wRDRiisniis c.' rr£" ïs flUS DEI IWEHlfffltl „DE EEMLANDER" BUITENLAND KOLONIËN. BINNENLAND t6e Jaargang, Wo. 193 pa port t LOG. po week (met graöi eenekering tqa ngetaUtea) f 0.14. lixooderiDke oumraen am Wckelijkscb bljeoegtel »D« HolUndsd* timhmmw londe» redactie tan Thért»» Hoven) par Manden SO tent Wekdgkaeb byvoegsel per I maanden «0 cent AMERSFOORTSGH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: Mc D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL. MO.« utmciichcst. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 8 Maart 1918 I van I4 regelt f 0.9$, elke regel «nee» 0.2ÖL dienstaanbiedingen 1—5 regelt f 050. groote letter* naar plaatsruimte. V00» handel en bedrt|f beitaaa zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald ad vei» tecren In dit Blad, bij abonnement Pene drculaire, bevattende de voorwaarden, wordt op tanvraat toegezonden Politiek Overzicht Eon storm In hot Oosten- rijksohe heerenhuis. De debatten in het Oostenrijksahe hee renhuis kenmerken zich in den regel door zokelijken inhoud en hoffelijken toon. Fr heerscht in die vergadering een atmosfeer van ras* en waardigheid, die beantwoordt aan de hooge maatschappelijke positie ven hare leden. Eene uitzondering op den regel maakt intusschen de laatste zitting, die is gehouden en waarin tooneelen van opge wondenheid voorkwamen, zooals eene volks- yergadermg ze niet heftiger kon te zien geven. Die zitting is reeds eenige dagen oud; tij is van 28 Februari. Maar de post- gemeenschap met Oostenrijk is in dezen oorlogstijd zeer gebrekkig en daardoor heeft het langer geduurd dan wij wenschten voor dat wij aan de hand van h?t verslag van deze^ fitting de aandacht kunnen vestigen op wat ons daarin van belang voorkomt. Aan de orde was een voorstel, ingediend door twee van de drfe partij-groepen in het heerenluus, de .middenpartij en de consti- tutioneele partij, om aan den minister van buitenlandsche zaken, graaf Czernin, in een votum vertrouwen uit te drukken in zijn be leid. Dat voorstel is met overgroote'meer derheid aangenomen. Maar het merkwaar dige geval heeft zich daarbij voorgedaan, dat een der leden, die zelf tot de indiening van het voorstel had meegewerkt, een storm In de vergadering heeft verwekt, zooals déar nog niet was voorgekomen. Dit lid was prof. Lamnuiach, hoogleeraar in het volkenrecht aan de universiteit te Weenen^een man wiens gezag op dit gebied ook in het bui tenland eikend wordt. Zooals begrijpelijk is bij een man, die het door hem vervulde ambt bekleedt, is hij een man van pacifis tische gevcfelens. Daarin werd hij geprikkeld door een spreker, dr. Pattai, die sprak in annexionistischen geest en betoogde, dat het voor eenige maanden gesproken woord „Geene annexatiën en compensatiën" nu had afgedaan. Daartegen teekende hij ter stond verzet aan in de* interruptie: „Wat heeft men te wachten als men iets weg neemt? Den revonche-oorlog." Later nam hij zelf het woord om zijne denkbeelden na der te ontwikkelen. Hij verklaarde, dat hij met blijdschap het voorstel mee had onder teekend, omdat hij 't met de grondgedachte volkomen eens was. Hij zeide, volgens het verslag, dat in de Neue Freie Presse is op enomen „Nog nooit zijn wij in Oostenrijk zoo dicht bij een eervollen, voor ons gunstigen vrede geweest dan op het huidige tijdstip. Slechts één gevaar dreigt ons uit het oosten: het gevaar, dat de geest van wanorde, van anarchie vandaar naar ons zou kunnen over slaan. Maar dit gevaar zullen wij niet