Swingt ze om in te pan. DE EEMLANDER ?Smï?,NHTEMSCHEP0°RTWAl- HO« ""««T.O-™™. PSI1S DFS mH!BTI(IZ!5~;S} BUITEN LAN D_ BINNENLAND KOLONIËN. FEUILLETON. 16e Jaargang, No. 186 iDniiHCiiriiToooiic p** K,;ianclen voor Amet». RDUNHtmtnlOrnlJO foort f I.50. Idem franco per poel f 2-00. per week (mei gratis verzekering tegen eagelukkea) f 0.14. afzonderlijke nummert f 005 Wekelijkseh bijvoegsel 'Dt HclLindschm Hwtmimm (onder redactie van rhtrtse Hoven) per 3 Baanden 50 cent Wekelijkse* bijvoegsel tWerrldrevurv per 3 maanden 60 cent AMERSFOORTSCH DAGBLAD 5» u HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag 28 Februari 1918 dienstaanbiedingen 1-5 tegels f 0J0. groote lettert naar plaStsrulmte Voor handel en bedrijf bestaaa zeer voordeellge bepalingen tol hel herhaald adverv Jeeren In Hit Blad, by abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden, Politiek Overzicht De vrede met Groot-Rusland L D© Trede, die door den vierbond aan Groot- Rusland is opgelegd en die door de Sovjet- regeering is aanvaard, draagt de duidelijke kenmerken van een vrede, waarin de over winnaar zijn wil voorschrijft aan den over wonnene. Al zijn de vredesvoorwearden, waarover gedurende de geheele maand Januari en in de eerste tien dagen van Fe bruari in BresVLitowsk gestreden is, in de gevoerde debatten niet uitdrukkelijk ge noemd, zij waren toch in hunne algemeene «.trekking voldoende bekend. Volgens die voorwaarden hadden Duitschland en zijne bondgenooten niet het voornemen tot in- ijving van de door hen bezette landstreken en wilden zij aan de bevolking van die stre ken ook niet bepaalde vormen van staats- :nrichtmg opdringenzij wilden echter *fm zich en aan deze bevolkingen de vrije Hnd voorbehouden voor het sluiten ven ver dragen. In deze voorstellen werden genoemd gebieden van Polen, Litauen en Koer end en gedeelten van Livland en Estland. Zoolang de wereldstrijd cb'vrt, kunnen de 'egers der bondgenooten hieruit niet terug schokken worden, .naar men verklaarde zich foreid hunne sterkte te verminderen tot de voor de handhaving van de orde beslist noodige maat. Men is niet tegen de oprich ting van nationale gendarmerieën. Aan de gekozen vertegenwoordigers der bevolking zal de medewerking bij het bestum der ge bieden in geleidelijk klimmende mate toe gestaan worden. Wat de wilsuiting van de volken over hunne staatsinrichting betreft, verklaarden de centrale mogendheden een referendum als onpraktisch; zij waren ech ter bereid door eene op breeden grondslag gekozen nationale vertegenwoordiging de m van het volk tot uiting te doen komen, laarbij zouden, zooals uitdrukkelijk verze kerd werd, de nog aanwezige vreemde troe pen zich van elke beïnvloeding der verkie zingen onthouden. Tegen deze ^oorstelien heeft de Sovjet- regeering, die haren commissaris voor de buitenlandsche zaken Trotzki als eer ste gevolmachtigde naar Brest-Litowsk had gezonden, zich met hand en tand verzet Zij verlangde de -ontruiming van de bezette gebieden voordat de vrede gesloten werd. Het was baar binder om.het herstel van den vrede te oen Trotzki verklaarde uitdrukkelijk, dat Je formule, dat men voortaan in vrede en vriendschap met elkaar zou leven, voor hem geene beteekenis had dan om de steking van de oorlogshandelingen, opclat zij de honden vrij zou krijgen hare revolutionaire propaganda uit te breiden In de door den vierbond bezette gebieden, in de landstre ken, die zich van Groot-Rusland afgeschei den en tot zelfstandige staten uitgeroepen hadden, en in de landen van den vierbond