„DE EEMLANDER" mi$«itrai[i!fflzïï,r;a BUITENLAND EERSTE BLAD Ons Onderwas, We Jaargang, No. 194 MOTO* po I p«r 3 maanden voor Amen* foort f l-SO. Idem franco rt&j f 2.00. p«r week «met gratl» verzekering tCff» Mfc^cljdtkcft) f 0.14. alzonderlljke nummer* OAS Wekelijkseh bijvoegsel »D# HolUndsch* NMatmw* ;ond<* redaciit rao rhérèse Hoven) pet 3 maanden SO cent Wekelijkscfe bijvoegsel •WmêUnruf pet 3 maanden €0 cent FOORTSCH DAGBLAD HOOFOREOACTEUR: M«. a J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERSr VALKHOFF C. BUREAUARNHEMSCHE POORT WAL, Hofit UT.ichticm.ST.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 9 Maart 191B dieniUinhicdlnjjcB 1—5 regd» t 0.50, gtooM l.ttna nur pUiMrulmte Voor h.ndcl co bedril bestrna teer eoordeeliee bcpellni-en tot het herhuld idve» teeren ui dit Hlid. btj abonncaetit. Een. drrui.ire, bevattende de voonraarden. arordt op aanivaaj toegezonden. 2c Serie. X. Ons Handelsonderwijs U. door J. PEPER. Welke plaats neemt nu het f handelsonder wijs In ten opzichte van dc andere tokken van onderwijs? brengen, hooi'dzoak van bijzaken te onder scheiden, verband te leggen tusschen de onderdcelen. Alleen hii beschikt, waar het nooaig blijkt, over voldoende en geschiktq voorbeelden tot toelichting; hij kan en durft de zaken van verschillende kanten bekijken igen meening geven; hij vreest niet de vragen en opmerkingen van de leerlingen maar hoopt *cr op. Alleen hij, die boven de leerstof staat, ken ontwikkelend onderwijs geven". Met dit te beamen, bedoel ik natuurlijk niet iets onaangenaams te zeggen aan onze collega's bij het M. U. L. Onderwijs, onder wie ik vele vrienden heb. Ik ben er ten zeer ste van overtuigd, dat zij hun beste krachten zullen wijden aan hun schoone taak, en on danks het verkeerde stelsel zullen zij bevre digende resultaten bij hun onderwijs weten te verkrijgen, -daaraan twijfel ik niet. Neen, het gaat niet tegen personen, maar tegen •een stelsel. Wat kost het nl niet epn moeite voor me nig onderwijzer der lagere school, ik kan uit eigen ervaring spreken vooral wan neer hij in de hoogste klqsse of in een ver- volgklasse werkzaam is, om daar de vele vakken zóó te onderwijzer», dat alle léssen werkelijk vruchtdragend zijn! En hoeveel meer zal dit gelden voor de leerkrachten der M. U. L. O. scholen, waar onderwijs gegeven word: aan meisjes en jongens van 13—16 jaar! Nu wordt door de voorstanders von M. II. Dit ailike! toch laat ruimte 10e om hetj^- Onderwijs o.a. in No. 127 16e jaar- leerplan de*- Hoogere Burger Scholen al naar ounÉ> van dit blad vaak beweerd, dat er de i-ehov'* -n te wijzigen, in te krimpen of 200 veel punten van overeenkomst zijn !n Mei 1Q15 heeft Minister Cort van der Linden de Tweede Kamer aangeboden een „Ontwerp ven Wet tot regeling van4het Vak onderwijs", waarin ook het Handelsonder wijs is opgenomen. Dit wetsontwerp is van de zijde der vrienden van dit onderwijs met zeer weinig sympathie begroet. Immers zij z»jn van meaning, dot het handelsonderwijs geen vakonderwijs is in dc gewone betce- kenis van het woord.. Op de handelsscholen toch wordt algemecne ontwikkeling bijge bracht, en wel ter voorbereiding voor de zeer verschillende werkkringen in handel of administratie; de handelsscholen geven geen .bepaalde beroepsopleiding maar verschaffen onderwijs, dot geest en zintuig zoo ontwik kelt. dat de leerlingen voer dc practijk be kwaam worden (Thorbeckc). Dc- handels scholen zijn den ook niet anders dan Hoo gere Burgerscholen met gewijzigd leerplan, volgens art. 21 der Wet op het M. O. uit te breiden. Zoo zijn op de Handelsscho len de wis- en natuurkundige vakken inge krompen; het boekhouden en handelsreke nen uitgebreid, de levende talen, geschie denis en aardrijkskunde gewijzigd, n.l. wat meer in verband gebracht met den handel zooals onderstaand overzicht duidelijk aan toont. n. j. H. ét; W b 3-|. H. R. 6. c. 4-j. Midd. Hand eLdagSch. te Amersloort- OVEKZiCLir AANTAL LESUREN. V' uk ko n. - co tri ai 03 SC -~* x Qj H a tfianckcho taai in 5 kt in 3 kl. in -i kL 15 11 15 '.'