PMBurBramazU-jgi Swingt ze om in te gaan. DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND KOLONIËN. FEUILLETON. 16e Jaargang, Wo. 185 iDnuururuTCDDiio pö B"8d™ *oor Atner** RDUnllRtRlurKlid foort t \JO. Idem franco pa poal f 2.00. per week (mef gratfa reriekcring tegen ongelukken) f 0.14. atzonderlilke nummert 005 WekeHjkjth byvoegrel «De HolUndxht Hmtvmw (onder redactie ran rktrtie Hoven) pc 5 maanden 50 cent WekelIJkaefc kfjirocgael •JPerridrevue» per I maanden «0 cent. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD ff HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHEPOORTWAL, hok uraaoHTacHaara. INTERCOMM. TECEFOONNUMMER 613 Woensdag 27 Februari 1918 dienstaanbiedingen 1-5 regela f 0J0. groote letteat naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bes tja* leer voordeellgt bepalingen tol her herhaald ad va» teeren In dit Blad. b{j abonnement Eene drculalre, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht' De weg naar den vrede met hindernissen bezet Wat in de rede, die de Duitsche rijks kanselier eergister in den rijksdag heeft ge houden het meest de aandacht trekt, de ttellige toon, waarin over den vrede met Groot-Rusland gesproken werd als over eene laak, die voor 't grijpen ligt. Nog maar-wei nige dagen geleden, heeft de Duitsche staatssecretaris va^ buitenlandsche zaken tegen overdreven "^verwachtingen gewaar schuwd en gezegd, dat men niet moest den ken den vrede met Rusland reeds in den zak te hebben. De rijkskanselier denkt er an ders over; hij is blijkbaar overtuigd, dat, al heeft men het Russische vredesverdrag nog niet in de zak, dat toch met zekerheid binnen kort is te verwachten. Hij gaat zelfs verder en verklaart, dat men de kans op vrede aan het geheele oostelijke front van Oost* tot Zwarte zee tot zeer_ dichtbij gena derd is. Dus niet alleen met Rusland, ook met Rumenië is de vrede op de komst. Maar wanneer men zich over dat vooruit zicht verblijdt, dan doet men dat niet alleen omdat de vrede in het oosten weltfta een voldongen feit zal zijn. Men hoopt op meer •en vleit zich, dat het licht, dat in het oosten opgaat, de aanstaande komst van den alge- meenen vrede aankondigt. Terecht heeft graaf Hertling gezegd, dat men in de gan- sche wereld, die van den oorlog volop hare bekomst heeft, maar vooral in de neutrale landen daarnaar snakt. In dat opzicht geeft deze rede van den Duitschen rijkskanselier niet wat wij verwachten, al is er onmisken baar vooruitgang te bespeuren. Graaf Hertling beklaagt- zich, dat hij nog steeds genoodzaakt is de gedachtenwisse- ling voort te zetten, die de hoofden der re geeringen van de beide oorlogvoerende par tijen nu reeds maanden achtereen voeren tot uiteenzetting van het wederzijdsche oor logsdoel. Hij haalt met instemming het woord van den oud-minister Runciman aan, onlangs in het Engelsche lagerhuis uitge sproken, dat men spoediger- tot den vrede zou komen, wanneer- gevolmachtigden van beide partijen in kleinen kring zich samen aan de tafel zetten om van meening te wisselen. Dat is völkojpen juist, maar op ééne voorwaarde. Van zulke besprekingen in kleinen kring zijn slechts dan positieve resultaten te verwach ten, wanneer bij beide partijen eene stem ming aanwezig is, die hen geneigd maakt •om-tot elkaar te komen. Anders zullen zij •eerder tot verwijdering leiden dan tot toe nadering. Zoolang die stemming niet be staat, zal men zich moeten blijven behelpen met de er gevolgde methode van gedachten :ng. Die heeft bij al hare nadeelen althans dit voordeel, dat zij in het openbaar wordt gevoerd, zoodat men er door kan inwerken