BINNENLAND KOLONIËN. Uk kon worden beschouwd wanneer dit ge- «chiedde. Stockholm, 3 Maart. (Tel.-bur.)Uit iWasa wordt bericht, dat de Senaat een ver bod heeft uitgevaardigd om tot nader order Finsche schepen zonder zijne goedkeuring aan buitenlandsche koopers te verkoopen. Dit verbod omvat ook den verkoop van aan- j 'deelen in reederijen definitieve lijsten van tien moeten bepalen booten gezonden worden om het schép te huisslachting verkregen varkens behoeft hand met de maatregelen voor de leven». De voorloopige lijsten werden opgemaakt halen. Geen persoonlijke ongelukken. Alles niet te worden afgegeven. middelen voorziening er bij hen geen be» volgens advies van het hoofdbestuur. wel aan boord. Het advies geeft voor iedere groep tien j namen van candidaten in voorkeur-volgorde, "r. Ms. Zeeland Blijkens bij het Ten slotte heeft de Minister de prijzen zwaar tegen bestaat, dat dit wordt toege» vastgesteld tegen welke rundveten vetafval staan, buiten bezwaar van de ge« van slachtingen afkomstig, ten hoogste zul- m e e n t e k a s en met dien verstande, dat WEST-IND1É VoedaelvoorKieiriu in Suriname Het N. v. d. D. heeft, naar aanleiding van de verontrustende berichten omtrent den stand der voedselvoorziening in Suriname, een on derhoud gehad met den oud-gouverneur dier kolonie, baron Van Asbeck. De heer v A. zeide dat er in Suriname met zijn vruchtbaren bodem voor de scbaarsche bevolking gene sprake behoeide tc zijn van schaarschtc aan levensmiddelen. Dat dit nu veel het geval is, heeft de eigenlijke bevolking ïicli zelve te weten, omdat terwijl toch Suri name In hoofdzaak een landbouwende kolonie behoorde tc zlin, de afstammelingen der sla ven von weleer, de zg creolen, liever In de stad een karig bestaan leiden dan bet land «e gaan bewerken en daaruit groote voordee- kn Ie behalen. Voor hel oogenblik moet rijk Suriname nog zijn levensmiddelen-voorraad van elders aan vullen. Het schijnt echter tc mogen worden gehoopt, dat onn tiid v aanvulling zal zijn verzeker,: welke namen in onderstaande lijstjes, als eer- depa^lenaenl vaa onlvangea bericht is ]en moeten worcjen afgeleverd, en welsla- daarvan niet het vrijaf geven aan leeriTngelt ste tien zijn afgedrukt, waaronder don de na- pantserdekschip Zeeland, onder bevel gersrundvet, niervet inbegrepen beneden het gevolg ma. ziin. men der overige candidaten alfabetisch ge- Cu'ron^aa^New-^ojrvertrokke'!!. lërVoort" j J5 K°-n/„°r80: 15~2° K.G. 1.10, Indien meer'dan 'één lid bedoeld verlol rangschut volgen. zelling van de reis naar Nederland. boven 30K G f 140 Per vet van met vraagt en er bezwaar bestaat het aan allert De aftredende kamerleden zijn in volgorde zoete melk gemeste kalveren 1.40r scha- te verleenen, meenen B. en W., dat degenen* van anciennniteit in het advies opgenomen.Bij Koninklijk Besluit is de kolonel Van P^Rvet J 0.80, varkensvet ƒ1.en alle die aan de manifestatie deelnemende verw Hier volgen de voorloopige lijsten Wijk, commandant aan het 3e regiment hu- ?t. e.n brokken 0.50 per K.G. i eenigingen hebben te vertegenwoordigen^ Oostelijke groep (Groningen, Fries- zarer>> wegens ziekte op non-activiteit ge- De Min*ster heeft een ernstig beroep ge- den voorrang behooren te hebben, land, Den Helder, Drente en Arnhem): steld daan