"binnenland" DE EEMLANDER" BUITENLAND EERSTE BLAD Rondom de C. K. 16e Jaarganq, No. 188 ABORIEMEHTSPRUS Zl r,t Z ES pa tf J.00. pet week 'met gratis verzekering k^u «gelukken) f 0.11 afzonderlijke oummcr» f om V«kc!ljkadi bij voegsel -D. Holkndscl* ïlmtmtmm (ondo redactie eao rherae Hoven) pa 1 saanden JO eeot Wekelitksd» bijvoegsel •Veettwuee per 3 e"1"1" *0 eeot AMERSFOORTSCH Zaisrdacg 2. Maart 1918 HOOFDREDACTEUR: M,. 0. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. Hoe»ittiicaiicami INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 wmimaraniaxïïïïJX dicn>lJ.iniMcJin^co 1—5 regel» 50. Krt»oie lr*m nzjf plaaisrutnUf Vooi handel en Indrijf I»Cm m zeer voordceli^e bepalingen tol h<« herhaald adxer» tccren In dll Blad, bij abonnement Pene drcn.'jire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden De Toortszwaaier heeft thans voor dc meer malen geconstateerde zuurheid van het- eten der Centrale Keuken 'n meerTfanneemlijke ver klaring gevonden dan onlangs, toen hij ver band legde tusschen dit verschijnsel cn het ver trek van den heer v. Mechelen. en daarbij zon der cenige noodzaak hoogst onaangenan^ en Onbillijke dingen zei aan het adres van cenigtj •an de C. K. verbonden personen. Nu verneemt hij, dat men met boorzuur ver mengde margarine gebruikt had en dat hier uit bet zuur worden te verklaren was Dat lijkt ons heel wat waarschijnlijker, temeer daar wij ook uit andere plaatsen de zelfde klacht vernamen o. a. ten opzichte van de C K. tc Assen. Maar don blijkt juist dat onze C, K. vrij uit ging en dat er voor de gedebiteerde hatelijkheden allerminst reden bestond. We hopen dat dc betrokkenen het niet al te tragisch opgenomen hebben, er wordt nu eeh- maal in de Toorts wel vaker geschreven wat niet verantwoord kan worden Dat ondervin den ook wij weer eens. Nu wordt nl de voor stelling gewekt alsof wij ..de allergemeenste sabotage van het keukenbedrijf tc Zaandam" „in een woord schitterend" genoemd hadden In werkeliikheid gebruikten wii die woorden van den Toortszwaaier-zelf ironisch als op schrift hoven 'n uitgeknint berichtje, waaruit bleek dat het eten der Zaandaamsche C. K. heelemaal niet „in één woord schitterend" was. Van sabotage was nergens sprake, en het was er nog verder van af dal wij over „aller gemeenste sabotage" leedvermaak zouden ge had hebben. Met zulke tegenstanders wordt polemiek wel zéér bezwaarlijk. Maar het mooiste komt nog. Luistert slechts: „He! toppunt van goede persmanieren wordt bereikt, als (het ADgb) bii dc lezers de voor stelling wekt, dat wij Gedeputeerden zouden beschuldigen van M. verlof tot waarneming te hebben geweigerd omdat bij soc. dera was.'* Men moet den moed hebben té blijven er kennen wat men schreef, 'l Is kinderwerk om uit te roepen „dat heb ik niet gezegd". Zie hier de elgeh woorden van de Toorts: Wel hebben de hceren in hun ..haat" legen de soc. dem der gemeenschap een dienst bewezen", (ul door de C. K. van v. M. te berooven). „De heeren" kon slechts slaan on de even te voren genoemde Ged. St." Nu blijkt echter bedoeld te ziïn... dc heer Van Nijnatlen. En wij! Immers lezen wij verder: „Houd je nou niet zoo onnoozel, mr Schaar denburg. Het is bekend, dal uw schildknaap, een renegaat uit onze bewe^'" Wi lid van den Raad, N. uw partijgenoot opdraaide op positie te voeren tegen d^ honorvan M." Fantastisch en romantisch. Jvi hevig onlo gisch Wat ons zelf betreft, wij hebben nooit verheeld, dat wij den heer v. M. als secretaris van de C. K hoog waardeerden cn het is dus gewone zotteklap, dat wij tegen hem geïntri geerd zouden hebben in onze (denkbeeldige) haat tegen de soc. dem. (d.