op de publieke opinie en hare hulp kan inroepen om in de algemeene stemming de omkeering'te weeg te brengen, die moet plaats hebben om, als eenmaal de tijd gekomen is voor besprekingen in klei nen kring, die besprekingen vruchtdragend te maken. Die tijd zal eenmaal komen. Maar nu is hij er nog niet, en deze rede van den rijkskan selier doet ons helaas zien, dat dit nog ligt in een^Ver verschiet. De meeningen loopen nog te-zeer uiteen om te kannen verwachten, dat de beide partijen zich op eene midden lijn zullen vereenigen. Over België b.v. ver kondigt graaf Hertling niets anders dan wat reeds van vroeger bekend was. Hij herhaalt, dat Duitschland er niet aan denkt België te behouder of tot een bestanddeel van het Duitsche rijk te maken, maar voegt er J>ij, dat Duitschland beschermd moet blijven te gen het gevaar, dat België een voorwerp van vijandelijke intriges of van opmarschgebied wordt. Wat onder die beperkende voorwaar de moet worden verstaan, is onzeker. In Duitschland zelf bestaat daarover groot ver schil van meening. Geen wonder dus, dat de tegenpartij daarmee geen genoegen neemt. Elzas-Lotharingen blijft uitgeschakeld uit de eventueele vredesonderhandelingen. De kwestie van Elzas-Lotharingen is, zegt graaf Hertling, geene internationale kwestie, maar uitsluitend een binnenlandsche aangelegen heid. Omgekeerd maakt de Entente van wat genoemd wordt de desannexatie van Elzas- Lotharingen eene conditio sine qua non. Maar buiten de regeeringskringen doet zich in het verleden Zaterdag vastgestelde me morandum van de intergeallieerden-socialis- tenconferentie voor het eerst eeifb andere stem hooren; hoewel steeds den nadruk leg gende op het in 1871 door de annexatie van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk gepleegde onrecht, wordt in overweging gegeven de beslissing over het lot van dit gewest in handen te leggen van de bevolking die het bewoont. Dat zou een uitweg kunnen openen, die het wederzijdsche point d'honneur ontziet. Tot dusver heeft men aan beide zijden dat denkbeeld ver van zich af geworpen. Nu is aan de eene zijde de eerste aanwijzing van eene mogelijke kentering. Of die zal doorwerken, is nu nog niet te be- oordeelen; maar ook wanneer dat het geval mocht zijn, dan zou men nog niets gevorderd zijn, als aan den Duitschejy kant het onver zoenlijke standpunt gehandhaafd blijft. Duitschland blijft staan op zijn stuk, dat als de Entente Elzas-Lotharingen wil heb ben, zij moet zien het zich te verwerven langs den eenigen weg waarop het voor haar is te krijgen: door wapengeweld. Maar als Duitschland op dit punt zijn streng tot het uiterste blijft vasthouden, ook wanneer het bij de Entente tot eene kentering mocht ko men, dan kan het niet van de Entente toe* nadering verwachten op andere punten, b.v. op het «tuk der in Palestina en Mesopotamia gemaakte veroveringen en van de terug gave der Duitsche koloniën. Dan moet de gedachte aan den vrede door vergelijk en verzoening worden prijs gegeven en zal het wachtwoord moeten blijven: Oorlog tot het uiterste. Zoo blijft de weg naar den vrede met hin dernissen bezet. Al maakt de vredesgedach- te onmiskenbaar vorderingen, dat gaat uiterst langzaam en- helaas zoo langzaam, dat eene nieuwe uitbarsting van den strijd wel niet* zal zijn te vermijden. De oorlog, P e t e r s b u r g, 2 6 F e b r. (P. T. A., draadloos via Berlijn). Op last van den raad van volkscommissarissen is een delegatie naar Brest-Litowsk g^Fönden, om den vrede, dien de Duitsche regeering heeft voorge steld en welke in de zitting van 24 Febru ari 's ochtends' om vjer uur door het uitvoe