Swingt ze-om in te gaan! mWIEKRTSPIUS Ca' ttSne: S Fii)SD[uominiitii7.s,^;;2 DE EEMLANDER" Ons onderwijs. ~BUITENLAN D KOLONIËN. FEUILLETON. Me Jaargang, No. 196 act pot t 2.00. p« wttk tmcl gttü» wztktrtog vgen oagtUikken) f 0.11 4bonde»«ke oummm f 0M WekelyVscb bflvoc(tnl «D» HolUndxht ff (ondtt redtdk «o rb«rt* Hoven) mMndCD 50 cent. Wekelljke* bUtroegal tWmwUtm— po nauwte» «0 «"<- AWDORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS 1 VALKHOFF t C, BUREAU: ARNH EMSCH E POORT WAL, H<XK uthkhtschmi.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 12 Maart 1918 dieortaanbledlngtD 1-5 regcU f 0J0. groote lettere naar plaatsruimte- Voor Kandel co bedril beitaa» leer voordeellge bepalingen tot het herhaald advet» teeren la dit Blad, bij abonnement Eene dreulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 2de Serie. X. Ofti Handelsonderwijs III. Zooals ik reeds schreef, het handelsonder wijs is nog niet wettelijk geregeld. Dit hèfeft rijn beswaren, zeer groote zelfs, maar daar naast ook belangrijke vooideelen. Een daar van is wel, dat het niet in een eng keurslijf is geregen, zooals bijv. dat der H. B. S. Het programma van onderwijs kan zich geheel richten naar de behoeften van de omgeving, waar de school gevestigd Is. Zoo zal de Handelsdagschool te Amers foort wat het programma en den omvang van haar onderwijs betreft, binnenkort een belangrijke wijziging ondergaan. Met in gang van den cursus 19181919 zal de eer sfee klasse haar voorbereidend karakter ont nomen worden, zoodat de cursus dan inder daad een vierjarige wordt, In 1919 zullen de toelatbigseischen gelijkgesteld worden met die van het „normaal-programma der R. H. B. S. Voorlaan zal dus bij toelating tot de te klasse kennis van de beginnselen der Pransche taal geëischt worden. Men trekke hieruit niet de conclusie, dat Ik voorstander zou zijn van het onderwijs In deze taal op de lagere schoolintegendeel, ik zou het van hart' toejuichen, als het Pransch :n hfif leerplan dier school geschrapt werd, mdar in het belang van den goeden gang van het onderwijs was deze wijziging in het programma onzer H. D. S. noodzakelijk. De tijd zal uitwijzen, of bij de stijgende behoefte aan handelsonderwijs, deze vier- jnrter» cursus niet uitgebreid dient te wor de» i tot een vijfjarige, of het niet wensche- lijk zal zijn, waar handel en industrie zich ook in Amersfoort steeds uitbreiden, in de toekomst naast de Middelbare Handelsdag-%. school (dan met 3-j. cursus) een tweejarige Hoogere Handelsschool te stichten. Behalve de handelsdagschool bezit Anyers- foort sinds 15 September f.I. ook zijn inrich ting voor ovondhandelsonderwijs, opgericht met het doel om jongens en meisjes, die om êen of andere reden, de dagschool niet kun nen bezoeken, door voortgezet onderwijs die ontwikkeling en die kundigheden te verschaffen, welke zij in hun dagel'jkschen werkkring noodig hebben. Het groote aan tal leerlingen, waarmede deze cursus is aan gevangen. is wel het beste bewijs, dat ook tan dit onderwijs groote behoefte bestaat. Ten slotte wil ik hier den w^nsch uitspre ken, dat de verschillende takken van voort gezet onderwijs R. H. B. S., M. U. L. O - school «n Handelsschool op vriendschap pelijke wijse naast elkander mogen vobrtar- behfesv. In werkelijkheid hebben wij toch hechts één heerlijk doel, al trachten we dat ten ook langs verschillende wegen te be reiken. J. PEPER. Politiek Overzicht O© nieuw© grenzen van7 Groot-Rusland. Het vredesverdrag, dal den 3en Maart ln «Brest-LitowsV is onderteekend, maakt