■utsche taal 14 12 15 xiiipolscbo taal. 12 9 12 jL'Vantfche t.ial 14 tl» 16 AaTdrlikekundo 9 r a ïV Geeohiedenia 13 8 Staatsinrichting 2 1 Staathuishoudkunde. 2 1 "Wiskund- 27 17 10 Boekhouden 2 1 10 Alg. handeluk. en recht 2 Handelsrekenen 9 Natuurwetensoh. 26 13 10 Teekenen. 12 6 6 1 1 5 3it-;^»grafie 2 h!a*Uine$chrijven. l in de eeute plaats g eldt dit voor de Hoo- rere Handelsschool (3 j. -f 2 j.), doch niet minder voor de Middelbare Handelsdagscho len die, ik schreef het boven reeds, te be schouwen zijn als 3 j. H. B. S. met in de richting van handel en administratie gewij zigd leerplan. In Regeeringsverslagen wor sen ze dan ook op deze wijze aangeduid, en verschillende gemeentebesturen: Amster dam, Haarlem, ook Amersfoort stellen In de salarisregeling der leerkrachten van H. B. S«j>f Gymnasium dit type van handels school gelijk met een 3-j. H. B. S. De geheele opzet van het onderwijs aan de Handelsdagscholen is die van een in richting voor Middelbaar Onderwijs. Het wordt gegeven door docenten, welke een middelbare, enkele een academische be voegdheid bezitten. Behoudens enkele uit zonderingen, die ook op de 3- en 5-j. H. B. S. voorkomen, is elk leervak toevertrouwd een een leerkracht mei een M. O. acte voor dit vak. Een vergelijking der Handelsdagschool rr.et een M. U. L. O. School geelt echter tal van verschilpunten aan: op dc M. U. L. O. School is het onderwijs niet in honden van vakleerareu, doch van klasseonderwijzers, bevoegd tct he? geven van lager onderwijs Zeker, er zijn afwijkingen van dezen re gel. een enkele M. U. L. O. scholen voert tnén een beperkt vakleerarensysleem «n en Vraagt mén bij voorkeur leerkrachten met een MiJdeirare bevoegdheid, wacruit dus voldoende blijkt, dat men met het bestaande stelsel niet bijzonder /reden is, (een poor jaur gel»?den woonde ik een algemecne ver- gt dsrin, ij der Vcreeniging voor M. U. L. O., waarin met warmte werd gepleit voor een speciaal M. U. L. O.-diploma voor de leer- krochten, naast de wettelijke bevoegdheid tot het geven von L. O.), maar in het alge- tusschen een M. U. L. O - en een Middel bare Handelsdagscjiool, als daar zijn: leef tijd en milieu der leerlingen, gebruik vaak van dezelfde leerboeken, enz. Dit is vol komen waar, doch in zooverre onderscheidt zich ook de H. B. S. niet van de M. U. L. O. School. Maar overigens zie ik tusschen laatstge noemde inrichting van onderwijs en de Handelsdagschool al zeer weinig overeen stemming, al moet ik toegeven, dat menige M. U. L. O. school zoo langzamerhand het een en onder van onze H. D. S. in haar pro gramma overneemt. Zoo zijn er M. U. L. O. scholen, die teeken des tijdsf meer .aansluiting zoeken bij het „bedrijvige" le ven; daar wordt In de twee hoogste klassen onderwijs gegeven in handelsrekenen, boek houden en handelscorrespondentie. Zelfs heeft de Vereeniglng voor M. U. L. O. bij het examen voor het i g. M. U. L. O.