DE BALLERINA, „DE EEMLANDER" Hongerproef. MATILDE SFRAO. 16e Jaargang, No. 203 IBMUFUFIPFDDIIC P** maanden voor Araera» IByMtiCHlOrXIlS foon f 1.50. Idem franco ftl fx*t f 2.00. per week (mei gratii vereekering kfK! ongelukken) f 0.1-4. tfaoncjjrlijke nummert f 02». Wekelijks eb bljvoegiel »D« HoIZandscht Jiwienmw* (onder redactie van Thérèse Hoven) per 3 maanden 50 eent Wekelljkscb bljvoegiel wWmeUrtnu* pet 3 maanden 60 cent. HOOFDREDACTEUR: M«. 0. J. VAN SCHAARDENBURQ UITGEVERS) VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, hosk UTRecMTieuesTe. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 20 Maart 1918 dienstaanbiedingen 1-5 regels f 030. groo'c letten naar plaatsruimte Voor handel en bedrijf bestaan aeer voordeelige bepalingen tot bet berbaald adve» tewren In dit Blad, b(J abonnement. Eene dmalaira, bevattende de voorwaarden, «ordl op eaarraa* toegezonden. Mogen wij afgaan op de eenstemmigheid ven de Nederlandsche pers, dan heeft de geheele bevolking van ons fond het bukken ven de Nederlandsche regeering voor de •ischen van Engeland en Amerika betreurd. Honger is een scherp zwaard. En de Ge- eesocieerde regeeringen hebben het oogen- klft om onze h'onale fierheid te breken, flater op den onderen stapelen; het nood lot wil immers dat zij in plaats van den tegenstander niet alleen de kleine volke ren doch ook zichzelf ten gronde richten? gekomen geacht, toen het schrikbeeld van den hongersnood ons begon te naderen cn onafwendbaar bleek. Om het volk daarvoor te behoeden en ma terieel nog te redden wat er te redden viel, heeft onze regeering, met weerzin, toege geven aan wat niet zonder recht, de chan tage der geassocieerde regeeringen ge noemd is. Scherpe voorden heeft onze regeering hierover moeten hooren. Eerverzaking is haar venveten, maar wij gelooven dat zij, die in hun heilige verontwaardiging aldus sproken, te ver gingen. In gevallen van eerroof is niet de zwakke, wiens eer door geweld of bedreiging met geweld geroofd wordt, verachtelijk, doch de Sterke, die het geweld pleegt. Wij stonden niet als gelijkwaardigen over elkaar doch als de dwerg tegenover twee reuzen. Door welke motieven die reuzen ge dreven worden, doet niet ter zake, het feil van den dwang, van het misbruik van macht wordt er niet door weggenomen. Practisch en nuchter heeft min. Loudon ziin louter zakelijk standpunt verdedigd en wie zich daarop stelt staat in dezèn waanzinnigen strijd sterker dan wie zich door sentiment of verontwaardiging laat meesleepen,* door sympathie of antipathie laat beinvloeden. Zeker, het ware schooner geweest als on ze regeering niet gebukt had doch 'n fier antwoord gegeven had en den overweldiger tot nog grooter zelfverlaging gebracht had, maar minister Loudon stond hier niet als eenling, als man van eer, die slechts voor zich zelf staat, doch de regeering had ach ter zich het geheele land, niet enkel onze zoo hoog staande pers doch meer dan 6.000.000 menschen, 'n volk, dat sinds «enige jaren door allerlei stroomingen on dermijnd is. En kQn zij daan-oor instaan? Kon zij met zulk een tegen zichzelf opgezet en in zichzelf verdeeld volk 'n hongerproef wagen Is niet, in onze dagen nog, door aen honger van 'n ander volk, het grootste rijk der wereld ineengestort en vernietigd? Door den meedoogenioozen duikbootcor- log tracht Duitschland zijn macht te beves tigen. Door honger poogt de andere partij de wereld aan zich te onderwérpen. Naakt niet de tijd dat door een hoogere rechtsorde dergelijke dolzinnige machtswel lustelingen onschadelijk gemaakt worden? Over het antwoord van onze regeering was zelfs de Telegraaf