«IR 1EI lOIillElllltllZ'-ri^ Swingt ze om in te aaan. "buitenland „DE EERLANGER" Vas week tot week. FEUILLETON. Jaargang, No. 1P9 1 .3 110 P** oiaanucn voor Amers foort I 1.50. Idem (ranco f po»i f L00. per week (mei uratis veriekering co ongelukken) f 0.14. aleonderlijke oummeii OjOI WekelijkscS bijvoegsel HolUndscht Huisvrouw ondet redactie «an rhcitoa Hoven) p,, J .H«i 50 cent Wekelijkiek bf|voep«l tWmddrrrur* per 5 maanden <0 cent Maartdag 4 Maart 1918 HOOFDREDACTEUR M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C« BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL, HO*K uTurcMTfcxrm» INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 51? dien,taan biedingen 1—5 regeli f 030, groote leteet* naar plaatsruimte Voor handel en bedriil heslaan reer voordeelige bepalingen lol hel herhaald advet. leeren In dil Blad. b|) abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. iWie nu in Utrecht komt, herkent de oude hoofdstad van onze provincie niet meer. Op de perrons van de stations stroomen de trei nen leeg, op het Stationsplein 'n levendiger gewoel dan In onze grootste steden; cle trams met aanhangwagens en op straat druk verkeer onder de van huis tot huis gespan nen kleurige doeken met reclame-opschrif ten, de winkels schijnen 'n étalagewedstrijd te houden en huurlingen in bonte kleeder drachten verkondigen in woord en opschrift den lof ven allerlei waren. En alles spoedt zich naar de pleinen waar de Jaarbeurs hare tenten weer opgesFagen heeft. Verleden jaar voor de eerste maal hebben eenige ondernemende mannen uitvoering gegeven aan hun stout plan om voor Ne derland een Jaarbeurs te organiseeren. Hun durf is met zooveel succes bekroond, dat zij terstond besloten dit jaar wéderom 'n Jaar beurs te houden. En nu is het succes ge woon overweldigend. Het aantal deelnemers steeg van 600 tot over de 1000 en de plei nen van UtTecht boden niet genoeg ruimte om hen allen te ontvangen. Ook Tivoli en de Maliebaan moesten volgebouwd worden. Heel Nederland, de harvdeldrijvenden niet alleen, tijgt nu naar Utrecht, om deze wa penschouw onzer nationale nijverheid bij te wonen. En 't Nederlandsch hart klopt trotsch, als men daar aanschouwt het schitterende beeld van onzen handel en nijverheid, de reusachtige vorderingen en resultaten van onze al te lang onderschatte, maar door den oorlog ontdekte en opgebloeide industrie. *- In de Tweede Kamer is het offensief te gen minister t'.sthuma thans begonnen. Het staat te bezi-" of het effect zal sorteeren, want tot dusv. wordt de minister wel fel besprongen, maar rechtstreeks naar den keel gegrepen is hij nog door niemand. Tevreden over zijn beleid is geen sterve ling in Nederland, critiek oefent iedereen, de een scherper dan de ander, maar 'n an der aanwijzen, die het er beter zou afbren gen dan minister Posthuma, durft niemand. Wie zou ook verwachten, dat 's ministers val een einde zou maken aan onzen voedsel- nood en levensmiddelen-ellende? Dat^Jcan de vrede slechts. Wie kan beweren, dat de toestand, zoo wij 'n anderen minister zouden gehad hebben, gunstiger zou zijn dan thans Juist de omstandigheid, dat mi nister Posthuma van alle zijden aange vallen wordt, is 'n verzachtende omstandig heid bij d«* beoordeeling van zijn beleid, want het bewijst althans, dat hij niet de be langen van .'e eene groep opgeofferd zou hebben aar» die van de andere. Toch is het klaar als de dag, vooral door het lid Van Beresteijn aangetoond, dat de fouten in 's ministers beleid vele zijn. Zijn taak was schier bovenmenschelijk en zijne krachten waren slechts mensrhelijk. Zoolang