in Rus land eR in de Ukraine ontmoeten, wij kun nen het slechts in het eigen land bestrij den, doordat wij" de rechtmatige wenschen van de bevolking vervullen, aan de natio naliteiten, die ontwaakt zijn, hun recht op zelfbestuur «geven, door voor de ontevreden heid den kweekbodem weg te nemen en aan het voik zooveel mogelijk datgene te geven, waarop het recht heeft: brood, vrede en de gelegenheid tot rustigen arbeid. Zoo zijn in het oosten de omstandigheden voor ons gunstig. Maar oqjc in het westen stoan wij er uitmuntend voor. Op een klein heel:je na in 't zuidwesten van onze monar chie is de grond van den staat yan vijanden vrij en groote oppervlakten vijandelijk ge bied zijn door onze troepen bezet. Graaf Czernin heeft de verdienste, dat Amerika ons vrij duidelijk dé hand toesteekt, mis schien niet voor den vrede, maar toch om in onderhandelineen over den vrede te tre den. Er staat niets in den weg, dat wij in de hand, die is aangeboden, toeslaan. Ons oorlogsdoel zou dus bereikt zijn. Wij zouden in onderhandelingen kunnen treden allereerst met het doel duidelijk en klaar te vernemen wat het oorlogsdoel van onze tegenstanders is en ook de oorlogsoogmer ken van de centrale mogendheden duidelijk aan te geven. In de openbare discussie wordt dat niet bereikt^ Dat is vooral eene groote moeielijkheid bii de Entente, bij dezen eigen lijk bont samengeraapten hoop van 10 tot 12 staten met geheel verschillende belan gen. Het zal daarom het best zijn, zooals onlangs de rijkskanselier heeft aangegeven, de bespreking niet meer tusschen alle oor logvoerenden, maar liever en petit comité te voeren, waar men openhartiger en duide lijker met elkaar kan spreken. Het spreekt van zelf, dat wij bij de onder handelingen evenals gedurende den oorlog jegens onze bondgenooten de trouw moe ten bev/aren. Het zou ondank van ons zijn, onze ,bondgenooten of een van hen in het uur van gevaar te verlaten. Maar het uur van gevaar is Goddank voor al onze bond- genooten lang voorbij. (Protest). Spr. wil Triest en Straatsburg niet bepaald op ééne lijn stellen. Hoe^dit zij, wij zijn verplicht Straatsburg te verdedigen om den stand der bezittingen van het Duitsche rijk te hand haven. Maar daaruit volgt niet, dat wij ook verplicht ziin den staatkundigen toestand, die in Blzas-Lotharingen voor den oorlog bestond, ook verder met onze krachten in itand te houden. (Protest). Wanneer de vrede mogelijk zal zijn onder de voorwaar- de* Elzas-Lotharingen een adfstandige bondsstaat wordt met alle rechten, daaraan vei bonden, en met eene door de bevolking vrij gekozen staatsinrichting, dan is er voor ons geen reden den oorlog verder te voe ren, opdat Elzas-Lotharingen een rijksland blijft met overwegend Pruisisch bestuur levendig protest), en er zijn aanwijzingen, dat de tegenpartij zich met die concessie zou tevreden stellen. Het is ook onze plicht aan de verschillende natiën in Oosten rijk eene grootere mate van zelfbestuur te geven. Slechts daardoor zullen wij onzeff tof stand consolideeren. De politiek der ver overingen, die langen tijd beschouwd is als die, waardoor alleen het bestaon der staten kan worden verzekerd, is zeker door de on dervinding van dc laatste decennia weer legd, omdat zij er slechts toe kan leiden den oorlogstoestand te bestendigen. De zooge naamde reëele waarborgen hebben altijd slechts geleid tot revoncheoorlopen, tot den zoogenaamden gewapenden vrede. De zoo genaamde overwinningsvrede zou een slechte vrede ziin. (Protest). Hij