ontevreden; echter niet omdat de regeering toegegeven had doch wijl zij niet ver genoeg bukte. Het blad speurde in het antwoord de hand van Duitschland en sprak" van 'n doorgestoken kaart. Dat dit orgaan van de Entente in Neder land nog niet tevreden gesteld is, doet vree- zen dat de zonderlinge geruchten als zou den de geassocieerde regeeringen met het antwoord onzer regeering, waarin immers ook eenige tegenbedingen en waarborgen gesteld waren wij behoeven ons toch nog niet op genade of ongenade over te geven? geen genoegen zc.uclen, nemen, wel eens niet ongegrond konden zijn. Maar dan schijnt het wel alsof zij ons geheel en al in de weinig aanlokkelijke armen van Duitsch land willen drijven. Dat behoeft alweer niet te verwonderen, wanr wij zijn reeds gewend dat de oorlogvoerenden den eenen Politiek Overzicht De bekrachtiging van het Russische vredesverdag. n (Slot). Een bekend Fransen gezegde kent aan een veroordeelde een kwartier toe „pour maudire ses juges". Bij het vredesverdrag tusschen den vierbond en Groot-Rusland verschijnt de Sovjet-regeering al9 een ver oordeelde, en zij maakt van' dit recht een ruim gebruik. Geene woorden zijn voor haar sterk genoeg om dezen „smartelijken en orteerenden vrede" te brandmerken, en Rusland's voormalige bondgenooten doen daaraan van harte mee. Zij putten zich uit in verzekeringen, dat met dezen „zooge- naamden" vrede de toestond in het oosten nog niet geregeld is. In een gezamenlijk protest, dat door de zorg van het Foreign Office te Londen wereldkundig is gemaakt, wordt kond gedaan, dat vredesverdragen gelijk deze niet eikend worden en niet er kend kunnen worden. De eindregeling moet nog komen en daarbij zal de Entente haren wil doen gelden. Dat de bedoeling, die hierin is uitgedrukt, inderdaad aanwezig is, is niet aan twijfel onderhevig. Men wil in revisie komen van de op*3 Maart jl. te Brest-Litowsk gevallen beslissing. Daartoe zal nogmaals de beslis sing der wapenen worden ingeroepen. De groote strijd in het westen, die zich voor bereidt, zal in hoogste instantie ook uit spraak doen ever den vrede, die in het oos ten gesloten is. Hoe 2al die uitspraak zijn? Dat is eene vraag van de toekomst, waarop niet mag worden vooruitgeloopen. Alleen mag hier op worden gewezen, dat men in Rusland blijkbaar geen vertrouwen heeft, dat de En. tente in staat zal zijn de beslissing van 3 Maart weer ongedaan te maken. President Wilson heeft aan den vooravond van het bijeenkomen te Moskou van het congres der Sovjets, dat zich over dc bekrachtiging van het vredesverdrag had uit te spreken, aan den Amerikoanschen consul te Moskou opg'edragen, de oprechte sympathie van het volk der Vereenigde Staten kenbaar te ma ken aan het Russische volk. Hij zegt daarin: „Ongelukkigerwijs is de regeering der Ver eenigde Staten thans niet in staat, onrnid- d'elFjk afdoende hulp te verleenen; maar zij zOu wenschen deze hulp te bewijzen. Ik zou aoA het Russische volk door het con gres de zekerheid willen geven, dat de re- ge i/ing der Vereenigde Staten iedere ge legenheid zal aangrijpen om aan Rusland de volkomen soevereiniteit en onafhanke lijkheid in zijne eigen zaken te verzekeren en het weer te brengen in zijne groote rol in haar vollen omvang in het leven van Euro- po en van de moderne wereld." Ook de Amerikaansche arbeidersleider Gompers heeft namens de Amerikaansche „Alliance of Labour and Democracy" aan het Sovjetcongres te Moskou een telegram gezonden, waarin werd gevraagd opgave van de middelen hoe de Vereenigde Staten het best zouden kunnen helpen. Het con gres heeft deze vraag onbeantwoord gelaten, en ook van een antwoord op