„DE EEMLANDER" üiBi«araii»s;£~?sa- BUITENLAND BINNENLAND 16e Jaargang, No. 2<>9 rUTPOQUC P* o*Mideo voof Ame«. ntHIOrHllO foot» f I JO. tde® f«no> ja ptu f 10ft per »eek to»» griti» verzekering w, •apfaUtcn) f 0.14. eironderlyke nummer» nan Wtktlijtuch bijvoegsel HelUtidsch* ftoi—(cmdet redectie no rhirfa. Hoven) p* 3 maanden 50 eent Wekelljlacb bl|voeg»el iWtriUrmw pti S maanden <0 eent. HOOFDREDACTEUR: Me. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOIK uhechuchht., INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 27 Maart 1918 dienslaanbiedinneo 1—5 rtscl» f 0.S0. proole letter» naar plaatsruimte. Voot handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot hel herhaald advei» teeren ln dit Blad, bij abonnement. Een» drctilaire, bevattende de voortvaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Do mislukking van den hongerkrijg. „v (Slot). Ovts den .omvang" van de schade, dje DuitsAïand door de aanwending van zijn duikbootwapen op de bekende meedogen- iooze, niets en niemand ontziende wijze aan de acheepvaartbew eging den geallieerden toebrengt, bestaat verschil tusschen de par tijen. Sir Eric Geddes, het hoofd van de Brit- $che admiraliteit, heeft in de vorige week in het lagerhuis cijfers gegeven tot staving van de door hem tegen Duitschland gerichte be schuldiging, dat het zijne opgaven van de vernielde vrachtruimte schromelijk .over drijft. Van Duitsche zijde is men hiertegen met kracht opgekomen en verwijt men op «iine beurt het Engelsche vlootbestuuT, dat het een goocheltoer gebruikt om de verlie pen lager voor te stellen dan zij in werkelijk heid zijn. De door de Engelschen opgege ven verliescijfers geven den netto-tonnen inhoud; als die worden omgezet in den bruto-inhoud naar den gebruikelijken ver houdingsmaatstaf, dan stemmen de Duitsche en de Engelsche cijfers volkomen met el kaar overeen. Die strijd kan ons koud laten, want ook al Stelt men zich op den grondslag van de En gelsche cijfers, dan vindt men daarin het af doende bewijs, dat als Duitschland zijn duik bootoorlog voortzet op denzelfden voet als tot dusver, de handelsvloot van de geallieer den of geassocieerden, zooals zij zich nu bij voorkeur noemen, aanhoudend meer moet af nemen. De Engelsche tonnage is met 20 pet. verminderd. Toen de verscherpte duikboot oorlog begon, was men met 1.300.000 ton nen vrachtruimte achteruitgegaan. Sedert is de achteruitgang eigenlijk eerst recht be gonnen, met het gevolg, dat de verliezen van het vorige jaar hebben bedragen 40 pet. van de voor de verzorging van de burger lijke bevolking beschikbare scheepsruimte. Hoe daarin kan worden voorzien blijft een onoplosbaar vraagstuk. Sir Eric Geddes heeft verzekerd, dat als de scheepswerven maar 100.000 tonnen meer per maand kon den afleveren, alles gered zou zijn. Maar dat dit geene kleinigheid is, bewijst de bij eene Vroegere gelegenheid door hem afgelegde verklaring, dat de .maandelijksche uitkomst >n den srHepenbouw in* de afgeloopen maand Januari van 140.000 tot 58.000 ton teruggegaan. Een van de grootste reeders in het Britsche rijk heeft gezegd, dat de En gelsche scheepsbouwindustrie, zoolang de oorlog duurt, niet eens in staat is de nor male verliezen op zee in vredestijd te dek ken; men kan dus van dekking der door de vijandelijke aanvallen veroorzaakte verliezen wel zwijgen. Waaraan dat ligt, heeft Lloyd George ons duidelijk gemaakt. Het ligt niet aan het ge mis van bouwstoffen, want er is meer staal beschikbaar voor de scheepswerven dan zij „noodig hebben. Maar er is gebrek aan ar beidskrachten. Er is over gedacht 20.000 man aan het leger