«5555* se z „DE EEMLANDER" nmifuiiBiaKisïï—?a BUITENLAND BINNENLAND EERSTE BLAD Op den Toren. v. 16© Jaargang, No. 222 pw pod f HO, per w««k (mrt grii!» Ttrc tiering oagtiokku) f 0.14, ifzonderlyke nummer» f OjQJ. Wtkd^luar bijvoegsel »D« Holknasch* ffukmsx (sa&r tti»cUe tin 'fhirtie Hoven) ftt J ->—<»- SO cent Wekelïludi Mjvoegtd vWinUtmnt* per 3 meenden 60 «ent HOOFDREDACTEUR: Me. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF A C. BUREAU: ARHHEMHCHE FOOR7WAL, HOB* UTRschtscht»rn. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag is April iot8 dienstaanbiedingen 1—5 tcgcli f 0.50, groote lette» naar plaatsruimte. Voor handel eo bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het hexhaald advcr» teeren in dit Blad, o!J abonr>ement Ecnc circulair#, bevattende dc voorwaarden, wordt op aaovraaf toegezonden. (Slot.) Bn mi on*e ontdekking. hebben gevonden de z.g. Genadeka- ptl, de kapel waar heit wonaerbeeldje was geplaatst Het beeldje, berustende bij de Oud-Room scho Gemeente alhier zou direct gesteld kiawven worden op de plaats waar het een *euw Keert getroond. Die Genadekapel is de toren tl v e. De toren, een ïen hemel strekkende schrijn voor het mirakelbeeld, hoe wint ^daarmee de symbohek der Koningin van Eemland. Ja, men noemt hem de Koningin van Bemlandde levende taal stoort zich ni*t aan geslachtsregels. Het bewijs van ons bewegen. Ga zien en oordeel zelf, of de binnen bouw beneden is torenbouw of kerk. Zie naar dat gewelf, waaraan nog aanwezig is de ijzeren rozet vanwaar ophing de z.g. godslamp, het heilige licht. Zie naar de balusrade halverhoogte, wel ke aan de eene zijde uitloopt op de toren trap en anderzijds met zeven treden op klimt, doodloopt links van de toegemetselde boog boven de torenpoort. En vcoral, zie naar dat ouden consooltje, yoorstellende den engel Gabriël, brengend 'de I/Kjde Boodschap. Boven dit draagbeeldje is een stuk be- pjelsverd, eer. weggewerkte nis. Draag beeldje en nis bevinden zich op het midden vor den westelijken muur, de plaats tegen over dc wijde poortopening, de eereplaats. D^nk u daar beneden het altaar en er boven den baldakijn, de kapel verlicht door honderden kaarsen, de bedevaartgangers, waaronder zieken en gebrekkigen, trekkend uit de Krank el ed ens traat om hier te bidden en genezing af te smeeken. Nog iets. Waar zijn alleenstaande torens met zoo groote poorten Ze hebben meestal nauwe toegangen (Domtoren te Utrecht). De poort van onzen Lievevrouwentoren is geen afsluiter maar een opensteller. Hebben wij zoo mis gezien? De kerk op het kerkhof bestond reeds vóór 1444, het wonderjaar. Oudtijds St. Joostenkapel geheeten, had zij reeds in 1390 de naam Vrouwecapelle gekregen, met daaraan verbonden Broe derschap. De torenbouw, aangevangen in 1446, was beëindigd in 1471. Toen is le kerk in bovenbouw daarmee vefixwlemde „moet" is heden nog zioht- baar. De straat btaéf dcVoopen tusschen keric en toren. W t woo: was dit noodig, als de toren alleen too*a was geweest? De dfohte boog boven de torenpoort -is ook daar binnen te zien. Dat is geen gevel ornament, die boog is open geweest. Hoe is dat verklaarbaar als daar binnen slechts was holle tore.i.ulmte Zijdelings tegen deze boog eindigt de steenen tr^p die voert naar de balustrade, l waarvan hiervoor gesproken is. Die overt "ïv./, die verbinding boven de straat van kerk met toren, zal gediend heb ben als zangkoor voor dc Diensten, zoowel in kerk als in torenkapel, waar na voltooiing van uen toren het beeldje zal zijn overge bracht Hiermee is tevens opgehelderd, waarom de Magistraat de stille processie meende te kun.