fSnOit]T«rtljS food f 1.50. Idem franco „DE EEMLANDER" mis in miiramiisïïr^a BUITENBAND KOLONIËN. BINNENLAND 16e Jaargang, No. 244 prr 5 maanden toot Amers. fm LOU p« «r«*k (met gratii Terzekering r Ui afzonderlijke nummert dia iigfri ié «grovel »D« Hollmdtcht jgrivwav, (Mdw i«4hO ran r'oérijs Hoven) po ft) WltlQiill bUvoegxel AMERSFOORTSGH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBUR3 UITGEVERS: VALKHOFF 4 Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. hoikUTRECHTtCHesTa. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Vrijdag 10 Mei 1918 dienstaanbiedingen 1 5 regel» <0 50. groote irnett naar plaatsruimte Voor handel er bedr!|f Ketjap zeer «oordecligt bepalingen tot het herhaald ad vet» tccrcn In dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende d* voorwaarden, wordt op •anrr-af toegezonden. v Politic'.. Overzicht De vrede met Rumenië. I. Den 6en Maart van dit jaar is tusschen Rumenië en de staten van den vierbond e0n voorloopig vredesverdrag tot stand geko men. Den 7en Mei is het definitieve vredes verdrag onderteekend. Tusschen deze beide data liggen twee maanden van onderhande lingen en besprekingen. Men ziet daaruit, dat het een veel omvattend en tijdroovend werk is geweest, de grondslagen, die in het preliminaire vredesverdrag in acht beknopte artikelen voor den thans herstelden vredes toestand waren gelegd, uit te werken tot een instrument, dat de betrekkingen regelt tus schen Rumenië en de vier staten met wie het vredes- en vriendschapsverkeer nu is hervat. Die regeling loopt over tal van pun ten, die liggen op zeer uiteenloopend ge bied. Een punt wordt niet uitdrukkelijk ver meld, maar is toch zeker ovenvogen. Dat is de vraag of de thans in Rumenië regeerende dynastie op den troon gehandhaafd moet blijven. Er zijn in Duitschland kringen, waar men iel gebeten is op den koningen niet minder op de koningin en beiden beschouwt als ontaarde telgen van oorspronkelijk Duitsche vorstengeslachten, die onmogelijk den troon kunnen blijven bezetten. Wanneer het naar hun wensch ging, dan zou onder de aan Ru menië bij dezen vrede opgelegde eischen bovenaan gestaan hebben de verwijdering ven koning Ferdinand. Het schijnt echter aan Marghiloman, den Rumeenschen minis ter-president, die de hoofdleiding heeft ge had aan Rumeensche zijde van de gevoerde vredesonderhandelingen, gelukt te zijn zijne opvatting te doen doordringen, dat dit eene interne aangelegenheid is, die met dén overgang tot den vredestoestand niet in ver band staat. Of daarmee het gevaar voor de regeerende dynastie voor goed is afgewend, zal moeten blijken; in ieder geval is echter voorkomen, dat zij valt"* als offer óm den toorn van de nu weer verzoende tegenstan ders te bezweren. Het kabinet-Marghiloman, dat den over gang tot den vredestoestand heeft bewerkt, zal uit den aard der zaak geroepen zijn tot de taak om het land in de nieuwe banen te lelden, die nu moeten worden betreden. Met 1 ei verleden, heeft Rumenië- r.u afgerekend; het gaat een ^nieuwe toekomst tegemoet. Hoe het hoofd van het kabinet de taak op vat, die de regeering daarin heeft te vervul len, blijkt uit een interview, dat hij heeft toegestaan aan een vertegenwoordiger van de Vossische Ztg. Hij zegt daarin: „Ik heb, alvorens het ambt op mij te ne men, drie voorwaarden gesteld en ingewil ligd gekregen. De eerste was dadelijke ont binding van de Kamer na het sluiten van den vrede, want met de oude Kamer zou ik natuurlijk niet kunnen samenwerken en dat wilde ik ook