-diplo- mn ook het vak „Handelskennis" ingevoerd. flrwaag mty cuiia at, run un ...j„ moét terecht komen, wónneer daarvoor zooals ik dezer dagen kon opmerken niet meer tijd wordt uitgetrokken, dan totaal 2 uur per week voor handelsrekenen en boek houden en don nog wel dubbel boekhouden volgens de dogelijksche en maandelijksche methode in plaats van enkel boekhouden, juist voor den kleinen middenstand, waaruit de M. U. L. O.-school toch in hoofdzaak haar leerlingen betrekt, van zoo groot be- lang). Door voorstanders van M. U. L. Onder wijs 'wordt soms v;arm gepleit voor een z.g. „handelskop" op de M. U. L. O.-school. M.i. zou dit niet in het belang zijn van het han delsonderwijs: ik meen, dat juisi de begin selen van de leervakken onderwezen moe ten worden door de beste leerkrachten. Ook in dit opzicht ben ik het volkomen eens met den heer Derksen, als deze schrijft: „Juist de beginselen eischen de meeste zorg, het goede inzicht van de leerlingen in de be ginselen is voor den voortbouw van het meeste gewich't. Het zijn in het bijzonder de beginselen, die gedurig weer de aandacht vragen, die telkens weep doen gevoelen dat het schijnbaar eenvoudige toch zoo moeilijk is." Zoo eischt ook het onderwijs in de lagere meer tot het eigenlijke handelsonderwijs, voorbereidende klassen der H. D. S. vakleer- aren met middelbare bevoegdheid, die zich geheel aan „hun" vak kunnen wijden. Een ander bezwaar, dat voorstanders van M. U. L orderwijs tegen onze H. D. S. doen hoor^p, is, dat de beroepskeuze zoo vroeg moet gedaan worden. In theorie is dit inder daad een bezwaar, maar zoo groot als tegen standers ons wel eens willen doen gelooven? Zeker, als men het begrip „handel" beperkt toe „koppen en verkoopen", maar fn werke lijkheid is het aantal en de soort van be trekkingen. die voor onze oud-leerlingen openstaan, zoo groot, dat dit bezwaar zeer weinig kan wegen. En een dergelijk bezwaar bestaat ook tegen andere onderwijsinrich tingen: wat moet b.v. een leerling, die het Gymnasium heeft afgeloopen. doch die geen lust heelt tot verdere studie gaan doen? En geldt dit bezwaar ook niet in zekere mate voor de M. U. L. O. school zelf, waarvan toch slechts een klein percentage bestemd is voor andere inrichtingen van onderwas? Een groot deel hunner gaat naar bureaux meen handhaaft de M. U. L. O. school het kysteem van klasseondcrwijzcrs. Trouwens, i en kantoren, woar zij in de ex-leerlingen der Handelsdagscholen ernstige concurrenten deze onderwijsinrichting behoort geheel tot het L, O., zoodat haar personeel volgens de Wet geen Middelbare bevoegdheid behoeft te bezitten. En nu ben ik het en zeker velen met inij geheel eens met den heer Derksen, directeur eener R. H. B. S., waar deze -er gens schrijft: „Nog steeds geldt ols alge- In eene waarheid, dat alleen hij goed onder was kan ge\«n, die de leerstof volkomen be- -\U«cn wie meester is van de ïcer- ié An de begrippen zuiver aan :o i zullen vinden. Bovendien, de leerlingen der H. D. S. in het bezit van het einddiploma, die „hooger- od" willen studeeren, worden toegelaten tot de Hoogere Handelsschool, die hun weer den weg baant tot de Handelshoogeschool, waar de studenten zich verder in velerlei richting kunnen bekwamen. (Slot volgt.) PolKiek Overzicht De oppositie van de Pelen tegen den Ukrainischen vrede. Uit de zitting van het Oostenrijksche heerenhuis dient een punt van het debat vermeld te worden, over het voorstel om aan graaf Czernin een votum van Vertrouwen te brengen wegens zijn be leid ten behoeve van het tot stand brengen Yan den vrede in het oosten. Zooals bekend is, is de instemming met dit beleid niet al gemeen; de Poolsche leden van het Oosten- rijksche