het telegram van Wilson is niet gebleken. Men heeft beiden 'opgevat voor wat zij in werkelijkheid waren: betuigingen van onmacht om hulp te brengen. Geheel aan zich zelf overgelaten, had Rus land geen andere keus dan zich te schikken in het onvermijdelijke en den vrede, die het werd opgelegd, aan te nemen. Dat de Rus sische regeering hare smart en woede over deren vrede niet heeft kunnen verkroppen, is begrijpelijk, al mag gevraagd worden of zij hare klachten richt aan het juiste adres. De Nordd. Allg. Zeitung richt zich over de hoofden van de Russische regeering heen lot het Russische volk, waar zij schrijft: „Het had den vrede met ons reeds voor maanden kunnen hebben, wanneer de Russische re- gecring niw de eigen revolutionaire propa ganda boven het welzijn van haar vaderland had geplaatst." Wat hiervan intusschen zij, het herstel van den vrede in het oosten is een voldon gen feit. Daarmede is voor een geheel nieu wen toestand de grondslag gelegd. Hoe die zich verder zal ontwikkelen, hangt in de eerste plaats van het volk ven Rusland zeli' af; het heeft zijne toekomst zelf in de hand. De Frankf. Ztg. drukt dit uit in de woorden: „Eene overoude heerschappij is voor onze oogen in elkaar gezakt en hare schepping, het Russische rijk, schijnt uiteen te zijn ge spot. Maar wij mogen niet vergeten, dat in het Russische volk, dat ook bij eene afschei ding van de Ukrainers 'en de Wit-Russen nog meer dan 80 milioen menschen omvat, krachten leven, die eenmaal weer zich moeten doen gelden. Dit volk heeft onder de ongehoorde belemmeringen, die een onheil brengende staatsinrichting het oplegde, eene groote eigen cultuur in 't leven geroepen en haar naar de volken van het noordelijke deel van Azië gedragen. De belemmeringen ver dwijnen in de toekomst; de Russische cul tuur echter is ongeschokt. Hare propaganda- kracht zal misschien door de nieuwe gedach ten van politieke en sociale vrijheid, als de tegenwoordige wilde gisting is overwonnen, een.nieuwen prikkel krijgen. De groote RuSr sische natie, die tot dusver onder de auto cratie zwaarder leed dan de aan haar onder worpen volken, omdat zij hare beste krach ten verspilde in den onvruchtbaren dienst van een innerlijk lang overleefden staats vorm en tegelijk in den strijd tegen dien zelfden vorm zich verteerde, dit volk kan nu zijn lot in zijne eigen handen nemen. Ont zettend groot is de taak, die het gesteld wordt: sociale verschillen moeten verzoend worden, die kunstmatig verdiept en vergif tigd zijn. Wanneer de Russisohe revolutie deze taak tot oplossing brengt, waarvoor in tusschen de eerste «voorwaarde is een bui- lenlandsche rust van vele jaren, dan zullen de denkbeelden, die 'hare uitbarsting hebben veroorzaakt en die in haar levend blijven, niet aan de grenzen van het nieuwe Rusland blijven staan." De oorlog* De Duitsche rijksdag heeft, na beëindiging van de algemsene debatten, het wetsontwerp tot bekrachtiging van het vredesverdrag met Groot-Rusland in handen gesteld van de hoofdcommissie. Een nieuw oorlogscredietaanvrage van 15 milliard mark is de eerète en de tweede le zing gepasseerd. Bukarest, 19 Maart. (W. B.) Morghi- ioman is tot minister-president benoemd. Tweede telegram. Marghiloman heeft een kabinet samengesteld. Alle léden der nieuwe regeering zijn aanhangers der centrale mogendheden. Bukarest, 19 Maart. (W. B.) Alexan meesten aandrang er op wees, dat nu het geschikte oogenblik gekomen was om vre desonderhandelingen met de centrale mo gendheden te beginnen. De bevolking van Moldavië heeft dit eerst onlangs uit een in terview vernomen; het heeft een diepen in druk gemaakt en de