"buitenland^ ~binnenland~ „DE EEMLANDER" M DER *DÏEftU8ïllHZ:^r«('o:^ EERSTE BLAD De gezondheidstoestand te Amersfoort. KOLONIËN. 16e Jaargang, No. 211 IDnHltUrUTtDDIIC P" m"nd<ro "X» Araers/ MPKRItRljrillJO foort f 1JSO. Idem franco per posi f 2-00. per week <mei gratis verzekering frggp ongelukken) f 0.14. abonderlijke nummers f QD4 Weke)ijkscb bijvoegsel *D» HolUndsch» Hüitvrowv (onder redactie van rhérèse Hoven) per 3 maanden 50 cent Wekelljkscb bijvoegsel •Wtrtldrtrw pet 5 maanden 40 cent RTSC Zaterdag 30 ftlaart 191b HOOFDREDACTEUR: M*. 0. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, ho,k ut.tomcmcitii. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1 —5 regels f 0 SO, groolr letter* naar plaatsruimte- Voot handel en hedrlil bestaan zeer voordeelige bepalingen tol he» herhaald adver* tecrcn In dit Blad, bij abonnement Bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Ter verzameling van gegevens omtrent 'den algemeenen gezondheidstoestand te de zer stede in verband met de tijds- en levens omstandigheden, hebben wij - ons tot e Amersfoortsche geneesheeren gewend met het verzoek, naar de ervaringen uit hun prak tijk, op de volgende vragen antwoord te wil len geven 1. Is de algemeene gezondheidstoe stand in uw praktijk ongunstiger a. dan verleden jaar, b. dan vóór den oorlog? 2. Heeft u, en zoo ja welken, invloed kunnen bespeuren van de voedsel- schaerschte en veranderde voedingswij ze op den lichamelijken en van de schokkende wereldgebeurtenissen op den psychischen toestand der bevol- king? s i Op deze vragen ontvingen wij de volgende entwoorden Van dr. \J. W. J o rs s e n „Gaarne voldoende aan uw verzoek vervat in uw schrijven van 22 Maart j.l., heb ik de eer op de door u gestelde vra gen het volgende te antwoorden: ad lum. De algemeene gezondheids toestand is a. niet ongunstiger dan ver leden jaar b. evenmin ongunstiger dan vóór den oorlog. ad 2um. a. van eenigen invloed op den lichamelijke toestand als gevolg van voedselschaarschte en veranderde voedingswijze was tot heden nog niets te bespeuren: b. wat den psychischen toestand be treft, valt zeer zeker een toename van nerveuse storingen te constateeren.' Van dr. G. A. P r i n s, arts en kinderarts, Mtfvingen wij het volgende antwoord „Uit den aard der zaak (ik ben eerst sedert Maart 1917 te Amersfoort geves tigd) kon ik u niet mededeelen, of de gezondheidstoestand thans minder of meer gunstig is dan een jaar of langer geleden. Trouwens men zou ook hoog stens over een indruk kunnen spreken, die men als medicus kan verkrijgen. Wel kan ik u mededeelen, dat ik gedurende 1917 geen enkel geval heb waargenomen noch bij volwassenen, noch bij kinderen waar van onder voeding gesproken kon worden; het komt me dan ook voor, dat hoewel met veel moeite en kosten misschien, de voedingswaarde van het verstrekte voedsel aangevuld met voedingsmid delen uit den vrijen handel tot nu toe voldoende is geweest. Het is duide lijk, dat ondervoeding eerst dan zal ont staan, indien door te weinig aanvoer of te hooge prijzen de aanvullende voe dingsstoffen voor het volk niet meer ver krijgbaar zijn. Het distributiesysteem zal alsdan het noodige caloriëngehalte moe ten verstrekken ten einde ondervoeding te voorkomen. Maar, zooals gezegd, heb ik geen bepaalde ondervoeding kunnen waarnemen tot nu toe, is zelfs de algemeene gezondheidstoestand zeer goed te achten. Wel is mij opgeval len het groote aantal zenuwpatiënten, waaryan velen der