OE BALLERINA, „DE EEMLANDER" «BM IMHKIIISaUr^ ^BUITENLAND FEUILLETON. M4FK.BE EERAO. 16e Jaargang, No. 2CS lOililUtlitE'PDÜli! F" 3 OMSadta vcor Araers. SüUnnLïflin'yrltilu foorl f 1.50, Idem franco p*r pojt t 2.00, per weck (me: gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.14. afzonderlijk* nummers f Ojö3. ^eVèiifksdi bijvoegsel *Di Holhmdsch» Hntevrcaw* (onder redactie van Thérèsc Hoven) per 3 maanden 50 cent. Wekelijkse* bijvoegsel Wixtlitfvé*.+ per 3 maanden 60 eent AMERSFÖORTSCH Dinsdag 25 !t>13 HOOFDREDACTEUR: M>. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKKOFF C. BUREAU. ARNHBMSCHE POORTVVAL. hoek utrecht,cheet. INTfRCOMM. TELEFOONNUMMER 513 diens'aanbiedtngen 1—5 :Cp»*. 010. gioor -vrt «uai plaatsruimte V0or handel en bedrijf beauj*» icer vuoidedigc bcpaiioe.cn to! het licrhaald advcx* fccrcn to dit 8Lid, bij abonnement Ecae circulaire, bevallende da voorwaarden, word» op aanvraag toegezonden. Amersfoort'® Indnstrlg. x. N.V, Nederlandsche Fabriek van Turn- aitikelen en Schoolmeubelen. De jongste van Amersfoort's industrieën, 'doch weldra weer Benjamin-af, want haar •ffvarbuur, de nieuwe- Confectiefabriek begint haie voltooiing snel te naderen. Het is 'n fraai fabrieksgebcr-rwdat (ge bouwd naar de plannen van architect Roest) met bijna Amerdacwns^he snelheid verleden corner verrezen is op den hoek van den Soest-*™ ?g en Eemstcaat, tegenover den Spoorove.-rog en de Centrale Keuken. Do zaak zelve 's niet nieuw, doch zal den 3en Aug. von dit jair 'n halve eeuw bestaan Hebbm. In de oude fabriek to Amsterdam was het ie beniu vd geworden, dc zaak had ibehoofte aan expansie; en liever dan in Am sterdam zelf dure werken te ondernemen, verhuisde zij naar de provincie. Het oog viel Op Amersfoort. Waarom juist Amersfoort? plegen wij te informeel en bij ons bezoek aan nieuw-ge- vestigde industrieën. Ditmaal waren hot de gunstige ligging in het centrum der stad en oude f&milierelatiën van een der directeuren, welke de keuze op Amersfoort vestigden. Getroffen heeft de directie het nu juist niet. De bou w ging nog vrij voorspoedig, al werd hij korten tijd onderbroken door 'n staking; maar dat behoort er tegenwoordig zoo bij. Erger was echter het gebrek aan arbeiders en aan woningen. De woningen zullen nu komen. Eindelijk, want 2 jaar geleden was reeds voorgespie geld, dat zij. er weldra zijn zouden. In die verwachting werd men daarbij teleurgesteld foen het bedri f in October overgeplaatst moest worden, was de woningnood juist het hoogst. De vraag is nu maarvoor wie zul len de nieuwe woningen bij voorkeur be schikbaar gesteld worden, voor Inwoners van Amersfoort of voor fabrieksarbeiders in het bizonder? Zal de „opschuiving" of de indus trie voorgaan? Het hygiënisch belang der volkshuis vesting eischt het eerste, do toe komst van Amersfoort als industrieplaats het laatste. Huizen zijn t?n slotte nog te bouwen, maar moeilijker is het om werkkrachten te krijgen. Tn dat opzicht was de directie al heel slecht te spreken. De oird-Amersfoorters schijnen voor moderne fabrieksarbeiders niet te deu gen. 