„DE EEMLANDER" niBMiHmniiiisüsifas BUITENLAND BINNENLAND KOLONIËN. 16e Jaargang, No. 215 IDflUUCUCUTCDDilC PCT 5 ®"nden T00T Amen. AcJnNtifltnlürnlIa foort f l.S0, Idem franco pet post f TJXX per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.14, afzonderlijke nummers 0,05. Wekelijkseb bijvoegsel »D* Hollandsche Haisrtvuw (onder redactie *an Thdièse Hoven) iptx 5 maanden 50 cent. ^«'ekelijkscb bfjvocgsd +Wereldrevue* per 3 maanden 60 cent AMERSFOORTSC' Vrijdag 5 April 1918 HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL, HOEK utrschtschestii. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 dienstaanbiedingen 1-5 tegels f 0.50, gtnote letter» naar plaatsruimte Voot handel en bedrijf hestaaa zeer voordeelige bepalingen lol het herhaald adve» tcetcn In dit Blad, bij abonnement Eene dmilalrt bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De wereldstrijd in het westen. Plotseling is het groote offensief den 21en van de vorige maand begonnen en evej\ plotseling is het gestaakt. Gedurende de Paaschdagen was de verflauwing van den strijd merkbaar. Wat na Paschen is gebeurd, ds niet van de geringste beteekenis. Terwijl in de voorafgegane dagen divisiën in massa elkaar bevochten, was het gewichtigste wa penfeit, dat het Duitsche hoofdkwartier den Sen April vermeldde, een nachtelijke aan val van Engelsche compagnieën tegen Ayette, die in een tegenaanval w^rd afge slagen. Sintsdien hebben wij een paar ma len vernomen, dat er niets was te berichten, waarmee de berichten van de andere zijde geheel accoord gingen. Het laatst ontvan gen bericht spreekt van „voortzetting van 'de Duitsche aanvallen ten Zuiden van de iSomme". Maar dat heeft niet de beteekenis van eene hervatting van den grooten aanval en verandert niet het feit, dat de strijd nu weer in eene periode van stilstand is ge komen. Plotseling is intusschen in dit geval niet synoniem met onverwacht. Het offensief, dat den 21 en Maart is begonnen, was de vrucht ven eene voorbereiding van een aan tal maanden. En thans, nu de strijd wel nog ru'et geheel is gaan rusten, maar toch blijk baar de bewegingsstrijd, die den 21en Maart 5n gang werd gebracht, is gestaakt, put men Bich uit in verzekeringen, "dat dit het ge volg is van diep doordenken en rijp overleg. Van Duitsche zijde wordt betoogd, dat na den zoo goed geslaagden voorwaartschen marsch, die op sommige punten meer dan 80 K.M. bedraagt, natuurlijk een pauze moest intreden om een nieuwen strijd voor ïe bereiden. Zoo is het ook geschied in Ga- iicië waar, nadat de San was bereikt, een vrij lange pauze is gevolgd, na welker einde de storm met des te meer succes weer losbrak. Hetzelfde is ook in Italië gebeurd, nadat de Tagliamentoliniê was bereikt. Aan de andere zijde is men 't daarmee volkomen eens. Havas spreekt van een entTe-acte, die is begonnen, maar waarna een nieuwe vloedgolf is te verwachten. Een hooge Engelsche militaire autoriteit heeft aan Reuter verklaard, dat het een beuzel achtige onderstelling is te meenen, dat de operatie geëindigd is, omdat de vijand - tijdelijk is gestuit; men moet zich voorbe reiden op eene herhaling van het offensief, niet alleen aan de Sommé, maar ook in Italië, waar volgens de aanwijzingen een Oostenrijksche aanval in de maak is. Waar beide partijen 't er over eens zijn, dat de strijd slechts tiidelijk is gestaakt en dat er mee moet worden «erekend, dat hij zal worden hervat, is het van belang vost te stellen, hoe nu de stond van de strijdende legers is. Die kan aldus samengevat wor- 'den Het verst is het leger van Hutier voor uitgekomen. Terwijl het in het westen aan •den 