parlement hebben daarin aanleiding- gevonden om de betrekking met de regee ring geheel tè verbreken en tegen haar eene felle, niets ontziende oppositie te voer'en. Waarom zij- die houding hebben aangeno men, is in deze zitting uiteengezet. De oud- minister von Bilinski, die twee malen in het Oostenrijksche kabinet zitting heeft gcfiad als minister van financiën en ook als rijks minister in dienst gestaan heeft van de monarchie, heeft rekenschap gegeven van de motieven, die de Polen hebben bewogen den band tusschen hen en de regeering door te snijden. De reden hiervan ligt natuurlijk in de kwestie van Cholm het bij den met de Ukrainische volksrepubliek gesloten vrede aan dit uit de puinhoopen van'het oude czaristische Rusland verrezen nieuwe ge- meenebest toegewezen gebied. Onder ver wijzing naar de historische gebeurtenissen voerde BiLinski aan, dat ten westen vön de Boeg het land van Cholm, altijd tot Polen heeft gehoord, ook onder de Russische heer schappij, en eerst voor enkele jaren daar van was afgescheiden. Een speciale grief tegen graaf Czernin was, dat hij niet had gezorgd, dat een vertegenwoordiger van Polen aan de besprekingen in Brest-Litowsk kon deelnemen; zelfs gèen ambtenaar van het departement van buitenlandsche zaken te Weenen van Poolsche nationaliteit had men er bij betrokken. Daardoor waren de Polen voor het feit gesteld, dat bij dit vre desverdrag hunne dierbaarste rechten wa ren geschonden. „Een gTOOt stuk Poolsch land zeide Bilinski is in vreemde hon den overgegaan. Een stuk van een land, dot de kostbaarste en heiligste godsdienstige herinneringen aan martelaren van het ka tholieke geloof bezit, rnoput niet zijn over- die voor het grootste gedeelte ormSdox^ I's of tot verschillende Russische secten be hoort. Reeds daarom had de regeering zich moeten laten weerhouden van zulk een stap. Daardoor komt het, dat alle logen van de Poolsche bevolking, het geheele volk, zooals het leeft en werkt, in de oppositie zijn ge gaan Verwondert gij u, dat wij, daardoor bewogen, ons bij de oppositie heb ben moeten aartsluiten? Wij weten wat nu in het koninkrijk Polen gebeurt. Nadat de bevolking gedurende twee. jafen onzen ar beid had gestoord zij wilde Oostenrijk niet omdat zij 't alleen uit Russische boeken ken de hebben wij haar tot andere gedachten gebracht en gewonnen voor de dynastie, waarvan wij naar onze ondervinding geloo ven, dat zij* vrije volken het best kan re- geeren. En op dit oogenblik is deze vuist slag geschied." Niet alleen in Warschau, en in Lemberg heeft de oppositie van de Polen tegen het vredesverdrag met de Ukraine zich doen gel den. Ook onder de Polen, die leven onder het gezag van Pruisen, heeft de verontwaar diging zich in bitterewoorden geuit. In het Pruisische huis van afgevaardigden heeft de woordvoerder van de-'Poolsche fractie ge zegd: „Wij zullen het met de Ukrainische volksrepubliek in Brest-Litowsk gesloten vre desverdrag, ook wanneer het in uitwendig wettelijken vorm tot stand komt, nooit als recht erkennen." De regeering heeft dip verklaring kalm opgenomen; de minister Friedberg heeft er op geantwoord: „Hoe de afgevaardigde Seyda en zijne vrienden over het sluiten van den vrede met de Ukraine denken, kan ons vrij onverschillig zijn." Dat kon de Pruisische regeering doen, want de Poolsche fractie telt in den landdag slechts een gering aantal leden. Maar in het huis van afgevaardigden van den Oosten- rijkschen rijksraad is het anders; daar neemt de club der Poolsche leden eene stelling van beteekenis in. Men heeft in