niet. Het besluit van de Kamer ontbinding is onderteekend. Ik heb het in mijn zak. De tweede «voorwaarde was, dat een^ieuw, onafhankelijk en politiek intact ambtenaarskorps in 't leven moet worden geroepen, dat geen ruimte meer biedt voor private politieke belangen en corruptie. De derde voorwaarde was, dat als Bratianu (de ambtenaarsvoorganger van Marghiloman, onder wien besloten is in den oorlog te gaan) door de nieuwe Kamer in staat van beschuldiging mocht worden gesteld, de Kroon zich daartegen niet zal verzetten." Uit dit gesprek releveeren wij nog de op merking van den Rumeenschen bewindsman, dat onder dan nieuwen toestand en met de hem persoonlijk gegeven waarborgen van de Kroon de vrede met Rumenië geheel anders moet worden beschouwd dan die met Rusland, Finland en de Ukraine. Hij zegt: „Daar heeft men een vrede met staats lichamen, die nog volstrekt niet afgewerkt zijn. Hier hebt gij een vrede met een con stitutioneel en staat, die voor de uitvoering van de vredesvoorwaarden geheel andere waarborgen biedt. Onder deze omstandig- -den moet ook het sluiten van den vrede t Rumenië een geheel anderen indruk .^keri in de kringen van de Entente, dan de met de staten in het oosten gesloten vrede." Over de vraag of na het sluiten van den vrede eene zekere anti-Duit- sche stemming in het land zal achter blijven en na den vrede sterker aan den dag zal komen, is Marghiloman op timistisch gestemd. Hij zegt: „Merkt gij iets van eene anti-Duitsche stemming? En hebt gij in de Wc jaren van de bezetting gehoord, dat een Duitsche soldaat door een Rumeniër gedood of ook maar gekrenkt is? Het Ru meensche volk heeft ingezien wat het aan rijne Ententepolitièk heeft gehad. Rumenië snakt naar den vrede en het zal zich ge makkelijker bij den vrede aanpassen dan men denkt. „Br zal uit dezen oorlog- een nieuw Ru menië voortkomen, moeten voortkomen. Ir. de algemeene nieuwe regeling zal ook Rumenië zijn plaats vinden, dat, nu Rusland als groote mogendheid niet meer meetelt, van zelf is aangewezen op een nauwe aan fluiting aan de centrale mogendheden." De ourSog» Aan het oorlogsfront in het westen is de strijd weer aan het opleven. Resultaten van beteekenis vermelden de berichten niet. Het Engelsche lagerhuis heeft met 203 tegen 106 stemmen een voorstel van As- quith vèrworpen om een brief van generaal Maurice, die tegen Lloyd George en Bonar Law de beschuldiging inhoudt, dat zij on juiste inlichtingen hebben vershrekt over de sterkte van het Britsche leger aan het front, door eene commissie van het parlement te doen onderzoeken. Het onderzoek zal nu ge schieden op de door de regeering g-e- wenschte wijze. Lord Curzon heeft in het hoogerhuis ver klaard, dat de gedachte, dat op dit oogen- blik een vrede kan worden gesloten door onderhandeling, een hersenschim is. Noch in den vrede van Brest-Litowsk, noch in dien van Bukarest is eene aansporing in die richting te vinden. Tenzij de militaire geest van Duitschland gebroken wordt, kan het nanknoopen van onderhandelingen fot ver krijging van een eervollen en duinrzamen vrede, niet met hoop op succes in overwe- ging genomen worden. Bukarest, 0 Mei. (\V. B.) Naar aan leiding van het tot stand komen van den vrede, heeft de Rumeensche regeering tot de bevolking van het bezetteen niet-bezette gebied het volgende manifest gericht: Hedennamiddag om 12 uur werd de vrede gesloten, die den naam draagt van „vrede van Bukarest." Alls kwestiën tusschen Ru menië en de staten, waarmee het zich op voet van oorlog