op de burgemeesters teneinde de vet- Gewei vptHp 1. mr. H. P. Marchant (aftr.), 2 E. M. Teen- j inzameling zoo goed mogelijk Ie doen sla- De burgemeester van Leiden heeft afwik, stra (aftr., 3 W. O. A. Koster (aftr.), 4 mr. P. Op de meest eervolle wijze is ontslag ver- "en door nauwkeurige handhaving der voor- zend beschikt on het verzoek tot het hrnrderv J. Oud (aftr.), 5 M. E. Leliman-Bosch, 6 U.,eend non den heer Ir. W. Th. H. S.ibbe al, -hriften. ^t ter^elteleid 1 levensmkldelenbetooging op 4 dezer. G. Schilthuis, 7 mr. dr. P. C. Andreae, 8 A. ingenieur-chef van het adviesbureau der N. V. Voorbrood, 9 F. E. H. Ebels, 10 G. C. Lun- Prov. Noordbr El. Mpij. Ie 's-HertUgenbosch. singh Meyer, en voorts W. de Boer, J. M. De heer Slibbe is benoemd tot ingenieur bij Cohen, J. Esmeyer, S. Gorter, H. de Greetr, N.^T. Teehn. Bur. v h J. F. R. HeUendoorn, dr. A. Huysman, mr. M. S. Kalma, D. Klop-1 's'jGiavenhage en Soerabaja. penburg, B. van Krimpen, S. Lezer, C. Nobel, I>© vctnoofl. Het „Vaderl." meldde reeds, dat bij de; regeering een geheel nieuw plan in bewer king is voor de distributie van margarine, j waarbij het bak- en braadvet, waarmede tal - - N. C. Norden, F. J. Perdok, P. J. van Rave- heer J* v. d. Drift, stationschef; van misbruiken zouden zijn voorgekomen, fn*ind uit ecnig deel eener gemeen le naar alle steyn, D van der Sluys, C. Steensma, H. F. j eerste klasse H. IJ. S. M. aan het Maas- geheel zal komen te vervallen. Ook moet het overige deelen des Rijks, hetzij in of buiten Tillema, dr. R. de Waard, J. S. B. van Wan- stotion te Rotterdam, zal 1 Juli a.s. eervol in de bedoeling van de regeering liggen, dlJ gemeente gelegen is verboden. Z;tn tl. De Minister van Landbouw heeft bepaald* I. dat I. Het vervoer van zand, grindzand cn tooy, Chr. Wegerif, W. Wiederholt, A. van onts!aS «orden verleend onder toekenning Witzenburg en C. A. Zelvelder. van Pensioen, na een diensttijd van ruim 37 Westelijke groep (Amsterdam, Den loar' Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht): I. Th. M. Ketelaar (aftr.), 2. mr. J. Lim- Nederland en de oorlog burg, 3. dr. Aletta iJ. Jacobs, 4. mr. L. N.sctiepea in imvii Roodenburg (aftr.), 5. jhr. mr. dr. E. A. van Te Rotterdam is bij verschillende ree- Beresteyn (aftr,), 6. Herman Snijders, 7. P. deriien uit Amerika bericht ontvangen, dat i 0"s Per week 'ou kunne" krijgen. Er zou dan werken beboerende tot het Nedorhmdscha Nolting, 8. dr. A. van Raalte. 9. mr. S. J. hun'schenen in de vaart gekomen zijn voor echter «"^veer 400 000 K.G. boter leger o!_ de Neder andsche mantte n «e. een mengsel van margarine en boteV op f ,D.C °n"ering *»n zand, grindzjud ep groote schaal in het verkeer te brengen. kr ni is r<r o en Het Volk verneemt hieromtrent nader, dat Hel snb fl) „e5(t,lde „rbo-Tvan verroer het m de bedoeling zol liggen, een hoeveel- is nie, van ioepas<ing: heid met margarine gemengde boter van a. voor zoover het vervoer plaats vindt in 1.200.000 K.G. wekelijks in distributie te hoeveelheden van niet meer dan 25 M1, brengen, zoodat ieder ingezetene hiervan 2 b indien het vervoer sterkt ten behoeve van !>v b taaiscourant van 2 Maart bevat o.