-.en dooden door het afsluiten der pas sage tusschen kerk en toren. Daarmee was uitgeschakeld de Genadekapel, 't was de hartader afgesneden. Nogmaals, ga zier. en oordeel zelf of onze kijk goed was. Rondweg gezegd't verwondert ons in Kooge mare dat dit alles, wat ons als leek heeft getroffen, nooit is opgevallen aan hen, die verstand van zaken hebven. Gaan de deskundigen mee met ons in zicht, dan z-al de Overheid ook hier wel haar zorg doen gelden, 't Betreft een monument yan groote historische waarde voor Amers foort, eri niet voor Amersfoort alleen. H. (9hze gemeentearchitect, de heer Belt man, deelt ons nader mede, dat het niet zeker, doch siechts waarschijnlijk is, dat de bundig geprezen. Lloyd George heeft zelfs het kunststuk verricht, aan Wilson als stra- teeg lof toe te zwaaienhij zegt in zijne rede van 9 April tot aanbeveling van het „mannenkracht"-ontwerp„Wilson kwam tot de slotsom, dat de aanval bezuiden Atrecht, op een zeer breed front door onge veer 95 divisiën uit te voeren, op til was en dat de Duitschers door de Britsche liniën zouden trachten heen te breken. Dat was een der opmerkelijkste voorspellingen, die ooit nopens de bedoelingen van den vijand zijn gecUan." Wilson neemt dezen lof in ontvangst met de bescheidenheid, die het kenmerk is van groote mannen. Zijne regeering is minder bescheiden. Zij heeft op den dag, toen het treden van Amerika in den oorlog voor ds eerste maal verjaarde, een stuk gepubli ceerd, dat opsomt alles wat door Amerika in het eerste oorlogsjaar is verricht ten be hoeve van den oorlog. Dat stuk is door spekt met getallen, waarvan men duizelt; het schermt met millioenen en milliarden. Naast deze eerbiedwekkende cijfers bevat het ook'merkwaardige mededeelingen. Zoo b.v. leest men er in, dat in het eerste oor logsjaar ontvangen zijn 60,000 brieven van genieën op het gebied van uitvindin gen betreffende de methodes om de Duit- sche duikbooten te bestrijden. 60,000 geniale koppen hebben zich in één jaar tijds ingespannen om het duikboo tengevaar te bestrijden. Men heeft echter nog niet vernomen, dat dit gevaar vermin derd is. Het schijnt een onuitroeibaar kwaad te zijn; althans een afdoend middel om het te bestrijden is nog niet gevonden. Dit werkt als een domper op" de mededee- ling van de 60,000 genieën, die vrijwillig zich in dienst hebben gesteld van de be strijding van het geduchte wapen, dat Duitschland in zijn strijd tegen de heer schappij van zijne tegenstanders op zee hanteert. Dit is een bijzonder sprekend voorbeeld van de overdrijving, die heerscht in de voorstellingen, die worden gegeven van de rol, welke Amerika tot dusver in den oorlog heeft vervuld. Maar het staat niet alleen. Een Engelsch officier, kapitein Jan Hay, die een tijdlang als propagandist in de Veree- nigde Staten heeft vertoefd, maar daarbij zijn nuchter oordeel heeft bewaard, heeft in de Times zijne indrukken weergegeven over de Amerikaansche oorlogstoebereidselen. Hij zegt daarin „In Amerika heeft de oorlog eenigszinS aan overmaat van reclame geleden. De over- groote meerderheid van het volk stortte zich met een woest hallof in den oorlog, zonder ook maar een vermoeden te hebben van de moeielijkheden, die er aan verbonden waren. Als de Amerikanen ééne fout hebben, dan is het die, dat zij de neiging hebben aan tc nemen, dat rij het monopolie bezitten van alle democratische deugden. De