de paar laatste weken ondervonden wat het wil zeg gen, als de-Polen hun steun aan de regee ring onthouden en gemeene zaak maken met de oopositie van de Czechen en Zuid- Slaven. die de regeering op elke mogelijke wijze den voet dwars zetten. De "kredietwet, krachtens welke de reaeeringj omdat de be- grootingswet nog steeds op afdoening wacht, de zaken gaande hield, gold slechts voor de beide eerste maanden van het jaar. Een nieuwe credietwet voor vier maanden, waar in ook begrepen waren de machtiging tot het doen van oorlogsuitgaven en een oorlogs- crediet van 6 milliard kronen, werd tijdig ingediend, maar kon niet tot afdoening ko men, omdat er geen meerderheid voor te krijgen was. De le Maart kwam, zonder dat het wetsontwerp wet geworden was, Toen trad in wat in de Oostenrijksche parle mentaire taal heel de „ex lex-toest-.nd". waarin de regecering op eigen gezeg uitga ven doet onder voorbehoud later aan het parlement te vragen haar daarvoor indemni teit te verleenen. Dat kon natuurlijk niet an ders dan een zeer tijdelijke maatregel zijn. Om uitredding te verschaffen, zou cr ten slotte niet anders overblijven dan het parle ment naar huis te zenden en, met gebruik making van het achterdeurtje dat de Oos tenrijksche grondwet bezit in het „nood"- artikel 14, bij keizerlijk besluit de machtiging tot het doen van uitgaven te verkrijgen. Daarmee zou men weer in den parlement- loozen tijd gekomeh zijn; de rijksraad zou als factor in de regeering van het land zijn uitgeschakeld. Tot dit uiterste heeft men het toch niet willen laten komen. Onder den invloed van het hoogste gezag kort vóór de beslis sende zitting is het bureau van de Poolsche club der leden van den rijksraad bij den keizer op audiëntie geweest hebben dè Polen hunne oppositie outrance loten va ren. Zij hebben niet voor de credietwet ge stemd, maar hebben zich van de stemming onthouden en daardoor verhinderd, dat zij verworpen werd. De ex lex-toestand is dus, na eene week te hebben geduurd, geëindigd en dam. ree is de weg vrij gemaakt om, zon der de grondwettige instellingen geweld aan te doen, het schip van staat verder te stu ren. Dd oorlog, In den vorigen nacht heeft weer een Duit- sche luchtraid piaots gehad, waarbij op Lon den bommen zijn neergeworpen, die niet zonder gevolgen zijn gebleven. ^eenen, 8 Maart. (Part.) Een verte genwoordiger van de Mittagzeitung ver neemt uit politieke kringen, dat het onder houd van den koning van Rumeoië met graaf Czernin een buitengewoon gunstigen in vloed heeft gehad op de onderhandelingen. Rumenlë drukt steeds den wensch uit om ten spoedigste tot het sluiten van den vrede met den vierbond te komen en met dezen bond in vriendschappelijke betrekkingen,, te komen. Het tot stand komen van den vrede met Rumenië vernietigt voor goed de uit- hon^eringsspeculatie van de- Entente. In dat opzicht zal de vierbond zorgen alle praktische waarborgen te verkrijgen. Het Fremdenblatt besluit een artikel over den vrede met Rumenië met de woorden: Het vertrouwen op de gelukkige beëindiging van den oorlog'is nu beter gerechtvaardigd dan ooit. De oud minister Androssy schrijft in de v&Woif.ffi''- "if. mogendheden niet zullen missen. De volgen de week zal een groot psychologisch tijdstip zijn. Wanneer dat wordt verzuimd, dan zal dat aan dé menschheld, maar in de eerste plaats aan de Entente en aan Rusland scha de moeten berokkenen. Weenen, 8 Maart. (Con.