«. de volgende Kon. besluiten: benoemd, met ingang van 4 Maart 1018, tot burgemeester der gemeente Rhenen jhr. Q. J. A. Schimmelpenninck; met ingang van 2 Maart 1018 tot burge meester der gemeente Blokzijl jhr. G. Valckenier von Geuszau; met Ingang van 7 Maart 1018 tot burge meester der gemeente Linne E. J. M. R. Janssens, secretaris dier gemeente; benoemdt en aangesteld bij het reserve-1 personeel der landmacht, bij het personeel ▼en den Geneeskundigen Dienst, tot reserve- officier van gezondheid der 2de klasse: a. op den voet van het bepaalde bij art. 2 sub 20 van het K. B. van 6 November 1915, no. 22, den heer C. van Noort, arts; b. overeenkomstig art. 1, sub 1. d. van de wet om het reserve-personeel der landmacht 1905 op den voet van het bepaalde bij art. 1 sub 20 van het sedert gewijzigde K. B. van 12 September 1905 (S. 265) den heer V. F. H. Joling, arts; met ingang van 1 Mei 1918 aan den heer M. B. H. Tjaden, te Breda, op zijn daartoe gedaan verzoek, in verband met zijne benoe ming tot Ingenieur-directeur der gemeente werken te Eindhoven, een eervol ontslag ver leend uit zijne betrekking van leeraar in de waterbouwkunde, de hydrographie en het Hjnteekenen aan de Koninklijke Militaire Academie; op non-activiteit gesteld de kolonel A- M. ▼an Wijk, commandant van het 3de regiment huzaren, terzake van tijdelijke ongesteld- op non-activiteit gesteld is de 2de luite nant jhr. R. F. H. Queries van Ufford, van het 2de regiment huzaren, ter zake van tij delijke ongesteldheid; met ingang van 1 Maart 1918 benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij de tnfatnerie der landweer, tot reserve eerste- hritenant, bij zijn tegenwoordig korps, de re serve tweede-luitenant J. H. de Roode, van het 35ste bataljon; gerekend van 1 Febr. 1918, benoemd, met afwijking in zooverre van de bestaande or- ganisatiën, bij het reserve-personeel der landmacht, bij het wapen der infanterie, tot reserve-kapitein de reserve eerste-luitenant P. H. Zaalberg van het 9de regiment; is de heer mr. G. Scholten te Leiden, met fr.yang van 1 Maart 1918, tijdelijk werkzaam gesteld aan het departement van Oorlog; met ingang van 1 Maart 1918 aan den aciju.i -.-commies bij het departement van Oorlog, H. de Leede, op daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit zijne betrekking verleend; is de duur der detacheering bij het leger fn Nederlandsch-Indië, van den eerste-luite- i\ant der infanterie H. Ludwig, met een jaar verlengd en alzoo neder bepaald op zes ja ren; benoemd tot rechfer in de rechtbank Al melo mr. C. W. Thöne, kantonrechter te Lemmer; benoemd tot ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Breda mr. P. C. A. M. Tilman te 's Hertogenbosch; te 's Hertogenbosch mr. J. S. Loke te Dor drecht; te Dordrecht mr. M. G. A. van Stok- kum, beëedigd klerk bij het parket kanton gerecht in het arrondissement Utrecht. X u d i n ti e s. De gewone audiëntie van den minister van oorlog zal op Donder dag 7 Maart 1918 niet plaats hebben. De gewone audiëntie van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zal op Woensdag 6 Maart a.s. niet plaats hebben. 'o H.i»uiericlexing;en Naar het Persbureau Vaz Dias ver neemt, geschiedt de candidaatstelling voor de verkiezing van leden der Tweede Ka mer op 21 Mei a.s. De stemming zal ver moedelijk niet eerder dan in de eerste week van Juli plaats vinden. De „Vrijz.