froze van den president van den „strij<Tvoor de demo cratie" zette het land in brand. De oorlog werd dadelijk een kruistocht en dat i s hij inderdaad. Te vergeefs trachtte het kalmere deel dér bevolking de anderen aan 't ver stand te brengen, dat beloften iets anders zijn dan daden en dot vier duim hooge op schriften in de dagbladen nog geene over winning zijn. De enthousiasten hadden het hooge woord. „Wij zullen den oorlog door nieuwe ideeën winnen!" kondigden zij aan. „Wij zullen 20.000 vliegtuigen uitzenden om Berlijn te bombardeeren!" „Wij zullen duizenden duikbooten uitzenden! Edison zal ze uitvinden; en Henry Ford ze bouwen!" En- zoovoorts. Vruchteloos werd hiertegen in 't midden gebracht, dat Amerika nog nooit had ge streden tegen de hulpmiddelen van eene groote mogendheid van den eersten rang. Lastige argumenten werden op zijde gezet. De enthousiasten zetten him reclameveld tocht voor den oorlog voort met den mis- plaatsten ijver van den jongen tooneelspeler, die zijn geheele lichaam zwart maakte om de OtheHo-rol goed te kunnen spelen. Het ge- i volg was, dat de oorlogshausse reusachtige j afmetingen aannam. Met de gedeeltelijke mislukking van de oorlogsfoebereidse!en, der. kolénnood en de transportbezwaren, die op den zwaren winter volgden, spatten de zeetellen' uiteen. De oorlogshausse nam e-n -efad*, voora! in he*- oosten, en maakte plaats voor eene oïgemeene- denressia." De slotsom, waartoe de schrijver van dit op/AörVjöjke artikel komt, is deze. „Amerika moet, zooals alles, zijn tijd hebben. Heden verwen pmakels, waarover m net «erste I is merl:v,aantip genoej, ofschoon dit feit ertikei geschreven werd, gemaakt zullen worden. Br moet eerst geld voor zijn. Voorts wijst hij ons er op dat dr. Cuypers &ts adviseur van het Rij,k, adviezen gegeven Reeft voor de restauratie van den toren, ter wijl hij zelf de leiding heeft. Red. A. D. Politiek Overzicht De kans op vrede. Amerika «s v»>or de Entente hei plechte anker der hoop. De verwachting, dat de machtige bondgc.- in het westen de red der uit den noo: rijn, stemt reeds bij ■voorbaat tot dankbaarheid. Al wat Amerika ü&et en .wat uit Amerika koraL wordt uit- had kunnen worden voorzien de feite lijke hulp van Amerika voor de Entente veel kleiner dan zij een jaar geleden was. De re den daarvan is zeer eenvoudig. Een jaar ge leden verkeerde Amerika in vrede en al zijne voorschotten stonden ter beschikking van zijne vrienden aan deze zijde van den Atl anti scherp oceaan. Heden i9 Amerika in den oorlog. Hef beschikt niet meer over aan merkelijke overschotten. Ai zijne energie is in beslag genomen door zijne eigen toebe reidselen en daardoor gebonden, totdat Amerika voi'edig zal zijn toegerust. Intus- schen heeft Amerika eene taak voor zich, die vlugheid en volharding in de hoogste mate eischt. De allereerste eisen is echter een algemeen nationaal voorstellingsvermo gen, wane zonder dat kan een land. dal 3000 tot 7000 rni-'len van het eöriogsloo- nee-l verwijderd ligt,* osunogejijk -M berec-ke- IU11 ysn /lan suirlna- JnftKfln )^agrj;iy>n.f' Do oorlog, Armentières is gevallen; het garnizoen, 50 officieren en 3000 man, heelt na dapperen tegenweer de wapens nedergelegd. De Duit schers hebben den val van deze stad niet afgewacht om ten noorden en ten zuiden verder westwaarts op te rukken engaan daarmee verder voort. Volgenshet avond- bericht uit Berlijn zijn zij vooruitgaande door de ruime Lysvlakte tusschen Armen tières en Merville, waar de Lys de Nave opneemt, een