laatsten aangeven, dat hun lijden in de laatste drie jaren ontstaan of verergerd is. -- den secretaris der Amersf. Huisart sen areeniging dr. J. J. v. d. Sfuys, ontvin gen wij bericht, dat de leden besloten had den op ons schrijven geen antwoord in te zenden. „Men was n.l. van oordeel, dat be handeling van dit zeer moeielijke vraagstuk in- een algemeen dagblad niet wenschelijk zou zijn." Wij hebben met bevreemding van dit schrijven kennis genomen. Het is niet louter particuliere nieuwsgierigheid welke ons dreef deze rondvraag te doen; wij zouden meenen dat het van belang kan zijn en dat het publiek in deze dagen ook wel recht had te weten hoe betreffende den algemeenen gezondheidstoestand'hier ter stede, de per soonlijke indruk is van hen, die het best daaromtrent 'n oordeel kunnen uitspre ken. 'n Halve eeuw geleden kwam 'n hoog hartige afwijzende houding tegenover de pers vaker voor en nog hooft men 'n dood enkele keer wel eens zeggen„wat gaat dit of dat het publiek aan" of „waar steekt die pers haar neus in"; wij hadden geen oogen- blik gemeend dat in 'n zaak van zoo alge meen belang, 'n vraagstuk van zoo groote sociale beteekenis de Amersfoortsche ge- neesheeren niet gaarne zouden medewerken om hetzij hunne geruststellende bevinding mee te deelen, hetzij, zoo zij ernstiger symp tomen meenden te ontdekken, de bevolking tijdig den ernst van den toestand te doen be seffen Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. Sedert de verklaring van Clemenceau in de wandelgangen van de Kamer, waarin hij zijne meening over den toestand op den twee den dag van het Duitsche offensief in het westen weergaf in de woorden„Ik ben vol komen tevreden; alles gaat goed", zijn acht 1 dagen verloopen. Wij hebben sintsdien op nieuw uit zijne verklaringen in de legercom- missie van de Kamer vernomen, hoe hij den stand van zaken beschouwt. Daaruit blijkt, dat zijn aanvankelijk optimisme hem in den steek heeft gelaten. Hij schijnt zelfs zeer terneergeslagen geweest te zijn; maar kort voordat hij in de commissie verscheen, is zijne stemming verbeterd; hij had den indruk gekregen, dat de pogingen van den vijand in kracht afnamen, en daarin vond hij aanlei ding om te zeggen, dat met het steeds nader komende oogenblik van het in actie komen4| der Fransche en Engelsche reserves de slag een nieuw aanzien zou krijgen, zoodat hij alle reden vond om te hopen, dat de vijand zijne*| winsten niet zou behouden. Zelfs Clemenceau is dus tot het inzicht ge komen, dat de zaken op het strijdtooneel in het westen slecht gaan voor de geallieerden. De Engelsche bewindslieden hebben nooit eene andere opvatting gehad. Zij troosten hunne londgenooten er mee, dat de generale staf niet anders had verwacht, dan dat in het begin van den strijd, die nu aan den gang is, de omstandigheden in het nadeel vanfile ge allieerden zouden zijn. Maar dat de slagen, die zij hebben te verduren, zóó krachtig zou den neerkomen, valt hun toch blijkbaar uit de gis. Daarvan getuigen de opwekkingen, die de Engelsche ministers loten uitgaan om aan te sporen tot nieuwe krachtsinspanning en grooter offervaardigheid. Het zijn ware nood kreten. De munitieminister Winston Chur chill doet een beroep op de vaderlandsliefde van het personeel, dat werkzaam is in de Engelsche munitiefabrieken, om de rust, die hun op Paschen was toegedacht, prijs te geven, opdat de verliezen, die in de afgeloo- pen dagen van strijd zijn geleden aan wape nen en munitie, ten