„DE EEMLANDER" prijs oer advertentien nb EERSTE BLAD nabetrachting over de Raads* vergadering. "buitenland. binnenland |6e Jaargang, No. 240 IDMIUCIUUKODIIt p° 5 ««ad» VOOT Araerv ADUnntnllRIOrKllU foorl I JO. Idem franco pa pail f 2-0a p« week (met patl» eereekerlng legen ongelukken) f 0.14. ehonderlDkc nummer» DDI Wekelljkscb bljroegset 'Dt Holhndscht Hamlondo redeetle nn fhértie Hoven) pet 5 maanden SO cent Wekeigkiek b|]voegie) iWatldrtruf per 3 maanden 40 cent RTSCH DAGBLAD Zaterdag 4 Mel 19tS HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAAR DEN BUR3 UITGEVERS i VALKHOFP A Co BUREAUARNHEMSCHE POORTWAL, hock utrschtschistr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 I regel» f O.SO# tike regel mm O.N\ dienstaanbiedingen I—* regels 1 0.50 groofe lefiero naar plaatsruimte Voot handel eo bed rij' butaan zeer Toordeellge bepalingen tot hel hcxh^kld jdves» tccren In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden "We waren niet in de gelegenheid de voort gezette raadsvergadering van Donderdagmid dag bij te wonen en schrijven deze nabetrach ting dus aan de hand van het verslag en mon delinge inedcdeclingen. Aan den eencn kant spijt het ons dat wij er niet bij waren; 't moet er nog al rumoerig toe gegaan zijn en er zou dus veel copie in geze ten hebben. Aan den anderen kant berouwt het ons ech ter niet, want we gelooven dat de raad op z'n smalst was en dat z'n toevallige meerderheid de bevolking-in-nood lang geen goeden dienst bewezen heeft. liet voorstel tot gemeentelijken verkoop van 'n aantal noodzakelijke artikelen en inrich ting van het onlangs aangekochte gebouw De Eenhoorn tot gemeentewinkel is geketst. Geketst onder zeer bizondere omstandig heden. De laatste maanden hebben wij kun nen opmerken dat ons gemeentebestuur over het algemeen slechts oppositie ondervindt van het grootste deel der rechterzijde. Deels hul digt men daar 'n in deze tijden zoo hoogst gevaarlijk conservatisme, deels ziet men te veel naar het belang van don winkelier bo ven dat der gemeenschap. Zoo ook nu. Heftig werd er gesproken; man nen als Nieuwendijk, die gewoonlijk geen doek voor de mond neemt, gaf blijk niet bij de S. D. A. P. doch veeleer bij de S. D. P. in dc leer geweest te zijn; „oproerige taal" moet de voorzitter hem verweten hebben. Maar 't pijnlijkste was wel dat eenige man nen van links de oppositie bijvielen. De heer de Kempenaer als vrij-liberaal kon zich dat zonder bcginselschcnding getroosten. Anders staat het met den heer Leinweber, die weer eens 'n dwarse bui scheen te hebben, waarvan wij hem reeds genezen waanden; en de heer Rant werd wie weet door welke invloeden meegesleept. Zouden de vrijz. leden niet wat geregelder fractievergadering houden? Onge lukkigerwijze had de heer v. Nijnatlen de vergadering moeten verlaten en de heer Hof land was daags na den len Mei weer met z'n winkeliersbeen uit bed gestapt en had om niet opnieuw den toorn zijner partijgenooten op te wekken het maar beter gevonden thuis tc blijven. Zoo redt men z'n overtuiging cn z'n raadszetel. Aldus kon, hoewel 2 man van rechts ont brak, het voorstel van B. en \V. met 8 tegen 6 stemmen verworpen worden, 'n tDcuk in Amersfoort's reputatie van voortvarend ge meentebestuur. Er zijn gemeenten die heel wat minder vooruitstrevend dan Amersfoort bekend staan cn toch hun gemeentcwinkel hebben. Wij zijn overtuigd dat het slechts *n tijde lijke afdwaling is maar intusschen is de bur gerij toch het kind van de rekening en het stiefkind van de winkeliers. De heer de Kempenaer had wel succes met z'n voorstel tot invoering van 'n belasting op dc publieke