-Dem tcraat" geeft de lijsten van ▼oorloopige candidaten van den V.-D. Bond voor de a.s. kamerverkiezingen. Uit de voor loopige iijsten voor de drie gToepen van kies gangen zullen de'leden door stemming de hun schepen in de vaart gekomen zijn voor L. van Aalten, 10. E. P. Wellenstein, en Zuld-Arherika, de West-Indische eilanden voorts: E. J. Abraham, mr. J. Adriaanse, enz betreft hier, naar het H.bld- ver- mej. Ir. M. E. Bes, W. van Dieserr, W. H. neemt, de bij- de onderhandelingen met M. Doorman, mr. A. van der Eist, A. F. L. i Amerika voorziene zoogenaamde short Faubel, mr. S. Franzie Berenstein, D. N. tTips, die echter onder omstandigheden wel van Gelderen, P. W. J. van Hossel, J. Kort- qq dagen kunnen dqren. Eerst na het uit land, H. W. van Malssen, C. Menke, Frans Netscher, J. G. van Niftrik?* mr. dr. C. W. van der Pot, dr. K. H. Rombouts, mr. M. SKngenberg, Klaas de Vries, W. P. Zeil maker. voeren dier reizen kan er sprake zijn dat de schepen weer naar Nederland komen. Er zijn echter nog Hoüandsche schepen ge noeg in Amerika over zonder emplooi om thans eventueel uitvoering te gaan geven Zuidelijke groep (Zeeland, Dor-aan bet tweede deel der overeenkomst, dat drecht, Brabant, Limburg en Nijmegen): voorziet in de voorziening met Ievensmiddg- 1. Mr. H. P. Marchant (aftr.), 2. G. Nij- len van ons !and pels, 3. B. van Krimpen, 4. L. Ackens, 5. S. de Vries-Van dei Reijden, 6. E. Snellen,! SI»«htTcrb„<1 en TeUnznmehns. 7. A. van Nijnatten, 8. J. B. H. Klijnen, 9. Het Bureau voor Mededeelingen inzake F. H. van Rummelen, 10. J. Zijlstra en voorts: G. Kater, F. J. Perdok. De candidatcnlijsten, die aan de algemeene vergedering der Liberale Unie ter goedkeuring zullen worden voorgelegd, zijn door den Cen- tralen Verkiezingsraad der L. U., naar „De Va derlander" meldt, ob volgt vastgesteld n. voor de kieskringen Assen, Leeuwarden en Groningen 1. Mr. P. Rink, te 's Gravênhage2. Mr. H. der dat daarvoor toestemming is gegeven, waarbij den bepaaldelijk te stellen voorwaar den ten aanzien van het vet moeten wor den nagekomen. Nu de slachtwet is afgekondigd, heeft de ke controle kan alleen afdoende zijn, wan- Smeenge, te Amsterdam3. J. Sibinga Mulder, j neer geen slachting kan plaats vinden, zon* te Bussum4. A. Rauwerda, te Leeuwarden5. Mevrouw F. S. van Balen—Klaar, te 's Graven- hage; 6. E. Derks Hzn-, te Meppel; 7. Mr. A. T. Vos, te Appingedam; 8. H. Ei&ma, te Bols- word; 9. L A. van Roijen, te Hoogezand; 10. A. Engelsman, te Leeuwarden- b. Voor de kieskringen Arnhem, Maastricht, Nijmegen en Zwolle» 1 Mr. G. Jannink, te 's Gravenhage2. J. H. W. Th. Reimers, te Wageningen; 3. G. W. Stroink^ te Steenwijkerwold4. Mr. J. van Gilse, tB Steenwijk5. Mr. S. Rink, te Tiel6. Mr. L. F. H. Baron Michiels van Kessenich, te Roer mond; 7. Mevrouw H. A- van Riel—Smeenge, te Emmen8. L H. J. Vos, te Amsterdam9. Mr. per week overblijven voor het zoogenaamde schiedt in opdracht van daartoe bevoegde „vrije verkeer". autoriteiten van het leger of de marine onder 1 kadergeleide; Distributieregeling voor vet van 1 c. indien het vervoer is gedekt door een In geslachte dieren. (het buitenland afgegeven vrachtbrief of cog- De Minister van Landbouw heeft bepaald: j nossement. Er wordt opgericht een