spoedigste worden aan- geVuld. Lloyd George richt zich tot den bondgenoot aan de overzijde van de Oceaan. Hij heeft den Britschen gezant te Washing ton opgedragen aan allen, die het willen hoo- ren, te verkondigen, dat Engeland zich thans op het kritieke tijdstip van den oorlog be vindt, waarin het Engelsche leger, aangeval len door een geweldige overmacht van Duit sche troepen, gedwongen is geworden terug te trekken. Daaraan wordt vastgeknoopt een beroep op steun, in de dringendste termen ingekleed; aan Amerika wordt het gewicht van den factor tijd in den oorlog op het hart gedrukt onder opmerking, dat het belang van den aanvoer van Amerikaansche versterkin gen in den kortst mogelijken tijd naar het front in Europa niet hoog genoeg kan wor den geschat. Uit Washington is als antwoord op dezen oproep vernomen, dat men alle krachten in spant en m-et vertrouwen hoopt, in den loop van het jaar een millioen manschap pen of meer in het veld te brengen. Dat brengt intusschen geen nieuws; men wist van vroeger reeds, dat daartoe het voorne men bestond. Of dat voornemen zal zijn te verwezenlijken, is eene andere vraag. Het vraagstuk van de scheepstonnage blijft de plek, waar de schoen wringt. Ook dat is geen nieuws, behalve in zóóver, dat uit de herhaling van die reeds bekende mededee- ling blijkt, dat de roof, waardoor op neutrale scheepsruimte beslag is gelegd, den ton- nagenood niet heeft weggenomen. Maar zelfs wanneer Amerika in de moge lijkheid was getrainde troepen in voldoende hoeveelheid uit te rusten en wanneer er toereikende scheepsruimte beschikbaar was om die troepen over den oceaan te brengen, dan zou het nog de vraag zijn of dit de En tente zou baten. Het komt er bovenal op aan, dat de hulp uit Amerika tijdig zal kunnen ingrijpen aan het front. De nadruk, waarmee Lloyd George wijst op het gewicht van den factor tijd in den oorlog, herinnert ons er aan, dat spoedige hulp hier dubbele hulp is. Men bevindt zich op het westelijke oor- logstooneel thans in omstandigheden, die levendig herinneren aan de veelbewogen eerste oorlogsweken. Toen droeg de strijd het karakter van een bewegingsstrijd in op tima forma. Daarop zijn eenige jaren ge volgd, waarin men had een stellingstrijd. Het scheen ondoenlijk den strijd te bren gen van de plek, waar de beide legers zich hadden ingegraven. Nu is dat anders. Wat aan de Entente-legers nooit gelukt is, noch aan de Somme, noch in Vlaanderen, noch in Champagne, noch op eenige andere Dlek van het westelijke front, dat is aan het Duit sche legerbevel gelukt. Na 3X jaar is men teruggekeerd tot den bewegingstrijd. De Duitsche*legers rukken vooKvaarts, en de strijdmacht*van de Entente ziet zich weer, zooals in de maanden Augustus en Septem ber 1914, geplaatst voor de taak om den met Geweldige kracht vooruitdringenden vijand in zijn opmarsch te stuiten. Wanneer zij daarin slaagt, wordt het mogelijk dat de hulp uit Amerika tijdig genoeg zal komen, om op de eindbeslissing invloed uit te oefe nen. Maar slaagt zij daarin niet, dan zal de strijd lang beslist zijn, voordat de Ameri kaansche hulp ter plaatse kan zijn. Dat is het wat den toestand thans voor de Entente zoo kritiek maakt. De oorlog. De Duitsche bulletins maken melding van plaatselijke gevechten aan belde zijden van de Scarpe, dus in het meest naar het noor den gelegen gedeelte van het strijdfront, waarin in de voorste Engelsche stellingen gevangenen gemaakt werd r\, en van succes vollen strijd tusschen