er geen Uebérmensrh gevonden wordt wiens kracht tegen die taak opgewassen is, zal het tobben, zwoegen en struikelen blijven. Ten zij de bron van alle kwaad en alle ellende, de oorlog, spoedig gedempt mocht wordenf Maar wie durft dat hopen? En is het niet juist de grootste zwakheid van den minister geweest, dat hij steeds het einde van den oorlog te dicht nabij gemeend he'Wt, te wei nig rekening gehouden heeft met de moge lijkheid van 'n zoo langen duur? De eerste week is voor den n^mister nog niet vernietigend geweest. Het schijnt wel, dat allen huiveren om hem de doodsteek toe te brengen en het er daarom meer op toe leggen den minister klein te maken en hem te dringen in de richting welke zij wenschen. Maar wij zijn er nog niet; we staan nog slechts aan het begin der discussies. Men heeft reeds voorspeld, dat de behandeling ven de nieuwe millioenen-8anvrage voor de Levensmiddelenvoorziening tot Paschen du ren zal. Opdat dientengevolge niet de tijd zou ont breken voor de behandeling van het Zui- derzee-ontwerp, is besloten dat in de avond vergaderingen te behandelen. De allerongelukkigste diplomatie van de nieuwe Russische machthebbers, heeft-den vrede heel wat duurder gemaakt dan hij eenige weken geleden gekost zou hebben. Alle grenslanden zullen nu voor Rusland verloren gaan. De vrede, die nu gesloten zal worden, be gint voor Duitschland 'n bedenkelijk an- nexionistisch tintje te krijgen. Door de oor- logszuchtigen van de andere partij wordt dat aangegrepen om het volk afkeerig te maken van den vrede zoolang Duitschland niet overwonnen is. Wel heeft de Duitsche Rijkskanselier veel vredelievender gesproken dan ooit te vo ren en groote tegemoetkomendheid tegen over de eischen van Wilson aan den dag gelegd. Maar als elke poging tot toenade ring ontvangen wordt met verdenking en wantrouwen, als scherpe woorden dea tegen stander prikkelen en zachtere woordea door dezen als huichelarij beschouwd worden ook al moge hij het er naar gemaakt hebben hoe zal men dan ooit tot den vrede kun nen komen? Balfour, de Engelsche staatsman, en vrij wel de geheele pers in Engeland en Frank rijk, hebben geweigerd in de jongste woor den van den Duitschen kanselier eenige toe nadering te ontdekken. Zij willen nog van geen vrede weten, eerst moet het heerlijk land van Frankrijk geheel plat getreden zijn door den barbaarschen krijg. Wilson heeft echter nog niet gesproken en wat deze zegt, is ten slotte van meer be- teekenis dan alle redevoeringen van Pran- sche en Engelsche staatslieden te zemen. Immers thans is het reeds zóó, dat Europa wikt en Amerika beschikt. Japan, dat sinds den aanvang van den oorlog op de loer heeft gelegen, begint nu n kans schoon te zien om z'n slag te slaan in Siberië. En zoowaar, 'n optreden van Ja pan tegen Rusland wordt dooi* de even kort zichtige als chauvinistische oorlogspers der Entente reeds vergoelijkt. Japan moet de bevrijder van Rusland wor den, om het van het Duitsche juk te verlos sen, heet het. In Amerika sta8t men daar eohter wel wat sceptischer tegenover. Politiek Overzicht De vrede met Rus9and gesloten. Gister namiddag om vijf uur is te Brest- Litowsk het vredesverdrag met Groot-Rus land onderteekend. Na wat voorafgegaan was, brengt dit bericht ons geene verrassing meer. De gevolmachtigden van de regeering te Petersburg waren ditmaal naar Brest-Li towsk gegaan met de bepaalde opdracht het vredesverdrag te onderteekenen, waarvoor hun een zeer korte termijn gesteld was 2 X 24 uren. Dit verklaart hunne houding, zooals de telegrammen uit Petersburg die vermelden; rij hebben