vermakelijkheden; in beginsel ging de raad er mee accoord. Elders is trou wens bewezen dat het uitgaand publiek zich door de enkele stedelijke opcenten niet weer houden laat. Het voorstel tot intrekking van den duur- tetoeslag der onderwijzers ging er zonder haperen door; de onderwijzers zelve hadden er. na dc jongste salarisherziening, geen be zwaar tegen. De vergadering machtigde B. en "W. om bij de regeering aan te dringen op algemcene in ventarisatie. Het ras der bamsteraars is nog niet geheel uitgestorven, veel zal er echter niet meer te halen zijn. 'n Half jaar eerder zou het meer uilchaald hebben. Maar al zijn er nog maar enkele uitgeroeid moeten ze; het is onduldbaar dM er al ware het slechts een mensch iemand leeft te midden van groote voorraden, terwijl alle anderen hongeren. Op één bezwaar werd terecht gewezen: er zijn lal van gezinnen waar men. door overleg en zuinigheid, zelfs op z'n rantsoenen nog iets heeft weten over te sparen; onbillijk ware het om hun die eerlijke reserve af te nemen ten bate van buren, die er maar op los ge leefd hebben. Inhouding van eenige bons zou wel het uiterste zijn waarmee dc bedoelde huismoeders van de beste soort voor hun overleg en spaarzin... gestraft zouden mogen worden. De gemeenschap is hun dank ver schuldigd, want zij hebben metterdaad mee gewerkt de voorraden langer te doen strek ken dan berekend was. Politiek Overzicht De strijd om het kiesrecht in Pruisen. I. In het huis van afgevaardigden van den landdag van het koninkrijk Pruisen slaat de politieke strijd thans hoog gaande golven. De zoo lang reeds hangende strijd 'over de hervorming der staatsinrichting 'van Pruisen .naar de begrippen van den modernen tijd bevindt zich nu in het stadium, waarin de .beslissing zal vallen. Die strijd is reeds een halve eeuw aan den gang. Toen Bismarck bij de oprichting van den Noordduitschen bond, die na enkele ja ren is uitgegroeid tot het Duitsche rijk zoo als het sedert 1871 bestaat, het voorstel deed als grondslag voor de samenstelling van den rijksdag te nemen het algemeen stemrecht, verbond hij daaraan eene scherpe veroor deeling van het in Pruisen geldende kies stelsel. Zijne uitspraak over het drie klassen- stelsel, dat „degene, die zijne werking en de constellatie, die het in het land schept, ©enigszins van nabij heeft bekeken, moet «eggen, dat een ongerijmder, ellendiger kies wet nog in geen enkelen staat is uitgedacht", heeft op dit stelsel een brandmerk gedrukt, dat overal, behalve in Pruisen, een krachtig wapen zou zijn geweest in handen van zijne tegenstanders, om er een einde aan te ma ken. Maar in Pruisen heeft dit stelsel zich nog een halve eeuw kunnen staande hou den, nadat het den 28en Maart 1867 alduS was gestigmaliseerd. Er zou reden zijn om zich daarover te verbazen, als daarin niet het bewijs lag van de groote macht, die in Pruisen de kringen bezitten, die daar de rich ting bepalen, waarin het staatsbeleid wordt gestuurd. Ruim een halve eeuw is voorbij gegaan sedert 1867, maar het drieklassen- stelsel, dat voor die kringen een instrument is om zich in het gezag te handhaven, staat nog overeind. Die kringen laten zich er gaarne op voor staan, dat zij trouw aan den koning zijn tot in hart en nieren. Tot zekere hoogte is dat ook waar; maar als het gaat om de vraag wie de macht heeft in den staat, dan is er voor hunne koningstrouw een grens. Het be kende gezegde: „Der König absolut, wenn er unsren Willen but", kenschetst eigenaar dig hunne verhouding tot het hoogste gezag in den staat. Bismarck heeft zich dikwijls bitter er over beklaagd, dat hem als minister des konings het leven zuur werd