bevond, zijn afgehandeld, en de normale betrekkingen met deze rijken worden hervat. Het land treedt weer in den toestand van onzijdigheid; de beletselen, die een vreed zame binnenlandsche ontwikkeling in den weg stonden, zijn uit den weg geruimd. Ru menië kan thans onder bescherming van zijne door den oorlog onaangetast gebleven contitutioneele inrichting aan het werk gaan om de sporen van den oorlog uit te wisschen en den door den vrede geschapen toestand te versterken. Het Rumeensche parlement is ontbonden. Over het te Bukarest gesloten vredesverdrag zal het volk van Rumenië dus zijn oordeel hebben te zeggen. Rome,9Mei. (Stefani). Een Motu pro- prio van den Paus, gedateerd 9 Mei, be paalt, dat-^len 29en Juni op den Petrus- en Paulusdag overal een mis zal worden opge dragen, met de bedoeling, dat de mensche- lijke maatschappij wederom in het genot zal komen van eendracht en rust, door van de goddelijke Voorzienigheid te vragen als de meest gewenschte zaak, dat de vrede en de gerechtigheid elkaar omhelzen. San Juan del Sur, 8 Mei. (R.) Ni caragua heeft den oorlog verklaard aan Duitschland en zijne bondgenooten. B e r 1 ij n, 8 Mei. (W. B.) In de hoofd commissie van den rijksdag verklaarde gis teren generaal von Wrisberg, in antwoord op eep gister gestelde vraag of Duitsche troe pen in opmarsch waren naar Petersburg, dat daarvan aan het opperste legerbestuur niets bekend was. Duitsche troepen kwamen in geen geval in aanmerking bij den opmarsch, waarvan gister in de avondbladen werd be richt. Londen, 8 Mei. (R.). In het Hoogerhuis zeide lord Haldane in eene discussie over propagandawerk in Engeland, dat hij een langen weg zou gaan, alvorens iets te doen tot verzwakking van de regeering, zelfs al verdiende zij te worden aangevallen voor wat zij had gedaan. Wij bevinden ons op het meest critieke punt in onze geschiedenis en het verbaasde hem, dat niemand bedacht wat de uitwerking zou zijn van 't verhaasten van den val der regeering. Deze woorden verdienen de aandacht in verband met het debat van morgen. Londen, 8 Mei. (R.) De president van den Board of trade Stanley kondigde in het lagerhuis drastische beperkingen aan in het uitgeven van seizoen-biljetten. Het voorne men van de regeering is het reizen met 40 pet. te verminderen. De beperkingen zijn thans toepasselijk op Londen en zijne om geving, maar kunnen ook op andere deelen van het koninkrijk van toepassing verklaard worden. Londen, 8 Mei (R.). Arthur Hender son, secretaris van de Labour Party, heeft een circulaire rondgezonden inhoudende de voorstellen, die op de partij-conferentie van 26 Juni te Westminster zullen worden gedaan nopens de reconstructie van de par tij. Deze voorstellen, 27 in getal, handelen o.a. over de maatschappelijke reconstructie, de behoefte aan vermeerderde productie, de handhaving en bescherming van den levens standaard, de zorg voor soldaten en matro zen/ het ontslag van burgerlijke oorlogs werklieden, het herstel van de Trade-Union- instellingen, het voorkomen van de werk loosheid, volledige emancipatie van de vrouw, herstel van de persoonlijke vrijheid, politieke hervormingen, Ierland, huisvesting onderwijs, drankwetgeving, hervorming van het ministerie van volksgezondheid, staats bestuur over spoorwegen en mijnen, land bouw, nationalé financiën. Met betrekking tot de vermeerdering der om meer weienschap en begrip bij te bren gen aan ieder onderdeel der natie en de hulpbronnen der natie aan te wenden ter voorziening in de behoeften van nationaal belang. Oost-lndlê. D© zatftkSneevliet. Naar aanleiding van de uit Indië ont vangen berichten omtrent een ingestelde vervolging tegen en vrijspraak van den lei der der Indische Sociaal-democratische Vereeniging Sneevliet, heeft de heer Kno bel, lid van de Tweede Kamer, eenige vra gen gericht tot den minister van Koloniën. De minister deelt mede, tot dusverre geen ambtelijke bescheiden te hebben ontvangen, welke hem in staat stellen de vragen van den heer Knobel te beantwoorden. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Woensdag werd voortge zet de behandeling van het ontwerp-Duys c.s. tot verleening van ouderdomsrente. De heer L o e f f (r.-k.) komt als voorzitter der Commissie van Rapporteurs op tegen de bezwaren in de Memorie van Antwoord dat in het voorloopig verslag weinig parle mentaire invectieven voorkomen. Hij houdt vol dat de indiening van dit ontwerp strijdig is met de parlementaire betamelijkheid en dat de voorstellers van het recht van initia tief een verkeerd gebruik hebben gemaakt. Het ontwerp is geen eigenlijk initiatief ont werp, doch vulgair plagiaat. De heer Merchant (v.-d.) verklaart dat de houding van de rechtsche sprekers voor hem een teleurstelling is geweest. Hij houdt vol dat invectieven als voorkomen in het voorloopig verslag niet in zulk een stuk mogen worden opgenomen. Spr. protesteert tegen de verdachtmaking van de goede trouw der linkerzijde en betoogt uitvoerig dat het ontwerp niet is een verkiezings manoeuvre doch alleen een formaliteit, om de zaak in het stadium van vóór de grond wetsherziening tot stand te brengen en om de Eerste Kamer in de gelegenheid te stel len, zich over de ouderdomswet uit te laten. Spr. betoogt, dat de indiening van het ontwerp niet strijdig as met het convenant Op het voorstel-Lohman c.s. is van toepas sing wat de rechterzijde aan de linkerzijde in dat opzicht verweet. Spr. weerlegt het betoog van den heer Srtoeck Henkëmans, dat het ingediende ontwerp slechts armen zorg zou inhouden. Ook spr. wil invoering der verplichte invaliditeitsverzekering, doch het ontwerp dat thans behandeld wordt is daarnaast niet te missen. De heer Schaper (s.-d.) dringt bij de rechterzijde aan, te stemmen voor het ont werp, waardoor het belang van het volk zal worden gediend en het rechtsgevoel zal worden bevredigd. De heer D u y s (s.-d.) betoogt, dat de in voering der wetten-Talma een ondienst aan de arbeidersklasse zou hebben beteekend. De Minister, de heer L e 1 y, verklaart van meening te zijn, dat van de invoering der Invaliditeitswet geen sprake kan zijn zonder aanpassing aan de Ouderdomswet, en dat die aanpassingswet nog altijd bij de Eerste Kamer aanhangig is, ondanks de ver vallenverklaring door die Kamer. Gerepliceerd werd door den heer Van V u u r e n. Te half vijf werden de beraadslagingen verdaagd tot Dinsdag te half één. Benenten De Staatscourant van 8 Mei bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontheven van het beheer J. W. Groeneijk als directeur van het post- en telegraafkantoor te Oude Pekela en hij be noemd lot commies der posterijen en telegra fie le klasse; eervol vermeld zoowel in Indië als in Ne derland de le luitenant der infanterie bij het Indisch Leger J. J. de Vries, als hebbende zich onderscheiden bij het breken van het verzet op het eiland Flores in bet tijdvak 18 Oct. 191G -18 Febr. 1917; benoemd tot leerares in het landbouwhuis- houdonderwijs de adspirant-leerares mej. C. Papenhuyzen, te Assen; op verzoek eervol ontslagen de rijkskeur meester in bijzondcren dienst te Weert K. J. Vroemen, aldaar. lijdelijk benoemd: bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot réserve-paardenarts der 2c kl. de re serve-tweede luitenant J. Jong kind, van het le regiment vesting-artillerie, de in positie met den rang van tweede luite nant gelijkgestelde landstormplichtigc W. van der Kooi, van het 6e regiment infanterie en de landstormplchtigen R- S.