eenvoudig ondertee kend wat hun werd voorgelegd, zonder dat nader te onderzoeken. Maar al komt het bericht niet als eene verrassing, de beteekenis van het feit, dat daarmee voldongen is, is er niet minder om; veeleer komt zij daardoor nog meer uit. De inkt onder de handteekeningen, die in Brest- Litowsk zijn gezet, is nu droog, om in de taal van von Kühlmann te spreken. Het 1 s weer vrede in het oosten; overal waar de landen van den vierbond grenzen aan het voormalige czarenriik, is dc vrede her steld. Dot heeft langer geduurd dan was ver wacht. Toen in de laatste maanden het vo rige jaar de wapenstilstand tot stand geko men was, dacht men niet anders, dar^dat de vrede spoedig zou volgen. Maar de onder handelingen in Brest-Litowsk zijn gedurende weken gerekt en ten slotte zonder tastbaar resultaat gebleven. Het is roodig gebleken nogmaals dé wapenen op te vatten tegen Groot-Rusland. Maar achterna beschouwd, kan er geen reden zijn om dat te betreuren; de vredestoestand, die ru is incetredon. is daardoor te beter verzekerd. Het onwraak bare bewijs is nu geleverd, dat de macht- hebbanden in Petersburg onmachtig waren om den oorlog te doen eindigen zoodanig, dat er eene bestendige bedreiging van den vrede achterbleef. En. wat van niet minder gewicht is, de geesel der aner hie. waar mee zij de randvolken bedreigden, is hun uit de hand geslagen. Naast het feitelifke gewicht van deze ge beurtenis staat hare moreele cteekenis. Van de leden der Entente, die in de eerste Augustusdagen van 1014 in den oorlog zijn gegaan, hoeft Rusland vrede moeten sluiten, voor vele jaren tot onmacht gedoemd Ze ker kunnen de krachten van Ruslands voor malige bondgenooten n'1^ ncar von R'1S" land worden afgemeten. Maar, als zii niet ge heel door oorlogswoede verblind zijn, dan moet toch de gedochte zich aan hen opdrin gen, welk nut het kan hebben den strijd nog verder voort te zetten en of daarmee nog iets. anders is te bereiken don on zijn best de i 'putting der krarhten van d^n tegen stander, ooeewogen door dp eigen krachts uitputting. Ts dat een resultaat, dat waard is den strijd verder voort te zetten? Dat is de vraag, waarvoor men zich thans gesteld ziet. Wat Rusland betreft, dat is r.JIerjammer- lijkst uit den strijd gekomen. Het heeft de voorwaarden moeten aannemen, die door den vierbond als ultimatum gesteld waren. Daarmee heeft het reusachtige territoriale verliezen geleden. De verloren gebieden zijn geene annexatiën voor de tegenpartij; het zijn nieuwe staatsorganismen, die tot dusver in den moederschoot van Rusland rustten en onder de harensweeën van den oorlog als zelfstandige staatslichamen in het leven traden. De grensliin, tlie-riê nieuwe randstaten van Rusland scheidt, is nog niet bekend ge maakt, ofschoon in een communiqué van 26 Februari daarvan sprake is. De vermelding in dit communiqué is zeer vaag en aller minst volledig; men ziet dat uit een der he den ontvangen telegrammen uit Petersburg waarin gesproken wordt van een pisch tot af scheiding van de in het zuidelijk deel van Kaukazie geleeen streken Kars en Bc*oem en van Kurdakhan in den Oeral van het Russische gebied. Het communiqué van 26 Februari zegt: De gebieden, die ton westen van de aan de Russische vertegenwoordigers in Brest- Litowsk meegedeelde lijn li<rgen en tot het Russische riik behoord hebben, zullen niet meer onderworpen zijn aan de territoriale souvereiniteit van RiWfc»nd. De liin moet in de street van Dunaburg tot aart de ooste- liike grens van Koerland verlegd worden." Men kan de afgestane gebieden dus slechts omschriiven op den grondslag