'bovenloop van de 55 KM. lange Avre en van het bij Pierrepont daarin van het zuiden uitmondende riviertje Les trois Doms een brughoofd op de hoogten tegenover Wontdidier heeft bevochten, is zijn zuidfront gekomen op de liin AssainvillersOise- dal, ten zuiden van Chauny, bij het de laagte 'beheerschende fort Renaud bij Noyon. Het Staat op zijn geheele front tegenover Fran- achen, die hunne nieuw ontboden korpsen tot Sn de streek van Moreuil hebben moeten in het vuur brengen en zelfs eenige regimenten hebben moeten afstaan aan de Luce in het Engelsche front. De uitzetting van het Fran- scbe front naar het noorden toont, hoe gTOOt de bezorgdheid van den tegenstander is voor het verbreken van het verband met de Engelschen door een Duitschen aanvals- stoot op Amiens. Van Hangard aan de Luce ligt het centrale punt Amiens slechts 20 KM. verwijderd. Het baanvak Amiens— Montdidier is in zijn noordelijk gedeelte voor transporten uitgeschakeld, eveneens 'het baanvak van Amiens naar Clermont en dot van Creil naar Parijs, omdat zij onder het vuur van het Duitsche vèr dragende geschut liggen. Ter beschikking staan nog de lijnen AmiensBeauvais—Creil en Beauvais BeaumontParijs. Verder naar het westen maakt de verbinding tusschen Amiens en Parijs den omweg over GournayChau- mont—Pontoise en een nog wijdere omweg loopt over Rouen. De Somme werd voor den oorlog op haren loop tusschen Amiens en Abbeville slechts doorsneden door de lijn naar Doullens in de richting Zuid-Noord. Men ziet hieruit welke buitengewone stra tegische waarde het spoorwegkruispunt Amiens bezit voor de verbinding tusschen het Engelsche front in het noorden en het Fransche zuiden. Van Moreuil af staan de Engelschen naar Het noordoosten in den hoek tusschen Avre en Somme, dan ten oosten van Cerbie en ten westen van Albert. Het front loopt ver der over Hebuterne en Ayette naar Tilloy een den weg Atrecht—Kamerijfc en krijgt daar aansluiting aan de oude liniën ten oos ten van Atrecht. Men ziet op de kaart, dat het Fransch- Bngelsche front over eene groote breedte peer belangrijk is ingedrukt. Intusschen is h«t gelukt dit front als strategische eenheid ki stand ar houden. Er zijn enorme krach ten verbruikt moeten worden om, nadat ofe stellingslimën verloren waren gegaan, het op rollen van het geheele front te beletten; groote verliezen aan menschen en materieel en aan kostbaar terrein zijn geleden. Maar de voeling tusschen de Engelschen en Fran- schen is gehandhaafd gebleven. Of dit nog mogelijk zou zijn nadat Amiens verloren is gegaan, is aan ernstigen twijfel onderhevig. De verdediging van Amiens is daarom van vitaal gewicht voor de geallieerden, en wan neer de strijd met den nadrukr waardoor het jongste offensief zioh kenmerkte, wordt her vat, dan zal Amiens er het middelpunt van zijn. De oorlog. De strijd in het westen leeft weer op. Het avond-bericht uit Berlijn gewaagt van nieu we successen, die iJij de voortzetting van de Duitsche aanvallen ten zuiden van de Somme werden bevochten. Uit de berichten van de andere zijde blijkt, dqt de successen, waarop hier wordt gedoeld, zijn behaald in de buurf van Hamel en in den terreinhoek tusschen de Luce en de Avre. Laon, dat door het jongste Duitsche of fensief achter het Duitsche front is komen te liggen, wordt door de Franschen bescho ten, die met de Duitsche soldatenverblijven ook de stad vernielen. Bij wijze van vergel ding hebben de Duitschers hun geschut ge richt tegen wat na de vroegere beschietin gen nog van Reims is blijven staan. Londen, 4 April. (R.) Officieel be richt. De premier is hedenmorgen van een be zoek aan het front met