'n Kern is er mee gekomen, maar voor de rest heeft de directie de eene teleurstel ling na de-, andere ondervonden. Zij heeft nu wel oiulpr ha.ir 70man 'n 12 tal Belgische krachten, Snaar dat is tijdelijke hulp en hun plotseling gelijktijdig verdwijnen bij het ein de van den oorlog kan dan juist weer de grootste cng:4ejeT\he>d bereiden. Bovendien 2ijn Belgische kracncVi slechts te krijgen als bij de Arbeidsbeurs geen Hollanders inge schreven zijn en de klacht der directie was, 'dat de arbeidsbeurs te Amersfoort alles maar vakman noemt Zoo kreeg zij onlangs iemand op haar dok als „meubelmaker", hoewel hij het nooit verder gebracht bleek te hebben "dan loopknecht in 'n meubelmagazijn. En juist op dit oogenbiik was er -zoo'n be hoefte aan geschoold personeel. De over plaatsing van het bedrijf had immers groote stagnatie veroorzaakt en de orders doen op- •1 o open. Ook over de jongens die van de Am bachtsschool komen, was de directie geens zins tevreden. Natuurlijk loopt er wel eens 'n goede onder maar het vakonderwijs maakt de jongens eigenwijs. Ze denken er alles van te weten en kennen eigenlijk niets^ De manier wordt hun wei geleerd, maar niet de vlugheid, de slof zit er in als ze in de werk plaats komen. Is de directie echter* niet wat al re streng in haar critïek op de opleidingen der Am bachtsschool? Ligt het niet voor de hand, dat zij daar slechis de theorie leeren om dc vlugheid en handigheid eerst in de prac- tijk te pakken te krijgen? Hoe het zij, wil Amersfoort als industrie plaats 'n goeden naam krijgen, dan zal er 'n nieuw geslacht van .arbeiders moeten op- ;groei'M\ oi geïmporteerd worden. Mettertijd zal dat ook we), want er ziin nu reeds heel wat moderne industrieën hier en de praktijk is de eenige leermeester, maar intusschen hebben de eerste industrieëlen, die zich hier vestigden, den moeilijksten tijd moeten meemaken en alle pio/.iersbezwaren ondervonden. Het huidig en toekomstig Amersfoort zal hun daarvoor dank weten. Directeuren van de nieuwe -fabriek zijn thans de hëeren W. G. Hasper en H. M. Regetl e. De laatste, die tot voor kort direc teur eener stoomtimmerfabriek te Baardwijk was, heeft zijn naam gegeven aan 'n rieuw model schoolbank, de Regetliebank, geoc- troyeerd in Nederland, Duitschlond en Ame rika. Deze bank is, door op een centraal punt te draaien, verstelbaar tot iedere hoogte en aldus geschikt te maken voor iederen leer ling van eiken leeftijd, zii groeit als het ware met den leerling mee. Ook voor leer lingen die afwijken in bouw en gestalte is de Ragetliebank passend te maken, zx'at zij zich in het bijzonder leent voor scholen voor achterlijken en idioten. Zij Vos al dus slechts in een enkel model, want 1\ -. i! de andere schoolbanken in O typos staan, iverëenigt deze eene bank alle types 'n zich. j Wegens dén materialen nood, is zij erhter j nog niet in den handel. Behalve schoolbanken worden hier - o naam der fabriek zegt het reeds alle n-.o gelijke schoolmeubelen en turnarlikcler. ge fabriceerd. Ook schoolmeubelen worden n, •stijl gehouden; zoo was er juist 'n orde- der handen vcor de meubileering van 'u nieuwe school te Utrecht', alle meubelen tot zelfs de prullernand in denzelfden stijl, bui tengewoon sierlijk van lijn en vorm. Dat is ook „schoonhèid in onvoedjbg"; en wij stel den in gedachten daarnaast de allerbanaal ste banken, stoelen en kasten van de meeste oude scholen, welke aan de lokalen zoo'n luguber aanzien geven, de school voor de kinderen nog meer tot 'n oord van verschrik king maken. Interéssant zijn de leuke meubeltjes voor Fröbel- en bewaarscholen. Ongelukker wij ze heeft de overstelpende drukte der eerste maanden de directie nog geen gelegenheid gegeven de toonkamers in te richten; 'n overzicht van de verschillende turnartikelen was dus nog niet te krijgen. Wel vernamen wij dat thans ook de fabricage van voetbal len ter hand genomen wordt, het eerste proefprotiuct werd ons getoond. Het fabrieksgebouw dat uiterlijk reeds zoo n aangenamen indruk maakt, is natuur lijk ook inwendig naar alle eischen inge richt. Het beslaat 3000 vierk M. maar de behoefte aan uitbreiding doet zich reeds sterk