verbittering tegeij de vroegere machthebbenden in grenzelooze mate doen stijgen. Onder deze omstandigheden hebben Bra- tianu en Take Jonescu zich genoopt gevoeld op de verklaringen van Marghiloman te ant woorden. De organen van Bratianu geven toe, dat Marghiloman deze aanmaning tot hem heeft gericht; hij heeft echter aan de zen raad geen gevolg kunnen geven, zoo lang er nog een schaduw van hoop was, dot het front in het oosten tegenstand zou bie den. De door Take Jonescu aangevoerde conservatieve democraten, die voor de En tente gestemd zijn, verklaren, dat zij van de memorie van Marghiloman geen kennis droegen. Bratianu heeft hen waarschijnlijk niet daarvan mcdedceling gedaan, om niet reeds teen eene kabinetskrisis in 't leven te roepen, omdat hij wist, dat de conserva tieve democraten besloten waren onder geene .omstandighedeh toe te stemmen in het sluiten van den vrede en in het aan- knoopen van vredesonderhandelingen. De gezamenlijke eerste ministers en minis ters van buitenlandsche zaken van de En- tentemogendheden hebben een protest uit gegeven tegen het in Brest-Litowsk tot stand gekomen vredesverdrag tusschen den vier bond en Groot-Rusland. Zij verklaren, dat zij dit en soortgelijke vredesverdragen niet er kennen en niet kunnen erkennen. Londen, 19 Maart. (R.) Het rap port is verschenen van de werkzaamheden van het Engelsohe oorlogskabinet in het jaor 1917. Na te hebben gewaagd van de verande ringen in den aard van den oorlog door den onbeperkten duikboot-oorlog en de Russi sche revolutie houdt het rapport zich bezig met de samenwerking der geallieerden, en verklaart: „Gedurende het geheele jaar had er een toenemend aantal inter-gouvernementeele en inter-departementeele conferenties plaats over diplomatieke en militaire vraagstuk ken en over de verdeeling, tusschen de ge allieerden, van de ingevoerde voorroden. Deze geleidelijke verinniging van het ver bond werd bekroond door de overeenkomst te Rapallo tot yorming van een oppersten oorlogsraad, die gevolgd werd door de in stelling van een vloot- en oorlogsraad der geallieerden. In vrband met de schepping van het Rijksoorlogskab'net, welks zittingen ook door de eerste ministers der overzeesdhe dominions werd bijgewoond, meldt het rap port, dat deze gang van zaken het natuur lijk uitvloeisel was van den wonderbaarlij ken geest van eenheid en zelfopoffering, welke de volkeren der Britsche gemeene- besten in staat stelde, niet .minder dan 7M millioen man op te leveren, -teneinde voor de vrijheid Je strijden, buiten en behalve de omvangrijke hoeveelheden munitievoor- radep van allerlei aard. In zake het vraagstuk van het menschen- materiaal, toont liet rapport, dat, ondanks de moeilijkhpcWi ,om de mannen uit de groote oorlogsindustrieën te halen, het stel sel van onttrekking en vervanging bij voortduring werd toegepast, en dat 820.646 mannen in den loop van het vorige jaar der Marghiloman heeft, toen de vredeson- voor legerdienst werden aangewezen derhandelingen mei Rusland in Brest-Li towsk begonnen, tot de toenmalige regee ring te Jassy'en Bratianu en Take Jonescu eene memorie gericht, waarin hij met den Betreffende de munitie meldt het rapport, dal ondanks de geweldige eischen, aan het menschenmateriaal gesteld, voor de steeds toenemende behoeften van leger, vloot en scheepsbouw, de munitieproductie niettö* min steeds toenam. Afgezien van de groote zendingen voor andere fronten, was het; aantal lichte kanonnen van allerlei soort van houwitsers, en dat van de zware kanon nen en houwitsers, die bij het jongste offen sief In Frankrijk gebruikt werden, vergele ken met het vorige