zou een wapenstilstand voor een,nog geweldiger en ontzettender wapengang zijn. Voor zulk een vrede hebben de natiën hun hartebloed niet gegeven. (Protest en interruption). Het loon, dat de natiën verwachten, is een duurzame, gewaarborgde vrede en die kan slechts op dp verzoening der natiën berusten." Tot zoover deWedc vén prof. Lammasch. Waardoor hij den storm verwekte, die tegen zijne woorden opstak, is-gemakkelijk te be vroeden. Hij heêft geraakt aan het heilige huisje Elzas-Lotharingen. Daarom, hebben de voorzitters van de beide partijgroepen wier voorstel in behandeling was, zich ge haast hem te desövoueëren. Vorst ScKon- burg verklaarde namens cle mi'denpartii. dat het gedeelte van de rede, dn: betrekking had op de binnenlnndsche aangelegenheden van het Duitsche rijk. niet had mogen ge houden worden. Baron Plener sloot zich hierbij aan in naam van de constitutioneele partij; z. i. was de eventualiteit van de ver breking van het bondgenootschap gegeven, wanneer eene interne zaak van de Duitsche staatsinrichting tot aanleiding werd gemaakt om de militaire houding te wijzigen. Zoo mocht de bondsplicht niet worden verstaan. Toch is het niet zonder beteekenis, dat de woorden van prof. Lammasch gesproken zijn. Reeds in den vorigen zomer heeft staatssecretaris von Kühlmann gezegd, dat alle kwestiën waarover geschil bestond tus schen de oorlogvoerenden, hem voorkwamen wel voor regeling door minnelijke bespre king vatbaar te zijn, met ééne uitzonde ring: de kwestie van Elzas-Lotharingen. Het doel van hen, die naar den vrede stre ven, moet er dus in de eerste plaats op gericht zijn aan die kwestie het karakter van onverzoenlijkheid te ontnemen. Alles wat daartoe kan strekken moet met ingenomen heid begroet worden. In zoover heeft ook de stem, die prof. Lammasch in het Oos- tenrijksche heerenhuis heeft laten hooren, hare waarde, al is zij voorlooplg nog maar de stem van een eenling. De oorlog. Van de oorlogstooneelen niets nieuws. Het centrale uitvoerende comité van de Sovjets heeft het vredesverdrag met den vierbond goedgekeurd en de naar Moskou gaande leden opgedragen de ratificatie te voteeren van dit verdrag, omdat het een vol strekt noodig respijt aan de revolutie schenkt. Tusschen Duitschland en Finland zijn een vredesverdrag en een handelsverdrag geslo ten. Ingevolge art. 1 van het vredesverdrag staat Duitschland in voor de erkenning van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Finland door alle staten. Finland verbindt zich geen deel van zijn bezit aan een vreem den staat af te staan of aan zulk een staat een servituut op zijn souverein gebied toe te staan, zonder vooraf met Duitschland overleg te plegen. Petersburg, 7 Maart. (R.) Nasr be richt wordt, hebben de Duitschers Narva ontruimd en zich 12 werst ten westen van de stad gevestigd. Ondanks de Duitsche verklaring, dat de vijandelijkheden zijn gestaakt, duurt de strijd voort op verschillende punten. Zoo wordt gemeld, dat Jamburg genomen is, terwijl ten noorden van Trebizonde het offensief voort duurt. Tot de overbrenging van de regeering naar Moskou schijnt besloten te zijn. Het uitvoe rend comité der sovjets zai Tiet hoogste regeerings-orgaan te Petersburg zijn. Er worden in Moskou reeds maatregelen geno men, om regeeringsdepartementen uit Petersburg onder dak te brengen. Krylenko heeft, naar gemeld wordt, ont slag genomen wegens verschillen over de politiek met de commissarissen. n Stockholm, 7 Maart. (W.