rende centrale comité werd aangenomen, te onderteekenen. Ze bestaat uit Trotzki, voorts Tsjetsjerin, Sokolikow, Petrowsky en Alexejew, leden van de partij der sociaal revolutionairen van de linkerzijde, benevens secretaris Karaswan, Joffe en de militaire deskundigen. De aan Rusland gestelde vredesvoorwaar den houden in, dat de landstreken ten westen van de vroeger medegedeelde linie, die in de streek van Dunaburg tot aan de oostelijke grens van Koerland verlegd zijn, niet meer onderworpen zijn aan de Russische souve- reiniteit. Duitschland en_ Oostenrijk-Honga- rije bepalen het toekomstige lot van deze ge bieden in overleg met de bevolking Livland en Estland worden door eene Duitsche politiemacht bezet, totdat de landsinstellingen de veiligheid waarborgen. Rusland sluit dodelijk vrede met de Ukrai ne; het ontruimt de Ukraine en Finland van troepen en roode garde. Het waarborgt de teruggave van de provinciën in Oostelijk Anatolië aan Turkije en erkent de afschaf fing van de Turksche capitulatiën en voert onverwijld de demobilisatie uit. De verdere bepalingen betreffen de Rus sische oorlogsschepen en de oorlogsschepen, van de Entente, de handelsscheepvaart in de Zwarte zee en de Oostzee, het weer in werking treden vanbet Duitsch-Russische handelsverdrag-,- de waarborging van de be handeling op den voet der meest begunstig de natie tot ultimo 1925, den afstand van iedere agitatie tegen de verbonden regee ringen, ook in de bezette gebieden. Deze voorwaarden moeten binnen 48 uren aangenomen worden. De Russische gevol machtigden moeten zich onverwijld naar Brest-Litowsk begeven en binnen drie dagen den vréde onderteekenen, die binnen twee weken daarna geratificeerd moet zijn. Athene, 25 Febr. (Agence d'Atha- nes). Dewninister vah buitenlandsche zaken Politis heeft aan de geallieerde en neutrale regeeringen een protëstnota gezonden tegen de handelingen, door de Buigaarsche regee ring gepleegd op de Grieksche bevolking van Macedonië. De nota beveelt in het me delijden van alle beschaafde regeeringen aan den ontzettenden nood, waartoe met minachting van de goddelijke en mensche- lijke wetten de onschuldige Grieksche be volking veroordeeld is, en onderwerpt aan hun oordeel de misdaden, waartoe Bulgarije door veroveringshartstocht gedreven wordt in de ijdele hoop, te heerschen in de Balkan- landen door de uitroeiing van zijne buren. Konstantinopel, 24 Febr. (Milli). De minister van buitenlandsche zaken Achmed Nessimy Bey heeft in de Kamer een rede gehouden, waarin hij mededeelin- gen deed over de tot dusver gevoerde vre desonderhandelingen. Hij drukte de hoop uit, dat de onderhandelingen in Bukarest ook een gunstig verlqop zullen nemen. De Rumeensche minister-president, ^eneraal Averescu, «is vóór zijn vertrek naar Buka. ingelicht over de hoofdvoorwaarden van den vierbor T. Door de bemiddeling van den opperbevel hebber der Russische troepen in den Kau- kasus is van den president van de republiek Kaukasus het verzoek ontvangen, een ge schikte plaats te bepalen voor de vredes onderhandelingen. Aan dit verzoek is be reidwillig voldaan. Na den aftocht van de in de oostelijke pro vinciën gestationeerde Russische troepen zijn die provinciën gezuiverd van de benden, die daar verschrikkelijke wreedheden pleeg den aan de mohammedaansche inboorlin gen. De Turksche troepen hebben Boiburt en Mamachatun bereikt. De minister diukte den wensch uit, dat deze""1 reeks van gesloten vredesverdragen door den algemeenen vrede zou worden be kroond. Binnen de perken van ons oorlogs doel zal de oorlog in vereeniging met de trouwe bondgenooten, steunende