jaar respectievelijk 50 pet. en TOO pet. hooger. Het gewicht van de verschoten granaten per maand was meer dap dubbel zoo groot geworden sedert 1016. De productie van brisante springstoffen was niet alleen vol doende om aan de behoeften van ons legei te voldoen en voorraden te kweeken, maai ook om oan een deel der behoeften onzer bondgenooten tegemoet te komen. Behalve wat betreft andere soorten van munitie werd ook voldaan aan de eindeloo- ze eischen van leger en vloot in zake vlieg machines, tanks, mechanische transportmid delen, spoorwegmateriaal, enz. Op financieel gebied was het voornaam ste werk het succes van do nationale oor logsteen ing. M a d r i d, 1 8 M a art. (R.) Het parlement is heden geopend. De koning verklaarde in de troonrede, dat Spanje besloten is eeno politiële van onzijdigheid te blijven volgen, die blijkbaar in overeenstemming is met den wil van het land. Het voorbeeld volgende van zelfs de meest vredelievende natiën, wijdt de regeering hare aandacht aan de verster king van zee- en landmacht. Stockholm, 18 Maart. (R.) De mi nister van financiën Thor sen heeft verleden Zondag ineen rede te Ystad gezegd, dat als er niet meer koren wordt aangevoerd er stappen moeten gedaan worden om den aan voer te verzekeren. De door Duitsch'and be loofde 100.000 ton zijn op 20.000 uilgë- loopen en nu worden voorwaarden gesteld, die onmogelijk kunnen worden aangenomen. De regeering moet geen enkele stap ver- waarloozen om een deel van hel koren uit de Ukraine te krijgen. P c t e r s b u r g, 19 Maart (R.) Ken tele gram uil Roslow a/d Don* bericht, dat fiOOO gewapende Oosten rijksc-h-Hoiigaar^chc ge vangenen /icli meester gemaakt hebben van de stad, die zij geheel beliecrschen. De regi menten Prcobasjewski garde te Petersburg en Moskou zijn ontwapend, alsmede alle troe pen van het garnizoen te Petersburg, die wei gerden te worden ingelijfd bij de roQfle Sarde. De Russen trachtten Odessa in brand tc ste ken alvorens dc stad te ontruimen, maar slaagden daarin niet want de Duilachers zaten hen op de hielen. Wnsh in g l on, 18 Ma a r l. (R.) Dc secret laris van marine' Daniëls heeft 188 millioen dollars gevraagd voor den marincluckldicnst, zijnde hel dubbele bedrug van wat eerst vat voorgesteld. Washington, 18 Maart. (R.) In ver bond met Duilschlands tegenmaatregelen tegen de Amerikaansche eigendommen wordt opgemerkt, dat er honderdmaal meer Duitsch bezit in Amerika is dan omgekeerd. Het Amerikaansche bezit in Duitschland wordt vooral vertegenwoordigd cloor belan gen van de Standard Oil, Ottawa, 18 Maart. De gouverneur- neroal van Canada heeft de eerste zitting van het nieuwe parlement geopend met een troonrede, waarin hij zeide dat de taak, die nog moet worden vervuld, de grootste vast beradenheid eischt. Men zal zich echter daarvan niet laten weerhouden, wanneer d® harten even flink en de moed even gestaald is als bij de mannen aan het front. Er we ra vertrouwen uitgedrukt in <le overwinning va/ de zaak der geallieerden. Dienstbaarheid valt dikwijls lichter te dra gen dan vrijheid. FEUSLLFTOfê. Uil liet Italinansch door Anna Polak. 