Vetdistributie (na 2 Het sub 1 (2) gestelde verbod van afleve- tc noemen V.D.B.) dat alhier gevestigd is. i ring is niet van toepassing voor zoover de Ieder, die een rund, schaap of varken slacbt aflevering plaats vindt hoeveelheden van of doe? slachten is verplicht daarvan te voren niet meer dan 25 M® L •md voor één e\\ mcdcdeeling te doen aan den burgemeester hetzelfde werk. van de gemeente, waar die slachting zal plaats j nr. vinden; die mededeeling behoort te geschie- Van het sub I (1) en (2) «pstelde verbod kan den in overeenstemming met hetgeen te dien op daartoe strekkend schriftelijk verzoek ont- aarzien door dien burgemeester zal worden heffing v^prden veleend door den Minister voorgeschreven. van Landbouw. Niiverheirl en Handel Al het vet en de vetafval dat uit eene slach- 2. Verzoekon a1* in het voorgaande lid be ting verkrijgbaar is moet vakkundig worden doeld worden toegezonden aan de afdeeüng afgescheiden. crlsiszoken van het Departement van Land de Voedselvoorziening meldtj Vet en vetafval als in het eerste lid van dit bouw, Nijverheid en Handel. In de toelichtende stukken bij het wets-artikel bedoeld moet-zonder eenige beperking i,imu" en *1^ aaldijk". ontwerp op het slachten van paarden, run- j worden afgeleverd overeenkomstig de ter 1 j 4 j :ntaderg deren, schapen _en varkens werd reeds uit- zake door den burgemeester van de gemeente Het verneem a. eengezet „dat een goede vetvoorzrening va" slachting te geven aanwijzingen. j van de s oomsc ePen 0 'V ?- p niet mogelijk was, zonder dat al het van De voorschriften van dit arlikel zijn niet d.jk der Holland-Am enk a Lijn ^ie *e R slachten afkomstige vet kon worden ingeza- V"1 toepassing op huisslachtingen voor welke terdam reeds geru men tud met volle Iadm- meld. Daarvoor echter is eene goede con- de ,da.L R- C' T °P de Vleeschver; gen tot vertrek gereed l.ggen, van de direc trole op alle slachtingen onmisbaar, en zul- ceniging ontheding van het slachtverbod jer maatschapri] bericht hebben gekre- verleend heeft „en jat bun goederen veer te hunner be- Vastgesteld rijn de volgende prijzen tegen schi,.kin worden gesteld. Wat dus zeggen veelkc ruw vet en vetafval van slachtingen af- wj[ rJa( men de booten ,„r gaat lossen. Zij komstig, ten hoogste zullen moeten worden tebsk, lompen enz^Van de waren reeds ^roeg/r voor aizenders- Slagen incl. niervet beneden 15 KG. f 0.80. Slagen incl niervet- van 15—30 K.G. t 1.10. Minister van Landbouw, Nijverheid en Han-1 Slagen 'nc^ niervet boven 30 KG. f 1.40. Vet - -an met zoete melk gemeste kalveren f MO. del aanstonds gebruik gemaakt van de hem Sch 080 varkensvet f 1 b.j die wet verleende bevoegdheid om de f.n brc?.:f 0.50, alles per KG. noodige regelen te stellen op het slachten en, in verband daarmede, op de vetinzame- ling. In het algemeen wordt nu het slachten van runderen, schapen en varkens verbo den, de paarden bKjven voorloopig onge- AUc afval* .veFen brokken f 0.50.alles pc Gevaar voor den veestapel. Door de Vereeniging Het Nederlandsche rekening diverse partijen weer uit de sche pen genomen in verban met de ontwikke ling der tabaksmark Opgebracht. De treillogger Katwijk 81, over welks uit blijven men reeds ernstig ongerust was, is volgens te IJmuiden ontvangen bericht door Duitsche