zijstroompje, dat alweer weste lijker ligt dan in de berichten van gisteren genoemde Lawe. Aan beide zijden van ós Somme was weer m hoofdzaak crtiUeriestrijd. Urt Londen wordt het verlies van Merville erkend. Bij Ploegsteert rijn de Engelschen naar nieuwe stellingen in de streek van Neuve-Eglise moeten teruggaan. Ten noor den van Festirbert werd een gedeelte van de stellingen, waar de vijand was binnengedron gen, door een tegenaanval teruggewonnen. Bij Bailleul en tusschen de Lawe en de Cla rence zijn de Engelschen ook teruggedron gen. Konstentinopel, 12 April. (Mitti). Berioht van het hoofdkwartier. De Engelschen hebben wederom aanvallen ondernomen, ondersteund door een hevig geschutvuur tegen onze stellingen, gelegen ten Oosten van Rafat. Alle aanvallen werden afgeslagen. Een door ons verloren steunpunt werd in een tegenaanval door ons heroverd, zoodat al onze stellingen in onze handen bleven. De gevangenen, die wij maakten, verklaar den, dat hun verliezen buitengewoon zwaar waren. Londen, 12 April. (R.) Officieel be richt. Vroeg in don morgen van den lOen April, na een kort bombardement, ginig de vijand tot het offensief over tegen den kustsector van ons front. De strijd duurde den geheelen dag. Turksohe en Duitsche troepen, die in onze vooruitgeschoven stellingen in de richting van Berukin en El Kefr doorgedrongen wa ren, werden in tegenaanvallen teruggewor pen. Wij brachten onze linies op verschei dene punten vooruit, waarbij wij den vijand aanzienlijke verliezen toebrachten en enkele Turken en Duitsohers gevangen namen. Den llen April is een aanval der Turken op onze stellingen op den Oostelijken oever van de Jordaan. In d ^Aiurt van El Gohora- niyeh tengevolge van ons artillerie-vuur on der zware verliezen mislukt. Onze bereden troepen vervolgden den terugtrekkend en vijand tot binnen korten afstand van Shunet Nimrin. Een aanval op onze stellingen aan weers kanten van den weg Jericho-Nablus ten wes ten van de Jordaan, werd eveneens afgesla gen. Weenen, 12 April. (Corr.-bur.) De Duitsche keizer heeft aan keizer Karei het volgende telegram gezonden: Ontvang mijn hactelijken dank voor uw telegram, waarin gij de bewering van den Franschen minister-president over uwe stel ling ten aanzien van de Fransche aanspra ken op Elzas-Lotharingen als geheel on houdbaar afwijst en op nieuw de solidariteit der belangen doet uitkomen, die tusschen ons en onze rijken bestaat. Ik haast mij u te zeggen, dat naar mijne meening zulk eene verzekering uwerzijds volstrekt niet noodig was, want ik.ben er geen oogenblik over in twijfel geweest, dat gij onze zaak in dezelfde mate tot de uwe gemaakt hebt als wij voor de rechten van uwe monarchie opkomen. De zware maar aan succes rijke gevechten van deze jaren hebben dit voor ieder, die wil zien, duidelijk bewezen; zij hebben de bendslech ts vaster 'geknoopt. Onze vijan den, die in een eerlijken strijd tot niets te gen ons in staat zijn, schrikken voor de vuil ste, laagste middelen niet terug. Daarin moete. wij ons schikken. Maar des te meer rust op ons de plicht de vijanden op alle ooriogstooneelen meedogenloos aan te val len en te verslaan. In trouwe vriendschap WILHELM. Pa lijs, 12 April. (Havas). Do minis ter-president heeft sen onweersprekelijk document in het Fransch-Oostenrijfcsche debat gebracht, dat met zijn kapitaal histo risch gewicht voor goed de sluiers der Oos- tenrijksche intriges en dubbelzinnigheid verscheurt. Algemeen stelt de pers de vraag, hoe Oostenrijk 'zich