een arbeid ongedaan, die gedurende 2Yi eeuwen verricht is tot vergrooting van Rusland en tot vermeerdering van" Ruslands macht. De wereldgeschiedenis kent geen tweede voor beeld van een dergelijke verbrokkeling en vernietiging van een wereldrijk door een vredesverdrag. Het is natuurlijk door de samenwerking van verschillende oorzaken, dat deze uitkomst is verkregen. v De gebeur tenissen op het oorlogstooneel hebben de heerschende macht van het Groot-Russen- <k>m doen ineenstorten en voor de onder drukte volken de mogelijkheid geopend om zich vrij te maken van den druk, waaronder zij zuchtten, en zich weer zelfstandig te ma ken. En als gevolg daarvan is de Russteche eenheidsstaat uiteengevallen en is de Rus sische kolos ingekrompen tot de grenzen van het grootvorstendom Moskou van 1654. Alle gèbiedswinsten, die war^n ver kregen door den vrede van Andressow met Polen (1667), die in het verdrag van 1686 zijne bekrachtiging vond, alle aanwinsten van Peter den groote, in den Wede van Nystadt (1721) omschreven, alle veroverin gen van Katharina uit den vrede van Kutsjuk—Kainardsji (1774) en Jassy (1791), het aandeel van Rusland uit de djie ver deelingen van Polen, de inlijving van Koer land en eindelijk den buit uit den vrede van Tilsit en het in 1809 ingelijfde Finland verliest Rusland met één slag. Daar komt nog bij cTe buit uit het verdrag van Berlijn, Bessarabie, en het gebied van Batoem, Ar- dahan en Kars. Wat uit het Kaukazische be zit kan worden gered is bij den nieuw ont waakten onafhankelijkjieidsdrang van de daar gevestigde volksstammen nog onze ker. De in art. 3 van het verdrag aangegeven lijn, die van Rusland de gebieden scheidt, welke voortaan niet meer. aan de Russische söuvereiniteit onderworpen zijn, loopt yan Noord naar Zuid aldus: Groote Sond (ae eilanden blijven ten westert gelegen), Jespar, ten noorden van Riga, Hinzenberg, Oger Galle, zuidelijke oever van de Duna tot Druja, verder westelijk tot het noordelijke einde van het Dryswjatymeer, Wisdy, oos telijk van Swenzjany, Michalischki, Ger- wjanj, Slobokda, westelijk van Ozmjana mond van de Garoja in de Njemen, mond van de Schara, Zelwa, Rozany, Pruzany, Ka- menie c-Litowsk, Wisoko-Litowsk, Mjelniki, Szarnaki. De aandacht verdienen eenige wijzigin gen, die kort voor hare vaststelling in de lijn zijn gebracht, waardoor de eilandengroep aan Rusland ontnomen is en Riga met om liggend gebied van 1200 K.M.2 van Livland afgescheiden en bij Koerland gevoegd is. De nieuwe grens snijdt aanmerkelijke deelen af van de gouvernementen Wilna en Grod no en gaat dan over in de reeds medege deelde lijn van het land van Cholm. Uit de lange en bree-de zone van het voormalige Russische gebied zullen de nieuwe staten Koerland, Litauen en Polen gevorr^d wor den. Hunne onderlinge .begrenzing is nog niet medegedeeld, vermoedelijk omdat zij nog niet nauwkeurig vaststaat. Ook de noor delijke grens van de Ukraine met Rusland is nog niet volledig bepaald; men weet •slechts, dat zij van Pruzany loopt naar het Wygonowskmeér; van daar af blijft zij nog open. Het is een dubbele slagboom, die Duitsch- land scheidt van het nieuwe Russische rijk. De eerste slagboom wordt gevormd door Polen, Litauen en Koerland, waarvan ingevolge art. 3 Duitschland en Oostenrijk- Hongarije in overleg met de bevolking het toekomstige lot zullen Bepaler,. De tweede slagboom wordt door de twee zelfstandige staten Ukraine erV Finland gevormd, waar van de Ukraine eene nieuwe schepping* is, terwijl Finland reeds in het vroegere