AMERSFOORTSCH DAGGLAD 1 „DE EEMLANDER" KOLONIËN. FEUILLETON. F 16e Jaargang, No. 167 IBOMWFNTSPfülS T.ló' Z pc, Ï.OU pel week 'mei Riatii «eriekenng legen ongelukken) f O.U. alionderlllk» nummert f om tXMcrliikeeh bijvoeger Holljndtcht Woio-rou»- ondel eedtrtle »tn Therese Hoven) pei enrlndtn 50 eent Wekelljkteb bUvoeetel 9ÏP<r*ldTcyu** per 3 maanden M een» Woensdag 19 Maart 1918 PUIS DIP AOVERTENTIEK HOOFDREDACTEURMv O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF i C. BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL. hok ur>tcHT.c..T«. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 613 vtn 1—4 regcti f 0.89t elke regel mee* f'oa* diensuenbiedingen 1—5 regelt f 0 50. groote lenen ntti platnnilmie Vooi handel en hedrlli hettaa» teel voordeelige bepalingen tol hel herhaald ad ven tecren In dit Blad. bij abonnement Pene dreulatn, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag 'ocgezonden _BUITENLAND_ Politiek Overzicht De Japansch© inter^öntie Siberië. Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat, terwijl in Europa de kenteekenen van oor logsmoeheid zich vermenigvuldigen, bij de oorlogvoerenden buiten Europa de strijdlust og schijnt aan te wakkeren, in het Engel- :he lagerhuis heeft de kanselier der schatkist :onar Law erkend, dat de natie den oorlog noede was, en zelfs Clemenceau heeft in de Pransche Kamer verklaard, dat het misdadig zou zijn niet naar den vrede te verlangen, hetgeen intusschen beiden niet weerhield te verkondigen, dat de oorlog moet worden voortgezet „jusqu'au demier quart d'heure", om het woord van den Franscben minister- presidënt te gebruiken. In tegenstelling hier mee blaakt de Amerikaansche staatssecreta ris Lansing van strijdlust. Hij heeft onlangs nog verkondigd, dat Amqril a zal voortgaan met strijden tot aan de vernietiging van het Pruisische militarisme met al zijne slechte gevolgen, en gezegd: „Wanneer onze sche pen terugkomen, zal er geene autocratie meer ziin. Eeiiéwueuw vredestijdperk, steu nende op de onste f j e beginselen van echtigheid en i >»\schiievendheid, zal arde verlichten." Een Amerikaansche staatsman in de ex r -rdent Taft, wint het nog in nt van "n van den nu a?n het bewind zijnde. der van hei rn; kaansche re- geeringsoeleid. Hij wil een le^er van vijf millioen op de been brengen en naar Frank rijk vervoeren zoodra de daarvoor benoodig- de schepen gebouwd zijn. Besprekingen met Du'tschland of Oostenrijk te voeren vindt hij geheel onnoodig; „klappen zijn thans de eeni?e argumenten om d'mrzamen vrede te krijgen." Zulke woorden klinken natuu.l.jK dj oi.,a- nen van de Entente aangenaam in de ooren. Maar zij kunnen de oogen niet sluiten voor het feil. dat tot dusver de klappen aan den verkeerden kant zijn gevallen. Onder de slage- v~n den vierbond is Rusland in el kaar czskt. Dit heeft niet alleen voor goed den bodem ingeslagen aan alle verwachtin gen, d'r :?-en gekoestod van' de hulp van dat men in Frankrij1- ernstig er aan denkt, de regeering ven den „eerlijken en tTOuwen bondgenoot"i^zooals Nicolaas II altijd ge weest is, te herstellen en deze taak toe te vertrouwen aan Japan, dat den czaar bevrij den. vuit de gezonde elementen, een natio naal leger vormen en den troon der Roma- nows ^rs'ellen zal. Dezelfde gedachte wordt ook uitgedrukt in de Victoire door Gustave Hervé, die alleen den wensch er bij uitdrukt, het nieuwe czarendom door eene moderne grondwet e^mszinS smakelijker te maken. Wel erkent