nu u;t dit raderwerk van leugens denkt te redden, daar de authenti citeit van den brief aan 's keizers schooi - breeder boven iederen twijfel verheven is. Londen, 12 April. (R.) De Westmin- ster Gazette schrijft, naar aanleiding van den brief van keizer Karei, waarin hij de aanspraken van Frankrijk op Elzas-Lolhorin- gen als gerechtvaardigd beschouwt: „Wij begrijpen thans, waarom het geschil tusschen Oemcnceau en Czerrin in Duitsch land zooveel onrust verwekt. Het is nu dui delijk, wie „de persoon van veel hoogcren rang dan hij zelf" was, waarop Czernin doel de en waarom de Duitsche bladen eenpa rig keizer Karei bijvielen. Een beroep op het feit, „dat de Oosten- rijksch-Hongaarsche kanonnen te zamen me! de Duit'sche aan het westelijk front bul deren", verandert niets aan het feit, dat de k&Uuïc den eisch van Fj&okriik recht vaar die vond en dat hij een jaar geleden beloofde, dezen te zullen ondersteunen. Alleen rijst de vraag, waarom die kanonnen aan het weste lijke front zijn en welke druk op den keizer is uitgeoefend, om zijne inzichten te wijzi gen er. het denkbeeld te laten varen van een vrede door onderhandeling op den grond slag van gerechtigheid tegenover Frankrijk, België en Servië. Bukarest, 12 Apr! 1. (Corr.-bur.) Mi nister-president MarghUoman heeft den mi nister van buitenlandsche zaken Arion tele grafisch in kennis gesteld van het besluit van den Bessarebischen landsraad betreffende de vereer.iging van Bessarobië met Rumenfë. daarean toevoegende dat hij namens het volk en dfn koning v\\\ Rumenië daarvan kennis had genomen en de vereeniging had gepro clameerd. Minister Avion wenschte met bl:j gemoed Marghiloman geluk met deze schitterende ovnwfniiing. Het bericht van de vereeniging verwekte onder de Rumaeni^he bevolking eene groo te voldoening die zich ook weerspiegelt in de artikelen van de te Bukarest verschijnen de bieden. Dezen zien daarin een bewijs, dat Rumenië, ondanks alles, uit den ongelukki ger! oorlog niet a''een levensvatbaar maar gesterkt te voorschijn komt en inderdaad aan eene goede toekomst kan denken. Men is algemeen van meening, dat het kabinet- Marghiloman door de vereeniging zijne stel ling belangrijk heeft versterkt en dat het nu met meer gemak aan zijne vijanden den weerstand te bieden, die noodig is op dat het land tot rust komt en niet aan nieu we schokken wordt blootgesteld. Tot gouverneur van Bessarabië is Kon- stantijn Stere bestemd. B e r 1 ij n, 1 2 A p r i 1. (W. B.) Officieel be richt. In dien nacht van 11 op 12 April onder namen Engelsche torpedobooten en vlieg tuigen een aanval tegen de Vlaamsohe kust Ostende werd met zwaar-kalibergeschut be schoten, Zeebrugge door vliegtuigen met bommen beworpen. Deze aanvallen werden door onze batte rijen zonder moeite afgeslagen. Materieele schade van militairen aard werd nergens aan gericht. Een vijandelijke torpedo-motorboot, die Ostende naderde, werd in brand geschoten, door hare bemanning verlaten en daarna met de volledige uitrusting door ons buitgemaakt Berlijn, 12 April. (W.