zelf. Daartegen hebben de regeeringen van den vierbond gereageerd op de wijze, die, zoo als de uitkomst heeft bewezen, tegenover dezen tegenstander de eenige juiste en af doende was. De wapenstilstand is geëindigd verklaard en de oorlogstoestand is weer in getreden. De Duitsche troepen hebben den marsch naar het oosfen hervat met mede weten maar zonder daadwerkelijken bijstand van Oostenrijk-Hongarije, dat zich voornam alleen dan handelend op te treden, wanneer dit noodig bleek voor de bescherming van z*jne belangen hinden pas tot stand gekomen vrede met de Ukraine. En dit heeft dadelijk de Sovjetregeering tot inkeer gebracht. Dé schrik is haar om het hort geslagen en als een berouwvolle zondaar is zij van den ver keerden weg, dien zij had ingeslagen, terug gekeerd. Het is eene volledige capitulatie, waartoe de regeering te Petersburg zich bereid heeft vetkleard. Uit de berichten, die Engelsche bladen hebben gebracht van de vergadering van den raad der volkscommissarissen, waarin besloten werd het capitulatietelegram naar Berlijn te zenden, ziet men dat dit be sluit genomen is met ééne stem meerder heid en dat de stem van Trotzki hiertoe den doorslag heeft gegeven. Het latere besluit, dat tot bekrachtiging van het eerste geno men werd, wees eene andere verhouding aan: namelijk 126 tegen 85 bij 26 onthou dingen, dus eene vrij sterke meerderheid. Lenin heeft het besluit gesteund met een betoog, dat Rusland niet in staat was aan den Duitschen inval tegenstand te bieden, zoo dat d© oorlog de verplettering van Rusland en de vernietiging van alle uitkomsten der revolutie zou beteekenen. Slechts door vrede te sluiten zou men deze uitkomsten kunnen redden; dat. was de onmisbare voorwaar de voor de verdere omzetting van Rus land in socialistischen zin, en bovendien moest men'er mee rekenen, dat als de vrede nu niet gesloten werd, de Duitschers binnen tien dagen in Petersburg zouden De bekeering van de mannen, die de leiding van het tegenwoordige bewind in Rusland in handen hebben, is inderdaad volkomen. Geen spoor is meer over van eene neiging tot verzet; zij verlangen niets meer dan zoo spoedig mogelijk den vrede te sluiten. Men mag dus verwachten, dat de vrede tot stand zal komen binnen den korten termijn, die daarvoor is gesteld: 3 X 24 uren na de aan komst van de Russische gevolmachtigden in Brest-Litowsk en bekrachtiging van het vre desverdrag binnen twee weken na de onder- teekening. Maar niet ten onrechte gaan er zelfs in de gemuilbande Russische pers stemmen op, die deze capitulatie van de in het Smolny-instituut gevestigde regeering kenschetsen als een volkomen bankroet, doodelijk voor de bolshewiki als regeering en als partij. De oorlog. Van de vredesonderhandelingen in Brest- Litowsk enPin Bukarest is geen bericht ont vangen. Minister Balfour heeft in het lagerhuis ge zegd, dat over het lot van Rusland, Rumenië en Armenië niet beslist zal worden door afgedwongen vredesverdragen. Dat kan slechts geschieden op eene algemeene vre desconferentie. Berlijn,27 Februari (W. B.) Over den tocht van den hulpkruiser Wolf wordt nog hel volgende gemeld: Einde 1916 kwam de Wolf in den Oceaan en zette koers in Zuidelijke richting. Van Zuid- Afrika uit wendde zich het schip naar den Indischcn Oceaan en kruiste voor Ceylon cn aan de Westkust van Voor-Indië. Door de vijandelijke strijdkrachten werd een vervolging op "touw gezet, waaraap. in hoofdzaak Japansche schepen deelnamen. Om streeks dezen tijd werd het Engelsche s.s. Tu- ritella buitgemaakt en