te onttrekken om te hel pen aan het bouwen van schepen. Maar daarvan is afgezien, want voor het leger kan men op dit buitengewoon ï'ieke tiid- stip geen enkelen man missen. Men is zelfs, door den nood gedwongen, er toe moeten Overgaan mijnwerkers voor den dienst bij het leger op te roepen. Dat wreekt zich aan den anderen kant weer door achteruitgang in de kolenproductie, hetgeen ten gevolge heeft, dat het kolenverbruik moet worden -ingekrompen. Zoo vloeit het eene uit het andere voert; alles sluit in elkaar als een bus en werkt mee, om de levensomstan digheden te verzwaren en den nood en de ontberingen voor de bevolking te vergroo- ten. Ten slotte is men er toe gekomen, zijne toevlucht te nemen tot middelen, die men ln normale omstandigheden ver van zich zou hebben geworpen. Tegen den Duit- schen rijkskanselier waren geene woorden van afkeuring scherp genoeg, toen hij in het begin van den oorlog zich beriep op den stelregel: „Nood breekt wet". Maar wat is de roof, die aan de neutrale staten, aan Ne derland, aan Noorwegen en Zweden ge pleegd wordt door de beslaglegging op hunne handelsvloot, anders dan eene toe passing van dienzelfden stelregel? De Neue Freïe Presse ziet hierin terecht een bewijs, dat in de verzorging met scheepsruimte eene krisis is ingetreden; zij schrijft: ..Slechts de uiterste druk, de vrees voor gebrek kan ver klaren, dat een beschaafd land, welks re- geermg aanhoudend van het recht der klei ne volken spreekt, voor het oordeel van de gansche wereld het waagt een staat bijna zijne geheel^ scheepstonnage te ontnemen. Engeland zou zich niet in deze mate bloot stellen en zijn woord van de bescherming der kleine volken niet zoozeer tot eene be spotting maken, als de wanverhouding tus schen den aanbouw en de vernieling van schepen niet reeds een gevaar was. Het volk moer tot groofe ontberingen gedwongen jjvorden, die de Engelschen gevoeliger tref fen dan ons, omdat zij niet het bewustzijn nan besliste noodzakelijkheid hebben en jbmdat daar de gewone voedingsstand hoo fed is. wanneer de scheepsruimte voor de levensmiddelen gebruikt wordt, moet de ge neral* staf haar missen, en als deze bevre digd wordt, dan verscherpt zich de nood." Zoo keert het hongerzwaard zich tegen de Entente. Men dacht daarin het middel te hebben, dat onfeilbaar de centrale mogend heden op de knieën zou brengen^ Maar de uitkomst is juist andersom. De Entente zel ve wordt het meest getroffen door de sla gen van dit zwaard, en de tegenpartij heeft kans gezien de op haar gemunte slagen af te wenden, die haar geen ernstig nadeel meer doen, maar nu met verdubbelde zwaar te neerkomen op de onzijdigen. De oorlog, Bukarest, 26 Maart. (W. B.) De voornaamste politieke, territoriale en mili taire bepalingen uit het vredesverdrag met Rumenië zijn hedenmorgen te 4%uur onder teekend. Eveneens werd het omvangrijke staatsrechtelijke aanvullingsverdrag onder- teëkend en de grondslag voor de oplossing van de olie-kwestie. De overige economi sche vraagstukken zullen verder in de zit tingen van de commissie worden behandeld. Volgens afspraak met de Rumeensche afge vaardigden zullen alle vredesverdragen na de definitieve afhandeling tegelijkertijd worden onderteekend en gepubliceerd. De plaatsnamen, die den stand van den strijd aanduiden, logenstraffen de opvatting, dat in de voorwaartschë beweging van de Duitschers in 't westen stilstand is gekomen. Er is wel degelijk vooruitgang en geen on belangrijke ook. Op sommige plaatsen zijn de Duitschers in de2e zes dagen 45 KM. vooruitgekomen. Volgens het War Office zijn de Duitschers ten westen van Roye aan de