Rus sische rijk eene bijzondere plaats innam. D^ grenzen van deze beide staten zijn niet als definitief te beschouwen; van eenige voormalige Russische gouvernementen ver langt de Ukraine slechts een gedeelte, zoo dat de grens nader omschreven moet wor den. Finland zal vermoedelijk nog een toe gang krijgen naar de IJszee en misschien ook eene uitbreiding naar het oosten in het overwegend door Finnen bevolkte Karelië. Onzeker blijft de politieke toekomst van Livland (zonder Riga) en Estland. Artikel 6 van het vredesverdrag bepaalt daarover, dat deze provinciën door eene Duitsche po litiemacht bezet worden, „tot de veiligheid door eigen landsinstellingen gewaarborgd en de staatsorde hersteld is." De in artikel 4 bepaalde ontruiming van de districten Batoem, Ardahan en Kars heeft de beteekenis van eene desannexatie van dit gebied, dot in 1878 door Turkije aan Rus land is afgestaan. De nieuwe regeling van den staatkundigen toestand is opgedragen aan de bevolking in ovèrleg met Turkije, hetgeen wePzal beteekenen de wederinlij- ving bij Turkije. Dit gebied heeft eene op pervlakte van 25.725 K.MJ met 579,000 inwoners. De bevolking van Kars en Arda han is overwegend Armenisch; aan de kust is eene mohammedaansche bevolking ge vestigd, die echter grootendeels niet Turksch is. In de smalle, zeer vruchtbare kuststrook heeft Batoem sedert 1878 van een onbedui dend Turksch dorp zich ontwikkeld tot eene aanzienlijke havenstad, die het eindpunt is •van den'Transkaukazischen spoorweg Bakoe —Batoem. D© oorlog. Gisteravond is een nieuwe luchtraid ge daan op Parijs. Ditmaal wordt er niet bij ver nield, dat het een vergeldingsraid was Ook Napels is door Duitsche vliegers be zocht. Pa r ij s 1 0 M a a r t. (R.) De secretaris van oorlog der Vereenigde Staten Bakir is heden namiddag met een stof von zeven per sonen in een Fronsche haven aangekomen. Tweede telegram. Secretaris Baker is in Frankrijk gekomen voor een inspectie bezoek. Men schijnt drirk in de weer te zijn om te bedenken hoe de hoogste waardigheid in Koerland en in Finland zou zijn te bezetten. Berichten, volgens welke besloten zou zijn de hertogelijke kroon van Koerland aan te bieden aan den Duitschen fyeizer, terwijl voor de grootvorstenkroon van Finland zijn zoon prins Oscar in aanmerking zou komen, zijn misschien verzonnen maar in ieder ge val voorbarig; ter bevoegder plaatse is er niets van bekend. B e r 1 ij n 11 Maart. (W.-B.). De Nordd. Allg. Zeitung verneemt, dat de voor Finland benoemde gezant baron von Brück heden op reis gaat naar Finland. Tot tijdelijk diplo matiek vertegenwoordiger bij de Ukvainische regeering is benoemd de oud-ambassadeur baron von Mumm, die zich hedenn naar Kiew begeeft. Berlijn, 10 Maart, (W.-B.). Op 5 Maart zond de Russisché opperbevelhebber, Krylenko, een draadloos telegram aan den Duitschen opperbevelhebber aan het Ooste lijk front, waarin hij wees op de voorwaarde in het vredesverdrag, tot staking van de vij- delijkheden aan het front. De Duitsche opperbevelhebber antwoord de daa^>pDe staking der vijandelijkheden werd van Duitsche zijde tegen 1 uur des na middags van 3 Maart bevolen. Wanneer het desondanks op 4 Maart nog hier en daar tot gevechten kwam, wordt dit onzerzijds be treurd. Volgens de hier ontvangen mede- deelingen werden die gevechten veroor zaakt, doordat Russische troepen tegenstand boden aan den recht matigen opmarsch der Duitsche troepen. Anderzijds moest helaas ook nog worden opgetreden tegen eenige ongeregelde Russische benden, die zich vij andelijk