- nropagandislcn der soc dem. lijden gewoonlijk aan 'n soort vervolgingswaanzin, 'ij achten zich dan slachtoffers van Vi -r en „vervolging", ter wijl zit zelve van liefde Hakende zijn). Maar om zoo iets van het raadslid v. N. tc veronderstellen, is nog zotter. Indien iemand, dan zal juist hij, man van politieke ervaring wel weten, dat er legen soc. dem. critiek en laster tegen eenig college geen betere bliksem afleider is dan de benoeming van 'n soc dem. in dat college. Wij lïebben zlin houding in dezen niet gelukkig gevonden maar dergelijke onnoozele motieven als de Toorts veronder stelt, waren er natuurlijk totaal vreemd aan. Over het romantisch-fantaslische in de voor- slelling zulten wii maar glipilnehen. M Ts meer dan Innderliik-nairf tn den stiil meenden wij den heer Hofland lc L< kennén maar zoo'n oude rot zou toch vel wjizer zijn. Ten slotte nog één ,v Ons wordt verwe ten dat wij heclemo r. tot de erkenning gekomen zijn. daf dop»- d- vy dem. op 'n progressieve prijsregeling aangedrongen was. Het is nog al natuurlijk dal wij niet „tol die erkenning gekomen" ziin. want wij zien volstrek! niet in. dat die progressieve prijs-, regeling het v.crk der soc. dem. Is. 't Ts waar, zij waren er stérk voor. maar vrijwel ieder een was er vfiór. En dat 7. ij de voorstellers zouden geweest ziin, kunnen wii ook niet zoo maar locoevcn. Zeker, de heer Mcbius heeft den 10cn Dcc. in 'n Tngcz. Slulc dal wii gaarne plaatsten, die progressie bcplejt en dat zal stellig T> en W. niet 'ontgaap zijn: maar daar mee is niet gezégd, dat hij de. uitvinder van dat denkbeeld is noch dat hij di« hel eerst hier geïmporteerd heeft. Immers den 15§p Dec. schreven wij. dal van B. en W 'n voor stel in die richting te wachten was. Fn hoe voortvarend B. en W. zijn mogen wii geloovcn niet dat zij in zoo korte spanne Ujds *n voor ben nieuw denkbeeld aangehoord, overwogen, verwerkt en aanvaard hadden Eerder worden wij herinnerd aan onze ervaringen in 'n vorige woonplaats, waar wij. telkens als er een of andere maatregel in dc maak was, plot seling 'n actie van de soc. dem. in die rich ting bespeurden. Niet ter voorbereiding en ter bewerking van dc publieke opinie, maar om later, als de maatregel genomen werd, 'n hooge borst te kunnen opzetten en te zeggen: „Ziet dat is ons'werk". Net als Chantccler. die meende dat de zon opkwam, omdat hij ge kraaid had. Dc S. D. A. P. houdt er wel vaker van die politieke O. kV manieren op na. Wars van alle bescheidenheid, praalt zij gaarne op hare 'daden alsof men 'n goed werk ter wille van de reclame deal en alsof hof mooie er niet af is zoodra men zich. er op beroemen g2nlt en in hare politieke prots ziet zij ér vol strekt niet legen op om n pluim ran ander mans hoed te nemen, en op haar eigen re ode muts te steken. Fn dan wordt het ons nog kwalijk genomen" als wij" er geen cofcpli-1 ®entje voor over hebbent J Politiek Overzicht De vrede met Groot-Rusland. in (Slot). Uit de oudheid is ons de legende bewaard van de Sibyllljnsche boeken. De waarzegster Sibylle heeft volgens deze lerende den Ro- meinschen koning Tarquinius Superbus ne gen rollen, met hare orakelspreuken be schreven, te koop aangeboden. De koning vond den prijs, die door haar gevraagd werd, te hoog. Zij wierp toen drie van de rollen in het vuur en later nog eens drie, zoodat de koning voor de drie loatste rollen den prijs moest betalen, waarvoor hij ze alle negen had kunnen krijgen. Dezelfde ondervinding als deze koning van het oude Rome heeft thans de Sovjet- regeering te Petersburg opgedaan. De prijs, dien zij nu voor den vrede moet betalen, is door hare aanvankelijke weigering om vre de te sluiten, aanmerkelijk hooger gewor den. Eene maand geleden hadden Lenin en Trotzki een vrede kunnen krijgen, die ge leek op een verzoeningsvrede. De voorwaar den,'die hun nu zijn omgelegd, ademen een geheel anderen geest; men bespeurt daarin onmiskenbaar de bedoeling alle afdoende voorzorgen te nemen om de regeering der