^.). De Allehanda verneemt uit Wasa, dat het ver zoek van de Finsche regeering om hulp aan Duitschland vooral hierdoor is gemotiveerd, dat de vluchtende roode gardisten uit Est land en Livland naar Finland stroomden en daar de revolutionairen ondersteunden. De roode gardisten in Zuid-Finland doen alles om hunne wankelende heerschappij te bevestigen. In Wiborg werd aan alle bur gerlijke bladen verboden te verschijnen Burgers werden gedwongen tot het verrich ten van werkzaamheden; zoo moeten pries ters putten ledigen. Parijs, 7 Maart. (R.) De Echo de Pa ris bericht, dat de Fransche regeering niet voornemens is gebruik te maken van de ge legenheid om een vrijgeleide te krijgen voor de missie van generaal Berthelot. Waar schijnlijk zal de missie teruggaan naar Rus land, waar zij eene nieuwe zending zou kun nen vervullén. Londen, 7 Maart. (R.). In het lager huis kondigde Bonar Law aan, dat Lloyd George Maandag eene mededeeling zal doen over de betrekkingen tusschen de re- geering cn de pers. B e r 1 ij n, 8 Maart. (W. B.) De zomer tijd begint dit jaar den.I5en April om twee uur voormiddegs en eindigt den TGen Sep tember om drie uur voormiddags. B e r 1 ij n 7 Maart. (W.-B.). De straf vervolging wegens landverraad tegen de Yorwarts is ingetrokken. Madrid, 7 Maart. (R.) Het kabinet heeft eenstemmig ingestemd met de voor genomen militaire hervormingen Er is geen krisis. Christiania, 7 Maart. (Rltzau). In den namiddag braken in verschillende dee- len van de stad onlusten uit, waaraan het lagere volk deelnam. Des avonds werden zij herhaald. In hoofdzaak waren het opgeschoten jon gens en meisjes, die drongen in winkels en bakkerijen, ze plunderden, ruiten stuk wier pen, enz. In de Karl Johannesstraat is een groote bakkerij bestormd. De politie heeft verscheidene arrestatiën gedaan. Londen, 8 Maart. (R.) Eene voor Palestina bestemde Zionistische commissie is naar het Heilige land vertrokken. Londen, 7 Maart. (R.). De Daily Express bericht uit New-York: De oorlogs politiek van Wilson heeft een krachtigen steun ontvangen in de vier aanvullingsver kiezingen te New-York op 5 dezer, die allen niet groote meerderheid door de democra ten gewonnen zijn. Deze overwinningen geven oan.de democraten de macht in het huis van vertegenwoordigers, waar vroeger" de republikeinen eene meerderheid hadden van één stem. Washington, 5 Maart. (R-). Het de partement van justitie heeft meegedeeld, dat niet genaturaliseerde Duitschers zich niet vrijelijk in de Verecnigde Staten mogen be wegen, al staan zij'krachtens de wet als vij andelijke vreemdelingen ingeschreven. Men waarschuwt hen, dat zij geïnterneerd kunnen worden. Het Huis van Afgevaardigden heeft een ontwerp aangenomen, dat Duitsche vrouwen ook als vijandelijke vreemdelingen be schouwt. Het departement van justitie was daarvoor. Tot nu toe waren vrouwen uitjlruk- keliik buiten de wet op de vijandelijke vreemdeliiyjen gesteld. Men heeft bespeurd, dat Duitscne vrouwen/ uit deze onschend- baaiheid, op de sexe gegrond, munt sloe gen. De Senaat zal dezen maatregel nog heb ben goed te keuren. Londen, 7 Maart. (R.). De Daily Chronicle bericht uit Buenos-Ayres, dat de Argentijnscjxe gezant te Washington daar heen zal terugkéerenVj Dit beteekent, dal Argentinië uit zijne onzijdigheid treedt. Hij heeft de instructie meegekregen te onder handelen over het treden van de Argentiin- sche republiek in eene actie tegen de cen trale mogendheden op cl© basis van eene wederkeorige schikking. De" exporten van