Clemenceau terugge keerd. Zij bezochten veldmaarschalk Haig ëh de generaals Pétain, Foch, Pershing en Bliss. London, 4 April. (R.) Met het oog op den toestand aan het westelijke front hebben hel uitvoerend bestuur van de Labour Party en de parlementaire commissie van het Trades Union congres besloten tot verda ging van de openbare vergadering, die zou worden gehouden in de Queens Hall le Lon den om den internationalen veldtocht tot ondersteuning van de arbeiders-oorlogsoog- merken en de politiek van maatschappelij ke n wederopbouw te openen. Henderson en zijne medestanders heb ben hunne propaganda uitgesteld om geen andere reden dan den wensch om zelfs den schijn te vermijden, dat zij zich willen af scheiden van de natie. Stockholm, 3 April. (W. B.) Naar de Allehanda verneemt, heeft de Zweedsche regeering alle reeders in het land per tele graaf opgeroepen tot eene beraadslaging op Zaterdag a.s. Waarschijnlijk zal die loopen over een groote tonnage-overeenkomst met Engeland. In verband hiermee deelt het blad mede, dat van de goederen, die Zwe den zou krijgen op grond van de eerste, zoo genaamde kleine overeenkomst met Enge land, tot dusver nog niets is ontvangen. Verder brengt de Allehanda het bericht, dat Duitschland voor April de aanvoer van kolen naar Zweden met een derde vermin dert. Petersburg, 3 April. (R.) Anti-jood- sche progroms worden bericht in de Ukraine. De Petersburgsche commune ontkent of ficieel, dat Russische detachementen deelne men aan den strijd in Finland. Moskou, 3 April. (R.) Sedert de Duit schers Poltawa hebben bezet, is de toestand van de revolutionairen zeer ernstig. Sterke colonnes rukken thans op naar Gharkow. Sovjets-afdeelingen bieden tegenstand aan de vijandelijke fnassa's in de districten Char- kow en Poltawa. Naar gemeld wordt, hebben de Duitschers 3 millioen poed graan in Poltawa in beslag genomen, die zij naar Duitschland vervoe ren. De Ukrainiërs wenden ernstige pogingen aan om Jekaterinoslaw te nemen. De raad van Vologda heeft geweigerd aan de groothertogen toe te staan zich daar te vestigen. Washington, 4 April. (R.) Het Scheepvaart-departement heeft gelast, dat voortaan schepen van grooter inhoud moe ten worden aangebouwd. Order is gegeven tot het bouwen van drie betonnen schepen van 7500 ton bij wijze ,van proef op een werf aan de kust van den Grooten Oceaan. Het plan wordt overwogen, om aan de Groote Meren stalen schepen van 1000 ton te bouwen en deze door het kanaal naar z"ee te brengen. Tokio, 4 April. (R.) -Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat er een over eenkomst is gesloten tusschen Japan en de Vere-enigde Staten, waarbij Japan 4500.00 ton scheepsruimte levert, waarvan 150.000 ton onmiddellijk, zonder eenige andere voorwaarde dan de bepaalde vergoe ding. De Japansche regeering maakt onder scheid tusschen de vergoeding voor het ge bruik in hef Westen en in het verre Oosten. Dit zal een uitgave met zich brengen van 18 millioen yen. Tusschen Mei en December zal opnieuw 100.000 ton scheepsruimte worden gele verd, in den vorm van nieuwe schepen, waarvoor voor elke ton scheepsruimte een ton staal zal worden terug ontvangen. De overblijvende 200000 ton zullen later worden geleverd en gebouwd worden onder voorwaarden, die beide panijen bevredigen. De heele zaak is geregeld door den Ame- rikaanschen ambassadeur en met volle in stemming <an de regee ing en de scheeps bouwers. New-York, 4 April. Volgens een tele gram uit Managua (Nicaragua) is in Zuid- Costarica eeo revolutie uitgebroken. De op standelingen opereren vanuit Panama. De pro-Duitsche propaganda tegen de ge allieerden