de Somme en de Avre, waarin de tegenstander werd aangevallen en naar het westen en noordwesten werd terug geworpen. T^p noorden van de Somme was het een rustige dag en in het zuidelijk frontgedeelte mislukten Fransche tegenaanvallen tegen het nieuwe front tusschen Montdidier en Noyon. De Engelsche en Fransche bulletins stem men hiermee in hoofdzaak in overeenal leen gewogen zij van handhaving van de stellingen, waar de Duitschers spreken van het afslaan van tegenaanvallen. Havas brengt nieuwe verklaringen van den Franschen mir.ister-president Clemenceau, waarop van toepassing is Napoleons woord van de Bourbons„Niets geleerd en niets vergeten." Hij constateert met voldoening, dat het resultaat, waarnaar de Duitschers in de vorige dagen hebben gestreefd, de schei ding van de legers, niet is verkregen en ver wacht voor het vervolg het beste van de krachtsinspanning der troepen onder het voortaan eenhoofdige opperbevel. P a r ij s, 3 0 Maart. (Havas). Een Duitsch projectiel, dat geworpen is door het vèr dragend Duitsche kanon, is gevallen op een kerk in de streek van Parijs, terwijl er' de Goede Vrijdagdienst gehouden werd. Er waren 75 dooden en gewonden, meerendeels vrouwen en kinderen. Ook verleden Zondag is een kerk getrof fen tijdens de hoogmis, waarbij verscheide- nen gewond werden. President Poincaré heeft de plaats van het onheil bezocht, waar ook Clemenceau en de aartsbisschop kardinaal Amette met den pastoor van de kerk zich bevonden en begaf zich daarna naar de hospitalen. In de onderhandelingen over den vrede met Rumenië is principieele overeenstem ming verkregen, maar. de overleggingen over de détails op economisch gebied vor deren nog een paar weken commissorralen arbeid, wanrvoor.de aanwezigheid van de politieke leiders der centrale mogendheden in Bukarest niet noodig is. Wanneer dit werk ten einde is gebracht, zullen zij naar Buka-» rest terugkeeren. Rome, 29 Maart. (Stefani). Tenge volge van het ontslag van den minister van oorlog Alfieri heeft ook de onderstaatssecre taris Montanari ontslag gevraagd en er op aangedrongen, dat hem een commando aan het front werd opg^ dragen. Tot zijn opvolger Ij benoemd luitenant- generaal De Martini. Londen, 29 Maart. (R.) De Daily Chronicle bericht, dat bijna onmiddellijk de aankondiging voor de deur staat der ver- eeniging van de Engelsche en Fransche leiding van de militaire operatiën in Frank rijk.. Bij de regeling, die men op het oog heeft, zal een invloedrijke rol worden toe gewezen aan generaal Foch. B e r 1 ij n, 2 9 M a a r t. (W. B.) De Züri- cher Morgenzeitung schrijft: De sluiting van de Fransch-Ualiaansche grens is gemoti veerd door de terugzending van de En- gelsch-Fransche strijdkrachten uit Italië naar het westelijke front. De terugzending is ge schied ondanks de dringende waarschuwing van het Italiaansche opperste legerbestuur, dat het front niet verzwakt moest worden. P a r ij s, 2 9 M a a r t. (R.) De Kamer heeft een wét aangenomen, waarbij de lichting 1919 onder de wapenen wordt geroepen. Londen, 29 Maart. (R.). De Press Association verneemt van gezaghebbende zijde, dat, ofschoon door het kabinet nog geen besluit is genomen, waarschijnlijk de leeftijdsgrens voor den dienstplicht zal wor den verhoogd. Washington, 29 Maart. (R.) De War Trade Board heeft bekend gemaakt, dat een nieuwe regeling tot stand gekomen is tusschen de Vereenigde Staten en Japan, waarbij is bepaald, dat Japan dadelijk stoom schepen van 100.000 