- Bergsma en J. II. Akkerman. De Prins bij de Arnhemsche padvinders. Op feestelijke wijze had Woensdagavond in Musis Sacrum de tiende plechtige bevordering plaats van de Arn hemsche Padverkenners, welke plechtigheid werd bijgewoond door een zeer talrijk pu bliek en vele autoriteiten. Z. K. H. Prins Hendri'! „oonde de g-eheele plechtigheid bii. Na de bevorderingen Werden door de prd- nmgen uitgevoerd en groepen uit het pad- vind-ersleven vertoond, terwijl het Arnhem sche Dilettantn-orkest de plechtigheid op luisterde. Ontslagaanvrage Mr. Aug. Philips Binnenkort kan naar wij vernemen de ontslagaanvrage tegemoet gezien wor den van mr. Aug. Philips als Nederlandsch gezant van de Vereenigde Staten. De Kamerverkiezingen. De afdeeling 's Gravenhage van»den Bond van vrije liberalen heeft de volgende bijzondere candidatenlijst voor de Tweede Kamerver kiezingen voor den kieskring 's Gravenhage vastgesteld: 1. Dr. W. W. van der Meulén; 2. P. J. F. van Heutsz; 3. A. Hoogeboom; 4. J. B. Derksen; 5. Mr. Z. A. Nederburgh; 6. An na Polak; 7. Mr. L. J. Plemp van Duiveland. De marine-luchtvaartdienst. Bij Kon. Besluit is een regeling vastgesteld van het korps officier-vliegers bij de zee macht. Volgens deze regeling bestaat het korps officier-vliegers uit officier—vliegers 2e kl., met den rong van luitenant ter zee 2e kl., en officier-vliegers 3e kl., met den rang van luitenant ter zee 3e kl. De voor plaatsing bij den marine-lucht vaartdienst in aanmerking komende candi- daten worden benoemd tot officier-vlieger 3e kl. Na him benoeming ontvangen de# officier vliegers een viertal maanden onderricht in vliegen en in het vliegtuigen- en motoren- vale; gedurende een tweede tijdperk van een viertal maanden zetten de officier-vliegers, mits zij inmiddels het internationale vlieg brevet hebben behaald, de beoefening van het vliegen voort, terwijl hun tevens de noo- dige kennis wordt bijgebracht in zeevaart kunde, artilerie, draadlooze telegrafie en seinen. Na afloop van deze opleiding wordt door hen een examen afgelegd. Zij moeten, wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, zoo spoedig mogelijk het marine-vliegbrevet trachten te verwerven. Thans is een wetsontwerp ingediend tot het treffen van bijzondere voorzieningen aangaande de toepasselijkheid van de „Be- vorderingswet voor de zeemacht 1902" op hen, die bij de zeemacht als officier-vlieger in dienst treden. Daarbij wordt voorgesteld, dat officier- vliegers wier dienstverband is geëindigd, eervol kunnen worden ontslagen, ook al hebben zij daartoe geen verzoek gedaan en al kan hun geen pensioen of recht op pen sioen worden toegekend. Ook wordt voorgesteld te bepalen, dat of ficier-vliegers, die niet voldoen aan de be- kwaamheidseischen of die de noodige eigen schappen voor hun betrekking missen, zon der nader onderzoek kunnen worden ont slagen. Indien zij minder dan5 jaar wer- kelijken dienst hebben, ontvangen zij geen pensioen, tenzij lichaamsgebreken zijn ver oorzaakt door een dienstongeval. Geen inspectie van verlof- g a n g e r s. In verband met de tegenwoor dige