h:j, dat het peen aenlok- kelijk schouwspel zal zijn dat het Japansche egor den czaar op zijn troon herstelt. Maar er blirft niets anders over, want het Russische volk heeft ge toond. voor de politieke vrijheid ongeveer zoo ruD *e zijn als de negerstammen van Zuid-Afrika. De in Oos-Azië eene actieve rol in den oorlog moet gaan vervul len. is in den laatsten tiid van verschillende zijden geopperd. In Rome werd in het be- g'n van deze maand dc i^riogsverklnring van Japan aan de maximalist'sche regeering in Rusland als aanstaande aangekondigd. De Engelsche pers heeft zich zeer druk met deze 'gedachte bezig gehouden en een lid van de Engelsche regeering. de onder staatssecretaris van buitenlardsche zaken °rt Cecil, heeft van dit denkbeeld t gemaakt van r*»n interview, waar- i 'i rifwe-dde over het gevaar van eene he bedre'ging in het oosten en zeide: „Bestaat er eeni^e red^n, waarom Duitsch land niet in Siberië zou trachten door te dringen, geliik hot eMors ^edaan heeft? Tk zie er geen. Vandaag vernemen we, al dan niet terecht, dat de Duitsrhe gevangenen in Siberië jvorden georganiseerd en dat een Pruisische generaal uitgezonden is, om dat op te kranpen. Zrifs als het niet waar is, staat het als een p8al boven water, dat dit bericht sleoKf^ oo do gebeurtenissen voor- ''tloopt. .Wij zouden on'zett^nd dwaas ei. misda dig handelen als wij niet alles deden' om de uivoering van dit Duitsrhe plan te ver ijdelen er ik acht het geraden, steun te zoe ken bij onzon Jeoanschen bondgenoot in een zaak. waarin Jnppn en Topan alleer ter dege van dienst kar rijn." Men ziet uit dit alles, dat het Tapansch ir.tervertieplan ir Siberjë, dat in de laatste dagen Rusïanr' :n' "n strijd legen de centrale mo- "X." '®me''jkdruk besproken is, eene gendhecc ".sar men verwacht er nog an- e -e öc e ot ?T0T^f hééft, dere vndeselljke gevolgen "van. Man laat aan ger- gr- rer o jger ch'a te ziin zijne verbee'ding den vrijen loop en ziet Duitschland. een nauv. e vriendschap sluiten met de bolshewiki-re~eering. Men verbeeldt zich zelfs reeds de uitwerking van-dién nieu wen vricr.dschapsbond te zien. Duitsche en Oostcrüksche krij s gevangenen ziin, vol- -> -'rrmberichten die de gewillige tel- - eri-eid door de bolshewisten- on voorzien en ver met elementen van net bolshewiki- d~' daar reen kweekplaats van anar- een bruikbare strijdmacht schijnt Door deze samensmelting moet een leger ontstaan zijn, dat in staat en bestemd is den smid, die op het oostelijke front van Europa tot rust is gekomen, over le planten naar Oost-Azië. Tegen dat nieuwe gevaar, dat de Entente zou bedreigen, wordt alarm geblazen en de verwachting wordt uitge drukt. dat Japan daartegen op zijn qui vive Z8l zijn en tijdig het gevaar den kop zal in drukken. De innerlijke onwaarschijnlijkheid, die dit verbaal in al zijne bijzonderheden aankleeft, maakt het ons moeilijk het als ernstig ge meerd op te vatten. Het klinkt als ene veirassing. V ai aan verrassingen is deze tijd bijzonder ri;k. Een 01 gaan ven de Fransche pers, de Gaulois, verkondigt, Dc oo^hn Ven e oorics.ooi.eelen niets bijzonders. Als rechtstreeks gevolg van de laatste luchtraid op Parijs de tweede in—enkele dagen zijn 34 personen gedood en 29 ge wond. Indirect heeft dezen r8id nog den dood veroorzaakt van 61 per^ner die°dnod- gedrukt werden bij de pumiek, welke ont stond aan de ingangen .an den ondergrond- spoorweg. In Londen heeft de laatste luchtraid 60 slachtoffers gevordeiJ, v/aa^oHer 