bolshewiki te beletten buiten het gebied, waar zij de macht uitoefent, de anarchie en den oorlog van allen tegen allen over te planten. Irrhet feit, dat de regeering, dié onder lei ding ven Lenin en Trotzki staat, deze eischen heeft aangenomen, ziet de Köln. Ztg. een bewijs, dat de maximalisten hun eigen politiek doodvonnis hebben ondertee kend. Hetzelfde oordeel vindt men ook uit gedrukt in de Nowaja Sbisn, het orgaan van Maxim Gorki, die de aanneming van de Duit- sche voorwaarden kenschetst als een bewijs voor het moreele verval en het lage intellec- tueele peil, waarop de regeering de regee ring van Rusland is gedaald. De vrede betee- kent den zelfmoord van de maximalisten. Dit oordeel klinkt als eene aankondiging van den aanstaanden val van de bolshewiki- regeering. De Köln. Ztg. schijnt dat bepaald te verwachten; zif schrijft„Wanneer de roode soldateska in de niet-Groot-Russische randgebieden van het politiek doorwoelde, economisch geschokte en zedelijk verwaar loosde rijk niets meer te plunderen en te moorden heeft, zal het met de heerlijkheid van de Jieeren Trotzki e. s. spoedig voorbij zijn. Hun val kan echter de uitvoering van den vrede, dien zij thans moeten sluiten, niet benadeelen, maar sléchts beveiligen." Wanneer echter met den aanstaanden val van de bolshewiki-regeerin.» kan worden ge rekend, dan volgt daaruit, dal de beoordee- ling van dit vredesverdrag niet moet ge schieden van het standpunt uit wat het" zal uitwerken tegenover he^ nu in Rusland aan het roer zijnde bewind. Den doorslag moet geven de vraagHoe zal dit verdrag wer ken tegenover Rusland? In dat opzicht doen zich stemmen hooren, waaTuit geringe inge nomenheid niet de verkregen uitkomst en zelfs ongerustheid blijkt. Zoo heeft Scheide- mann, de leider van de meerderheids-socia listen, in den rijksdag gezegd ,.De politiek, die tegenover Rusland is gevoerd, is niet onze politiek. Aangezien de Russische re geering heeft toegestemd in de Duitsche voorstellen, schijnt de afscheiding der Rus sische randvolken van Rusland onvermijde lijk. Of daarmee voor de toekomst van het Duitsche volk iets nuttigs is te bereiken, be twijfelen wij. Wii vreezen het tegendeel. In- tusschen hebben protesten tegen dingen, die wij niet kunnen verhinderen, geen doel. Men moet echter geene toestanden in 't le ven roepen, die na de beëindiging van de revolutionaire beweging in Rusland eene revenchepolitiek onvermijdelijk maken." Ook de Frankf. Ztg. laat de waarschuwing hooren, dat de vrede, die wordt gesloten, zoo moet worden gesloten, dat hij duurzaam heid kan hebben en het verkrijgen van vriendschappelijke betrekkingen mogelijk maakt. De kanselier heeft d3t zeer terecht gekenschetst als het doel, dat in het oog moet worden gehouden. Juist daarom echter doen deze vredesvoorwaarden ecnige beden kingen rijzen. Als vooi beeld noemt de Frankf. Ztg. de bepaling, die de onverwijlde ontruiming van Estland cn Livland door Russische troepen en roode garde verlangt, welke landen dooi eene Duitsche politiemacht zoo lang bezet zullen worden gehouden totdat het eigen landsbestuur de taak van het bewaren der orde kan overnemen. Men zal zich, wat deze landen betreft, moeten houden aan de verklaring van den rijkskanselier, dat er nief aan gedacht wordt, dat Duitschland zich daar vestigt. Die verklaring zal een slagboom moeten vormen legen de in zekere kringen aanwezige neiging, om die beide provin ciën niet slechts van Rusland af te snijden maar ook in meer of minder bedekten vorm bij Duitschland aan te' siuiien. Eene afslui ting van Rusland van de Oostzee zou zijn dooT te voeren, zoolang Ruslend een on machtige staat is. Zoodra het op krachten komt, moet men zich er van bewust zijn, dat men zulk een toestand van dwang moet ver dedigen door steeds voor den oorlog te zijn