verneemt dat de direc teur van het Departement van Financiën, de heer F. A. Liefrinck, voorneme'ns is al te treden. Kameroverzicht Eerste Kamer ling van art. 71 ^vegeCTing^r^gyenteh^'Weyi" Indië zonder stemming aangenomen, norat de heer V. D. Berg heeft betoogd, dat de re geling van omvorming der dessa's tot ge meenten vollediger had moeten zijn, de heer Van Kol heeft aangedrongen der decentra lisatie, en Minister Pleyte heeft betoogd, dat er alle aanleiding bestaat de dessa's in hel gemeentelijk verband op te nemen. Aan de orde is daarna de Suppletoire Indische Begrooting. De heer Van Ko! critlseert de zwakke hou ding der regeering ten aanzien van de baat zuchtige handelwijze der Nederlandsche scheepvaartmaatschappijen inzake liet ver voer van Indische producten naar ons land, Hij waarschuwt tegen verbod van het con cubinaat en komt op tegen het voornemen de Europeesche miliciens onder te brengen in afzonderlijke kazernes. Spr. verklaart dal de regeering het recht mist den inlanders militieplicht op te leggen, zoolang de wan toestanden in de buitenbezittingen blijven bestaan. De Minister protesteert heftig tege* het ter sprake brengen van niet in de stuk ken vermelde punten. Hij zal het antwoord niet schuldig blijven bij de behandeling Indische begrooting. De instelling van een centraal testamentenregister wordt oangW nomen met 33 tegen 6 stemmen. Bij de behandeling der duurtetoeslage^ kómt de heer G i 1 i s s e n op tegen de ach*J terstelling van de bijzondere onderwijzer^ wier achterstand in salaris weer scherpe^ wordt geaccentueerd. Hij vraagt een noo<W wetje ter verbetering. Minister Treub kon zulk een wet), niet toezeggen. De ontwerpen worden zonder stemming aangenomen, evenals het ontwerp betreffen* de het verbod van slachten van paarden# runderen, schapen en varkens Bïi de behandeling van het ontwerp op ds verhooging der onderwijzerswedden beoogt, Minister Cort van der Linden dat het offer van 2 millioen voor het amerwi dement-Van der Molen gerechtvaardigd is,' daar het een herleving van den schoolstrijd moest voorkomen. Hij meent voorts, dat da door den heer de Waal Malefijt gevreesds herleving van den schoolstrijd in gemeezw ten tengevolge van de bepaling dat de sala* rissen-der openbare onde/wijz£ts vóór 1 Ja* nuari 1919 opnieuw moeten worden gere* geld, niet van grooten omvang zal kunnen zijn, daar men hier met een tijdelijke rege* ling te doen heeft. Het ontwerp wordt z. h. ar aangenomen. Bij de behandeling van de ontwerpen tol bestendiging van den staat van beleg deelt de Minister van Oorlog mede, dat de» memorie van antwoord betref fende wijziging der wet op den staat van oorlog en beleg spoedig is te verwachten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1