bijzondere tijdsomstandigheden is bij Kon. besluit bepaald, dat in dit jaar geen verlofgangers van de militie te land worden onderworpen aan het onderzoek, vermeld in artikel 92 der Militiewet. De heer Col ij n uit Londen terug. Woensdagavond is de oud-minister van Oolog, de heer H. Colijn, met het hos pitaalschip Sindoro uit Engeland terugge keerd en dadelijk na aankomst aan de Lloyd- kade te Rotterdam, naar Den Haag vertrok ken. De heer Colijn deelde aan de N. R. Ct. desgevraagd mede, dat hij, als directeur van de Bataafsche Petroleum-Maatschappij, ter behartiging van de belangen van de Ko ninklijke naar Engeland is geweest. Wat het noemen van zijn naam betreff in verband met vredesgeruchten, sluit hij zich geheel aan bij hetgeen minister Balfour Maandag in het Engelsche parlement gezegd heeft. T j. R. V e 1 s t r a. i Te Leeuwarden is op ruim 76-jariyer leeftijd overleden de lieer Tjeerd Pitskcs Vc'stra. oud-lid van de Provinciale S ':rt van Friesland, een in Friesland po; t ..ir mu.i, schrijver van onder scheidene Friesche tooneelstukken, gedich ten, enz. Hij was ridder der orde van Oranje- Nassau. Madarfand «n da oorlog 2* j>s>r oer r» en grind. productie wordt de wenschelijkheid erkend 1 verkenners verschillende gymnastiekoéfe- In de door r'-n Minister van Buiten- landsche zaken aan de Staten-Generaal ge zonden nota betreffende de met Duitsch land getroffen overeenkomst o.a. in zake den doorvoer van zand en grint wordt om trent de hoeveelheden, binnen een bepaald tijdsbestek te transporteeren, slechts mede gedeeld, dht men het eens geworden is over een maximum-cijfed van 1.600.000 tons per jaar. Naar aanleiding daarvan is de vraag ge steld, of de Duitsche regeering nu gerech tigd zou zijn, dit totaal binnen zéér korten j tijd door te voeren waarna uitteraard bin nen het loopende jaar geen nieuwe trans porten zouden kunnen worden toegelaten ''an wel of eenfcerlei bijzondere bepaling ontr ^-ncn, die een meer geleidelijke v T'r \v-~r borgt. Met het oog op de ont stemming, die een zeer hoogen doorvoer b.v. ten tijde van een offensief op het wes« telijk front zou kunnen wekken bij de ge allieerden, was deze vraag niet zonder betee kenis. Nu meent het Tlblri. te weten, dat een zoodanige remmende bepaling in da* over eenkomst niet voorkomt. De practijk zou hnnr uitvoering trouwens zeer bemoeilijken. Wij mogen hier echter aan toevoegen zegt het blad dat beide partijen cle mee- ning zijn toegedaan, dot de doorvoer van een zeer aanzienlijk deel der totanl-hoeveel- heid binnen betrekkelijk korten tijd niet zou zijn in den geest der overeenkomst. Het is trouwens de vrnng. of de tmns- port-mo"eliikheden in Duitschland van dien aard zijn, dot op een bepaaldtüdstip den doorvoer inderdaad noemenswaard kan wor den ongevoerd. Ou*© verbinding met \meri <a. Het Hbld. meldt, dat binnen enkele dagen te Berlijn besprekingen zullen worden ge houden betreffende een voorloopige oplos sing van het vraagstuk der veilige verbin ding met Amerika ten behoeve van onze voedselvoorziening. Nader verneemt het blad dat de „Zijl- dijk van de Hollond-Amerikalijn Woensdag •s geproviandeerd Heden. Vrijdag, neeml liet schip 800 ton bunkerkolen in om mor gen naai Amerika te \ertrekken. Behalve de ..Zijldiik" worden de „Hec tor van de Kon. Ned. Stoombootmaat schappij, en de „Delfland", van den Kon. Hollandschen Lloyd, in gereedheid gebracht De „Zijldiik" vaart uit als een der sche pen, die in ruil voor de drie schepen „Hol- lrndio ...Java" en „Stella", welke