gemaakt door de tegenwerking, die hij ondervond in die kringen. De Kroon zelf heeft meermalen ondervonden, dat als zij dingen wilde on dernemen in het algemeen landsbelang, die deze kringen als strijdig met hun bijzonder belang beschouwden, zij stuitte op een on overwinnelijk verzet. Een voorbeeld daarvan levert de strijd tegen het door den keizer met warmte gesteunde plan om alle Duitsche rivieren, die uitmonden in de Oostzee en de Noordzee, onderling te verbinden door een groot scheepvaartkanoal. De jonkers beoos ten de Elbe zagen in dat plan een nadeel voor hunne agrarische belangen, en zij heb ben het doen mislukken; de Kroon is ge ëindigd met voor hun wil te buigen. Nu staat rnen weer voor een strijd, waarin de Kroon en de jonkerpartij tegenover elkaar staan. De Kroon staat vierkant aan de zijde van hen, die streven naar eene her vorming van het kiesrecht. In zijne aanschrij ving aan den toenmaligen minister-president von Bethmann-Hollweg, die in het vorige jaar omstreeks Paschen is gepubliceerd en daarom als 8e Paasohboodschap bekend is, heeft keizer Wilhelm II verkondigd, dat de tijd rijp was om in Pruisen te komen tot de invoering van het algemeene en gelijke kiesrecht. Deze boodschap heeft een grooten weerklank gevonden in het land en instem- ming gevonden in breede kringen der be volking. Maar natuurlijk niet bij de conser vatieve leiders en hunnen aanhang, die niet zonder reden vreezen, dat als de doodsklok wordt geluid over het drieklassenstelsel in Pruisen, hun een instrument za! ontvallen, waarmee zij zich konden staande houden in de macht. De steun, die door von Bethmann- Hollweg is geschonken aan de beweging tot hervorming van het kiesstelsel voor den Pruisischen landdag, is een der factoren ge weest, die zijn val hebben bewerkt. Daarmee is echter de zaak niet van de haan gebracht. Het ministerie, dat nu in Pruisen aan het bewind Is, heeft bovenaan op zijn program geschreven, dat de invoe ring van het algemeene en gelijke kiesrecht een eisch is, waaraan zoo sipoedig mogelijk moet worden voldaan. De wetsontwerpen, die in naam van den koning zijn ingediend, bevatten behalve eene nieuwe regeling van het kiesstelsel voor het huis van afgevaar digden eene grondige verandering der sa menstelling van het heerenhuis. Die wets ontwerpen zijn thans, na de voorbereidende behandeling in de commissie, in tweede lezing in de openbare zitting aan de orde. Maar de geest, die tot dusver het gelijke stemrecht in Pruisen heeft tegengehouden, is in onverzwakte strijdstemming. Wat 'hierbij de drijfveer is, heeft de woordvoer der van de conservatieve partij von Heyde- brand ronduit uitgedrukt, toen hij vragen derwijs opmerkte: „Gelooft men werkelijk, dat het met het gelijke kiesrecht mogelijk zal zijn, den staat zoo te handhaven als ik van den Pruisischen staat verlang?" Het is een strijd om de macht, die hier wordt ge voerd; men vreest zich de macht te zien ont gaan met de invoering van het gelijke kies recht. Do oorlog. Van de oorlogstooneelen in het westen en in Noord-Italië wederom geen nieuws. In zuidwestelijk Finland is de roode garde bij Lahti en Tavastehus verslagen in een vijfdaagschen slag, waarin 20.000 gevan genen werden gemaakt. B e r 1 ij n, 3 Mei. (W. B.) Voormiddagbe- richt uit het groote hoofdkwartier. Uit de linie JekatarinoslowGharkow zijn wij in het Donetzgebied binnengetrokken. Aan de zee van Azow hebben wij Taganrog bezet. j Berlijn, 3 Mei. (W. B.) Avondbericht uit het groÓte hoofdkwartier. In zuidweste lijk Finland hebben wij den vijand in een vijfdaagschen slag bij Lahti en Tavastehus vernietigend geslagen en 20.000 