is Lij besluit van president Cha- mono verboden. Aan de firma's, die op de Amerikaansche zwarte lijst staan, is het gebruik verboden van de nationale telegraaf en telephoon van Nicaragua. Oo«Mndlê. Tentoonstelling Soerabaj». De commissie voor een Nederlandsche inzending aan de A. N. 1. T. A« heeft van het bestuur der A. N! I. T. A. te Soerabaja bericht ontvangen, dat de tentoonstelling is uitgesteld en gehouden zal worden op een nader te bepalen tijdstip na het einde van den oorlog. De commissie heeft haar werk zaamheden voorloopig beëindigd en hoopt deze t. z. t. weder ter hand te kunnen ne men. Raming koffieoogst 1918. Blijkens van den Gouw-Generaal van N.- Indië ontvangen draadbericht van 17 Maart wordt de gouvernementskoffieoogst op Java voor het loopende jaar geraamd op 20.000 pikols. Aan de StaatscOureru van gisteravond ont- leenen wij nog de volgende Kon. besluiten in zijnen rang en ouderdom van rang overge plaatst bij het wapen der infanterie, met bestem ming om te worden geplaatst bij de ]ud\tvaart- afdeeling, de reScrvc-twecde-luitenant W. A. Faure, van het regiment grenadiers op daartoe door hem gedaan verzoek, eervol ontslag uit zijne betrekking verleend aan den adjunct-commies bij het Departement van Oor log C. Rientsma herbenoemd tot voorzitter en plaatsvervan gend voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Venlo, mr. W. Wol- ters, advocaat en procureur te Venlo, en Ch. J. Smeets, aldaar benoemd tot voorzitter der plaatselijke com missie voor de ongevallenverzekering te Zalt- bomtnel, W. B. Kronenburg, burgemeester der gemeente Driel herbenoemd tot voorzitter der plaatselijke commissie voor de ongevallenverzekering te Oud-Beijerland, B. den Boer, aldaar benoemd tot adjunct-commies bij de Rijksver zekeringsbank, L. Gouma, thans tijdelijk ambte naar bij die instelling bevorderd tot commies der posterijen en telegrafie 2e klasse, H. J. Gruyff en J. Lammers, thans commies der posterijen cn telegrafie 3de klasse. De Staatscourant van 4 April bcvai o. a. de volgende besluiten: benoemd bij de infanterie bij hun tegen woordig korps tot reserve-2e luitenant de vaandrigs K. D. Koning van hel 7e, -en J- M. Stas. van het 18e regiment en bij de vesting artillerie de vaandrigs J. II. A. Thomas, van het 2e regiment; benoemd tót rechter in de rechtbank le Amsterdam mr. J. G. Meilink, commies-grif- fier bij de Tweede Kamer te 's Gravenhage; op verzoek eervol ontslagen J. II. A Daul- zenberg, registratie-ontvanger te Heerlen; benoerpd tot expert bij de scheepvaart inspectie in het 4e district IJmuiden O- Wage naar, scheepsbouwkundig opzichter bij de marine le Rotterdam; op verzoek eervol ontslagen J. C. Viergever# voorman .bij 's Rijks Munt. erkend en toegelaten als consul van België te Makasser voor het gouvernement Celebes en onderhoorigheden en de residentiën Amboina, Menado, Ternate en onderhóorigty?den en Timor en onderhoorigheden, de heer M. Seeuwen tijdelijk opgedragen het geven van onderricht in en leiding bij de beoefening van gymnastiek en sport door personeel der zeemacht, aan den heer J. H. van Dijk, gymnastiekonderwijzer benoemd bij het reservepérsoneel der land macht, bij het personeel van den geneeskundi gen dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2de klasse, de heer AI. H. G. A. Tholen, arts benoemd bij het reserve-personeel der land macht, bij de infanterie der landweer, tot re serve-kapitein, de reserve-eerste-luitenanl J. M. Stoop, van het T6e bataljon-; bij de infanterie der landweer, tot landweerplichtig-kapitein, de landweerplichtig-eerste-luiienant J. L. A. Ode- kerken, van het 48e