op den heldenmoed van het leger en de offervaar digheid der bevolking, worden voortgezet totdat een eervolle en duurzame vrede is be reikt. Washington, 24 Febr. (R.) In eene door president Wilson uitgevaardigde pro clamatie is de tarweprijs voor 1918 bepaald op 2 dollars 20 cents per bushel, zijnde het zelfde bedrag als verleden jaar. N e w-V ork, 26 Febr. (R.) De. presi dent ^-van den Amerikaanschen arbeiders bond Gompers heeft bekend gemaakt, dat hiif eene uitnoodiging, van de zijde der Duit sche vakvereeniging tot hem gericht tot bij woning van eene conferentie om over den vrede te spreken, heeft afgewezen. Hij zeide, dat het plan was deze conferentie, al6 dit mogelijk was, te doen bijwonen door gevol machtigden van alle geallieerde landen. De uitnoodiging kwam van het lid van den Duit schen rijksdag Legien door tusschenkomst van den Nederlandschen arbeiderslei Oudegeest. Gompers weigerde het antwoord, dat hij gegeven 1 I aan Legien te publiceeren; maar hij zeide, dat hij duidelijk gemaakt had, dat de Amerikaansche arbeiders, nu zij bezig zijn te trachten den keizer te verslaan, geene verandering in den toestand wensch- ten te brengen door besprekingen te houden met de Duitsche arbeiders. Oost-IndK AKti.lciil.rfslitful Wrobo^an. Tot assistent-resident van de atdceling Grobogan is benoemd de controleur Van den Bos. Vernet tegen .Ie heliiMlingeu. Alle inlanders op de particuliere on dernemingen te Semorang hebben gewei gerd hun belasting te betalen. ItijNl voor Jftvn. Het eerste met rijst geladen schip is op Java aangekomen. Yoeilselsclinnrsclitc. Uit Batavia wordt geseind: Te Pemalang en andere kustplaatsen, waar vocdselschaarschte heerscht, treedt de regeering helpend op. op de groote moeilijkheden welke zich voor doen bij de beoordeeling van het beleid van de minister. Niettemin zal hij niet nalaten, critiek te oefenen omdat hij verbetering mo gelijk acht. De gestie van het departement van landbouw wat betreft de besteding van het millioenenkrediet is ten deele in duister gehuld. Als de min. in zijn memorie van ant woord beschouwingen geeft is alles mooi, maar de practische maatregelen kloppen niet steeds op de beschouwingen. Verschillende beweringen worden zonder bewijs voorge legd. De minister spreekt zich zelf meerma len tegen en tracht beantwoording van con crete vragen te ontgaan. Spr. behandelt daar na het geval van de taxatie van 1 Juli 1916 in beslag genomen rijst, die ten deele eerst in het voorjaar 1917 werd geschat met rea lisatie van oorlogswinst en waarbij 50,000 taxatieloon werd opgedrongen aan de taxa teurs die voor niets wilden schatten, wat het rijt 5 6 millioen heeft gekost. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Dinsdag werd ten aan- zieh der Indische Begrooting, de motie-Bo- gaardt betreffende instelling eener staats- --^missie van ambtenaren aangenomen met 59 omen. Het amendement der commissie van rapporteurs om de vóór 1914 gepensionneerde Indische officieren te doen deelen in de voordeelen der nieuwe pensioenregeling wordt aangenomen met 71 tegen 3 stemmen. Levensmiddelen debat. De heer van Beresteijn erkent dat de mi nister voor een bijna bovenmenschelijke taak Is geplaatst, en dat de burgerij niet steeds voldoende medewerkt. Hij wijst voorts ►per dog tot veevoeder zal kunnen worden' ver- En nu tracht de minister de schuld f* schuiven op de taxateurs en bovendien da Kamer om den tuin te leiden door op dJ vraag naar loon van de taxateurs te ant woorden met een mededeeling omtrent rijs»*' soorten, welke ter schatting werden gege ven. Onjuist is ook de bewering dat