zooals die door de h'storische ontwikkeling en door ethnoerafierhe toestemden pegeven is. Tot de Ukraine kunnen gerekend worden de voormalige gouvernementen Jekaterinos- law, Charkow, Pohawa. Kiew; Tsjernigow, Podolie en Wolhynie Of Cherson en Taurie er aan toegevoegd wou» «s niet bekend. Naar het westen werd de nieuwe grens van de Ukraine verlegd in de lijn Tarno- grod—Bilgoraj, Krasnoshaw—Melnik, zij 't ook nog niet definitief. Van de noordelijke grens is tot dusver slechts het gedeelte van Melnik tot het Wy_onowineer bekend ge maakt. De oppervlakte kan op 600.000 KM5, met 30 millioen inwoners geschat wor den. Litauen is tot den huidigen dag geen nauwkeurig begrensd begrip, want in den loop der historische gebeurtenissen heeft het voormalige grootvorstendom Litauen vele veranderingen ondergaan. Het gebied van de zes gouvernementen Kowno, Wilna, Grodno, Mohilew en Witebsk geeft de gren zen aan van het grootvorstendom, zooals het tot nan de verdeeling vnn Polen heeft be staan. Dit historische Litauen is echter niet identiek met dat Litauen, waarvan de Li- tauscho bevolking het^sterkste element uil- maakt. Dit laatste bestaat uit de drie gouver nementen Kowno, Wilna en Grodno. De zes gouvernementen hebben eene oppervlakte van 300.000 KM', en eene bevolking van 12 millioen, de drie laatstgenoemde gouver nementen zijn te zomen 130.000 KM*, met 6 millioen bewoners. Polen bestond tot dusver uit de gouver nementen Kalisz, Kielce, Loneza, Lublin, Piotrkowe Plozk, Rndom, Siedlce en War schau. Oppervlakte 127.000 KM*., getal in woners 11 millioen. Koerland heeft eene oppervlakte van 27.000 KM', met 1 millioen inwoners. Het voormalige grootvorstendom Finland heeft eene oppervlakte van 328.000 KM', met eene bevolking van 3 millioen. De grenslijn, die deze gebieden van Rus land scheide, kan, behoudens nadere correc tie aangegeven worden door deze lijn: Ma- riampol aan de zee van Azow, de oostelijke grenzen van de gouvernementen Charkow, Poltava, Tsjernigow, Mohilew en misschien nog Witebsk, Dunaburg en Riga, eindelijk de oostelijke grens von Finland. Over het toekomstige lot van Livland en Estland is nog niet beslist. De oorCog, l>c rreriesoinferfiiMi«telingen met B r e s t-L i t o w s k, 2 M a a r t. (W. B.) De nieuwg. vredesonderhandelingen van de Cenlv?!en met Rusland werden in een al- gemeene vergadering der gevolmachtigden, onder voorzitterschap von den gezant von Rosenberg, hedenvoormiddag geopend. De voorzitter stelde voor tot regeling van de politieke kwestiën een gemeenschappe lijk verdrag van den Vierbond met Rusland to sluiten en de economische regelingen en rechtskwesliën gedeeltelijk als bijlagen tot het hoofdverdrag, gedeeltelijk in additio- neele verdragen voor elk der bondgenooten afzonderlijk af te handelen. Sokolnikow, de leider der Russische dele gatie, verklaarde hiermede accoord te gaan, waarop met de zakelijke besprekingen werd begonnen. De voorzitter overhandigde Sokóhukow een door de leden van den vierbond ge meenschappelijk opgesteld ontwerp van het politiek hoofd verdrag onder breedvoerige uiteenzetting van de afzonderlijke verdrags bepalingen. Eveheens werden aan de Rus sische delegatie door de vertegenwoordigers van den vierbond ontwerpen van de econo mische en juridische overeenkomsten met toelichting medegedeeld. De Russische delegatie behield zich de bepaling van haar standpunt in zake de af zonderlijke punten voor, totdat haar het ma teriaal volledig was voorgelegd. •'s Namiddags werden de onderhandelin gen voortg-ezet. Brest-Litowsk, 2 Maart. (W. B.