toegerust. Daarom moet met allen nadruk eriqi\gd worden,, dat ide bevolkingen .van Livland en Estland absoluut vrij kunnen be slissen of zij zelfstandig willen blijven of zich weer willen aansluiten bij hun natuurlijk achterland Rusland. Een federatief gecon stitueerd Rusland zal voor de Duitsche poli tiek der toekomst eene groote verlichting zijn; maar eene kunstmatige afscheidlngs- en verbrokkelingspolitlek zou slechts haat kunnen wekken en den wensch om te her stellen wat verloren is. De slotsom van dit betoog is, dat Duitsch land er op bedacht moet zijn, dat na de bolshewiki er mogelijk een andere regee ring zal komen, die in vrsgen van de natio nale eer gevoeliger zal zijn dan deze revo lutionairen. Dat mag geen reden zijn om af te zien van wat noodig is, want de hoogste plicht van den staat is het zelfbehoud. Maar politiek verstandig is het door een vrede niet toestanden in 't leven te roepen, die nioelelijk in stand zijn te houden of die mo- gejiik tot onafzienbare coinplicatiën zullen leiden. De oorlog, Jassy, 26Feb r. (R.) Uit officiëele bron wordt medegedeeld, dat, gegeven zijnde den werkelijken toestand op het front in het oos ten, de Rumeensche regeering besloten heeft met de vredesonderhandelingen te be ginnen. Zij zal zich op dien weg slechts be- begeven, wanneer zij de zekerheid heeft, dat de onderhandelingen een in alle opzichten aannemelijke basis zullen hebben. De ge ruchten, d8t de VTede tot eiken prijs zal wor den aangenomen, zijn van grond ontbloot. Sofia, 28 Febr. (Buig. ag.) Ter gele genheid van 's konings verjaardag is heden- voormiddogxjen plechtig Te Deum gevierd in de katholieke kerk van St.-Jozef, waarbij kroonprins Boris, prins Cyrillus, de prinses sen Euroxia en Nadejda en tal van ministers, gezanten en hoogwaardigheidsbekleedeis tegenwoordig waren. Aan het middagmaal, dat te 1 uur ten paleize werd gehouden, namen behalve de koninklijke familie ook minister-president Radoslawow, de generalissimus Jekow, de ministers van oorlog en marine en de afge vaardigde uit Finland deel. Radoslawow hield eene rede, waarin hij zeide, dat de blijde en bemoedigende glans van den vrede, welke zóó vurig wordt ge- wenscht en waarvan de eerste stralen onze harten verws^men, een bizondere beteekenis aan dit feest geeft. Geheel vervuld van hoop op een spoedig s.aken van het bloedvergie ten en op de aanstaande overwinning van liet werk der bevrijding, begroette bij den souverein van Bulgarije uit naam van re geering en volk op zijne verjaardag. Hij wijdde een dronk aap den monarch, die door zi jne roémrijke daden in den Joop van eene dertigjarige regeering het land tot een hoog peil heeft opgevoerd en zich en zijne dynastie met roem heeft overdekt. De koning verklaarde in zijn antwoord, dat de waardeering van zijn a beid ten dienste van het Bulgaarsche volk hem met dankbaarheid vervulde, en voegde daaraan toe: Ik meen echter, dat, indien van gedu rende eene 31-jarige samenwerking tus schen het Bulgaarsche völk cn zijn hoofd zulke gelukkige resultaten op cultureel ge bied, zoowel als op het gebied der nationale eenheid zijn bereikt, deze zijn te danken aan de vaderlandsliefde van het Bulgaarsche volk en aan zijne bewonderenswaardige gave om de weldaden der beschaving in zich op te nemen. Dank zij zijne liefde voor een onge schonden vaderland en zijn élan naar den vooruitgang, zien wij heden :n het oosten den dageraad van den vrede gloren. De he mel begint te lichten, overal waar hij Bulga ren besrhermt. De zon zal weldra opstijgen en de kinderen van ons grondgebied ver warmen. Sofia, 1 Maart. (Bulg.