de heen Kröller niet afwist van de quaestie van hel drukken der broodkaarten. Deze kaarten zijn namelijk ten deele op.de drukkerij van dei^ heer Kröller gedrukt. Ook heeft de minis^ ter onjuiste djfers voorgelegd aan de Km mer. Spreker Is het eens met het distributief systeem, doch wil critiek oefenen op hel regeeringssysteem van den minister. Hij bef handelt in dit verband eerst de peulvruch ten-kwestie, waaromtrent hij zijn in zijn nota's neergelegde opinie handhaaft, even-1 als ten aanzien van de kaasquaestie. Uitvoerig betoogt spr. dat de Minister,' wat betreft de graanvoorziening, voortdu-4 rend achter de feiten heeft aangeloopen en bezweken is voor de bezwaren van do groote kleiboeren, die worden bevoorrecht boven de bondboeren, zonder dat daartoe reden was. De teeltregeling werd veel te laat vastgesteld. De vaststelling van maxi mumprijzen na de inbeslagneming was vier* kant strijdig met de wet. De teeltregeling heeft bovendien verkeerd gewerkt. De met granen beteclde oppervlakte is sinds 1915 teruggegaan met 40.000 H.A., van rogge in 1916 slechts met 32 pet., van tarwe mei 64 pet., verkregen door invordering. Aan de taxaties kleven vele fouten. Per sonen die uit het in staat van beleg verkec- rend gebied zijn gezet, komen soms als of< ficieele» taxateurs weer in hun verboden ge bied terug. De schadeloosstelling is niet be hoorlijk geregeld, waardoor onbillijkheden ontstaan. Het graan is veel te duur inge kocht, tot schade van de schatkist en dal eveneens pacht- en koopprijzen van de lan derijen buitengewoon in prijs zijn gestegen. De minister heeft over het hoofd gezien dal gelijke menschen gelijk moeten worden be handeld. Ook ten aanzien van de opvor dering van granen bestaat ongelijkheid van behandeling. Ten 4.55 uur breekt spr. zijn rede af en wordt de vergadering verdaagd tot 's avonds 8 uut ter verdere behandeling van de Indi sche begrooting. '•rocfveevoeilerinbrlek. Bij <le Iweedo Kamer is een voorstel ingeko* mcn om aan dc Coöperatieve Aordoppolmcel- it-briok Oiunjc lü. Dellen tni ltcln/cTü van «la slichting van een proefveovocderiabriek een sub sidie te verleenen tot een bedrag van ter hoog st? f 90.000. Uit de toelichting blijkt, dat de capaciteit der te stichten veevoederfabriek zoodanig zal zijn, dal het vruchtwater van 1000 HX. uardappclei* werkt, terwijl de Fabriek zich verbindt do proef te nemen mcl 50.000 HL. aardappelen; bij het welslagen der proef zullen voor de campagn# 1918 meer fabrieken voor dc toepassing van het procédé kunnen worden ingericht. Bovendien heeft de toepassing van dit procédé ook met het oog op de vervulling der openbar» wateren een groote beteekenis. Dienaangaande wordt vermeldt, dat de toepassing er van ook in uitzicht stelt, dat, behalve het eiwit, ook nog d» voor bemesting waardevolle kalizouten en stik stofverbindingen uit het afvalwater gewonnen zullen kunnen worden. In het klein werd deze meststof met circa 20 pet. kali cn 5 pet. stikstof bereid cn bij bcmes- tingspvoev.cn a\% zeer werkzaam erkend. De kosten van de inrichting der proelfobriek zullen ten laste van het Rijk komen, doch in geen geval zullen zij de f 90.000 te boven gaan. Slaagt de proef, dan neemt de fabriek de aan t« schaffen machines tegen een redelijken prijs, die gesteld is op f 40.000, over. Het te bereiden veevoeder zal in zijn geheel ter beschikking van de Regeering komen. Het leven te nemen zooals het is, is de grootste heldenmoed. Novelle „Uit het Zeedorp", door J. Eigenhuis. Verdompeld, as 't er niet aan de deur wier gerinkeld. Maar de zwaar-vunzo lucht in het woon- ihokje hield Sien nog