gevange nen gemaakt. B e r 1 ij n, 3 Mei. (W. B.) Het Finsche hoofdkwartier bericht: Bij Lahti noodzaakte de Witte Garde den vijand tot capitulatie. Er werden 12.000 gevangenen gemaakt, 20 stukken geschut, 200 machinegeweren en 1000 paarden buit gemaakt. In Savolak rukken onze troepen tegen Kouvola op. Par ij s, 2 Mei. (R.) Het ïuansche schip Palamos is in den nacht von 13 April op anderhalve mijl afstand van het havenlicht van Palamos getroffen door een torpedo. Het schip vluchtte in de haven, waar het kort daarna zonk. Men is bezig het weer bo ven water te brengen. W e e n e n, 3 Mei. (Part.) Het Extrablatt bericht, dat de onderteekening van de vre desverdragen met Rumenië en de wegrui ming van de laatste geschillen tusschen Tur kije en Bulgarije aanstaande is. Londen, 3 Mei. (R.) Uit Washington wordt aan de Times geseind: Nu het duidelijk blijkt, dat Duitschland volkomen gefaald heeft in zijne pogingen om het Engelsche leger te vernietigen, Pa rijs te veroveren, of zelfs maar de Kanaal havens te bereiken, verwacht men met ze kerheid een nieuwe vredesactie. Het is ech ter even zeker, dat deze, wat Amerika aan gaat, onvoorwaardelijk zal worden verwor pen. In de eerste plaats kan worden medege deeld, dat geen enkel aanbod tot bemidde ling, zelfs al kwam het van den Paus, met of zonder medewerking van de neutrale re geeringen, een grondslag zou kunnen vor men van onderhandelingen met den vijand, van welken aard ook. Ieder vreds-voorstel moet van Duitschland zelf komen, en het moet eerlijk en o.precht zijn, een verloochening van het ruwe geweld en een aanvaarding ,ran het recht als grond slag eener overeenkomst. Weenen, 3 Mei. (W. B.) In den rijks dag deed generaal von Wrisberg mededce- lingen over een nieuw soort kogels met pa pierinslag, die ziektekiemen bevatten, waar door uitgebreide etteringen en ziektever schijnselen ontstaan, die zwaar en onnoodig lijden ten gevolge hebben. Er zal bij de Britsche regeering geprotesteerd worden tegen het gebruiken van deze kogels en er zal geëischt worden, dat dit wordt gestaakt onder bedreiging met vergeldingsmaatrege len. In de voortgezette behandeling van het wetsontwerp tot hervorming van het Pruisi sche kiesrecht zijn bepalingen aangenomen, die voorschrijven, dat de stemming geheim is, en op den jtJpï r den plicht leggen zijn stemrecht uit te oefenen. Londen, 3 Mei (R.) Er is een ernstige twist ontstaan tusschen de Sinn Feiners en de nationalisten over de bezetting van den vacanten zetel van East Cavan. Dillon, de leider van de nationalisten, heeft in Bailie- borough gezegd, dat-de Sinn Feiners, door dezen zetel voor zich op te eischen, de na tionale eenheid onmogelijk maken. Dertig nationalistische parlementsleden zuljen a.s. Zondag in East Cavan spreker tot, bestrijding van den candidaat der Sinn Feiners. De parlementaire correspondent van de Daily Chronicle berioht, dat de regeering besloten heeft voort te gaan met de Home- rule bill. Het ontwerp zal zijn op federalisti- schen grondslag en zal in de week na de volgende week worden ingediend. Er wordt eene aanmerkelijke verbetering in den toe stand van Ierland bericht. Kaapstad, 3 Mei. (R.) Wij ontvingen officieel bericht, dat de Boerengeneraal M. W. Mijburgh, lid' van het parlement, aan Botha zijne diensten in Europa of Mesopota mia heeft aangeboden. Botha heeft dit aan bod gaarne aanvaard, maar zegt, dat hij de diensten van Mijburgh beter kan gebruiken in verband met de recruteering. Washington, 2 Mei. (R.) Oorlogs secretaris Baker heeft heden, bijgestaan door den chef van den staf generaal Baker en den provoost-maarschalk O'Rodnor aan de