-ag.) In de So- branje werd aan de regeering gevraagd of het waar is, dat voor de onderhandelingen niet Rumejiië een formule is aangenomen volgens welke Pumenië de Dobroedsja moet afstaan niet aan Bulgarije maar aan de bondgenooten. Minister-president Radoslawow herinner de in zijn antwoord aan zijne vroegere ver klaringen dat de Dobroedsja een Bulcaarsch land is en dat moet blijven. De regeering heeft aan hare gevolmachtigden te Bukarest de instructie gegeven, dat zij moeten aan dringen op de directe teruggave van de Do broedsja door Rumenië aan Bulgarije. Er is geen enkele stap gedaan, hetzii direct of indirect, door de Turksche weering om ons te vragen een gedeelte vbn ons geh««d priis te geven als compensatie voor het ver krijgen van de Dobroedsja. Ook Oostenrijk-Hongariie heeft gevolg gegeven aan het verzoek van volk en regee ring der Ukraine en ziine troepen het land laten binnenrukken tot handhaving van or de en veiligheid. De gezanten van Engeland en van Frank rijk zijn met het personeel van Ae beide ge zantschappen uit Petersburg vertrokken. De gezanten van Japan en van de Vereenigde Staten hebben reeds een paar dagen gele den Petersburg verlaten. Wanneer de ge zant van Italië hetzelfde doet, zal de Entente geheel zonder vertegenwoordiging zijn bij de Sovjet-regeering te Petersburg. B e r 1 ij n 1 Maart. (W. B.) De rijksdag heeft het algemeen debat over de begroe ting ten einde gebracht en 2ich verdaagd tot 12 MaarL De begiooting is in Jianden gesteld van de hoofdcommissie. Gisteren is de 47e verjaardag van het protest der nationale vergadering tegen de afscheiding van Elzas-Lotharingen van Frankrijk in het geheele land herdacht. De minister van buitenlandsche zaken Pichon heefti n een plechtige rede in de Sorhonne dit protest herhaald. Weenen, 2 8 F e b r. (Corr.-burl It het oorlogsperskwortier wordt berichtDe Rus sische regeering heeft gelijktijd met hare verklaring over de beëindiging van den oor logstoestand van 10 Februari bepaald, dat alle in Rusland aanwezige krijgsgevangenen moeten worden vrijgelaten. De onderhande lingen over het vervoer van de krijgsgevan genen naar huis hebben wegens de in Rus land heerschende transportbezwaren nog niet tot een resultaat geleid. Daarvon is het gevolg, dot de krijgsgevangenen trachten op hun eigen houtje terug te keeren. Dat getal bedraagt reeds 4000 ii 5000 per dag. Het legerbestuur heeft maatregelen genomen om de mogelijkheden, die daaruit voortvloeien, te boven te komen en het lot van de huis waarts keerenden te verzachten. Stockholm, 28 Febr (W. B) Vol gens een bericht uit Aland is het Pins^he stoomschin Mnrinrrref met roode gardisten aan boord in de binnenland"V e .-.cueicn op een mijn gestooten. Het schip is zinkende. Washington, 27 Febr (R) Staats secretaris Lansing heeft aan de commissie voor buitenlandsche zaken van het huis van vertegenwoordigers medegedeeld, "dot Frankrijk en Italië in substantie een ont- werp-verdrag met de Vereen! .-de Stoten hebben goedgekeurd over den militairen dienst van hunne in Amerika verblijvende onderdanen en van de Amerikanen, die in hunne landen verblijf houden. Deze verdra gen zijn gelijkluidend met die, welke geslo ten zijn met Groot-Brittannië en Canada Londen, 1 Maart. (R.) In het lager huis heeft de onderstaatssecretaris voor mu nitie verklaard, dot sedert het begin van den oorlog de productie van voor brandstof be stemde olie uit in het eigen land aanwezige bronnen belangrijk is toegenomen en in de laatste weken zelfs verdubbeld is. Er is alle reden om aan te nemen, dat de toeneming zal aanhouden. Er worden oók groote hoe veelheden gedistilleerd uit cannelkolen. Madrid, 1 Maart. (R.) Garcia Prieto heeft gisteravond hekend gemaakt, dat de 4konir»g hem opnieuw zijn vertrouwen heeft geschonken. Het geheele kabinet blijft aan, behalve de ministers van financiën en van openbare werken Ventosa en Rodes, die respectievelijk worden opgevolgd door graaf Bralt en Luis Silvelo Kameroverzicht Tweede Kamer In dc