gevoelen; daar is trouwens nog aile gelegenheid voor, want het terrein is 11.500 vierk. M. groot en op 'n nieuwe vleugel is reeds terstond gerekend. Het spreekt wel van zelf dat in 'n mo dern bedrijf electriciteit de beweegkracht le vert (electromotoren van te zamen 70 P.K.) Op de bovenverdieping in lichte, ruime lokalen zijn de kantoren ondergebracht, als mede de teekenafdeeling. Beneden bevin den zich dan de afdeelingen voor machinale houtbewerking, de tiramerwinkel en meubel makerij, de smederij en bankwerker!], de za delmakerij en schilderswerkplaats. Veel minder dan menig ander bedrijf heeft deze fabriek te kampen met crisis- en oor logsmoeilijkheden. Wel zijn de prijzen na tuurlijk- tot aan het fabelachtige gestegen, maar aanvoer van grondstoffer, uit het bui tenland is hier niet noodig. Slechts de klei ne stukken smeed- en gictijzerwerk zijn hier moeielijk te krijgen nuar overigens is hout de voornaamste grondstof en met inlandsch hout weet men zich zee: goe«l te behelpen. En voor bijna alles is thans wel een of an dere Ersatz te vinden, zoo wordt voor het vulsel van springbokken olpengras gebruikt, welks duurzaamheid echter veel te wenschen overlaat Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. Aan het einde van den derdc-n dag van den grooten slag in het westen werd de stand van den strijd door hot Duitsche hoofdkwartier gekenschetst in de woorden: „Wij hebben den slag bij MonchyKamerïjk Saint-QuentinLa Fèrc gewonnen. Wij strijden Ongeveer in eene linie noordooste lijk ven Beoaurr.e—Péronne—Ham." De geallieerden hadden dus de linie, die zij bij het br^in van den strijd innamen, moeten prijsgx a en waren terug gegaan op eene 25 a K.Mi verder 'westelijk ge legen, evenwijdig daarmee loopende linie. Wij zijn nu jveer twee dagen verder ge komen. in dien tijd zijn Bapaumë, Péronne en Ham door de Duitschers veroverd. De drie hoofdpunten van de nieuwe linie, waarin de geallieerden zich hadden teruggetrokken na hun eerste échec, zijn thans in Duitsche handen. Maar niet daartoe alléén bepaalt zich de uitkomst van den strijd dezer twee ujgen. Nesle, Guiscard, Albert, die door- de Duitschers bezet zijn, liggen verder naar het westen, Chauny ligt in de lijn van Ham, maar .eer zuidelijk. De voordeelen, die de Duit schers hebben behaald, zijn dus weer aan merkelijk uitgebreid en in meer dan ééno richting. Over den strijd tusschen Bapaume en Pé ronne meldt het-Duitschc bulletin van gister avond: „Wij .wierpen den vijand hier naar zijne oude, vóór het begin van den Somme- slag in 1916 bezette stellingen tusschen de Ancre en de Somme terug." En het voegt daaraan nog toe: „Tusschen de Somme en. de Oise dringen onze troepen al strijdend voor waarts." De grond, waarop deze strijd woedt, is een der groote strijdroonj?elen in dezen oor log. Talrijke malei, tófer. do partijen: daar hunne krachten gemeten. In de eerste oor- logsweken zijn de Duitschers er voorwaarts gedrongen zóóver, dat de schrik de Franschè regeering om het hart sloeg en haar noopte haren zetel van Parijs naar Bordeaux te verplaatsen. Sintsdien zijn de verbonden En- gelschen en Franschen in talrijke offensiefs de Duitsche legers te lijf gegaan en het is hun gelukt den tegenstander, zoo al niet te verdrijven, dan toch een eindvveegs terug te dringen. Het laatste van deze offensiefs was de slag bij Kamerijk in November van het vo rige jaar. Den 20en November werd in een verrassenden aanval het Duitsche front te rug gedrongen in eene breedte van 15 K.M. Den 22en November, op den derden dag, meldden de Engelschen 5000 gevangenen. De klokken van de St.