4 Carmela Minino kende hem wel, Peidinando Terzi: hij was geabonneerd op dc eerste rij •talies in hel theater San Catlo, en men kon iem altijd laat op den avond op zijn plaats vinden. ;n rok. met een gardenia in hel knoopsgat, een zekere militaire stijfheid in de houding die niet ontbloot was van elegance, een overblijfsel uit den tijd dat hij officier •was bij de cavallcrie. Zij kende hem nog be ter, Ferdinahdo Terzi. omdat hij de minnaar was van dc nlfioic Emilia Tromba, de verleide lijke danseres van de eerste rij, die zoo slecht daDste, maar prachtige zwarte haren had die altijd uit de maat was, maar wonder mooie schouders kon laten zien - die altijd babbelde, maar zich niet stoorde aan de boe ten, omdat zij altijd overstelpt werd met geld, roet juwcelen cn rijtuigen en die alleen bij San Carlo geëngageerd werd ten pleizicre van «de voorname hecren die op de stalles goobon- fleerd waren, terwijl zij een onbeschaafde vrouw was, ruw cn schreeuwerig, cn voort durend kibbelde met haar mededanseressen. Ferdinand© Terzi verscheen 2elden op het tconce! om Emilia Tromba te halen. Ilij wachtte haar dan. zwijged, irolsch. de andere bailctleuscs monsterend met zijn hoogmoedige oogen die aantrokken en afstieten, dc schou ders ophalend ah hij de heesche stem van Emilia hoorde kijven tegen de kamervrouw, den concierge, den brandweerman, terwijl hij zelf altijd een heer bleef, een groot heer. niet tegenstaande de vernedering van deze liai son. Meermalen echter, bijna altijd, wachtte dc equipage van Ferdinando Terzi Emilia Trom ba bij den uitgang van het theater San Carlo, maar niet altijd zal hij er zelf in. En Carmela Minino, bijna verdwijnend achter haar krans, Vestigde een oogenblik haar oogen op het pein zende geiaat van den jongen man; hij zag haar ïiict, natuurlijk, cn ging weer in het koffiehuis terug. Een zucht deed de borst van Carmela zwellen, cn eensklaps scheen het station haar zoo ver toe en haar krans zoo zwaar. -Maar zij overwon die oogcnblikkclijke ont moediging. Het werd reeds laat, dc hemel bewolkte zich meer cn meer en ah dc regen haar overviel in dc stralen van Napels, dan had 2C, belemmerd door den krans, zelfs haar parapluic niet kunnen opsteken. Aan het kleine station was ruik een mensehenmenigte op eengepakt dat de danseres niet kon begrijpen hoe zij allen in de derde klasse plaats zouden vinden; zij voelde zich zoo gedrukt, zoo zwak, ontmoedigd en ongelukkig in de geheimste hoekjes har er ziel, dal zij haar gewone zuinig heid vergat en een relourbiljet nam, tweede klasse, waarvoor zij achttien sfuivers betaal de. Ook de tweede klasse w«s stampvol; allen gingen naar het kerkhof. De één droeg een pakje waskaarsen, om yóór. een graftombe branden; een ander een kleinen krans van kralen; een derde een krans van gele ver droogde immortellen raët letters van zwart fluweel die de opdracht vormden, en sommi gen droegen niets. F.n bijna aller, waren in het zwart gekleed, mannen, vrouwen en kinderen; en bijna allen waren bedrukt en zwijgend, sommigen overstelpt door herinner-ngen aan oude gestilde smart; sommigen met een ver cn troosteloos leed in hel hart dat zich heden opnieuw pijnlijk scherp deed gevoelen; som migen met een onverschillig gemoed, maar Zenuwachtig door dien grauwen hemel, de- treurige reis en de droefheid der anderen. Het grootste gedeelte dier twcede-klasse-rcizigers waren kieine burgers, werklieden, dienstbo den van rijke families, beambten cn knechts van die geestelijke broederschappen die den doodenakker van Poggioreale met liun kapel letjes vullen. Carmela Minino sprak niet; en gedrukt door haar gedachten van armoede en verlatenheid, gedrukt door dc atmosfeer, verborg zij het gelaat achter haar zwarte rouwvoile. „Poggioreale! Poggioreale!'