avondvergadering van Donderdag werd voortgegaan met de behandeling der Indische begrooling. Daarbij werd de beslis sing over de memorie-post voor overbrenging der departement- cn gouvernementsbedrijven van Batavia naar Bandoeng uitgesteld tot Dinsdag, omdat de heer Bogaerdt wil afwach ten welke bezwaren de gemeenteraad van Batavia legen het plan heeft, en stemming vraagt. Eveneens is aangehouden de beslis sing over hc4 amendement-IJzerman c s. ge richt legen de voorgestelde splitsing van den dienst van mijnwezen in du wetenschappelijke afdeeling cn dc opsporingsdienst en over het amendemcnt-Boogaardt om f 860.00(lLi»iindcr uilrie geven voor opiumregie, ten einde door de bereiding van een kleinere hoeveelheid opium ook den verkoop daarvan te vermin deren. In de zitting van I Maart kwam allereerst aan cle orcle eene Regeling der werkzaam heden. Op voorstel van den heer O 11 o wordt besloten het ontwerp tot droogmaking der Zuiderzee na de Indische Begrooting in av ond-vergaderingen af te doen. Levensmiddelen-voorziening. De heer Ter Spill betreurt het gebrek aan eensgezindheid in het kabinet ten aan zien. van de levensmiddelen-kwestie. Hij be toogt, dat het ontwerp de verstrekking van levensmiddelen beneden kostprijs maakt tot een Regeerings-systeem. De .aanvrage van 260 millioen is strijdig met de noodzoke- lijkheid van besparing op het national ka pitaal. Van ondervoeding is geen sprake. Er heerscht over het algemeen welvaart. Als pr inderdaad werkeloosheid komt moeten de werkloozen worden geholpen. Daarom moét onze kapitaalkracht worden gespaard. Hoofdfout in het beleid der regee ring is een allesbeheerschend optimisme dat mede oorzaak is van hel veelal te Iaat ne men van maatregelen. Zeifs als, wat spr. niet gelooft, de oorlog over 3 of 6 maanden voorbij is, strekken de maatregelen der re geering niet ver genoeg vooruit wat noodig is in zijne beperking van het gebruik, orga nisatie en vermeerdering van de productie. Het in hel ontwerp voorges 1de echter zou vermindering der volkskracht br teekenen. We moeten onze krachten, ook finan - eele, sparen voor den economisch en strijd na den oorlog. Ook zedelijke "evaren zijn niet het ontwerp verbonden. Het verleert 't volk, zich te voegen m de omstandighe den en werkt de beweging in de richting van loonsverhoogintf tegen. Spr. wil verhooging der volkskracht, ver hooging van olie salarissen, een druk in <1© richting van loonsverhooging door geleide lijke vermindering van den bijslag. Voorts is gewenscht ruime ondersleuning van werk loozen. De rogecring zal er toe moeien o> *r- gaun, haar ultvoerpolitiek te wijzigen. Van het herdistrihutiestekel zal men niet meer op eenmaal kunnen afkomen. Daarom wil spr. het voor den overgangstijd ge vraagde crediet toestaan, mits de regcoring waarborgen geef: dat het stelsel go!.' lijk 2al worden verlaten. Om die richting r'r *e gaan zou de suiker als consumptieartikel kunnen worden afgevoerd en zou melk piet langer tegen den zeer verlaagden priis kun nen worden beschikbaar gesteld. V.ui vleeschrontsoeneering verwacht spr. geen heil Voorts nioet alleen bruinbrood tegen lager prijs worden beschikbaar ges.eld. Groote bespeymg verwacht spr. van hel stel len van een weistandsgrens niet. Deze zou evenwel ook bereikt worden door een in an dere opzichten beter stelsel van individu* allseering van de ondersteuning. Gebrek aaneerbied voor de regeering en demorali satie van het volk zijn de gevolgen van het stelsel der regeering dnt geen eigenlijk stel sel is. We hebben een krachtig man noo dig. die inderdaad leiding weet te geven. De heer Koster weerspreekt dc bewe ring dat er van ondervoeding geen sprake zou zijn. Hij bestrijdt het bqtoog van den heer Ter Spill, wiens stelsel zou neerkomen op bedeeling. Ofschoon spr. en zijn politie ke vrienden