Argentinië zuilen uitsluitend voorbehouden blijven voor dp Entente-naticn in ruil voor kolen en andere goederen en financieelen steun tot ontwikkeling v«n de industrie in Argentinië. Van het bezoek van den am bassadeur wordt gezegd, dat het alleen is gebracht om de toestemming ven de regee ring tot deze instructiën te krijgen. Washington, 5 Maart. (R.). Presi dent Wilson heeft als maximumbasis voor den prijs van aluminium bepaald 32 cent per pond voor eene partij van 50 ton. Verspreide Berichten Londen, 7 Maart. (R.) Officieel be richt. Er is eergisteren eene ontploffing voor gekomen in een staatswerkplaats in het zui den van Londen. Vier personen zijn gedood en gewond. De werkplaats is vernield. Oost-lndlê IndiNcli nieuws. Uit Batavia wordt geseind: Djapara is opnieuw overstroomd. Na een wolkbreuk is de stad Semarang geheel onder geloopen. In het district Serang (Bantam) zijn vele desa's door het water geteisterd. Des heer P. A. Morrees, assistent-resident in Assahan (Oostkust van Sumatra) is benoemd tot adjunct-administrateur van de Hol- laiidsch-Amerikaansche Plantage Maatschap pij, in dat landschap. De heer Kruyf, ingenieur bij de gouverne- mentsbouwwerken heeft ontslag gevraagd, evenals de heer Groothof f, ingenieur bij den mijnendienst. Het departement van het Binnenlandsch Bestuur heeft een centraal arbeidsbureau op gericht. De leiding is opgedragen aan den heer Meincsz. Kameroverzicht Tweede Kamer Keclame Het amendement-Bic hon op de Indische begrooling (geen buitengewone havenwer ken te Soerabaja, teneinde niet vooruit te loopen op de beslissing omtrent het vloot- plan) werd in de zitting van Donderdag ver worpen met 37 tegen 23 stemmen. De motie-Gerhard betreffende het alco holverbod voor inlanders, werd aangenomen met 31 tegen 30 stemmen. Avond-vergadering van Dondesdog 7 Maart. Aan de orde is het wetsontwerp tot tijde lijke verhooging van het maximum der ver goeding wegens kostwinnerschap van dienstplichtigen (van 2 per dag tot 2.50 per dag). De heer Ter Laan (Den Haag) verde digt een amendement om het maximum te verhoogen tot 3. Hij wijst er op dat op het Rijk de plicht rust te zorgen voor een vol doend onderhoud van de gezinnen van hen, die gedwongen zijn ons grondgebied te ver dedigen en betoogt dat f 3 per dag in vele gevallen allerminst te veel daartoe kan wor den geacht. Voorts dringt hij uan op de instelling van meer commissies van voorlichting inzake de toekenning van vergoedingen. De heer Duyróoer von Twist bepleit verandering van den grondslag voor de toe kenning der vergoedingen. Hij acht name lijk het loon bij indiensttreding geen billijke basis. Spr. acht een maximum niet ge- wenschi. Ook hij vraagt de instelling van meer commissies. De heei; Kolkman acht meer commis sies onnoodig. De Zuidhollandsche Com missie, waarvan spreker voorzitter is, is bij tot 1 Maart. S$r. steunt het amendement- Ter Laan. -jBvënwel zou hij liever iedere maximum bepaling zien vervellen voor een goeden maatstaf, waaraan de burgemees ters bij het bépalen der vergoeding zich streng zouden hebben te houden. De heer Kooien wijst er op, dat de be slissingen der commissies soms door aller lei omstandigheden wel lang op zich moe ten late$ wachten. Ook spreker wenscht een ander stelsel in den zin van het door den eher Kolkman aanbevolen. De Minister van Oorlog betoogt dat het "stelsel..waarbij het loon hij indienst treding tot grondslag Wordt genomen, het meest billijke en tegelijk meest practische i3, zoodat