ton capaciteit be schikbaar zal stellen in ruil voor staalleve- rantiën. Er worden onderhandelingen ge voerd over de overdracht van 200.000 ton nieuw gebouwde schepen op dezelfde basis. Genua, 29 Maart. (R.) De krijgsraad, die vonnis heeft geveld in de hoogverraad- processen in verband met de electrische cen trale te Genua, heeft de beklaagden Königs- heim, Hampt, Martelle en Hess ter dood ver oordeeld en de vier onderen tot dwangarbeid voor den tijd van twintig jaar. Oost-lndiê Nieuwe kolenvelden fn Centi-nal- Rorneo. Uit Batavia wordt geseind dat door den regeerings-mijndienst een nieuw kolenveld in Centraal-Borneo is ontdekt, hetwelk steen kool van uitmuntende kwaliteit bevat. Salarissen burgerlijke R ij k s a m b t e n a r e n. Het rappört der Staats-commissie Stork voor de herziening der salarissen van de burgerlijke Rijksamb tenaren is thans definitief- vastgesteld en eker.d. Er wordt beoogd de herziening gebroken werden en verscheidene duizenden i te doen ingaan gerekend van 1 Aoril i terwijl de behandeling door de Tweede Ka mer beslist vóór het reces wordt verwacht. Over het algemeen zullen, naar de N. R. Ct. verneemt, de voorgestelde verhoogingen te leurstellen. S o c i a a Mi y g i 6 n i s,t h e toe standen in Zui d-L imburg. Bij be schikking vin den Minister van Staat, Mi nister van Binnenlandsche Zaken, is inge steld eene commissie, aan welke wordt op gedragen een onderzoek in te stellen naar de sociaal-hygiënische toestanden in Zuid- Limburg en het aangeven van de maatrege len, die ov*r het geheele gebied dienen genomen te worden om verbetering van den minder goeden hygiënisohen toestond te verkrijgen, en zijn: benoemd van die commissies a. tot lid en voorzitter, jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaol, te Maastricht; b. tot lid en secretaris, C. Camp, aalmoe zenier voor sociale werken, secretaris van het Limburgsche Groene Kruis, te^Roer- mond. H r. Ms. Hertog Hendrik on der bevel van den kapitein ter zee de Jon- cheere, is gisterochtend vroeg uit Bergen te Nieuwediep aangekomen. Opschorting van straffen. Gevolg gevende aan een verzoek van den minister van oorlóg, heeft de opperbevel hebber, naar de N. R. Ct. meldt, het onder staande ter kennis van de landmacht ge bracht Wanneer een militaire chef een verzoek of beking van een, onder zijn bevelen die nend militair ter doorzending aan den mi nister van oorlog ontvangst, of wel, wanneer eenig verzoek of beklag als vorenbedoeld door genoemden minister tot het instellen van een onderzoek- of om (e dienen van be richt en raad in handen van den militairen chef wordt gesteld, zal deze ingeval hij hetzij het verzoek of beklag naar den vorm, hetzij eenige, in het geschrift voorkomende uiting naar den vorm of naar het wezen strijdig acht met de krijgstucht de uit oefening van de hem ter zake toekomende straf bevoegdheid opschorten, totdat hom de beslissing van den minister op het onder- wecpelijk verzoek of beklag, zal zijn mede gedeeld. Hij zal alsdan bij de overweging, of alsnog strafoplegging in het belang van de handha ving van dc krijgstucht gevorderd wordt, mede in aanmerking nemen de beslissing van den. minister op het verzoek ol beklag, en met name hetgeen hem daarbij eventueel door den minister nopens .een krijgstuchte- lijke afdoening zal worden kenbaar gemaakt. Uit den aard der zaak heeft de militaire chef bij de doorzending van het ve.zoek of beklag aan den minister van oorlog gelegen heid zijn gevóelen