voorstanders zijn van het stel sel van vraag en aanbod, kunnen zij zich thans daarvoor niet leenen. De regoering moet krachtiger en dieper in het economisch leven ingrijpen don thans geschiedt. Onbillijk is het dat velen die goed be- tajpn kunnen, niets van gebrek aan voe dingsmiddelen bemerken, terwijl dc mindei gegoeden'een tekort krijgen. Te 5 uur 15 werden de beraadslagingen verdaagd tot Dinsdag half een. Berichten Dc Staatscourant van 1 Maart b. il n a. bet volgende Kon. besluit: op verzoek eervol ontslagen om gezond heids redenen dc landbouwlecraar TV 11. LIps, te 's Ilertogcnbosch aan jhr. J. W. F. J. du Peyrou van Breugel, laatstelijk klerk bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, een pensioen verleend van f 182 aan wijlen J, Marsman, kantoorknecht der pos terijen te Rotterdam, een penstoen vcrloénd van 523 -• met ingang van I Maart j.I., c n j. J. van der Pol, op zijn verzoek, cervQl ontslag verleend als commies bij de Rijksverzekeringsbank niet ingang vun 26 Februari jl„ aan J. M. Cammenga, te Groningen, op zijn verzoek, eer vol ontslag verleend als plaatsvervangend voor zitter der plaatselijke commissie voor de onge vallenverzekering te Smallingcrland aan den Rijkslandbouwleeronr B. A. H. Lips, te 's-Hcrtogenbosch, om gezondheidsredenen, met ingang van I Maart j.L, eervol ontslag uit 's Rijks dienst verleend. H. M. de Koningin ontving gistermid dag ten 12 uur ten koninklijke Paleize den heer Mendez de Vigo, ter overhandiging van zijn geloofsbrief nis buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister von Z. M. den ko ning van Spanje bij het Nederlondsche Hof. Na ontvangst.door H. M. de Koning wertf de nieuw optredende gezant aan Z K. H. den Prins voorgesteld. Na afloop van het bezoek aan Jaar beurs te Utrecht zal H. M. de Koningin zich heden met Z. K H. den Prins voor enige dagen naar h"' T -en. II ii u i xv e t Artikel 2. Met betrekking tol do vraag, of dc termijn van een maand, genoemd in art. 2 der Huurroin- roissicwct als een uiterste termijn moet wor den beschouwd. lVcefi - nnar men :.nn liet Weekblad v h Recht mededeelt de minister van Justitie, aan de Centrale Com missie van Advies inzake dc Hmireommi-.sie- wét het volgende nis zijn meening te kennen gegeven: Indien dc -verhuurder van een wo ning, zooak bedoeld bij dc Huurcomniissic- wet. bet voorschrift vn art. 2. te lid der wet niet naleef», is na hel verstrijken van de maand na de instelling der Huurcommissie- wcl de verhoogde prijs strijdig met de wet en dus ongeoorloofd. Ingevolge artikel ff der wet geldt mitsdien, zoodra do maand verstreken is, zond»r dat hel verzoekschrift is ingediend onmidde'iiik en automatisch in plaats van de verhoogde huur die van 1 Januari 101G. De verhuurder vcrkperl dientengevolge voor den tij'' 1 n het verstrijken do maand in dezelfde omstan digheden de strafrechleliike gevolgen van zijn verzuim ter zijde gelaten alsof hij den huurprijs sedert 1 Januari 1916 niel had ver hoogd Overgang van onroerend goed Hel komt helaas voor dat notarissen zich er toe leenen, akten van z g. tusschcunv- gangen van onroerend goed aan hel daarop rhuldigde recht van overdracht te ont trek ken Nu dc handel in onroerend goed levendig is, gebeurt hel vaak. dal A. een goed v. -. koopt nnn P.die het na- enkele dagen of weken c- et nut C zoo vervolg ot C D of F de hulo van een notaris inroep n. tol bei opmaken van een akte waarbij, in s'rrrl me! da mrheld. A. ot> wiens naam b. t goed nog altijd siaa» bet goed recK :rceks v rkoopt aan CD. of E Door een dergelijke praclijk wordt niel al leen aan dc schatkist onttrokken wat haar voor dc lusschcn-overgangen toekomt, maar wordt ook valschhcid in geschrifte gepleegd* Gelukkig weigert de meerderheid der noU*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1