legercommissie van het huis van vertegen woordigers zijn plan uiteengezet voor eene aanmerkelijke vergrooting van het leger. Het oorspronkelijke plan, waarvoor geld werd gevraagd en dat is aangehouden door de commissie tot Bakers terugkomst uit Frank rijk, was gebaseerd op een legersterkte van 1.700.000 man. Na eene conferentie met de commissie van den Senaat verklaarde Baker, dat hij geene bepaalde sterktelimiet hand haafde, omdat de eenige grens was hoeveel manschappen men in staat zou zijn uit te rusten en over te brengen. W a s h i n g t o n, 3 M e i. (R.) De sjah van Perzië heeft voor 100.000 dollars inge schreven op de Amerikaansche „liberty loan" door tusschenkomst van den gezant der Vereenigde Staten te Teheran. Aon de Staatscourant van gisteren ont- leenen wij nog de volgende Kon. besluiten met ingang van 1 Mei 1918, benoemd tot op ziener der visschrijen der 2de klasse, L. Bal, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam; met ingang van 1 Mei 1918 benoemd I. tot ingenieur bij den octrooiraad a. de heeren N. G. de Voogt, scheikundig ingenieur en J. Klijnstra, electro-technisch-inge- nieur, thans tijdelijk als zoodanig werkzaam; b. de heer D. J. Berntrop, thans technisch hoofdassistent bij den octrooiraad, en mejuf frouw C. H. Pontier, scheikundig ingenieur, thans technisch assistente 2de klasse bij ge noemden raad; II. tot technisch hoofdassistent bij voornoem den raad, de heer E. A. S. Vosmaer, thans tech nisch assistent 2de klasse. De Kamerverkiezingen. De candidatenlijsten van den Vrijzin- nig-Democratischen Bond zijn thans defini tief als volgt samengesteld: Oostelijke groep: Mr. H. P. Merchant, E. M. Teenstra, W. O. A. Koster, mr. P. J. Oud, M. E. Leliman—Bosch, U. G. Schilt- huis, mr. dr. P. C. Andreae, A. Voorbrood, F. E. H. Ebels, G. C. Lunsingh Meijer. Westelijke groep: Th. M. Ketelaar, mr. J. Limburg, dr. Aletta H. Jacobs, mr. L. N. Roodenburg, jhr. mr. dr. E. A. van Bere- steijn. Herman Snijders. P. Nolting, dr. A. van Raalte, mr. S. J. L. van Aalten, Klaas de Vries Szn. Zuidelijke groep: Mr. H. P. Merchant, G. Nypels, L. Ackens, S. de Vries v. d. Reij- den, E. Snellen, A. van Nijnatten, J. B. H. Klijnen, F. H. van Rummelen, F. J. Perdok, J. Zijlstra. De quaesti e-V an Groenen- d a e I. De Tijd verneemt, dat de commis sie van onderzoek, ingesteld met betrekking tot de queestie van Groenendael, met haar arbeid is gereed gekomen en in een lijvig rapport tot de conclusie is gekomen, dat er geen termen aanwezig zijn om het Tweede Kamerlid voor Weert von de candidatenlijst in den Pijkskierkring Limburg af te "oeren. Nadarland ®n do oorlog Nederland en Duitschland. Van den Deutschen Nachrichtendienst te Den Haag wordt ons als officieel het vol gende gemeld Van bevoegde Duitsche zijde vernemen wij „De hier te lande in omloop gebrachte geruchten als zou Duitschland van Holland den doorvoer van troepen over den spoor weg Roermond geëischt hebben, berusten op een verzinsel. Voor het overige is er des te minder reden voor verontrusting, waar wij weten, dat een beide part ij en bevredigende oplosing over alle hangende kwesties en wel ook over de hoeveelheden van het door te voeren zand en grint. Zaterdag 27 April in Den Haag verkregen werd. Het eenige punt, in verband waarmede nog door Baron Gevers besprekingen moes ten worden gevoerd, heeft betrekking op de practische doorvoering van het spoor wegverkeer over Roermond. Ook hierover is intusschen in Berlijn, zooals reeds korte- lijk gemeld, volle overeenstemming verkre gen. De gansche aangelegenheid is hiermede op een voor Nederland en Duitschland be vredigende wijze