20 doo- den. Veldmaarschalk voi. Hindenburg is giste ren voor besprekingen in Berlijn geweest. Met hetzelfde doel zijn de Italiaansche mi nisters Orlando en Ri\--soIati gis'eren t? Pe rils aongekome... Weenen, 12 M a a r t fCorr. bur.) Volgens de berichten in de dagbladen verloopen de bewegingen van de O-H troepen in de Ukrai ne overeenkomstig het programma. Alle maat regelen van organisatie'worden genomen om den aanvoer van levensmiddelen uit de Ukrai ne fn den kortri mogpiijken tijd te doen ge schieden. Londen, 12 Maart. (ROffi.ieel be richt. Het departement van ooriog heeft bericht ontvangen, dat de vliegers kapitein Scholtz en luitenant Wookey, die in Duitschland tot gevangenisstraf zijn veroordeeld omdat zij strooibiljetten hebben neergeworpen in de Duitsche liniën, uit de gevangenis ontslagen zijn en in hunne kampen zijn teruggekeerd. Er was gedreigd met vergeldingsmaatrege len als dit vonnis niet weid ingetrokken. Tweede telegram. Daar het Duit sche antwoord eerst op het laatste oogen- blrk in handen van de regeering kwam, wa ren reeds twee Duitsche officieren, eeji.van aanzienlijke familie en een met den luite nantsrang, aangewezen om morgenavond in hechtenis te worden gesteld. Stockholm, II Maart. (W. B.) Naar Politiken mededeelt, is ook aan den bolshe- wik Zahlkind, die als gezant naar Bern zou gaan, de toegang naar Frankrijk verboden. Berlijn, l2Maart. (W. B.) Bij het huis van afgevaardigden is eeh wetsontwerp in gediend tot verlenging van het op 11 Juni £floopende mandaat der leden van het huis met een jaar. Madrid, 11 Maart. (R.) De uitslag van de verkiezingen voor den Senaat is als volgt: 46 democraten, 16 Romanisten, 16 Albis- ten, 6 onafhankelijke liberalen, 43 conser vatieven, 7 Ciervisten, 8 Mauristen, 24 ver tegenwoordigers van andere kleine partijen. (De Romanisten, Aibisten, Ciervisten en Mauristen zijn aanhangers van de slaatsfie- den Rom«w-mes. Alby, Lacierva en Maura). Londen, 12 Maart. (R.) Dr. Dillon geeft in de Daily Telegraph een aantal brie ven, die hij ontvangen heeft van gezagheb- bendé^mannen in Rusland, waarin vordt ver klaard. dat de Duitschers reeds steun hebben vprleend aan gewichtige financieele en maat schappelijke belangen in Rusland. Hun plan is de monarchie te herstellen. Dat plan kan echter verijdeld worden, omdat andere in vloedrijke en werkzame elementen in Rus land zeer verheugd zouden zijn, als de En tente de orde herstelde. Het vroegere voor oordeel tegen de Japansche interventie is verdwenen. De Japanners zouden welkom worden geheeten en zouden kunnen rekenen op de medewerking van talrijke politieke en militaire elementen, wanneer zij als bevrij ders kwamen. Er zijn meer dan 6000 ge vluchte officieren alleen in Wladiwostok, ter wijl het Poolsche leger, dat de beste militaire organisatie in het land heeft, steun zou ver- leenen. Velen, die nu de bolshewiki steu nen, "zouden dndebjtr-rftiaT de ondeTc zijde overgaan, als de vrées om doodgeschoten of gevangen genomen te worden kon worden weggenomen. Stockholm, 11 Mnart (W. BVol gens een telegram aan Stockholms Tidnin- gen nemen de gewelddaden van de roode gardisten in Zuid-Finlnnd steeds toe. In den nacht van Zondag werden in Wasa op de publieke straat weer eenige moorden be gaan. In Helsin"fors tchoten roode gardisten, ter zptfdev tiid drie broeders dood. In Sank^ Michel werden van een trein uit zes liiken op den snoorweg geworpen. De roode gardistèn ge*n nu me«hodischer te werk dan