bataljon benoemd, bij het reserve-personeel der land macht, tot reserve-tweede-luitenant bij het wapen der infanterie, bij hun. tegen- wordig korps, de vaandrigs A. W. Westra van Holthe, van het le regimentF. P. H. Salden, van het 2e regimentJ. C. L. Klesser, van het 10e regimentG. Topzand, van het 5e regi ment K. D. Koning, van het 7c regimentH. Houwink, van het 11e regiment; de vaandrig J. M. -Stas, van het 18e regiment bij het 'wapen der cavalerie, bij zijn tegen woordig korps, de kornet jhr. E. O. M. van Nis pen tot Sevenaer, van het 4e regiment huzaren; bij het wapen der artillerie, bij de vesting artillerie, bij zijn tegenwoordig korps, de vaan drig J. H. A. Thomas, van het 2e regiment bevorderd tot administratief ambtenaar der le klasse bij de scheepvaartinspectie mejuf frouw P. J. W. Zalm, administratief ambtenaar dei«2e klasse bij de scheepvaartinspectie, werk zaam op de hoofdinspectie voor de scheepvaart, te Rotterdam benoemd bij. het Staatsboschbeheer tot hout vester. C M. van 't JHoff. thans adjunct-hout vester; tot boschwachter, M. Scheper, thans adspirant-boschwachtertot onderopziener der gebouwen, A. Hoek, en tot tijdelijk ambtenaar, J. J. A. van Alphen. Koninklijk bezoek anti «le hool<li»ta<l H. M. de Koningin is gister ochtend roet den gewonen, trein, die tc 10.35 aan het Cen traal Slation aankomt, van het Loo in de hoofdstad aangekomen. Op hel perron was Ier begroeting aanwezig de burgemeester van Amsterdam de heer J. C. W. Teilegen. In een open landauer met 2 paarden bespannen werd onmiddellijk langs het Damrak naar hel Paleis op den Dam ge reden. Zoowel voor het station als op hel Damrak had een groote menigte zich opge steld die het Vorstelijk gezin harlelijk toe juichte. Van het Paleis werd onmiddellijk uitgere den naar do Hoogte Kadijk tot het brengen van een bezoek aan <le Centrale Keuken. Daarna begaf dc Koningin zich naar het bureau aan dc afdecling Secretarie der Le- vensmiddclencommissic aan de Keizersgracht 75G om vervolgens naar hel Paleis terug te keeren. In den namiddag is II. M. uitgereden tot het inwijden en bezichtigen van de nieuwe Prfnsessc-kcrk. Gedurende den rit door de stad werd op enkele plaatsen, nis dc Koningin voorbijreed, uit de menigte hel geroep: „Honger! Wij heb ben honger!" vernomen. Doorgaans waren 't vrouwen die daartoe hel sein gaven en dan werd de kreet alras door meerdere overge nomen. Vooral aan do Hooglc Kadijk en voor de Centrale Keuken was er in dit opzicht nog al wat tumult. Er gebeurde echter verder niets bijzonders en te ruim half een was II. M. op liet Paleis teruggekeerd. Mei den trein van 5 uur heeft II. M. dc Koningin Amsterdam verlJten en is naar den Haag vertrokken. Dc minister van Oorlog, jhr. mr. De Jonge, bracht gister een bezoek aan het fort „Spijkerboor" in de Stelling van Am sterdam, waai-, zooals men weet, een tijdelijk Huis van Bewaring voor militairen, inzon derheid voor de wegens dienstweigering ge- detacheerden, is ingericht. Voorts bezocht de minister de Ned. Auto mobiel- en Vlregtirigenfabriek „Trompen burg" te Amsterdam. De minister werd bij deze bezoeken ver gezeld door majoor Insinger, chef van de afdeeling G^ierale Staf van zijn departe ment; door mr. Woltman, chef van de afdee ling Kabinet aan het departement van Oor log, en door 's ministers adjudant, kapitein van den generalen staf jhr. W. Röell. De waarneming van het Nederlandsche consulaat te Bombay is opgedragen aan den heer C. Krook. Duitsch consulaat te Vlis- s i n g e n. Naar wij vernemen is de Duitsche beroepsconsul, de heer Walfcher, belast met de waarneming van het Duitsche consulaat