> Officieel bericht. In den loop van den dag van heden had* den ongedwongen besprekingen plaats tu» schen den voorzitter en verschillende leden der delegatiën van den vierbond en de Rus sische gevolmachtigden. De volgende alge- meene vergadering is bepaald op morgen (Zondag) om elf uur voormiddfrgs. P e t e r s b u r g, 2 Maart. (R.) Dc leider van de Russische delegatie te Brest-Litowsk heeft aan Lenin geseind, dut, daar de Duit- schers weigerden de militaire operaiiën te staken zoolang niet het verdrag is ondertee kend, de delegatie het verdrag zal onden* tcekenen, zonder de verschillende hepnlin- geh te onderzoeken. Tweede telegram. De deleg tie te Brèst-Litowsk seint: Aai\g«*z en is te ver wachten, dat beraadslagingen over het vre desverdrag volkomen nutteloos zijn en de zaken slechts erger zullen maken en zelfs sullen leiden tot het stellen van een nieuw ultimatum, hebben wij met het oog daarop en op de weigering van de Duitschers om de militaire actie te staken zoolang niet de vrede onderteekend is, besloten het verdrag te teekenen, zonder over den inhoud te de* botteeren en na de onder te ekening te ven- trekken. Wij hebben daarom gevraagd, dat een trein in gereedheid znl worden gebracht en zijn van plan heden het verdrag te onder teekenen en daarna t^ vertrekken. De ernstigste van de nieuwe bepalingen is die, waarbij verlangd wordt de streken van "Ksordakhan, Kars en Bntocn nf te scheiden vnn her Russische gebied op het voorwend sel van de zelfbeschikking der volken. Berlijn. :t ltfanrt. (W.B.l I>« rredo mei Ctnsl»n«t w<-nl lieden na> i:>l«lHac out vit! uur on<lerieekeis«l. B e r 1 ij n 3 Maart. (W li) Ten gevolg» van het ondcrtcekcnen van liet vredesverdrag met Rusland zijn de militaire operatiën in Groot-Rusland gestaakt B e r 1 Ij n 3 M a a r l. (\Y li) Uil hei groot# hoofdkwartier wordt d.d. 3 Maart gemeld: Z. M. de keizer en koning heelt naar aan leiding van hel tol stand komen van den vrede met Rusland aan den rijkskanselier, graaf Hertllng, het volgende telegram gezonden: Het Duitsche zwaard, gevoerd door groote legerbevelhebbers, heeft den vrede met Rut land tot stand gebracht. Aan een gevoel van dankbaarheid jegens God, die met ons is geweest, paar ik een ge voel van vreugde over dc daden van mijn leger, dc volharding van mijn volk. Dat het Duitsche bloed.cn dc Duitsche cultin. gered zijn. ver.schaft mij een bijzondere voldoening. Ontvang derhalve ook gij vonr uwe trouwo en krachtige medewerking aan hei groote werk mijn harteHjken donk. (w. g.) Wilhelm i. K. B e r 1 ij n, 2 Maart. (W. B.) Uit Buka» rest wordt ons zooeven gemeld, dat Rum»* nië den grondslag van het door de Centra* len in zake de vresdesonderhandelingen ge^ dane voorstel heeft aangenomen en gevók machtigden zal zenden om te beraadslagen; over het sluiten van den vrede. Berlijn, 3 Maart (W. B.) Legerfronl Mackensen. De wapenstilstand met Rumenië is gis* teren opgezegd. Daarop heeft de Rumeen- Sche regeering zich bereid verklaard nieuws onderhandelingen over een inwilliging vee den wapenstilstand op grond van de dooi de centrale mogendheden gestelde voow waarden aan te knoopen. Bij deze onderhand delingen over den wapenstilstand zullen d4 vredesonderhandelingen zich aansluiten. S y d n e y, 2 6 Febr. (R.) De Japanschïi cpnsul-generaal verklaarde in eene lezind dat Japan zoo wel als Australië en Nieuj Zeeland ernstig wenschen, dat de Duitsche koloniën niet zullen worden teruggegeveiy omdat de vrede 'n le Pacific niet als vef Energie overwint inspanning, smart en iegenspoed. Novelle „Uit het Zeedorp door J. Eigenhuis. De dikke kop-looze bokking