tot dusver. Zii Veererv zich vooral te^en de hes<~haafde standen. In de eerste nlnats zijn predikanten en grondb<?7iiters aan hunne ver- vcl'rino'en blootgesteld. B e r I ij n. 12 M a e r t. (W. B.) De _mor- ^enbladen bericbteA, ^t de minister-presi dent van Finland dr. Edvin Svinbufvud na een avonhnirlijke vlucht uit znne ^evnTen- schan van do rrode g8rde in ReYüjn is aan gekomene-Ter ziiner eer werd in intiemen krinc een feestmaal gegeven, waaraan ook de ^ezant van Finland dr. Hielt d^elnaju. Over zifne vlucht verneemt de Voss. Ztg., dat hij met acht anderen uit de gevangenis te Helsingfors is ontsnapt. Zij verstopten zich op een Russisch stoomschip. Toen dit 'zich in volle zee bevond, kwamen zij voor den dag en dwongen de Russische beman- t contractenrecht is geoordeeld, als het algemeen belang het vordert, zooals hier het geval is. Hij zou het ontwerp gaarne verbeterd zien, door aanneming van de ning koers te zetten naar Reval, waarzij be-1 amendementen der commissie van rappor- houden aankwamen. Van Reval ziin zij naar teurs, tot het doen vervallen van de luiur- Berliin gekomen. grens uit de Huurcommiss;ewet en het^po- S to c k h o 1 m, 1 2 M a a r t. (\V. B.) In dedragen der uitvoering rnn dé hmucom- dagbladen zijn schilderingen opgenomen over de gedragingen van de- Duitschers op de Aalandeilend'-v waarbij er nadrruk op wordt gelegd, dat de Duitsche troepen de aftrekkende roode gardisten verhinderden te plunderen. Londen, 12 Maart (R.) De Londen- sche correspondent van de Yorkshire Post zegt, dat een ambtenaar van de admiraliteit hem vertelde, dat degenen, die verantwoor delijk zijn voor het scheepsbouwprorTafrt) vol vertrouwen zijn, dal de noodzakelijke ton- nenmaat op tijd gereed zal zijn. Ook de amb tenaren van het marine-departemént ver trouwen, dat Jellicoe dezen zomer het duik bootgevaar zal bezweren, welk vertrouwen wordt gedeeld door het Amerikaansche mn- rine-departemenfT waar men ook overtuigd is, dat van het scheepsbouwprogram veèl af hangt. Washingici., II Maart. (R.) De directeur-generaal va. o? spoorwegen Mc Adoo maakt bekend, alle leden.van den staf van het bestuur der spoorwegen in Washington zich los gemaakt hebben van hunne betrekking met particuliere spoorwe gen of andere private belangen en zich uit sluitend wijden aan den dienst van de re geering der Vereenigde Staten. New-York, 12 Maart. (R.) De toebe reidselen zijn gemaakt voor een inzameling, om weder een som van 100 millioen dollars voor het oorlogsfonds van het Amerikaansche Roode Kruis bijeen te brengen. De inzameling zal 20 Maart beginnen en eene week aanhoude"1 Het nieuw» fonds zal, naar verwacht wordt, toereikend rij-» voer het Roode Krui< tof het voorjan 1919. Van de 100 millioen dollars, di- het vorige ioar bijéén gebracht zijn. zijn reeds 77 721 918 dollars voor hcl.oorlogswcrk in het buitenland en in Amerika uitgegeten. Icrwiil 17 006121 dollars ziin besteed aan liet- aanleggen van voorraden en plaatselijk* ondersteuning. Washington, 12 Maart. (R.) Het hooggerechtshof heeft de cassatie verworpen van de vonnissen van den lagcren rechter, waarbij Karl Bunz en twee andere ambtena ren van de Hamburg— AmerjkaUjn veroor deeld zijn wegens-het zenden van goederen uit Amerika-ansche havens na'ar Duitsche kruisprs kort, na het uitbreken van den oor log. Zii zullen dus hunne straf moeten on dergaan. Ooat-lndfl Indlwrh nieuw» Uit Batavia wordt geseind De commandant van Soerabaja heeft den soldaten