-bur.) Uit Bul.arest wordt van heden bericht- In de vergadering van gisteren van de vredesconferentie in het slot Buftea werd in hoofdzaak het werkplan van de conferentie vastgesteld. Er zullen gevormd worden een politieke, een militaire, een rechtspolitieke en een handelspolitieke commissie. De ver tegenwoordigers van den vierbond zullen beurtelings als voorzitters fungeeren. De zittingen zullen voortaan niet meer gehou den worden in het slot Buftea, dat op tame lijk verren afstand van Buknrest ligt, maar in het in de buurt van Bukarest gelegen ko ninklijke slot Cotroceni. Petersburg, 8 Maart. (R.) Gene raal Hoffmann heeft in een telegram aan Krylenko verontschuldigingen geseind voor de Duitsche operatiën sedert de vrede ge sloten werd, en de onmiddellijke ontruiming beloofd van alle sedert het sluiten van den vrede bezette districten. De socialisten in Moskou hebben aan de vreemde consuls medegedeeld, dal zit krachtig protesteeren tegen den schande-» lijken vrede. Zij voegen daaraan toe, dat de meerderheid van de Russische politieke par-| tijen niet vertegenwoordigd is geweest in Brest-Litowsk. Het Engelsche lag»ri»uis heeft een nieuw oorlogscrediet van f 600 millioen staan, het grootste bedrag in eens, dat tot dusver voor dit doel beschikbaar is gest-- r Ook in Oostenrijk heeft men in atwach- ting van het tot stand komen verfde defi nitieve begrootingswet, eene credietwet voor vier maanden gevoteerd, waarin een oor logscrediet van zes millioen kronen begre pen is. B r u s s e 1, 8 M a a r t. (W. B.) De gou- j verneur-generaal von Falkenhnusen ontving gistemamirfdng de gevolmachtigden van den Raad van Vlaanderen en vernam van ben de nieuwe organisatie van dien- Raad. Hij j richtte daarop de volgende toespreek tot de delegatie: „Ik dank u voor uwe mededeelingen wel ke gij mij hebt gedaan over het resultaat van de nieuwe verkiezingen voor den Raad van Vinanderen. Ik wensch u geluk met dat resultaat en maak van deze gelegenheid ge bruik u het volgende te zeggen: Het besluit ten opzichte van den Raad van Vlaanderen van 22 December 1017 kan hierin worden samengevat, dat het opnieuw den onverzet- teüjken wil van het Vlaamsche volk demon streerde, om bevrijd te worden van den dru|c det Walen. in overeenstemming met het rijksbestuur kan ik u verzekeren, dat de rijksk uiselM en ik nog steeds op he< standpunt van verklaring- v in von Bethmann Hollweg op 3 Maart 1917 siann, die destijds em uw« delegatie verzekerde, dat het Duitsche rijM hij de vredesonderhandelingen en na het sluiten van den vrede alles znl doei. .vat er toe kon bijdragen de vrije ontwikkeling van den Vlaomschen stóm te bevorderen en te verzekeren Ingevolge de verklaringen von den Irijks* kanselier van 3 Maart 1917 werd d be« stmirsschciding doorgevoerd met h duid©» lijkc, politieke oogmerk, het Vinei :h« volk de zelfstandigheid te verschaffen, vel- ko nan zijn aantal, zijn bijzondere cultm r cni zijn roemrijke geschiedenis beantwoordt^ 7oools het voor den oorlog met de Vlaam sche zonk in België gesteld was. mag hel niet - worden OWom moet al ons streven g i zijn op de schepping ven een vrij, van Wü iscliert druk bevrijd, waarlijk vervlaamscht Vloon< deren het ou*'e gro r'->oI vai V:aanu sche beweging. Thans reeds de middelen ié bepalen, waardoor Vlnanderen's zelfstrmdigheirj na den oorloon zekerd moet worden zot» voorbarig zijn Dat moet aan de vr Non- derhandeling"n voorbehouden blijven. Deze zelfstandigheid te consolideeren zal voor alles ook de zaak van het Vluainscho volk zelf zijn. Vlaandoren's volk zal moeten inzien, dat zi<nu of nooit de mogelijkheid biedt, de grondslagen voor die zelfstandig heid te scheppen, waarop