-Pairi verkondigden de wereld de gewichtige gebeurtenis. Maar in het begin van December moest worden er kend, dat ook dii.offensief, zooals zoo veien van zijne voorgangers, was blijven steken. Nu zijn wij wederom getuige van een of fensief, maar in omgekeerde richting. Do Duitschers zijn nu dc aanvallers. Aan liet einde van den vijfden dag zijn de geallieer den uit de linie geslagen waartegen do eer ste aanval gericht was, en ook uit eenoj tweedé linie, op een dagmorsch afstand vei der naar het westen gelegen. De strijd woedt thans een eindweegs verder dan de tweede linie. De Duitschers hebben 45 000 gevangenen cn ver ove: de 600 kanonnen buit gemankt In daze vijf dagen. Zonder eenigszins vooruit te looprn op den einduiisiag kan men zeggen: Het gaat dit maal anders dtin vroeger. Do mislukking van den hongerkrijg. I De roof, dien de geassocieerde Entente- mogendheden hebben gepleegd aan de Ne derlandsche handelsvloot, is het laatste ieii, dat zich hceL voorgedoon in den honger- krijg, die sedert de wereldstrijd aan den g-ang is naast den strijd met de wapenen wordt gevoerd. Bij al hot weerzinwekkende, dat deze hongerkrijg reeds te zien had gegeven, is nu weer dit feit gekomen, dat de kroon zet op de gepleegde ongerechtighe den. het kan, als men dal wil, een succes genoemd worden. De hongersnood dreigt eene tastbare werkelijkheid te worden voor een volk in Europa. En niet alleen voor Ne derland rijst het spook van den honger drei gend op. Ook in Zwitserland maakt merfzich, niet zonder reden, ernstig er over bezorgd, dat na het in beslag nemen van de Neder landsche schepen, waardoor het ontworpen Agreement waardeloos is geworden, do voedseiverzorging van Zwitserland van Ame rika uit spaak- zal lcopen. Volgens de Anv> rikaansche toezeggingen zou tie dekking van de dringendste behoefte van Zwitserland aan broodgraan verkregen worden door hel gebruiken van 50.000 ton Nedërlanaffchc vrachtiuimlc. Men vraug-t zich af hoe Zwit serland aan dat toegezegde graan moet ko men, nu dc Entente op die vrachtruimtc voor haar eigen gebruik beslag heeft gelegd. Wanneer men dat een succes wil noemen, dan is het er een, dat op de stuitendste wijze aan den dag brengt to*- welke onge rechtigheden de wijze van oorlogvoeren in den hongerkrijg aonleiding geeft. Het hon- gerzwaard zal treffen niet de tegenstanders van de Entente-mogendheden, maar volken, die onzijdig zijn gebleven in den strijd cn met pijnlijke nauwgezetheid zich er buiten hébben gehouden. Om de centrale mogend heden door onthouding van aanvoeren van buiten uit te putten en hen door den hon ger op de knieën te brengen, is. deze krijg, begonnen. Maar het wapen treft niet dc vijanden, tegen wie het gemunt is; het komt neer op hunne buren, wier pogingen om den vrede binnen hunne grenzen te houden, worden vergolden, door hun de middelen tc ontnemen om zich te voorzien van het voed sel, dat zij voor hun levensonderhoud be hoeven. Indien ooit, don kan van het hongerzwaard gezegd worden, dal het is een ondeugdelijk wapen. Het is een afschuwelijk wapen, dat meer dan iets anders heeft bijgedragen om den strijd tc verscherpen en te verwilderen, om hem uil te breiden over de ganscho we reld en de wederzijdsche verbittering tot het uiterste op te voeren. Maar hel is bovenal een ondeugdelijk wapen. Duitschlond heeft tot in de tweede helft van het vierde oor logsjaar alle pogingen om het uit to hon geren, glansrijk weerstaan. Het heeft dé ont bering getrotseerd; het heeft zijn vernuft gescherpt en alle krachten ingespannen om, door vermeerdering der voortbrenging van den eigen grond, het gemis van-alen aanvoer van voedingsmiddelen