glansde als goud-papier in Minks handen. Met het knip mes. dat hij uit z'n broekzak, op den stoel achter hem, grabbelde, ritste hij het sits-glan- iige vel in een paar strooken af en scheu rend langs de graat, trok bij de bokking in Usee zijden, vuil en vel en graten tusschen 2'r. knieën door op de grond smijtend „Bè-je niet wacs, malle vent," lachte Sien. „J.g ben niet an boord 't "Was Sien toch al te erg, dat de kleine er óp aan- kroop en ?»1 begeerig grabbelde naai de glinsterende vellen Ze overwon haar vad sigheid en raapte het afval op, het in de kachel smijtend Even laaide goud-gedans in dc donkere hoeken en in het goor beddebnk. Ze smeet meteen de kachel vol hoepen, die knetterend vonken spatten. Het rosig-gele licht •verfde het baaien reuzenlijf nog bloediger rood «n koperde o;> dc reuzenfacie, en op de harige banden, die den mend vol propten. Ineens Let l.acheldrurtjc dicht-en toen de iroKicre boks chad uwen overal. Alleen a at grauw mist-licht. nog gezift door de vuile ruitjes, droevig bleek over de tafel en over Sien j peuterende handen. Ze plukte haar kop pelaar het vel af en knauwde hem zoo van de graat, terwijl het vet haar uit de mondhoe ken droop. De trap kraakte en een loerend gezicht dook na*r omlaag. „*E, moeder, ik ok 'n koppelaer," dreinde een hongerstem. Ongcwasschen, het slaap-dommelige nog in zijn wezen, amper de broek met één knoop od de heupen gesjord ,een blauwlinnen werk- nianskieltje daar slordig en vuil over heen, loeide Wout naar beneden, het hoofd schuin opzij. Hij had dezelfde zware trekken en neus- reuzigheid als zijn vader, nog amper tien jaar en al een echte werk-jongen in zijn voor komen. „Daer, die komt op dc lucht of, die 'èt 'n 'ondeneus," grinnikte de vader en schurkend bij tafel, viel de jongen aan op de hroodrsne- den. „Daer! As 't op k, zclle we wel weer zien," zong-schreeuwde moeder en smeet een bok king voor 'm. De jongen grinnikte van eetlust en kloof binnen het ycI 't vleeseh uit, met de gulzig heid van een smullenden hond. „Renne d' andere nog hove?'' vroeg Sien, even haar bokkingrest van de mond houdend. „Maffe as ossè," gromde Wout met volle mond. „Niks te verzuèine,*' zei Mink, zich tusschen dc schrokhappen de armen uitrekkend, mach tig je omhoog stekend, den rug^ftchterover, dat oe stoel kraakte. „Non, dat zeg jij. 'k Zei Guurt anders lèére. k Weet niet 'oe *k anders deur de 'errie 'een kom." 't Wijf zuchtte in hel vooruitzicht van het woonhokje lc beredderen. In dc huurt was ze om haar luiheid hekend. Andere zee-vrouwen gingen met visch op 'l pad of soms uil wer ken Sien daarentegen kon h^ele dogen aan de deur staan de armen óver mekatrr. heupwie gelend en een praatje met ieder, die maar wou, aanknoopend. Of in bedaarden wicgcl- stap een boodschapje doen den langstcn weg kiezend en soms. als ze dc anderen uit het slopje bezig zag, een klomp met werkwoede in eens schelpzandend, of water uil den pat scheppend. Guurt meest den wasch doen, van toen ze nauwelijks tien was al, Guurt pa.ic op de kinderen en maakte de bedden op. Al leen tegen drieën kreeg Sien een bevlieging van razend-druk bezig moeten zijn. Ze vlpekte op Guurt. als de aardappelen niet geschild waren, snikkelde ze in vrede dan maar zelf en .zette ze op het steil in deze vette «lagen spekschijfjes in de braadpan op de kachel uit hakkend. „Zeg, jói, mol je nae sihoql?"' bedacht Mink in eens. Wout hing met z'n maag op r»n tafel punt en werkte groote brokken naar binnen tegen de verdrukking in. Hij nam de vraag klaar blijkelijk als niet gemeend op en zweeg, het bokkingvel nog eris aflikkend. „Wnervoor? 