-B.). Op den llen dezer is Z. M. Rheinland in den dik ken mist bij de Aalandseilanden gestrand. Men is bezig het schip vlot te maken. Straatsburg, 12 April. (W-B.). De Landdag van Elzas-Lotharingen is he- dennamiddag half drie door den keizerlijken stadhouder von Dallwitz geopend. De Tweede Kamer heeft haar bureau met dr. Ricklin els voorzitter herkozen. De EeT- ste Kamer koos wederom dr. Hoeffel tot president. Deze hield eene rede, waarin.hij de Duitsche legeraanvoerders en in het bij zonder de kinderen des lands herdacht. De overtuiging, dat Duitschland was aangeval len en voor rijn nationale bestaan streed, had het van overwinning tot overwinning gevoerd. Dat Duitschland daarbij volkomen tot den vrede bereid was, strekt het iand tot eere. De spreker legde den naJ-op den zegen van een krachtige monarchale regee ring en besloot zijn rede met vertrouwen uit te spreken in de toekomst. Londen, 12 April. (R.) Het lagerhuis heeft bij de behandeling van het „mennen- kracht'-ontwerp met 262 tegen 152 stem men als leeftijdsgrens voor den dienstplicht aangenomen 50 jaar, ingevolge het voorstel van de regeering, waaraan de voorkeur ge geven werd boven 48 jnar. Londen, 12 A p r i 1. (R) De parlementaire medewerker van dc Daily Tel. verneemt, dat het rapport van dc Iersdhe conventie, gister avond bij het Lagerhuis Is ingediend. Het do cument beslaat uit vijf verschillende rappor ten. Ilct voornaamste of meerderficidsrapport is opgemaakt door den voorzitter Sir Horace Plunkett en werd met -14 tegen 29 of door één stem minder dan de helft der Conventie aan genomen. Oorspronkelijk waren er 101 leden benoemd, maar hun aantal daalde tol 90 we gens sterfgevallen en de weigering van Sinn Feiners en anderen om mede ie werken Dit rapport stelt de instelling voor geheel Ierland voor van een parlement, bestaande uit een 1ste en 2de K»mcr, met een krachtige positie j voor dc Unionisten. Er zijn 4 minderheidsrapporten, liet voor naamste daarvan is onderteeketwï door 19 Ulster-vertegenwoordigers, In opposite legen het meerderheids-rapport. Wat betreft het rapport van de sub.-com- missic ten gunste van do overlating der dienst plicht-kwestie aan het Iersdie parlement, wordt medegedeeld dat de Conventie dit standpunt met 48 legen 29 stemmen heeft goedgekeurd. Christiania, 1 2 Apri 1. (W3.) Vol gens de Sjöfartstidcnde wordt het onderzoek van schepen i van Amerika naar Skandina- vië weer in Halifax verricht. Christiania, 12 April. (W. B.) Zooals Morgenbladet bericht, heeft het scheepvaartverkeer in de Noorweegsche ha vens, blijkens de opgaven van het centrale statistische bureau, in 1917 eene verminde ring van meer dan de helft ondergaan. De cijfers zijn aldus: in 1917 aangekomen 3758 beladen cn 818 j^dige schepen, vertrokken 3302 beladen en 1071 ledige schepen, in 1916 aangekomen 7850 beladen en 158^ ledige schepen, vertrokken 8231 beladen en 2712 ledige schepen. Men ziet daarin duidelijk hoe de U-boot* oorlog op het Noorweegsche scheepvaart* verkeer, dat voprnameltjk bestaat uit de vaart op Engeland, nceft ingewerkt. Het Oostzeeverkeer naar Duitschland kan geene belangrijke vermindering ondergaan hebben. Washington, 12 April. (R.) Wil*# son heeft bij proclamatie kennis gegeven, dat den 13en Aprii 's middags alle kustvaar- lijnen worden overgenomen door het be stuur der spoorwegen zoolang de oorlog duurt, met bestemming in hoofdzaak voor vervoer van troepen en oorlogsmaterieel. Kameroverzicht Eerste Kamer In de zitting van Vrijdag werd de alge» meene beschouwing over de Stardsbegroo- ting voortgezel. Minister Posthuma zet zijn redo voort. Hooger beroep op de prijszetting van voedingsgewassen kan niet worden toege staan. Tot het tegengaan van het smokkelen bij de grannleverin in Haarlemmermeer en in het Zuiden heeft spr. geen sokiaten of marechaussees kunnen krijgen. Er zal wor den overgegaan tot inbeslagneming van vee bij hen die graan achterhouden. De minister hoopt vóór den