Avre en /on Noyon aan de Oise tot staan gebracht. Daar mee wordt erkend, dat die twee plaatsen thans in Duitsche handen zijn. Of de bewe ring, dat nu het offensief daar tot stilstand is gekomen, juist is, zal nog moeten blijken. Aan beide zijden van de Somme zijn de geallieerden over eenbreed front op den terugtocht, blijkens de mededeeling in het Berlijnsche avondbulletm, dat de verovering bericht van Lihons, ten zuiden van de Somme, cn daoraan toevoegt, dat de Duit schers staan voor Albert, een gewichtig verkeerskrfboppunt ten noorden van de Somme. Tot kenschetsing van den toestand in het algemeen kan dienen de opgave van Duit sche zijde „Bij de vervolging hebben wij onze oude stellingen uit den Somméslag van 1916 naar het westen reeds op vele pun ten overschreden." Washington, 26 Maart. (R.) De Shipping Board bericht, dat 5000 ton Ame- rikaansche scheepsruimte zal worden be vracht om voedsel te brengen naar Zwitser land. Men verwacht, dat Zwitserland een vrijgeleide van Duitschland zal krijgen om levensmiddelen te vervoeren naar Cette. Jassy, 2 5 Maart. (Rum. ag.) De ko ning heeft het ontslag aangenomen van het kabinet-Avrescu en heeft met de leiding van het ministerie van buitenlandsche za ken belast Constantin Arion. Warschau, 26Maar t.^(W. B.) Naar dey Kurjer Warszawski verneemt, heeft de Poolsche regentschapsraad den Duitschen autoriteiten de candidatuur van den oud minister van financiën Steazkowski, voor het voorzitterschap van den ministerraacLter bekrachtiging voorgelegd. Kiew, 23 Maar t. (W. B.) Bij bevel van den minister van de Ukrainische volksrepu bliek is de demobilisatie gelost' van de Zwarte zeevloot. fDe eigenmachtige organi satie van troependeelen is verboden. Het stelsel der verkiezingen van de superieuren is afgeschaft en dc soldatencomité's zijn ont bonden. De regeering van de Ukrainische volks republiek heeft bevolen, dat de Ukraini sche taal moet worden gebruikt voor open bare opschriften, straatnamen, enz. Ook is bevolen, dat het Russische wapen door het Ukrainische moet worden vervangen. 2 4 Maar t. Ifr Kiew is een Ukrainisch- Duitsch genootschap voor de economische en cultureele toenadering opgericht. De op richting van een Duitsche persbureau is aan staande. B e r 1 ij n, 2 6 Maart. (W. B.) Tenge volge van de Duitsche sQccessen aan het Westfront zijn de koersen van de marken te Stockholm gestegen van 55 op 20 Maart tot 61 op 25 Maart; te Kopenhagen.van 60op 21 Maart tot 64'op 25 Maart; te Zurich van 80 op 20 Maart tot 86 op 25 dezer. Washington, 25 Maart. (R.) De schatkistsecretarjs Mac Adoo heeft bekend gemaakt, dat de opbrengst ven de derde vrijheidsleening 4'A pet. in drie milliard dollars. Alle inschrijvingen zijn aangeno men. Boven en behalve de 3666 millioen, waar toe reeds machtiging was verleend maar die nog niet zijn uitgegeven, is nog machtiging gevraagd aan het congres voor de uitgifte van VA millfben, zoodat het totale btdrfl^ wordt 7166 millioen dollars. Ook zal aan het congres machtiging gevraagd worden om nieuwe leeningen te verschaffen aan de ge allieerden gedurende den aanstaanden zi jner. Dc Staatscourant, va'n 26 Maart beval o. dc volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen nis- notaris te Culemburg C. C. J. van Microp; idem dc adjunct-commies bij den Ccntralen Gezond heidsraad W. van Bcnthom; benoemd tol agenten bij dc Rijksverzeke ringsbank C. M. I.. Broekkamp, \V. K. Kroon, P. Kuijpers Jr., .T. \Y. Dubois, P. J. Heester man, J. A. Kramer, 1'. J. C. Ultec, \Y. J. ten Dam Hem, AV. L. B J. Dekker. M. Herman, B. Ma rijt, N. J. Veen, J. IJpclaar, G. Ver beek