* riepen dc beide conducteurs aan het kleine stationnetje En bijna onmiddellijk liep het treintje leeg, onder een oorverdoovend geraas van opeH en dichtslaande portiers, terWrjl langs 'den weg die opsteeg naar den breeden achteringang van het kerkhof, een stroom van menschen zich bewoog met hun pakken met kaarden, hun kransen van cantillewerk. van immortel len en levende bloemen. Om het breèdè hek stond een menigte van omnibussen, rijtuigen, char-A-bancs, wagentjes, met paarden zonder ■hoofdstel, den kop in een zak met zemelen gestoken, terwijl dc koetsiers hun pijp rook ten, schuin op d*n bok zittend, sommigen in groepjes by elkander slaand., anderen zoeken de naar c-en naburige herberg om een hapje te eten, wachtend op hun gprelschap dat terug moest koeren via zijn somberen pelgrimstocht. Onder den lagen grauwen hemel, op dien va- len Novemberdag, behield het kerkhof van Napels, dat op één der mooiste. liefelijkste heuvelen ligt, den Poggiorcale. zijn voorkomen van reusachtiger blo^-iendcn tuin. En de per ken van levende bloemen die de tomben om ringen, en zijn h?t»cn van bukshoomen cn im mortellen die de schaduwrijke lanen scheiden van de velden «ol grsfslcenen, cn de boschjes waar van d©n ochtend tot den avond vogels kwinkeïècren. de hooge hoornen die de kappe- leljes beschaduwen cn do gro«le monumenten, dat alles werkt samen om liet in elk jaar getijde het grootsche voorkomen tc doen be houden van voornaam cn rijk park. hier en daar afgebroken 'door kleine gebouwtjes, die nu eens een vriendelijken, dan weer een wcel- dciigon indruk maken. Niet alleen op dezen Poodcndag. maar het geheele jaar door zijn daar tuinlieden aan het werk, onder het op zicht van iemand die veel voor dit- kerkhof gevoelt, cn de mooi'tc rozen van Napels groei en cr cn wonde-r-.ohoone chrysanthemums in alle tinten bedekken daar zelfs de perken om de armengraven, en op eiken lijd van hel jaar *chijnt daar dc lente der dooden zaehtkens te glimlachen. Met geheele jaar heeft bet kerk hof van Poggioreale vn zijn. bloeiende, een zaamheid reu stemmig, doch geen treurig karakter; cn op dezen dag. de paden zwart van menschen, de deuren der kapellen, der kerkjes, der groote monumenten wijd open. waaruit het licht van brandende kaarsen, kerkgezang^en wierookgeuren dringen, ver mengd met den geur van levende bloemen. op dezen dag was zijn aanblik weliswaar niet droevig, maar. vreemd, zonderling, als van een wonderlijke dooücnkermis, als van een no^ nooit aanschouwden lijkdienst, in een zee* groot park, doorkruist door ceu onafzienbare uiterst verschillende menigte. Het brcede pad waar langs Carmela Minino, gelijk mei de ande« ren, de hoogte tot het kerkhof besteeg, daal1, wear de mooiste kapellen en de rijkste en ariistiekste grafmonumenten zich bevinden* was ommuurd, en op de muren w^ren inge* metselde slecnen zichtbaar, de oudste, met uo jaarcijfers van dertig en veertig jaren gele den; zij las er twee of drie en voelde niets anders dan onverschilligheid. Wal waren haag die vrouwen, die kinderen, die mannen die zt nooit gekend had? Niets waren zc haar, en, misschien niets voor allen die met haar het pad bestegen; veertig, vijftig jaren rijn ccit tc lange tijd dan dat een doodc nog iets voor iemand zijn kan. Hier en daar, nu dc ruimé velden begonnen, begroeid incl rozen, ascln planten, met al die grijze, lila, violette b!oe« men die de lieer schijnt te doen ontluiken in den herfst opdat ze in overeenstemming zou* den zijn met h'et jaargetijde cn de graven der gestorvenen, bewogen rich groepjes van twe® of drie personen om de stecncn die ccnvou* ofgweg op dc aarde waren gelegd, cn, na z4 met teederc zorg Schoongevischt tc hebben» legden zij er de nieuw meegebrachte krUiserf op neer, en staken dc kaarsen in de aarde dia in liet daglicht brandden met kleine, bleek® vlammen!©ngeljes.- en een enkele knielde r.e* der, biddende, zonder acht te slaan op wie elf langs kwamen. (Wordt vervolgdj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1