gedroegen tegenover de Duitsche troepen. De opperbevelhebber wenscht op recht, dat ook dit soort gevechten spoedig ophouden en dat men Van Russische zijde de daartoe noodzakelijke maatregelen neemt Daardoor zullen ook de tendenti euze berichten in de buitenlandsche pers ophouden. Parijs, 10 Maart. (Hevas). De Figaro dmkt een brief af van den Paus aan Geof- froy de Grandmaison, den voorzitter van de Société de bibliographie. Daarin komt de volgende zinsnede voor: De hartstochten van verovering en overheersching, die den oorlog hebben verwekt, verergerd door zijne wreedheid en zijn langen duur, hebben tot uitkomst gehad, dat alle perken zijn wegge nomen voor den wrok. den haat en de dorst naar wraak." B er l ij n 11 Maart. (W. B.) Het cen trale bestuur van de natlonoal-liberale partij van Duitschland heeft in een talrijk bezoch te vergadering een besluit genomen, waar bij de houding van de nationaal-liberale fractie van den rijksdag op het gebied van de buitenlandsche politiek op olie punten wordt goedgekeurd. Een tweede besluit ver klaart de invoering van het gelijke kiesrecht voor de verkiezingen van den Pruisischen landdag voor eene staatsnoodzakelijkheid. Van cie^Pruisische leden stemden 64 voor en 21 tegen dit besluit, van de niet-Pruisi- sche leden 40 voor en 3 tegen. Het be sluit we'rd dus genomen met 104 tegen 24 stemmen. Londen, U Maart. (R.) Het rantsoe- ringsplan voor Londen en de graafschappen is nu twee weken in werking geweest. Ieder lid van de gemeenschap heeft zijn behoor lijk deel gehad aan margarine en vleesch; een overschot van vleesch is Zaterdag na^r de koelhuizen "teruggezonden. Madrid, IQ Maart. (R.) Bij het ver laten van het paleis van Alhucemas werd verklaard, dat het kabinet blijft bestaan met dezelfde ministers als te "voren. Tweede telegram. Minister-presi dent Garcia Prieto heeft de opdracht tot vorming van het kabinet voor goed afge wezen. De overleggingen zullen dus in den namiddag weer beginnen. Stockholm, 11 Maart. (W, B.) Vol gens een bericht v<m den correspondent te Helsingors van het dagblad Socialdemokra- ten staan de Finsche sociaal-democraten niet eensgezind achter de revolutionaire re giering. Reeds vroeger werden protesten gehoord tegen hare taktlek. De buitenspo righeden van den laatsten tijd werden ook in de toongevende kringen niet goedge keurd. Toen besloten werd met geweld in de revolutie in te grijpen, wevd dit door ver scheidene leiders van de sociaal-democra tie gekenschetst als een revolutie van de massa en zij weigerden zich daarbij aan te sluiten. ITefe socialistische hoofdblad Tioe- nics verklaarde zich te^en de aangenomen taktiek en weigerde zich te onderwerpen aan dé bevelen van het bestuur. Da tegen standers van de revolutie onder de sociaal democraten worden steeds talrijker en pro testeeren openlijk tegen 't geen er gebeurt. De revolutie wordt als een misdaad tegen de arbeidersklasse en hare belangen be schouwd. Sijckholm, 11 Maart. (Tel.-bur.) Uit Wasa bericht het Finsche hoofdkwartier van den 9en: Op het Sarakuntefront hevige gevechten; de vijand trok aanzienlijke krach ten uit Börneborg bijeen. In Karelen duren de bloedige gevechten bij Ahove onafgebro ken dag en nacht voort. Ondanks kolossale verliezen brengen de Russen steeds nieuwe krachten in het vuur. Londen, 11 Maart. (R.). De Times schrijftToen de wereldoorlog uitbrak, was op initiatief van de regeering -van Noorwe gen een internationale conferentie bijeen te Christiania, om de*loekomstige controle over Spitsbergen te