verboden vergaderingen van den Motrozenbond èn bijeenkomstenwaar Sneevliet snreekt, bij te wonen. "binnenland^ Kf»m pro verzicht Tweede Kamer In de zitting van Dinsdag werd de huur- opzeggingswet behandeld. De heer L o h m a n ziet in het ontwerp een aantasting van het eigendomsrecht. Het voorstel is niet sociaal in den waren zin. De heer Visser van IJ z e n d o o r n is hel niet eens met den heer.T nran. Inbreuk missies. De heer Mendels meent, dat het ont werp veel te laat komt. Huiseigenaars heb ben reeds veel te veel misbruik gemaakt van' de omstandigheden. In het ontwerp zijn veel' haken en oogen. Veel zal afhangen van de toepassing. Spr. wil het ontwerp aanvaarden, zij het zonder veel ambitie. De heer Limburg be-; toogt, dat 't algemeen belang hooger stuat,» dan het particulier belang en dat in het al gemeen belang ook het contractrecht aan banden mag worden gelegd. De heer v. S c h a i c k juicht het ontwerp toe, dat de huurders wil beschermen tegen tenorisme van verhuurders. Hij is voor het amendement van de commissie van roppor- teurs, om de uitvoering aan de huurcom- missies oo te dragen. De heer De Geér kon zich met het ont werp vereenigen. Hi| hod evenwel bezwaar tegen de terugwerkende kracht, waardoor de huurders die zelf hebben opgezegd, omdat zij meenden een ander huis te kunnen be trekken, kunnen worden gedupeerd. De heer Rutgers kon zich ook met het ontwerp vereenigen. Hij dgelde het bezwaar van den heer de Geer niet. De kantonrech ter zal met iedere belang moeten rekening houden. De heer Ruys d e B e e r e n b r o u c k beriep zich oo den heiligen Thomas van Aquino, om te betoooen, dat er onder bui tengewone omstandigheden tijdelijk van het gewone recht mag worden afgeweken. De heer Va n Hamel betoogde, dat een noodtoestand het eigendomsrecht beperkt. Hij drong aan op het verleenen van extra bouwcredieten en zeide tegen de vervalling van de terugwerkende kracht te zijn. De heer Sasse van Ysselt aanvaard de de rechtmatigheid van het ontwerp, om dat het hier een zaak van publiek recht geldt Spreker was voor het vervallen van dc te rugwerkende kracht en voor de amendemen ten van de commissie van rapporteurs. De minister van binnenlandsche zaken, de heer Cort van der Linden, deelde medcrxlat een wetsontwerp gereed is, waar door op r u/Lm e wijze in den wo ningnood zal wo r d,e n voorzien. De minister van justitie, dc heer Ort, bestreed de opvotting van den heer Lob man, dat het ontwerp inbreuk op het eigen domsrecht zou beteekenen. Toen de tijden normaal waren, waren ook de rechtsregelen normaal. Nu de tijden abnormaal zijn, kun nen de rechtsregelen niet meer normaal zijn Spreker is niet bereid, de terugwerkende kracht terug te nemen en zeide togen de amendementen van de commissie van rap porteurs geen overwegend bezwaar te heb ben. Spreker liet de beslissing aan de Ka mer over. Te 5 uur werd de vergadering ge schorst tot 's avonds 8 uur. Avondvergadering. Droogmaking Zuiderzee. Bij de voortzetting der olgemeene beraad slagingen over het wetsontwerp tot afslui ting en drooglegging van de Zuiderzee be toogt de heer Teenstra (V. D.) dat dit wetsontwerp eigenlijk niet meer is don een motie en dat er nog een tweede wetsontwerp moet komen, waarvan de Regeering de in diening kan uitstellen en dal de Kamer zou kunnen afstemmen. Onder dc huidige tijds omstandigheden lean trouwens toch niet met het werk worden begonnen. In onze jeugd, wanneer de dood nog niet oor ons bestaat, waardeeren wij ook het .'even nie+ öwinot ze om in te pan. Novelle „Uit het Zeedorp', door J. Eigenhuis. Maar dan moest de meester nou toch wat door de vingers zien. Hij zag toch, hoe be- roerd-ie was van die 5 dagen op water en brood, en dal omdat zijn jongen schales ge- loopen had. terwijl hij op zee was.