te Vlissingen, naar elders overgeplaatst en is de waarneming van bedoeld consulaat op gedragen aan dert beroepsconsul, den heer Von Tippelskirch. TweedeKemer. Aangezien de mi nister van Koloniën onverwacht wegens fa milieomstandigheden naar het buitenland moest vertrekken, kunnen de ontwerpen van zijn departement uitgaande, thans niet wor den behandeld in de Tweede Kamer. De minister van Marine heeft zich echter bereid veridaard de begrootingen van Su riname en Curasao en hoofdstuk XI (Kolo niën) der Staatsbegrooting voor 1918, be nevens het daarbij behoorende ontwerp tot wijziging en verhooging van hoofdstuk XI voornoemd (tegemoetkomingen wegens duurte van levensmiddelen) namens zijn ambtgenoot van Koloniën te verdedigen. De voorzitter der Kamer zal nu in de ver gadering van 9 April aan de Kamer voor stellen een aanvang te maken met de be handeling van de reeds medegedeelde lijst wetsontwerpen, beginnende met die betref fende de begrootingen van Suriname en Cu rasao en een hoofdstuk Koloniën met de suppleloire begrooting daarbij, doch met uit zondering van de ontwerpen betreffende: een krediet door den gouverneur-generaal van Ned.-Ind. geopend boven de begrooung voor 1917, intrekking van art. 73 van het Regeeringsreglement van Ned.-Indië, wijzi ging van de artt. 105 en -106 van dat Regle ment, wijziging van de Indische Mijnv/et en wijziging van art. 75 en aanvulling van art. 109 van meergenoemd Regeeringsregle ment; De agenda is voorts nog aangevuld met het wetsontwerp, houdende bepalinge* betref fende de Staatszorg voor de paardenfokkerij. Hr. Ms. Zeeland onder bevel van den kapitein ter zee Rambonnet ie gister middag 1 uur uit Nederlandsch-Indië in de haven van Nieuwediep binnengekomen. Huldiging van generaal O p h o r s t. De Amsterdamsche burgerij heeft Woensdag den afgetreden stellingcom mandant- gen .-majoor Ophorst een ovatie doen brengen, waaruit opnieuw gebleken is hoeveel vrienden de scheidende generaal zich in de hoofdstad, gemaakt heeft. Uit de huizen op de Stadhouderskade en Oosteinde had men de driekleur geheschen. Om half vier verscheen het muziekkorps van Depot VII op het door de politie afge zette gedeelte voor het huis van den afge treden stellirurconimandanL Onder leiding van den kapelmeester DicS Groeneveld, werd door het muziekkorps da Generaal Ophorst-Marsch uitgevoerd. Generaal Ophorst verscheen toen met zijn familieleden op het balcon, waarna de heefl Albert van der Horst, voorzitter van den Nat. Oranjebond „Wat ook vall' trouw staal pol, den afgetreden stellingcommandant toesprak. Namens de burgerij en vereerders van den generaal overhandigde hij dezen een krans, op welker linten met gouden letters stondi „Uit Hoogachtiiv en Sympathie aan Gene- roal-Majoor Ophorst". Na de toespraak bracht het publiek den generaal een hartelijke ovatie, die weer op zijn beurt met het militaire saluut dankte. Nederland en 'de oorlog inbeslagneming ontcr schepen. De Minister van Buitenlandsche Za- ken heeft aan de Tweede Kamer doen toe komen het reeds gepubliceerd schrijven van den Britschen gezant d.d. 22 Maart ken nis egvende van de in beslag neming rlcr Nederlandsche schepen in geassocieerde havens, en 's Ministers antwoord op dia mededeeling van 30 Maart, waarbij de Ne derlandsche regeering tegen die inbeslag neming protesteert. Daarbij verklaart del Minister het onmogelijk voor de Neder landsche regeering toe té stemmen in uit zending van- nieuwe schepen mei het oog op ontelbare moeilijkheden ter zake onder vonden, en op de verschillende voorwend sels, waardoor de Nederlandsche schepen, na te goeder trouw overzeesche