uit het buitenland aan te vullen. En thans kan men zéggen, dat de kans om Duitschlarvd door den honger tol de overgave te dwingen, voor goed* verke ken is. Nu il\ het oosten de vrede ïs her steld, ziin de .u. n o-endheden n ei- ongestoord bezil ncn van d graanakkers in Rimü-nië. en de Ukraine, di< van oudsher de 4x>o'.o voocraadschirrer-. a< ren, waaruit Europi zich van hrco.li... ca voorzag. Duitsohland zal voorman de w-nji voor den hongersnood on zijde kunnen et- ten. Gê&ne verklaringen van de Entente, r'.ai Tij de*verdiogen, d-e in het oosten den vic- destoestand hebber, doen lea.xkecivn. riJ kan en xal erkennen, kunnen h| feit te niet doen. dat de centrale mogc.r.ifl heden der. tijd, die nog moet verloópcn tot aan den algemeencn vrede, kunnën tege moet zien, zonder ongerustheid wntdc vnixfi selvoorziening betreft. Het hongerzwaard heeft tegenover hen /ine scherpte vcrioienf. het kan alleen no,, le onzijdige staten, oo« als Nederland en Zwitserland, solraden, zoolang de oorlog no# duurt, van den aan» voer van voedingsmiddelen uit het buiten land verstoken moéten bil,ven. Het hongerzwaairi echlci i.Dt alleen cn ondeugdelijk v/apen geworden in honden van de Entente-mogendheden tegen hunne vijanden, het is voor hen een bron gowor* den van groot Onder den drang van de ncotizakeLik'.x oir. zich. tc verweren in den hongerkriji;het door Engeland aid behcerscher der zeeën werd m.r.gedaan, heeft Duifschiaml rj.sul'.Aten bvreikt, v;n van mei» vioe^er rvU-t had gedroogd; De duikboot, het jox ste wnjxn in den zeeoor log, dar in dow\ ooDog x, -■ -x.ituk hccfl afgelegd, dat alras bleek een mee^ieistuk te zijn, heeft in bandon ven h.r Düjfvh* vlootheatuur zh l> qjytwihkeUi to1, een strijd middel, dat het hongerzwaard niet alleen krachteloos heeft gemaakt, maar de Entente in een toestand heeft gebracht, waarin /ij bedreigd wordt met hetzelfde gevaar, dafzlj haren tegenstanders heeft willen aandoen. Wij zijn zeker geéne bewondeiaars van het duikbootwapen. He! is oen vrerselijk wanen en de wijze waarop Duitsehku.u !i?t nnn- wendt, waai bij vriend, vijand en onzijdig en allen over één kmn worden gesc horen, wérpf onuitwischbnar cv-»», smet op dJDuitsche oor logvoering. Maar het moet worden- erkend, dat de uitkomst, di er n\ee verkregen .word! tegenover dén vijand, afdoende ts. Er is door bereikt, dat dn Entente van bedreiger bedreigde is geworden; zij suiitf nu zélf voor het gevaar, dat zij hare vijanden wilde be- rokkenen. Dc nood is blijkb.'uir h o.: gr.Ucgcn. een onwraakbaar 'geiuigonis daarvan geeft de Daily Telegraph, die schrijft. ,Jn <le hoogste regecrin' itiringen wnwf- thans' toa- gegeven, dat de vijand, oiw j \ucrnaamstt verbindingen drie jaren lan^ mot succes/ heeft aongevoilen. er. dat hij gedurende <le laatste twaalf maanden moer d: 2100 ar i^ pen in den grond heeft f>c tiirrk- bootcn hebben in die 52 v. ken meer scheepsrui^ite van 'die nat. 'riten tvtnr den bodem der zee gt-zorv.h ..n cc gnr.- sche wereld ooit in stam we in eer y».or tc bouwen." Do OOrfOjtfr Over den striicl van gisler' -i. wordt bericht, dot Bapauine gevallen ïs. No:le Guiscard en Choüny ziin veroverd. Beneden Ham is den overgang van de Somme geforceerd. Tusschen-de Oise en de Somme rukken da Duitsche troepen al strijdende voorwaarts. Parijs wordt seder! Zaterdag degelijks be schoten uit het ver dragend g 'schut, dat op 120 K.M. afstand is opgesteld achter het Duitsche front. L' o n d e n, 2 5 Maar t. (RHet departe ment van Oorlóg bericht: In den ochtend vnn den 25ste-u Maart heb ben onze troepen aar. het front /Vuiii de Som me tot ten noorden van Wane our t met suo ces annhoudend-e hevige canvollen afgesJa- gor.. Hevige verliezen zijn dun vijand door Een man aarzelt dikwijls zijn vrijheid op te offer?n aan de liefde, de vrouw aarzelf nimmer. Uit het Itali.tan^ch door Anna Polak. gaan," hsd de dagblr.dvriend gezegd. Is Ite'dfk en fatsoenlijk.'' „W«* je het zeke."