als hulpkruiser n Hitis gebezigd. Deze moest in de Golf van Ader. de scheepvaart storen, terwijl de Wolf, naar het Zuiden stevende, Australië werd op gezocht, waar aan de scheepvaart op W. Amerika veel nadeel werd berokkend. Met het Japansche passagiersschip Hitasji Maru werd een vuurgevecht geleverd Het schip werd zwaar gehavend Zonder veel inci denten kwam de Wolf daarna in de Europee- §che wateren cn in het vaderland terug. Bilbao, 27 Pebr. (R.) De eigenaars van het onlangs door een Duitsche U-boot in den grond geboorde stoomschip Marcas- pio hebben bericht ontvangen, dat gelijktij- dig nog een tweede van hunne stoomsche pen, de Neguri, tot zinken is gebracht. De bemanning is in Hierro aan land gezet. Londen, 27 Pebr. Bericht van de admiraliteit. Het hospitaalschip Glenart Castle is om 4.36 in het Bristol kanaal tot zinken ge bracht. Er waren geene patiënten aan boord. Een Amerikaansche torpedojager heeft overlevenden aan land gebracht. Acht booten zijn nog drijvende. Tweede telegram. De Glenart Castle was kort geleden uit het Oosten in het kanaal van Bristol aangekomen en ver trok, na gewonden aan land te hebben ge bracht, aar Newport voor herstellingen. Zij verliet Newport Donderdagavond, op weg naar Frankrijk, met volledig hospitaal-per soneel, omtTent wier lot nog niets bekend is. Even voor het aanbreken van den dag bemerkte de roerganger op ongeveer een mijl afstand vreemde lichtflitsen aan de op pervlakte van het water. De koers van het schip werd gewijzigd, maar even later klonk een luide ontploffing. De sirenen werden onmiddellenk in werking gebracht en men nam voorbereidende maatregelen om de sloepen te strijken, waarvan een aantal door de ontploffing zwaar -beschadigd wa ren en onbruikbaar gemaakt. Het water stroomde met volle kracht bin nen, maar in zeven minuten, voordat het schip zonk, waren er zeven reddingbooten uitgezet. £r stond een hooge zee. Overlevenden, die door de Feon naar Swansea werden gebrechtryerhalen, dat de reddingbooten van elkaar af raakten. Toen het schip verdween, zag men tal van men- schen in het water spartelen. De overleven den, van wie velen zeer dun gekleed waren, hebben van de duikboot niets anders gezien dan de verdachte lichten. Stockholm 27 Februari. (W. B Svenska Dagbladet verneemt -uit Gotenburg, dat de Zweedsche Lloyd-stoomer Hufin, van 2500 ton, voor de kust van Cornwall is ge torpedeerd. Weenen, 26 Pebr. (Corr.-bur.) Het huis van afgevaardigden, dat heden zou be ginnen met de tweede lezing van de voor- loopige begrooting, heeft overeenkomstig een tusschen de partijen gemaakten afspraak voorloopig de behandeling uitgesteld om tijd te winnen tot opheldering van den par lementairen toestand. Inmiddels wordt over sociaal-politieke onderwerpen beraadslaagd. B u d a p e s t, 2 6 Febr. (Corr.-bur.) In het debat in het magnatenhuis zeide graaf Siray over de vredesonderhandelingen met Rumenië, dat het te hopen is, dat de recht matige eischgn van Hongarije tot uitsluiting van het pon-Rumeensche streven, de zeker stelling van het vrije handelsverkeer, maar vooral de beveiliging van de grenzen in Ze venbergen volledig verwezenlijkt ~zull$n worden. Graaf Dassewsky eischte waarborgen te gen de ir|-edentistische propaganda en zeker stelling van 'het vrije Donauverkeer. De minister van financiën Popovics zeide in zijn antwoord: Wij zullen bij het sluiten van den vrede met Rumenië natuurlijk voor a^es opkomen wat het belang van Honga rije eischt. De vergadering zal het echter natuurlijk vinden, dot ik mij