opgelost, zoodat alle nog in omloop zijnde geruchten moeten worden "aangemerkt als te zijn ontstaan uit een on gegronde zenuwachtigheid. De Leipziger Volkszeitung, het orgaan van de onafhankelijke socialisten in Duitschland, schrijft onder meer Het feit, dat de Entente de Nederlandsche schepen in beslag genomen heeft, „zou stel lig in Nederland een nog dieperen en blij- venden indruk hebben gemaakt, indien de Duitsche politiek Lij machte ware geweest, voor zich een iets vriendelijker stemming in Nederland te doen ontstaan. Dit was evenwel niet het geval. Helaas hebben het optreden in het Oosten en de steeds meer aan den dag tredende begeerte naar inlij vingen ook in het Westen slechts het wan trouwen versterkt, dat in Nederland nog be stond." Nadat het blad vervolgens betoogd heeft, dot men in Nederland goede redenen heeft, het niet bij de Entente te verbruien, komt het terug op het eenigszins dreigende arti kel van de Germania over de neutralen in het algemeen, en Nederland in het bizon der. „Vele Duitsche bladen, zegt de lleip- ziger Volkszeitung, dragen er door de manier waarop zij tegen neutrale landen ophitsen, toe bij, de moeilijkheden te vergrooten. Juist omdat de ontwikkeling van de wereldge schiedenis het den neutralen hoe langer hoe moeilijker maakt, hunne onzijdigheid te handhaven, moest men van 'alle zijden er voor oppassen, iets te doen of te zeggen, wat zou kunnen worden opgevat als een pressie tot positie kiezen voor de eene of de andere partij." De Manchester Guardian heeft, naar. de Londensche correspondent van de N. R. Ct. seint, een hoofdartikel over Nederland's on zijdigheid, waarin het blad de Duitsche eischen inzake het gebruik van Nederlandsch grondgebied vergelijkt met de eischen van de geassocieerde regeeringen inzake 't ge bruik van Nederlandsche tonnage. Het blad meent, dat het voornaamste ver schil tusschen deze twee hierin schuilt, dat de eischen der geassocieerden in het belang zijn van Nederland en de Nederlandsche rechten ter zee, omdat Duitschland in zijn zee-politiek wensoht alle scheepvaart, de Nederlandsche inbegrepen, van het gebruik der zeeën uit te sluiten. Het blad gelooft, dat zoodanig argument de basis had moeten zijn voor de eischen der geassocieerden in plaats van het recht van angarie, dat te eng be grensd en te technisch is om het volk te kunnen overtuigen. Maar er is één eisch van de géassooieerden welke niet begrepen kan worden in het argument van gemeen schappelijk voordeel voor de Entente cit Nederland: het gebruik van Nederlandsche schepen voor troepen-transport en de be*.va- pening dier schepen. Het blad zegt: Met de voorwaarde, dat de (Nederlandsche) schepen alleen gebruikt zouden worden voor civiele doeleinden, stond Nederland op redelijken grond en wij betreuren het, dat de geassocieerden in deze voorwaarde niet hebben toegestemd. De houding van Nederland tegenover Duitsch land zou krachtiger geweest zijn als de En tente zulks .wel had gedaan. De Manchester Guardian besluh; ..Het komt ons voor, dat op dit punt de diplomatie der geassocieerden een [out Heeft begaan, niet in den zin van recht, maar in politieke psychologie en de berekening van het effect op de politieke meening in Nederland. De fout is, als onze zienswijze juist is, des te meer te.betreuren, omdat onze zaak over het algemeen zoo buitengewoon sterk staat." De militaire verloven Het Ned. Corr.