?'' zeker. Er zijn er acht of Hen nog fat- bij San Carlo, en daaronder deze Wninc.'' „Don zou het een heele overwinning voor fcij zijn." j Verder niets. Maar alttfd als hij haar ont- ttoeïïe, sprak Roberto. Gargiulo Carmela aan, Raakte haar complimentjes en weinig bedekte Joesjx*hi?gcn. Zij antwoordde dan weinig of plets, hield htm zoo goed mogelijk op een af- en verwijderde zich. Toch meende •ergiulo die wel eens een conquéte gemaakt pad in het burgerlijke wereldje waar hij thuis hoerde, dat als hij maar wilde een neusche- rpKe hofmakerij en zoo nu tn dan eens een peentje Carnjc-la Minino wel zou eindi- met hern aan te nemen. Maar, was het P wel goed van Hem om aan te dringen, terwijl hel meisje fatsoenlijk was, cn om zich bloot .le stellen aan mogelijke gevolgen, en den keten te dragen van zuik een verhouding? Wie weet.., later... misschien-:., en ondertusschen behield hij. ietier ïtiaal tiat ij het gesprek afsneed, zijn verwaanden glimlach ah van cca verleider die niet wil aandringen. Carmela verhaastte haar schreden naar via P.g i t.oeca. Zij had de schouders opgehaald toen ze Roberto Gar/udo liet staan. Hij was hnr niet sympithhik cn niet antipathiek, mi ir zij maakte ten opzichte van hem gebruik van de gevons •-ip-ruvi van oen vroiny die ang^t heeft voor de liefde cn angst Yoor de zonde. Daar zij zich nog voor lecÜjker hield dsn zij was, voelde zij een instinctmatig, schuw wan trouwen tegen eiken zweem vnn hofmakerij? Zij verwachtte altijd een mannenbedreg. een strik, om haar in tic zonde te doen vallen, en zich dadelijk daarna te haren kosto vioolijk te maken. Zeer vaag, in haar bewustzijn van arme slavin der maatschappij, van onbedui dend atoom, zonder kracht en zonder moed, voelde zij dat het gevreesde den één of ande ren dag onvermijdelijk gebeuren zou; maar met de uiterste, dagelijkscbc zorg verschoof zij die gebeurtenis zoover mogelijk, blindweg een ieder terugstootend die de bewerker er van zou kunnen zijn; zij maakte gebmik van de kinderachtigste, zotste verdedigingsraid-de len, wegvluchtend van ieder gesprek, weg vluchtend van elk gezelschap, elke gelegen heid ontwijkend, zichzclve nog burgerlijker en onbevalligcr-voordoend dan zij was. Och, niet velen maakten haar het hof, slecht ge kleed als zij was en altijd alleen, altijd dan send in de achterste rijen, zonder een sieraad, zoprfr.r een bloem In het haar maar toch wel iemand van tijd tot tijd, Roberto Gargiu'o o£ dón-.Gahrïele Seognamiglio, ridder Gabticli* Scognamiglio. de ^rijkc apotheker, stamgast van San Carlo, die op hei Tigris se cca-pk in woonde; of de zoon van den Loonccldirectcur; die haar allen ecjtLge dagen naliepen,* soms wel cenc week, altijd? hetzelfde zeggend, allen hetzelfde willend, d. w. z. haar bedriegen meende 'zij. baar tot dc zonde verleiden om haar daii dr.'lelijk te laten zitten. Neen, ncenï Zij ontmoedigde hen door zich telkens onbe- vallfger voor te doen, en met neergeslagen oogci elk gesprek af te snijden, cn weg te vluchten, bijna altijd. „Goeden avond, juffrouw C.armeiina!" z</de een ruannestem, terwijl zij het Pignasecca- plein overst&k. „Dorti- heb je den andc*," ze'de Gar mei a Hij zichzelf. „Goeden avond" mijnbeer Hel was don Gabriele Scognamiglio, de rijke apotheker, een onbekeerbaor cclibafcmir, een man van «eker wel een 55 jaar, maar die zijn grijzen baard droeg zorgvuldig geknipt en geparfumeerd, rs avonds bijna altijd in rok, goed verzorgd, slank, een man die met vrouw-n wist om te gaan; overigens, in hei diepst van zijn gemoed ruw, koud en bereke nend. „Donna Carmclina, wilt ge van avond met mij gaan dinecren bij Frisio?"' „Dank u, mijnheer, ik heb al gedineerd."