over de vredes voorwaarden nog niet kan uitspreken; met de onderhandelingen zijn wij nog niet zoo ver gevorderd, dat wij aan Rumenië onze voorwaarden hebben kunnen mededeelen. Londen, 26 Febr. (R.) Bij de in diening van de begrooting voor het depar tement van den overzeeschen handel, heeft sir Arthur Steel Maitland de nieuwe rege ling gekenschetst voor de hervorming van den Britschen handels-, attaché- en consu- lairen dienst in den vreemde. Hij zeide, dat, terwijl er vier hondelscommissarissen voor het Britsche rijk rijn geweest, er nu 16 zul len komen. Hij verklaarde, dat deze reorga nisatie nu moest worden aangevat, omdat er vóór den oorlog in dit-land een neiging was om zoo tevreden met het bestaande te zijn, dat men in onzen buitenlandschen handel geen ontwikkeling gedoogde, onze handels- mededingers gewoon voorbijging zonder zich van de oorzaak daarvan rekenschap te geven en de mededinging op haar beloop liep zonder daaaan naar behooren het hoofd te bieden. Sinds het begin van den oorlog is het in toenemende mate tot de menschen doorgedrongen, dat de Duitschers vóór den oorlog een scherp omlijnd stelsel van han dels-doordringing in andere landen toepas ten en in de omstandigheden van thans moe ten wij een inlichtingendienst hebben, op de hoogte van den tijd aangaande de ge wone kwestiën van goederenverkoop, wat betreft de vragen, of ze naar den ëisch zijn en of de noteeringen naar den juisten koers geschieden. Uit de verschillende landen moeten ook de methoden van het bankbedrijf, financiën, vervoer en andere belangrijke factoren, die in den handel, als een georganiseerd stelsel' opgevat, een rol spelen, zorgvuldig worden ontleed. De uitkomst daarvan moet te boek •worden gesteld. In de toekomst verwacht men, dat de consuls in den vreemde zullen optreden in overeenstemming met den han del in de slsden en districten, waarvoor ze te zorgen hebben, terwijl het de taak der handels-attoché's zal zijn om de regeering op de hoogte te houden van wat er aan den gang is ten aanzien van de algemeene finan cieels ontwikkeling en den economischen toestand van het land in het aT^emeen, waar ze zijn gevestigd, alsmede om de consuls na te gaan, te zorgen, dat zij hun plicht doen en verder gestadig met hun omgeving in voe ling te blijven, zoodat elk stelsel van han delsdoordringing, dat onze mededingers in de toekomst zouden mogen beproeven, hel der zal worden doorschouwd en de kennis daaromtrent ter beschikking van de Britsche handelsgemeenschap zal worden gesteld. S t o c k h o 1 m2 7 F e b r. (\V. B.) Offi cieel bericht. Een Finsche ijsbreker en het stoomschip Baltic, die vroeger bij'Aland lagen, zijn de baai van Lumparfjoerde op Aland ingevaren met roode gardisten en Russen. Uit eene mededeeling, die is ontvangen, blijkt intus- schen, dat er geene moeielijkheden zijn te verwachten, maar de gesloten overeen komsten zullen worden uitgevoerd. L o n d e n26 Febr. (R.) Als vervolg op de eenige maanden geleden te Nottingham gehouden conferentie is heden morgen eene conferentie gehouden van de Labour Party onder voorzitterschap van Purdey Vele hon derden gedelegeerden waren aanwezig, waaronder een aantal uit het buitenland, die echter slechts als toeschouwers tegenwoor dig waren en geen deel namen aan de dis- cussiën. Het doel van de' conferentie is de Engelsche arbeiderspartij op een breedere basis te ^rganiseeren en eene regeling te maken voor de toelating van individueele leden, afgescheiden van georganiseerde ar beidersverenigingen. Londen, 27 