Jr.. II. II. Bonke, II. T Dumsté. II. II- Dek kers, M. A. Elicits, AY. AY. Kersten, J. AY. A. Losecaut van NoulVuijs, J. J. AVeijland, P. D. C. Bricdc, S. Mcniies, dr. K Lasondcr, J. dc Vries Jr., A. C. Dat. AY. J. AVclfson, R. Stecnsma, II. .1 l.ensink, E. A. R. van Eimcren, allen thans tijdelijk; toegekend aan dc agcnlctt P. Keulcmans, C. v. d. Burg en A. Gropters. dc persoonlijke titel van inspecteur- der agenten van de Rijksver- zekerings Bank cn aüvn de agenten J. L. G. Krügers Dagncaux en C. V. G. rtctscli dc per soonlijke titel van ingenieur der Rijksverzekc- rings Bank. benoemd tot kantonrechtei-plaatsvervanger in het kanton Hoorn, nu*. G. J. B. Weevers Stous, directeur van het Nóordhollandsch Landbouw Crediet te Hoorn op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van kantonrechter-ploatsvor- vongcr in het-kanton Terborg, uon N. G .vnn Hosselt, onder dankbetuiging voor dc als zoo danig bewezen diensten op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking von plaatsvervangend voorzit ter van den raad van beroep (O.) te Groningen, aan inr. J. Meursing, onder dankbetuiging, voor de als zoodanig bowezen diensten benoemd tot burgemeester 4pr ggnïecntc Maasdam, L'. E. M. Klaar, secretaris dier gomeente tot burgemeester der gemeente Retranche»* ment, AV. J. Almekinders tot burgemeester der gemeente Neuzen, J. Huizinga tot burgemeester der gemeente Zuidlaren, F. M. Alberdn bij het Centraul Bureau voor de Statistiek bevorderd: tol referendaris, mr. E. AV. van Dom van Isselt, thans hootdcommies tot com mies, mej. mr. C. G. Wiclunonn, thans adjunct commies benoemd tot referendaris, A. F. L. Faubel tot hoofdcommies, F. C. V Moorrecstot tijde lijk hoofdcommies, A. .T. P. Welling, allen thans tijdelijk bij gemeld bureau werk zaam bevorderd bij hel Departement van Marine, tot referendaris, de hoofdcommies K W. Parker Akerboom en tot hoofdcommies, de commies J- J. Mulder benoemd, bij het personeel vun den genees kundigen dienst der landmacht, tot officier van gezondheid der 2c klasse, de studenten in de geneeskunde artsen) J. K. Uni en N. C. van Vonno benoemd, voor den tijd van een jaar, tot com mies bij het bestuur van den post-chèque- en girodienst, L. A. M. van der Vorst, wonende te Aerdenh'out benoemd bij het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie, tot adjunct-commies J. C. K. Paardêkooper, thans klerk op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan den commies der posterijen ïsle klasse J. G. van Bruggen. I>e Kamerverkiezingen, De Maasbode schrijft: Blijkens het advies van dc leiding onzer R.eKath. Staatspartij rekent deze op zeker 27 zetels. En wel de volgende: Aftredende leden. Mr. J. A. LoefL jhr. mr. A. F. O vnn Sasse van Ysselt, A. N. Fleskens, A. H. A. Arts, AV. H. Boogaardt, W. Juten, mr. dr. A. van Rijckevorsel, mr. A. baron van Wijnber- gen, mr. J. B. L. C. C. baron de Wijker- slooth de Weeerdesteyn, mr. M. J. C. M. Kolkman, mr. dr. D. A. P. N. Kooien, mr. J. B. Bomans, P. F. Fruytier, A. H. J. Engels, A. G. A. van Vuuren, mgr. dr. W. H. Nolens, jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, M. C. E. Bongaerts, mr. dr. H. van Groenendael. Totaal 19 Nieuwe leden. Blijkens hun plaatsing op de groslijst tus schen altredende leden zou de verkiezing verzekerd geacht worden van de heeren mr. J. R. H van Schoik (deze i s toch al Kamer lid! Red. U. D.) en II. Stwlemeijer. Voorts weten wij, dat zij de verkiezing verzekerd acht, wanneer het advies wordt nagekomen, van de heeren F. L. D. "Nivard, P. J. J. Haazevoet, C. J. Kuiper, Ch. L. van der Bilt en H. Hermans. Daar de heer G. Bulten op de betreffende groslijst voorkomt vóór den heer Haazevoet, zou diens verkiezing eveneens verzekerd ge acht worden. Totaal 8. Zoodat we uit het advies kunnen afleiden, dat de leiding onzer R.