havens te zijn binnengeloopen, daar voor onbeponl- den tijd zijn vastgehouden. Dikwijls om re denen, waarmede de schepen of hun lading niets hadden uit te- staan. Al hetwelk zijn hoogtepunt Jieeft gevonden in een laatstcn maatregel van inbeslagneming, zoo grie vend/voor het nationaal zelfgevoel. De Minister herinnert aan de weigering der 1 etters of assurance aan schepen in Amerika, aan het vasthouden van de sche pen te Halifax om de Nederlandsche regee ring te dwingen, den doorvoer van meta len te doen ophouden, aan het vasthouden van schepen te Halifax, te Gibraltar en te Freetown, die aan alle vereischte formali teiten hadden voldaan, alsmede te Singa pore en in havens van «het Vereenigd Ko ninkrijk. Naar aanleiding van de vraag der geas socieerde regeeringen om opgaaf van hel tonnagecijlers der Nederlandsche schepen in of op weg naar Nederlandsche havens meent de Nederlandsche regering, dat on der de tegenwoordige omstandigheden een gedarhtcnwisseling hierover nutteloos zou zijn. Ten slotte legde de Minister nog aan do Tweede Kamer over een nota, door ohzen gezant te Washington 31 Maart aan do Amerikaansche regeering toegezonden, waarin eveneens geprotesteerd wo.*dt tegen de in beslag neming en verklaard, d^t niet de Duitsche regeering de vrijheid van han delen der Nederlandsche regeering heeft belemmerd, maar veeleer de Amerikaan se!-e regeering, die zonder geldige redenen de uitklaring van de „Zeelondia" weigerde en daardoor op de Nederlandsche regee ring dwang oefende, die het oorspel was voor de In beslag ncm.ng. Het £raan;uiii3>o<l ilei* «^nsMOcleerifen Het Persbureau Vns Diaz zond aan en kele bladen oen door de Amerikaansche re geering op 29 Maart telegrafisch afgezon den antwoord op eenige aan bevoegde Ame rikaansche zijde gestelde vragen om ophel dering te zake van de verdere scheepvaart op de VereenigdeJStaten. Het luidt aldus: 1. De regeering van 3e Vereen. Staten verkeert natuurlijk niet in een positie om te kunnen beoordeelen of Duitschland Hol- landsche schepen beletten zal uit Holland te vertrekken om levensmiddelen, ten behoe ve van het Nederlandsche volk te holen. Het zal den Vereen. Staten aangenaam zijn, deelhebber in een schikking te worden, wel ke de voedselvoorziening van Holland ver zekert op de wijze als'zulks geregeld is voor het Belgian Relief. Men begrijpt niet, waar om er twijfel zou bestaan omtrent de waar de (adequacy) van de belofte, gegeven in naam van de geassocieerde regeeringen, dat Hollandsche schepen varende von Holland- sche havens vanaf 21 Maart, niet, dan hij overeenkomst, in dienst van de geassocieer de regeeringen zullen worden gesteld. Pre sident Wilson zegt in zijn verklaring, dat Holland, onmiddellijk schepen uit Holland kan zenden om graanvoorraden te halen, die het Nederlandsrhe volk noodig heeft en dat deze schepen vrij zullen kunnen bunkeren n volkomen onvatbaar (immune) zullen 2'in voor ophouden van de zijde der Vereen. Staten. Het uitvaren van de „Nieuw Am sterdam" is toch een overtuigend bewijs van de goede trouw van de Vereen. Staten. Do regeering van de Vereen. Staten heeft ver der formeel de verzekering gegeven, dot do stoomschepen „Poeldijk" en „Maasdijk kunnen worden ontheven van hun huidige verplichting om voedingsmiddelen voor het Belgian Relief in te nemen en in plaats daar van voedingsmiddelen naar Holland kunnen brengen en dat deze schepen niet zullen worden opgehouden zoolang zij dezen dienst onderhouden. Een gelijksoortige ver zekering is ten opzichte van de „Prinses Ju liana". welke thans op weg naar San Fran^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1