met graan uit Amerika komen, den tocht over den Oceaan zullen maken. Het ligt voor de hand, dut deze drie sche pen in convooi zullen varen. Alen mag dus de gevolgtrekking maken, dat er met Duitschland en mei de Entente-lnnden over eenkomsten getroffen zijn en dat dus met onzen graantoevoer een begin zal worden gemaakt. De lading van de Gooiland. Naar de N. R. Ct. verneemt, zal van het stoomschip „Gooiland", op de uitreis van Amsterdam 6 September T917 naar Buenos- Aires te New-York aangehouden en aldaar gelost, met inbeslagneming van het schip door de Vereenigde Staten van Amerika, de lading voor de United States Shipping Board worden doorgezonden naar Buenos- Aires. IC a a -s e x p o'r Hel bestuur der „Kaasvcreeniging" deell mede van het Rijkskantoor voor melk en kaai le hebben vernomen, dat hel bereid is de kaas welke voor export beschikbaar kwam van 25 Maart tot 28 April cn die welke voor E.. F, beschikbaar kwam van 16 tot 23 Maart voor het binnenland over tc nemen. De Kaasvér- eeniging heeft thans machtiging verleend kaas voor dit doel af te leveren. Alle ingeschreven exporteurs, zoowel fabrie ken als handelaars, dienen er voor tc zorgen, dal de D. II. II. voorraad per 23 Maart en de E. F. voorraad per 16 Maart verminderd met de hoeveelheden, welke na genoemde data volgens d. II. II. of E. F. verplichting zijn afge leverd (uitgebockt) intact tc houden op hel volle gewicht volgens de clainiboekcn. De „Kaasvcreeniging" vertrouwt spoedig te kunnen berichten, d©t deze voorraden uitgc* voerd kunnen worden. üraan verniclin g. Ilel Volk schrijft: Iloe de graanvoorzlcning van ons land door de boeren gesaboteerd wordt, wc hebben er al menig staaltje van medegedeeld. Dezer da gen echter werd wederom onze aandacht voor een dergelijk geval gevraagd. Men zond ons namelijk een monster stroo, waarmede ia dezen mobilisatie-tijd dc stroozakken der sok daten worden gevuld. En wat bleek? Het stroo was slechts le* deele uitgedprscht, zoodat van bosjes halmen de aren nog geheel of ten decle met hel kostbare en zoo hoog noodige graan waren gevuld. In de Willcms-kazerne te Arnhem, waar <»e stroozakken, met dit „stroo" worden gevuld, lag, naar men ons verzekert, de grond daa ook bezaaid met rijpe korrels weit. Ilct lijkt vreemd dat er zoo door de boeren met hel graan wordt gemorst» Maar dc zaak is doodeenvoudig. De boeren n.l. dorschcn liet met opzet len deele uil cn stapelen het daa op hun zolders op, om hel later als vee voeder le kunnen gebruiken. De controleurs die den graanvoorraad ko men opnemen, controleeren liet uitgedorachto stroo niet en de sabotage treedt dus pas aart den dag, als zooals hier blijkbaar het geval is geweest, het stroo door de militaire overheid ten behoeve van het leger in beslag wordt ge nomen. Dat op deze wijze groote hoeveelheden broodgraan verloren gaan. is intusschen dui delijk. Wc hopen dat dc controleurs, die nu op zoek nnar graan rijn. mol deze wetenschap hun voordeel zullen doen «„mi lienziue uil Het verbond van Nederlandsche l;abri- ltantenvereenigingen bericht, dat de inder tijd ingestelde benzine-commissie een otli- cieel schrijven heelt ontvangen van het Kriegsamt te Berlijn, meldende dat in ver band met den beperkten voorraad benzine en benzol in Duitschland zelf geen uitvoer naar Nederland kan geschieden. M a x i m if m p r ïi z e n zeep en zeeppoeder. De minister van landbouw heelt met in gang van 15 Mei de navolgende maximum-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1918 | | pagina 1