Pebr. (R.) De conferentie van de Labour Party heeft de nieuwe con stitutie en de voorstellen tot uitbreiding van de basis van het lidmaatschap aangenomen.' De nieuwe bepalingen houden in, dat voor het lidmaatschap verkiesbaar zijn „werkne mers door handen- of hersenarbeid". Een amendement om het lidmaatschap van „werknemers door handenarbeid" te voor komen, werd verworpen mét overgroot® meerderheid. Twee andere omendementeiv bestemd tot versterking van de stemb©. voegdheid der minderheden en onafhonk©. lijke arbeiders en van hunne vertegenwoon» diging in het uitvoerend bestuur, werden verworpen, het eerste met T,600.000 tegen 757,000, het tweede met T 839.000 tegen 345.000 stemmen Groothertog Friedrich Franz van Mecklerw burg-Schwerin heeft het reereeringsgezag over Mecklenburg-Strelitz aanvaard. De bei de Mecklenburgen staan nu onder één go- zag. B e r lij n 27 Febr. (W B.) Het door ver* schillende buitenlnndsche bladen weergegeven bericht, dat het Wolffhureau zou zijn overge gaan in het hcrit van de firma Frlcdricli ICrupp A.G., is volkomen ongegrond cn geheel verzonnen. Verspreide Berichten Stockholm, 27 Febr. (\V. B.) Offt. cieel bericht. De Vineta, een van dè Zweedsche stoonv. schepen van de reddingsexpeditie in Fin land, werd heden voormiddag door het ijs gebroken en is gezonken. De passagiers en de bemanning konclen op een ander schip gered worden. Het ongeluk had plaats op korten afstand zuidwestelijk van Ityaenty- lueto. Hongkong, 27 Febr. (R.) 3ij de ra ces van den jockeyclub is een tribune met 1000 toeschouwers (Chineezen) ingestort. Een honderdtal vrouwen en kinderen wen» den doodgetrapt en er ontstond een brand, die eenige honderden slachtoffers maakte. Oost-lndlê De overstroouiSne: Ie 'lalarift' Uit Batavia wordt geseind: De gouverneur-generaal vroeg, of er steun noodig was voor de slachtoffers van de over» Strooming te Batavia. De burgemeester meent, dat het bestaande fonds voldoende is. Dames uit den aanzienlijken rtand deelen voedsel uit. Bij Poerwodadie is het land ook oven» stroomd. De regeering verleent steun aan de inlanders. De nood In Suriname. (Officieel). Blijken een van den Gou verneur van Suriname ontvangen draadbe- richt hebben alle pogingen om de kolonie vaa rijst te voorzien lot aanvulling van den bin nenslands getcelden voorraad gefaald. De Gou verneur ^oet thans ma is aanvoeren uit Curasao en Venezuela. Hij noemt den toestand waarin de voedselvoorziening der kolonie verkeert ernstig. Bij de Koloniale Staten wordt een oratwerp-verordening aanhangig gemaakt ten doel hebbenden om lediggangera te dwingen tot landarbeid in het belang dcf voedselvoorziening. Kameroverzicht Cweede Kamer De heer 1 n Je: s t c ij n zette Woens dag zijn Donderdag afgebroken rede voort. Hij betoogt, dat de gegevens waarover de minister beschikt onvoldoende zijn als het er op aankomt bedrijven te regelen en den financieelen kant dér quaestie te beoordee- len. Ambtenaren van den minister zijn aan kant gezet en vervangen door allerlei parti culiere lichamen zonder bepaald omschre ven bevoegdheden en waarin Kamerleden een min of meer ambtelijke positie beklem den. De Commissie van Bijstond heeft de Na het snoeien bloeien de bommen nog •diooner. Novelle „Uit het Zeedorp", door J. E i g e n h u 1 s. 2 Ze raapte de dagvaarding uit een kleveri- jgen plas op de tafel en zag het ding met half •potachtige vrees aan. Ze kon geen ietter le ven, maar ze'keek toen naar al die warrelen de figuren op dat malle p3plcr. Wat zoo'n vod te vertellen had! Dat Wout naar school *ou en dat anders T vent moest zitten! Dat' wou ze wel'ris zien, wie hier baas was! 