-K. Staatspartij rekent op 27 zetels; we mogen wel zeggen zeker 28, daar op de Bossche groslijst om zeer bij zondere redenen niet de naam van den heer Van Best pareert, doch op de vierde-' plaats die van den heer J. J. Wintermans, wiens verkiezing daarmee eveneens wel verzekerd geacht worden zal. In afwijking van een vorige opgaaf deelt Het Volk mede. dat de definitieve can- didatenlijst van de S. D. A. P. voor Den Haag—Dordrecht als volgt is samengesteld: 1. Ter Laan, 2. Ossendorp, 3. Nieboer, 4. Drees, 5. Dijkgraaf, 6. Buurman, 7. Hoejenbos, 8. Van Eek. Het Komerld Brummelkamp is, volgens de Standaard, teruggekomen op zijn besluit, om als lid van het Centraal Co mité der A.-R. Partij nf te treden en zich dus weer herkiesbaar stelt. Bij énkele candidoatstelling is tot lid van den Gemeenteraad van Arnhem in dis trict ID (vacature nu wijlen A. Borgardijn) gekozen de heer C. L. Treffers (S. D. A. P.) De Ie luitenant Jhr. A. V. Snoeck. van het regiment Grenadiers, is benoemd tot adjudant van dat regiment. De cadetten van het oudste studiejaar der Koninklijke Militaire Academie en de leerlingen van het oudste studiejaar van den Hoofdcursus, die daarvoor in aanmerking komen, zullen dezer dagen ^len vaandrigs rang bekomen. - Met klein vertol. (0 f f i c i e e 1). Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen in liet genot vnn onbe paald (klein) verlof worden gesteld: op 10 April 1!>18 dc dienstplichtige onderofficieren van de miiiticlicliiing 1911 der onbereden korpsen uitgezonderd hen die als telegrafist belast zijn met den toestel dienst; op 29 April 191S "de dienstplichtige onderofficieren van dc militiclicliting 1913 der infanterie die* in het tijdvak vai\ 13 tol 17 December 1914 zijn inge lijfd; op 10 .Tuli 191$ de dienstplichtige onder officieren van de nuliticlicliling 1911 die als telegrafist belast zijn mei den toesteldiensl. Bij dc Kol. Reserve is de gelegenheid voor de militairen van het leger hier te lande om bij het Indische leger gedetacheerd te worden, tot 'nader order ingetrokken. I. .T. Boa- Te Parijs is overleden dë heer I. J. Boas, penningmeester van dc Neder- lnndschc A'ercéniging lc Parijs, ridder van hel Legioen van Kor en officier ]n de Orde van Oranj.-Nassau. Nederland en de oorlog l>c oinser vloot. Men seint uit New-York aan de N. R. Ct.: In een onderhoud, dat il; met een hoogge plaatst Amerikaansch regcevingsambtenaar heb gehad over de, naar hier overgeseinde berichten nopens de in de Tweede Kamer in Den Haag afgelegde verklaringen, zeide deze: „Ofschoon de Nederlanders aan de oorlogvoerenden niet het wettelijke recht ontzeggen om neutraal eigendom, binnen hun jurisdictie, te gébruuikch, trekken zij het. in twijfel, of een dergelijke stap recht matig is, tenzij in geval van de uiterste nood zakelijkheid. Ongetwijï-eld hebben de berichten van de laatste drie dagen aan dc n;erohl getoond, hoe urgent het is, dat wij onze Europeesche geallieerden helpen. Daarenboven waren wij genoodzaakt, onmidtlellijk in te grijpen, toen wij achter het voornemen van de Duitschers kwamen, aan alle neutrale schepen te belet ten, handel met ons te drijven en zoodoende hun eigen toebereidselen lot den grooten aanval in Frankrijk te vergemakkelijken. Hadden wij niet onmiddellijk ingegrepen, dan zouden wij den Duitschers hebben toe* ben gekregen voor het gebruik huunner sch<^ pen, die in de afgeloopen maanden in tfmo' charter