- En 'm nou weer een bekeuring thuis te bezorgen. Hij móest er toch een mouw aan passen; hij kon er op aan, dat hij zijn jongen trouw zou stu ren. De groote vent had waarachtig tranen in xijn oogen en zijn strakke lippen beefden, ter wijl zijn pokdalig gezicht, grauw-bleek, met blauwe vegen onder de oogeü, heelemaaJ grienerig vertrok. Hei kostte heel wat moeite, den mair te be duiden, waar hij zich te vervoegen had en (oen hij de zaak vertrouwde, kv. am zijn groo- le-heeren-vrees hem weer benauwcu en dreinsde hij. dat de meester maar een goed woordje voor 'm doen zou. Toen hij eindelijk wegging, recht op het haventerrein af om het opzichlertje een nieuw plaatsje in de werkploeg af te bede len, zag de meester hem nog na Een vent zwaar en groot als een cycloop met spieren nis een werknlaard En voor 't eersfe het beste klerkje kromde hij zich in zijn slaven- besef. Dom kniiDend liet hü zich in een hoek zetten. Het alles op ziin beloon uit menschen- vrecs En als zoo'n reus zich een enkelen keer verstoutte om zijn beklag te doen dan moest een ..beetje" hem den noodigen moed geven cn dan was zijn optreden onhebbelijk bru taal. Een groote lobbes van een hond schoot juist de school voorbij, in een grooten. om- zichtigen boog. al grommend en grijnzend of schoon er niemand aan dacht hem leed le doen. Zoo waren zulke kerels ook. De meester had er schik in. het ban-g-niidige dier te lok ken en toen op den gruwelijken kop te stree- len. De staart zwalpte heen en weer en de «chterpooten zetten zich'wijd uit terwijl dc rug zich laag neerboog in slaafsche blijmoe digheid over zooveel inschikkelijkheid Zoo waren ze nou allemaal. mopperdQ dé meester, bare duivels uit vrees en verlegen heid, en thuis de slaaf van elk hunner kin deren. Hij zag den reuzigen Korver over hel térrefn voortpl ere teren en smeet de deur toe. Het opziebtertje, een dikken knuppel in de hand, het kort jekkertje als een dwangbuis om de breede schouders gesjord, Jachte hem al toe: „Zoo, daar hè-je hèm ook. Nee baas, 't spijt me hoor maar zulke klanten .ifan ik niet gebruiken- Kijk, zie je» d'ecn zijn dood, d'ander z'n brood: die witkop van Paauw is in ie plaats gevallen". En met een luid hoera lachte de lieele ploeg 'm uit. „As je geen centen meer hebt Om le zwab beren. dan ga je^ie gang maar op de pof. Korver voelde zich zoo wee, dal het 'm was. of hii zoo zou neervallen. Loom. half onver schillig. leunde hii legen een kipkar en zag treurig voor zich heen. Ze leken allemaal tc denken, dat hij een weekie in de lorum ge weest was. Laten ze 'r gang gaan. Beter nog zqo. Als z'n ouwe moêr nou maar nie? beier hoorde! Het op2Ïchtertjc begon erg tc krijgen i» zijn neerslachtigheid en preekte goedmoedig: 't Is je vooruit gezeid. Op ie post of je bent je plaatsie kwijt Maar er zal er nog wel eris een zoo stom wezen as jij. Dan zal 'k an je denken". f „Asjeblief, baes," gromde hij onocrworpcn graag, cn sjorde zich overeind. Zijn beenen knikten en het was hem soms, of zijn maag vol water was gepompt. Hij'sjouwde door het zand en tusschen de geplante stoppels door, struikelend over bazaltblokken en spoorrails* hij klom tegen het slopje op. waar zijn moe der woonde De wijfjes giebelden hem na, met wat verwondering: dat hij zoo lang aan den rol was geweest. Zijn moeder met haar vier- tant rimpelgezicht, plooierig gekeperd als een kelder-aardappel ver in het voorjaar, slond niet eens uit haar hoekje op, en zei ;m goei- en dag, of ze nergens van wist ,,'E-je niet wat 'artigs voor me, bedelde hij, ..'n bokkempje of 'n 'aerinkje. 