het onveiw nd- bare aanspraken heeft. Uw taak, rni->e hoeren, in de komend© maqjiden zal daarin bestaan het Yh on -he volk, onverschillig of het tot een bijzondere politieke richting behoort of niet, op ?ezo groote beslissing voor te bereiden, welk de vrede zal brengen. Madrid, 8 Maar, (R.) Het kabinet is afgetreden Irotzki itge!redcn als commissaris vani buitenlandsche zaken in de Sjov l-iegoe» ring te Petersburg. Hij heeft in d?t geene lauweren geoogst. Berlijn, 8 Maart. (W. B.) D» aU ver tegenwoordiger van het Duitsche rijk in Fiiv. land aangewezen gezant baron voi. BrücK zal zich eerstdaags naar zijn post be^;e en. Als adviseur is aan de Duitsche vertegen woordiging in F nfand toegevoegd de -'nt* lang daar gevestigde commercieraoJ Gold- uöCR Lowe met den rang van consul. Stockholm, 6 Maart. (Wl 3.) Hel j.-'qtfr 'ivtaandag eene -uerouu:>!agfi»fc heeft plaats gehad tusschen Finsche revo lutionaire commissarissen, waaronder Man ner en Sirola, en Zweedsche en Deen^ch© sociaal-democraten over een voorstel tot bei- middeling. In het begin van de zitting kreeg Manner een telegram, dat de Duitschera Aland naderden. Deze mededeeling ver wekte eene groote ontroering. Naor de Politiken bericju heeft bij een verdrag tusschen de revolutionaire regee ringen te Petersburg en Heisingiors Rusland aan Finland het noojMelijke gebied afge staan, zoodat Pin'ancT aen de IJszee komt. Finland heeft een kleine kuststrook mee bat terijen aan de invaart naar Petersburg aan Rusland afgestaan. Stockholm. 7 M a «r tW. U. Vol gens een? mededeelinv- uft \v'-«sa hoejt de Finsche senaat besloten de \Iandcilai deni tot een zelfstandig district bin de repu bliek Finland 'c rrteken. De revolutionaire regv-erirv. - 1Islng fors heeft, volgens eene mededeeling van Politiken, gep^otestesteerd tegen de bezet ting van de Alandeilanden "l^or omdat zij Finsch gebied Stockholm, 8 Maart. (\Y. B.) -Siocl:- holms Dagbledet bevat de voiyeiu: mede- deeling van een burgerlijk lid van den Fin- schen Landdag over den strijd n Finland. De geheele revolutie is, .at h oi.tsianiv haar karakter en voor hor groots! :el J -iar leiding, materiaal en hulpbronnen lan^at, een Russische revolutie. Finland is eersta Westersche staaf, die sin; aten d© barbgarsche reactie uit het Oosten moet uit vechten. Bii zoo'n strijd iï geen bemidd ing mogelijk. Tusschen welke partijen zou Z .ve- den bemidde'en? Tusschen Rt siend en Fin land0 .Tusschen een staat en zoogenaamd© socialisten? Tusschen eer recht leerlingen en wapenbroeders van Aziotb.'i© anarchisten? Deze strijd is geen binnenband- sche strijd, :s geen meting van krachten tus schen pèlit'eke partijen of sociale program ma's.. Het is een strijd tusschen het verte rend vuur en het reddingluengendo water. Er is geen compromis denkbaar. Ook van een practisch gezichtspunt ui* if bemiddeling onmogelijk. Deze zou nr!. voor opstellen, dat de Landdag, de formeel hoogste mocht in Flni.md vertegenwoordigt, van misdadigers gezuiverd, zou bijeenkomen, om in naam van den staat een beslui» nemen. Maar dit zou reeds een halve neder laag' voor de revolutionaire reactie beteke nen. Een bemiddeling soar.bod, hoe ..oei bedoeld; moet 'öls nadeelig worden ge schouwd. Het zou een zekere erkernin e- teekenen van de beweging, waartegen wij op leven en dood den sirijcT voeren. Als meni ons ten val wil brengen, dan zou men ons een bemiddeling moeten aanbieden. Een overwinning der revolutie In Pmland zou de pest van het Bolshewiime over Scan*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1