zijn geweest tegen 35 sh. per toi per m* ligt, naar het schijnt, in d bedoeuny van Amerika, de thans in bcslafl genomen schepen ook als in timecharter ta beschouwen naar het tarief van 40 shilling,' 1 hoewel daaromtrent nog niets is vastgesteld. Bij de bespreking van de nota der ge associeerde regceringen vestigt Het Va* derland" nog de aandacht op hel volgen* de: „De geassocieerde regecringen beloven schepen, die verloren gaan in de gevaar lijke zóne, gelijk zij nu is, met schepen to zullen vergoeden, zoo spoedig mogelijk,' en wij weten wat dat zeggen wil. Breidt Duitschland de z<">ne uit, don geldt de be lofte niet voor het nieuwe gevaarlijke ge bied. Indien er in heel de handelwijze von de geassocieerden cenigc billijkheid, laat staan rechtmatigheid had geleden, zouden wij Ijetoogcn, dot dit onderscheid onbillijk is. De oanspraak op vergoeding in nature,' die ook dc geassocieerden blijkbaar erken nen, kortit hieruit voort, dat -zij onze sche pen dwingen in de gevoorlijke zóne te vo ren, en dus doet 't er natuurlijk niet toe of die zóne voor af na 1 Maart 1918 is afge bakend. Wij laten dat echter rusten. Maar wel Willen wij wijzen op de wille keur van het onderscheid, dot gemaakt wordt voor hel verloren gaan van schepen in of buiten dc gevaarlijke zóne. Een Neder- lnndsch schip, dat buiien de gevaarlijke zóne troepen, kanonnen, munitie, vliegtui gen, automobielen of andere oorlogsbehoef ten vervoert, wordt ongetwijfeld getorpe deerd. Dat lot treft bet om dc lading, die de geassocieerden het schip meegeven. Dat is ^us evenzeer hun schuld als het te dwin gen in de gevaarlijke zóne te voren. n Het is derhalve onrecht, dat onze reeders voor de huiten de gevaarlijke zóne verniel de schepen alleen geld krijgen. Aan geld heeft onze scheepvaart na don oorlog in de eerste jaren niets. Schepen moeten wij heb ben om ons huis weer in orde te brengen, onzen handel weer nan den gang te helpen. Het zal 'dc grootste moeite kosten om het noodige staal en ijzer en dc steenkolen ook voor den scheepsbouw te krijgen. Onze le vensmiddelen, op eigen bodem gewonnen, die nu een goed ruilmiddel zijn om do grondstoffen uit Duitschland te krijgen, zul len het na den oorlog niet of in veel gerin gere mate zijn. Rusland, Siberië, UkroipQ enz. zullen Duitschland van heel wat kun nen voorzien. Bovendien zul men in Duitsch land zijn staal, ijzer en steenkolen zelf best kunnen gebruiken, gelijk trouwens in de Entente-landen. Met zal de verderfelijkste gevolgen voor onze scheepvaart, onzen han del en onze nijverheid hebben, als wij vnh de ons ontroofde schepen niet al wat cr ver loren ging zoo spoedig mogelijk in schepen terug ontvangen!" De reederij van het stoomschip „Merca tor" heeft j raar de N. R. Ct. meldt gestaan, een nieuwe overwinning te behalen een telegram ontvangen, dal dit in Eng*. [technic,! groun d land l.ggende stOQmscJnp onder Engelsche vlag is gebracht.. op formeele gronden (technic 1 groun Wij beseffen ten volle de buitengewoon moeilijke positie, waarin hel voornemen van Duitschland om de neutralen als zijn pion nen te gebruiken, Nederland heeft geplaatst, en wij aanvaarden ten volle de verplichting, die op ons is gelegd. Het zou onmogelijk zijn te Verwachten, dïit het Nederlnndsche volk deze zaken dadelijk zal inzien zooals wij zelf dat doen; maar wij hopen van harte, dat wij hen zullen kunnen overtuigen van de eerlijkheid van onze bedoelingen. Wolff Contra AVilson. Het AV o 1 f f-buréou seint uit Berlijn eeni- ge opmerkingen naar aanleiding van Wil son's poging tot rechtvaardiging van den roof onzer schepen. Omtrent AXGlson's