't Is of k in geen jaar le vrcte 'aed 'eb," en hij wreef zich ti» maagstreek, waar een flauw-\vc*e gevoel hem kwelde, of hij een keleflauw water had uitgelurkt. Zonder verwijt lei het oude wijfje m een paar schafreljes "voor, met een halve mik. Hij spleet de schar in twee grauwe vellen, waar aan hii met zijn krachtig gebit scheurde als een hond aan een uitgebakken zeemlap. De schubbetjes blijven als witte plaatjes in ziin dunne, snorretje hangen. Van liri mikbrood trok hij groote hoijioen af. die hij droog met de schnrrevellcn vermaalde en doorprople. Het leek of zijn verscheurende bongér hel wijfje verdrietig maakte en lot nadenken stemde. En als conclusie van- haar gepeins tonglikte ze uit haar besjesmondje: „Slén is loch je waef, jonge. En wat mot er zoa van je kimlei;e groeie." Hij ruktenen scheürde voort aan zijn schar ren en stikto haast in zijn gulzigheid, onder wijl overleggend, dat zijn moeder ook niet anders dacht, of hij was in de lorum geweesl Afijn, gelijk had ze. Hij zou nou ziin kinderen wel leeren, Guurt, zoo goed als Wout. Guurt geen avondje meer uit en Wout geen uur de school verzuimen. Daar werd dé deur geopend en loop* waar achtig de rekel binnen, hongerig een korst van 'm afgraaiend en in den gulzigen mond proppend. En in een woede-vlaag rees dc va der op, zich ineens zijn groote opvoedings plannen kj^jpr bewust. Hij greep den jongen in den nek, smeet hem als een brok hout op den vloer, trapte hem, met de lompe poolen, waar hij maar raken kon. en schuimbekte om hem heen, door zijn moordgeschreeuw nog woester. Het oude wijfje stoof van haar stoeltje cn moest den jongen met haar stramme lijf be schermen- Kromgehurkt over het kermende kind, trachtte ze dc. trappe af le weren met. baar oude gebeente klagend: ..Om ien zpa'n knrsjcf 't Is een scbandae4: omdat jij aan du züop wes. is 't schaep ücl-erammcld. Korver hijgde en. smeet een hompje brood op den jongen toe- Zijn pijnlijke ribben wrij- vend kroop (lie cr op af cn verslond b -i met dc gulzigheid van ccn uitgehongerd f 7onder verderen uitleg, stond dc vent op, den jongen mccwcnkcnd Stijf strompelend ging het havelooze kind achter hem ann. de blauw getrapte dij pijnlijk rekkend, klepqe-. rend met de veel te groote doorgesleten klom-» pen, waaruit èqn "kouspunl als ecu op cut neergaande klep bij ell&n stap knikte. Het ge-? scheurde blauwe kieltje over zijn gore onder- kleercn, hel drilbrogkjc zonder ccn enkelen knoop opgesjord met een touw over dc heu-: pen, trekkebeende Wout, het gezicht in een; ouwel ijken plooi van-pijn en grammig-' goed moedigheid. Aan dc school schelde vader aan. Eerst had Wout plan, hard weg te loopen,, maar zijn pijnlijke heup cn dij herinnerden hein aan het nuttcloozc daarvan. Als een bun zing in het nauw kromp hij verwerend ineen, achteruit deinzend voor de geopende vaL, Maar toen de deur open ging. duwde vader nem met een smak naar binnen, schreeuwend tegen den kweckeling, dat Wout er nou is was. En verlicht stapte hij haar huis. x EINDB. X

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1