zoo loom in de leden en zoo zw.yar in het hoofd. Ze tilde" alleen het hoofd etentjes schuin op, om te luisteren. Dat was dronken Gilles-buur z'n dreun-stem en *'n reutel-lach. Een vreemde stem er tegen over. Weer rinketen aan de deur en dan Gil lis' snerkerig lachen. „Zou-je dan ope doen, lui varreke!" Een vuist dreunde tegen de bovendeur, die knoersig rammelde met de grendeL Een rof fel kletterde tegen een ruitje, tegen een ander, langs drie vier ruiten te gelijk. Daar had je 't ah in de kribjes de twee kleinsten wakker I Drenzerig eerst,, toen uit schietend met blerkend geklaag. Het wijf- richtte zich geeuwend overeind, duwend tegen hel zware, in het bed gekrom de lij! van haar man, om wat zit-ruimu:. fiÜn sntiiverig hrak zu^htf- rig kreunend af, het lijf zette zich nog krom- mender naar haar toe en snorkend sliep hij weer verder. ,',Zo'n slaepkop!" geeuwde het wijf, de bloote armen in het donkere bedsteohok om hoog stekend, loom met gebalde vuisten, die tegen de zoldering aanbonkten. Ze was nog zoo zwaar in het hoofd. Ze kon er niet goed tegen. Gisteren avond een rechte pret-avond, een Sint-de-vreet-op. Haar vent had dc afrekening thuisgebracht. Aangescho ten was-hij thuisgekomen, heel anders dan andere jaren, als hij zwalkte, ccn paar dagen temet, zonder boven water te komen, en eLn- delijk als een verstijfd lijk door een paar bu ren op z'n bed werd gesmeten. De' dominee had 'm nog kort geleden opgezocht en met hem gepraat over z'n groote gezin en de armoede, die voor de deur stond als hij alles verdeed, wat hij in handen kreeg. Ze moest er toch om lachen eigenlijk, dat hij gisteren avond zoo gehoorzaampjes was thuisgekomen, een flesch brandewijn cn een zak bitterkoek jes in z'n jekker. Buur Gilles en haaiïge^Leun z'n wijf hadden danig meegeluifd. Wat 'n pan, 'n gezellige pan was dat geweest. Op de har- monika gespeeld cn Gilles met er gestoeid, dat ze gillend over elkaar rolden op den vloer. Ze was er nog zwaar van in haar hoofd. Tusschen het krijten en dreinerig gieren van de kleintjes, kletterde de roffel weer tegen de ruiten of dreunden de vuistslagen tegen de deur en snerkte het gelach van Gilles: ,LZe wass bezope hè-èèl Ze logge nóg voor mcraokel, hè-èl Trap dc deur maar in! Zoon gochcmc-rd! Of ie zelf gisteren niet door z'n wijf naar huis is gesleept! Sien smecf de dekens op cn scharrelde er in de Liuuv. -baaien rokken uil. Zchs de kou sen feaU noa aail Ze 'i ook niet gewend. Zoo maar uit 'n kopje had zc de klare jene ver met suiker gedronken. Uit één kopje later met Gillcsbuur. Dat was m'n fijne, toen ze stoeiend over den grond rolden, 'r Vent had 'cr toch geen*besef meer van. „Jae, zeker, 'ou je -gemak. 'k Kom al lang," eu mei ccn loomen zwaai slofte ze in haar borstrok naar dc deur, waarvan zc dc boven helft opende. De zilveren helm van een veldwachter glom vlak voor haar cn grommend: „zoo, lui var reke. is daU'n mcnsch late blauwbekken," duwde hij T een proces-verbaal in de han den, na er eerst een paar krabbels opgezet ie hebben, dat ie 'l overhandigd had aandc huis vrouw van gedaagde. „Wat mot 'k met dat pampieretje. malle vent," lachte Sien nog geeuwerig. „Zè-je wel lezen. Van de Leerplicht," en de veldwachter keerde zieh om, verdwijnend in het slopje. Sien stond nog met open mond den man na te oogen. Zoo'n klabak, wat 'l haar 'n zorg was. De Leerplicht! Ze zou 'r jóngens-thuis houën of naar school sturen, nel zoo zc wou. Als je over je eigen zaad nou niet meer baas was! Gilles-buur stond legen 'r tc knipoogen. cn greep T ineens in den dikken, blootcn boven arm. Ilij kneep.woest in het harde