hij niet van stelsel wenscht te ver- onderen. Meer commissies vindt ook de Minister niet noodig. Gerepliceerd wordt door de heeren Koo ien, Duymaer van Twist, Ter- Laan en Kolkman. De Minister zegt den heer Kolkman toe, dat hij de vaststelling van een grond slag zal overwegen. Het amendement-Ter Loon wordt z. h. st. aangenomen, evenals het wetsontwerp. Aan de orde is daarna het wetsontwerp tot wijziging der Regisiratiewet 1917. De heer de Monté VerLoren licht een amendement toe, om dubbele belasting in sommige gevallen te voorkomen. Minister Treub brengt eerie wijziging aan in den geest van het amendement, dat daarna wordt ingetrokken. Het ontwerp wordt z. h. st. aangennomen. Aan de orde is daarna het ontwerp tot af sluiting en droogmaking van de Zuiderzee. De heer D e M u r a 11 juicht het plan zeer toe. Evenwel is hij niet geheel gerust op de verhoogde stormvloeden aan de Frie- sche en Groningsche kust tengevolge van de afsluiting. Ook acht hij een doorbraak van de afsluitdijk niet ondenkbaar. In ver band daarmede dient Spr. met den heer Bongaerts een motie in, luidende aklus „De Kamer, van oordeel dat bij eventu- eele droogleggingen van een of meer ge deelten van de Zuiderzee de dijken van alle inpolderingen zoodanige afmetingen zullen moetèh verkrijgen, dat zij in staat zullen moeten zijn de hoogst bekenden stormvloed die ooit in de Zuiderzee Ts waargenomen, volledig to keeren. gaat over tot de orde Yan den dag." Spr. wenscht dat de besturen van Noord- Holland, Frieslancl en Groningen zich tot de Regeering zullen wenden met het verzoek het werk niet aan te vangen, voordat de zee weringen dier provinciën zijn verhoogd. Spr. bestrijdt op grond vooral van finan- cieele bezwsren het door den heer Bon- gaeris in een nota ontwikkelde plan. Hij be treurt het, dat de verwezenlijking van het plan nog te veel afhangt van de inzichten der militaire autoriteiten. Te 11 uur 55 wordt de vergadering ge sloten. Berichten De Staatscourant van 7 Maart bevat o.a. het volgende Kon. besluit benoemd tot directeur van het telegraaf kantoor te St. Maartensdijk, J. Braam, com mies der posterijen en telegrafie. Dc opening «Ier Landbouw- ^üoogescliool. H. M. de Koningin zal door Z. K. H. de Prins worden vertegenwoordigd bij de ope ning van de Landbouw Hoogeschool te Wtigeningen op aanst. Zaterdag. Ook de Minister Von Marine, St ^outibin nacht Rambonr.et, zal morgen de opening bijwonen van de Londbotrw-hoogcschool en aan het noenmaal deelnemen, dat bij die ge legenheid zal worden gegeven. Bij Kon. Besluit is in verband mee de om zetting der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen in een Landbouwhoogeschool een dienovereen komstige wijziging in de titulatuur van de leeraren enz. vastgesteldbenoemd is tot recior-magnificus tot het einde van het stu diejaar 19181919 de hoogleeroar J. H. Aberson. Koninklijk bezoek aan de Harskamp. Op 19 en 20 Maori zal de Koningin een bezoek brem e nnn Ede en de legerplaats bij Harskamp. De eerste dag zal besteed worden aan het bezoeken - van kazernes, zieker.verblijven, cmsussen voor ontwikkeling cn ontspanning, enz., terwijl den tweeden dag een oefening zal worden gehouden, bestaande in can eanyol op c n op modernen voet ingerichte loopgravenstel ling op het militaire oefen:ngs!errein nabij de Krulsche Kop. Na afloop der oefening wordt een revue p'ycr do troepen gehou den. Eerste Kamer De leden der Per ste Kamer zijn ter openbare vergadering bijeengeroepen tegen Dtosdag 