volgenden oogst stikstof uit de lucht te kunnen gebruiken. Inbeslagne ming van luxe-producten zou voor de distri butie niet baten. De min. protesteert tegen de beschuldi ging van den heer Polak, geuit midden in de relletjes, dat .de minister het volk zou hebben misleid, tóen hij 14 Moor! in de Tweede Kamer mededeelde, dat de brood voorziening tot Juli verzekerd was, op den voet van 250 gram per dog. Toen toch wat nog niet bekend, dat x de levering van 400,000 ton graan door Amerika niet zou geschieden. De regeeringsverklarlng van den premier bij het levensmiddelendebat in de Tweede Kamer bedoelde niets onaange naams tegen de commissie van bijstand of een harer leden. Dc Minister van Oorlog deel! mede, dat de militaire reserve-voorreden slechts enkele weken de bevolking zouden kunnen voeden. Hij :s nog niet bereid er van af te staan Hij wil er echter wel uit putten, als we er bij de tegenwoordige nintsoenee* ring niet komen tot den niuwen oogst. Uit breiding der landbouw verloven wordt over« wogen. De heer C o 1 ij n repliceert. Hij meent, da! de miiitoire toestand op het Westerfronl aanleiding kan worden nader .te overwogen of verandering dient -te worden gebracht in de wijze waarop we op militair e wijze onz4 neutraliteit handhaven. Hij betoogt, dat op de rechterzijde niet de verplichting rust tof kabinetsformatie, als zij niet op een gemeen» schappelijk program aan den verldezings- strijd deelneemt. Gerepliceerd wordt voorts door d« hoeren DeVosven Steenw ij ken Vliegen. De herr Van Kol di«*tf een motie in, om de wenscnelijkheid vit te «preken van een Staatscommissie tot onderzoek naar de voor- en nadeelen van staatsmonopolies,, welke op èen nader te 'bepalen dog zal wor den behandeld. Nadat nog de beeren De W a a 1 M a 1 e- f ij t. Polak en Van Wasseneer vort C a t w ij k hebben gerepliceerd, en M i n i s-» ter Posthuma heeft verklaard, dat hef bericht omtrent het verlof tot het vertrek van graanschepen uit Amerika nog geen aanleiding mag zijn tof verruiming van hof broodrantsoen, omdat het bericht nog tfl veel open vragen laat, werden de algemcene beschouwingen gesloten. Aan de orde is daarna het hoofdstuk financiën der Stavtsbc^rooting. De heer Van Ni ero p acht het bedem keh'jk dut de minister Russische staats fondsen als vermogensbestanddeel be schouwt en betoogt voorts, dat 100 pet. te hoog was als koers van uitgifte voor onza laatste leening. Die le hooge koers is een extra belasting voor hen, die hun plicht deden als staats burger. De heeren Van der Feltz ert De G ij s e 1 a arr w«toschen eveneens da Russische fondsen niet beschouwd te zien als bron van inkomsten. Minister Treub betoogt, det de wel op de inkomstenbelasting vordeit, cvei 1918-19 te betalen van hetgeen men in 19I7-T8 uit Russische fondsen heeft ge» noten. Hij is echter bereid een wetswijri» ging te overwegen, om ar.n de geuite be zwaren tegemoet te komen, met behoud evenwel van het beginsel dat Russische fondsen als bron van inknmsten moeten worden beschouwd, teneinde niets tc deen, wat zou kunnen worden opgevat als erken ning van een onrechtmatige, met allen goe den trouw strijdende daad van de Russi» sche regeering. Ten aanzien van den koers van uitg:fte van leeningen moet de regee- ring uitgaan van bonafide beleggingen van solide fondsen. De Minister deel: mede, dat èr maatJ regelen in overweging zijn, tecon te groot# fcelPTj'ng in hui; i c f'- Na repliek woidt het hoofdstuk Finan»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1