aangaande de krijgstuch- telijke zijde der zaak uit te spreken. Geldt het beklag echter een bezwaarschrift nopens een uitgebrachte beoordeeling, dan voegt hij aan dat stuk geenerlei weerleggingen of beschouwingen toe. De burgemeester van Nibbixwoud, de heer .1. Zeilemaker, heeft tegen 1 Mei a.s. eervol ontslag gévraagd. Te Amsterdam is overleden, in den ouderdom van 78 iaar,- de heer E. M. van Lier, arts, oud-officier van gezondheid. J. A. G. J u l e n. f Te Bergen op Zoom is op 48-jarigen leeftijd overleden de heer J. A. G. Juten, de stichter van het blad „de Avondster". Naderland en da oorlog Stc i:>l)e:il«sDiemliK; onzer vloot. Bericht is ontvangen dat de Neder- londsche schepen Noordijk en LJildum, die te Halifax lagen met ladingen salpeter, even eens gerequireerd zijn. ■>e Kien w-Amsterdam. Blijkens telegrafisch bericht van den Nederlandschen gezant te Washington is de „NWuw Amsterdam" vertrokken met 1857 passagiers, waaronder 58 kapiteins, 534 stuurlieden en machinisten en 1047 leden van de bemanningen van door Amerika ge- requireerde Nederlandsche, schepen. Voorts bevat het schip alleen de loding rijst, overgeladen uit de „Samarinda". De directie von de Kon. Ned. Stoom boot Maatschappij en den Kon. West-Indi- schen Maildienst heeft -telegrafisch bericht uit New-York ontvangen, dat de gezagvoer ders en de bemanningen der volgende, in Amerika in beslag genomen stoomschepen met het s.s. Nieuw-Amsterdam naar Neder land vertrekken: de Adonis, Bacchus, Hercu les, Mercurius, Nep tun us, Poseidon, Triton, Vesta, Nickerie, Prins der Nederlanden, Fre- derik Hendrik en Prins Willem I. i»e maant,westie. De Haagsche berichtgever van „Het Volk" die getracht heeft in gewoonlijk goed ingelichte kringen zijn licht op te steken, kreeg uit hetgeen hem ter oore kwam, den indruk, dat het niet zeer waarschijnlijk is, dat onze regeering aan de geassocieerden zei mededeelen, schepen naar Amerika te zullen zenden om koren te halen. Een volkomen definitieve beslissing in zake het antwoord schijnt nog niet door onze regeering ie zijn genomen. Indien onze regeering .het voorstel ore schepen te sturen zal afslaan, zal zij dit doen in de verwachting dat daarmee de zaak niet uit is. Het komt hier op de w ij z e van beschik baarstelling aan. In dit huidige stadium van de zaak zijn de geassocieerden, na van onze zwakheid te hebben geprofiteerd om een onrechtma tigheid te begaan, wel zoo goedgunstig eenig graan te onzer beschikking te willen stel len. Het gevolg van het an woord der Neder* landsche regeering zal, naar vermoed wordt, zijn, dat de geossocieerden den vorm, waar in zij het aanbod hebben gedaan, wijdt en. Hierop schijnt onze regeeri-ng te willen aansturen. Wijzigen.... op welke manier? Door grnon naar ons land te laten bren gen .hetzij met Amerikaansche schepen, hetzij met eenige Nederlondsche gerequi- reerde schepen, die alsdan aan de reeders zouden kunnen worden teruggeven, hetzij op eenige andere manier. In elk geval op een wijze, die aan onzo regeering geen concessies kost èn wat be treft het begrip van de onrechtmatigheid der requisitie én wat aangaat het gevaar, dat do hoeveelheid jjórequireerde scheepsruime nog met 100.000 ton zou worden vermeer derd. (Inmiddels kwam naar men 'weet uit Ncw- York het bericht dat de Amerikaansche re geering de Maasdijk-' en dc Poeldijk" voor het vervoer var» graan wil afstaan. Eenige opheldering te dezer zake doen onze Reg co ring is wel noodig. 