19 Maart a s. desa vonds te 8 to uur. Generaal Neeteson Naar uren ons meldt, is aan den gepënsionnecrdea generaal-majoor met rang van luitenant- generaal H. C. A. Neetosop. inspecteur van den londstornp op zijn aanvrage widens langdurigen dienst eervol ontslag uit n militairen dienst verleend. Den, aftredenden opperofiirier, die bij Kon. besluit van 22 Fehr. 1915 op ziin vr r- 7.0ek weder in dienst werd gestold, is dank betuigd voor de beschik bear's tolling var-, /.iin diensten in de tegenwoordige tijds" n-Nm- digheden. lleltlln: 11MO. In de gisteravond verschenen Memo ries van Antwoord der regeering inzake het wetsontwerp houdende bijzondere maatre gelen met betrekking tot de lichting 1919, wordt medegedeeld, dat de regeering «-een bezwaar heeft, ozn, in afwijking van haar oorspronkelijk voorneivr\. eerst de lichtuig 1919 op te roepen en .pfts daarna hen, dio bij de herkeuring worden goedgekeurd. De lichting 1919 zal n(T vermoedelijk in Irie groepen worden opgeroepen: dc ceiotu ,doe£ in Juli 1918, de tweede in October 191? de derde in Januari 1919. Herkenrln vau nljeUenrilen. De minister van Oorlog heeft, blijken! de Memorie van Antwoord ten wijziging gebracht in het wetsontwerp tot herkeuring an afgekeurden. Het ontwerp luidt nu aldus, dat aan du herkeuring zullen worden onderworpen dé na 1885 geboren personen, die vroeger voor den dienst ongeschikt zijn verklaard, maar dat van de nu weer goedgekeurde!) al leen zijn, die hoogstens 25 jaar zijn, \oof de aflossing der onder de wapenen zijnde troepen zullen worden opgeroepen. De goedgekeurden echter, die oudec zijn dan 25 jaar, zullen alleen worden op« geroepen wanneer alle verloven worden in getrokken, dus feitelijk alleen bij oorlogstoe stand. De bewaring van militaire gelden. Het forceeren of wegdragen va< brandkasten van militaire korpsen is in de4j laatsten tijd aan de orde van den dag. Veletf zullen zioh met ons verbaasd hebh^n oveé, de administratie-methode van den mllltalretf dienst, volgens welke het noodig blijkt te zijn dergelijke groote- sommen als steed*( zoo gemakkelijk werden weggedragen, slecht verzekerde en gebrekkige brandkas^ ten op te bergen. En menig belastingbet(Mj Ier zal zich geërgerd hebben, wijl in den tij*!^ dat steeds minder met contant geld, steedf, meer met kassiersbrieven gewerkt wordt, dé belastingpenningen zoo onnoodig aan hfli risico van diefstal worden blootgesteld. J Naar hét H h 1. verneemt, zijn thans echte# plannen in bewerking, om een andere admi-^ nistratie van de militaire gelden mogelijk maken. 9 Overwogen wordt, aansluiting te zoekeéi, bij den postchèque- en girodienst. Reeds hebben verschillende controleur#^ van de inwendige administratie der korpsen^ schriftelijk hun advies, dat doorgaans gun*, sdg luidde, overd ie aansluiting uitgebracht H. W. Fischer, t Te Leiden i»4' overleden dc heer H. W. Fischer, conseiw^ vator aan het ethnografisch museum, tol^ voor kort wethouder van publieke werkeiy Nederland en de oorlog Lxcaaft voor gcbicilsaclieDdftitr. (Officieel). Het ministerie ven biritenland- sche zaken deelt mede: Gelijk de bladen reeds gemeld hebben, is bij de binnenkomst van een Britsch convoot op 27 Februari j.l. binnen de Nederlnndsch®( territoriale wateren uit een Duitsch vliegtuig een bom neergekomen. Schade is niet aan gericht. De Duitsche regeering heeft aan dq Nederlandsche haar diep leedwezen ove« dexe gebiedsschending betuigd. De bestuu^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1