strijdkrachten naar Zeebrugge medegevoerd. Dit schip is van dezelfde Rundveestamboek werd heden een telegram reederij als de in de vorige week eveneens aan den minister van Oorlog gezonden van naar ZeebrugTe opgebrachte treillogger Knb* den volgenden inhoud: 12. In verband met bet in beslag nemen van Volgens te IJmuiden ontvangen telegram runderen door den étappendienst, verzoekt de logger KW 44 naar een Fransche ha- het Dag. bestuur der Ver. Het Ned. Rund-, ven 0pgebraoht. veetsamboek Uwe Exc. beleefd en dringend D e 0 0 r a e n d Hermin». 1 maatregelen, te willen nemen, dat geen stam- Hoewf, jn hr, proce. „ke dc Neder- Lijnden, ie L'asrnS. Ds. T. H. Ste- komstig de door dezen te geven voorschrïf- boekrun en noc volbloed-afstammelingen landscbe stoomschepen I mora en Hermina, nwlmk, te Vlissingen; Ph. van Dixhoorn, te ten. Al het vet en het vetafval moeten vak- worden, opgevorder ver an met e jn ^UJ?US«US 1917 naar Tngeland opgebracht Axel; 7. Ds. T. Kielstra, te Zeist; 8. M. L W. J. Bijleveld, te 's Gravenhage9. Mevrouw F. S. van Balen—Klaar, te 's Gravenhage10. J. B. Ament, te s»Gravenhage. TT geven aanwijzingen, die hem door het Vet- 7 0 tt ta pnim:no dnV°» m H gen m' m distributie-bureau, namens den Minister,d>eten mocht worden overgegaan. Het Dag. '^ngellnri ok Fran' rijk en Den Helder wnrHen vprctrol-t bestuur voornoemd beveelt zich aaj\. Uwe sc!l n 7 nntohrnrhte 1. P. Otto, te Amsterdam: 2. Dr. H. F. R. Hu- w°^den verstrekt. gewensd-.te inlichtingen dienaan- De ongeveer ter zclfrlrr tijd opgebrachte brecht, te Amsterdam3. R. Visser Lm., te Berk- ^oor ™ov™e ««nw.jt.ngen beoogen /^rS"rekken I stoom=cbcocP .Inmos J. Dicteon. vet en vetafval te doen uitsmelten, wordt £aïncle te verstreKKen. j Bergvik, Tellus en Olof \nv': mede op rns 9- J- van Oos«cn Slingeland, te Amhemmoe'jd Ten 3arzien van anderen en scha- r' a n,^e7e' 'e "ij8'0!1 amb t, mvi Pen wordt echter tegelijk eene aigemeene c. Voor de kieskringen s Hertogenbosch, Mid- j j n. -r iv 1 r v o o i>I ontheffing verleend onder bepaalde voor delburg, Tilburg en Utrecht: 1. Jhr. R. R. L. de Muralt, te 's Gravenhage«aarden. Zoodoende zal het geoorloofd zijn 9 Mr F F vin Rflnltp i. 'cGravenhofe 3 G lte slachten, wanneer te voren mededeeling éi. mr. e. c. \an xaoue, ic s vjravenna«,e o. vi. maatreden te Wllien nemen, uui «een sunu- L Breedvelt, te Bergen-op-Zoom4. Mr. dr. A. is gedaan aan den burgemeester overeen- ofctaLjinapn F. baron van Lijnden te liaarn5. Ds. T. H. Sie- komstig de door dezen te neven voorschrïf- 1 ^oekrunderen noch volbloed-afstammelingen n vak- wor"en opgevorderd. In verband met de kundig worden afgescheiden en zonder" ^«ote fokwaarde dezer runderen wordt het 0D 'reTva,, Rotterdam naar Stockholm met eenige beperking «êrden afgegeven over. voortbestaan van den Nederlandschen rund- kolen, „og geen beslissing v gevaUen^iin bel- eenkomstig de door den burgemeester ,e veestapel ongetwijfeld m gevaar gebracht, de serpen .ntusschen door de Engelsche wanneer tot afslachting dezer waardevolle regeenng gerccnurerrd cn onaci ne i«»men -vnart gebracht t«s- hottt4. Mevrouw F. S. van Balen—Klaar, te 's Gravenhage5. J. Korthals Altes, te Zand- voort6. Prof. mr. J. A. van Hamel, te Amster dam; 7. I. H. J. Vos, te