regelen. Vóórdat iets be paalds tot stand was gebracht, maakte do oorlog een einde aan de besprekingen. Het schijnt echter, dat Duitschland Spits bergen, dat rijk aan mineralen is, en zoowel goud als steenkool bezit, niet heeft vergeten. In sommige van dc vredesovereenkom sten, welke de Russen te Brest-Litowsk tee kenden, zooals zij zbggen zonder ze te heb ben gelezen, komt een clausule voor, die be trekking heeft op de toekomst van Spitsber gen. Voor zooverre wij er over kunnen oor- deelen, schijnt de clausule hierop neer te komen/', dat de Duitschers en de BolshewikL Spitsbergen 2ullen dcejpn. Dat liet zich ge heel gemakkelijk op papier zetten, want Spitsbergen is onbewoond. Er is dus zelfs geen sprake van de uitoefening van het zelf- bostemmingsreoht onder den druk van Duit sche bajonetten Daar wij ons moeilijk kunrn "•stellen, dat Lenin en zijne vrienden zich op Spits bergen zullen vestigen, is de \^|rkelijke be- teekenis'der clausule geen andere,,dan dat Duitschland Spitsbergen voor ziph opeischt, evenals elk ander stuk van de wereld. Maar de mogendheden, die de zee be- heerschen, zullen hierin ook een woordje meespreken. Amerika zal opkomen voor de rechten der Amerilcaansche maatschappijen, die daar reeds eenige jaren werken en En- gelsche maatschappijen hebben groote claims op Spitsbergen, hadden die reeds 8 jaren vóór de conferentie te Christiania bij eenkwam, wat zoowel door de Noorsche als Engelsche regeering is erkend. Duitschland heeft daarentegen slechts weinige belangen op Spitsbergen en Rusland geen enkel be lang. Engeland is le eenige staat, die de Duitsche plannen "daar kan weerstaan, en het schijnt noodig, dat het ministerie van Buitenlandsche Zaken krachtige maatrege len daartoe neemt, doch daarbij de rechten van Amerika, Noorwegen en Zweden ontziet. De Bolshewiki mogen Russische provin ciën aan Duitschland geven maar zij zullen ni^? beschikken over gebieden, waar de Russische vlag nooit wapperde.-- Von Kuhl- mann is misschien wel in staat Trotzki te be wegen hem de Noord-Pool af te stann 1 Londen, 11 Maart. (R.) De Daily Mail bericht uit Washington: De Amerikaan- sche attaché voor den handel te. Tokio be richt, dat de Japansche invoeren in 1917 voor het eerst het bedrog van 100 mil- lioen hebben overschreden. De uitvoeren bereikten een bedrag van 160 millioen. Japon heeft aan de Vereenigde Stolen 150.000 ton vrachtruimte geleend zondef voorwaarden vpör.Transatlantisch gebruik. Ooet-IndIS ludlscb nieuw... Uit Batavia wordt geseind: De autoriteiten beschouwen de pestuif- breiding in Deli als ernstig; er zijn overal maatregelen genomen. De Bond van inspecleurs van politic heeft op zich genomen te zorgen voor d« vefttédiging in hooger beroep van den in. specteur Beijerinck. Omtrent de beschikbaarstelling von Duitsche schepen voor de Holiandsch» schepen, die bij Falmouth getorpedeerd zijn,, is nog geen beslissing genomen. Te Soerabaja is een comité gevormd, dat zich de organisatie van een soldatenbond ten doel stelt. Op het s.s. „Bintong" is een brand uitgebroken, welke spoedig «ebluscht was. De waterschade was groot, zoodat het vei» trek uitgesteld moest worden. Niets begint plotseling maar alles onstaat alt langzame evolutie uit hetgeen voorafging NoveDe „Uit het Zeedorp", door J. Eigenhuis. 