't Was toch haar eigen zaad. Zou je 'r niet meer mee doen met je kroost wat je woul Dat moest er nog bij komen! Wout snorkte nog lekker op volder met de andere jongens! Ze zou 'm nou |uist niet roepen. Bè'je mal, roepen voor dat jroddige papier! De kinderen hadden gisterenavond duchtig «neegespookt, geproefd uit de kopjes met jene ver, Jan aldoor gezaagd op de harmonika, Wout op z'n mondorgel en Geert *1 de moppen meegezongen, 't Was een jolige meid, veertien ■1. En nou ze 't ijzer ophad, liep ze 's avonds •r. Zondags in de Keizerstraat rejaal mee met de groote vrijsters. Al eiken dajongens voor de deur, van die drie-kwarts, in der Zondag- sche duffel en uit het zilveren sigarenpijpje dampend. Ja, ze zou me daar dat zootje roepen. Als dat ruzie maakte ovec den vloer, dan wist je je niet te bergen. Hier de tafel, daar 'l petro leumstel, cn verder de kachel. Waar bleef je in zoo'n hokje met die hecle zooi! En dan de kleintjes uit 'r kribje. Kruipen over den vloer of ?n het houten bakje! Of ze geen baas was over zoo'n jongen. Hij zou nou eris beelemaal niet naar school. Laat- ie op het strand loopen. Vraag wat 't zoo'n schoolmeester raakt. Laat-ic probeeren 'r nog zoo'n papiertje te sturen. Ze zou 'm cris gaan zeggen wat ze dan zou! Zoo'n kale schooier, zoo'n valsch serpent! Altijd vriendelijk als ze voorbij school kwam en als ie zei, dat ze Wout toch wat trouwer zou sturen! Zoo'n mirakcl- sche gluiperd om *r nou zoo op 'r dak te kom men Maar*Woutje lei lekker te snorken. Laat 't kind ook wat hebben! En of hij schoolging of niet, dat was haar zaak. En dat dooie pa pier had 'r geen duvel in te zeggen. Ze geeuwde en rekte de lange armen met de stevige knuisten omhoog, zich behagelijk uit- loomend en uitspannend in elk spiertje. Zoo'n rustig uurtje, zoo 's ochtends. Hoor die nog 'ris zalig maffen, zoo geregeld z'n adem als van die wurmen in 't kribje. Nog eventjes zoo languit, dat de stoel er van kraakt! Ze rekte het heele bovenlijf op, de machtige dijep drukkend op de armzalig-biezen zitting, dat ze 'r haast door heen ging. En die kachel stoofde zoo genocgelijk af, met laaiend ge- vlam, dat door de deurkier en door het pook- gat heen-danste. Maar ze moest cr gauw bij wezen. Waar bennen nou dc hoepels? Die luie rekels van jongens geen hoepels meer gebro ken; En geen cokies gezocht. Nou kón z er zeil weer uit! En ze begon juist pas wat te beko men van de kou. Die klabak met z'n leerplicht had 'r zóó uit 'r bed naar buiten gejaagd. Zoo'n glimhocd! Ta. die zou z'n zin hebben. Zeker, ze zou Wout naar school sturen met den diender mee, dadelijk. Ze moest er zelf om lachen. Haar heele loome wezen, droomerig met de groote, zwarte, vaag-zwevende oogen ont plooide zich spottend en vol verkncukcling. Zij, Sien, zou die vuilpoesen wel 'r is effentjes te grazen nemen, zoo'n goren diender cn zoo'n stiekemen schoolmeester. En, of ze zich persoonlijk wreekte op hen, door Wout stil te laten verslapen, luisterde ze aan het wrakke zoldertrapje n2ar het ronken en snurken van de jongens. Slim kneep ze de groote oogen half-dicht cn rekte ze haar mond tot oen fop- lachje. en stak ze de tong uit, of ze den meester of den veldwachter daar boven had. Ze smeet de bovendeur weer open, reikend met de lange armen naar het platje van het uitgebouwd portaaltje. Wat lagen die hoe pels weer ver naar achteren. Ze grabbelde met de groote vingers op 't platte dak, maar ze voelde