Amsterdam; 8. Prof. dr. B. D. Eerdmons, te Leiden; 9. Dr. C 'Lely, te aan de producten dier smelting de bestem ming gegeven, die de Minister zal bepalen. Ten aanzien vsn bepaaldeijk aan te wij zen personen, behoudt de Minister zich het I Opvordering van vee. i van bier naar Zweden oult «"inven een zclf- Men schrijft uit Harderwijk aan het de behandeling en ^ren nu onder de nannm Hbld.: Poljames. Polberc Polstcll en Polwick. In deze omgeving heerscht in veehou- Koffie- en thee-surrogatei s Gravenhage10. J W LLer*..an, te 's Graven- recht voor de aigemeene ontheffing van het derskringen groote ontstemming over de De minister von Land' ouw heeft den t hage. e. Voor de kieskringen Dordrecht, Graven* hage. Leiden cn Rotterdam 1. Mr. D. Fock, te 's Gravenhage2. ProL mr. J. E. Heeres, te Leiden; 3. Prof. dr B. D. Eerdmons, te Lekten; 4. Jhr. mr. W. Th. C. van Doorn, te 's Gravenhage5 P. J. de Kanter, te Dordrecht6. Mevrouw F. S. var. BalenKlaar, te 's Grevenhoge7. J. S. Hollander, te Rotter dam; 8. M. I. W. J. Bijleveld, te 's Gravenhage 9. P. M. Koster, te Boskoop10. G. C. van Schou wen, te Oude-Tonge. Alle lijsten zullen verbonden worden. of ten behoeve van eene gemeente zijn ge leverd voor de distributie, mits ook daar van het vet wordt afgeleverd. Voor varkens Van de ontheffing van het slachtverbod worden gegeven door den Het Enquête-voorstel. Naar Voorzitter van de Rijkscommissie van Toe- het Volk verneemt zal het voorloopig ver- zicht op de Vleeschvereeniging, die aan slag omtrent het enquête-voorstel der Unie- zoodanige ontheffing voorwaarden kan ver- Liberale heeren een vernietigend© critiek binden. Zoodanige ontheffing zal worden op dit voorstel bevatten. verleend voor huisslachtingen, voor zoover re die in overeenstemming zijn met de in dit verband bestaande gebruiken. Aan die 1 ontheffingen kunnen de voorwaarden wor- Blijkens bij het Departement van Marine den verbonden, well e met de gebruiken in ingekomen telegram is Hr. Ms. Hertog Hen-1 Overeenstemming zijn. Voorts is het, om drik, welke bodem 23 Februari uit Thorsha- voor zulke ontheffingen in aanmerking te ven vertrok ter voortzetting van de reis naar komen no'odig, dat nu reeds aan dien voor- Indië, 1 Maart genoemde haven met averij zitter een opgave wordt gedaan van het aan- weder binnengeloopen. Het schip is 25 Fe- tal varkens, dat men in den loop der eerst- bruari bewesten de Faroer door zwaren volgende twaalf maanden in huisslachting storm beloopen, waarbij de roerbeweging wenscht te slachten. De Voorzitter kan dan verbod in te trekken. Daarentegen wordt j dezer dagen gehouden opvordering van vee, mijn van 1 Maart 191® genoemd in de luj die aigemeene ontheffing ook voor var- waaronder zelfs melkvee, ten behoeve van zijne beschikking vm 10 Februari bett r- kens verleend voor noodslachtingen, mits garnizoen en interneeringsdepot. Het Ka- fende verkoop van thee en koffie-surrog-- de daarvoor bestaande wettelijke bepalin- merlid Scheurer deelde gisteren m den ten gevoegde overgarv epaling verlen gen en de hierboven vermelde voorschrif- raad van Ermelo mede, B. en W. krachtig tot 15 Maart '18 ten in acht worden genomen. j te zullen steunen in hun pogen om het on- Melkzuuro'oo .imonade- Ook wordt aigemeene ontheffing van het