10 Mink liep zoo'n half stapje voor de agen ten uit, rechtop, de handen schurkerij in de zakken, telkens met gemaakte luidruchtigheid bekenden groetend. Zijn gevoeLvan kleinheid en schaamte trachtte hij te verbergen /achter een onverschillige houding. Hij probeerde barsch rond le zien, maar besefte, dat zijn oogen schuw alle kanten uitloerden en voor- ait berekenden, wie hem het bureau zou'zien ingaan. Met een vloek in zich zelf trachtte hij rich tot manhaftigheid .aan te zetten, maar £oen hij schuw en vlug, of 't heele dorp 'm na? eag, het vunzige posthuis insloop, gehoorzaam !?oor de agentjes uit, had hij kinderachtig wil- £en huilen, bevend het brigadiertje met de om- (hoog geheschen snorretjes groetend, 'terwijl rijn reuzengestalte zioh nederig^ in de deur- jpost kromde... „Daer ben ik, maester,'' gromde de groote ifwtf uit rijn labaksmond, dc bruin-besaple lippen inet een sarkastisch grijnsje strak op elkaar. De meester zag den man wat achterdochtig aan: hij had van zijn aanhouding gehoord en was eigenlijk niet gerust omtrent zijn bedoe lingen. Maar de kleine oogjes kierden goedig, ietwat guitig, als de oogjes in een bij" 'n sla ger tentoongestelden varkenskop. „Zoo, Korver, èn .wat kwam je vertellen?" praatte de meester vriendelijk, ofschoon zijn eigen stem hem zelf wat valsch scheen le klinken: hij kon de gedachte niet van zich zetten, dat hij dat groote kalf daar voor zich in de gevangenis had gedraaid. En T^ij wist,' dat hij niet anders had gekund en dat hij weer zoo zou moeten handelen. Maar toch leek het hem valsch, nu vriendelijk tegen zijn slacht offer te \yezen- HelzelfQe gevoel ovendel hem, dat hij in zijn jeugd eens had gehad, toen hij zich door drift had laten vervoeren om een levenslusti- genVekel, die te jolig en te dom was om op te detten, door een ferm pak ransel tot leer gierigheid te prikkelen. Die groote vent was in z'n oog niet meer verantwoordelijk dan dat-kind. En zijn logge, luie wijf'Evenmin. En een beteren weg dan den harden rechterlijken wist hij evenmin uit te denken. Toch zag hij den lobbes aan met een innig ontfermen. Zoo'n vent leefde in een maatschappij van het begin der 20e eeuw en was eigenlijk een middeleeuwsche dorper, die voor zichzeU en zijn kinderen een paar stevige werkknuisten het eenige noodige vond. „'t Is 'iet lekker, vaef daege op waeler en broad," gromden de pruimlippen verder door een nauw spketje. „Je wordt zo gullebul in je roae** „Vijf dagen?" verbaasde de meester zich. „Kik maar, 'ier 'è-je 't ibewijsjc," en de lob1 bes haalde het regunlje uit zijn zak, verfrom meld en vuil geborgen in zijn stalen tabaks doos. Een behoorlijke kwitantie voor z'n 5 dagen, die hij met een eerbiedigheid weer bo ven dc la barkskrulletjes borg, of het zijn effcen trouwbriefje was. ,Jn de bekeuring ston'g van drie, daege. Afaen, 't is een aele taed, vaef daege op wae ler en broad! Je wordt zoo wee zie je, zoo flauw onder je 'art." Het water liep den man tusschen de lippen uit, in zijn herinnering aan den flauwen kost en met verlangen naar de smul-avondjes als er thuis wat te verteren viel. „Maar ik wou je zeggen, dat je non maen der 'iet-meer voor neemt Straf die befoerde kwaejonge der voor. Al laet je 'm een ael jaer in de do as zette." De man wond zich al meer op, betoogend, het niet te kunnen helpen, als hij op zee was, dat z'n jongen op 't strand schales liep. Maar hij zou 'm nou helpen; met 'n end hout zou hij 'm naar school jagen, 'm de schooldeur in trappen. "Want 't was om den d-ood geen grapje, zoo gullobul je maag te voelen, die vijf dagen op water en brood. En toen in eens ziji^platg^presten mond ver- plooiend tot een glimlach: „Drie stong der in de bekeuring... Maar ze dochte zeker, 't gaet in lène moeite deur." Hij vond dat al te ruime