51e militaire grmuiroorrawil. Men schrijft ons uit 's-Cuavenhage Ten einde verlenging von den termijn clet broodkaarten te voorkomen, schijnt door sommige gemeentebesturen te zijn aange drongen op het voor dadelijk gebruik be- schikboar stelen van den militairen graan voorraad, welke binnen de Stelling van Am sterdam ligt opgeslagen. In verbond daarmede, w ijst men e. ons op, dat voor den soldaat fe velde brood in vele omstandigheden het eenig verkrijgbaar voedsel zal zijn. De aanbevolen maatregel zou den waar borg voor de veiligheid van ons land, welke in het gemobiliseerd leger gelegen is, denk beeldig maken en vooral in de tegenwoor dige omstandigheden een rechtstreeksch ge» vaar opleveren voor ónze zelfstandigheid. Voorts werd er op gewezen, dat bij insluiting van de Stelling van Amsterdam, de militaire graanvoorraad zoowel voor het leger alf voor de burgerbevolking bestemd is. .aas nis tegemoetkoming. Inzake de extra-kaasdistributie "teaanvul ling van het broodtekort maakt d T c 1. hog melding von eene circulaire van Jen minis ter van landbouw aan de burgemeesters, waarin minister Posthuma verklaart dat de kaasproductie op het oogenblik niet toelaat méér beschikbaar te stellen dan 7 O K.G. per duizend inwoners boven 1 jaar. Dit zou dus beteekenen een beschikbaarstelling van 70 gram kaas per hoofd per week. Nog géén driekwart ons dus. In zijn schrijven aan de burgemeesters, zegt de minister verder, aan te nemen, „dat in vele gemeenten niet meer dan de helft ran de inwoners deze kaas zal betrekken en het dus misschien m o g e 1 ij k is, per per-, soon die deze kaas ter aanvulling van zijn voedsel behoeft, ongeveer 150 gram of IX ons per week beschikbaar te stellen." Vet c-j vleescli. De „Maasbode" verneemt, dat er nog slechts eenmaal vet zal worden gedistribu- Hei/elfde lad zegi uit goede bron te ver nemen, dat inet de huidige vleeschrantsoe- r eering zal worden doorgegaan tot Augus tus, waarna tol zee. ingrijpende moftüege- len zal moeten worden ovprgegaan. Ritueel vet. De Israël, kerkbesturen hier te lande hebben van het vet-dislributiebureau be richt ontvangen, dat voor de Israëlieten maandelijks tegen afgifte van bon bij da slagers een H.G. ritueel vet per persoon verkrijgbaar zal worden gesteld. Bewaren ran Kfteoinlonceerde melk mol suiker. Gemeld wordt Door het Bureau von MededccKngen inzak® de Voedselvoorziening werd ongeveer 20 Fe bruari 1.1. medegedeeld, dat Gecondenseerd® Melk met suiker, welke reeds in 1017 was ingo- kocht, zich over het algemeen ook in het aan slaande zomerseizoen goed zal houden. Enkele fabrikanten dcclen mede, dat zij voor deze medcdceling niet dc verantwoordelijkheid kunnen dragen. De vroeger hier te land< in omloop zijndd exportmerken werden gedurende den oorlog ge leidelijk vervangen door de z.g. „Home Trade qualiteiten", vette voor spoedig gebruik be stemd zijn. Ook werden vele nieuwe merken, welke vroc uitsluitend voor dit doel voor Engeland be* rcid werden, in den handel gebracht Het komt daarom gewenscht voor de voor schriften, gepubliceerd in de dagbladen van 8 Januari zooveel mogélijk in adht te rtemen en er niet te veel op te vertrouwen, dat de tegen woordige in omloop zijnde merken geschikt ziin jiu ook het warmere seizoen door te maken. Ook al worden de bussen niet door gisting bol, toch bfestoat er kans dat de melk dik en minder aangenaam van smaak wordt. Het gcbraöc von oude voorraad gecondea*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1