handig en onhebbelijk optreden van de mi- bereiding.' slachtverbod verleend voor varkens, die aan litaire autoriteiten te beletten. jn verband met de scheirschte aan thee en Zware stormschade aan Hr. Sis. Hertoe; Hendrik Vordering van vee door het daardoor verwacht wordend grooter ge- militairen. „j bruik van limonades in het a.s. wahne jaar- Door een kapitein-paardenarts uit Arn-1 getijde, wordt er in hot ^ebruari-nommer hem werden Vrijdagochtend op de veemarkt van den Centralen Gezondheidsraad op ge en voorts in stoombooten en spoorwagens wezen dat citroenzuur, dat ook schaarsch te Leeuwarden 25 koeien gevorderd. De dreig; ie worden, uitnemend door melkzuur burgemeester verzette zich tegen dezen vervangen kan worden Proeven hebben be- maatregel, met het gevolg, dat Vrijdagnamid- wezen, dat dit zuur niet alleen onschadelijk dag uit Den Haag bericht kwam, dat de die- is, doch integendeel ten zeerste kan worden ren moesten worden teruggegeven. i aanbevolen. Melkzuur is het zuur dat aan de Aardappelen voor Renkum. karnemelk en Yoghur* r.? frissche smaak Naar de N. R. Ct verneemt, heeft de" ge- geeft, meente Renkum thans een nieuwe bezen- Smeerolie. ding aardappelen ontvangen. Dc minister van Landbouw heeft bepaald, De levensmiddelenbetooging dat met ingang van 5 Maart het verroer uit te Amsterdam. eenig déél eener gemeente naar alle overige Op de betooging betreffende de levens- deelen des Rijks, hetzij in of buiten die ge- middelenvoorziening in bet Stadion te Am- meente gelegen, is verboden van alle soop» sterdam, die heden aan den optocht vooraf- ten smeerolie in eiken vorm. Ook zijn <i® gaat, zullen het woord voeren de heeren verkoop en de aflevering van alle soorten zoodanig werd beschadigd, dat het schip nadere inlichtingen vragen, dié nauwkeuHg ^do Fimmtn, S. R. de Miranda, S. J Pot- smeerolie ln V": stuurloos geraakte. Vijf sloepen 2ljn weg- en naar waarheid moeten worden verstrekt. *Vfs' f' van Hm"'' F M' Wibaut en A B bodsoepohng njn me geslagen. Davits zijn verbogen en waar- De aanvrager krijgt dan 'fcoo spoedig moge-1 re Per' j oevee n von ni I schijnlijk averij aan schroeven. Het Deen- lijk bericht voor welk aantal varkens hij te' B* en W. van Amsterdam hebben aan. Zwavelzuur. sche oorlogsschip Island Falk, draadloos zijner tijd op slachtvergimning zal kunnen hoofden der legere scholen bericht dat,' De minister von Landbouw enz. h-ct ue- gewaarschuwd, verleende assistente!. rekenen, behoudens natuurlijk zeer bijzon- indien d<»r één of meer leden van het on- paald, dat het verbod van aflevering en ▼en» De Hertog Hendrik zal waarschijnlijk naar dere en niet te voorziene om^e "gheden. derwijzend personeel verzocht wordt hun voer van zwavelzuur niet van Nederland moeten terugkeeren voor herstel- Er mag echter niet geslacht worden, zonder voor den middagschooltijd van Maandag 4 op hoeveelheden van niet meer dan ling, daar Thorshaven geen voldoende hulp- dat voor elk varken ontheffing van het Maart verlof te verleenen met het oog op de gram, bij verkoop door apothekers en o* middelen heeft ln dat geval zullen sleep- slachtverbod is verkregen. Het vet van In dien middag te houdea manifestatie in ver- giste» in v-'nkëldebiet

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 2