doorslagje voor goed gewicht zoo moppig, dat hij luidkeels lachte cn^ zijn varkensoogjes tintelden van guitigheid. Maar, afyn, Aij ging nou naar de haven. Als- ie maar weer op slag kon komen. En als z'n moeder en de buren maar niet te weten ge- komen waxen, jvAri" AÜ zoo lang geweest was Want dc meester wist ook wel. <j£t ie van goeie afkoni9t was. In 'r beste dagen had z'n moeder altijd een dienstbode gehouden en nou nog, was hij wel arm maar toch geen schooier of bedelaar. En over die dienstbode, als zicht baar blijk van welgesteldheid, praatte hij nog wat aan. En of hij 'r zoo mee af was, als hij z'n jon gen nou .trouw stuurde? Op zijn be wijsje stond, dat de boete was voor verzuim tot 1 October. En nou was 't al weer eind Februari. Eerbiedig haalde hij het briefje weer uil zijn tabaksdoos en pruim-lcauwen-d stond hij be schroomd het onderzoek af le wachten. De meester kon hem weinig troost geven. Al weer een proces onderweg of op komst. Niemendal aan te doen. Waarom kwamen ze dan ook allemaal als het te laat was. Wanneer hij zijn jongen trouw gestuurd had, was hij niet als een boef gestraft en had hij nou niemendal le duchten. En als hij dan le dom was, om le beseffen dat zoo'n kind toch wat rpo.est leeren, in plaats van tot schooier of erger op le groei en langs de straat, had hij dan nog maar naar goeien raad geluisterd en naar de tien tallen waarschuwingen, die hem waren ge-- zonden. Het was verschrikkelijk om daar uit zijn weric gehaald te worden en zijn- gezin in honger achter te laten. Maar hij was het weer te wachten en dat weer door zijn eigenwijs heid en koppige domheid. Hij moest zich toch eigenlijk schamen, zoo'n kerel ate een vuurtoren, dat zoo'n schavuit van .tien jaar 'm de baas was en daijiij niet beter de plichten begreep, die hij tegen zijn kinderen had to vervullen. En had hij dan nooit gchpord van Eli, die_ zijn zonen Hofni en Pineas maar de baas liet? Zoo? Ja, dat dacht hij wel, dal hij füe geschiedenis kende. Nu, fact zou hen, evenzoo gaan. Je veerden jarig dochtertje il nou al een straatmeid, voor Wout was dc po- j litie al meer dan eens op school geweest, oin-" dat htf in allerlei moois was betrokken: kip*: pen-diefstal, toonbankladen lichten... Ak hif dan van goede familie fois en zelf geen. schooier, dan was hij toch hard op weg, om van zijn kinderen wel schooiers te laten; groeien. LaaP hij een voorbeeld nemen, aartj zijn broer, die zijn kinderen trouw naai* school stuurt en ze tot flinke werklui opvoedt. „Maai- kik 'ris an, maester, 'l iene wacf i*, oak 'iel net as 't andere." bracht dc man tus* schen zijn nauwe lippensplcet uit Meester waren ineens alle argumenten om*, ver gesmeten en zijn drift tegen den lobbes ging over in medelijden. Die groote, stoere werkezel, een van de weinige visschers, die na de teelt dadelijk werk had cn zwoegde tot' hij met de Pinksteren veei" uitvoer, die altijd hefc hoogste loon verdiende, omdat hij wel twee man kon staan, die zou tienmaal zoo veel kunnen verdienen, zonder dat hel zij® gezin iels ten goede kwam. Terwijl zijn broer in betrekkelijken welstarfd leefde met minder, verdiensten en grooler gezin, bracht hel ver-, kwjsleude, weljustige, loome wijf van dezen man haar gezin in een toestand van armoede en verwaarloozang. En die goedige reus bleek er ook iets van te beseffen en werkte, werkte,' koelbloedig zijn steen tegen den berg op- ploeterend, onophoudelijk van voren «au, al# zijn wijf 'm terugduwde. (Slot volgt) ,t

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1