* „Laten we dan samen naar het café-chan- tant gaan, juffrouw Carmelina, wat zegt gc daarvan? En dan soupeeren we na twaal ven..." „Goeden avond, veel genoegen, mijnheer," zeide zij, verder gaande. ,„Ge zijt heusch een dwaas meisja, donna Carmelina, het zal ji betouwen]" bil lachende uil, ten rijtuig aanroepend om te dmcercu. Ach, toen zij thuis was, in haar kamei lji* op do vierde verdieping, van top tot teen doorweekt, werd Carmela Minino bevangen door een doodelijkc vermoeidheid. Met moeilo sleepte zij zich naar het tafeltje om de petro leumlamp aan tc sicken, en met moeite ging zij naar de keuken om ecu kooltje vuur aan te loggen en een paar eieren tc koleer, die zij nog in huis had; anders niet», want zij zou 11 ever van honger gestorven zijn dan nog maals die vier verdiepingen -naai' beneden te gaan om zich iets'anders te knopen. Zij kon niet meer van vermoeienis; en zedelijke uit putting, van heimelijke droefheid; en terwijl zij dat mager brokje eten at op een leeg hoekje der naakte tafel; bij het walmende licht van haar lamp, vond zij ook dat zij een zottin was, zooals don Gabrieie Scogfiamiglio had gezegd. Maar zij had er geen spijt van, dien avond, II. Een schelletje ging over, luid, en tjingclde maar door bij het keukenraampje. Carmela ging naar het nauwe, donkere, vochtige bin nenplaatsje waarop ook de ramen van ellc andere keukentjes uiLkwamcn en zag op de plaats beneden con vrouwengelaat dat naar boven keek, „Juffrouw Carmela, is het tijd? Kan ik/bo ven komen?" riep een grove vrouwestern. „Kom maar boven, kom maar boveu, Gac- tanclla," antwoordde van boven dc danseres. Zij trad in dc kamer terug en ging voort aan het werk waaraan zij bezig wgs met haar langzame, geduldige vingers, niettegenstaan de den Zondag. Het was haar beste zijden tri cot dat hvr cn d.xr reeds galen ;;on te vei* tooneu, die Carnxln deden «lichten van vec« drier Zij had er drie tricols, en sedert Ln/p n tijil reeds had zij zich geen nieuwe aangeschaft» Eén. het oV.ddc. was zóó om', zoo vcrtclntei» dat het wit leek bij liet vopillch.1; toch I - waard" zij hef I -v een onnut vod, uit .-.\:U nigheidsbcgrlp i tweede zijn vlcèsch- kleur-behouden hod. m»ar verbeten v.as eit dikwijls versteld, te dikwijls versteld, kon niet meer dienst doen 's wie-ters voor S in Carlo, maar zfj-gebruiste het 's zomers nog te Cnpua of Cntanzaro, bil die onzekere, ge* vaarvol'^ engagementen in dc provmeie, wund alleen arme ballot danseressen heengnan om tenminste een stukje broed tc verdienen. '-u San Carlo waar de. impresario, de hnllcTeoni ccrlmcester, de itooneeidirecteiix* zoo vlvcI-i eischend, zoo hard, zoo onvermurwbaar ren, in alles wat ohderk'eeren betrof en c:h tijnen schoentjes en l«eren laarzen, cn luieii rokjes, uitgaven die alle voor rekening z j!ï der danseressen moest zij baar eenige de tricot gebruiken: en Carmela waakte oven het lichte jijden weefsel met dageJijkschc zor-i gen, In doodsangst zicli een raeuw, nauwe-», lijks toonbaar tricot te móeten koopen yoor 28 lire. Haar moeder had haar geleerd, zijden tricots tc verstellen haar eigen treurig vnkJ men kan nooit weten ze kon bel noodïjf hebben om niet van honger om te komen. (Wordt vervol ad. J

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1