vleesch, dat vast was als ccn smids-biceps. „Doe l mit Leune," lacht zc met haar drm- Jièrige schreeuwstem, maar ze liet hem be gaan, geeuwerig ouder ecu opkomend wel- Justje door. Juist zag zc dc roqie locroogjes van 'I wijf van haar broer, die over haar woonde. Eu met een gemaakt nijdig gezicht mepte zc naar Gilles, die vettig lachte cn grap pig de h i»d< n ij\< naar huis liep. I Was koud. Ecu triestige nevel-lucht hing over hel slopje liecn cn walmde ijzig de deur in. Sien huiverde er. smeet dc bovendeur dicht. De verzuurde slaaplucht uil dc bedstee cn de •drank- en rookwalm van den smulavond slon ken haar te geinoet en beklemden haar de ademhaling. Ze schoot een jak aan cn spelde een vergoord grijsgcruitcr. omslagdoek om. In dc bedstee knepperde weer regelmatig de zware slaapademhaling van haar vent. En de kleintjes kraakten allen nog wat. Dc zwa re, vergiftige atmosfeer scheen die weer te bedwelmen. Met den waterketel ging ze naar buiten, de deur aclilcr zich open latend cn in statigen zwier liep ze naar dc put. De rokken- laag slingerde zoo regelmatig en zoo plechtig om de breede heupen, of het onderlijf om een spil draaide. Zwaar als van een geëicrzakle spin, rond en ontzaggelijk, draaide het fameu ze onderdeel om het middel en dc armen balanceerden mee in zwierige deftigheid. Sien was er om bekend, om haar sierlijken gang, en menige vent uit het slopje moest haar begeerig- nazien. Zoo'n groot, slonk wijf, dat zoo aantrekkelijk heupdraaide, al dc ele gance cn coqueilerie. haar als vrouw eigen, leggend in dierv\pteclit$tatigen loopzwaai. Bij den put waren net andere wijfjes, die haar arm-stoötcrd en giebelend zagen aankomen. „Zoa'n groasche gek!" fluisterden ze en ge niepig begonnen ze 'n buurpraatje over de kou c'n over 'n ruzie in hel slopje. De melk boer kwam cr op af en do bakker, die gebbe tjes maakten met Sien. Met een clcgantcn zwaai keerde Sien zich om. toen zc haar ke teltje bad gevuld, cn nog het hoofd naar de mannen toegekeerd, mot een aanmoediging in de zwarte oogen, lachte zc: „Non, je doe maar, 'art: lapjes". In een dansenden sleêpgang, de p ti iiT. -,d v a gel-waggel «1(1 het enorme licup end om iict spilligc middel. zweefde ze naar haar huisje, en verdween xq met nog een laalslen blik naar dc mannen. „Sien 'oudt wel van 'n aerdig-eidje," grin nikten dc wijfjes aan den put cn de bakker knipoogde tegen den melkboer. 't Was nog alles stil in hel woonhokje. Met een vuilcn, droogen doek veegde Sien <le jeneverkopjes van gisterenavond om, zette den waterketel op het pctroleum-stel en be gon hoepels te knappen voor het kleine pol* kacheltje. Toen z.elte ze z.ie-h op haar geraak. Croonend in het kleine vertrekje als een monstergroot afgodsbeeld in een nauw kapel letje. Iloog op dc dikke rokkenlaag zat ze reu- zig groot, het slanke bovenlijf omhoog en met een lodderigen geeuw het nog knappe kopjö door uitgcrcklen mond vermonsterend. Loe« rend tuurde ze door een enkel onbevroren plekje van dc ruitjes naar de overbuurljes. nam een kous, welke ccn hiel ei^ leen mi -te; van Wout, die school ging. Maar ze smeet 'ni weer op zij. Wat duvelde 'l ook! De jongen kon best op z'n bloote pooten loopen. Ja» ze zoil 'r nog drukte om maken! Als zij m naar school stuurde met hecle kousen, dan kwam ie loch op 't strand terecht, zelfs midden ia den winter en 's avonds laat thuis, jeSou zier^ heelemaal zonder kousen. Zij had nis kind ook oltijd blootsvoets loopen. As dc meester 'm zoo niet op school wou hebben, morst ie 't zelf weten. Met dieO vervloekten leerplicht (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1