bewering, dat de Geas socieerden den invoer naar Nedéijand wil len vergemakkelij! cn zegt AX' o 1 f f. dat ze slechts dc uitbreiding der blokkade tegen Duitschland willen. Het voorstel der Ver. Staten van 25 Januari 1918 "tót het ruilen van schepen tegen schepen van de Belgische Relief-commissie, die naar Nederland varen, beteekent volgens Wolff, dat men sche pen uit Nederland wil lókken. Naar aanlei ding van 'AVilson's opmerking óver .vrees der Nederlandschc reeders, dot schepen nnar Cette -zouden worden getorpedeerd, hoewel die niet door versperd gebied zouden varen, waarbij Wilson wees op het torpedeeren van het Spaanse!^ schip Sardinero buiten het versperd gebied, zegt AV o 1 f f, dat dit een lompe poging is»om moreelen druk uit te oefenen, door Nederland te beschuldigen, dpt het door zijn weigering het Amerikaan- sche liefdewerk vóór Zwitserland onmogelijk maakt. Over het geval van de „Sardinero was nog niets bekend. Tegenover Wilson's bew ering, dat Duitsch land Nederland van zijn vrijen wil beroofde wijst AV o 1 f f op de rede van minister Cort v. d. Linden van 22 Maart, dat de regeering niet onder 'Duitschen druk heeft gehandeld. AV o 1 f f zegt voort, dat de Geassocieerden de Nederlandsche schepen noodig hebben tot voortzetting van den oorlog en de concur rentie na den oorlog. Men wil de onzijdigen door honggr murw maken. Niet Duitschland maar de Entente beroofde Nederland van zijn vrijen wil. Wat Amerika vergoedt. Het Hbld. verneemt, dat enkele reederijen, zoowel te Amsterdam als te Rotterdam, uit Arit iika door bankaartwijzing betaling heb De gezagvoerder en de pfficieren moeten het schip verlaten; de bemanning mag, in dien zij het wil. het stoomschip blijven be varen. Yrijgj luie» ftchcpeu. Bij het departement van Buitenlandsche Zaken is bericht 'ontvangen uit Singapore, dat de aldaar vastgehouden Nederl. srehepen „Daendels", „Speelman" en „Schouten" van de Engelsche. regeering vergunning hebben gekregen om te vertrekken. Omtrent deze schepen vernemen wij van welingelichte zijde, dat dc „Daendels" een tonnenmaat heeft van 1140 ton d.w.z., de „Schouten" van 2150 ton d.w. en de „Speel man van 675 ton d.w., alles inclusief burt- kerruimte. Het zijn dus slechts kleine sche pen. Zij behooren alle aan de Kon. Poket- vaarl Mij., die daarmede in onze koloniën de interkoloniale vaart onderhield, clus uit sluitend dc vaart tusschen de eilanden van onzen Oost-Indischen archipel, waarbij Sin gapore slechts in het voorbijgaan Werd aan gedaan D vleesch vo orziening. De b. emeester van Leeuwarden' heeft in de raadsvergadering meegedeeld, dat hij, zoolang de regeering het vastgestelde vleeschrantsoen voor deze gemeente niet be schikbaar stelt, aan de slagers ontheffing verleent van het slachtverbod. De petróleumnood. Naar de Haagsche bladen melden is dc voorraad petroleum, die aan de lichtlooze gezinnen werd strekt, met 1 April op. Aan die gezinnen (8000) zullen dan kaarsen worden gedistribueerd. TJice. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening vestigt de aandacht op de nieuwe regeling in verband met de mogelijke distributie van in ons land nog aanwezige thee. Deze regeling komt hierop neer: De bons 15 en 17 der thee- en koffiekanr- ten zijn waardeloos geworden en kunron dus vernietigd worden. Bon 19 moet worden ingeleverd bij den winkelier van wic-n men eventueel thee wil betrekken. Die inleve ring moét geschieden u i t r 1 ij k Do n- derdag a.s. Op dit oogènblik levert de w:n- kelier nog geen thee af tegen afgifte van dien bon, madr hij geeft op de achterzud#

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1