-Bureau meldt: Naar ons van bevoegde zijde wordt mede* gedeeld is er tot dusverre geen wijziging ge bracht in den getroffen maatregel in zake het tijdelijk stopzetten der verloven; intus schen is door den opperbevelhebber de mo gelijkheid geopend om voor ernstige familie omstandigheden van dringenden aard. als ziekte en dergelijke, eenige dagen uitzonde- ringsverlof toe te kennen. Naar van de Belgisch^ gr?ns gemeld wordt zijn de Duitsche troepen, meest infanterie, die in de laatste dagen de grenswachten verzesvoudigd hadden, weer naar het bin nenland afgetrokken. Dc economische onrierhuiMleliugcii met DiiltüchlniHl. Wij lezen in het Hbld.: De onderhandelingen over de vernieu wing van de met Duitschland getroffen eco nomische regelingen zijn ten gevolge van het aan de orde stellen van verschillende politieke vraagstukken een weinig naar den achtergrond der publieke belangstelling ge drongen. Zij zijn niettemin van buitenge woon gewicht, al ware het slechts in ver bond met de kolen- en ijzervoorziening. De import daarvan staat, gelijk men weet, than9 stil. Het mag, gezien de buitengewone be- teekenis en urgentie van de zaak, eenige bevreemding wekken dat de onderhandelin gen tot diftverre nog niet tot eenig resul taat hebben geleid. Wat toch is het geval? Sinds minister Loudon in de Eerste Kamer verklaarde dat de besprekingen niet vlotten, is vrijwel geen verandering gekomen. Nog altijd be vinden de onderhandelingen zich in een zeer voorloopig stadium. Van Duitsche zijde is bij het begin der sprekingen met instemming van de Nederlandsche onder handelaars er op aangedrongen „schoon schip" te maken alvorens de definitieve onderhandelingen te beginnen, d.w.z. ver schillende nog hangende quaesties van min of meer beteekenis eerst af te handelen. Daarmee is men thans nog niet gereed Voor een deel is deze vertraging te wijten aan het feit, dat verschillende punlen eenig overleg tusschen onze regeering en de ge associeerden vereischten. Wij meenen intusschen te weten dat ten aanzien daarvan thans overeenstemming is verkregen. De economische overeenkomst met Ensirianil. De economische onderhandelingen met Engeland zijn, naar de Tel. verneemt, tot een goed einde gebraoht. Men is het eens ge worden over de levering van margarine, het ontvangen van grondstoffen voor de mar- garinefabricage en het leveren van ruilpro- chicten. Reeds is voor een met margarine geladen vaartuig uitvaartvergunning gegeven. ïVieuwAiUNlerdn.ii. Onvoorziene omstandigheden voorbehou den, zal het s.s. „Nieuw Amsterdam" Woens dag 29 Mei van Rotterdam naar New-York vertrekken. 2et prljzenliof tc Hamburg:. Uit Hamburg seint men aan de N. R. Ct.: Gisteren werd voor het Prijzenhof de zaak behandeld van het Nederlandsche stoom schip „Kediri", dat in hoofdzaak contrabande bevatte en den 30sten November 1916 op weg van Nederlandsch-Indië naar Marse'lle werd getorpedeerd. Er waren 19 aanvragen om schadevergoeding ingekomen. Het von nis luidde: verbeurdverklaring van het schip en de lading, voor zoover contrabarw e. Ter» opzichte van den eisoh no. 4 no; r de partij voor opschik bestemde voge.veeren zal later de' schadeloosstelling wore r be paald. De verdere eischen werden afgewe zen; de eischers werden tot het dragen varv de kosten van hét proces veroordeeld. IJzer en Staal. De invoer van ijzer en staal is, blijkens door de Tel. ingewonnen informatie, door de Duitsche regeering grootendeels stop gezet. Er komt nog wel een kleine hoeveelheid bin nen, maar deze bedraagt niet rqeer dan onr geweer 1/10 van hetgeen er geregeld zou moeten komen. De ingevoerde voorraad wordt verdeeld onder hen, die bij de rijks commissie als importeurs bekend staan. Daar de voorraad hoe langer hoe klcinei wordt, zal het eerlang wel tot distributie moeten komen, dus tot toewijzing door de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1