niemendal. Ze smeet de heele deur open, de klompen aansloffend cn heupwiegcl- de naar buiten. Dc dikke mist-wolken rookten om haar heen en naar binnen. De rbokwalmp- jes uit het dak van dc bokking-hang naast haar kon je maar eventjes donkerder blauw in de grauwe mist zien. De groote rook-vla- gen uit het open luikje langs de straat sloe gen zwaarder uit en kropen over de klinker- steenen van het slopje, zoo de steeg in, in het warmere portaal omhoog kronkelend. Sien smeei even de onderdeur dicht tegen die insluipende rook-slicrlcn en hief zich ach- tcruitlóopcncl op de teen en om te zien wat op iicl p'drlaal-platje la&. Geen een liocp, geen een! Zoo'n luie rekel, die Wout! Nou had zc 'm gisteren juist uit school gehourn om hoe pen te halen. Zoo'n beest van traagheid, zoo'n scbales-looper! Nee maar ze zou 'm weer 'ris een dagje thuis houen als ie 'r om vroeg. Ze was in staat 'm zoo uit z'n bed te gaan slee pen. Als ze 't niet om dien diender liet en om dien venijnigen schoolvos, dan zou ze 'm zoo zonder „slik" naar school jagen, z'n broek op z'n hielen, zoo uit bed. Zwak eventjes hoorde zc een- bel in de verte klinkclen. 't Kwam door de damplucht heen- vallen over de lage rij huisjes, als een kort, waarschuwend sein uit dc donkerte daar om hoog. Daar stond de school, vierkant hoog op, nou één brok donkerder mist-gewalm in de grijs rookende omgeving. Nog al dat kort-drif- tig geklingel. Kijk, die wurremen uit 't slopje loopen, loopen op kleine klompvoetjes, klep peren met angstig roffcl-getik. Die schapen, zoo uit 'r bedje. Hè die kleine Job van Gilles- buur, struikelend over z'n kromme pootjes Huil maar niet, arme duvel, de meester mot maar wachten op je. ,,'k Mot schoolblaeve as 'k te laot kom!...", grient Job. „Bè-je beiaezerd, as-t-ie 't 'art 'aed, om jou te 'ouëP En met dollen smak neemt Gilles-buur 't kereltje op z'n rug, vloekend en lawaaiend op de school afstuivend. Hij zou wel 'ris zicii willen, dat ze 't hart dorsten te hebben, zijn kroost onbarmhartig school te houên om die paar minuutjes. Sien zou 'r schik in hebben, Gilles te boQ- ren opspelen aan de school. Want dal kon-ic, en hnaiïge Leun, z'n wijf, niet minder. Wat had—zc een keer ze bezig gehoord, saampjes, lege» den „bovenklep" onder 't spèel-uurtje, omdat Jaap, die nou ook al vaarl, geslagen was. En eigenlijk was ie niet eens geslagen, maar had ie ruzie gehad met een anderen jongen cn waren z'n kameraads in 't slopjo komen waarschuwen, ..dat zc Jaekoppc zot, sloegge.'- Maar waar zou ze nou hoepen cn cokies \andaan halen! Anders ging de kachel uiL Wacht, Leun had 'r nog genoeg. Zc sjouwde zonder vragen een bundel naar beneden. Goed, dat Leun nog te bed lei. Anders zou j'r hooren. Ze knapte zc in korte endjes, sta rend met de zwarte, wijde oogen het grauw gedoezelde ^slopje in. Daar kwam Gilles al weer aan. Zc zag het aan z'n snauwcrig-on- verschillig vooruit-smijten en liuks en rechts deinen van z'n bovenlijf. Zoo'n echte woest- vechterige kerel. Z'n heele loop was er naar; kom me niet te na of 'k sla 'r voor! Zc hoor de 'm nog vloeken en schelden op dcfl meester. „Non?'' lachte ze met uithaligc stem. „Was* t-ie te laet?'* „Ze 'adde 't 'art motte 'ebbe!*' En puur om zich schadeloos te stellen \oop dc ruzie-kiHclinK die hij gemist had, spoog ie r'n gal voor Sien uit over die luie mirakels, die dc kinderen onder schooltijd lieten spe«. Icn en maar vakantie gaven als ze dat vérko* zen, en op vijf minuutjes aouëa doodblijvenl (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1