'IJ is polletik. 'ij verkoapt je dacr je bij stacl," bepreekte Sien. Ze zou zich nu eenmaal niet door zoo'n diender laten dwingen. „Jae. jae. Maar je weel toch van de Laer- plickL 'k Zou je denke om te brorame. Klaes de Franschman 'et in 'l spin'cus 'ezete voor z'n jonge." Mink schermde met dc band voor zich uit! Nog nooit was-ie tusschou de dienders weg gebracht, niot voor drinken, al was er wel eri* kans op geweest, niet voor stelen goddank, niet voor descrleercn! En nou, voor zoo'n schnlcsloopcr van 'n jongen? Zou je hartelijk! „In t spin'cus!" knikte Sien. „Kik dan, Je her. me 'n lekkertje, om je zoo in t spin'cus tc laelc stoppc. Wie zou t m Inppel Die dien der ol die vcnacnige bovenklep!" Wout begon een vuil deuntje te zingen op hu laatste scheldwoord en moeder lachte met zoo'n wijden mond, dat hij de broodki uimels in dc keelholte zag op en neer lillen. En va der grinnikte goedkeurend binnensmonds. „Daer!" kwam Sien weer tot adem „As je van 'l spin'cus praet, daer! Dat 'cl die dien der op m'n nochlerè maag cbrochtt" Mink zag het ding wantrouwig aan. t Was zoo'n groot, gewichtig ycI papier. Hij ver schoot er va». Zijn ooge-n loerden venijnig door dc nauwe spleten naar Sien. ..Wat mot dat? Net zoo'n vod as 'k bij Klaes de Franschmanne 'ezien 'eb!*' Hij gaf hel nijdig Wout in handen, die er in spelde cn wurmde, en nou toch 'l woord ..dag vaarding" en in „naam der wel'" cn zijn eigen naam „Wouter Korver" las. Al meer licht ging den man op die stil zat lc schurken. Eindelijk barstte hij uit: „Gedorie wacf, daer ,èi-je 't. Net as Klaes de Franschman. Pas thuès van zae of je leen zit te voor zoo'n verrekkeling van 'n jonge.' Hij richtte zich nijdig op cn trapte naar den jongen, die maakte dat je 't slopje inkwam en zijn fortuin zocht, zich niet zoo heel erg on gerust makend over die uitbarsting. Het wijf lachte Mink uil, hein nu een scfyuin- hoofdig gebaar toe voegend: „Och, 'ou jc ge zicht! Wal 'ebbe ze mil jou you ge noadig. Je zei 'iet langer acs wé ze over je aege zaedl" Baes weze ol 'iet. maar jij 'ad 't meraekel uac school iooUc stieffc'1 Dreigend boog ie zich voorover, zijn gro<W ten kop vlak bij den haren, of hij met zij* monsterkaken dc v. oorden in haar gezicht wou bijten: „Sloerie. Wat let me. 'And 'r vootf 'czurgd. Denk-je, dal 'l zoa 'n 'apje is, zo vaa zae het spin'cus in. voor ien van burger-of-» komst. Daer ben ik 'iet bij groat'ebrocht." .Stik vent, wees wjezer," bleef Sien gerudl doorlachen ..Ze zellc jou in 't 'ok dauwe Ze lacht zorgeloos en pul op, vlak naarf zijn nijdig reuzongezicht Zelfs overwon zé haar vadsigheid en van haar stoel rijzen*^ pakte ze 'm stoeierig in de zijde en kneep en kittelde 'ra. „Laet los. laclijkcrd," schold hij, maar hfl grinnikte zuur mee en trok zijn broek en ruig» jekker aan. liet papier stak hii tusschen ziju borstrok en hemd on nog tegen-grömroenJ ging hij de deur uit „Bewacr je bankbriefje non go cd. spotté Sien hem nog na Bukkend uit het portanldcurtje ging hij het slopje in. Stijf rechtop, zijn handen in de U kleine jekker slapte hij tusschen dc lage huis jes door, den massieven kop mei het lag» lakensche pet ie reikend tot de dakgoten- Mei kleine grommetjes groette hij dc buren cn dl wijfjes, zijn borstelige snorlip strak onder del grimmigen neus. „Mink zact 'iet veul as-tie z'n bek dier* 'oudt," spotten ze achter z'n rug. Maar hij keerde zich nipt eens om en z* zagen hem het riopjo doorgaan, ziin zwart gestalte, verdwijnend in de mist reuzig air een vuurbaak. (Wordt vervolgd.l

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1